Book Contents

Book Index

Nastavení polí úkolu

Kniha Nastavení polí úkolu slouží pro volbu a nastavení polí, které budou zobrazeny v knize Úkoly. Pole, které si zde uživatel navolí budou k dispozici na 1. straně knihy Úkoly.

Záložka Nastavení polí úkolu obsahuje následující pole:

Výmaz aktuálního zadání slouží pro nastavení chování pole Zadání, tzn. pole pro zadávání textu úkolu. V případě, že volba Výmaz aktuálního zadání není zatržena, nabízí se uživateli text z předcházejícího zadání konkrétního úkolu a tento text je možné doplnit. Pokud je tato volba zatržena, je při přechodu do Změny příslušeného úkolu vymazán text v poli Zadání a toto pole je před zadávání nového textu úkolu zcela prázdné.

Volba Kopírovat zadání úkolu při kopii ukolu slouží při vzniku nového úkolu klávesou F6. Pokud je volba zatržena, dojde k vyplnění záložky Zadání zkopírováním textu z původního úkolu.

Volba Řídit stavy ovlivňuje způsob, jakým bude úkolům nastavován jejich stav. Pokud je tato volba zatržena, nelze pole Stav v jednotlivých úkolech editovat a hodnoty jsou zde vždy doplněny automaticky, podle průběhu předání a řešení daného úkolu. Při zatržené volbě Řídit stavy může Zadavatel, Vlastník nebo Administrátor úkolu editovat v určitém stavu pouze některá pole daného úkolu. Pouze Administrátor může v tomto případě měnit stav úkolu a tímto způsobem si zpřístupnit k editaci pole záznamu. Pokud jsou stavy úkolu řízeny nemůže vstupovat do procesu práce s daným úkolem nikdo jiný než jeho Zadavatel, Vlastník a Administrátor.

Pokud pole Řídit stavy zatrženo není, může kdokoliv, nejen Zadavatel, Vlastník i Administrátor úkolu editovat vždy všechna pole daného úkolu, včetně jeho stavů.

Pokud nejsou pole Povolit všem prohlížení úkolu a Povolit všem změnu úkolu zatrženy může záznam prohlížet, případně měnit pouze Zadavatel a Řešitel úkolu.

Na záložce Nastavení polí úkolu může uživatel nastavit vytvářeným úkolům také jednotný čas upozornění. Pole Upozornění slouží pro zadání času upozornění (v minutách). Podle zde nastavené hodnoty a Termínu splnění daného úkolu se ve vytvářených záznamech automaticky vyplní pole Upozornění.

V části Stavy existuje možnost nadefinovat ke každému stavu hodnotu z číselníku Stavy pro úkoly. Tato hodnota se doplní do pole Stav na 1.straně Úkolů v případě, že je úkol nastaven do daného stavu. Na tyto stavy mohou být navázány notifikace.

pic_2351

Obr.: Nastavení polí úkolu

Book Contents

Book Index

Pole úkolu

Na záložce Pole úkolu je možné nadefinovat pole, která bude uživatel při práci s úkoly využívat, a která budou zobrazena na 1. straně v knize Úkoly. Lze tady nastavit i implicitní sloupce v knize Úkoly.

V levé části záložky Pole úkolu je uveden ve sloupci Dostupné záznamy seznam všech polí, která je možné vybrat a používat při práci s úkoly. Pomocí dílčích záložek Vše a Nepoužité je zde možné měnit zobrazení všech dostupných polí nebo pouze nepoužitých polí.

Pravá část Vybrané záznamy je výčtem již zařazených polí v knize Úkoly. Je tedy nutné zde přesunou ta pole, která chce uživatel využívat při práci s úkoly. Pomocí klávesy Enter je možné, pravítkem označená pole v části Dostupné záznamy, přesunout do Vybraných záznamů a tímto je zařadit do knihy úkolů.

pic_2352

Obr.: Záložka Pole úkolu

Při konfiguraci polí úkolů můžeme nastavit také povinnost vyplnění jednotlivých polí nebo jejich zobrazení v implicitních sloupcích. V části Vybrané záznamy si pomocí klávesy Enter můžeme zobrazit detail jednotlivých polí. Zde jsou uživateli k dispozici zatrhávací pole Povinné a V impl. sloupcích. Pokud je příznak Povinné nastaven, je pole programem kontrolováno jako povinné a záznam nebude možné bez vyplnění tohoto pole uložit. Pokud je nastaven příznak V impl. sloupcích, pak se toto pole zobrazí v knize Úkoly na 0.straně v implicitních sloupcích.

pic_2353

Obr.: Formulář Nastavení polí úkolu - Konfigurace

Po provedení nastavení polí úkolů jsou všechna vybraná pole zobrazena v knize Úkoly na 1. straně v horní části vždy ve dvou sloupcích. Pouze pole Formátované zadání, Řešení a Zadání jsou zobrazena v dolní části formuláře Úkoly - základní údaje. Umístění polí na formuláři odpovídá pořádí jejich výběru, přičemž se pole rozdělují do sloupců vždy postupně. První vybrané pole odpovídá prvnímu poli v levém sloupci a druhé prvnímu poli v pravém sloupci atd.

Poznámka: V univerzálních formulářích se výše popsaný výběr polí nedá použít. Programem jsou přednastavené základní pole, a další pole je možné vložit pomocí nástroje K2 designer.