Book Contents

Book Index

Pokladna

Book Contents

Book Index

Číselníky pokladny

Book Contents

Book Index

Karta pokladního dokladu

Číselník Karta pokladního dokladu je určen k předdefinování často používaných položek. Údaje z karty se kopírují do položky pokladního dokladu, takže je již není třeba zadávat ručně.

pic_3062

Obr.: Karty pokladního dokladu - kniha

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1.strana)

Tato strana karty pokladního dokladu slouží k evidenci základních údajů.

pic_3063

Obr.: Karty pokladního dokladu - 1. strana (základní údaje)

Popis polí:

Zkratka

Zkratka karty pokladního dokladu.

Číslo

Jedná se o evidenční číslo karty pokladního dokladu, které je vytvářeno automaticky při prvním uložení karty. Evidenční číslo je vlastně pořadovým číslem zapisované karty pokladního dokladu.

Název

Název karty pokladního dokladu.

Sazba DPH

Sazba DPH.

Typ daně

Typ daně.

Nekopírovat název

Pokud je zapnuto, z karty se do položky pokladního dokladu zkopíruje Název pouze v případě, že na položce dokladu není nějaký název uložen.

Účet

Účet z účetní osnovy.

Kontace

Kontace pokladního dokladu.

Párovací symbol

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Středisko

Středisko, kterého se karta pokladního dokladu týká.

Kód zakázky

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění aktivit společnosti.

Kód zboží

Kód zboží.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Referent, Kód 1, Kód 2

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do personalistiky. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9.strana)

Na 9. stranu karty pokladních dokladů je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Pokladny

Hotovostní platby jsou v IS K2 realizovány pokladnami. Prostřednictvím účelově orientovaných pokladen můžeme také provádět ošetření kurzových rozdílů, atd.

Pokladny používané v K2:

pic_2979

Obr.: Knihy pokladních dokladů

Novou pokladnu zakládáme ve Správě knih. Spouští se ze stromového menu Finance - Základní data - Pokladny. Bližší popis práce s modulem Správa knih je uveden v kapitole Správa knih.

Každé pokladně lze přiřadit vlastnosti, které nastavujeme v záložce Výchozí nastavení.

pic_2981

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení knihy pokladních dokladů

Popis polí:

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat pokladní doklad, u něhož existuje rozdíl mezi celkovou částkou na dokladu a zaúčtovanou částkou.

Měna

Měna příslušné pokladny, kterou nelze po uložení změnit. Vybíráme z číselníku Měna.

Kontace

Kontace pokladny - vybíráme z číselníku Souvztažnosti.

Účet

Číslo účtu, které bude vstupovat do účetnictví. Výběr z knihy Účetní osnova.

Poč. stav M

V poli se vyplňuje počáteční stav pokladny v měně pokladny. Pole lze editovat pouze ve výchozím nastavení a v případě, že v pokladně nejsou v IS K2 zadány doklady v blokovaném období.

Poč. stav

Pokud je pokladna v cizí měně, v poli se vyplňuje počáteční stav pokladny v měně mandanta.

Typ dokladu

Nejčastěji zadávaný typ položky dokladu, která se bude přednastavovat při zadávání pokladního dokladu (např. Výdej).

Typ daně

Typ daně.

Sazba daně

Sazba daně.

DPH

Pokud bude zatrženo, při vkládání nového pokladního dokladu se zobrazí formulář pro zadání položky s DPH.

Párovací symbol

Párovací symbol.

Variabilní symbol

Variabilní symbol.

Implicitní kurzy

Výběr kurzu z číselníku pro platby faktur přijaté/vydané, příjem/výdej. Tímto se nastaví automatický výběr příslušného kurzu z kurzovního lístku v pokladně. Znaménkem mínus označujeme dobropisy.

Automaticky potvrzovat

Pokud je pole zatrženo, pokladní doklady se automaticky potvrdí po uložení.

Jednotné číslovaní

Pokud je pole zatrženo, budou se číslovat dohromady příjmové a výdajové doklady.

Kurzové doklady

Zatrhneme jen v pokladně, ve které se vytvářejí kurzové pokladní doklady. Zatrhávací pole způsobí, že platby v této pokladně nejsou považovány za platby, ale za přecenění.

Středisko

Středisko, které se bude přednastavovat do pokladních dokladů.

DIČ vlastní firmy

DIČ zadané v tomto poli se automaticky zobrazí u údajů vlastní firmy na sestavách vytištěných nad doklady z této knihy. Pole vyplníme pouze v případě, že máme registraci k DIČ i v jiném státě, a v této knize vystavujeme doklady spadající do přiznání k DPH tohoto jiného státu.

Další pole jsou určena pro nastavení služby EET a jsou popsána v dokumentaci Finance / EET.

Book Contents

Book Index

Pokladní doklady - kniha

Kniha Pokladní doklady slouží k pořizování, likvidaci (předkontaci) a zaúčtování pokladních dokladů. Pokladní doklady spouštíme ze stromového menu Finance - Pokladna - Pokladní doklady.

V knize Pokladních dokladů se mezi jednotlivými pokladnami přepínáme klávesou Alt+F10 (po přepnutí knih se pravítko automaticky nastaví na poslední záznam v knize). Název pokladny je uveden v horní modré liště.

Obr.: Kniha Pokladní doklady

V pokladní knize se zobrazují doklady setříděné dle data nebo čísla. V případě setřídění dle čísla jsou v jednotlivých letech nejdříve řazeny příjmové doklady, poté doklady výdejové.

Je možné také vytvářet vícepoložkové pokladní doklady.

Book Contents

Book Index

Pokladní doklad

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně Pokladního dokladu jsou uvedeny údaje, které se vztahují k celému dokladu.

pic_1006

Obr.: Pokladní doklady - 1. strana

Popis polí:

Číslo dokladu

Číslo pokladního dokladu, včetně uvedení knihy pokladny. Stisknutím tlačítka Insert se vyplní automaticky.

Neodeslat EET

Pokud je pole zatrženo, pokladní doklad se neodešle do EET, i když je na pokladně EET zapnuto. Pole lze editovat pouze pokud doklad ještě nebyl potvrzen.

Stav

Stav dokladu

Brutto, Netto, DPH

Celková částka pokladního dokladu s daní, bez daně a částka daně. Pokud je pokladna v cizí měně, zobrazí se pod částkami v měně pokladny i částky v měně mandanta.

Typ

Typ pokladního dokladu (Příjem, Výdej).

Externí číslo

Externí číslo (60-ti znakový text). Lze využít pro párování plateb kartou.

Datum vystavení

Datum a čas vystavení dokladu a jméno uživatele, který doklad vystavil. Při změně data vystavení dojde ke změně Data účetního případu i Data UZP (pokud není nulové) v položce pokladního dokladu.

Popis

Krátký popis dokladu.

Změnil

Datum poslední změny a jméno uživatele, který doklad změnil.

Na záložce Interní doklady se zobrazují interní doklady, ve kterých je daný doklad uveden (v poli Doklad) - např. při samovyměření DPH.

Na této straně je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky, Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně pokladních dokladů jsou uvedeny základní údaje týkající se jednotlivých položek dokladu.

pic_1007

Obr.: Pokladní doklady - 2. strana

Položky vkládáme do pokladního dokladu klávesou Insert. Po jejím stisknutí se zobrazí formulář Položka pokladního dokladu.

pic_1008

Obr.: Formulář Pokladní doklady pro typ položky Příjem, Výdej (nedaňový doklad)

Popis polí položky typu Příjem, Výdej v nedaňovém dokladu:

Typ

Typ pokladního dokladu.

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví. Pole nelze editovat, mění se automaticky dle Data vystavení v hlavičce.

Čas

.as účetního případu. Pole nelze editovat, mění se dle času v hlavičce.

Datum UZP

Datum UZP vstupuje do Přiznání k DPH. Pokud je Datum UZP nulové, doklad do Přiznání k DPH nevstupuje.

Vyplaceno komu/Přijato od

Lze vybrat z číselníku Přijato od nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.

Název

Název položky. Lze vybrat z číselníku Karta pokladního dokladu nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.

DPH

Je-li pole zatržené, položka je daňovým dokladem.

Přecenění pokladny

Je-li pole zatržené, jde o přecenění pokladny. Využívá se u pokladen v cizí měně k přecenění zůstatku pokladny.

Netto

Částka Netto v měně dokladu.

Typ daně

Typ daně určuje, do kterého řádku Přiznání k DPH se položka pokladního dokladu načte.

Daň

Sazba DPH.

Kurz

Pokud je doklad vystaven v cizí měně, dosazuje se do tohoto pole měna dokladu a směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu.

Dat. kurz

Po stisknutí tlačítka se zobrazí kurzovní lístek a pravítko se nastaví na kurz platný k datu vystavení Pokladního dokladu. (Pokud je nastavený parametr mandanta Kurz na fakturách podle Data úč. případu, nastaví se na kurz podle hodnoty v poli Datum úč. případu.)

Variabilní symbol

Variabilní symbol položky pokladního dokladu - může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách pokladních dokladů.

Firma

Výběr z číselníku Dod./Odb.

Adresa

Možnost zadat jednoduchou adresu.

Účet

Účet z účetního rozvrhu.

Kontace

Kontace položky pokladního dokladu.

Párovací symbol

Tento symbol slouží k párování v účetnictví.

Středisko

Středisko.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Kód zboží

Kód zboží.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód 1

Možnost zadání libovolného kódu.

Kód 2

Možnost zadání libovolného kódu.

Referent

Odkaz do knihy Referenti.

pic_2918

Obr.: Formulář Pokladní doklady pro typ položky Příjem, Výdej (daňový doklad)

Popis polí položky typu Příjem, Výdej v daňovém dokladu:

Položky typu Příjem, Výdej v daňovém dokladu obsahují stejná pole, jako jsou obsaženy v nedaňovém dokladu, navíc jsou pole:

DPH

Částka DPH v měně dokladu.

Brutto

Částka Brutto v měně dokladu.

Zjedn. DD

Po stisknutí tlačítka se přepočte částka DPH brutto koeficientem a dopočte se Netto jako rozdíl částek Brutto a DPH. Automaticky se zapne příznak Nezaokrouhlit.

Nezaokrouhlit

Pole se zatrhává v případě, že částky Netto a DPH na daňovém dokladu jsou zaokrouhleny jinak než v IS K2. Na položce pokladního dokladu se pak vyplní pole Brutto a DPH. Výše částky Netto se dopočte automaticky.

pic_2919

Obr.: Formulář Pokladní doklady pro položky typu PF, VF, VZ, PZ, MZ

Popis polí položky typu PF, VF, VZ, PZ, MZ, OP, OV:

Typ

Typ dokladu, který je placen pokladním dokladem.

Datum úč. případu

Datum úč. případu vstupuje do účetnictví. Pole nelze editovat, mění se automaticky dle Data vystavení v hlavičce.

Čas

Čas účetního případu. Pole nelze editovat, mění se dle času v hlavičce.

Vyplaceno komu/Přijato od

Lze vybrat z číselníku Přijato od nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.

Placený doklad

Výběr dokladu z číselníku dle zadaného typu.

Ruční změna platby v měně

Pole se zatrhává (automaticky) v případě, kdy na položce pokladního dokladu editujeme Platbu v měně mandanta nebo Rozdíl.

Popis

Popis položky. Lze vybrat z číselníku Popis nebo zadat libovolný text bez vazby na číselník.

Variabilní symbol

Variabilní symbol položky pokladního dokladu - doplní se variabilní symbol z placeného dokladu. Pokud na placeném dokladu není zadán, může být vytvářen automaticky podle nastavení v Knihách pokladních dokladů.

Netto

Částka platby v měně dokladu.

Kurz platby

Kurz platby v měně pokladního dokladu (pro přepočet platby na měnu mandanta).

Dat. kurz

Po stisknutí tlačítka se zobrazí kurzovní lístek a pravítko se nastaví na kurz platný k datu vystavení Pokladního dokladu. (Pokud je nastavený parametr mandanta Kurz na fakturách podle Data úč. případu, nastaví se na kurz podle hodnoty v poli Datum úč. případu.)

Platba

Částka platby. V tomto řádku lze zadat částku platby jak v cizí měně, tak v měně mandanta. Částka vstupuje do pole Celkem zaplaceno na 6. straně faktury.

Kurz platby v měně dokladu

Kurz platby v měně placeného dokladu.

Rozdíl

Zobrazuje kurzový rozdíl v měně mandanta. Částka Netto (v měně mandanta) - částka Platby (v měně mandanta).

Kurz dokladu

Kurz placeného dokladu.

Firma

Dosadí se z placeného dokladu.

Adresa

Možnost zadat jednoduchou adresu.

Zbývá doplatit

Částka zbývající k doplacení v měně placeného dokladu a v měně mandanta. Tuto částku nelze měnit.

Částka placeného dokladu

Brutto placeného dokladu v měně placeného dokladu a v měně mandanta.

Účet

Účet z účetního rozvrhu.

Kontace

Kontace položky pokladního dokladu.

Párovací symbol

Tento symbol slouží k párování v účetnictví.

Středisko

Středisko.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Kód zboží

Kód zboží

Kód 1

Možnost zadání libovolného kódu.

Kód 2

Možnost zadání libovolného kódu.

Referent

Vazba do knihy Referenti. Pokud je pokladním dokladem placena faktura, doplňuje se toto pole z faktury.

K položkám pokladních dokladů je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, komentáře, případně můžeme využít Textu. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Práce s komentáři je popsána v kapitole Základní číselníky a podprůrné moduly K2 - Komentáře.

Po stisknutí tlačítka Zobrazit položky dokladů DPH na 2. straně pokladního dokladu se ve spodní části formuláře zobrazí položky dokladů DPH, ve kterých je pokladní doklad uveden. Po opětovném stisknutí tlačítka (pokud jsou položky dokladů DPH zobrazeny, tlačítko má název Skrýt položky dokladů DPH) se tyto informace nebudou zobrazovat.

Book Contents

Book Index

Likvidace (3. strana)

K likvidaci a zaúčtování dokladu slouží 3. strana Pokladního dokladu. Tato problematika je podrobně popsána v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. straně je možné k pokladnímu dokladu přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Pokladními doklady

Přehled funkcí:

F7

Likvidace a zaúčtování pokladního dokladu. Funkce likvidace a účtování jsou podrobně popsány v kapitole Účetnictví - Likvidace a účtování.

 

Přiřazení položky pokladního dokladu typu "P" nebo "V" k položce platebního kalendáře - na 2. straně ve Změně a v Novém záznamu.

F8

Odpárování položky pokladního dokladu od položky platebního kalendáře - na 2. straně ve Změně a v Novém záznamu.

Alt+F3

Přepočet zůstatku pokladny (přepočte zůstatek od vybraného dokladu dále).

Alt+F3

Na 2. straně nastaví implicitní setřídění položek.

Ctrl+F7

Hromadná likvidace a zaúčtování pokladních dokladů.

Ctrl+Enter

Na 2. straně v Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme placený doklad.

Ctrl+E

Pokud byl pokladní doklad odeslán do EET, otevře se příslušný záznam v knize EET.

Ctrl+Shift+F7

Na 2. straně v Prohlížení pomocí těchto kláves zobrazíme filtr platebních dokladů.

Pro přecenění zůstatku pokladen lze využít funkci Přecenění bankovních účtů a pokladen zařazenou ve stromovém menu Účetnictví - Přecenění - Přecenění bankovních účtů a pokladen. Blíže je práce s touto funkcí popsána v kapitole Přecenění bankovních účtů a pokladen.

Book Contents

Book Index

Přepočet zůstatků pokladen

Přepočet zůstatků pokladen je funkce, která umožní na vybraných pokladnách provést přepočet jejich zůstatku. Funkce je zařazená ve stromovém menu Finance - Pokladna - Přepočet zůstatků pokladen.

pic_3044

Obr.: Formulář pro Přepočet zůstatků pokladen

Po spuštění funkce se otevře formulář, ve kterém je uvedeno:

Dále se ve vstupním formuláři zobrazí tabulka se seznamem všech pokladen. Zobrazí se sloupce:

Hvězdičkou můžeme odznačit/označit pokladnu pro přepočet (ručně nebo pomocí tlačítek s hvězdičkou).

Po odsouhlasení formuláře tlačítkem OK proběhne v označených pokladnách přepočet zůstatků v měně mandanta i v měně pokladny na dokladech s Datem vystavení od dne uvedeného v Periodě od.

Book Contents

Book Index

Mincovka a pokladní složenka

Mincovka představuje nástroj, který umožní rozpočítat finanční částku do vybraných nominálních hodnot a naopak z počtu bankovek nebo mincí vypočte celkovou částku. Dále umožňuje tisk pokladní složenky a vytváří příjmový a výdajový pokladní doklad.

PIC_1092.png

Obr.: Mincovka v režimu podle částky

Popis polí:

Částka

Částka určená k výpočtu.

 

Vypočti

Stisknutím tlačítka se provede rozpočítání do požadovaných hodnot.

Vymazat

Tlačítko provede vymazání aktuálních hodnot.

Podle částky

Zatrhnutím pole určíme, zda počítat podle zadané částky.

Podle bankovek

Pole určí, zda počítat celkovou částku ze zadaných hodnot bankovek a mincí.

Pokladna

Pole pro výběr knihy pokladen.

Příjem

Tlačítko umožní buď vytvořit nový příjmový pokladní doklad, nebo připojit položku k již existujícímu pokladnímu dokladu.

Výdej

Tlačítko umožní buď vytvořit nový výdajový pokladní doklad, nebo připojit položku k již existujícímu pokladnímu dokladu.

Bankovní účet

Pole pro výběr příslušného bankovního účtu, který slouží pro tisk pokladní složenky.

Pokladní složenka

Tlačítko pro tisk pokladní složenky.

Vynechat

V tomto sloupci je možné zatrhnou bankovky a mince, které se mají při výpočtu vynechat.

Pokud máme zatrženo pole podle částky, můžeme si zvolit, v jakých bankovkách budeme chtít zadanou částku vyplatit. Sloupec Vynechat nabízí vždy bankovku v nejvyšší hodnotě, která se má vynechat. Zatrhnutím pole a stiskem tlačítka Vypočti se automaticky přepne na další nejvyšší hodnotu. Tzn., že částku v hodnotě 1000 Kč nabízí v tisícikorunové bankovce, pokud ji však zatrhneme, nabídne bankovky v hodnotě 500 Kč. Sestava Mincovka pak zobrazí v tabulce částku rozpočítanou do vybraných bankovek.

Pokud máme zatrženo pole podle bankovek, po stisknutí tlačítka Vypočti se hodnota v poli Částka dopočte podle počtu bankovek, které zadáme.

PIC_1093.png

Obr.: Mincovka v režimu podle bankovek

Book Contents

Book Index

Mincovka

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN025

Soubor: CASHBRLIST.AM

Popis sestavy: Mincovka umožní rozpočítat částku do vybraných nominálních hodnot a naopak z počtu bankovek nebo mincí vypočte celkovou částku. Po zadání parametrů Mincovka rozlišuje mince a bankovky, a to jak ve formuláři, tak v sestavě Mincovka. Mincovku můžeme vytvořit také v EUR.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna]

Parametry sestavy:

Currency - CZK

Umožní zadat kód měny.

SeparateCoinsInForm - Ne

Ano - ve formuláři oddělí mince od bankovek.

SeparateCoinsInReport - Ne

Ano - v sestavě Mincovka oddělí mince od bankovek.

Book Contents

Book Index

Pokladní složenka

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN027

Soubor: CASHBRLIST2.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští z Mincovky tlačítkem "Pokladní složenka". Jedná se o doklad s předvyplněnými údaji, sloužící ke vkladu příslušné částky na bankovní účet.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Account

Účet.

Bank

Banka.

BankCode

Kód banky.

Clear - Ano

Ano - prázdná složenka.

Currency

Měna účtu.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Funkce menu modulu Pokladní doklady

Book Contents

Book Index

Formulář - Hromadné akce

Hromadně lze měnit záznamy označené hvězdičkou nebo vložené do kontejneru.

pic_2963

Obr.: Funkce menu modulu Pokladní doklady

Popis akcí:

Změna záznamu

Funkce pro hromadnou změnu pokladních dokladů. Hromadně lze změnit některé údaje z hlavičky:

  • Popis
  • Stav

Hromadně lze změnit i některá pole z položek pokladních dokladů:

  • Účet - z účetního rozvrhu
  • Kontace - kontace položky pokladního dokladu
  • analytické osy.

pic_2962

Obr.: Formulář pro Hromadnou změnu pokladních dokladů

Book Contents

Book Index

Sestavy nad pokladními doklady

Book Contents

Book Index

Pokladní doklad

Číslo procesu:FIN001, EXP010, ZAS015

Ident. č. sestavy: SFIN001

Soubor: PDO_DOK01.AM

Popis sestavy: Pokladní doklad (pokud bude parametr "DisplayAssignement" nastaven na hodnotu "Ano", zobrazí i zaúčtování dokladu).

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - Ne

Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

DisplayAssignement - Ne

Ano - zobrazí zaúčtování pokladních dokladů.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loga firmy pro patičku.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro hlavičku.

OneAddress - Ne

Ano - firma a adresa se na vícepoložkovém dokladu se stejnou firmou zobrazí jen jednou (u první položky).

ShowAccInfo - Ne

Ano - zobrazovat středisko, kód zakázky, kód zboží.

ShowDescription - Ne

Ano - zobrazit popis z hlavičky dokladu.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo firmy patičky.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo firmy hlavičky.

ShowRate - Ne

Ano - zobrazí kurz platby.

SuppressHeadrFooter - Ne

Ano - schová místo určené pro hlavičku a patičku.

PDO_DOK01_UP

Book Contents

Book Index

Pokladní kniha

Číslo procesu: FIN001

Ident. číslo sestavy: SFIN002

Soubor: PDO_SEZ01.AM

Popis sestavy: Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "Data od" a "Data do". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se potom zobrazují v měně dokladu i v měně mandanta. Je-li měna pokladny shodná s měnou mandanta, údaje se zobrazují pouze jednou.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

FromDate - 0.0.0000

Od data.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazovat vstupní formulář.

ShowBothCurrs - Ne

Ano - zobrazí obě měny, částky dokladu v měně dokladu i přepočtené na měnu mandanta.

ShowVarSym - Ano

Ano - zobrazí var. symbol; Ne - zobrazí číslo faktury.

ToDate - 0.0.0000

Do data.

PDO_SEZ01_UP

Book Contents

Book Index

Zůstatky pokladen ke dni

Číslo procesu: FIN001,UCT006

Ident. číslo sestavy: SFIN035

Soubor: CashBalance.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí zůstatky pokladen ke zvolenému dni. Po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro zadání "K datu". Na formuláři je možné si zatrhnout zobrazení v měně, částky dokladu se pak zobrazují v měně dokladu i v měně vlastní firmy.

Adresa ve stromu: [Finance] [Pokladna] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Account - Ano

Ano - pokud je zvoleno setřídění dle zkratky pokladny, zobrazí se účet pokladny.

BothCurr - Ne

Ano - zobrazí obě měny - částky dokladu v měně pokladny i v měně vlastní firmy.

DateTo - 0.0.0000

K datu.

IgnoreBooks -

Zkratky knih (oddělené středníkem), které se nemají zobrazit.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář;Ne - nezobrazí vstupní formulář.

Title -

Název sestavy.

SortBy - 0

Setřídit podle: 0 - účet pokladny; 1 - zkratka pokladny.

ZeroBalance - Ne

Ano - zobrazí i pokladny s nulovým zůstatkem.

CashBalance