Book Contents

Book Index

Struktura souboru csv a plnění informací pro Intrastat

Book Contents

Book Index

Měsíc - Sloupec A

Číslo měsíce z pole Datum do.

pic_3497

Obr. Měsíc hlášení

Book Contents

Book Index

Rok - Sloupec B

Rok z informace Datum do ve formátu rrrr.

pic_3497

Obr.: Rok hlášení

Book Contents

Book Index

DIČ - Sloupec C

Zobrazí se aktuální hodnota v poli DIČ karty Odběratele/Dodavatele představující mandanta.

pic_3498

Obr.: DIČ mandanta

Book Contents

Book Index

Směr - Sloupec D

Pole Číslo z knihy Směr dokladu (1.strana Intrastatu)

pic_3499

Obr. Směr hlášení

Book Contents

Book Index

Stát určení (jen Odeslání) - Sloupec E

Ve sloupci se zobrazí kód státu podle následující logiky:

Pokud je hodnota vyplněna na položce faktury vydané, pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota (bez ohledu na to, zda je v hlavičce nebo v adresách odlišná hodnota).

pic_3481

Obr.: Stát určení z položky faktury vydané

Pokud není Stát určení vyplněn na položce dokladu (záložka 7 - Intrastat - pole Stát určení), zobrazí se ve sloupci E hodnota kódu státu z pole Stát určení z 1.strany Faktur vydaných (záložka Intrastat).

pic_3482

Obr.: Stát určení ze záložky Intrastat (Faktury vydané - 1.strana)

Pokud ani zde není zadáno, pak se zjišťuje kód státu v Dodací adrese odběratele.

Příklad.: Pokud není ani na položce faktury vydané ani v hlavičce faktury vydané vyplněné pole Stát určení, pak se do Intrastatu vezme hodnota kódu státu vybraném v dodací adrese. Na obrázku je to stát D (Německo). Do Intrastatu se ale nepřevezme zkratka státu (tedy "D", ale hodnota z pole Kód státu "DE" - viz číselník Státy).

pic_3483

Obr.: Stát určení z dodací adresy

Pokud není zadaná dodací adresa, pak se zobrazí hodnota kódu státu ze základní adresy (adresa v poli Odběratel (Dodavatel) na 1. straně faktury vydané).

pic_3484

Obr.: Stát určení z odběratelské adresy

Pokud se jedná o dobropis faktury přijaté, který se má zobrazit v Intrastat - odeslání, pak se do Státu určení v Intrastatu plní hodnota z pole Stát odeslání na položce faktury přijaté.

pic_3485

Obr.: Stát určení z položky dobropisu faktury přijaté,

Pokud není vyplněno na položce, pak se do státu určení zobrazí do sloupce E hodnota kódu státu vyplněného v poli Stát odeslání na 1.straně faktury přijaté (záložka Intrastat).

pic_3627

Obr.: Stát určení z faktury dobropisu faktury přijaté

Pokud není vyplněno ani v položce, ani v hlavičce faktury přijaté, pak se Stát určení plní hodnotou z Korespondenční adresy.

Příklad.: Pokud není ani na položce dobropisované faktury přijaté ani v hlavičce dobropisu faktury přijaté vyplněné pole Stát odeslání, pak se do Intrastatu Stát určení vezme hodnota kódu státu vybraném v korespondenční adrese. Do Intrastatu se ale nepřevezme zkratka státu, ale hodnota z pole Kód státu - viz číselník Státy.

pic_3667

Obr.: Stát určení z korespondenční adresy dobropisované faktury přijaté

Pokud není vyplněna korespondenční adresa, pak se plní hodnotou z adresy dodavatele.

pic_3490

Obr.: Stát určení z dodavatelské adresy dobropisované faktury

Book Contents

Book Index

Stát odeslání (jen Přijetí) - Sloupec E

Ve sloupci se zobrazí kód státu podle následující logiky:

Pokud je v Parametrech výpočtu Intrastatu zatrženo pole Stát odeslání z DIČ faktury a pole DIČ je na faktuře přijaté vyplněno, pak první znaky z toho pole se doplní do informace Stát odeslání. Informace z pole DIČ má přednost před informacemi z položky faktury nebo z hlavičky (viz dále).

Pokud není zatrženo pole Stát odeslání z DIČ faktury a nebo je pole DIČ na faktuře přijaté prázdné, pak pokud je hodnota vyplněna na položce faktury přijaté, pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota (bez ohledu na to, zda je v hlavičce nebo v adresách odlišná hodnota).

pic_3521

Obr.: Stát odeslání z položky faktury přijaté

Pokud není Stát odeslání vyplněn na položce dokladu (záložka 7 - Intrastat - pole Stát odeslání), zobrazí se ve sloupci E hodnota kódu státu z pole Stát odeslání z 1.strany Faktur přijatých (záložka Intrastat).

pic_3522

Obr.: Stát odeslání ze záložky Intrastat (Faktury přijaté - 1.strana)

Pokud ani zde není zadáno, pak se zobrazí hodnota kódu státu z dodací adresy dodavatele (dodací adresa v poli Dodavatel na 1. straně faktury přijaté). Pokud je dodacích adres více, pak se doplní stát odeslání z dodací adresy označené hvězdičkou. Pakliže není žádná označená hvězdičkou, pak se doplní stát odeslání z první dodací adresy. (Pozn.: v dodací adresách bývá zobrazen stát zkratkou nikoliv oficiálním kódem. Do Intrastatu se však počítá s oficiálním kódem. Stát odeslání v níže uvedeném obrázku bude tedy "BE").

pic_3884

Obr: Stát odeslání z dodací adresy dodavatele (označené hvězdičkou)

Pokud nemá dodavatel dodací adresy zadané, stát odeslání se vezme ze základní adresy.

pic_3523

Obr.: Stát odeslání z dodavatelské adresy

Pokud se jedná o dobropis faktury vydané, který se má zobrazit v Intrastat - přijetí, pak se do Státu odeslání v Intrastatu plní hodnota z pole Stát určení na položce faktury vydané.

pic_3481

Obr.: Stát odeslání z položky dobropisu faktury vydané

Pokud není vyplněno na položce, pak se do státu odeslání zobrazí do sloupce E hodnota kódu státu vyplněného v poli Stát přijetí na 1.straně faktury vydané (záložka Intrastat).

pic_3482

Obr.: Stát odeslání z dobropisu faktury vydané

Pokud není vyplněno ani v položce, ani v hlavičce faktury vydané, pak se Stát odeslání plní hodnotou z Dodací adresy.

Příklad.: Pokud není ani na položce dobropisované faktury vydané ani v hlavičce dobropisu faktury vydané vyplněné pole Stát určení, pak se do Intrastatu Stát odeslání doplní hodnota kódu státu z Dodací adresy. Do Intrastatu se ale nepřevezme zkratka státu, ale hodnota z pole Kód státu - viz číselník Státy.

pic_3489

Obr.: Stát odeslání z dodací adresy dobropisované faktury vydané

Pokud není vyplněna informace v hlavičce dobropisované faktury, pak se plní hodnotou z adresy odběratele.

pic_3483

Obr.: Stát odeslání z odběratelské adresy dobropisované faktury

Book Contents

Book Index

Kraj původu - Sloupec F

Od 1.1.2011 se nevyplňuje. Sloupec zůstane prázdný.

Book Contents

Book Index

Stát původu (jen Přijetí) - Sloupec G

Pokud je v Parametrech výpočtu Intrastatu na záložce Přijetí zatržen příznak Stát původu z adresy dodavatele a pokud má dodavatel z faktury přijaté, která vstupuje do Intrastatu, na kartě Dodavatele vyplněnou dodací adresu, pak se do pole Stát původu v Intrastatu doplní stát z dodací adresy na kartě Dodavatele.

Pokud má dodavatel vyplněno více adres a jedna z nich je označena hvězdičkou, doplní se stát původu z této označené adresy. V situaci níže na obrázku by se do pole Stát původu dostal stát Belgie z dodací adresy označené hvězdičkou. (Pozn.: v dodacích adresách bývá zobrazen stát zkratkou nikoliv oficiálním kódem. Do Intrastatu se však počítá s oficiálním kódem. Stát původu v níže uvedeném obrázku bude tedy "BE").

pic_3855

Obr.: Dodavatel s více dodacími adresami


Pokud je dodacích adres více a žádná z nich není označená hvězdičkou, pak se do státu původu doplní stát z první dodací adresy.

Pokud dodavatel nemá vyplněnou dodací adresu, pak se do státu původu doplní hodnota ze státu z pole Adresa. Pokud ale je vyplněna hodnota v poli Stát původu na položce faktury, pak má tato hodnota přednost před výše uvedeným.

pic_3523

Obr.: Stát původu v případě zatržení příznaku Stát původu z adresy dodavatele a neexistujících dodacích adres

Pokud není parametr Stát původu z adresy dodavatele zatržen, pak se do pole Stát původu v hlášení Intrastat - přijetí přebírá hodnota Kód státu v poli Stát původu na šarži (nezohledňují se již hodnoty zadané na položce dokladu, na kartě zboží apod.)

pic_3524

Obr.: Stát původu v poli Stát původu na šarži

Pokud není Stát původu zadán na šarži, doplní se hodnota z pole Stát původu na položce faktury přijaté (záložka 1 - Obecné).

Pozn.: Informace Stát původu se nenachází na záložce 7 - Intrastat, ale na záložce 1 - Obecné.

pic_3525

Obr.: Stát původu z položky faktury přijaté

Pokud není pole Stát původu na položce faktury vyplněn, doplní se hodnota Kód státu z pole Stát původu na kartě Zboží (2.strana).

pic_3526

Obr.: Stát původu z karty Zboží

Pokud ani zde není vyplněno, do hlášení Intrastatu se doplní hodnota zadána v poli Stát původu v Parametrech výpočtu Intrastatu (záložka Přijetí).

pic_3527

Obr.: Stát původu z Parametrů výpočtu intrastatu

V případě dobropisu (položka faktury vydané se záporným množstvím, která nemá v hlavičce zatržen příznak Dobropisy v odeslání) je logika plnění hodnoty Stát původu stejná.

Book Contents

Book Index

Transakce - Sloupec H

Pokud je hodnota vyplněna na položce faktury přijaté (vydané), pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota (bez ohledu na to, zda je v hlavičce nebo v Parametrech výpočtu Intrastatu).

pic_3528

Obr.: Pole Transakce na položce faktury

Pokud není hodnota vyplněna na položce faktury, dosadí se hodnota z pole Transakce z hlavičky faktury (záložka Intrastat na 1.straně Faktury vydané / přijaté).

pic_3529

Obr,: Pole Transakce (záložka Intrastat - 1.strana faktury přijaté)

Pokud není vyplněno pole Transakce ani na položce ani na v hlavičce dokladu, dosadí se do Intrastatu hodnota z Parametrů Intrastatu z pole Transakce na záložce Odeslání (v případě, že se jedná o směr Intrastat - Odeslání) nebo na záložce Přijetí (v případě, že se jedná o směr Intrastat - Přijetí).

pic_3530

Obr.: Pole Transakce z Parametrů výpočtu Intrastatu - záložka Přijetí

Book Contents

Book Index

Druh dopravy - Sloupec I

Pokud je hodnota vyplněna na položce faktury vydané (přijaté), pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota (bez ohledu na to, zda je v hlavičce nebo v parametrech Intrastatu).

pic_3630

Obr.: Pole Druh dopravy na položce faktury

Pokud není hodnota vyplněna na položce faktury, dosadí se hodnota z pole Druh dopravy, které je v číselníku Způsob dopravy na 1.straně faktury.

pic_3629

Obr.: Pole Druh dopravy (číselník Způsob dopravy)

Pokud není druh dopravy vyplněn na položce dokladu, ale je vyplněno pole Druh dopravy na záložce Intrastat, pak se do Intrastatu dosadí hodnota z tohoto pole. Toto pole nezohledňuje hodnotu Druh dopravy pole ve Způsobu dopravy. Pokud bude pole Druh dopravy zadáno i v poli Způsob dopravy, pak se do Intrastatu dostane hodnota z pole Druh dopravy ze záložky Intrastat.

pic_3800

Obr.: Pole Druh dopravy ze záložky Intrastat

Pokud není vyplněno pole Druh dopravy ani na položce ani na 1.straně dokladu v záložce Intrastat, ani v poli Způsob dopravy, dosadí se do Intrastatu hodnota z Parametrů Intrastatu z pole Druh dopravy na záložce Odeslání (v případě, že se jedná o směr Intrastat - Odeslání) nebo na záložce Přijetí (v případě, že se jedná o směr Intrastat - Přijetí).

pic_3631

Obr.: Pole Druh dopravy z Parametrů výpočtu Intrastat - záložka Odeslání

Book Contents

Book Index

Dodací podmínky - Sloupec J

Pokud je hodnota vyplněna na položce faktury vydané (přijaté), pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota (bez ohledu na to, zda je v hlavičce nebo v parametrech Intrastatu).

pic_3632

Obr.: Pole Dodací podmínky na položce faktury

Pokud není hodnota vyplněna na položce faktury, dosadí se hodnota z pole Dodací podmínky z hlavičky faktury (záložka Intrastat na 1.straně Faktury vydané / přijaté).

pic_3633

Obr,: Pole Dodací podmínky (záložka Intrastat - 1.strana faktury vydané)

Pokud není vyplněno pole Dodací podmínky ani na položce ani na v hlavičce dokladu, dosadí se do Intrastatu hodnota z Parametrů Intrastatu z pole Dodací podmínky na záložce Odeslání (v případě, že se jedná o směr Intrastat - Odeslání) nebo na záložce Přijetí (v případě, že se jedná o směr Intrastat - Přijetí).

pic_3634

Obr.: Pole Dodací podmínky z Parametrů výpočtu Intrastatu - záložka Odeslání

Book Contents

Book Index

Zvláštní pohyb - Sloupec K

Pokud je hodnota vyplněna na položce faktury vydané (přijaté), pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota

pic_3635

Obr.: Pole Zvláštní pohyb na položce faktury

Book Contents

Book Index

Celní sazebník - Sloupec L

Pokud je zadaná hodnota v poli Celní sazebník na položce dokladu faktury přijaté/faktury vydané na záložce 7 - Intrastat, pak se v Intrastatu zobrazí tato hodnota.

pic_3798

Obr.: Celní sazebník na položce faktury

Pokud pole Celní sazebník na položce dokladu není vyplněné, pak se zobrazí hodnota zadaná v poli Celní sazebník na kartě Zboží.

pic_3636

Obr.: Hodnota celního sazebníku

Pro vstup karty zboží do Intrastatu je důležitý i údaj Platnost od/ Platnost do v knize Celního sazebníku.

Datum z těchto polí ovlivňuje vstup dané karty zboží do Intrastatu. Pokud není vyplněno (datumy jsou nulové), pak se karta zboží s tímto celním sazebníkem do Intrastatu dostane.

Pokud je ale pole Platnost od nastaveno a je vyšší, než je období od, pro které se má Intrastat vypočítat, pak se takové zboží do Intrastatu nedostane a zobrazí se chybová hláška v chybovém protokolu po nápočtu Intrastatu, že pro dané zboží nebyl nalezen platný celní sazebník.

Pokud je ale pole Platnost do nastaveno a je nižší, než je období do, pro které se má Intrastat vypočítat, pak se takové zboží do Intrastatu nedostane a zobrazí se chybová hláška v chybovém protokolu po nápočtu Intrastatu, že pro dané zboží nebyl nalezen platný celní sazebník.

Book Contents

Book Index

Statistický znak - Sloupec M

Statistický znak se nachází v poli Celní sazebník na kartě Zboží. Jde o 9 a 10 znak (Pozn.: Většina kombinované nomenklatury (celního sazebníku) je bez statistického znaku).

Book Contents

Book Index

Popis zboží - Sloupec N

Informace z pole Popis v celním sazebníku.

pic_3637

Obr.: Popis zboží

Book Contents

Book Index

Hmotnost - Sloupec O

Pokud je pole Hmotnost netto (kg) na položce dokladu vyplněna, pak se doplní do Intrastatu hodnota z toho pole. Hodnoty budou sečteny pro všechny položky tvořící položku Intrastatu.

pic_3889

Obr.: Pole hmotnost na položce dokladu

Pokud pole Hmotnost netto (kg) na položce dokladu není vyplněno, pak se doplní sečtená hodnota z pole TotalNettoWeightCalc jednotlivých položek faktur tvořících položku Intrastatu. Toto pole zohledňuje hmotnost netto zadanou na kartě Zboží pro příslušnou měrnou jednotku.

Book Contents

Book Index

Množství - Sloupec P

Sečtené hodnoty z pole Množství přepočtené na doplňkovou měrnou jednotku Intrastatu položek faktur tvořících položku Intrastatu.

Book Contents

Book Index

Hodnota fakturovaná - Sloupec Q

Pokud má mít položka faktury vstupující do Intrastatu odlišnou hodnotu od fakturované netto hodnoty, pak lze vyplnit pole Fakturovaná hodnota na položce faktury. Pokud je pole Fakturovaná hodnota na položce dokladu vyplněna, pak se doplní do Intrastatu hodnota z toho pole. Částka zadaná do tohoto pole se zadává v měně dokladu. Při vstupu do Intrastatu je přepočtena dle kurzu zdanitelného plnění položky na měnu firmy.

pic_3897

Obr.: Fakturovaná hodnota z položky faktury

Pokud pole Fakturovaná hodnota z položky faktury není vyplněno, pak se dostane do Intrastatu hodnota z fakturační ceny netto přepočtené kursem zdanitelného plnění na měnu firmy.