Book Contents

Book Index

Skripty a sestavy

Book Contents

Book Index

Intrastat - export

Číslo procesu: INT001

Id. číslo skriptu: FCEL080

Soubor: IST_Exp.pas.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k exportu hlášení do požadované struktury souboru ve formátu csv, který se pak importuje do InstatOnline nebo do InstatDesk. Pokud budou označené hvězdičkou dva doklady, dojde k vytvoření jednoho souboru. Ke stávajícímu souboru lze přidat další doklad.

Adresa ve stromu: [Intrastat] [Intrastat]

Parametry skriptu:

PathForExportVatReturnForm -

Umístění složky, do které se soubor vytvoří.

PackFile - Ne

Ano - Vytvořený soubor se automaticky zazipuje.

TypeOfInvoicing - 0

Typ fakturace. 0 - Fakt. hodnota, 1 - Fakturovaná hodnota + vedlejší náklady, 2 - Fakturovaná hodnota - vedlejší náklady.

Book Contents

Book Index

Výpis hlášení Intrastatu

Číslo procesu: INT001

Ident. číslo sestavy: SCEL015

Soubor: INTRASTAT_01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam položek dokladu Intrastatu. Pokud je nastaven parametr ShowItems na Ano, pak zobrazí i položky dokladů faktur, ze kterých položka Intrastatu vznikla.

Adresa ve stromu: [Intrastat][Intrastat]

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - zobrazí položky dokladů, ze kterých položka Intrastatu vznikla. Zobrazí i variabilní symbol a datum účetního případu dokladu.

TypOfInvoicing - 0

Typ fakturace. 0 - Fakt. hodnota, 1 - Fakturovaná hodnota + vedlejší náklady, 2 - Fakturovaná hodnota - vedlejší náklady.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Intrastat - Seznam faktur

Číslo procesu: INT001

Ident. číslo sestavy: SCEL016

Soubor: INTRASTAT_02.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam faktur přijatých a vydaných ze 4.strany dokladu Intrastat. Zobrazí číslo dokladu, var. symbol, název dodavatele/odběratele a hodnotu měny faktury.

Adresa ve stromu: [Intrastat][Intrastat]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

INTRASTAT_02

Book Contents

Book Index

Majetek

Modul Majetek je určen k evidenci, odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, neodpisovaného nebo finančního majetku, a dále i drobného nehmotného a hmotného majetku. Sleduje se od okamžiku pořízení až po vyřazení.

Book Contents

Book Index

Základní nastavení modulu Majetek

V nabídce stromového menu v modulu Majetek jsou v uzlu Základní data zařazeny knihy a číselníky, které slouží pro přednastavení způsobu odepisování a účtování pohybů na kartách majetku:

Book Contents

Book Index

Knihy majetku

Rozdělení majetku v Knihách majetku odpovídá jejich rozlišení především v závislosti na zákonech o daních z příjmu nebo o účetnictví. Vzhledem k jejich odlišnému charakteru vedení evidence a odepisování může být rozdělení i jiné, např. podle vnitřních směrnic společnosti.

pic_5381

Obr.: Číselník Knihy majetku

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

Book Contents

Book Index

Výchozí nastavení

pic_5356

Obr.: Knihy majetku Výchozí nastavení

Popis polí:

Číslování karet majetku bez Období

Pokud je zapnuto, karty majetku se číslují bez ohledu na období. Pokud je vypnuto, karty majetku se číslují v rámci nastaveného Období.

Evidence pořizovaného majetku

Zapne se v případě, že se v knize eviduje pořizovaný majetek před zařazením do užívání. Pokud je v knize volba vypnuta, majetek se eviduje od zařazení do užívání až do vyřazení.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat pohyb na kartě majetku, u kterého existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou dokladu a zaúčtovanou částkou.

Kontace odpisu
Kontace zařazení, TZ a změny ceny
Kontace vyřazení

V těchto polích je možné přednastavit kontace pro jednotlivé pohyby majetku, které se automaticky dosazují do nových karet majetku v Knize majetku.

Kontace změny kódu

Nastavení kontace pro změnu kódu (střediska apod.).

Typ plánu 1, 2, 3

Nastaví se typ plánu daňový, účetní. V nastavení může být každý typ plánu jen jednou.

Řád zaokrouhlení 1, 2, 3
Konstanta zaokrouhlení plánu 1, 2, 3

V případě, že nastavíme řád a konstantu zaokrouhlení, definujeme tím zaokrouhlení roční částky odpisu.

Zaokrouhlit položky plánu 1, 2, 3

Zaokrouhlí každý záznam odpisu v kartě majetku.

Účtovat odpisy plánu 1, 2, 3

Zapneme u typů plánů, u kterých účtujeme odpisy (např. pokud se daňové odpisy neúčtují, pro daný typ plánu nebude zatrženo).

Účtovat ostatní pohyby plánu 1, 2, 3

Zapneme u typů plánů, u kterých účtujeme ostatní pohyby plánu (např. zařazení, technické zhodnocení, částečné vyřazení, ...). Pole je zatrženo obvykle jen u typu plánu "U".

Účtovat změnu analytické osy

Zapneme pro analytické osy (středisko, kód zakázky, ...), o kterých v majetku účtujeme na účtech majetkových (např. pokud na účtu 022 sledujeme středisko, bude pole Středisko zatrženo).

Kontrolovat středisko, kód zakázky, ...

Možnost přednastavení, které osy se mají u majetku v rámci inventury kontrolovat.

Kontace pro manko

Přednastavení kontace pro inventurní manko.

Kontace pro přebytek

Přednastavení kontace pro inventurní přebytek.

Book Contents

Book Index

Číslování

V této části se definuje číslování dokladů modulu Majetek (Majetek, Pohyby majetku, Inventury majetku). Aktuální číslo daného dokladu odpovídá poslednímu zadanému dokladu v dané knize.

pic_5357

Obr.: Knihy majetku Číslování

Book Contents

Book Index

Odpisové plány

V tomto číselníku se definují odpisové plány. Program nabízí seznam základních odpisových plánů pro odpisování daňové a účetní. Plány majetku se stávají součástí přednastavení způsobu odepisování v předvolbách. Nabídka plánů vychází především z požadavků zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví. Lze vytvářet vlastní plány.

pic_5358

Obr.: Číselník Odpisové plány

Základním kritériem při zadání odpisového plánu je volba typu plánu (rovnoměrný, zrychlený, časový, leasingový a procentuální).

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Při zadávání nového odpisového plánu je prvořadé vybrat si vhodný Výpočtový typ. Podle tohoto výběru se na formuláři zobrazí pole pro zadání potřebných údajů.

Popis polí:

Zkratka

Zkratka.

Popis

Popis plánu.

Výpočtový typ

Program nabízí 5 výpočtových typů. Každý typ má své specifické vlastnosti a je definován vlastním vzorcem.

 

Rovnoměrný

Rovnoměrný odpisový plán je určen pro daňové odpisování hmotného majetku. V závislosti na odpisové skupině a na možnosti zvýšení odpisu v prvním roce odpisování jsou v IS K2 předdefinovány odpisové plány, jejichž zkratka začíná písmenem "A".

pic_5359

Obr.: Odpisové plány - Rovnoměrný typ

 

Zrychlený

Zrychlený odpisový plán je určen pro daňové odpisování hmotného majetku. V závislosti na odpisové skupině a na možnosti zvýšení odpisu v prvním roce odpisování jsou v IS K2 předdefinovány odpisové plány, jejichž zkratka začíná písmenem "B".

Zatržítko Poměrná část odpisu v prvním roce (SK) se použije pro slovenskou legislativu pro odepisování majetku zařazeného od 1.1.2012. Pokud je pole zatrženo, v prvním roce se odpis vypočte jako poměrná část ročního odpisu za měsíce, po které je v užívání.

pic_5360

Obr.: Odpisové plány - Zrychlený typ

 

Časový

Tento plán je určen pro časové odpisování nehmotného majetku. Zadá se počet měsíců odpisování ze vstupní ceny a počet měsíců minimální doby odpisování po technickém zhodnocení.

Pokud je zatrženo Odpisování podle platnosti smlouvy, datum platnosti smlouvy je nutno zadat na kartě majetku. Odpisy se odepisují do uvedeného data platnosti smlouvy. Technické zhodnocení lze provést také jen do zadaného data. Po datu platnosti smlouvy již nelze cenu zvyšovat.

pic_5361

Obr.: Odpisové plány - Časový typ

 

Leasingový

Tento plán je určen pro odpisování dočasných staveb, ochranných známek apod. U leasingového typu plánu se zadává počet měsíců odpisování majetku, do kterých rozdělí splátky rovnoměrně. U tohoto plánu technické zhodnocení neprodlužuje počet měsíců odepisování majetku.

pic_5362

Obr.: Odpisové plány - Leasingový typ

 

Procentuální

Procentuální odpisový plán je určen k účetnímu odpisování hmotného majetku. Zadá se počet procent (100) a počet let. Program zobrazí rozpočtené roky a příslušná procenta, která lze dále upravovat, přičemž nerozdělený zbytek se načte do zbytku neodepsaných procent. Pokud roční procento má být stejné, je možné zadat do položek pouze jeden rok s tímto procentem a vytváření ročních částek na kartě majetku bude automaticky toto procento používat pro každý rok až do částky adekvátní zadanému celkovému procentu.

 

 

Pozn.: V případě odpisování každý rok stejným procentem, je důležité zadat hodnoty do polí Počet procent a Počet let a procento pro jednotlivé roky nechat vypočítat programem, tj. nezasahovat do výpočtu programu ručním vkládáním položek s hodnotou procenta. Pokud je ale majetek odpisován každý rok jiným procentem, pak je nutné zadat pro jednotlivé roky procento odpisu vždy ručně.

pic_5363

Obr.: Odpisové plány - Procentuální typ

 

Procentuální jednorázový

Zatržením pole Jednorázový odpis je možné nastavit odpis jednorázově.

pic_5364

Obr.: Odpisové plány - Procentuální typ - Jednorázový odpis

 

Procentuální podílový

Zatržením pole Roční podíl se vytvoří plán pro odpisování technického zhodnocení kulturní památky a také k rovnoměrnému odpisování hmotného majetku podle slovenské legislativy. Roční odpis se určí jako podíl vstupní ceny a doby odpisování.

Zatržítko Poměrná část odpisu v prvním roce (SK) se použije pro slovenskou legislativu pro odepisování majetku zařazeného od 1.1.2012. Pokud je pole zatrženo, v prvním roce se odpis vypočte jako poměrná část ročního odpisu za měsíce, po které je v užívání.

pic_5365

Obr.: Odpisové plány - Procentuální typ - Roční podíl

 

Procentuální žádný odpis

Tento plán je vytvořen speciálně pro majetky neodpisované, u kterých se však evidují a účtují pohyby zařazení do užívání, změna ceny a vyřazení (např. pozemky). V poli Počet procent se zadá „0“, v poli Počet let „1“.

pic_5366

Obr.: Odpisové plány - Procentuální typ - Žádný odpis

Kontroly při editaci Odpisového plánu:

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Odpisové plány

Book Contents

Book Index

Odpisové plány majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ023

Soubor: AssetDeprecationPlan.AM

Popis sestavy: Výpis odpisových plánů.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

AssetDeprecationPlan

Book Contents

Book Index

Předvolba odpisování

Předvolba odpisování je určená pro nastavení definice odpisování karet majetku. Uživatel si tento seznam bude podle potřeby doplňovat.

pic_5367

Obr.: Číselník Předvolba odpisování

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Předvolba odpisování se používá u všech karet majetků, u kterých dochází k odpisování alespoň podle jednoho odpisového plánu. Dále se předvolba použije např. u majetků neodpisovaných, u kterých je nutno účtovat pohyby zařazení, změny ceny nebo vyřazení.

pic_5368

Obr.: Předvolba odpisování - záložka Základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Povinný údaj.

Název

Libovolný název.

Popis

Specifikuje, o jaký způsob odpisování se jedná.

Odpisová skupina

Nepovinné pole pro zadání odpisové skupiny.

Typ plánu

Zvolí se typ plánu (daňový, účetní).

Odpisový plán

V závislosti na typu dosadíme odpisový plán.

Výpočtový typ plánu

Nastaví se automaticky dle zvoleného odpisového plánu.

Typ roku odpisu

Má vliv na výpočet roční částky v prvním roce odpisování.

 

Kal. % abs.

Program vypočte absolutní roční částku odpisu v prvním roce odpisování. Tato volba je určena pro daňový typ plánu.

 

Kal. % rel.

Program vypočítá v prvním roce odpisování nejprve roční částku, ale zkrátí ji podle počtu měsíců do konce roku. Tato volba je určena pro účetní odpisování spolu s procentuálním plánem.

 

Kal. % abs. pos., Kal. % rel. pos.

Posunutí znamená, že první odpis se vytvoří až do měsíce následujícího za měsícem zařazení majetku do užívání.

Pozn.: V případě zavedení karty majetku, který již byl odpisován, k posunutí prvního odpisu nedochází.

Interval odpisu

Nastavíme, zda se mají odpisy vytvářet a odpisovat měsíčně nebo ročně.

Posun zvýšení ceny

V případě zatržení této možnosti se zvýšení ceny promítne až do odpisu v následujícím měsíci.

Dočasná stavba

Určeno pro časový plán. Pokud je zatrženo, odpisy se stanoví tak, že se zůstatková cena rozpočítá na zbývající počet měsíců. Pole by mělo být zatrženo u předvoleb odpisování, které se použijí na kartách majetku s dočasnou stavbou.

Při ručním zadání předvolby je vhodné použít jako vzor podobně nastavenou předvolbu (zkopírování klávesou F6). Zkratka musí být unikátní, je tedy nutno ji změnit. Do názvu a popisu se upřesní nastavení způsobu odpisování a upraví se jednotlivá pole.

Zadání způsobu odpisování závisí především na typu plánu a výpočtovém typu:

V případě úpravy již existující předvolby program kontroluje použití tohoto záznamu na kartách majetku:

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Předvolba odpisování

Book Contents

Book Index

Předvolby odpisování majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ022

Soubor: AssetDeprecationPreset.AM

Popis sestavy: Výpis předvoleb odpisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypeSort - 0

Typ setřídění.

AssetDeprecationPreset

Book Contents

Book Index

Obory majetku

Obory majetku slouží k nastavení účtování pohybů na kartách majetku. Počet vytvořených oborů odpovídá minimálně počtu analytických majetkových účtů, které se používají. Každému majetkovému účtu dále odpovídá jeden účet pořízení, účet oprávek a účet odpisů.

Může se stát, že se na jeden majetkový účet mohou účtovat karty majetku vzniklé z různých účtů pořízení. Aby se v tomto případě nemusely vytvářet další téměř stejné obory, lze další účty pořízení zadat v číselníku Druh účtování pořízení.

pic_5369

Obr.: Číselník Obory majetku

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_5370

Obr.: Obory majetku - záložka Základní údaje

Popis polí:

Název

Libovolný název.

Zkratka

Zkratka oboru.

CZ-CPA

Zatřídění do CZ-CPA.

Popis

Podrobnější popis.

Majetkový účet

Analytický účet z Účetní osnovy.

Účet pořízení

Analytický účet z Účetní osnovy. Pokud nebude vyplněný, musí být vyplněn Druh pořízení.

Druh účt. pořízení

Číselník, pomocí něhož je možné k jednomu majetkovému účtu nastavit více účtů pořízení. Tyto účty jsou zahrnuty pod názvem např. investiční akce, z níž se vytváří karty majetku. Ke každé zkratce se následně přidají konkrétní účty pořízení.

 

 

pic_5371

Obr.: Druh účt. pořízení

 

 

 

pic_5372

Obr.: Položka Druh účtování

První plán, Druhý plán, Třetí plán

Pole určená pro zadávání analytických účtů pro účtování odpisů u Prvního plánu a Druhého plánu. V případě Třetího plánu se údaje doplní jen tehdy, když je nutné určité karty majetku odpisovat a účtovat podle dalšího plánu.

Odpisový účet 1, 2, 3

Analytické účty pro tvorbu odpisů.

Oprávkový účet 1, 2, 3

Analytické účty pro tvorbu oprávek.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Obory majetku

Book Contents

Book Index

Obory majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ021

Soubor: AssetCategory.AM

Popis sestavy: Výpis oborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

AssetCategory

Book Contents

Book Index

Číselník CZ-CPA

Číselník CZ-CPA je k dispozici na kartě majetku a v oborech majetku. Pokud není požadovaný kód v číselníku k dispozici, lze jej přidat.

pic_5373

Obr.: Číselník CZ-CPA

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_5374

Obr.: Číselník CZ-CPA - záložka Základní údaje

Popis polí:

Kód

Kód klasifikace.

Zkratka

Zkratka klasifikace.

Název

Název klasifikace.

Jazyková zkratka

Tlačítko umožní zadat zkratku v cizích jazycích.

Jazykový název

Tlačítko umožní zadat název v cizích jazycích.

Platnost Od

Datum, od kterého je položka klasifikace platná.

Platnost Do

Datum, do kterého je položka klasifikace platná. Pokud je zde datum nulové, klasifikace je platná neomezeně.

Book Contents

Book Index

Analytické osy

V majetku lze evidovat analytické osy - Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Referent, Prostředek, Zákazník, Párovací symbol, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6.

Pomocí analytických os lze historicky sledovat převody majetku v rámci jeho zatřídění, vyhodnocovat stavy majetku na jednotlivých osách apod. Stejně jako v jiných dokladech IS K2 lze i v majetku provádět účtování podle analytických os.

Bližší popis zadávání analytických os je uveden v kapitole Analytické osy.

Na karty majetku lze zadávat také Pracoviště a Umístění.

Book Contents

Book Index

Číselník Umístění majetku

Číselník Umístění majetku je určen pro zadávání informací o umístění majetku.

Údaje o umístění majetku se zobrazují na kartě majetku na záložce Základní údaje v části Kódy k Období do.

pic_5377

Obr.: Číselník Umístění majetku

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_5376

Obr.: Umístění majetku - záložka Základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Zkratka umístění.

Nadřízený

Zadáním nadřízeného záznamu se vytvoří stromová struktura.

Stav

Uživatelský číselník pro stav záznamu.

Popis

Popis umístění.

Jazykový popis

Tlačítko umožní zadat popis v cizích jazycích.

Text

Libovolný text.

Nevkládat do dokladu

Pokud je zapnuto, záznam nelze vložit do dokladu. Takto označíme záznamy, které použijeme jako nadřízené ve stromové struktuře, ale nebudeme na ně účtovat.

Pole Nadřízený je určeno pro připojení k jiné položce umístění majetku, pod kterou spadá. Tímto způsobem je možné vytvářet strukturu umístění. Pomocí ikony pic_1044i přepínáme zobrazení z tabulky do stromového zobrazení, pomocí druhé ikony ze stromového zobrazení do tabulky.

pic_5375

Obr.: Umístění majetku - Stromová struktura