Book Contents

Book Index

K2 Android klient

Book Contents

Book Index

Hlavní menu

Hlavní menu K2 Android klienta se skládá z 3 základních obrazovek. Na těchto obrazovkách jsou umístěny ikony pro spuštění důležitých funkcí a jsou zde k dispozici složky pro navigaci do podporovaných modulů, ve kterých může uživatel pracovat. Mezi základními obrazovkami K2 Android klienta se můžeme pohybovat pomocí gest.

pic_2417

Obr.: Základní obrazovka K2 Android klienta

Kliknutím na složku navigace konkrétního modulu (např. Kontaktní osoby) zobrazíme jeho nabídku. V rámci modulů podporovaných klientem je zde k dispozici Kniha záznamů, Rychlé vyhledávání, Vyhledávání záznamů a Kniha výběrů.

pic_2418

Obr.: Základní obrazovka s rozbaleným modulem Kontaktní osoby

Hlavní menu K2 Android klienta je možné upravit tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům uživatele. Ikony lze, mezi jednotlivými obrazovkami jednoduše přesouvat, jejich dlouhým stiskem a následným posunutím na zvolenou plochu. Dlouhým stiskem vybrané ikony a jejím následným přesunem na text Editace, uvedeme danou ikonu do stavu Editace. Ve stavu Editace má uživatel dostupné dvě volby. Odstranění pro výmaz vybrané ikony z plochy klienta a Editace pro změnu názvu této ikony.

pic_2580

Obr.: Editace položky

Na základní obrazovky K2 Android klienta můžeme také vkládat vlastní ikony, které pak slouží jako zástupci pro spuštění a zobrazení požadovaných záznamů. Dlouhým stiskem na zvoleném záznamu zobrazíme nabídku, kde přes volbu Přidat na plochu zařadíme položku na plochu klienta.

pic_3648

Obr.: Zařazení záznamu na plochu

Book Contents

Book Index

Profily

Nastavení K2 Android klienta a konfigurace jeho ploch se nyní ukládají v rámci vytvořených profilů. Tyto profily jsou víceúrovňové a lze je synchronizovat s aplikačním serverem. Tímto způsobem lze distribuovat nastavení K2 Android klienta mezi jeho uživatele. Jednotliví uživatelé pak mohou dále tento profil modifikovat a ukládat jej jako svůj uživatelský profil. Výhodou tohoto řešení je např. načtení konfigurace hlavního menu při přihlášení uživatele na jiném mobilním zařízení nebo možnost jednoduché změny přístupu k datům různých IS K2.

Book Contents

Book Index

Firemní profil

Firemní profil je vytvářen správcem a je určen pro globální distribuci některých nastavení K2 Android klienta jeho uživatelům. Tento profil se vytváří a ukládá na Aplikační server vždy pro celou firmu. Jednotlivým uživatelům K2 Android klienta se pak tento profil načítá automaticky pouze při prvním přihlášení (registraci). Uživatelé si pak dále mohou profil modifikovat v rámci svých Profilů uživatele.

V rámci Firemního profilu je možné uložit a distribuovat tato nastavení:

Firemní profil může vytvářet a ukládat na aplikační server pouze správce. Jedná se o uživatele, který je přihlášen do K2 Android klienta přes kontaktní osobu, která má na 7. straně zatržen příznak Administrátor. Pokud má kontaktní osoba zatržen tento příznak, zobrazí se v obecném nastavení profilu klienta tlačítko pro uložení firemního profilu. Další podmínkou ukládání firemních profilů je nutnost propojení této kontaktní osoby s uživatelem IS K2.

pic_3649

Obr.: Uložení firemního profilu

Stisknutím tlačítka Uložení firemního profilu dojde k uložení tohoto profilu na aplikační server. Pokud je přihlášení uživatel administrátorem, má v obecném nastavení dostupné tlačítko Reset firemního profilu. Pomocí tohoto tlačítka lze provést reset firemního profilu do továrního nastavení distribuovaného výrobcem. Dojde také k vymazání uloženého firemního profilu z aplikačního serveru.

Book Contents

Book Index

Profil uživatele

Vytvoření uživatelských profilů umožňuje uživateli modifikovat nastavené distribuované správcem jako Firemní profil dle svých požadavků a toto nastavení uložit na aplikační server.

V rámci Profilu uživatele je možné uložit tato nastavení:

Uživatelské profily je možné ukládat do konfigurace aplikačního serveru. Pro jednu instalaci IS K2 je možné uložit vždy jeden profil daného uživatele. Nastavený profil uložíme pomocí tlačítka Uložení profilu, které je k dispozici v Obecném nastavení profilu. Ukládání uživatelských profilů vyžaduje propojení kontaktní osoby, přes kterou je uskutečněno přihlášení do K2 Android klienta, s uživatelem IS K2.

pic_3469

Obr.: Uložení profilu

Při prvním přihlášení (registraci) uživatele do IS K2 prostřednictvím K2 Android klienta aplikace ověří existenci Uživatelského profilu pro přihlášeného uživatele. Pokud profil nalezne, automaticky jej převezme. Pokud aplikace Uživatelský profil nenalezne, je načten Firemní profil.

Uživatelský profil uložený na aplikačním serveru může uživatel kdykoli do svého mobilního zařízení načíst a přepsat tak svou aktuální konfiguraci. To je možné využít, např. pokud uživatel provede ve svém aktuálním profilu nežádoucí úpravy a bude se chtít vrátit k uložené konfiguraci. Načtení profilu uživatele provedeme pomocí tlačítka Načtení profilu.

Uživatelský profil lze kdykoliv resetovat do firemního nastavení tlačítkem Resetování profiluObecném nastavení profilu. Resetováním profilu však dojde k vymazání Uživatelského profilu z konfigurace aplikačního serveru.

Book Contents

Book Index

Práce s profily

Zvolit nadefinovaný profil, odstranit jej, případně vytvořit nový je možné v seznamu všech nadefinovaných profilů, který se zobrazí vždy po stisknutí ikony pic_479i.

pic_3467

Obr.: Seznam vytvořených uživatelských profilů

Tlačítko Použít slouží pro volbu profilu. Jeho stisknutím převezme K2 Android klient nastavení vybraného profilu. Tlačítkem Smazat je možné profil z nabídky odstranit. Pomocí tlačítka Nový zobrazíme formulář pro vytvoření nového profilu. Tento formulář se zobrazí také při prvním spuštění K2 Android klienta po instalaci, doplněn o přednastavené demo údaje.

pic_3466

Obr.: Vytvoření nového profilu

Popis polí

Název

Pole pro název profilu.

Adresa webové služby

Nastavení adresy pro připojení k serveru webových služeb. Do tohoto pole zadáváme celou adresu pro připojení k serveru, tzn. síťový protokol, adresu i jméno služby (např. HTTP://go.k2.cz/RESTSERVICEDEMO).

Přihlašovací jméno

Jméno uživatele pro přihlášení do IS K2 přes webové služby.

Přihlašovací heslo

Heslo uživatele pro přihlášení do IS K2 přes webové služby.

Stisknutím tlačítka OK dojde k uložení profilu. Takto nadefinovaný profil je možné dále editovat prostřednictvím jeho dalších nastavení.

Book Contents

Book Index

Nastavení

Book Contents

Book Index

Obecné nastavení profilu

Základní nastavení profilu.

Book Contents

Book Index

Nastavení připojení

Nastavení pro připojení k serveru webových služeb a nastavení přihlašovacích údajů do IS K2 přes tyto služby.

K2 Android klient se připojuje do IS K2 pomocí webových služeb přes Kontaktní osobu. Tuto osobu je nutné propojit v IS K2 s uživatelem a kontaktní osoba přebírá veškerá práva tohoto uživatele. Tyto práva poté přebírá také K2 Android klient. Pokud není kontaktní osoba propojena s uživatelem, přebírá K2 Android klient práva Anonymního uživatele. Uživatele je možné přiřadit kontaktní osobě na 1. straně její karty v poli Uživatel.

Přihlašovací údaje nastavujeme kontaktní osobě na straně E její karty.

pic_2571

Obr.: Kontaktní osoby - strana E

Nový přihlašovací údaj zde můžeme vložit pomocí klávesy Insert. Zobrazí se formulář, ve kterém je možné nastavit Uživatele a Heslo pro přihlášení do IS K2.

pic_2572

Obr.: Nastavení přihlašovacích údajů

Book Contents

Book Index

Nastavení notifikací

Parametry pro nastavení notifikací.

Plný K2 Android klient podporuje přihlášení k notifikacím pouze s využitím serveru webových služeb. Výhodou tohoto řešení je automatický zápis a nastavení mobilního zařízení do IS K2.

Book Contents

Book Index

Kniha

V knihách K2 Android klienta je vždy zobrazen seznam záznamů vybraného modulu. Jednotlivé záznamy v knize je možné rozkliknout a zobrazit tak jejich detailní informace. Tyto informace jsou uvedeny na několika stranách, mezi kterými můžeme listovat. V knize jsou obsaženy ikony pic_464i pic_465i, které umožňují listování mezi jednotlivými stranami dané knihy. Šipky vždy zobrazí následující nebo předchozí stranu. Listovat v knize K2 Android klienta je možné také pomocí gest. Tečky v horní části obrazovky znázorňují počet stran knihy a stranu, na které se právě nacházíme.

Stiskem záhlaví stran v knihách K2 Android klienta zobrazíme seznam všech dostupných stran konkrétní knihy. Tento seznam můžeme rovněž využít pro přepínání mezi stranami jednotlivých knih.

Záznamy jsou k dispozici pro prohlížení. V knihách Úkoly a Aktivity je možné nové záznamy také vytvářet. Kontaktní osoby je možné zakládat přímo z kontaktu využívaného mobilního zařízení. Podrobný popis této funkce je uveden v kapitole Kontaktní osoba ze seznamu.

Book Contents

Book Index

Kniha - Vytváření a práce se záznamy

Nový záznam v knihách K2 Android klienta, vytvoříme tak, že si pomocí ikony pic_463i zobrazíme možnosti a zvolíme Nový.

pic_2430

Obr.: Příklad vytvoření záznamu v knize Aktivity

Zobrazí se obrazovka, kde vyplníme základní údaje o vytvářeném záznamu.

pic_2431

Obr.: Příklad vytvoření záznamu v knize Aktivity

Hodnoty do jednotlivých polí vyplňujeme, případně u polí s ikonou pic_467i je nutné příslušnou hodnotu vybrat. Stisknutím pole s ikonou pic_467i se zobrazí obrazovka Výběr. Zde můžeme zvolit, zda hodnotu vybereme z Knihy, Výběru nebo ji vyhledáme. Pomocí volby Smazat odstraníme z pole již vyplněnou hodnotu.

Pomocí lookupu lze také některé hodnoty předfiltrovat. Pokud např. zadáme do pole Partner konkrétního partnera, je možné při výběru kontaktní osoby nebo příležitosti vybírat pouze z osob a příležitostí tohoto partnera (přes volbu Osoby partnera, Příležitosti partnera).

Pokud jsou všechna požadovaná pole vyplněna je možné záznam uložit. Pomocí ikony pic_463i zobrazíme možnosti a vybereme Uložit. Volba Zrušit ukončí vytváření aktivity a formulář uzavře bez uložení záznamu.

pic_2444

Obr.: Příklad uložení záznamu v knize Aktivity

Tímto způsobem můžeme vytvářet záznamy v knihách Aktivity a Úkoly. Dále takto můžeme vytvářet aktivity nad záznamy v knihách Partneři, Kontaktní osoby, Příležitosti. Pokud aktivity tvoříme v těchto knihách, předvyplní se vždy do aktivity vždy automaticky konkrétní partner nebo kontaktní osoba, případně příležitost.

Podobným způsobem jako aktivity můžeme prostřednictvím K2 Android klienta vytvářet záznamy v knize Úkoly.

Book Contents

Book Index

Moduly podporované K2 Android klientem

V K2 Android klientu je dosud možno pracovat v těchto modulech:

Book Contents

Book Index

Partneři

V knize Partneři jsou uvedeny všechny potřebné údaje o partnerech a partnerských firmách.

pic_2419

Obr.: Kniha partnerů

Jednotlivé záznamy v knize můžeme prohlížet, nelze je však editovat. K partnerům je možné vytvářet aktivity. V této knize jsou k dispozici sestavy Seznam partnerů a Deník partnera. Dále jsou zde dostupné elektronické adresy partnera, jeho kontaktní osoby a komentář. Je zde možné záznamy vyhledávat, vytvářet výběry a pracovat s nimi.

pic_2441

Obr.: Dostupné strany partnera

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Partneři

Údaje na 1. straně slouží uživateli k rychlé orientaci o základních informacích vybraného partnera.

pic_2420

Obr.: Kniha Partneři - strana Základní údaje

Book Contents

Book Index

Elektronické adresy - Partneři

Na této straně je uveden seznam elektronických adres partnera. Stisknutím elektronické adresy si můžeme zobrazit její detail. Elektronické adresy je možné uložit do kontaktů využívaného mobilního zařízení, případně připojit k již existujícímu kontaktu. Bližší popis funkce je uveden v kapitole Elektronické adresy.

pic_2970

Obr.: Kniha Partneři - strana Elektronické adresy

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby - Partneři

Na této straně je uveden seznam všech kontaktních osob, které jsou s partnerem provázány. Zobrazit kontaktní osobu z této strany můžeme jejím krátkým stisknutím nebo pomocí volby Záznam.

pic_2984

Obr.: Kniha Partneři - strana Kontaktní osoby

Book Contents

Book Index

Aktivity - Partneři

Na straně aktivit jsou zobrazeny všechny aktivity, které jsou spojeny s daným partnerem.

pic_2978

Obr.: Kniha Partneři - strana Aktivity

Aktivitu si z této strany můžeme zobrazit jejím krátkým stiskem, případně dlouhým stisknutím přes volbu Záznam. Aktivity lze z knihy Partneři nejen prohlížet, ale také vytvářet. Novou aktivitu k danému partnerovi vytvoříme tak, že si pomocí ikony pic_463i zobrazíme nabídku možností a zvolíme Nová aktivita.

pic_2983

Obr.: Kniha Partneři - Nová aktivita

Zobrazí se obrazovka, kde vyplníme základní údaje o aktivitě. V poli Partner zde bude automaticky doplněn partner, ze kterého je aktivita vytvářena.

Book Contents

Book Index

Komentář - Partneři

Na této straně jsou uvedeny nejrůznější poznatky a komentáře vztahující se k danému partnerovi.

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby

Kniha Kontaktní osoby je seznamem všech osob, které jsou uvedeny u všech partnerů. Kniha je rozšířena i o samostatně zavedené osoby.

pic_2986

Obr.: Kniha kontaktních osob

Jednotlivé kontaktní osoby můžeme prostřednictvím K2 Android klienta nejen prohlížet, ale také vytvářet, přímo ze seznamu kontaktů mobilního zařízení. Bližší popis této funkce je uveden v kapitole Kontaktní osoba ze seznamu. Dále je zde možné pracovat s výběry, případně tisknout sestavy Karta kontaktní osoby a Seznam kontaktních osob. V rámci kontaktních osob jsou dostupné její elektronické adresy, adresy, aktivity, dárky, záliby a komentář.

pic_2987

Obr.: Dostupné strany kontaktní osoby

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Kontaktní osoby

První strana Kontaktní osoby obsahuje základní informace o kontaktní osobě.

pic_2990

Obr.: Kniha Kontaktní osoby - strana Základní údaje

Book Contents

Book Index

Elektronické adresy - Kontaktní osoby

Na této straně je uveden seznam elektronických adres kontaktní osoby. Stisknutím elektronické adresy si můžeme zobrazit její detail. Elektronické adresy je možné uložit do kontaktů využívaného mobilního zařízení, případně připojit k již existujícímu kontaktu. Bližší popis funkce je uveden v kapitole Elektronické adresy.

Book Contents

Book Index

Adresy - Kontaktní osoby

Na této straně jsou uvedeny adresy kontaktní osoby. Jedná se o doplňující údaj.

pic_2994

Obr.: Kniha Kontaktní osoby - strana Adresy

Detail adres kontaktních osob zobrazíme jejich krátkých stisknutím, případně dlouhým stiskem přes volbu Zobraz.

pic_2996

Obr.: Kniha Kontaktní osoby - Detail adresy

Nad adresami je k dispozici funkce navigování. Funkci lze spustit pomocí ikony pic_466i na konkrétní adrese. Bližší popis je uveden v kapitole Funkce pro navigování.

Book Contents

Book Index

Aktivity - Kontaktní osoby

Druhá strana karty Kontaktní osoby je téměř shodná s 2. stranou karty Partnera. Rozdíl spočívá pouze v tom, že v kartě Kontaktní osoby jsou uvedeny aktivity vztahující se výhradně k vybrané kontaktní osobě.

Book Contents

Book Index

Dárky, záliby, komentář - Kontaktní osoba

Na těchto stranách jsou uvedeny další doplňkové informace o kontaktní osobě. Jsou zde zapsány dárky, které byly dané osobě v minulosti již předány, její koníčky a doplňující komentáře.

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoba ze seznamu

Pomocí funkce Kontaktní osoba ze seznamu je možné vytvořit novou kontaktní osobu z kontaktu využívaného mobilního zařízení a založit ji do IS K2. Funkce je k dispozici v hlavním menu, případně v menu modulu Kontaktní osoby.

pic_3022

Obr.: Menu - Kontaktní osoby

Po spuštění funkce se na obrazovce zobrazí kontakty daného mobilního zařízení. Z tohoto seznamu kontaktů je možné kontaktní osoby vytvářet. Krátkým stisknutím vybereme kontakt, který chceme uložit do IS K2 jako kontaktní osobu.

V první kroku funkce hledá dle telefonního čísla kontaktu, zda již existuje v databázi kontaktní osoba s tímto číslem. V případě, že kontaktní osobu nalezne, nabídne ji k výběru.

pic_3025

Obr.: Seznam nalezených kontaktních osob

Stisknutím nalezené kontaktní osoby zobrazíme její detail. Pokud chceme pokračovat ve vytváření nové kontaktní osoby, použijeme volbu Kontaktní osoba nenalezena. V případě, že funkce nenalezne dle telefonního čísla kontaktu odpovídající záznam, tento krok se nezobrazí.

Funkce dále, dle Organizace uvedené v kontaktu mobilního zařízení vyhledá v IS K2 odpovídajícího partnera, případně partnery a nabídne jej k vyplnění.

pic_3023

Obr.: Seznam nalezených partnerů

Pokud není vyhovující žádný z nalezených partnerů, můžeme pomocí volby Partner nenalezen nevyplňovat přejít rovnou k vytváření kontaktní osoby. V tomto případě nebude pole Partner v kontaktní osobě předvyplněno.

Stisknutím na záznam v seznamu nalezených partnerů zobrazíme seznam akcí.

pic_3024

Obr.: Seznam akcí

Pomocí volby Záznam si zobrazíme detail daného partnera. Pomocí akce Tisk je možné vytisknou detailní informace o partnerovi v sestavě Karta partnera. Pokud je některý z nalezených partnerů vyhovující, můžeme jej, přes volbu Vybrat, přiřadit vytvářené kontaktní osobě. Poté se zobrazí obrazovka s údaji o kontaktní osobě.

V případě, že funkce nenalezne, dle Organizace žádné odpovídající záznam v knize partnerů, tento krok se nezobrazí. Může tedy dojít k situaci, kdy není nalezen Partner ani Kontaktní osoba. Funkce v tomto případě zobrazí rovnou obrazovku s údaji o kontaktní osobě.

pic_3026

Obr.: Kontaktní osoba

Některé údaje mohou být, spolu s telefonním číslem předvyplněny, pokud jsou uvedeny v kontaktu mobilního zařízení (Jméno, Příjmení, Partner, Postavení, Adresa). Tyto údaje můžeme doplnit a kontaktní osobu uložit.

Book Contents

Book Index

Úkoly

V knize úkolů jsou evidovány všechny vytvořené úkoly všech uživatelů.

pic_3000

Obr.: Kniha Úkoly

Prostřednictvím K2 Android klienta můžeme jednotlivé úkoly prohlížet a také vytvářet. Je zde možné pracovat s výběry, případně tisknout sestavy Seznam úkolů a Historie úkolu.

pic_3001

Obr.: Dostupné strany v knize Úkoly

Nový záznam v knize Úkoly vytvoříme tak, že si stisknutím ikony pic_463i zobrazíme možnosti a zvolíme Nový.

pic_3002

Obr.: Vytvoření nového úkolu

Zobrazí se obrazovka, kde vyplníme základní údaje nového úkolu a doplňkové informace. Po vyplnění všech požadovaných polí je možné záznam uložit. Pomocí ikony pic_463i zobrazíme možnosti a vybereme Uložit.

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Úkoly

Pole zobrazená v knize Úkoly jsou fixní. Nezávisí na nastavení zobrazení polí v IS K2.

pic_3003

Obr.: Kniha Úkoly - strana Základní údaje

Book Contents

Book Index

Doplňující informace - Úkoly

Doplňující informace k úkolům.

pic_3004

Obr.: Kniha Úkoly - strana Doplňující informace

Book Contents

Book Index

Příležitosti

Kniha Příležitosti obsahuje všechny uživatelem připravené vzorové konfigurace možných Nabídek nebo Poptávek.

pic_3010

Obr.: Kniha Příležitosti

Záznamy jsou v této knize určeny k prohlížení, a to včetně jejich aktivit. Aktivity lze k jednotlivým příležitostem vytvářet. V knize můžeme záznamy vyhledávat, vytvářet výběry a pracovat s nimi. Jsou zde k dispozici sestavy Seznam příležitostí a Deník příležitostí.

pic_3011

Obr.: Dostupné strany v knize Příležitosti

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Příležitosti

Na této straně jsou základní identifikační údaje příležitosti a další informace, např. období platnosti příležitosti, pravděpodobnost realizace, nebo její objem.

pic_3012

Obr.: Kniha Příležitosti - strana Základní údaje

Book Contents

Book Index

Aktivity - Příležitosti

Tato strana Příležitosti slouží k prohlížení všech aktivit, které mají na své 1. straně vloženou danou příležitost. Aktivity uvedené na této straně můžeme zobrazit. Přes volbu Nová aktivita můžeme ke konkrétním příležitostem nové aktivity vytvářet.

Book Contents

Book Index

Kampaně

Kniha Kampaně je seznamem všech hromadných akcí, kdy se k jedné kampani váže množina dalších aktivit.

pic_3013

Obr.: Kniha Kampaně

Jednotlivé kampaně můžeme v této knize pouze prohlížet, včetně jejich aktivit. V této knize je možné jednotlivé záznamy vyhledávat, vytvářet výběry a pracovat s nimi. Nad záznamy lze vytisknout sestavu Kampaně.

pic_3016

Obr.: Dostupné strany v knize Kampaně

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Kampaně

Na této straně kampaně se nachází podobné údaje jako v knize Příležitosti.

pic_3017

Obr.: Kniha Kampaně - strana Základní údaje

Book Contents

Book Index

Aktivity - Kampaně

Na této straně kampaně jsou opět zobrazeny všechny aktivity, které mají na své 1. straně vloženu danou kampaň.

Book Contents

Book Index

Aktivity

Kniha Aktivity sumarizuje veškeré aktivity bez ohledu na to, zda se vztahují k partnerovi, kontaktní osobě nebo k dokladu.

pic_3018

Obr.: Kniha Aktivity

V knize Aktivity můžeme jednotlivé záznamy nejen prohlížet, ale také editovat. Při zobrazení jakékoliv aktivity je tento záznam automaticky ve stavu Změna. Pak je možné danou aktivitu upravit a měnit její hodnoty. Provedené změny poté uložíme tak, že stiskneme ikonu pic_463i a z nabídky možností vybereme Uložit.

Prostřednictvím K2 Android klienta můžeme vytvářet nové aktivity z knih Partneři, Kontaktní osoby, Kampaně a Příležitosti. Další možností je vytvoření aktivity z telefonního hovoru. K tomu je určena funkce, jejíž bližší popis je uveden v kapitole Aktivita z hovoru.

V knize aktivit dále můžeme tisknout sestavy Seznam aktivit a Karta aktivity. Jednotlivé záznamy zde můžeme vyhledávat, vytvářet výběry a pracovat s nimi.

pic_3019

Obr.: Dostupné strany v knize Aktivity

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Aktivity

První strana je detailem aktivity. Jsou zde uvedeny její základní údaje.

pic_3020

Obr.: Kniha Aktivity - strana Základní údaje

Book Contents

Book Index

Doplňující informace - Aktivity

Doplňující informace k aktivitám. Jedná se o informace týkající se realizace, příležitosti a kampaně dané aktivity.

Book Contents

Book Index

Aktivita z hovoru

K2 Android klient umožňuje vytvářet aktivity z telefonních hovorů. Tyto aktivity vytváříme manuálně výběrem konkrétního hovoru ze seznamu hovorů. Pomocí ikony Aktivita z hovoru, která je umístěna v hlavním menu K2 android klienta, případně v menu modulu Kontaktní osoby zobrazíme výpis hovorů využívaného mobilního zařízení. V seznamu vyhledáme požadovaný hovor a kliknutím jej vybereme. Poté se zobrazí obrazovka s možností editace a s předvyplněnými údaji o aktivitě ze zvoleného hovoru.

pic_2429

Obr.: Aktivita z hovoru - editace

Typ aktivity z hovoru může být předvyplněn dle nastavení z K2, s jejíž databází je K2 Android klient spojen. Podle telefonního čísla uloženého v databázi elektronických adres identifikuje aplikace Kontaktní osobu a doplní ji do vytvářené aktivity. Podle této kontaktní osoby doplní také Partnera. Dále je v aktivitě z hovoru obsaženo datum a čas zahájení a ukončení hovoru a telefonní číslo volajícího, případně příjemce hovoru.

V případě, že aplikace neidentifikuje kontaktní osobu v IS K2 dle telefonního čísla hovoru, zobrazí se v poli pro kontaktní osobu aktivity ikona pic_581i. Na tuto ikonu je navázána funkce pro vytvoření kontaktní osoby ze seznamu, která nám umožní spolu s aktivitou založit také novou kontaktní osobu. Funkce po stisknutí ikony pic_581i zobrazí obrazovku pro vytvoření nové kontaktní osoby, zároveň vyhledá dle telefonního čísla hovoru, ke kterému aktivitu vytváříme, záznam v kontaktech daného mobilního zařízení. Pokud je kontakt nalezen, převezme z něj informace (Jméno, Příjmení, Postavení, Adresa) a předvyplní je spolu s telefonním číslem do nově vytvářené kontaktní osoby. Tu pak můžeme, po vyplnění všech požadovaných polí, uložit.

Book Contents

Book Index

Dashboardy

V knize Dashboardy je uveden seznam všech nadefinovaných dashboardů v IS K2, se kterým je tato aplikace datově propojena. Z této knihy je možné dashboardy spouštět.

pic_3250

Obr.: Kniha Dashboardy

Zobrazit dashboard lze krátkým stiskem na vybraném pohledu, případně dlouhým stisknutím a využitím možnosti Zobrazit dashboard.

V závislosti na typu a velikosti používaného zařízení, se požadovaný dashboard zobrazí celý na jedné obrazovce (tablety) nebo rozdělený na několik dílčích obrazovek (mobilní telefony).

pic_3242

Obr.: Příklad zobrazení dashboardu na obrazovce tabletu

V případě mobilního telefonu se po spuštění dashboardu zobrazí první nadefinovaný prvek dashboardu (např. filtr). Krátkým stiskem na záhlaví obrazovky zobrazíme nabídku Seznam grafů. V této nabídce je uveden seznam všech grafů dashboardu a takto lze jednotlivé grafy zobrazit.

pic_3251

Obr.: Seznam grafů dashboardu

pic_3252

Obr.: Příklad zobrazení koláčového grafu v mobilním telefonu

Book Contents

Book Index

Workflow

V modulu workflow je dostupná kniha K vyřízení.

Pic_3749

Obr.: Knihy Workflow

V knize lze záznamy resp. kroky prohlížet. Ke krokům vybraných procesů lze navíc přidat komentář, doplnit hodnoty proměnných a krok odsouhlasit nebo zamítnout. Jedná se o kroky, které nevyžadují v IS K2 uživatelský formulář pro postoupení kroku dál.

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Workflow

Na 1. straně jsou dostupné základní informace o kroku včetně uživatelských proměnných. Uživatel může doplnit a změnit hodnoty uživatelských proměnných a komentář.

Z kterékoliv strany záznamu poté krok odsouhlasit nebo zamítnout.

pic_3754

Obr.: Základní údaje - Workflow

Book Contents

Book Index

Krok - Workflow

Na 2. straně jsou dostupné informace o kroku., prioritě, stavu procesu, vlastníkovi.

pic_3750

Obr.: Krok Workflow

Book Contents

Book Index

Proces -Workflow

Na 3. straně jsou dostupné informace o procesu - stavu, postupu, zodpovědné osobě, prioritě a plánu ukončení.

pic_3753

Obr.: Proces Workflow

Book Contents

Book Index

Zakázky

Kniha Zakázky, v rámci K2 Android klienta je seznamem všech zakázek vytvořených ve všech knihách prodeje v IS K2, se kterým je tato aplikace datově svázána. Záznamy v této knize slouží pouze k prohlížení. V knize Zakázky je možné záznamy vyhledávat a filtrovat.

Book Contents

Book Index

Základní údaje - Zakázky

První strana v knize zakázek obsahuje vždy základní informace o dané zakázce.

pic_4134

Obr.: Zakázky - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Položky - Zakázky

Na této straně je vždy uveden seznam položek vybrané zakázky.

pic_4135

Obr.: Zakázky - strana Položky

Jednotlivé položky je možné dále rozkliknout a zobrazit tak jejich detail.

pic_4136

Obr.: Zakázky - detail položky

Book Contents

Book Index

Adresy - Zakázky

Na této straně jsou zobrazeny kontaktní údaje z dané zakázky. Jsou zde údaje vztahující se ke kontaktní osobě přiřazené vybrané zakázce. Dále je zde uvedena dodací a fakturační adresa ze zakázky.

pic_4137

Obr.: Zakázky - strana Adresy

Book Contents

Book Index

Objednávky

Kniha Objednávky, v rámci K2 Android klienta je seznamem všech objednávek vydaných vytvořených ve všech knihách nákupu v IS K2, se kterým je tato aplikace datově svázána. Záznamy v této knize jsou určeny pouze k prohlížení.

Kniha obsahuje totožné strany jako kniha Zakázky a jejich využití je obdobné. Jsou zde vždy uvedeny Základní údaje vybrané objednávky, položky s možností zobrazení jejich detailu a strana Adresy. Záznamy v knize Objednávky je možné rovněž vyhledávat a filtrovat.

Book Contents

Book Index

Vyhledávání záznamů

Záznamy v jednotlivých knihách je možné vyhledávat podle různých kritérií. Do režimu vyhledávání se dostaneme vždy z nabídky konkrétního modulu, případně z jakékoliv knihy pomocí ikony pic_462i.

pic_2421

Obr.: K2 Android klient - Vyhledávání

Obrazovka pro vyhledávání obsahuje vždy pole, podle kterých je možné záznamy v knize vyhledávat. Kliknutím na ikonu pic_467i u jednotlivých polí můžeme zvolit vyhledávací podmínku pro toto pole. Zobrazí se vždy seznam všech podmínek, ze kterých je možné vybrat.

pic_2422

Obr.: K2 Android klient - Vyhledávací podmínky

Po určení podmínky je nutné zadat do konkrétního pole výraz, podle kterého chceme záznamy vyhledat. K vlastnímu vyhledání dojde po kliknutí na ikonu pic_466i.

Před vyhledáním můžeme v poli Třídit podle nastavit způsob, podle kterého budou vyhledané záznamy setříděny. Kliknutím na toto pole se vždy zobrazí seznam možností, ze kterých můžeme volit. Pokud nezvolíme žádnou z možností třídění, nebo nastavené setřídění zrušíme volbou prázdného řádku, budou vyhledané záznamy setříděny podle prvního vyplněného pole při vyhledávání.

pic_2423

Obr.: K2 Android klient - Možnosti třídění

Zatrhávací pole Sestupně ve spodní části obrazovky slouží pro nastavení sestupného třídění vyhledaných záznamů dle zvolených kritérií. Pokud pole zatrženo není, vyhledané záznamy budou setříděny vzestupně.

Pole Počet záznamů na stránku je určeno pro nastavení počtu vyhledaných a zároveň načtených záznamů. Po vyhledání bude načteno, např. prvních 30 záznamů a při požadavku na zobrazení dalších se uskuteční nové datové spojení.

Book Contents

Book Index

Připojení fotografie k záznamu

Book Contents

Book Index

Nastavení

Před samotným pořizováním fotografií a přiřazování k záznamům je potřeba telefon a IS K2 připravit na spuštění těchto funkcí.

Ze strany telefonu musí být nejprve nainstalována aplikace FolderSync Lite. V aplikaci provedeme nastavení účtu a nastavení synchronizace složek.

Nastavení účtu:

pic_3769

Obr. Nastavení synchr. účtu

Pic_3770

Obr.: Nastavení synchr. účtu

V možnostech více je nutné nezapínat "Aktivní režim".

pic_3771

Obr.: Nastavení synchr. účtu

Nastavení složky k synchronizaci:

Použijeme účet, který jsme vytvořili v předchozím kroku, typ synchronizace "Do vzdálené složky". Dále nastavení složek, přičemž vzdálená složka může být libovolná, Místní složka K2images se vytvoří automaticky při prvním použití funkce u záznamu "Přiřadit foto".

pic_3772

Obr.: Nastavení složky

Ze strany IS K2 musí být splněny následující požadavky:

  1. Nainstalován AS a konfigurovaný také pro plánovač.
  2. Ve správci plánovaných akcí zařazen jako nevizuální skript FTPDOCImport.pas.
  3. Nastaveny parametry skriptu.

Book Contents

Book Index

Připojit fotografii

Ve všech knihách v detailu záznamu je dostupná funkce "Připojit foto".

pic_3773

Obr.: Připojit foto

Výběrem této funkce se spustí fotoaparát telefonu, uživatel pořídí fotografii, která se uloží do složky K2images. Fotografie, je pojmenovaná automaticky systémem, tak aby byla jednoznačně identifikovatelná, ke kterému datovému modulu a záznamu patří. Ke správnému přenosu fotografií do IS K2 musí být složka obrázků nastavena jako složka k synchronizaci, viz kapitola Nastavení.

Po synchronizaci bude fotografie (obrázek) nahrána na 9. stranu konkrétního záznamu.

Book Contents

Book Index

Rychlé vyhledávání

V každé z dostupných knih K2 Android klienta je k dispozici Rychlé vyhledávání záznamů. Pomocí rychlého vyhledávání je možné záznamy vyhledat dle pevně daných kritérií, které se v rámci jednotlivých knih liší. Do režimu Rychlého vyhledávání se můžeme dostat vždy z nabídky jednotlivých knih.

Dostupné možnosti Rychlého vyhledávání v jednotlivých knihách:

Obrazovka Rychlého vyhledávání obsahuje vždy pole Hledat pro zadání výrazu, dle kterého chceme záznamy vyhledat. K dispozici je zde pole Třídit podle a Sestupně pro nastavení setřídění vyhledaných záznamů. Je zde možné také nastavit počet zobrazených a načtených záznamů pomocí volby Počet záznamů na stránku. K vyhledání záznamů dojde po kliknutí na ikonu pic_466i.

pic_2583

Obr.: K2 Android klient - Rychlé vyhledávání

Book Contents

Book Index

Kniha výběrů

V knihách K2 Android klienta je možné vytvářet výběry a ukládat je:

pic_2424

Obr.: Výběry - uložení

pic_2425

Obr.: Výběr - uložení

Vytvořený výběr se uloží do Knihy výběrů daného modulu, odkud jej můžeme kdykoliv použít. Kliknutím na uložený výběr dojde k jeho vytvoření a zobrazení požadovaných záznamů.

pic_2426

Obr.: Uložené výběry

Delším stiskem na řádek příslušného výběru zobrazíme možnosti, pomocí kterých můžeme výběr Použít, Editovat, případně Smazat.

pic_2427

Obr.: Výběr - možnosti

Book Contents

Book Index

Tisk záznamů

Nad záznamy v knihách K2 Android klienta je možné zobrazovat některé sestavy. Tyto sestavy tiskneme vždy přes volbu Tisk, kterou lze zobrazit pomocí ikony pic_463i. Sestavy můžeme tisknout nad detailem záznamů, vytvořeným výběrem, případně nad seznamem záznamů. Podle toho, nad jakým datovým modulem jsou sestavy tištěny, je zobrazen seznam záznamů nebo sestava s detailními informacemi (např. Deník partnera, Karta kontaktní osoby).

Book Contents

Book Index

Notifikace

Tato kniha je seznamem všech došlých a nevyřízených notifikací daného uživatele, tzn. upozorňujících zpráv o akcích v K2 (dle nastavení notifikace uživatelem).

pic_2775

Obr.: Kniha Notifikace

Daný doklad můžeme prohlížet, pokud tento datový modul K2 Android klient podporuje. Notifikaci zde můžeme označit jako vyřízenou tak, že dlouhým stiskem této notifikace vyvoláme nabídku Akce a použijeme možnost Nastavit jako přečtené. Dojde k odmazání notifikace z této knihy i z plného klienta.

pic_2776

Obr.: Akce Nastavit jako přečtené

Označit jako vyřízené je možné všechny notifikace najednou, využitím volby Nastavit vše jako přečtené, kterou zobrazíme pomocí ikony pic_463i.

Pokud je nastaveno přijímání notifikací do notifikační lišty systému Android je možné si upozornění otevřít a zobrazit také zde. Po přečtení dojde k vymazání notifikace z knihy i z plného klienta.

Book Contents

Book Index

Zasílání upozornění

Pomocí K2 android klienta je možné zasílat notifikační upozornění přímo ze záznamů v podporovaných knihách. Tuto funkci zobrazíme vždy v detailu vybraného záznamu v nabídce menu.

pic_4204

Obr.: Volba Upozornit

Pomocí volby Upozornit otevřeme formulář, v němž vybereme kontaktní osobu a doplníme text zprávy pro příjemce. Tato zpráva se po odeslání zobrazí na zařízeních, která máme nastavena pro příjem notifikací.

pic_4205

Obr.: Notifikační zpráva

Book Contents

Book Index

Elektronické adresy

Součástí karty partnera a karty kontaktní osoby v K2 Android klientovi je strana Elektronické adresy. Zde je uveden seznam veškerých elektronických adres příslušného partnera, případně kontaktní osoby.

pic_2974

Obr.: Elektronické adresy kontaktní osoby

Detail elektronické adresy lze zobrazit jejím krátkým stiskem.

pic_2973

Obr.: Elektronická adresa - detail

Dlouhým stiskem na elektronickou adresu daného partnera, případně kontaktní osoby vyvoláme nabídku Akce. Zobrazí se možnosti, které můžeme při práci s elektronickými adresami využít.

pic_2764

Obr.: Elektronická adresa - akce

Pomocí volby Zobraz, otevřeme, stejně jako krátkým stisknutím, detail adresy. Volba Akce spustí akci, která odpovídá dané elektronické adrese. Pokud se tedy jedná o telefonní číslo, zobrazí se v daném mobilním zařízení možnost pro vytočení tohoto čísla. Pokud se jedná o elektronickou adresu typu Email nebo WWW, zobrazí se nabídka všech dostupných aplikací vhodných pro dokončení této akce (např. Gmail), případně se rovnou provede akce prostřednictvím aplikace, nastavené pro tuto činnost jako výchozí. Tyto akce je možné spouštět také z detailu konkrétní elektronické adresy pomocí ikony pic_466i.

pic_2977

Obr.: Elektronická adresa - akce

Prostřednictvím K2 Android klienta můžeme kontaktní osobu nebo partnera uložit do kontaktů mobilního zařízení. Tato funkce je k dispozici nad konkrétní elektronickou adresou a umožňuje uživateli vytvořit nový kontakt s touto elektronickou adresou, případně přiřadit k již uloženému kontaktu v telefonu.

Funkci spouštíme na vybrané elektronické adrese přes nabídku Akce. Zde jsou k dispozici možnosti Vytvořit nový kontakt a Přiřadit ke kontaktu, pomocí kterých kontakty vytváříme.

Tyto možnosti je možné zobrazit také nad konkrétní elektronickou adresou pomocí ikony pic_463i .

pic_2765

Obr.: Možnosti pro vytváření kontaktu

Book Contents

Book Index

Funkce pro navigování

Funkce pro navigování na adresu je k dispozici uživateli v knihách Partneři a Kontaktní osoby. Dlouhým stisknutím partnera v seznamu a následně pomocí zobrazené volby Navigovat na adresu tuto funkci spustíme. Tato funkce provede lokalizaci partnera podle jeho zadané adresy, a zobrazí toto umístění na mapách dostupných v používaném mobilním zařízení.

pic_2766

Obr.: Spuštění funkce pro navigování

Funkci pro navigování na adresu je možné spustit také přímo z adresy partnera a to stisknutím textu v záhlaví této adresy.

pic_2767

Obr.: Spuštění funkce pro navigování

V knize Kontaktní osoby spouštíme funkci pomocí ikony pic_466i z adresy vybrané kontaktní osoby.

Po spuštění navigování na adresu se zobrazí nabídka všech dostupných aplikací vhodných pro dokončení této akce (např. Mapy), případně se rovnou provede akce prostřednictvím aplikace, nastavené pro tuto činnost jako výchozí.

pic_3027

Obr.: Spuštění funkce pro navigování

pic_2768

Obr.: Příklad lokalizace v mapách Google

Book Contents

Book Index

Vyhledávání neznámých kontaktů

Tato funkce slouží uživateli k identifikaci neznámých kontaktů (telefonních čísel) u přijatých hovorů. V případě příchozího hovoru, uskutečňovaného neznámým telefonním číslem, funkce vyhledává dané telefonní číslo v elektronických adresách IS K2 a zobrazí na displeji mobilního zařízení všechny nalezené shody.

Funkci pro vyhledávání neznámých kontaktů je nutné zapnout v nastavení K2 Android klienta pomocí volby Vyhledávat neznámé kontakty. Aby bylo vyhledávání neznámých kontaktů, na daném mobilním zařízení funkční, je nutné u aplikace K2 android klient povolit v android prostředí volbu Zobrazovat vyskakovací okna.

Pokud není příchozí telefonní číslo uloženo v kontaktech mobilního zařízení, zobrazí se na displeji možnost Hledat v K2.

pic_3379

Obr.: Vyhledávání neznámých kontaktů

Stisknutím volby Hledat v K2 dojde k vyhledání kontaktu v elektronických adresách IS K2, a zobrazení výsledků.

pic_3380

Obr.: Vyhledávání neznámých kontaktů

Book Contents

Book Index

Ukládání hovoru

K2 Android klient podporuje automatickou evidenci příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů uskutečněných prostřednictvím mobilního zařízení, na kterém je tato aplikace nainstalována. Hovory jsou zaznamenávány do knihy Historie volání v modulu Kontaktní centrum. Takto zaznamenané hovory je možné později vyhodnocovat.

Hovory jsou ukládány, pouze pokud je v nastavení K2 Android klienta zatržena volba Ukládání hovoru. Dále je zde nutné zadat telefonní číslo SIM karty využívaného zařízení.

Zaznamenávají se pouze ty hovory, jejichž jedno z čísel je uloženo v IS K2. Ostatní hovory jsou ignorovány.

Book Contents

Book Index

Widget K2 Analytics

Pomocí widgetu K2 Analytics je možné umístit na plochu mobilního zařízení vždy jeden vybraný dashboard. Po instalaci K2 Android klienta najdeme tento widget v základní nabídce widgetů pro dané zařízení. Při umísťování widgetu na plochu je nutné zvolit požadovaný dashboard a způsob jeho zobrazení. Zobrazení dashboardu můžeme aktualizovat a čas a datum této aktualizace je vždy uveden v horní části widgetu.

Book Contents

Book Index

Zřízení služby Firebase

V rámci svého účtu u společnosti Google musí firma, která chce využívat notifikace, zapnout službu Firebase. Nastavit tuto službu pro konkrétní účet je možné na adrese https://firebase.google.com/. Podmínkou je, aby byl účet, v rámci kterého chceme nastavit službu Firebase, ve webovém prohlížeči přihlášen.

Proces zřízení služby Firebase probíhá v konzoli, kterou si zobrazíme pomocí tlačítka Přejít na konzoli, nebo zadáním adresy https://console.firebase.google.com/ do webového prohlížeče. Zde pak vytvoříme nový projekt pomocí tlačítka Add project.

pic_4674

Obr.: Přidání nového projektu

V dalším okně je nutné zadat název projektu do pole Project name, nastavit lokalitu v poli Analytics location na Czechia a dále souhlasit s licenčními podmínkami zatržením příslušného pole.

pic_4675

Obr.: Vytvoření projektu Firebase

Tlačítkem Create project nastavení potvrdíme a provedeme vytvoření projektu Firebase. O úspěšné instalaci jsme informováni následujícím dialogovým oknem.

pic_4676

Obr.: Vytvoření projektu Firebase

Na této obrazovce potvrdíme vytvoření nového projektu pomocí tlačítka Continue.

Book Contents

Book Index

Nastavení autorizačního klíče

Přihlášením ke službě Firebase získá firma autorizační klíč, tzv. Server key. Tento klíč nalezneme v sekci Project settings, kterou si zobrazíme pomocí ozubeného kolečka vedle odkazu Project overview a následně přes volbu Project settings.

pic_4681

Obr.: Zobrazení sekce Project settings

V sekci Project settings se přepneme dále na záložku Cloud Messaging, kde nalezneme autorizační klíč v poli Server key.

pic_4682

Obr.: Cloud Messaging - Server key

Tento klíč je nutné zadat do pole Firebase - Auth key v nastavení notifikací v IS K2. Tento klíč je identifikátorem odesílatele notifikací.

pic_4683

Obr.: Nastavení autorizačního klíče v IS K2

Book Contents

Book Index

Vytvoření aplikace pro Android

V rámci projektu Firebase je dále nutné vytvořit aplikaci pro Android. To provedeme tak, že v sekci Project Overview klikneme na ikonu androida.

pic_4677

Obr.: Vytvoření aplikace pro Android

V zobrazeném okně je nutné do pole Android package name doplnit hodnotu "cz.k2atmitec".

pic_4678

Obr.: Vytvoření aplikace pro Android

Tlačítkem Register app nastavení potvrdíme. Následně dojde k vytvoření aplikace pro Android a zpřístupní se sekce Download config file pro stažení konfiguračního souboru "google-services.json".

pic_4679

Obr.: Stažení souboru "google-services.json"

Dalším krokem je stažení souboru "google-services.json". Jakmile to pomocí tlačítka Download google-services.json provedeme je nutné tento soubor otevřít v textovém editoru.

V textu vyhledáme identifikátor mobilesdk_app_id a jeho hodnotu doplníme do pole ID služby pro notifikace v nastavení aplikace K2 Android klient.

pic_4680

Obr.: Identifikátor mobilesdk_app_id

Po zadání tohoto identifikátoru a zapnutí příjmu notifikací se dané mobilní zařízení přihlásí k odběru notifikací touto službou.

Pomocí tlačítka Next přejdeme do další sekce Add Firebase SDK, kterou je možné přeskočit. V posledním kroku se pak čeká na autorizaci. Zde má však společnost Google chybu, která neumožňuje korektní dokončení tohoto kroku. Tato chyba však nemá vliv na funkčnost a tento krok je možné přeskočit kliknutím na odkaz Skip this test. Chyba je nahlášena a řešena zde: https://github.com/firebase/firebase-android-sdk/issues/66.

Aplikace pro Android je nyní vytvořena.