Book Contents

Book Index

Marketing

Book Contents

Book Index

Nabídky/Poptávky

Book Contents

Book Index

Nabídka, Poptávka

Číslo procesu: CRM011

Ident. č. sestavy: SCRM052

Soubor: Offer.AM

Popis sestavy: Cenová nabídka pro odběratele.

Adresa ve stromu: [Marketing / Nabídky/Poptávky] [Nabídky] [Poptávky]

[Marketing / Nabídky/Poptávky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Caption - Ano

Ano - Zobrazí se legenda.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

Discount - Ne

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

GroupBy - 0

Seskupit podle: 1-Etapy, 2-Skupiny, 3-Etapa/Skupina, 4-Skupina/Etapa, 5-Datum realizace, 0-Neseskupovat.

GroupForm - Ano

Ano - Zobrazit formulář s výběrem seskupení.

ImplementationDateOfItem - Ano

Ano - zobrazí u položek datum realizace.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter -

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky ve formátu "#001".

OfferedItems - Ano

Ano - Zobrazí nabízené položky.

Picture - Ne

Ano - zobrazí obrázky zboží.

PictureFolder - PICTK2

Složka, ve které se hledají obrázky zadané parametrem Picture.

PreferArticleLangName - Ne

Ano - Pro tisk v jiném jazyce, místo názevu položky se bude tisknout jazykový popis z 9. strany produktu. Funkčnost parametru závisí na obecném parametru Jazyk_reportu a existenci připojeného produktu na položce

RelatedItems - Ne

Ano - Zobrazí pouze související položky.

RequestedItems - Ano

Ano - zobrazí požadované položky.

Sign - @vyst;27;47;0;83

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SupplayerCode - Ne

Ano - zobrazí dodavatelský kód

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant -

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ne

Ano - zobrazí daňovou rekapitulaci. Ne - zobrazí se pouze sumační řádek částek v měně dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

VATExemptSupplies - Ano

Zobrazí v daňové rekapitulaci text "Osvobozené plnění", půjde-li o osvobozené plnění (dle Typu daně).

WeightUnit - kg

Jednotka hmotnosti. Parametr umožní zadat zkratku jednotky pro zahraničí.

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

OFFER

Book Contents

Book Index

Partneři

Book Contents

Book Index

Aktivity partnerů

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SSPR018

Soubor: SUB_ACTIVITY.AM

Popis sestavy: Spouští se nad knihou Zakázek a zobrazí pro partnera aktivity včetně komentářů.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Deník partnera

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM002

Soubor: PART_DENIK.AM

Popis sestavy: Deník partnera zobrazuje základní informace o partnerovi a jeho kontaktních osobách. Dále je v této sestavě uveden seznam aktivit daného partnera, včetně komentářů aktivit. Zobrazení komentářů je možné ovlivnit parametrem sestavy. V úvodním formuláři lze také nastavit způsob třídění aktivit, a to podle data, typu, kontaktní nebo zodpovědné osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

IgnoreSelectionItem - Ano

Ano - ignoruje označené položky.

NoOfCommentaries - 10

Počet komentářů. Parametr určuje, u kolika aktivit se zobrazí komentář.

ShowCommentaries - Ano

Ano - zobrazí komentář.

Book Contents

Book Index

Hromadné zasílání dopisů

Číslo procesu: CRM009

Ident. č. sestavy: SCRM039

Soubor: SEND_LETTER.AM

Popis sestavy: Hromadné zasílání dopisů. Sestava se spouští ze skriptu "Send_Letter.pas" stisknutím tlačítka Náhled.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

SENDLETTER

Book Contents

Book Index

Karta partnera

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM001

Soubor: PART_KARTA.AM

Popis sestavy: Tato sestava zobrazí základní informace z karty partnera. Dále zobrazuje marketingové informace o konkrétním Partnerovi a seznam aktivit.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Obálky - partner bez osoby

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM007

Soubor: PART_OBALKY.AM

Popis sestavy: Tisk obálek s iniciály (adresou) partnera. Parametricky lze nastavit vzdálenost od levého okraje (Width) a vzdálenost od horního okraje (Height).

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Height - 5

Vzdálenost od horního okraje v cm.

Width - 8

Vzdálenost od levého okraje v cm.

Book Contents

Book Index

Partneři - samolep. štítky - 14ks/A4

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM008

Soubor: PART_SEZ11.AM

Popis sestavy: Tisk iniciálů (adres) partnerů na samolepící štítky. Pomocí parametru "Height" lze nastavit výšku jednotlivých štítků.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Height - 41,2

Nastavení výšky štítku (v milimetrech).

Book Contents

Book Index

Rozjednané obchody podle zodp. osob

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM009

Soubor: PART_SEZ06.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam rozjednaných obchodů (sledovaných aktivit) seskupených dle zodpovědné osoby. Počet záznamů v sestavě je možné omezit pomocí parametrů "PravdepodobnostRealizace" a "DoJakehoDataRealizace". Zde je možné určit od jaké výše pravděpodobnosti realizace a do jakého data realizace se mají aktivity zobrazovat.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Vyhodnocení marketingu]

Parametry sestavy:

DoJakehoDataRealizace - 31.12.2050

Parametr určuje, do jakého data realizace se mají položky tisknout.

PravdepodobnostRealizace - 0

Parametr určuje, nad kolik procent pravděpodobnosti se mají položky zobrazovat.

Book Contents

Book Index

Seznam kontaktních osob u partnerů

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM010

Soubor: PART_SEZ13.AM

Popis sestavy: Jedná se o seznam kontaktních osob pro jednotlivé partnery se základními kontaktními informacemi (mobil, email, postavení, funkce, jméno).

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů a zodpovědných osob

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM011

Soubor: PART_SEZ08.AM

Popis sestavy: Seznam partnerů se zodpovědnou osobou.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů podle zkratky

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM012

Soubor: PART_SEZ07.AM

Popis sestavy: Seznam partnerů setříděných podle zkratky.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů podle zkr. se zodp. os.

Číslo procesu: CIS002

Ident. č. sestavy: SCRM013

Soubor: PART_SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam partnerů setříděných podle zkratky se jménem zodpovědné osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Skupiny akt. partnerů podle pravd. real.

Číslo procesu: CIS002

Ident. číslo sestavy: SCRM014

Soubor: PART_SEZ12.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje skupiny aktivit partnerů setříděných podle pravděpodobnosti realizace. V sestavě je také uvedena zodpovědná osoba partnera. Množství tištěných záznamů lze omezit parametrem "NadKolikProc". Zde je možné zadat hodnotu pravděpodobnosti realizace, od které se aktivita v sestavě zobrazí.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Partneři ] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

NadKolikProc

Parametr udává, nad kolik procent Pravděpodobnosti realizace se aktivita vytiskne.

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby

Book Contents

Book Index

Deník kontaktní osoby

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM016

Soubor: KOS_SEZ02.AM

Popis sestavy: Deník kontaktní osoby zobrazuje základní informace o kontaktní osobě a její seznam aktivit. Parametricky lze vybrat období aktivit, případně zobrazit komentář k aktivitě (z 1. strany knihy Aktivity).

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Aktivity - Ano

Parametrem je možné určit, zda zobrazit aktivity.

Aktivity_Do - 31.12.2050

Aktivity do.

Aktivity_Od - 0.00.0000

Aktivity od.

Komentar - Ne

Pomocí tohoto parametru lze zobrazit komentář u jednotlivých aktivit.

Pocet_aktivit - 100000

Počet zobrazených aktivit.

Book Contents

Book Index

Kalendář kontaktní osoby

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM042

Soubor: CALENDAR.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje aktivity Kontaktní osoby setříděné podle data (kalendáře). Jestliže se tiskne kalendář interní kontaktní osoby, pak se ve sloupci Osoba zobrazí Kontaktní osoba z aktivity. V opačném případě se zde vypisuje Zodpovědná osoba uvedená v aktivitě. Sestavu lze spustit za určité období od - do.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

DateFrom - 00.00.0000

Datum, od kterého se mají vypsat aktivity z kalendáře.

ToDate - 00.00.0000

Datum, do kterého se mají aktivity vypsat z kalendáře.

DisplayComments - Ne

Pomocí tohoto parametru lze zobrazit komentář u jednotlivých aktivit.

TypeEmailAddress - MOBB

Typ elektronické adresy, která se v sestavě zobrazí.

Calendar

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby - den narození + telefon

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM017

Soubor: KOS_SEZ03.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam Kontaktních osob s jejich telefonními čísly. Kontaktní osoby jsou v sestavě setříděny dle data narození.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby - samolep. štítky 14ks/A4

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM015

Soubor: KOS_SEZ05.AM

Popis sestavy: Tato sestava umožňuje tisknout iniciály Kontaktních osob na samolepící štítky. Parametricky lze ovlivnit výšku štítku.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

PreferPartnerAddress - Ne

Ano - preferuje se adresa z Partnera. Ne - tiskne se adresa uvedená na 3. straně Kontaktní osoby.

AddressType

Typ zobrazené adresy ze 3. strany Kontaktní osoby.

Height - 41,2

Výška štítku (v milimetrech).

Left - 29

Levý okraj textu (v mm). Pokud bude číslo menší než 29, pak dojde k posunu textu doleva. vyšší číslo posune texty doprava.

Book Contents

Book Index

Podokno náhledu - Seznam kontaktních osob

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SSPR013

Soubor: SUB_CONTACT_PERSON.AM

Popis sestavy: Seznam kontaktních osob vybraného zákazníka.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SESTAVY_SUB

Book Contents

Book Index

Obálky bez loga - kontaktní osoby

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM019

Soubor: KOS_OBALKY.AM

Popis sestavy: Tato sestava umožňuje uživateli tisk iniciálů a adresy na obálky. Parametricky lze v sestavě nastavit vzdálenost iniciálů od levého okraje (parametr "Width") a vzdálenost od horního okraje (parametr "Height").

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Height - 3

Vzdálenost od horního okraje v cm.

Width - 7

Vzdálenost od levého okraje v cm.

Book Contents

Book Index

Seznam kontaktních osob podle jména s mobilem

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM020

Soubor: KOS_SEZ01.AM

Popis sestavy: Tato sestava je seznamem kontaktních osob s uvedením telefonního čísla na mobil. Pomocí parametru lze v sestavě zobrazit také adresu popř. funkci a postavení kontaktní osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowAddress - Ano

Ano - v sestavě se zobrazí adresa kontaktní osoby; Ne - adresa je skryta a zobrazeny jsou sloupce FunkcePostavení kontaktní osoby.

Book Contents

Book Index

Výpis osobních údajů FO

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM021

Soubor: ListOfPersonalData.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí výpis všech osobních údajů, které o dané FO evidujeme v IS K2.
Sestava je spustitelná nad modulem Kontaktní osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby]

Parametry sestavy:

AdminPersonalData – ne
Ano - v hlavičce sestavy se nastaví, kdo je správce osobních údajů

AllowCancelled – ne
Ano - povolí zpracování stornovaných záznamů

CurrentRecord – ne
Ano - zpracovávat aktuální záznam

EvaluationFilter – ne
Ano -zpracovávat záznamy z kontejneru

IgnoreFieldRight – ne
Ano - ignorovat právo na pole

IgnoreSelection – ne
Ano - zpracovávat záznamy bez ohledu na označené záznamy

Marketing – ne
Ano - zobrazí osobní údaje z modulu Marketing

PersonalData – ne
Ano - zobrazí osobní údaje z modulu Personalistika

ShowSelectionInfo – ne
Ano - zobrazit informace o filtru

OnlyBrowse – ne
Ano - spustit pouze v prohlížení

WholeTable – ne
Ano - zpracovávat záznamy z celé tabulky

Book Contents

Book Index

Aktivity

Book Contents

Book Index

Karta aktivity

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM021

Soubor: AKT_KARTA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje základní informace z karty aktivity. Dále jsou zde zobrazeny informace týkající se Realizace této aktivity, informace o Kořenové aktivitě a Komentář aktivity.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Aktivity] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Seznam aktivit

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM022

Soubor: AKT_SEZ.AM

Popis sestavy: Jedná se o seznam aktivit setříděný dle čísla aktivity nebo podle data od. U jednotlivých aktivit jsou zobrazeny základní informace, údaje o realizaci aktivity a komentář.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Aktivity] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

GroupBy - Ano

Parametr pro setřídění aktivit v sestavě. Ano - aktivity jsou setříděny dle čísla. Ne - aktivity jsou setříděny dle data od.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Seznam připojených aktivit

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM056

Soubor: AktDok_Sez.AM

Popis sestavy: Tuto sestavu je možné spustit nad konkrétním dokladem nákupu a prodeje a je zde vždy zobrazen seznam aktivit připojených k tomuto dokladu. Zadáním parametru je možné zobrazit i podřízené aktivity.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowAttachedActivities - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí i podřízené aktivity.

NumberOfLevels - 5

Počet úrovní zobrazených aktivit. Nejvýše je možné zobrazit 5 úrovní.

AktDok_Sez

Book Contents

Book Index

Tisk úkolů jednotl. dle týd. kalendáře

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM029

Soubor: PRINTTASKSBYDAYS.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam aktivit typu TSK. Aktivity jsou seskupeny dle Zodpovědné osoby. Před spuštěním sestavy se zobrazí formulář pro výběr období, za které se budou aktivity zobrazovat.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Aktivity] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Date_From - 1.6.2004

Datum, od kterého se mají aktivity v sestavě zobrazovat.

Date_To - 11.11.2004

Datum, do kterého se mají aktivity v sestavě zobrazovat.

NeInteraktiv

Ano - nezobrazí se úvodní formulář pro výběr období.

Book Contents

Book Index

Příležitosti

Book Contents

Book Index

Deník příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM043

Soubor: DIARYOPPORTUNITIES.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje informace o konkrétní příležitosti a o předpokladu její realizace. Dále je zde zobrazen seznam aktivit příležitosti ve zvoleném setřídění. Jedná se tedy o zobrazení celé historie obchodního případu včetně grafu vývoje pravděpodobného a skutečného objemu.

Po spuštění sestavy je nutné zvolit setřídění aktivit konkrétní příležitosti dle Data, Typu, Kontaktní osoby nebo Zodpovědné osoby. Dále pak musí uživatel nastavit období zobrazovaných příležitostí, tzn. Datum OD a Datum DO.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

ShowCommentaries - Ne

Ano - zobrazí se komentáře u jednotlivých aktivit v sestavě.

DiaryOpportunities

Book Contents

Book Index

Porovnání historie příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM066

Soubor: OpportunitiesCompare.AM

Popis sestavy: Pomocí této sestavy je možné porovnávat příležitosti v čase s využitím grafu. Křivka příležitosti se zde skládá z jednotlivých aktivit a tyto aktivity je možné v sestavě také zobrazit využitím detailu příležitostí.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

OpportunitiesCompare

Book Contents

Book Index

Seznam příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM044

Soubor: OPPORTUNITIESLIST.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam příležitostí dle zvoleného seskupení. Pomocí parametru je možné u jednotlivých příležitostí zobrazit také jejich aktivity. Sestava poskytuje základní informace o Pravděpodobnosti a Datu realizace, o Objemu, Akvizici popř. Zodpovědné osobě příležitosti.

Do sestavy jsou zapracovány odkazy, pomocí kterých je možné zobrazit konkrétní příležitost, případně poslední aktivitu příležitosti.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

DateBy - 1

Nastavení pro datum realizace. Při třídění dle Data realizace parametr určí, jestli řadit podle konkrétního: Dne realizace - 0, Měsíce - 1, Kvartálu - 2 nebo Roku - 3.

GroupPropabilities

Parametr pro určení skupin pravděpodobnosti oddělených středníkem.

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivit.

ShowActivity - Ne

Ano - u jednotlivých příležitostí se v sestavě zobrazí také aktivity.

SortBy - 0

Nastavení setřídění příležitostí dle 1 - Data realizace, 2 - Objemu, 3 - Pravděpodobnosti, 4 - Zodpovědné osoby, 5 - Pravděpodobného objemu.

SortDescending - Ano

Ano - skupiny dle hodnot pravděpodobnosti jsou řazeny sestupně. Ne - vzestupné řazení skupin pravděpodobnosti.

Po spuštění sestavy se zobrazí uživatelský formulář, ve kterém je možné nastavit jednotlivé možnosti setřídění a zobrazení sestavy.

pic_1208

Obr.: Formulář Setřiď

V horní části formuláře v poli Skupiny je možné zadat hodnoty pravděpodobnosti, podle kterých se budou informace v sestavě seskupovat. Tyto hodnoty je nutné oddělit středníkem. Dále je zde možné určit další setřídění příležitostí v rámci skupin hodnot pravděpodobnosti, a to podle Akvizice, Partnera, Zodpovědné osoby nebo Data realizace. Vybranou možnost je nutné označit ve formuláři hvězdičkou. Pro Datum realizace zde může uživatel určit, jestli příležitosti řadit ke konkrétnímu Dni realizace, Měsíci, Kvartálu, popř. Roce.

Ve stejném formuláři je možné nastavení dalšího setřídění příležitostí v sestavě, a to podle Data realizace, Objemu, Pravděpodobnosti, Zodpovědné osoby a Pravděpodobného objemu. V poli Zobrazit aktivitu uživatel určuje, zda u příležitostí v sestavě zobrazit aktivity či nikoliv a v poli Počet aktivit je možné zadat množství aktivit, které budou zobrazeny.

Tlačítko Ulož jako parametry sestavy umožňuje uživateli uložit zadané nastavení na formuláři pro další použití.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Statistická úspěšnost

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM053

Soubor: STATISTICALSUCCESS.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje vyhodnocení efektivity realizovaných příležitostí. Jedná se o seznam příležitostí setříděných podle zvolených kritérií. V sestavě jsou základní informace z jednotlivých příležitostí, jako je Popis, Partner, Pravděpodobnost, Datum realizace, Objem, Pravděpodobný objem, Akvizice. V sestavě je ve sloupci Termín/úkoly prostor pro libovolné poznámky. Sestava může také zobrazovat aktivity jednotlivých příležitostí.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Datum, do kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

DistinguishAbbreviation1 - Ne

Parametr určuje, zda rozlišovat zkratku u seskupení dle "Typu aktivity 1".

DistinguishAbbreviation2 - Ne

Parametr určuje, zda rozlišovat zkratku u seskupení dle "Typu aktivity 2".

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivit v sestavě.

ShowActivity - Ne

Ano - zobrazí se aktivity u jednotlivých příležitostí.

ShowDetailsOther - Ne

Ano - zobrazí se detail skupiny "Ostatní", tzn., zobrazí se příležitosti této skupiny.

SortBy - 0

Parametr pro určení způsobu setřídění položek. Možnosti: 1 - Datum realizace, 2 - Objem, 3 - Pravděpodobnost, 4 - Akvizice, 5 - Zodpovědná osoba, 6 - Partner.

TypeOfActivity1

Parametr pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti v sestavě seskupovat.

TypeOfActivity2

Parametr pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti třídit v rámci skupiny "Typ aktivity 1".

Po spuštění sestavy se zobrazí formulář, ve kterém je možné nastavit setřídění sestavy, popř. některé další parametry.

pic_1213

Obr.: Formulář Statistická úspěšnost

Popis polí

Od data

Pole pro zadání data, od kterého se budou příležitosti v sestavě zobrazovat.

Do data

Datum, do kterého zobrazovat příležitosti.

Seskupení

Pole pro výběr struktury seskupení příležitostí v sestavě. Uživatel zde má na výběr Typ aktivity 1, Typ aktivity 2, Zodpovědná osoba a Partner. Zvolené skupiny je nutné označit hvězdičkou. Pokud uživatel zvolí setřídění dle Typu aktivity 1, popř. Typu aktivity 2 musí tyto typy aktivit ve formuláři správně nadefinovat.

Typ aktivity 1

Pole pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti v sestavě seskupovat.

Typ aktivity 2

Pole pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti třídit v rámci skupiny Typ aktivity 1.

Přidat

Tlačítko zobrazí číselník typů aktivit, ze kterého je možné vybírat aktivity pro seskupení sestavy dle Typu aktivity 1 a Typu aktivity 2. Jednotlivé typy aktivit jsou odděleny středníkem.

Rozlišovat zkratku

Zatrhnutím tohoto pole se příležitosti seskupí dále dle zkratky aktivity. Tzn., např. příležitosti se stejným typem aktivity AGR budou seskupeny dále podle zkratky. Nebudou tedy všechny v jedné skupině.

Setřídění

Nastavení setřídění položek (příležitostí) v rámci jednotlivých skupin. Je zde možné zvolit setřídění podle Data realizace, Objemu, Pravděpodobnosti, Akvizice, Zodpovědné osoby, Partnera.

Zobrazit aktivitu

Zatrhnutím tohoto pole určuje uživatel, zda zobrazí aktivity u příležitostí či nikoliv.

Počet aktivit

Pole pro zadání počtu zobrazených aktivit u příležitosti.

Uložit jako parametry sestavy

Stisknutím tohoto tlačítka dojde k uložení parametrů sestavy. Parametry se nastaví dle hodnot vyplněných ve formuláři.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM054

Soubor: EVALUATIONOFOPPORTUNITIES.AM

Popis sestavy: Sestava je vyhodnocením příležitostí. Příležitosti jsou zde zobrazeny ve skupinách dle kritérií, které lze nastavit ve vstupním formuláři sestavy. Dále je možné v sestavě zobrazit k jednotlivým příležitostem také jejich aktivity. První a poslední aktivita je zobrazena vždy.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

ClosedTypes - CLS

Typ aktivity pro uzavřené příležitosti.

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Datum, do kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

GroupBy - 0

Parametr pro nastavení seskupení sestavy. 0 - Zodpovědná osoba - Skupina; 1. Skupina - Zodpovědná osoba; 3 - Skupina.

MinExecutionDate - 0.0.0000

Minimální datum realizace.

MinProbability - 0

Minimální pravděpodobnost.

MinVolume - 0

Minimální objem.

SoldTypes - AGR

Typ aktivity pro "prodané" příležitosti.

ShowActivity - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí aktivity u jednotlivých příležitostí.

ShowActivityNumber - 5

Počet zobrazených aktivit.

SortBy - 0

Setřídění příležitostí v rámci skupin. 1 - podle data realizace; 2 - podle Objemu; 3 - podle Pravděpodobnosti; 4 - dle Zodpovědné osoby; 5 - podle Pravděpodobného objemu.

ViewComment - Ne

Ano - zobrazí se komentář.

Po spuštění sestavy se zobrazí jednoduchý formulář pro nastavení setřídění a zobrazení sestavy.

pic_1209

Obr.: Formulář Vyhodnocení příležitostí

Popis polí:

Od data

Pole pro zadání data, od kterého se budou příležitosti v sestavě zobrazovat.

Do data

Datum, do kterého zobrazovat příležitosti.

Seskupit dle

Pole pro výběr možností seskupení příležitostí v sestavě. Uživatel vybírá ze tří možností seskupení: Zodpovědná osoba - Skupina, Skupina - Zodpovědná osoba, Skupina.

Seznam typů aktivit

Jedná se o pole pro zadání typů aktivit pro Uzavřené a Prodané příležitosti.

Minimální hodnoty pro

Zde je možné zadat minimální hodnoty některých aspektů příležitostí. Příležitosti s nižší hodnotou, než je zde uvedena, nebudou v sestavě zobrazeny. Je možné zadat minimální Objem, Pravděpodobnost a Datum realizace.

Setřídit dle

Možnost nastavení setřídění příležitostí. Ty lze setřídit podle Data realizace, Objemu, Pravděpodobnosti, Zodpovědné osoby a Pravděpodobného objemu.

Zobrazit aktivity

Po zatrhnutí se zobrazí aktivity u jednotlivých příležitostí.

Počet zobrazených aktivit

Po zatrhnutí pole Zobrazit aktivity zde můžeme zadat maximální počet zobrazených aktivit u jednotlivých příležitostí.

Uložit jako parametry sestavy

Pomocí tohoto tlačítka je možné uložit parametry nastavené v tomto formuláři jako parametry sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Kampaně

Book Contents

Book Index

Kampaně

Číslo procesu: CRM002

Ident. č. sestavy: SCRM031

Soubor: MK_KAMP.AM

Popis sestavy: Tato sestava zobrazuje zkratku a popis dané kampaně. Dále jsou zde vidět aktivity příslušné kampaně seskupené podle partnera. Sestava obsahuje základní informace o aktivitách jako je Zkratka, Datum, Typ, Kontaktní osoba, Mobilní telefon a Telefon. Pomocí parametru lze zobrazit k jednotlivým aktivitám také jejich komentář.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Kampaně]

Parametry sestavy:

Komentar - Ne

Ano - v sestavě se u aktivit zobrazí také jejich komentář; Ne - komentář se nezobrazí.

Book Contents

Book Index

Seznam partnerů kamp. dle zvolených akt.

Číslo procesu: CRM004

Ident. č. sestavy: SCRM037

Soubor: SHOWPARTNERSFROMCAMPAIGN.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje aktivity podle partnerů u zvoleného obchodníka. V sestavě jsou uvedeny zvolené aktivity dané kampaně. Ty jsou zde setříděny podle partnera a jsou vztaženy vždy ke konkrétnímu obchodníkovi resp. kontaktní osobě z karty Partnera.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Kampaně]

Parametry sestavy:

BlackAndWhite - Ne

Ano - sestava se tiskne pouze černobíle.

Sestavu lze spustit pouze na 2. straně knihy Kampaně. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém je možné zadat sestavě některé parametry.

pic_1216

Obr.: Formulář Parametry

V tomto formuláři je možné zvolit typy aktivit, které se mají v sestavě zobrazovat. To je možné v poli Existující aktivity typu. Uživatel zde může vybrat více typů aktivit a je nutné je oddělit středníkem. Výběr se provádí pomocí tlačítka Vybrat, které otevře číselník typů aktivit. Sestava bude zobrazovat pouze v tomto poli zadané typy aktivit. Pokud tedy uživatel zvolí např. aktivity typu APP - schůzka, bude sestava vypovídat o tom, s kým měl obchodník schůzku v rámci této kampaně. Obchodníka (zodpovědnou osobu), jehož aktivity budou v sestavě zobrazeny, určí uživatel v poli Obchodník. Pokud je obchodník zadán, tisknou se pouze aktivity toho partnera, který má jako zodpovědnou osobu nastavenou na 1. straně své karty vybraného obchodníka.

Formulář umožňuje také nastavení setřídění aktivit. To se provede zatrhnutím jedné z voleb v sekci Setřídění. Sestavu je možné třídit Abecedně, dle Akvizice, Pravděpodobnosti, Data realizace, Objemu. Zatrhnutím volby Kont. osoba ze 4. strany partnera dojde k seskupení aktivit v sestavě dle osoby uvedené v tomto poli.

SHOWPARTNERSFROMCAMPAIGN

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení kampaní

Číslo procesu: CRM004

Ident. č. sestavy: SCRM032

Soubor: VYHODNOTKAMPAN.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje vyhodnocení průběhu kampaně. Jsou zde zobrazeni partneři kampaně seskupeni do několika skupin - Pozvaní, Účastníci, Smlouvy a Odmítnutí. Každou ze skupin je možné rozbalit. Záznamy partnerů jsou dále dělené na stávající a nové.

 

"Stávajícím" se rozumí partner, který již má dodavatele/odběratele a zároveň má daný odb./dod. na záložce doklady aspoň jeden doklad ZAK, VYD, VF, OBV, PRI nebo PF, přičemž si sledovaný doklad definuje uživatel v úvodním formuláři. Pokud je nalezen aspoň jeden ze sledovaných dokladů, kde datum vystavení dokladu je menší než potvrzení aktuální kampaně nebo v případě, že není kampaň potvrzena pak datum vystavení dokladu je menší než "datum do" kampaně.

 

Rozdělení partnerů do skupin je určeno aktivitami. Typ aktivity pro určení jednotlivých skupin je možné zadat ve vstupním formuláři sestavy.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Kampaně]

Parametry sestavy:

bez parametrů

Ve vstupním formuláři, který se zobrazí po spuštění sestavy, je možné nastavit typy aktivit pro jednotlivé části a lze vybrat sledovaný druhy dokladů, podle kterých se určuje stav Stávající partner.

pic_1222

Obr.: Formulář Parametry pro sestavu Vyhodnocení kampaní

Popis polí:

Typy aktivit pro Pozvané

Pole pro určení typů aktivit pro identifikaci skupiny Pozvaní.

Typy aktivit pro Účastníky

Pole pro určení typů aktivit pro identifikaci skupiny Účastníci.

Typy aktivit pro Smlouvu

Pole slouží k určení typů aktivity pro smlouvu. Těmito typy aktivit se v sestavě identifikuje skupina Koupili.

Typy aktivit pro Odmítnutí

Pole k určení typů aktivit pro Odmítnutí. Těmito typy je identifikována v sestavě skupina Odmítli.

Podmínky stávajícího zákazníka

Zatrhnou se sledované doklady. Pro vyhodnocení stavu "Stávající" se sledují jen zatržené doklady. Je-li nalezen pro příslušného dodavatele/odběratele daného partnera jeden ze sledovaných dokladů jehož datum vystavení je menší než datum potvrzení aktuální kampaně nebo v případě, že není kampaň potvrzena pak datum vystavení dokladu je menší než "datum do" kampaně, pak je daný partner považovaný za "Stávající".

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení kampaně - seznam

Číslo procesu: CRM004

Ident. č. sestavy: SCRM053

Soubor: VYHODNOTKAMPANDETAILED.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam Partnerů za danou kampaň. Ve sloupcích Pozvaní, Odmítnutí, Účastníci a Prodej je informace o typu aktivity a den, kdy aktivita vznikla. Partneři jsou seřazení dle zkratky partnera podle abecedy.

 

Typ aktivity pro jednotlivé sloupce je možné zadat ve vstupním formuláři sestavy.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Kampaně]

Parametry sestavy:

bez parametrů

Ve vstupním formuláři, který se zobrazí po spuštění sestavy, je možné nastavit typy aktivit pro jednotlivé části.

pic_4711

Obr.: Formulář Parametry pro sestavu Vyhodnocení kampaní - seznam

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX