Book Contents

Book Index

Reklamace/Servis

Book Contents

Book Index

Servisní zakázky

Book Contents

Book Index

Servisní zakázka

Číslo procesu: SVC004

Ident. č. sestavy: SSVC001

Soubor: SE_ServiceContract.AM

Popis sestavy: Servisní zakázka

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Servisní zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CzechLayout - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

ExistAddress - Ne

Ne - dodavatelská adresa není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí, Ano - Adresu nezobrazí.

ExistICOandDIC - Ne

Ne - IČO A DIČ není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExistOR - Ano

Ne - info o obch. rejstříku není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExistTelFax - Ne

Ne - telefon a fax není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExportAddNoteAfterExport - Ne

Ano - přidá na doklad poznámku o exportu.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru pro logo patičky.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro logo hlavičky.

ShowArticleAbbr - Ne

Ano - Místo názvu zboží zobrazí Zkratku1.

ShortVersion - Ne

Ano - zkrácená verze sestavy. Zobrazí jednořádkovou položku, nezobrazí rekapitulaci celkového množství a hmotnosti a počtu položek.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

ShowContacts - KU

Zkratka dodatku z Parametrů mandanta zobrazující další kontaktní údaje dle vlastního nastavení.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo patičky.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo hlavičky.

ShowNumberOfCustomer - Ano

Ano - Zobrazí zkratku odběratele u odběratelské adresy. Ne - Zobrazí pouze text "Odběratel:" bez uvedení zkratky.

ShowSender - Ne

Ne - nezobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku, Ano - adresu zobrazí.

ShowStateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, tiskne se původní název dokladu (např. Servisní zakázka).

SE_ZAKAZKA

Obr.: Sestava Servisní zakázka

Book Contents

Book Index

Seznam servisních zakázek

Číslo procesu: SVC004

Ident. č. sestavy: SSVC002

Soubor: SE_ServiceContractList.AM

Popis sestavy: Seznam servisních zakázek

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Servisní zakázky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - Ano

Ano - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

SE_SEZN_SZ

Obr.: Sestava Seznam servisních zakázek

Book Contents

Book Index

Servisní listy

Book Contents

Book Index

Reklamační protokol

Číslo procesu:

SVC005

Ident. číslo sestavy: SSVC007

Soubor: Complaint.AM

Popis sestavy: Reklamační protokol. Sestava umožňuje ukládání parametrů do „*.xml“ souboru. Je možný hromadný export do „*.pdf" a rozesílání emailem. Reklamační protokol zákazníkovi zobrazuje pod dělící čarou hlavičky dokladu zápis ze záložky Vyjádření servisu a Doporučení servisu. Informace o zboží je načítáno z hlavičky Servisního listu. Reklamační protokol dodavateli zobrazuje pod dělící čarou hlavičky dokladu zápis ze záložky Popis závady. Údaje o zboží se načítá z existující fáze Dodavatelská reklamace s připojenou Objednávkou vydanou.

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Servisní listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ArticleMode - 1

0 - zobrazí Název zboží, 1 - Zkratku 1, 2 - Zkratku 2, 3 - Zkratku 1 + Název zboží.

AuthorizedBy - Ne

Ano - zobrazí formulář, který umožní zadat hodnoty pro "Schválil" a "Funkce". Toto se pak zobrazí v zápatí vytisknutého dokladu.

BarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

Batch - Ne

Ano - Zobrazí šarže pro položku.

BatchAttr - 0

0 - nezobrazí nic, 1 - zobrazí se parametry šarže, 2 - zobrazí se požadované parametry šarže.

BusinessRegister - 1

Zobrazí se informace o obchodním rejstříku z Nastavení vlastních firem.

0 – nezobrazí informace o obchodním rejstříku, 1 – zobrazí maximálně dvouřádkový text o obchodním rejstříku, 2 – zobrazí maximálně čtyřřádkový text o obchodním rejstříku.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

CombineOrigItem - Ano

Ano - sloučí položky se stejným OrigItemF (pakliže se neliší v ceně a některých dalších atributech).

ComplaintToSupplier - Ano

Ano - Reklamační protokol dodavateli.

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

DefaultExport - Ne

Popsán spolu s ostatními parametry exportu v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

DescriptionFromItem - Ne

Ano - zobrazí dodatek zadaný do pole Popis na položce dokladu.

Discount - Ano

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

DraftLabel - Ano

Ano - zobrazí text "NÁVRH" na pozadí sestavy, pokud je doklad nepotvrzený. Ne - "NÁVRH" se nezobrazí.

Export_... - různé parametry

Součástí sestavy jsou také parametry exportu popsané souhrnně pro všechny doklady v kapitole Parametry sestav pro hromadné zasílání e-mailem.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Efekt ušetřeného místa se násobí, pokud je parametr "BarCode" na "Ne". Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - 0

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

Notes -

Do parametru se zadá typ komentáře z hlavičky dokladu, který se má zobrazit v sestavě. V případě požadavku na zobrazení více typů komentářů, je potřeba jednotlivé typy komentářů oddělit středníkem (např. MAIL;CMR). Pakliže je nalezeno více komentářů stejného typu, zobrazí se všechny komentáře.

NumberOfItem - 0

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky zakázky; 2 - zobrazí číslo objednávky. Vždy ve formátu "#001".

OneLineItem - Ne

Ano - zobrazí položku dokladu vždy na 1 řádek.

OnlyMinusQuantity - Ne

Ano - zobrazí pouze položky se záporným množstvím.

Price - 0

0 - nezobrazí žádné ceny, 1 - zobrazí cenu plánovanou, 2 - fakturovanou, 3 - skladovou.

SerialNumber - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla u položek.

Sign - @Vyst;27;47;0;83

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SortBy -

Pole se plní hodnotou pole z položek prodeje (např. C_Zbo;Zkr nebo CF_CeJePlM). Podle hodnoty parametru se seřadí položky na dokladu. Implicitně je parametr prázdný.

Pokud je vyplněna hodnota tohoto parametru, pak nedojde ke sloučení položek, i kdyby byl parametr CombineOrigItem nastaven na Ano.

StateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

SupplierCode - Ne

Ano - zobrazí dodavatelský kód

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer - DZ

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant - TEXT

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

Book Contents

Book Index

Servisní list

Číslo procesu: SVC005

Ident. č. sestavy: SSVC003

Soubor: SE_ServiceNote.AM

Popis sestavy: Servisní list

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Servisní listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CzechLayout - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

ExistAddress - Ne

Ne - dodavatelská adresa není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí, Ano - Adresu nezobrazí.

ExistICOandDIC - Ne

Ne - IČO A DIČ není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExistOR - Ano

Ne - info o obch. rejstříku není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExistTelFax - Ne

Ne - telefon a fax není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExportAddNoteAfterExport - Ne

Ano - přidá na doklad poznámku o exportu.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru pro logo patičky.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro logo hlavičky.

ShowArticleAbbr - Ne

Ano - Místo názvu zboží zobrazí Zkratku1.

ShortVersion - Ne

Ano - zkrácená verze sestavy. Zobrazí jednořádkovou položku, nezobrazí rekapitulaci celkového množství a hmotnosti a počtu položek.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

ShowContacts - KU

Zkratka dodatku z Parametrů mandanta zobrazující další kontaktní údaje dle vlastního nastavení.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo patičky.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo hlavičky.

ShowNumberOfCustomer - Ano

Ano - Zobrazí zkratku odběratele u odběratelské adresy. Ne - Zobrazí pouze text "Odběratel:" bez uvedení zkratky.

ShowSender - Ne

Ne - nezobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku, Ano - adresu zobrazí.

ShowStateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, tiskne se původní název dokladu (např. Servisní list).

SE_LIST

Obr.: Sestava Servisní list

Book Contents

Book Index

Servisní protokol

Číslo procesu: SVC005

Ident. č. sestavy: SSVC004

Soubor: SE_ServiceProtocol.AM

Popis sestavy: Servisní protokol

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Servisní listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CzechLayout - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

ExistAddress - Ne

Ne - dodavatelská adresa není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí, Ano - Adresu nezobrazí.

ExistICOandDIC - Ne

Ne - IČO A DIČ není součásti loga (hlavičkového papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExistOR - Ano

Ne - info o obch. rejstříku není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExistTelFax - Ne

Ne - telefon a fax není součásti loga (hlav. papíru), proto se zobrazí, Ano - nezobrazí.

ExportAddNoteAfterExport - Ne

Ano - přidá na doklad poznámku o exportu.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru pro logo patičky.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro logo hlavičky.

ShortVersion - Ne

Ano - zkrácená verze sestavy. Zobrazí jednořádkovou položku, nezobrazí rekapitulaci celkového množství a hmotnosti a počtu položek.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárový kód.

ShowContacts - KU

Zkratka dodatku z Parametrů mandanta zobrazující další kontaktní údaje dle vlastního nastavení.

ShowLogoFooter - Ano

Ano - zobrazí logo patičky.

ShowLogoHeader - Ano

Ano - zobrazí logo hlavičky.

ShowNumberOfCustomer - Ano

Ano - Zobrazí zkratku odběratele u odběratelské adresy. Ne - Zobrazí pouze text "Odběratel:" bez uvedení zkratky.

ShowSender - Ne

Ne - nezobrazí adresu odesílatele v okénku pro obálku, Ano - adresu zobrazí.

ShowStateOfOrigin - Ne

Ano - zobrazí kód sazebníku a stát původu u položek. Pokud je vyplněno na šarži, zobrazí informace ze šarže, jinak zobrazí údaje z karty Zboží.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, tiskne se původní název dokladu (např. Servisní protokol).

SE_PROTOKOL

Obr.: Sestava Servisní protokol

Book Contents

Book Index

Seznam servisních listů

Číslo procesu: SVC005

Ident. č. sestavy: SSVC005

Soubor: SE_ServiceNoteList.AM

Popis sestavy: Seznam servisních listů

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Servisní listy] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - Ano

Ano - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

SE_SEZN_SL

Obr.: Sestava Seznam servisních listů

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení servisu

Číslo procesu: SVC005

Ident. č. sestavy: SSVC006

Soubor: SE_EvaluationServiceNote.AM

Popis sestavy: Vyhodnocení servisu. Sestava se spouští nad servisními listy. Zobrazuje vyhodnocení dle zvoleného setřídění a náklady spojené s opravou.

Adresa ve stromu: [Reklamace/Servis] [Vyhodnocení_servisu]

Parametry sestavy:

AllowParametersSaving - Ano

Ano - Povolit ukládání parametrů.

DisableItemFilter - Ano

Ano - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

Uživatel může v sestavě parametry různě seskupit a filtrovat, může vybrat, které údaje chce vyhodnocovat. Označením možnosti hvězdičkou určíme, dle čeho chceme mít sestavu seskupenu. Můžeme označit dvě možnosti a seskupit tak procesy dle dvou kritérií. Přesunutím možnosti pomocí šipek pak určíme, které seskupení bude nadřazeno jinému.

pic_2655

Obr.: Formulář Parametry sestavy - Vyhodnocení servisu

SE_VYHODNOCENI

Obr.: Sestava Vyhodnocení servisu