Book Contents

Book Index

Výroba

Book Contents

Book Index

Technologická příprava výroby

Book Contents

Book Index

Inverzní kusovník

Číslo procesu: TPV001

Ident. č. sestavy: SCIS134

Soubor: InverseBOM.AM

Popis sestavy: Inverzní kusovník. Sestava zobrazuje použití materiálů v jednotlivých variantách technologických postupů výrobků. Sestava se spouští nad knihou TPV a to buď nad celou knihou, nebo nad požadovaným filtrem. Výběr materiálů je dán nastavením parametru "ArticleFilter".

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AdditionalText - ' '

Dodatečný text. Zobrazí se pod názvem sestavy.

ArticleFilter - Ne

Omezení zobrazení materiálů. Ano - načíst pouze karty Zboží z filtru zboží. Ne - načíst všechny karty Zboží.

InverseBOM

Book Contents

Book Index

Kalkulace - Plán

Číslo procesu: TPV004

Ident. č. sestavy: SZAK113

Soubor: ZAK_CAL02D.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští pouze nad Dispečerem (nutno zařadit na lištu). Zobrazí strom položek z jednotlivých průvodek, plánované množství a cenu, termín výroby od - do. Pro polotovary/výrobky se jedná o Termín od - do z 2. strany Průvodky, u položek je to Poč. rez, Kon. rez.

Pod hlavičkou sestavy je zobrazen sumář druhů a jednotlivé ceny (plánovaná, skladová) odpovídají požadavkům kalkulačních vzorců na záložce Kalkulace.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

MaxLevel - 0

Max. úroveň zanoření; 0 = vše; 1; 2; 3...

Show_OverheadsList - Ne

Ano - zobrazí seznam položek s uplatněnou režií.

ZAK_CAL02D

Book Contents

Book Index

Kalkulace - Vyhodnocení

Číslo procesu: VYR009

Ident. č. sestavy: SZAK068

Soubor: ZAK_CAL01D.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští pouze nad Dispečerem (nutno zařadit na lištu). Zobrazí strom položek z jednotlivých průvodek, plánované a skutečné množství a cenu. Cena výrobků nebo polotovarů je napočtena z položek technologického postupu. Zobrazené položky odpovídají filtru druhů na Dispečerovi.

Pod hlavičkou sestavy je zobrazen sumář druhů a jednotlivé ceny (plánovaná, skladová, nákladová) odpovídající požadavkům kalkulačních vzorců na záložce Kalkulace.

Na konci sestavy je sumář Výrobků/polotovarů s grafy, které srovnávají plán a skutečnost plnění pro cenu (netto), množství a čas.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

MaxLevel - 0

Max. úroveň zanoření; 0 = vše; 1; 2; 3...

ShowChart - Ano

Ano - zobrazí grafy.

Show_OverheadsList - Ne

Ano - zobrazí seznam položek s uplatněnou režií.

ZAK_CAL01D

Book Contents

Book Index

Kalkulace - Vyhodnocení (zakázky)

Číslo procesu: TPV004, VYR009

Ident. č. sestavy: SZAK116

Soubor: ZAK_CAL01.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští nad zakázkou. K položkám zakázky zobrazí strom existujících průvodek a všech jejich položek, plánované a skutečné množství a cenu. Hodnoty ve stromu průvodek jsou u položek z položek plánovací průvodky, hodnoty u polotovarů a výrobku jsou z hlavičky plánovací průvodky.

Pod hlavičkou sestavy je zobrazen sumář druhů a celková plánovaná a skutečná cena za tyto druhy. Nápočet je proveden jen pro druhy dle zadaných kalkulačních vzorců.

Na konci sestavy je ve výchozím nastavení zobrazen seznam průvodek ze stromu průvodek. V případě plánovacích průvodek jsou zobrazeny také k nim existující odváděcí průvodky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

CostingFormula - ' '

Zkratka kalkulačního vzorce pro plánovanou cenu. Ovlivňuje nápočet plánované ceny v sumaci druhů a výslednou plánovanou skladovou cenu v hlavičce sestavy. Není-li zadán, pak se cena spočte z položek všech druhů.

CostingFormula_StockPrice - ' '

Zkratka kalkulačního vzorce pro skutečnou cenu. Ovlivňuje nápočet skutečné ceny v sumaci druhů a výslednou skutečnou skladovou cenu v hlavičce sestavy. Není-li zadán, pak se cena spočte z položek všech druhů.

MarkNullPrice - 0

Ano - označí řádky s nulovou skutečnou cenou.

NoteAbbr - ' '

Seznam zkratek poznámek zakázky (oddělených ";"). Obsah poznámek je uveden v záhlaví sestavy.

NoteJCAbbr - ' '

Seznam zkratek poznámek průvodek (oddělených ";"). Obsah poznámek se zobrazuje na konci sestavy u výpisu stromu průvodek.

ShowJobCardsList - Ano

Ano - zobrazí seznam průvodek ze stromu průvodek.

ZAK_CAL01

Book Contents

Book Index

Kusovník

Číslo procesu: TPV001

Ident. č. sestavy: SCIS048

Soubor: ZB_KS02.AM

Popis sestavy: Zanořený kusovník výrobku - tiskne položky technologického postupu výrobku se zanořením do polotovarů.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Technologická příprava výroby] [Sestavy TPV]

Parametry sestavy:

AllowBlockedVariants - Ne

Ano - povolit blokované varianty.

DecimalPlaces_Quantity - 4

Počet desetinných míst pro množství.

MaxLevelTree - 0

0 - všechny úrovně; 1 - pouze základní úroveň; 2 - 2 úrovně; 3 - 3 úrovně...

QuantityDemand - 1

Požadované množství.

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowKinds

Seznam druhů, které se mají zobrazovat (jednotlivé druhy oddělovat ";").

ShowLegend - Ano

Ano - zobrazovat legendu.

TP_WithOperations - Ano

Ano - technologický postup používající operace.

Variant

Varianta.

WieghtUnit - kg

Jednotka hmotnosti.

ShowSubstitutions - Ne

Ano - zobrazí i položky záměn pro položky TP.

ShowOperationDescr - Ne

Ano - zobrazí popisy operací.

Book Contents

Book Index

Kusovník - sumační

Číslo procesu: TPV001

Ident. č. sestavy: SCIS046

Soubor: ZB_KS03.AM

Popis sestavy: Sumační kusovník výrobku. Zobrazí položky TP včetně položek polotovarů v třídění podle druhu zboží.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Technologická příprava výroby] [Sestavy TPV]

Parametry sestavy:

AllowBlockedVariants - Ne

Ano - povolit blokované varianty.

DecimalPlaces_Quantity - 4

Počet desetinných míst pro množství.

MaxLevelTree - 0

0 - všechny úrovně; 1 - pouze základní úroveň; 2 - 2 úrovně; 3 - 3 úrovně...

QuantityDemand - 1

Požadované množství.

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowKinds

Seznam druhů, které se mají zobrazovat (jednotlivé druhy oddělovat ";").

ShowLegend - Ano

Ano - zobrazovat legendu.

TP_WithOperations - Ano

Ano - technologický postup používající operace.

Variant

Varianta.

WieghtUnit - kg

Jednotka hmotnosti.

ShowSubstitutions - Ne

Ano - zobrazí i položky záměn pro položky TP.

ShowOperationDescr - Ne

Ano - zobrazí popisy operací.

Book Contents

Book Index

Normované časy výroby

Číslo procesu: TPV001

Ident. č. sestavy: SCIS141

Soubor: Routing_ProductionTime.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje operace výrobních stromů a jejich časy. Lze také zobrazit rozpad časů po jednotlivých zdrojích.

Při spuštění sestavy nad stranou 0 ve stavu "Kniha" se tiskne aktuální záznam, při spuštění nad filtrem či označenými záznamy pak tyto vybrané záznamy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DecimalPlaces_Quantity - 0

Počet zobrazovaných desetinných míst u časů operací.

IncludeSubassemblies - Ano

Ano - zobrazí technologický postup i polotovarů (nižších úrovní).

ProducedQuantity - 0

Množství výroby, pro které se technologický postup načte.

SelectedResources - ' '

Výběr zdrojů (zadáváme interní čísla oddělená středníkem). Sestava pak zobrazuje operace jen těchto zdrojů.

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazí se i operace technologického postupu. Ne - zobrazí se jen strom výrobků / polotovarů a sumou časů z operací.

ShowHours - Ne

Ano - zobrazí časy v hodinách. Ne - zobrazí časy v minutách.

ShowOperationDescription - Ne

Ano - zobrazí i popisy (text) operací.

ShowResourceRecap - Ano

Ano - zobrazí rekapitulaci časů po zdrojích.

Time_After, Time_Before, Time_Run, Time_Setup, Time_Transit - Ano

Volba časů, které se mají zobrazit (vyhodnocovat) - Čas po, Čas před, Výrobní čas, Přípravný čas, Mezioperační čas.

Routing_ProductionTime

Book Contents

Book Index

Návodka

Číslo procesu: TPV001

Ident. č. sestavy: SCIS045

Soubor: ZB_KS01.AM

Popis sestavy: Zobrazuje technologický postup výrobku a polotovarů s detailním popisem operací. Polotovary jsou zobrazeny tučným písmem, jejich vlastní technologický postup je vytištěn na samostatných stranách. Polotovary, pro něž je v Druhu zboží nastavena vlastnost Nevytvářet podřízené průvodky se implicitně tisknou jako materiál, nastavením parametru "ShowSuppressedJC" = "Ano" lze vynutit tisk jejich vlastního technologického postupu.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Technologická příprava výroby] [Sestavy TPV]

Parametry sestavy:

AllowBlockedVariants - Ne

Ano - povolit blokované varianty.

DecimalPlaces_Quantity - 4

Počet desetinných míst pro množství.

MaxLevelTree - 0

0 - všechny úrovně výrobního stromu; 1 - pouze základní úroveň; 2 - 2 úrovně; 3 - 3 úrovně...

QuantityDemand - 1

Požadované množství.

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowKinds

Seznam druhů zboží, které se mají zobrazovat (jednotlivé druhy oddělovat ";").

ShowLegend - Ano

Ano - zobrazovat legendu.

TP_WithOperations - Ano

Ano - technologický postup používající operace.

Variant

Varianta.

WieghtUnit - kg

Jednotka hmotnosti.

ShowOperationDescr - Ano

Ano - zobrazí popis operace.

ShowSubstitutions - Ne

Ano - zobrazí i položky záměn pro položky TP

ShowSuppressedJC - Ne

Ano - zobrazí technologický postup také pro polotovary, pro něž je v Druhu zboží nastavena vlastnost Nevytvářet podřízené průvodky. Ne - polotovary s uvedeným nastavením jsou zobrazeny jako materiál.

Book Contents

Book Index

Plánovaná kalkulace dle TP

Číslo procesu: TPV001, TPV004

Ident. číslo sestavy: SCIS053

Soubor: ZB_CAL01.AM

Popis sestavy: Zobrazí položky (strom položek) technologického postupu a porovná plánovanou cenu na výrobu jednoho kusu a plánovanou cenu na požadované množství. Parametrem "KindsToSuppress" můžeme omezit zobrazování vybraných druhů zboží. Polotovary, pro něž je v Druhu zboží nastavena vlastnost Nevytvářet podřízené průvodky se implicitně tisknou jako materiál, nastavením parametru "ShowSuppressedJC" = "Ano" lze vynutit tisk jejich vlastního technologického postupu.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Technologická příprava výroby] [Sestavy TPV]

Parametry sestavy:

AllowBlockedVariants - Ne

Povolit blokované varianty.

CombineJobCards - Ne

Slučovat stejné průvodky. Ano - kalkulace je vypočtena tak, jako by docházelo ke slučování stejných průvodek polotovarů. První výskyt polotovaru ze sloučené úrovně je naplněn úplnými hodnotami, druhý výskyt je již s nulovými hodnotami a podřízené úrovně se tedy již nezobrazují. Druhý výskyt sloučené úrovně je podbarven šedou barvou. Ne - Ke slučování průvodek nedochází. Nastavení na slučování z Dispečera sestava nepřebírá.

CostingFormula - " "

Kalkulační vzorec. Zadáváme Zkratku vzorce.

DecimalPlaces_Amount - 2

Počet desetinných míst pro peněžní údaje.

DecimalPlaces_Quantity - 2

Počet desetinných míst pro množstevní údaje.

KindsToSuppress

Seznam nezobrazovaných druhů, ale započtených (oddělovač ";").

KindsWithoutTree

Seznam druhů (výrobky, polotovary), u nichž cena není dána položkami TP, ale počítá se s vlastní skladovou cenou dané položky v TP. Položky TP se pro tyto druhy v sestavě ani nezobrazují.

ListRecapSource

Seznam zdrojů pro rekapitulaci (nutno oddělit ";"); nevyplněno - bere vše.

MarkNullPrice - Ne

Ano - barevně zvýrazní řádek s nulovou cenou.

MaxLevelTree - 0

Maximální úroveň zanoření při zobrazení. 1 - jedna úroveň, 2 - dvě úrovně, atd. Jde pouze o zobrazení úrovní v sestavě, cena polotovarů je však napočtena z položek TP polotovaru i když není tato úroveň zobrazena.

QuantityDemand - 10

Požadované množství.

QuantityDemandMulti - " "

Vícenásobné zadání požadovaného množství. Umožňuje najednou zadat více variant vyráběného množství. Hodnoty oddělujeme středníkem. Sestava pak vytiskne pro každé množství nový výtisk.

Rate - 1

Kurz.

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowCurrency - Ne

Ano - zobrazí ceny v měně.

Variant

Varianta.

ShowRecapSource - Ano

Ano - zobrazit rekapitulaci zdrojů.

TP_WithOperations - Ano

Ano - technologický postup používající operace.

ShowOperationDescr - Ne

Ano - zobrazí popis operací.

ShowSuppressedJC - Ne

Ano - zobrazí technologický postup také pro polotovary, pro něž je v Druhu zboží nastavena vlastnost Nevytvářet podřízené průvodky. Cena polotovaru je pak dána svým TP. Ne - polotovary s uvedeným nastavením jsou zobrazeny jako materiál.

WeightCalculationModel - ' '

Kalkulační vzorec pro hmotnost výrobku. Není-li zadán, počítá se hmotnost dle KV pro hmotnost z Druhu zboží výrobku.

Book Contents

Book Index

Technologický postup

Číslo procesu: TPV001, TPV004

Ident. číslo sestavy: SCIS050

Soubor: ZB_TP01.AM

Popis sestavy: Technologický postup výrobku. Sestavu spouštíme buď v knize Zboží nebo v knize TPV. Polotovary jsou zobrazeny tučným písmem, jejich vlastní technologický postup je vytištěn na samostatných stranách. Polotovary, pro něž je v Druhu zboží nastavena vlastnost Nevytvářet podřízené průvodky se implicitně tisknou jako materiál, nastavením parametru "ShowSuppressedJC" = "Ano" lze vynutit tisk jejich vlastního technologického postupu.

Sestava implicitně tiskne pouze aktuálně označený záznam ("CurrentRecord" = "Ano"), při nastavení = "Ne" se tisknou záznamy dle standardní logiky K2.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Technologická příprava výroby] [Sestavy TPV]

Parametry sestavy:

AmountFromVariant - Ne

Ano - množství z varianty.

CostingFormula - ' '

Kalkulační vzorec, zadáváme zkratku vzorce (citlivý na velká písmena!).

MaxLevelTree - 0

Maximální úroveň zanoření; 0 - vše; 1; 2; 3...

ProducedAmount - 1

Vyráběné množství (parametr "AmountFromVariant" musí být nastaven na hodnotu "Ne").

Variant

Varianta technologického postupu.

ShowKinds

Seznam druhů zboží, které se mají zobrazit. Oddělovač ";".

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowLegend - Ano

Ano - zobrazí se legenda.

TP_WithOperations - Ne

Ano - technologický postup používající operace.

WeightUnit - kg

Jednotka hmotnosti.

ShowOperationDescr - Ne

Ano - zobrazí popis operací.

ShowSubstitutions - Ne

Ano - zobrazí i položky záměn pro položky TP

ShowSupplFromItem - 'TX'

Tisk textu zvoleného dodatku z položky TP. Implicitně se tiskne dodatek typu "TX", který vzniká zápisem textu na záložce Text.

ShowSuppressedJC - Ne

Ano - zobrazí technologický postup také pro polotovary, pro něž je v Druhu zboží nastavena vlastnost Nevytvářet podřízené průvodky. Ne - polotovary s uvedeným nastavením jsou zobrazeny jako materiál.

Book Contents

Book Index

Plánování výroby

Book Contents

Book Index

Fronta práce na zdrojích

Číslo procesu: PLV007

Ident. číslo sestavy: SPLV002

Soubor: ZB_JOBQUEUE.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje frontu práce zdrojů. Hlavní setřídění sestavy může být buď podle zdrojů nebo podle data. Jako druhou úroveň setřídění lze nastavit seskupení dle kódů zakázek. Seznam požadavků se tiskne implicitně podle nastavení zobrazovacího období v knize Zdrojů, datumový rozsah lze zadat také pomocí parametrů.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Plánování výroby] [Fronta práce na zdrojích] [podle zdrojů]

[Výroba] [Plánování výroby] [Fronta práce na zdrojích] [podle zdrojů a kódů zakázek]

[Výroba] [Plánování výroby] [Fronta práce na zdrojích] [podle data]

[Výroba] [Plánování výroby] [Fronta práce na zdrojích] [podle data a kódů zakázek]

Parametry sestavy:

ContractCode - ' '

Filtr na kód zakázky. Pokud je parametr nezadán, zpracovávají se požadavky bez ohledu na kód zakázky. Více kódů je nutno oddělit ";".

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od něhož se tiskne fronta práce zdrojů.

DateTo - 0.0.0000

Datum, do něhož se tiskne fronta práce zdrojů.

NewPageAfterMainGroup - Ne

Nová strana pro každou hlavní skupinu.

OrderByContractCode - Ano

Ano – seskupí podle kódu zakázky v rámci zdroje nebo data.

OrderByDate - Ne

Hlavní úroveň seskupení sestavy. Ano – seskupí požadavky dle data. Ne - seskupí požadavky dle zdrojů.

Show_ByDays - Ano

Ano – v rámci zdroje zobrazí seskupení dle data.

Show_SemiFinProduct - Ano

Ano - pro jednotlivé požadavky zobrazí také výrobek, který daná operace vyrábí a také výrobek, který vyrábí nadřízená průvodka.

SplitByMembers - Ne

Ano - rozdělení fronty na jednotlivé členy zdroje. Bližší popis v Uživatelské příručce, kapitola Výroba / Základní data modulu výroba / Zdroje / Fronta práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Fronta práce na zdrojích podle operací

Číslo procesu: PLV007

Ident. číslo sestavy: SPLV007

Soubor: ZB_JobQueue_Oper.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje plánované operace zdrojů, v rámci zdroje v setřídění podle data začátku operace. Každý zdroj se tiskne na nové stránce. Pro každou operaci je zobrazeno její číslo a název, identifikace dokladu, výrobku a kód zakázky, datum začátku a konce operace (případně i čas), délka operace. Pro každou operaci se zobrazuje pouze jeden záznam, tj. je-li operace rozdělena do více dnů, pak jsou údaje o trvání operace sesumovány. Nastavením parametru "ShowBarCode" = Ano je operace identifikována také zobrazením čárového kódu.

Frontu práce lze seskupit také dle výrobních příkazů (parametr "ShowProductionOrders"). V tomto případě jsou všechny výskyty operace na jednom výrobním příkaze zobrazeny jako jeden záznam, čárový kód identifikuje pouze výrobní příkaz, operace je identifikována pouze svým názvem. "Termín od" je minimální z výskytů operace, "Termín do" pak maxiální z výskytů dané operace. Kód zakázky se zobrazuje pouze je-li na všech průvodkách stejný, množství (součet ze všech průvodek) se zobrazuje pouze tehdy, je-li na všech průvodkách stejná měrná jednotka.

Sestava se spouští nad knihou Zdroje. Nejsou-li stanoveny parametry "DateFrom" / "DateTo", pak se pro zobrazení použije datumový rozsah dle nastavení v knize Zdrojů. Při zadání konkrétního data do parametrů je přebírán tento rozsah.

Sestavu lze spouštět také z modulu Plánovač. V tomto případě vždy tiskne frontu práce aktuálně vybraného zdroje, data načte pokud není parametry nastaveno jinak na období dle nastaveného zobrazovacího období v Plánovači, přičemž data nenačítá z databáze, ale přímo z paměťové tabulky Plánovače.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Plánování výroby] [Fronta práce na zdrojích]

Parametry sestavy:

BarCodeNumOfSymbols - 6

Počet znaků z čísla operace pro čárový kód.

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od něhož se načítají požadavky na zdroje.

DateTo - 0.0.0000

Datum, do něhož se načítají požadavky na zdroje.

OptionalText - ' '

Volitelný text, zobrazí se pod názvem sestavy.

ShowBarCode - Ne

Ano - identifikuje operaci zobrazením čárového kódu. Ne - čárový kód není zobrazen.

ShowProductionOrders - Ne

Ano - operace budou seskupeny dle výrobních příkazů, viz popis výše.

ShowTimeFromTo - Ne

Kromě data (začátek a konec operace) zobrazí i čas.

ZB_JobQueue_Oper

Book Contents

Book Index

Řízení výroby

Book Contents

Book Index

Plán spotřeby

Číslo procesu: PLV007

Ident. č. sestavy: SCIS075

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Plán spotřeby ve výrobě - zobrazí požadavky průvodek z pohledu pokrytí zboží.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DateFrom - 00.00.0000 (+ ruční vstup)

DateTo - 00.00.000 (+ ruční vstup)

DocumentType - 10

OrderBy - 3 (+ ruční vstup)

ReportCaption - Plán spotřeby

ZB_POKR_PLSP

Book Contents

Book Index

Plán výroby

Číslo procesu: PLV004, PLV007

Ident. č. sestavy: SCIS076

Soubor: ZB_POKR1.AM

Popis sestavy: Plán výroby - zobrazí plánovanou výrobu z pohledu pokrytí zboží.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Pokrytí poptávaného zboží. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

DateFrom - 00.00.0000 (+ ruční vstup)

DateTo - 00.00.0000 (+ ruční vstup)

DocumentType - 6

OrderBy - 3 (+ ruční vstup)

ReportCaption - Plán výroby

ZB_POKR1_PLVY

Book Contents

Book Index

Průvodka

Číslo procesu: VYR001

Ident. číslo sestavy: SVYR001

Soubor: VYR_DOK01.AM

Popis sestavy: Průvodka

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - umožní zobrazení celého názvu položky na více řádků.

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárkový kód.

ShowBatchDesript - Ne

Ano - zobrazí popis šarže.

BarCode_NumOfSymbols - 6

Čárkový kód položky (počet znaků pro operace).

NameOfGoods - 0

0 - zobrazí Název, 1 - Zkratka1, 2 - Zkratka2 zboží, 3 - Zkratka1 + Název.

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazí dodatkový název položky (kurzívou pod originální název) pro zboží, které má volbu Neuvádět názvy zboží nastavenu na "Ne".

Pozn.: Pro zboží s volbou Neuvádět názvy zboží = "Ano" se dodatkový název tiskne automaticky místo originálního názvu.

ShowBOM - Ano

Ano - zobrazit kusovník.

ShowOperationDescr - Ne

Ano - zobrazí dlouhý popis operace

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí mezi položkami TP i zdroje.

ShowSerNumItems - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla pro položky.

ShowSerNumProduct - Ne

Ano - zobrazí sériová čísla pro výrobek.

Book Contents

Book Index

Průvodka se skutečným množstvím

Číslo procesu: VYR001

Ident. č. sestavy.: SVYR002

Soubor: VYR_DOK02.AM

Popis sestavy: Průvodka se skutečným množstvím.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowBarCode - Ne

Ano - zobrazí čárkový kód.

ShowBatchDesript - Ne

Ano - zobrazí popis šarže.

BarCode_NumOfSymbols - 6

Čárkový kód položky (počet znaků pro operace).

NoteType

Typ poznámky položky (Operace) pro tisk (odděleno ";").

ShowArticleSpecName - Ano

Ano - zobrazit dodatkový název položky.

ShowBOM - Ano

Ano - zobrazit kusovník.

Book Contents

Book Index

Seznam průvodek

Číslo procesu: VYR001

Ident. číslo sestavy: SVYR003

Soubor: VYR_SEZ01.am

VYR_SEZ01X.am

Popis sestavy: Seznam průvodek. "ShowPrices".

Adresa ve stromu: [Výroba] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí kromě množství i ceny. Verze na šířku zobrazuje ceny vždy bez ohledu na parametr.

 

Book Contents

Book Index

Výpis průvodek

Číslo procesu: VYR001

Ident. číslo sestavy: SVYR004

Soubor: VYR_VYP01.AM

Popis sestavy: Výpis průvodek.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Průvodky] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

ShowBatchDescr - Ne

Zobrazí šarže Ano/Ne.

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení výroby

Book Contents

Book Index

Inventura rozpracované výroby

Číslo procesu: VYR009

Ident. č. sestavy: SCIS061

Soubor: ZB_INVRV1.AM

Popis sestavy: Inventura rozpracované výroby.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

ContractCode

Filtr na výběr kódu zakázek.

GroupBy - 0

Setříděno podle 0 - zboží; 1 - kódu zakázky.

ShowContractor - Ne

Ano - zobrazí dodavatele.

ShowDetails - Ano

Ano - zobrazí detail.

ShowOnlyOperation - Ne

Ano - zobrazí pouze operace zobrazené v průvodce.

ShowZeroState - Ano

Ano - zobrazí nulový stav na skladě.

ZB_INVRV1

Book Contents

Book Index

Plánovaná a skutečná spotřeba

Číslo procesu: VYR009

Ident. číslo sestavy: SVYR010

Soubor: S_VYRV01.AM

Popis sestavy: Přehled plánované a skutečné spotřeby materiálů ve výrobě. Údaje se zobrazují v základních skladových jednotkách.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

Articles - 2

Pro zboží zobrazí: 0: Zkratku1, 1: Zkratku2, 2: Název

DecimalPlaces_Amount - 2

Formát čísla pro částky - počet desetinných míst.

DecimalPlaces_Quantity - 3

Formát čísla pro množství - počet desetinných míst.

OrderByContractCode - Ano

Seskupení dle kódů zakázky. Ano - seskupí údaje v první úrovni podle kódu zakázky. Ne - Sestava nerozlišuje spotřebu podle kódů zakázek.

OrderByStock - Ano

Seskupení dle skladů. Ano - seskupí údaje podle skladu. Ne - sestava nerozlišuje spotřebu podle skladů.

Subtitle

Text podtitulku.

Book Contents

Book Index

Plánovaná a skutečná výroba

Číslo procesu: VYR009

Ident. č. sestavy: SVYR011

Soubor: S_VYRP01.AM

Popis sestavy: Přehled plánované a skutečné výroby. Údaje se zobrazují v základních skladových jednotkách.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

Articles - 2

Pro zboží zobrazí: 0: Zkratku1, 1: Zkratku2, 2: Název

DecimalPlaces_Amount - 2

Formát čísla pro částky - počet desetinných míst.

DecimalPlaces_Quantity - 3

Formát čísla pro množství - počet desetinných míst.

Nesting - Ne

Zanoření. Ano - parametr funguje pouze na odváděcích průvodkách a napočte výrobu také z průvodek, které vyrobily stejný výrobek se stejnou šarží.

OrderByContractCode - Ano

Seskupení dle kódů zakázky. Ano - seskupí údaje v první úrovni podle kódu zakázky. Ne - Sestava nerozlišuje výrobu podle kódů zakázek.

OrderByStock - Ano

Seskupení dle skladů. Ano - seskupí údaje podle skladu. Ne - sestava nerozlišuje výrobu podle skladů.

Subtitle

Text podtitulku.

Book Contents

Book Index

Plánované a skutečné časy výroby

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SPLV008

Soubor: JC_Time.am

Popis sestavy: Sestava zobrazí přehled plánovaných a skutečných časů výroby. Struktura výpisu je dána definicí skupin (grup) - lze definovat až 4-úrovňovou strukturu a to dle Kódů zakázek, Data potvrzení, Dokladů, Pracovníka a Operací. V detailu lze zobrazit konkrétní operace a doklad, který výrobu uskutečnil. Do úhrnu časů lze zahrnout přípravný, výrobní a mezioperační čas operací. Je-li sestava spuštěna nad Knihou, volí uživatel datum od/do pro výběr dokladů a také stav potvrzenosti dokladu. Je-li sestava spuštěna nad Filtrem zapnutým, pak vyhodnocuje doklady, které si uživatel do filtru připravil. Parametry zadané ve vstupním formuláři lze uložit jako parametry sestavy a to volbou Uložit parametry v části formuláře Parametry.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

AdditionalText - ' '

Doplňkový text, který se zobrazí pod názvem sestavy. Na formuláři pole Dodatečný text v části Parametry pro zobrazení sestavy.

Date from - 00.00.0000

Datum od. Vyhodnocuje se datum potvrzení. Na formuláři pole Datum potvrzení od v části Hlavička. Nedostupné při spuštění sestavy nad filtrem zapnutým.

Date to - 00.00.0000

Datum do. Vyhodnocuje se datum potvrzení. Na formuláři pole Datum potvrzení do v části Hlavička. Nedostupné při spuštění sestavy nad filtrem zapnutým.

DocState - 1

Potvrzenost dokladů. 0 - všechny doklady, 1 - pouze potvrzené doklady, 2 - pouze nepotvrzené doklady. Na formuláři pole Doklady v části Hlavička. Nedostupné při spuštění sestavy nad filtrem zapnutým.

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář; Ano - nezobrazí se úvodní formulář s parametry. Na formuláři pole Příště nezobrazovat v části Parametry.

GR1 - 1

Grupa 1. Implicitně přednastaveno seskupování podle dokladu. Ve formuláři se definuje v části Seskupení. Lze zvolit seskupování dle Kódů zakázek, Data potvrzení, Dokladů, Pracovníka a Operací.

GR2GR4 - ' '

Grupa 2 až grupa 4. Viz popis parametru "GR1".

ShowDetail - Ano

Zobrazit detail. V detailu zobrazí identifikaci dokladu a operace, která výrobu uskutečnila.

TimeUnit - 1

Časová jednotka pro zobrazení: 0=sekunda, 1=minuta, 2=hodina, 3=den. Na formuláři pole Časová jednotka v části Zobrazení sestavy.

TimeRun - Ano

Zahrnutí výrobního času do času operací. Na formuláři volba Výrobní čas v části Zobrazení sestavy.

TimeSetup - Ano

Zahrnutí přípravného času do času operací. Na formuláři volba Přípravný čas v části Zobrazení sestavy.

TimeTransit - Ano

Zahrnutí mezioperačního času do času operací. Na formuláři volba Mezioperační čas v části Zobrazení sestavy.

JC_Time

Book Contents

Book Index

Statistika využití zdroje ve výrobě

Číslo procesu: VYR009

Ident. číslo sestavy: SVYR014

Soubor: VYR_ST_TOOL.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí statistiku použití vybraného zdroje ve výrobě (doba nasazení, množství vyrobených výrobků). Zdroj, možnosti seskupení a rozsah zpracovávaných průvodek volíme ve vstupním formuláři.

Ve stromovém menu je sestava zařazena pod názvem Statistika využití zdroje, s parametry "ShowArticle"=Ne, "ShowDetail"=Ano.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

ShowArticle - Ne

Ano - v tomto případě sestava zobrazuje statistiku spotřeby materiálů ve výrobě; ve vstupním formuláři vybíráme kartu zboží. Ne - sestava zobrazuje statistiku zdroje; ve vstupním formuláři vybíráme zdroj.

ShowDetail - Ne

Ano - zobrazí pro operace detailní údaje o průvodce.

ShowShift - Ne

Ano - v detailu operace zobrazí směnu z hlavičky průvodky.

ShowWorker - Ne

Ano - v detailu operace zobrazí pracovníka z hlavičky průvodky.

VYR_ST_TOOL

Book Contents

Book Index

Statistika využití materiálu

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SVYR014

Soubor: VYR_ST_TOOL.AM

Popis sestavy: Nejedná se o samostatnou sestavu, pouze o variantu sestavy Statistika využití zdroje ve výrobě. Sestava zobrazuje statistiku spotřeby materiálů v průvodkách. Materiál, možnosti seskupení a rozsah zpracovávaných průvodek volíme ve vstupním formuláři.

Ve stromovém menu je sestava zařazena pod názvem Statistika využití materiálu, s parametry "ShowArticle"=Ano, "ShowDetail"=Ano.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

ShowArticle - Ne

Ano - v tomto případě sestava zobrazuje statistiku spotřeby materiálů ve výrobě; ve vstupním formuláři vybíráme kartu zboží. Ne - sestava zobrazuje statistiku zdroje; ve vstupním formuláři vybíráme zdroj.

ShowDetail - Ne

Ano - zobrazí pro operace detailní údaje o průvodce.

ShowShift - Ne

Ano - v detailu operace zobrazí směnu z hlavičky průvodky.

ShowWorker - Ne

Ano - v detailu operace zobrazí pracovníka z hlavičky průvodky.

VYR_ST_TOOL_MAT

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení výrobních zdrojů

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SVYR

Soubor: Zbo_Vyh_Zdr.AM

Popis sestavy: Sestava vyhodnocuje časové využití zdroje ve výrobě za zadané období: kapacitu zdroje, plánované použití a skutečnost. Plánovaný a skutečný čas trvání vyjadřuje také procentuálně k celkové kapacitě. Sestava se spouští nad knihou Zdrojů. Rozhodným datem pro načtení průvodek je datum potvrzení operace.

Plán: načítá se z fronty práce zdroje pro ještě neodvedené operace, a dále se do něj napočte také plánované trvání z již odvedené operace a to k datu potvrzení odváděcí/normální průvodky.

Skutečnost: načítá se z odváděcích a normálních průvodek.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

BooksOfRefJobCards - OD

Knihy odváděcích či normálních průvodek pro zpracování. Lze zadat výčet oddělený středníkem.

DateFrom - 00.00.0000

Datum od pro načtení průvodek. Vyhodnocuje se dle data potvrzení operace (pole "OpConfDate").

DateTo - 00.00.0000

Datum do pro načtení průvodek. Vyhodnocuje se dle data potvrzení operace (pole "OpConfDate").

Sumation - Ne

Ano - zobrazí celkovou sumaci za všechny zdroje.

TypeSort - 1

Typ zobrazení údajů. 1 - dny (zobrazí hodnoty po jednotlivých dnech); 2 - týden (zobrazí údaje po týdnech); 3 - měsíc (zobrazí údaje po měsících); 4 - rok (zobrazí údaje po letech). V detailu sestavy lze pak zobrazit na nové stránce jednotlivé skupiny po dnech.

ZBO_VYH_ZDR

Book Contents

Book Index

Výpis odpracovaných výkonů

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SVYR013

Soubor: VYR_OUTPUTWORK.AM

Popis sestavy: Sestava poskytuje přehled o odpracovaných výkonech za zvolené období. Zpracovávají se vždy pouze doklady z aktuálního stavu tabulky. Výkonem se rozumí oceňovací položka k výrobnímu zdroji. Hodnoty výkonů jsou uvedeny v minutách (doba použití zdroje v operaci) a v peněžním vyjádření (celkový náklad na použití zdroje). Sestava zpracovává normální a odváděcí průvodky a vypisuje položky s druhem zboží podle hodnoty v parametru "ArticleCategory". Výstup lze seskupit do dvou úrovní. Veškeré hodnoty parametrů lze nastavovat v zobrazovaném formuláři sestavy.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby] [Přehledy]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ano

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

DateFrom - 0.0.0000

Datum od. Jako datum se vyhodnocuje datum potvrzení průvodky.

DateTo - 0.0.0000

Datum do. Jako datum se vyhodnocuje datum potvrzení průvodky.

GroupBy1 - 0

První úroveň seskupení podle: 0 - pracovníka, 1 - data, 2 - kódu zakázky, 3 - střediska, 4 - výrobku

GroupBy1_NewPage - Ne

Ano - zobrazí první úroveň seskupení vždy na nové stránce.

GroupBy2 - 1

Druhá úroveň seskupení podle: 0 - pracovníka, 1 - data, 2 - kódu zakázky, 3 - střediska, 4 - výrobku

NoInteractive - Ne

Ne - zobrazí se úvodní formulář; Ano - nezobrazí se.

OrderBy - 1

Záznamy detailu setřídit podle: 0 - pracovníka, 1 - data, 2 - kód zakázky, 3 - č. dokladu, 4 - výrobku.

ShowPlanTime - Ne

Ano - kromě skutečného času zobrazí také plánovaný čas.

ShowDetail - Ano

Ano - zobrazí detail záznamu; Ne - zobrazí pouze řádky seskupení.

ArticleCategory - ' '

Druh zboží představující výkonové položky.

ProductIdentification - 3

Identifikace výrobku. 1 - Zkratka 1; 2 - Zkratka 2; 3 - Název

VYR_OUTPUTWORK

Book Contents

Book Index

Výroba podle výrobků

Číslo procesu: VYR009

Ident. č. sestavy: SVYR012

Soubor: S_VYRV02.AM

Popis sestavy: Přehled vyrobených produktů a spotřeby na jejich výrobu. Údaje se zobrazují v základních skladových jednotkách.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Vyhodnocení výroby]

Parametry sestavy:

Articles - 2

Pro zboží zobrazí: 0: Zkratku1, 1: Zkratku2, 2: Název

OrderByContractCode - Ano

Seskupení dle kódů zakázek. Ano - seskupí údaje v první úrovni podle kódu zakázky. Ne - sestava nerozlišuje výrobu podle kódů zakázek.

OrderByStock - Ano

Seskupení dle skladů. Ano - seskupí údaje podle skladu. Ne - sestava nerozlišuje výrobu podle skladů.

Book Contents

Book Index

Kapacitní plán

Číslo procesu: PLV004

Ident. č. sestavy: SPLV006

Soubor: CapPlan.am

Popis sestavy: Zobrazí kapacity zdrojů a jejich plánované vytížení. Sestava se spouští nad knihou Zdrojů nebo z modulu Plánovač. Data načítá za období dle nastaveného zobrazovacího období (v Plánovači, v knize Zdrojů). Při spuštění v modulu Plánovač zpracovává vždy aktuálně vybraný zdroj, přičemž data nenačítá z databáze, ale přímo z paměťové tabulky Plánovače.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AllResLoad - Ano

Ano - načte i zdroje bez požadavků.

GroupByPlanGroup - Ne

Seskupovat podle plánovací skupiny.

GroupByRealization - Ne

Seskupovat podle příznaku Realizace.

GroupByPlanSeries - Ne

Seskupovat podle knihy dokladu.

GroupByTimeKinds - Ne

Seskupovat podle druhu operace.

PlanType - 0

Typ plánu.

ShowChart - Ano

Ano - zobrazí graf v detailu položky.

ShowName - Ne

Ano - zobrazí u zdrojů název; Ne - zobrazí u zdrojů zkratku.

TypeOfPer - 4

Typ zobrazení požadavků: 1 - po dnech; 2 - po týdnech; 3 - po dekádách; 4 - po měsících.

ShowDelayed - Ano

Ano - zobrazí sloupec se zpožděnými požadavky. (V případě kapacitního plánu po směnách se opožděné požadavky v rozpadu na směny nevyčíslují a sloupec není zobrazen.) Ne - nezobrazí zpožděné požadavky.

ShiftDelayed - Ne

Posunout opožděné požadavky: Ano - přičte opožděné požadavky do aktuálního období (první sloupec podle zvoleného typu zobrazení). Ne - opožděné požadavky nejsou načteny do aktuálního období.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení termínů výroby

Číslo procesu: VYR009

Ident. č. sestavy: SZAK114

Soubor: ZAK_CAL03D.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští pouze nad Dispečerem (nutno zařadit na lištu). Zobrazí strom položek z jednotlivých průvodek, plánované a skutečné množství, termín výroby od - do (pro polotovary/výrobky se jedná o Termín od - do z 2. strany Průvodky, u položek je to Poč. rez, Kon. rez.) a Výroba od do (pro polotovary/výrobky se jedná o Termín od do ze 4. strany Průvodky, u položek je to Poč. výroby, Kon. výroby).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - zobrazí dlouhý text na více řádků.

MaxLevel - 0

Max. úroveň zanoření; 0 = vše; 1; 2; 3...

Show_OverheadsList - Ne

Ano - zobrazí seznam položek s uplatněnou režií.

ZAK_CAL03D

Book Contents

Book Index

Výroba - žádanka na materiál - podle kódu zakázek

Číslo procesu: VYR004

Ident. č. sestavy: SVYR009

Soubor: VYR_ZADMATZAK.AM

Popis sestavy: Výroba - žádanka na materiál. Spustitelné ze skriptu VYR_ZADMAT.PAS (Žádanka na materiál). Bližší popis skriptu a sestavy viz Metodika_Zadanka na material.pdf.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výroba - žádanka na materiál - podle materiálu

Číslo procesu:VYR004

Identifikační číslo sestavy: SVYR008

Soubor: VYR_ZADMATSUM.AM

Popis sestavy: Výroba - žádanka na materiál. Spustitelné ze skriptu "VYR_ZADMAT.PAS" (Žádanka na materiál). Bližší popis skriptu a sestavy viz Metodika_Zadanka na material.pdf.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výroba - žádanka na materiál - podle převodek

Číslo procesu: VYR004

Ident. č. sestavy: SVYR007

Soubor: VYR_ZADMATPRUV.AM

Popis sestavy: Výroba - žádanka na materiál. Spustitelné ze skriptu "VYR_ZADMAT.PAS" (Žádanka na materiál). Bližší popis skriptu a sestavy viz Metodika_Zadanka na material.pdf.

Adresa ve stromu: -

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Výrobní kalendář

Číslo procesu: PLV004

Ident. č. sestavy: SPLV001

Soubor: KAL_SEZ01.AM

Popis sestavy: Vytiskne výrobní kalendář zdrojů.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DatumOd - 0.0.0000

Datum od.

DatumDo - 0.0.0000

Datum do.

ShowAll - Ne

Ano - zobrazit i nevyužité dny.