Book Contents

Book Index

Moje kancelář

Book Contents

Book Index

Workflow

Book Contents

Book Index

Kontrola uživatelů

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF010

Soubor: EntryCheckUser.PAS

Popis skriptu: Skript "EntryCheckUser" se zadává na "vstupní" události kroku (2. strana knihy Verzované postupy, označení kroku, záložka Akce). To znamená, že se vyhodnocuje při vytvoření kroku v procesu. Skript zajistí, že se krok vytvoří všem kontaktním osobám zadaným jako řešitelé kroku VYJMA osoby, která byla řešitelem předchozího kroku.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Produkt nad zakázkou

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF006

Soubor: Wkf_Zak_Prod.PAS

Popis skriptu: Skript provádí akce nad produkty.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Action

Parametr, který provádí akce s produkty. Př. Když odsouhlasíme krok, skript potvrdí nebo odpotvrdí produkt (fakturu, zakázku...).

Book Contents

Book Index

Připoj dokument k produktu

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF009

Soubor: LinkDocToProd.PAS

Popis skriptu: Skript umožní připojit dokumenty typu "DKHL" k produktům K2 (fakturám, zálohám, dodacím listům), a to při určité události kroku v procesu. Produkty i dokumenty musí být připojeny k procesu.

Př.: Naskenovaná faktura doručená poštou (dokument typu "DKHL") se připojí k Přijaté faktuře v knize Přijaté faktury, a to na její 9. stranu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Skript se zadává na 2. straně knihy Verzované postupy na záložce Události v poli Skript, po označení kroku. Zadává se společně s událostí, při které se má spustit (pole Událost).

V procesu se pak při provedení operace na tomto kroku, která spustí vybranou událost, objeví formulář Přiřazení dokumentů k produktům.

pic_2019

Obr.: Formulář Přiřazení dokumentů k produktům

V horní části formuláře jsou uvedeny všechny produkty, které jsou k procesu připojeny, v dolní části formuláře jsou uvedeny všechny dokumenty typu DKHL, které jsou k procesu připojeny a které se budou přiřazovat k produktům K2 uvedeným v horní části formuláře.

Tlačítkem Předchozí a Další listujeme mezi jednotlivými produkty v horní části formuláře. Produkt, ke kterému právě připojujeme dokument, je označený hvězdičkou.

V dolní části formuláře označujeme hvězdičkou dokumenty, které chceme přiřadit produktu označeném hvězdičkou v horní části formuláře. Můžeme označit libovolný počet dokumentů. Nemusíme však označovat žádný, pokud k produktu dokument přiřadit nechceme.

Pokud existuje ve formuláři jeden produkt a jeden nebo více dokumentů, tyto dokumenty se označí automaticky.

Tlačítkem OK se pak přiřazování dokumentů potvrdí a dokumenty se přiřadí na 9. stranu produktů K2 (faktur, záloh, bankovních dokladů...) a produkty K2 se přiřadí na 2. stranu dokumentů.

Pokud v procesu neexistuje přiřazený produkt nebo dokument, objeví se hlášení, které uživatele na tuto skutečnost upozorní, a uživatel buď může pokračovat ve zpracovávání kroku dále, nebo může zpracování přerušit a dokumenty a produkty k procesu přiřadit.

Pozn.: Při použití skriptu nesmí být pro zpracování kroku určeno více kontaktních osob. U kroku, který má zadán tento skript, musí být pro řešitele nastaven způsob výběru pouze "Jeden z nich" nebo "Uživatelsky jeden z nich".

Book Contents

Book Index

Stav kroku

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF004

Soubor: CheckStep.PAS

Popis skriptu: Skript se zadává na produktu workflow na registrovaném bodě produktu. Zjišťuje stav kroku procesu, který je přiřazen u produktu, který má zadán tento skript. (Skript např. zajistí, že přijatá faktura nepůjde potvrdit, pokud krok "Schválení faktury" není odsouhlasen).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Step_Name

Zadává se název kroku, který se má kontrolovat.

ExistProcess - 0

0 - skript se vyhodnocuje vždy; 1 - skript se bude vyhodnocovat pouze, pokud bude produkt (faktura, zakázka..) na 9. straně obsahovat proces.

Book Contents

Book Index

Vstupní s výběrem uživatele, plnění proměnné

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF003

Soubor: EntryUserVar.PAS

Popis skriptu: Skript se zadává, když se vytváří krok, při události Vstupní a Výstupní, vybírá kontaktní osoby podle proměnné. Jako parametr se zadává Název proměnné.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Add_User_G

Zadává se Role se seznamem kontaktních osob, které můžou s procesem pracovat, vidět údaje procesu, aniž by byli zařazení v nějaké Roli v procesu. Můžou do procesu zadávat Komentář.

Beg_Stmt

Do hodnoty proměnné dosazuje určitou hodnotu, běží před zobrazením formuláře, pokud chceme něco vypočítat na začátku práce s krokem.

CostCentreVar

Můžeme ovlivnit výběr kontaktních osob dle střediska. Např. {CostCentreVar}[STR];[STR2]. Do hranatých závorek se zadává název proměnné pro středisko (proměnných může být více, oddělí se středníkem).

End_Stmt

Do hodnoty proměnné dosazuje určitou hodnotu, běží po zpracování kroku, pokud chceme něco vypočítat na konci práce s krokem.

Exclude_Users

Maže kontaktní osoby z role tak, aby neměly přístup k údajům procesu.

Fill_Var

Naplňuje proměnnou výpočtem (odpovídá parametru Calcvar, viz Parametry workflow). Např.

{Fill_Var}[UZIVATEL_O]:=%USER% doplní do proměnné kontaktní osobu spojenou s aktuálním uživatelem.

User_Var

Můžeme ovlivnit výběr kontaktních osob, kterým bude krok vytvořen. Př. {USER_VAR}[ZADAVATEL]. Do hranatých závorek se zadává jméno proměnné, ve které očekáváme číslo kontaktní osoby, které se má daný krok vytvořit.

Book Contents

Book Index

Vytvoř proces

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF005

Soubor: CreateProc.PAS

Popis skriptu: Skript se zadává v knize Produkty workflow, v registrovaných bodech produktu. Př. Když vznikne nová zakázka, vytvoří se k zakázce proces.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Proc_Name

Zadáváme procesu jméno (např. Zakázka 10/2010).

Name_Fld

Zadáme, že chceme zobrazit číslo zakázky. Toto číslo pak můžeme např. naplnit do jména procesu, který bude vytvořen parametrem "Proc_Name".

Ver_Abbr

Zadáme Zkratku hlavičky postupu, ze které se má při registrovaném bodu vytvořit proces.

Book Contents

Book Index

Vytvoření procesu nad dokladem

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF012

Soubor: WkfCreateProcess.PAS

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření procesu nad dokladem.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vytvoření aktivity procesu

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF010

Soubor: ActivityCreate.PAS

Popis skriptu: Skript "ActivityCreate" umožní v průběhu procesu vytvořit aktivitu. V postupu nastavíme, že při uživatelské události na kroku (např. při odsouhlasení kroku) se zobrazí formulář pro vytvoření nové aktivity - 1. strana aktivity. Pokud je k procesu připojena příležitost, předvyplní se do formuláře aktivity údaje z této příležitosti a aktivita se k ní připojí.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

WKF email

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF007

Soubor: WKF_Email.PAS

Popis skriptu: Skript posílá e-mail s určitými informacemi na emailovou adresu zadanou v parametru skriptu. Je třeba mít nastaveny potřebné informace v účtu v modulu Pošta.

Adresa ve stromu:

[Workflow] [Administrace workflow] [Postupy]

Parametry skriptu:

EAdress

Vytváří text e-mailu, v subjektu je Zkratka postupu, Id procesu a Jméno procesu. V těle je ID a Název procesu a všechny Komentáře procesu.

Př.: {EAddress}k2.demo@k2atmitec.cz

Book Contents

Book Index

Workflow Step form

Číslo procesu: WKF003

Id. číslo skriptu: FWKF008

Soubor: WKF_Step.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří formulář pro kroky, umožňuje práci s kroky. Nahrazuje funkčnost formuláře pro odsouhlasení kroku s funkčností popsanou Parametry.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Ascend - 0

Třídění zobrazení kroků vzestupně, dle data vytvoření.

Beg_Stmt

Dosazuje hodnotu do proměnné, určitou proměnnou počítá při zobrazení formuláře Pracovní krok.

End_Stmt

Dosazuje hodnotu do proměnné, počítá určitou proměnnou po ukončení formuláře Pracovní krok.

Link_Doc_Typ

Určíme, který typ dokumentu se má vytvořit.

Proc_Var

Možnost při běhu procesu zadat hodnotu určité proměnné (např. částku faktury, označení střediska), zobrazuje proměnné procesu.

Prod_Id

Přidává kroku produkt.

Show_Vars

Rozhoduje o tom, zda na formuláři budou zobrazeny proměnné.

Step_Var

Možnost při běhu procesu zadat hodnotu určité proměnné (např. částku faktury, označení střediska), zobrazuje proměnné kroku.

Book Contents

Book Index

Odsouhlašení/zamítnutí kroku workflow z emailu

Číslo procesu: Wkf005

Id. číslo skriptu: FWKF009

Soubor: WkfScheduleEmailTask.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje odeslat email s unikátně vygenerovaným HTTP odkazem s parametry, díky kterému je možné odsouhlasit nebo zamítnou kroky wkf.

Adresa ve stromu:

Nastavení:

Viz skript Příklad 127 - generování HTML pro web. služby K2.

Book Contents

Book Index

Servisní skript pro redukci rolí Wkf

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FWKF013

Soubor: ReductionRoleWkf.PAS

Popis skriptu: Skript je určen pro redukci rolí, které vznikly konverzí z verze K2 point na K2 move a je v nich jen jedna osoba. Spouští se nad číselníkem Role. Skript najde role, které mají v názvu slovo "Konverze" a číslo ve zkratce je taky v názvu. Tyto role seskupí podle osoby, pro každou osobu nechá jen jednu roli (do názvu role dosadí název osoby), ostatní role smaže a opraví jejich reference ve workflow.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.