Book Contents

Book Index

Komunikace

Book Contents

Book Index

Listovní pošta

Book Contents

Book Index

Export zásilek pomocí služby PostServis

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. skriptu: FCRM056

Soubor: PostService.PAS

Popis skriptu: Skript pro export listovní pošty do služby PostServis.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

EnvelopeType - 0

Typ exportované zásilky. Pokud je tento parametr zadán, bere skript přednostně hodnotu parametru. V případě, že parametr není zadán, doplní se hodnota z pole Druh zásilky.

 

Možné hodnoty parametru:

 

  • 165 - Doporučeně Evropa
  • 169 - Doporučeně
  • 171 - Doporučeně s dodejkou
  • 172 - Doporučeně s dodejkou do vlastních rukou
  • 173 - Doporučeně s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta
  • 175 - Doporučeně do vlastních rukou
  • 176 - Doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta
  • 194 - Obyčejně Evropa
  • 195 - Obyčejně

UserName

Jméno uživatele služby PostServis.

Password

Heslo uživatele pro přihlášení ke službě PostServis.

PrintType - 0

Parametr pro určení způsobu vytisknutí dokumentu. 0 - jednostranný tisk, 1 - oboustranný tisk.

TestMode - NE

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano - posílá se dokument do testovacího prostředí služby PostServis.

WriteNoteToDoc - ANO

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, doplní se do dokladu listovní pošty odeslané poznámka o exportování dokumentu do služby PostServis.

SilentMode - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, nezobrazí se při běhu skriptu a exportu potvrzovací hlášení. Vytváří se pouze logovací soubor s případnými chybami.

Pomocí tohoto skriptu exportujeme obálky listovní pošty odeslané a jejich přílohy do služby PostServis. Tuto službu poskytuje Česká pošta. Zákazník předává data ke zpracování v elektronické podobě a Postservis je tiskne, obálkuje – tedy transformuje do fyzické podoby. Vyrobené zásilky okamžitě předává k doručení. Takto je možné odeslat až 8 "*.pdf" souborů o počtu 8 listů A4.

Aby bylo možné zásilku exportovat musí být v dokladu listovní pošty odeslané vyplněn Partner nebo Kontaktní osoba Adresáta i Odesílatele. Zároveň, zde musí být vyplněny jejich adresy. Před exportem je nutné pomocí parametrů nastavit uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke službě PostServis. Je nutné mít také nastaven typ exportované zásilky (parametrem skriptu nebo v poli Druh zásilky).

Skript je spustitelný nad jedním dokladem (obálkou) listovní pošty odeslané, nad označenými záznamy nebo nad filtrem. Po spuštění dojde k vyexportování obálek se všemi přílohami ve formátu "*.pdf" do služby PostServis. Přílohy budou vyexportovány vždy v tom pořadí, v jakém byly k dokladu připojeny. V tomto pořadí budou také vytisknuty a zařazeny do zásilky službou PostServis.

Book Contents

Book Index

Vytvoření dopisu z dokladu

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. skriptu: FCRM036

Soubor: Sale_CreateEnvelopes.PAS

Popis skriptu: Vytvoření obálky listovní pošty odeslané z dokladů prodeje a upomínek v IS K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AbbrOfActivity

Zkratka aktivity. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Zkratka ve formuláři.

ActivityComment

Komentář k aktivitě. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Komentář ve formuláři.

AddAdr - Ne

Ano - pokud adresa (PSČ) adresáta v nových adresách neexistuje, skript ji vytvoří; Ne - adresa vytvořena není a doklad listovní pošty je vytvořen bez adresy adresáta.

AddressType - 2

Typ adresy. 1 - Fakturační; 2 - Dodací.

Book - OV

Parametr pro volbu knihy marketingu, do které se budou vytvářet doklady Listovní pošty odeslané.

Campaign

Kampaň aktivity. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Kampaň ve formuláři.

CD1 - Ne

Ano - doklady listovní pošty se vytváří k centrále zákazníka; Ne - doklady listovní pošty jsou vytvářeny k Dod./Odb. z dokladu.

CountSheetsInEnvelope - Ne

Ano - při seskupování příloh do obálky se, při nastaveném maximálním počtu, počítají listy. Ne - při seskupování příloh do obálky se počítají stránky.

CreateActivity - Ne

Ano - k dokladům Listovní pošty odeslané jsou vytvářeny skriptem aktivity; Ne - aktivity se nevytváří.

DateFromActivity

Datum od v aktivitě. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Datum od ve formuláři.

DateToActivity

Datum do v aktivitě. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Datum do ve formuláři.

DescriptionOfActivity

Popis aktivity. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Popis v aktivitě.

Document - Ne

Ano - provede se export sestavy zadané v parametru ReportForPDF do formátu "*.pdf" a dokument se připojí na 9. stranu vytvořeného dokladu listovní pošty; Ne - export se neprovede.

KindOfShipment - 2000000235 (Doporučená zásilka)

Druh zásilky. Doplní se do hlavičky vytvořeného dokladu Listovní pošty odeslané.

Opportunity

Příležitost aktivity. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Příležitost ve formuláři.

PagesInEnvelope - 0

Maximální počet stránek, případně listů, v jedné obálce. Pokud je nastaven parametr na hodnotu 0, doklady se neseskupují.

Proof - Ne

Ano - vytvoří se provázání vytvořeného dokladu Listovní pošty odeslané a dokladu z něhož, je obálka vytvářena, přes jejich 9. strany; Ne - nedojde k provázání těchto dokladů.

Protocol - Ne

Ano - po vytvoření záznamů se zobrazí detailní protokol o vytvořených dokladech případně aktivitách; Ne - protokol se nezobrazí.

ReportForPDF

Parametr pro určení názvu sestavy, která se bude exportovat do formátu "*.pdf".

ResponsiblePersonOfActivity - 1

Zodpovědná osoba aktivity. Hodnota zadaná v tomto parametru se předvyplní do pole Zodpovědná osoba ve formuláři.

TypeDocument

Typ dokumentu (přílohy na 9. straně dokladu).

TypeOfActivity

Typ aktivity. Hodnota z parametru se předvyplní do pole Typ aktivity ve formuláři.

TypeOfExport - 1

1 - export podle Dodavatele/Odběratele; 2 - export podle Dokladu.

TypeOfShipment - 108 (Faktura přijatá)

Typ zásilky, který se dosadí do položky dokladu Listovní pošty odeslané.

LocateLhefolder - 1

Složka aktivity. Hodnota parametru se předvyplní do pole Složka ve formuláři. Vytvořená aktivita je zařazena do této složky.

DescriptionOfDocument

Hodnota z parametru se předvyplní do pole Popis z dokladu ve formuláři. V případě, že uživatel zapíše do tohoto parametru jakýkoliv text, zatrhávací pole Popis z dokladu nebude ve formuláři nastaveno a tento text se dosadí do pole Popis v hlavičce vytvořených dokladů Listovní pošty odeslané. Pokud v tomto parametru není žádná hodnota doplněna, zatrhávací pole Popis z dokladu je ve formuláři nastaveno a do hlaviček vytvořených dokladů se doplní popis z dokladů prodeje nebo upomínek.

Pomocí tohoto skriptu je možné vytvářet záznamy (dopisy) v knize Listovní pošta odeslaná přímo z dokladů prodeje v IS K2 a ze záznamů v knize upomínek. Tento skript je spustitelný nad veškerými doklady prodeje a upomínkami. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, kde je možné nastavit některé náležitosti nutné pro vytvoření dokladu Listovní pošty odeslané.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vytvoření nové pošty z dokladu K2

Do formuláře se načítají ty doklady, nad kterými je skript spuštěn, tzn., pokud se skript spustí nad knihou, načtou se do formuláře doklady celé knihy. Pokud skript běží nad jedním dokladem, bude ve formuláři pouze jedna položka. Pokud jsou některé doklady označeny hvězdičkou, načítá skript pouze tyto záznamy. Po načtení záznamů jsou všechny ve formuláři označeny hvězdičkou. Toto označení lze korigovat pomocí standardních ikon s hvězdičkami, nebo kombinací kláves Shift+Enter a Ctrl+Mezera. Pouze k označeným záznamům se poté vytvoří doklady listovní pošty.

Využitím parametru PagesInEnvelope je možné přílohy v podobě "*.PDF" souborů seskupovat. Toto seskupování je funkční pouze při typu exportu dle Dokladu. Přílohy se pak seskupují do obálek listovní pošty odeslané dle Dod./Odb. a Adresy. Parametrem PagesInEnvelope určujeme maximální počet stránek, případně listů, v jedné vytvořené obálce. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 0, doklady se neseskupují. Toto seskupování je možné využít, např. pro export do služby PostServis.

Popis polí:

Adresa z centrály

Pokud je pole zatrženo, vytváří skript doklad Listovní pošty odeslané k centrále zákazníka (adresa z centrály je dosazena do pole Adresát).

Vytvoření aktivity

Skript umožňuje také vytváření aktivit k jednotlivým obálkám listovní pošty. Po zatržení tohoto pole se ve formuláři zobrazí záložka Aktivity, kde je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Protokol

Zatrhávací pole, které určuje, zda se po vytvoření záznamů zobrazí detailní protokol o vytvořených obálkách Listovní pošty odeslané a nových aktivitách.

Doklad na 9. straně

Po zatržení tohoto pole budou vzniklé doklady Listovní pošty odeslané vzájemně provázány s doklady prodeje nebo upomínkami přes jejich 9. strany.

Dokument na 9. straně

Pole je přístupné, pouze pokud je nastaven parametr ReportForPDF, ve kterém je nutné zadat název sestavy pro export do formátu "*.PDF". V případě, že je pole Dokument na 9. straně zatrženo, provede se export zadané sestavy do "*.PDF" a tento doklad se zařadí na 9. stranu vzniklého dokladu listovní pošty.

Typ exportu

Typ exportu dle Dokladu vytvoří ke každému označenému dokladu ve formuláři novou obálku v knize Listovní pošta odeslaná s příslušnou položkou. Pokud je nastaven typ exportu podle Dodavatele/Odběratele, doklady ve formuláři se stejným zákazníkem se seskupí a vytvoří se k nim obálka Listovní pošty odeslané s položkami, jejichž počet odpovídá počtu seskupených dokladů.

Typ adresy

Skript podporuje rozšířené adresáty v IS K2. V tomto poli je možný výběr typu adresy adresáta vzniklého dokladu v knize Listovní pošta odeslaná.

Typ zásilky

Pole pro výběr typu zásilky, který se dosadí do položky dokladu listovní pošty.

Kniha

Pole pro výběr knihy marketingu, ve které se doklady Listovní pošty odeslané budou vytvářet.

Druh zásilky

Pole pro volbu druhu zásilky. Hodnota je dosazena do hlavičky vzniklého dokladu listovní pošty.

Popis z dokladu

Pokud je toto pole zatrženo, dosadí se do hlavičky vytvořeného dokladu Listovní pošty odeslané popis z dokladu prodeje nebo upomínky. Pokud toto pole zatrženo není, doplní se do hlavičky dokladů Listovní pošty odeslané zde zadaný text.

Uložit jako parametry skriptu

Stisknutím tohoto tlačítka dojde k uložení parametrů skriptu. Parametry se nastaví dle hodnot vyplněných ve formuláři.

Po zatržení pole Vytvořit aktivity se ve formuláři zobrazí další záložka Aktivita. Zde je možné předdefinovat pole pro vytvoření aktivit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vytvoření nové pošty z dokladu K2 - záložka Aktivita

Do polí na této záložce formuláře může uživatel doplnit příslušné hodnoty a ty se poté dosadí do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum od, Datum do, Zodpovědná osoba a Komentář.

Po stisknutí tlačítka OK ve formuláři dojde k vytvoření dokladů v knize Listovní pošta odeslaná, popř. k vytvoření nadefinovaných aktivit.

Book Contents

Book Index

Změna podacího čísla

Číslo procesu: CRM006

Id. číslo skriptu: FCRM030

Soubor: ChangeFilingNumber.pas

Popis skriptu: Skript umožní změnit popř. zadat některá pole obálek v podacím archu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí tohoto skriptu je možné hromadně změnit některá pole v položkách podacího archu, tzn. v obálkách, které jsou zde zařazeny. Hromadně lze měnit pole Podací číslo, Hmotnost, Cena služby, Udaná cena, Placeno v hotovosti. Obálky v podacím archu jsou již jednou potvrzeny. Po doplnění polí touto funkcí se obálka automaticky potvrdí podruhé.

Skript je možné spustit nad konkrétním podacím archem. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém je uveden seznam všech položek archu, tzn. jednotlivých zásilek.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Změna podacího čísla

U zobrazených položek je možné v tomto formuláři zadat příslušné hodnoty jednotlivých polí v editovatelných sloupcích. Hodnoty lze v těchto sloupcích měnit pomocí klávesy Enter. Uložení zadaných hodnot provede obsluha pomocí tlačítka OK.

Book Contents

Book Index

Pošta

Book Contents

Book Index

Vytváření aktivit z emailu

Číslo procesu: CRM007

Id. číslo skriptu: FCRM031

Soubor: Act_FromEmail.pas

Popis skriptu: Skript vytváří aktivity ke zvoleným emailům.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí tohoto skriptu je možné vytvořit aktivity k příslušným emailům dle zvolených kritérií a tyto aktivity přiřadit ke konkrétním Partnerům popř. Kontaktním osobám. Tento skript je možné spustit pouze v knize Pošta přes tlačítko Aktivita, které je umístěno v horní liště tohoto modulu, případně přímo na formuláři konkrétní zprávy. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář, ve kterém uživatel volí způsob ukládání aktivity. Pokud zde uživatel zvolí způsob uložení skriptem (tzn., že do pole Způsob uložení zvolí hodnotu masScript) zpřístupní se pole Script pro výběr skriptu. V tomto poli pak obsluha vybere skript pro vytváření aktivit z emailu.

Skript se tedy spouští nad konkrétním emailem a jeho součástí je uživatelský formulář, kde v horní části je seznam všech položek a ve spodní části seznam všech příloh této zprávy. Položkou se zde rozumí všichni příjemci zprávy, příjemci kopie a skryté kopie. Tzn. kolik příjemců daná zpráva má, tolik položek je zobrazeno ve formuláři a tolik aktivit je k ní možné vytvořit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vytváření aktivit z emailu

Popis polí:

Editovat aktivity

Pokud je tato volba zatržena, je možné vytvářené aktivity před uložením ještě editovat.

Filtr

V této části formuláře jsou k dispozici pole pro filtrování zobrazených záznamů, tzn. emailových adres. Mohou zde být zobrazeny pouze adresy Příjemce, Příjemce kopie nebo Skryté kopie popř. Jen vlastní emaily.

Filtrovat

Tlačítko určené k spuštění filtru dle zadaných podmínek.

Hromadná změna označených záznamů

V této části jsou k dispozici čtyři pole určená pro hromadnou změnu hodnot u jednotlivých položek formuláře. Jedná se o pole Typ, Příležitost, Kampaň, Nadřízená aktivita. Pro provedení změny je nutné tato pole zatrhnout a vybrat příslušnou hodnotu.

Zapsat

Tlačítko určené k provedení hromadné změny dle zadaných hodnot. Zadané hodnoty se vyplní pouze do položek označených hvězdičkou.

Skript po svém spuštění nad konkrétní emailovou zprávou načte do svého formuláře příslušné adresy z emailu a také přílohy emailu. K jednotlivým adresám je možné poté vytvořit aktivity. Editovatelné sloupce tohoto formuláře slouží pro zadání hodnot, které se poté vyplní do příslušných aktivit. Sloupce lze editovat pomocí klávesy Enter popř. dvojitým kliknutím tlačítka myši. Aktivity budou vytvořeny pouze k označeným položkám. Označení je možné provést pomocí standardních ikon s hvězdičkami popř. kombinací kláves Shift+Enter. Označit je nutné také přílohu emailu. Ta pak bude k vytvořeným aktivitám připojena přes jejich 9. stranu. Pokud všechna potřebná pole vyplní, může přistoupit k vlastnímu vytvoření aktivit z tohoto emailu, a to pomocí tlačítka OK. Ke všem označeným položkám ve formuláři budou poté vytvořeny aktivity a k nim budou připojeny všechny označené přílohy.

Book Contents

Book Index

Datová schránka - čtení a zápis zpráv

Číslo procesu: CRM011

Ident. č. skriptu: FCRM034

Soubor: DataboxMessages.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje stažení zpráv z datové schránky (včetně doručenek) a jejich uložení do K2 - knihy Listovní pošty.

Adresa ve stromu: [Komunikace] [Datová schránka]

Parametry skriptu:

K2DocType - DS_DOC

Typ dokumentu, do kterého se bude ukládat datová zpráva jako soubor v plném znění s přílohami.

DocAbbrPrefix - DS_

Prefix názvu souboru se zprávou.

MaxMsgCount - -1

Maximální počet stažených zpráv. Implicitní hodnota -1 znamená všechny zprávy.

DateFrom - 1.8.2009

"Datum od" pro stažení zpráv. Určuje, jaké nejstarší zprávy se mají stáhnout.

CertificateName - K2UniversalED

Název certifikátu pro šifrování zprávy. Prázdné = soubor se zprávou není zašifrován.

LoginCertificateThumbPrint -

Kryptografický otisk certifikátu pro přihlášení, je-li k přihlášení do datové schránky využíván certifikát. Tento otisk lze získat v podrobnostech daného certifikátu ve Windows, je však nutné jej kopírovat přes např. poznámkový blok kvůli vložení neviditelných znaků, které však způsobují jeho neplatnost.

LoginIdIO - 2000034154

Číslo záznamu webu s přihlašovacími údaji k datové schránce. Implicitní hodnota nastavuje standardní systémový záznam ISDS.

ReceiveSenMessages - Ne

Parametr určuje, zda se mají (Ano) nebo nemají (Ne) z datové schránky stahovat i odeslané zprávy.

ErrorLogShow - Ne

Parametr určuje, zda se má zobrazit chybový log průběhu zpracování zpráv na obrazovku (Ano) nebo zda stačí ho uložit do chybového protokolu přepočtu - typ 15 (Ne).

ErrorLogFileName -

Název souboru s cestou pro uložení chybového logu zpracování zpráv, má-li být vytvořen soubor.

ReceiveDeliveryInfo -
Stahovat i doručenky zpráv - zpracovává stažené zprávy a doplňuje události z doručenek

K2DelInfoType -
Typ dokumentu pro uložení souboru s doručenkou do K2