Book Contents

Book Index

Odvádění výroby

Číslo procesu: VYR005

Id. číslo skriptu: FVYR

Soubor: JC_Completion.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje výrobní firmě přesně zadávat provedené výkony spolu s podrobnými údaji (který pracovník je vykonal, na které směně, kolik množství bylo vyrobeno, kolik množství materiálu bylo spotřebováno atd.) a tyto výkony odvádět. Odvádění výroby pracuje s plánovacími průvodkami, ke kterým po odvedení vytváří odváděcí průvodky. Spuštění skriptu je podmíněno právem Výroba / Průvodky / Odvádění výroby. Přitom platí, že uživatel nemusí mít práva na práci v modulu Průvodek. Podrobný popis v dokumentu Uživatelská příručka K2.

Adresa ve stromu: [Výroba] [Řízení výroby]

Parametry skriptu:

AmountChange - 0

Povolené překročení plánovaného množství výroby v %. Tzn. udává, o kolik procent může být vyrobeno více než bylo plánováno. Bude-li tento limit porušen, nelze požadované množství do formuláře Odvádění zadat. Překročit plán lze ve výchozím nastavení pouze u průvodek s jedním nadřízeným dokladem. Odvod většího množství než je plán i na průvodkách s více nadřízenými doklady lze povolit parametrem "ExceededQtyForMoreProducts".

AmountChecking - Ano

Ano - kontroluje se a koriguje množství pro jednotlivé načtené operace (podle již odvedeného a zadaného množství). Ne - nekontroluje se zadávané množství.

Assembling - Ano

Ano - průvodky se při odvádění kompletují (rozpracovaná výroba z předcházející operace se spotřebovává v následující operaci).

Pozn.: U kompletace musí být odváděcí průvodky z předcházejících operací potvrzeny!

Ne - průvodky se při odvádění nekompletují. Nemůže dojít ani k potvrzení odváděcích průvodek. Při vypnuté kompletaci musí být současně nastaven parametr "AmountChecking"=Ne, jinak průvodky nelze pro nekorektní množství vytvořit.

BarCode_NumOfSymbols - 3

Určuje kolik znaků z kódu operace se načte pro identifikaci operace při odvádění. Současně určuje kolik znaků bude před zkratkou šarže ve standardním formátu v případě vytvořené šarže rozpracovaného výrobku. Minimální počet znaků jsou právě 3 znaky.

Příklad: kód operace = 010, počet znaků = 3, rozpracovaná šarže = 01020120505-001

kód operace = 01, počet znaků = 3, rozpracovaná šarže = 01 20120505-001

BarCodeRendering - Ne

Ano - výběr průvodky pomocí čtečky. Identifikace průvodky a operace k odvodu je dána jako: "KnihaDlouhéčíslodokladuKódoperace" (např. PL111000008401). Pokud je skript spouštěn mimo modul Průvodek, pak aby bylo pole pro zadání čárového kódu přístupné i bez načtené průvodky, je nutno mít nastaven parametr "EditNumJC"="Ne". Ne - výběr průvodky z knihy.

Confirmation - Ano

Ano - odváděcí průvodky se potvrzují. Ne - odváděcí průvodky se nepotvrzují.

ConfirmPlanJC - 0

Potvrzování plánovacích průvodek: 0 - po odvedení celého plánovaného množství; 1 - vždy po provedení odvodu bez ohledu na vyrobené množství; 2 - nikdy se nepotvrzují

DateOfConfirmation

Datum potvrzení odváděcí průvodky. Pokud není parametr vyplněn, vytvořená odváděcí průvodka bude potvrzena s aktuálním datem.

Department - ' '

Středisko plněné do hlavičky odváděcí průvodky. Pokud je tento parametr prázdný, doplní se středisko dle nastavení parametru "DepartmentOptions".

DepartmentOptions - 0

Volba, jak se bude plnit středisko do odváděcích průvodek. Parametr má význam pouze tehdy, je-li parametr "Department" nezadán. Možnosti: 0-středisko dle plánovací průvodky; 1-středisko dle skladu.

EditAllJC - Ano

Ano - pokud je parametr "Editing" na "Ano", nastavuje se implicitně ikona ke všem zadaným operacím, tzn. že po odvedení takto označené operace se zobrazí vytvořená odváděcí průvodka ve stavu Změna.

Ne - zadaná operace se implicitně neoznačuje ikonou .

EditAmount - Ano

Ano - možnost měnit pole Množství - dobré. Ne - pole Množství - dobré je zašedlé.

EditDescriptionJC - Ano

Ano - možnost měnit pole Popis průvodky. Ne - pole Popis průvodky od je zašedlé.

EditFinalBatch - Ne

Ano - možnost zadat finální šarži výrobku přímo ve formuláři odvádění. Šarži lze zadat pouze v případě, že se operace zadaná v poli Operace do shoduje s poslední operací v plánovací průvodce. Šarži je ve formuláři nutno zadat dříve než proběhne načtení operací do formuláře (tj. před zmáčknutím tlačítka Další). Šarže se při odvodu dosadí do hlavičky odváděcí průvodky poslední operace. Mezioperační šarže vzniknou ve standardním formátu.

Editing - Ne

Ano - vytvořené odváděcí průvodky označené ikonou se otevřou ve stavu Změna. Ne - vytvořená odváděcí průvodka se neotevře.

EditScrap - Ano

Ano - možnost měnit pole Množství - zmetky. Ne - pole Množství - zmetky je zašedlé.

EditScrapDesc - Ano

Ano - možnost měnit pole Popis zmetku. Ne - pole Popis zmetku je zašedlé.

EditFromOper - Ano

Ano - možnost měnit pole Operace od. Ne - pole Operace od je zašedlé.

EditNumJC - Ano

Ano - možnost měnit pole s identifikací průvodky k odvodu. Ne - pole Průvodka je zašedlé a pracuje se pouze nad aktuální průvodkou.

EditRelay - Ano

Ano - možnost měnit pole Směna. Ne - pole Směna do je zašedlé.

EditToOper - Ano

Ano - možnost měnit pole Operace do. Ne - pole Operace do je zašedlé a automaticky se plní hodnotou z pole Operace od.

EditWorker - Ano

Ano - možnost měnit pole Pracovník. Ne - pole Pracovník je zašedlé.

EntryAll - Ano

Ano - předvyplní se odvedení všech operací vybrané plánovací průvodky. Ne - předvyplní se pouze jedna operace.

ExceededQtyForMoreProducts - Ne

Parametr má význam při zadaném parametru "AmountChange".

Ano - Větší množství než je plánováno lze odvádět také na průvodkách, které mají více nadřízených záznamů. Množství nad plán je zapsáno do skutečnosti posledního nadřízeného dokladu. Ne - Větší množství než je plánováno lze odvádět pouze pro průvodky, které mají pouze jeden nadřízený doklad.

FifoForScrapBatch - Ne

Ano - v šarži zmetku se aktivuje příznak FIFO. Ne - příznak FIFO se v šarži zmetku neaktivuje.

FifoForSemifinishedBatch - Ano

Ano - Nastaví příznak FIFO pro šarže rozpracované výroby (mezišarže operací). Ne - Šarže rozpracované výroby nebudou mít nastaven příznak FIFO. (Toto je vhodné pro výroby, kde se šarže rozpracované výroby odvádějí na stejný sklad jako finální šarže.)

CheckEmployments - Ano

Ano - Kontrolovat platnost pracovních poměrů. Lze zadat pouze osobu s platným pracovním poměrem. Ne - Platnost pracovních poměrů se nekontroluje.

CheckExecutionFlag - Ne

Ano - Odvádět lze pouze plánovací průvodky s aktivovanou volbou Realizace.

CheckMaterialAmount - 1

Po spuštění odvádění kontrolovat dispozici na skladě pro spotřebu do odváděcí průvodky. Popis hodnot:

0 - netestovat a nechat vše na "TD_Vyr" (jako F2 odváděcí průvodky);

1 - testovat v transakci a v případě nedostatečné dispozice neodvádět a vrátit všechny předcházející odvody v transakci;

2 - testovat operaci a tu, ve které je nedostatečná dispozice nepustit odvádět.

IncOperations - Ne

Ano - po kliknutí na tlačítko Další se přednastaví další možná operace s maximálním možným množstvím pro odvádění. Pouze při vypnutém parametru "EntryAll". Ne - nebude se přednabízet zvyšování operace.

IndividualSplit - Ne

Ano - každý kus výrobku bude odveden vlastní průvodkou (tj. každý kus bude mít svoji šarži). Rozpad po kusech platí jak pro odvody mezioperací, tak finální operace. Mezioperace se odvádějí na kód zakázky dle hlavičky dokladu, finální operace pak dle kódů nadřízených dokladů. Na formuláři je uživateli dostupná volba Rozdělit operace po 1, její aktivací / deaktivací lze parametr měnit dle potřeby při každém odvodu. Ne - celé odváděné množství se vyrobí jedním dokladem.

IssuedByFromPlJC - Ano

Uživatel, který se dosadí do pole Vystavil v odváděcích průvodkách: Ano - uživatel, který vystavil plánovací průvodku. Ne - aktuální uživatel, který provedl odvod.

Kind - A; B; K; P; V; R; S; U

Seznam druhů zboží, které se mají načíst do odváděcího formuláře. Uživatel tak může tyto položky editovat (změnit množství, doplnit šarže, sériová čísla, apod.). Nevyjmenované druhy jsou automaticky odvedeny ve výši plánovaného množství.

KindWorkGroup - V

Druh položky, který je možné spravovat jako výkon pracovníků. Nutné zadat v případě zapnutého parametru "WorkGroup".

MaterialStockID - 0

Sklad, ze kterého se spotřebovává materiál. 0 - podle skladu v položce průvodky; >1 - číslo konkrétního skladu

PersonnelByNo - Ano

Ano - pracovníka zadáváme přes jeho osobní číslo, vazba je do knihy Personální údaje, dochází ke kontrole platnosti pracovního poměru. Do průvodky se doplní svázaný referent. Ne - vazba je do číselníku Referenti přes příjmení. Pokud má referent svázaného pracovníka (z knihy Personální údaje), pak se kontroluje platnost pracovního poměru.

PresetOperationCode - ' '

Přednastavení kódu operace od / operace do.

PresetQuantity - 0

Přednastavení množství k odvodu. Množství z parametru se nabízí k odvodu až do výše povoleného překročení množství (parametrem "AmountChange").

ProduceIncreasedQty - Ne

Ano - Odvádí se zvýšené množství z průvodky. Nelze použít v případě, že průvodka má více nadřízených záznamů. Ne - Odvádí se standardní plánované množství.

RenderOrderCodeSuperior - Ano

Ano - pro poslední operaci se vytvoří odváděcí průvodky dle nadřízených položek plánovací průvodky. Typickým příkladem jsou nadřízené položky s různým kódem zakázky: pro poslední operaci vzniknou odváděcí průvodky v množství a s kódem zakázky dle nadřízených dokladů plánovací průvodky. Takto lze tedy vyrábět na různé kódy zakázek jednou plánovací průvodkou. Při částečném odvodu množství se načítají záznamy k odvodu dle data požadavku (od nejnižšího data až po datum nulové). Více záznamů se stejným kódem zakázky se sloučí (vznikne pro ně jedna odváděcí průvodka). Při vytváření odváděcích průvodek se přeuloží plánovací průvodka a záznamy nadřízených dokladů se setřídí dle data požadavku. Tím se zajistí, že skutečnost bude do těchto záznamů naplněna dle data požadavku - nejdříve nejbližší požadavky, nakonec požadavky bez data (přetřídění je nutné, protože skutečnost se do položek nadřízených dokladů vždy plní dle jejich pořadového čísla).

 

Poznámka: Z tohoto důvodu v tabulce nadřízených dokladů průvodky existuje kalkulované pole s datem požadavku "CFReservationDate". Toto je plněno takto:

 

Položka prodeje: datum rezervace z položky; není-li, pak datum rezervace z hlavičky rezervačního listu.

Položka průvodky: datum rezervace z položky; není-li pak datum rezervace z operace; není-li pak termín z hlavičky průvodky.

Volná položka: nulové datum.

 

Ne - všechny operace se odvádějí společnou odváděcí průvodkou bez ohledu na nadřízené položky plánovací průvodky.

RelayToJobCard - Ano

Ano - ukládat směnu do hlavičky průvodky. Ne - ukládat směnu do druhu šarže.

ScrapOnly - Ne

Odvádění pouze zmetků: Ano - pole Množství - dobré není dostupné, lze přímo zadávat pouze zmetkové množství. Načteme-li k odvodu více operací, pak se zadané množství zmetků zapíše jen do poslední načtené operace, předchozí operace mají toto množství jako množství dobré.

ScrapSeparate - Ne

Ano - položku zmetku vkládáme k aktuálně označené operaci a to do spodní tabulky ve formuláři odvádění. Každá položka této tabulky se rovná položce zmetku a nové šarži zmetku v odváděcí průvodce. Pro každou tuto šarži je možné přidat zvláštní záznam, který se uloží v poli Kvalita dané šarže. Parametr má význam pouze v případě, že odváděný výrobek nemá evidenci sériových čísel. Ne - zmetky se zadávají pomocí pole Množství - Zmetky v hlavičce formuláře.

ScrapStockID - 8

Číslo skladu zmetků - na tento sklad budou zmetky naskladněny.

SerieForPl - PL

Kniha plánovacích průvodek.

SerieForDE - OD

Kniha průvodek, ve které se vytváří odváděcí průvodky.

SetupTimesCompletion - Ne

Ano - Podpora nezávislého odvádění přípravných časů operací. Bližší popis v Uživatelské příručce v části Výroba\Odvádění výroby\Nezávislé odvádění přípravných časů.

ShowDescriptionJC - Ne

Ano - zobrazit pole Popis průvodky, popis se uloží do odváděcí průvodky.

ShowScrap - Ano

Ano - na formuláři se zobrazí pole pro zadání počtu zmetků (Množství - zmetky). Ne - pole pro zadávání zmetků se nezobrazí.

ShowScrapDesc - Ne

Ano - na formuláři se zobrazí pole Popis zmetků. Popisem je záznam z číselníku Kvalita, který se ukládá do šarže.

ShowScrapWarehouse - Ne

Ano - na formuláři zobrazí pole pro zadání / změnu skladu zmetků.

SkipAmount - Ne

Ano - pole Množství - dobré se bude přeskakovat. Ne - pole Množství - dobré se nebude přeskakovat.

SkipDescriptionJC - Ne

Ano - přeskakovat pole Popis průvodky.

SkipFromOper - Ne

Ano - pole Operace od se bude přeskakovat. Ne - pole Operace od se nebude přeskakovat.

SkipScrap - Ano

Ano - pole Množství - zmetky se bude přeskakovat. Ne - pole Množství - zmetky se nebude přeskakovat.

SkipScrapDesc - Ano

Ano - umožňuje přeskakovat pole Popis - zmetky.

SkipToOper - Ne

Ano - pole Operace do se bude přeskakovat. Ne - pole Operace do se nebude přeskakovat.

SkipRelay - Ne

Ano - přeskakovat pole Směna.

SkipWorker - Ne

Ano - pole Pracovník se bude přeskakovat. Ne - pole Pracovník se nebude přeskakovat.

Sorting - 1

Třídění operací v horní tabulce: 1 - průvodky operací tříděny sestupně; 2 - vzestupně.

ToFilter - Ano

Ano - skript vloží do filtru průvodek všechny doklady, které zpracovával.

UseOperationStock - Ne

Ano - odvádět na sklad zadaný v položce operace. Ne - odvádět na sklad podle plánovací průvodky.

WIPStockId - 7

Číslo skladu nedokončené výroby. Na tento sklad se odvádějí všechny operace kromě operace poslední.

WIPStockLocation - 0

Číslo umístění pro sklad nedokončené výroby.

WIP_FromWhse - 0

Číslo skladu, z něhož se bude spotřebovávat rozpracovaná výroba (mezišarže z předchozí operace). (Využití např. v situaci, kdy rozpracovanou výrobu po určité operaci převádíme na jiné sklady, nebo v rámci skladu na jiné umístění). 0 - rozpracovaný výrobek se hledá na skladě dle odvodu předchozí operace. Bližší popis hledání položky pro spotřebu z předchozí operace je v Uživatelské příručce, v kapitole Výroba / Odvádění výroby / Odvedení zadaných operací.

WorkGroup

Ano - zobrazí se pole s výběrem skupiny pracovníků. Pokud je pole vyplněno, po kliknutí na tlačítko Další se projeví vybraná skupina pracovníků mezi položkami jako výkon. Nutné nastavit parametr "KindWorkGroup".

Worker - 0

Číslo pracovníka, který se bude předvyplňovat.

WorkerRequired - Ne

Ano - povinné zadávání pracovníka při odvodu.

Book Contents

Book Index

Odvádění výroby

Odvádění výroby je skript, který umožňuje výrobní firmě přesně zadávat provedené výkony spolu s podrobnými údaji (který pracovník je vykonal, jaké množství dobrých kusů popřípadě zmetků bylo vyrobeno, kolik bylo spotřebováno materiálů atd.) a tyto výkony odvádět. Odvádění výroby pracuje s plánovacími průvodkami, k nimž po odvedení vznikají odváděcí průvodky. Pro každou operaci vzniká jedna odváděcí průvodka.

Pro správné a korektní fungování tohoto skriptu je nutné dodržet číslování operací. To znamená, že musí být dodržena posloupnost mezi pořadím operace a kódem operace. Obě hodnoty musí být vždy vyplněny.

Plánovací průvodka je doklad, který slouží pro plánování výrobního procesu. Plánované množství se do dokladu nakopíruje z technologického postupu a lze jej změnit. Skutečné množství se načítá z odváděcích průvodek. Potvrzením plánovací průvodky se výroba neuskuteční - tj. neprovede se ani výdej materiálů, ani příjem polotovaru či výrobku na sklad. Plánovací průvodka je předpisem pro odváděcí průvodky.

Odváděcí průvodka je doklad, pomocí kterého se uskutečňuje (odvádí) výroba. Potvrzením odváděcí průvodky se provede spotřeba materiálů z výrobních skladů a příjem polotovaru nebo hotového výrobku na sklad.

Pro správné pochopení možností tohoto skriptu si na úvod vysvětlíme ještě následující pojmy:

Pomocí skriptu lze uskutečňovat rovněž výrobu výrobků/polotovarů s evidencí sériových čísel. Problematika výroby se sériovými čísly je popsána samostatně v kapitole Výroba sériových čísel.

Book Contents

Book Index

Spuštění skriptu

Skript spouštíme v knize Průvodek, popřípadě z jiného místa (např. z pracovní plochy). Spuštění skriptu je podmíněno právem Výroba / Průvodky / Odvádění výroby. Přitom platí, že uživatel nemusí mít práva na práci v modulu Průvodek.

Po spuštění se otevře formulář Odvádění výroby. Je-li skript spuštěn nad konkrétní plánovací průvodkou, pak se tato předvyplní do pole Průvodka. Pole Operace od a Operace do se předvyplňuje podle nastavení parametru "EntryAll".

PIM_523

Obr.: Formulář Odvádění výroby po spuštění nad průvodkou

Popis polí:

Průvodka

Pole pro výběr plánovací průvodky k odvodu. Při aktivovaném parametru "BarCodeRendering" se zobrazí také pole pro zadání čárového kódu pro načtení konkrétní průvodky a operace čtečkou.

Výrobek

Zkratka 1 a Název výrobku nebo polotovaru, na který je průvodka vystavena.

Pracovník

Výběr pracovníka, který zadávané operace vykonal. Pracovník se dosadí následně do hlavičky a položek odváděcí průvodky.

Operace od

Operace od které se bude odvádět.

Operace do

Operace do které se odvádí.

Pozn.: Operace vybrané v těchto polích se pomocí tlačítka Další načtou do okna operací.

Množství - dobré

Množství, které chceme odvést. V případě načtení jedné operace k odvodu se pole předvyplní množstvím, které zbývá na operaci vyrobit. Při předvyplnění se bere v potaz množství již odvedené (7. strana průvodky) a již zadané (tabulka ve formuláři). Pokud je vybrán interval operací, pak se předvyplní nejvyšší možné množství, které lze vyrobit na všech operacích. Při implicitním nastavení parametru "AmountChecking" se kontroluje správnost zadaného množství k odvodu.

Množství - zmetky

Množství zmetků, které chceme odvést. Pokud je parametr "ShowScrap" = "Ne", pak se toto pole na formuláři nezobrazuje.

Vyrobeno

Množství, které je pro načtenou operaci již vyrobeno.

Zbývá vyrobit

Množství, které zbývá vyrobit.

Směna

Zadání pracovní směny, ve které byl odvod proveden. Vyplní se do hlavičky odváděcí průvodky.

pic_348i

Umožní zobrazit položky všech načtených operací. Při vypnutí se zobrazují položky jen aktuálně vybrané operace. (Nastavení sumačního zobrazení se pamatuje shodně pro odváděcí skript, průvodky a technologické postupy.)

Další

Pomocí tohoto tlačítka se načtou zadané operace do tabulky. Pokud je v hlavičce formuláře vybrán interval operací a parametr "AmountChecking" = "Ano", pak se provádí kontrola množství k odvodu tak, aby množství bylo nastaveno na nejvyšší společné množství, které lze všemi operacemi vyrobit.

OK

Pomocí tohoto tlačítka se odvedou označené operace a zavře se formulář.

Další možností pro odvedení je kombinace tlačítek CTRL+F2.

Odvést

Pomocí tohoto tlačítka se odvedou označené operace () a formulář se nezavře.

Book Contents

Book Index

Zadání operací

Operace, které chceme odvést, se načítají do tabulky na formuláři pomocí tlačítka Další. Do tabulky se načtou operace zadané v hlavičce formuláře.

PIM_526

Obr.: Formulář Odvádění výroby se zadanými operacemi

Popis sloupců:

S

Označení záznamů ikonou . Odvádějí se pouze takto označené operace.

Edit

Tento sloupec má význam jen v případě, pokud je parametr "Editing" = "Ano". V takovém případě v tomto sloupci označujeme ikonou (klávesa mezerník), které odváděcí průvodky se mají otevřít pro změnu (např. pro změnu spotřebovaného množství nebo zadání sériových čísel atd.). Parametrem "EditAllJC" nastavujeme, zda načtená položka do tabulky má být implicitně označena ikonou či nikoliv.

Průvodka

Kniha/Období/Číslo plánovací průvodky.

Výrobek

Zkratka 1 výrobku.

Operace

Kód operace.

Název operace

Název operace.

Množ. - dobré

Množství, které chceme odvést. Tuto hodnotu lze pomocí klávesy Enter měnit.

Množ. - zmetky

Množství zmetků, které chceme odvést. Tuto hodnotu lze pomocí klávesy Enter měnit.

Pracovník

Číslo pracovníka, který tuto operaci vykonal. Tuto hodnotu lze pomocí klávesy Enter měnit.

Přípravný / Výrobní / Mezioperační čas h/m

Doba trvání daného času operace v hodinách či minutách (podle sloupce). Předvyplňuje se z plánovací průvodky. Tuto hodnotu lze pomocí klávesy Enter měnit.

Přes Výběr sloupců lze vybrat sloupec 'N' ("BMP_NeshodaMN"), který nás upozorní na neshodu množství v operaci. V tomto případě se ve sloupci objeví ikona pic_894i.png. Tato situace nastává tehdy, pokud máme nastaven parametr "Assembling" = "Ano" a chceme v operaci odvádět větší množství než v operaci předchozí. Situaci vidíme na následujícím obrázku.

PIM_534

Obr.: Formulář Odvádění výroby - neshoda množství v operacích

Book Contents

Book Index

Editace položek TP

Položky operací lze editovat (měnit jejich množství, kód zakázky, provádět záměnu apod.) a to buď úpravou hodnot klávesou Enter v editovatelných sloupcích, nebo ve formuláři Položka průvodky, který zobrazíme klávesou Enter máme-li aktivní část pravítka na needitovatelném sloupci. Taktéž lze přidávat zcela nové položky, které nejsou součástí TP.

Položky s evidencí sériových čísel

U položek materiálů s evidencí sériových čísel nelze využít editovatelný sloupec Množství, klávesa Enter na tomto sloupci otevírá formulář Položka průvodky. (Důvodem je skutečnost, že po změně množství musí uživatel nakonec stejně korigovat počet zadaných sériových čísel ve formuláři položky).

Sériová čísla položky zadáváme do tabulky ve formuláři, a to klávesou Insert. Zobrazí se nám formulář Sériová čísla na skladě s výběrem sériových čísel vhodných pro načtení (výběr dle již zadaných údajů ve formuláři položky). Poznámka: Vložení sériového čísla do položky doplní svázané údaje pomocné skladové evidence (šarži, umístění, kód zakázky). Při dalším zobrazení formuláře pro výběr sériových čísel na skladě je tedy výčet sériových čísel vázán na již zadané údaje, proto může být potřeba přepnout formulář do stavu "kniha", aby byla vidět sériová čísla bez ohledu např. na šarže.

Pro hromadné vložení sériových čísel tyto označíme hvězdičkami a do položky je načteme klávesami Ctrl+Enter. Sériová čísla lze odmazávat klávesou Delete.

PIM_640.png

Obr.: Odvádění výroby - editace materiálu

Book Contents

Book Index

Odvedení zadaných operací

Odvedením zadaných operací vytvoříme odváděcí průvodky. Pro odvádění používáme tlačítko Odvést, OK nebo CTRL+F2 (po odvedení se zavře formulář). Ke každé zadané operaci se vytvoří jedna odváděcí průvodka. Odvodem mezioperací (všechny operace kromě operace poslední) se rozpracovaný výrobek přijímá na sklad dle nastavení parametru "WIPStockId" v odváděcím skriptu. Evidujeme-li umístění, pak se rozpracovaný výrobek přijímá na umístění dle parametru "WIPStockLocation". Šarže rozpracovaného výrobku má jako prefix kód dané operace.

Spotřeba rozpracovaných položek z předchozí operace

Odváděcí průvodka následující operace spotřebovává (kromě vlastních položek operace) také položku rozpracované výroby, která vznikla odvodem předcházející operace. Ve výchozím nastavení se rozpracovaný výrobek hledá na skladě, na který byl proveden odvod předchozí operace. Konkrétní položka se hledá dle kódu zakázky z hlavičky plánovací průvodky, šarže a umístění z odvodu předchozí operace. Je-li potřeba meziprodukty spotřebovávat z jiného skladu (např. po odvodu se převádějí na jiný sklad), nebo je potřeba meziprodukty spotřebovávat ze stejného skladu ale z jiných umístění (po odvodu se převádějí na jiné umístění), pak je nutné sklad zadat do parametru "WIP_FromWhse". Konkrétní položka se hledá dle kódu zakázky z hlavičky plánovací průvodky, šarže z odvodu předchozí operace a umístění v pořadí dle zkratky (viz. volba Automatický výdej na kartě Umístění).

Zmetky se evidují na skladě, který je zadán parametrem "ScrapStockID". Odvodem poslední operace dochází k příjmu hotového výrobku a to na sklad a umístění, které jsou zadány v plánovací průvodce.

Každý příjem výrobku/polotovaru na sklad vytváří novou šarži. Je-li v plánovací průvodce šarže předvyplněna, vznikají také nové šarže: mezioperační šarže vznikají ve formátu standardu, zkratka finálních šarží je tvořena ze zkratky předvyplněné šarže (pouze část před pořadovým číslem) a přidáním nového pořadového čísla. Do nových šarží se vyplní varianta technologického postupu, kterou byl výrobek vytvořen.

Odváděcí průvodky se připojují na 7. stranu plánovací průvodky.

V případě, že neodvádíme s kompletací, můžeme průvodky potvrdit a zkompletovat následně pomocí Kompletace odváděcích průvodek (viz dále).

Na následujícím obrázku je vidět skutečnost na odváděcí průvodce po 2. operaci s položkou rozpracované výroby z první operace (první položka ve spodní tabulce).

pic_2207

Obr.: Odváděcí průvodka - 4. strana Skutečnost

PIM_526

Obr.: Plánovací průvodka - 7. strana Realizace

Book Contents

Book Index

Kompletace odváděcích průvodek

Funkce se spouští nad filtrem plánovacích průvodek z menu Formulář - Hromadné akce - Přepočet plánovacích průvodek. Kompletaci spouštíme v případě, kdy odvádíme bez kompletace, tj. odváděcí průvodky nespotřebovávají rozpracovaný výrobek z předchozí operace. Toto můžeme požadovat například v situaci, kdy operace neodvádíme ve stanoveném pořadí, ale náhodně (napřeskáčku). Kompletace poté odváděcí průvodky tzv. zkompletuje, tj. prochází postupně odváděcí průvodky po operacích, dosadí spotřebu rozpracovaných výrobků (mezišarží) a průvodky potvrdí.

Kompletaci můžeme spustit i pro již potvrzené odváděcí průvodky - např. z důvodu korekce propojovacích položek (mezišarží). V tomto případě je nutné aktivovat volbu Včetně potvrzených odváděcích průvodek. V tomto případě dojde k odpotvrzení průvodky, smazání propojovací položky (položky mezišarže z předchozí operace), kompletaci (tj. k opětovnému dosazení propojovací položky) a potvrzení průvodky.

V případě, že odvádíme samostatně přípravné časy výroby, je nutné mít pro kompletaci aktivovánu volbu Samostatné odvádění přípravy. Ta umožní správně propojit i odváděcí průvodky, které odváděly přípravné časy.

PIM_528

Obr.: Formulář Přepočet plánovacích průvodek

Přehled rozpracované výroby po operacích si můžeme vytisknout pomocí sestavy Inventura rozpracované výroby. Tato sestava je zařazena ve stromovém menu Výroba - Vyhodnocení výroby - Inventura rozpracované výroby. Spouští se nad knihou Zboží nad skladem nedokončené výroby.

PIM_531

Obr.: Sestava Inventura rozpracované výroby

Book Contents

Book Index

Výroba sériových čísel

Má-li vyráběný výrobek či polotovar evidenci sériových čísel, je formulář Odvádění výroby rozšířen o panel pro zadávání sériových čísel. Panel se skládá ze dvou záložek:

Sériová čísla

Zde zadáváme sériová čísla pro dobré vyrobené kusy výrobku. Sériová čísla se zadávají pouze pro poslední operaci výroby. (Není-li poslední operace načtena k odvodu, záložka se nezobrazuje.)

Pozn.: Při zadávání sériových čísel může být pravítkem označena libovolná operace, sériové číslo se automaticky eviduje pro poslední operaci.

Sériové číslo

Pole pro zadání sériového čísla výrobku. Sériové číslo lze zadat ručně, nebo nechat vytvořit automaticky následné číslo v pořadí na základě vybraného sériové čísla ze seznamu vyvolaného tlačítkem "?". Požadované číslo vybereme klávesou Enter. (Seznam zobrazuje všechna dosavadní sériová čísla výrobku, pravítko označuje automaticky poslední záznam.)

Počet

Udává, kolik sériových čísel se má vytvořit. Automaticky přednastaveno podle vyráběných kusů v poslední operaci.

Př.: Bude-li v poli Sériové číslo např. číslo 1000 a počet 3, vytvoří se čísla 1000, 1001, 1002. Bude-li zadáno sériové číslo 001-AA, pak se vytvoří čísla 001-AA, 001-AB, 001-AC.

OK

Načte sériová čísla do tabulky. Vložení lze vyvolat také klávesou Ctrl+Enter z polí Sériové číslo a Počet.

Hromadné načtení SČ z textu

Umožňuje hromadné vkládání sériových čísel. Bližší popis formuláře v kapitole Vkládání sériových čísel.

Zmetky

Na této záložce zadáváme sériová čísla pro zmetkové kusy. Sériová čísla zmetků zadáváme na všech operacích. Práce se zadáním sériových čísel je shodná jako pro dobré kusy, zmetku lze zadat navíc kvalitu (pole Kvalita), která se dosazuje do šarže zmetku.

Pozn.: Při zadávání sériových čísel musí být pravítkem označena ta operace, ke které se sériové číslo zmetku váže.

Sériová čísla lze do tabulek vkládat také klávesou Insert, editovat klávesou Enter a mazat klávesou Delete.

pic_2920

Obr.: Formulář Odvádění výroby při výrobě sériových čísel

Odvod

Sériová čísla výrobku se zapíší na 6. stranu odváděcích průvodek do spodní tabulky. Je-li při odvodu zadán nekorektní počet sériových čísel, odvod se neprovede.

Zadávání sériových čísel materiálů

Zadávání sériových čísel spotřebovávaných materiálů je popsán v kapitole Editace položek TP.

Book Contents

Book Index

Samostatné odvádění přípravných časů

Samostatné odvádění přípravných časů operací je umožněno při nastavení parametru "SetupTimesCompletion" = Ano.

Principy odvádění