Book Contents

Book Index

K2 Instalátor

Book Contents

Book Index

Úvod

Tento dokument slouží jako manuál pro použití K2 instalátoru a jednotlivých instalací, které nabízí.

Kapitola Popis instalátoru je věnována seznámení s uživatelským rozhraním instalátoru. Jsou zde popsány jeho základní funkce a přednosti.

Další kapitola Použití je již návodem, jak s instalátorem pracovat, jaké jsou požadavky na software a hardware a co případně dělat, pokud některá z instalací selže.

Předposlední kapitola Dostupné instalace je popisem jednotlivých instalací, které instalátor nabízí. Pro každou instalaci jsou detailně popsány jednotlivé vstupní obrazovky, tak aby uživatel neměl problém jakoukoliv z instalací úspěšně dokončit. Pokud jsou některé obrazovky instalátorů stejné, pak je popsán pouze rozdíl těchto instalací.

Poslední kapitola Rozšiřitelnost o další instalace pojednává o možnosti rozšíření K2 instalátoru o nové instalace.

Book Contents

Book Index

K2 instalátor

Hlavní myšlenkou K2 instalátoru je sjednocení všech instalací, spojených s IS K2, do jednoho místa, odkud je možné každou opakovaně instalovat jako takzvanou novou instanci. Každou takovou instanci je možné instalátorem spravovat, to znamená opravit, aktualizovat nebo odinstalovat. Správu je možné provádět i hromadně pro vybrané instance napříč různými instalacemi.

Book Contents

Book Index

Registrace uživatele k FTP infoservisu

Verze ke stažení a instalaci prostřednictvím K2 instalátoru jsou vždy distribuovány na FTP infoservis. Je tedy nutné, aby byl uživatel na Infoservisu registrován a měl nastaveno heslo na FTP. Jen pak bude mít přístup k novým instalacím.

Heslo k přístupu na FTP lze nastavit na infoservisu v Detailech uživatele. Zde je nutné stisknutím tlačítka Změnit přejít do změny uživatele.

pim_1228

Obr.: Infoservis - Detaily uživatele

Ve změně detailů uživatele infoservisu jsou zobrazena pole pro zadání hesla. Jedná se o Heslo na ftp a Heslo na ftp (znovu). V těchto polích je nutné danému uživateli nastavit a potvrdit heslo pro přístup k FTP infoservisu a k distribuovaným instalacím.

pim_1229

Obr.: Detaily uživatele - nastavení hesla na ftp

Provedené změny pak uložíme stisknutím tlačítka Uložit změny. Takto provedené změny uživatele infoservisu se projeví vždy do 24 hodin od jejich uložení!

Book Contents

Book Index

Přihlášení uživatele

Pro správné použití K2 instalátoru je tedy nutné jeho přihlášení uživatele k FTP infoservisu. Formulář pro zadání přihlašovacích údajů se zobrazí vždy po spuštění instalátoru.

pim_1226

Obr.: Formulář pro přihlášení k FTP infoservisu

Informace o přihlášení uživatele je pak zobrazena v levém dolním rohu formuláře K2 instalátoru. Pokud je, zde zobrazen text Nepřipojen není instalátor v tuto chvíli připojen k FTP infoservisu. Text Nepřipojen je zde zobrazen, např. pokud uživatel v přihlašovacím formuláři využije možnost Pokračovat bez přihlášení.

Přihlásit uživatele k FTP infoservisu je možné také pomocí tlačítka Přihlásit se, které je k dispozici v pravém horním rohu K2 instalátoru. Opět se zobrazí okno pro zadání přihlašovacích údajů.

pim_1225

Obr.: Tlačítko pro přihlášení k FTP infoservisu

Nepřihlášený uživatel nemá možnost instalovat nové verze distribuované prostřednictvím FTP infoservisu, může pouze pracovat v offline režimu, s již instalovanými instancemi a staženými instalacemi.

Book Contents

Book Index

Popis instalátoru

K2 instalátor je aplikace, která slouží k instalaci a správě instalací produktů K2 atmitec spol. s r.o. K2 instalátor je nutné před použitím nainstalovat. Při instalaci je možné zvolit umístění této instalace.

Book Contents

Book Index

Uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka instalátoru obsahuje záložky – Nové instalace, Nainstalováno, Ostatní instalace, Nastavení, Nápověda.

Book Contents

Book Index

Nové instalace

Na záložce Nové instalace je k dispozici seznam všech dostupných instalací přihlášenému uživateli. Každá z možných instalací je definována názvem, popisem a ikonou. Jednotlivé instalace zde fungují jako skupiny (rozbalovací nabídky), které je možné otevřít a rozbalit dvojím stisknutím levého tlačítka myši. Poté se zobrazí seznam dostupných dílčích instalací v rámci daného produktu (skupiny). Pokud si tedy rozbalíme, např. Informační systém K2, uvidíme zde seznam verzí informačního systému, které jsou dostupné přihlášenému uživateli, a které je možné stáhnout a nainstalovat. Symbol vlajky zde slouží pro určení jazykové lokalizace dané verze.

pim_1214

Obr.: Záložka Nové instalace

Book Contents

Book Index

Nainstalováno

Na záložce Nainstalováno je uveden seznam instalací, které již jsou na daném stroji nainstalovány.

pim_1215

Obr.: Záložka Nainstalováno

Jednotlivé instalace jsou zde rozděleny do skupin, které fungují jako rozbalovací nabídky. Každá z těchto nabídek obsahuje vždy seznam všech instancí nainstalovaných pro daný produkt (skupinu). U každé skupiny je uveden počet instalací, které obsahuje. Instalace jednotlivých produktů zde mohou být setříděny dle typu instalace nebo do uživatelem nadefinovaných složek. Pomocí ikony pic_705i zobrazíme setřídění dle typu instalace. Setřídění dle uživatelem nadefinovaných složek zobrazíme stisknutím ikony pic_706i. Obsah jednotlivých skupin, je možné zobrazit, dvojím kliknutím levého tlačítka myši.

pim_1216

Obr.: Záložka Nainstalováno

U každé instance je uveden její název a označení verze. Dále zde jsou sloupce pro datum instalace, případně aktualizace verze a umístění této instalace. Pokud je k dispozici po přihlášení uživatele novější verze, pak se v předposledním sloupci Instalace zobrazí číslo této dostupná verze se zeleným symbolem pic_707i. U každé instalace je viditelná rovněž ikona pic_785i. Pokud na tuto ikonu najedeme kurzorem myši, zobrazí se výpis detailních informací o každé instalaci daného produktu. Jedná se o totožné informace, jaké jsou uvedeny ve sloupcích, tzn., Produkt, Verze, Název, Skupina, Aktualizace, Umístění. Důležité je zde pole Dostupné aktualizace, kde jsou uvedeny všechny možnosti jak naložit s instalovanou verzí daného produktu.

Book Contents

Book Index

Zobrazení dle skupin

Jednotlivé instalace na záložce Nainstalováno můžeme třídit do uživatelem vytvořených skupin. Režim zobrazení dle definovaných skupin zapneme pomocí ikony pic_706i. Proces tvorby skupin a řazení instalací je jednoduchý. Sloupec Skupina je u každé instalace editovatelný. Dvojím stisknutím levého tlačítka myši je možné do tohoto sloupce umístit kurzor a doplnit zde název skupiny, do které chceme instalaci zařadit.

pim_1217

Obr.: Záložka Nainstalováno - tvorba skupin

Stisknutím klávesy Enter se pak instalace do zadané skupiny zařadí. Instalace bez zadané skupiny budou přiřazeny do Instalací bez skupiny.

pim_1218

Obr.: Záložka Nainstalováno - vytvořené skupiny

Book Contents

Book Index

Ostatní instalace

Na záložce Ostatní instalace jsou k dispozici instalace programů, které nejsou nezbytně nutné pro funkčnosti IS K2, ale mohou být užitečné. Jedná se instalace programů Adobe Acrobat Reader, Oracle Call Interface (OCI) klient 11.1. a Microsoft .NET Framework 4.5.1. Dále jsou zde instalace rozšíření IIS (IIS URL Rewrite 2.0 x64 a PHP 5.3 pro IIS) a Microsoft Visual C+ +, nutné pro bezproblémovou instalaci produktu K2 E-shop.

Book Contents

Book Index

Nastavení

Záložka pro nastavení základních vlastností K2 instalátoru.

pim_1227

Obr.: K2 instalátor - záložka Nastavení

Popis polí:

Název

Popis

Cesta k dočasným souborům instalátoru

Pole pro nastavení cesty k dočasným souborům instalátoru.

Cesta ke staženým instalacím

Nastavení cesty k uloženým instalacím (aktualizacím). Z tohoto uložiště pak instalátor vybrané a stažené instalace spouští.

Zobrazení dostupných verzí produktů ke stažení

Pomocí této volby je možné filtrovat verze nabízené k instalaci z FTP infoservisu, přihlášenému uživateli, na záložce Nové instalace.

  • Všechny dostupné verze - na záložce Nové instalace budou k dispozici všechny dostupné verze z FTP infoservisu.
  • Pouze nejnovější verze pro každý dostupný release - na záložce Nové instalace budou k dispozici, přihlášenému uživateli, pouze poslední nejnovější verze z každého dostuného releasu. Mohou zde tedy být i verze v rámci starších release.
  • Pouze nejnovější verze - na záložce Nové instalace budou k dispozici pouze nejnovější verze aktuálně dostupných releasů.

 

Touto volbou jsou rovněž ovlivněny verze dostupné pro aktualizaci na záložce Nainstalováno.

Implicitní setřídění nainstalovaných produktů

V tomto poli je možné nastavit způsob setřídění nainstalovaných produktů v jednotlivých skupinách na záložce Nainstalováno.

Jazyk instalací ke stažení

Zde je možné zvolit jazykovou lokalizaci instalací IS K2, které se budou přihlášenému uživateli nabízet ke stažení a následnému použití. Tato volba se týká pouze instalací IS K2.

Automaticky přihlásit po spuštění

Pokud je tato volba zatržena, dojde k přihlášení uživatele k FTP infoservisu automaticky po spuštění instalátoru.

Hromadné reinstalace provádět v tichosti

Pokud je tento příznak zatržen, provádí se hromadné reinstalace v "tichosti", bez nutnosti potvrzovat jednotlivé kroky. Tuto možnost lze využít u všech produktů kromě reinstalací IS K2.

Uložené přihlašovací údaje

Tlačítkem Smazat dojde k výmazu uložených přihlašovacích údajů uživatele k FTP infoservisu a po spuštění instalátoru bude přihlášení znovu vyžadováno.

Stažené instalace

Tlačítkem Smazat dojde k vymazání všech stažených instalací z disku.

Book Contents

Book Index

Nápověda

Na záložce Nápověda je uvedena verze K2 instalátoru. Dále jsou zde důležité odkazy pro nápovědu a technickou podporu. Ve spodní části této záložky jsou k dispozici systémové informace stroje, na kterém je K2 instalátor nainstalován a spuštěn.

Book Contents

Book Index

Lokalizace

K2 instalátor je plně lokalizován do českého a anglického jazyka. Každá instalace, která je v rámci instalátoru k dispozici, je rovněž plně lokalizována do českého a anglického jazyka. Jazyk se použije vždy v závislosti na prostředí OS Windows.

Překladem textů je možné instalátor jednoduše rozšířit o další jazyky.

Book Contents

Book Index

Použití

Book Contents

Book Index

Spuštění instalátoru

K2 instalátor je automaticky spouštěn v režimu se správcovským oprávněním. Spuštění K2 instalátoru probíhá pomocí souboru "K2Installer.exe". Uživatelé starších operačních systémů, jako jsou Windows XP a Windows Server 2003 musí spustit soubor "K2InstallerCompatibilityMode.exe". Tito uživatelé mají v režimu kompatibility určitá omezení. Mohou pracovat pouze v offline režimu instalátoru, tzn., nemohou se přihlásit k FTP infoservisu, a jsou omezeni rychlostí instalátoru v tomto režimu.

Nutným předpokladem, je zajištění potřebné softwarové a hardwarové výbavy počítače, na kterém budeme instalátor používat.

Softwarové požadavky

Hardwarové požadavky

Book Contents

Book Index

Aktualizace instalátoru

Při každém přihlášení k FTP infoservisu probíhá kontrola aktualizací K2 instalátoru. Pokud je nalezena dostupná aktualizace nabídne ji K2 instalátor ke stažení.

pim_1230

Obr.: Stažení dostupné aktualizace K2 instalátoru

Stisknutím tlačítka Ano danou aktualizaci uložíme. Po stažení aktualizace nabídne K2 instalátor tuto aktualizaci automaticky k instalaci.

pim_1231

Obr.: Instalace dostupné aktualizace K2 instalátoru

Stisknutím tlačítka Ano dojde ke spuštění Průvodce instalací produktu K2 instalátor.

pim_1232

Obr.: Průvodce instalací produktu K2 instalátor

Book Contents

Book Index

Instalace

Instalaci libovolného typu je nutné před vlastní instalací vždy stáhnout a uložit na disk. K tomuto účelu slouží tlačítko Stáhnout. Po uložení se u vybrané a stažené instalace zpřístupní tlačítko Instalovat. Stisknutím tohoto tlačítka spustí instalátor instalaci daného produktu. Tlačítko Odebrat slouží k vymazání stažené instalace z lokálního disku.

pim_1219

Obr.: Spuštění instalace

Jednotlivé instalace mají různé vstupní obrazovky vždy dle produktu, který je instalován, viz kapitola Dostupné instalace.

V případě, že instalace proběhne bezchybně, zobrazí se hlášení o úspěšném dokončení instalace. Po přepnutí na záložku Nainstalováno pak uvidíme, že v daném typu instalace přibude nový záznam o nainstalované instanci.

Pokud naopak dojde během instalace k chybě, zobrazí instalace hlášení, že nebyla dokončena.

Book Contents

Book Index

Další možnosti

Jak již bylo zmíněno, na záložce Nainstalováno jsou k dispozici všechny nainstalované instance produktů. Tato záložka slouží pro správu těchto jednotlivých instalací, tzn. pro jejich aktualizaci, opravu nebo odinstalování.

Pokud je po spuštění instalátoru a přihlášení uživatele na FTP infoservisu nalezena vyšší verze, nabídne ji instalátor u dané instance k instalaci a označí ikonou pic_707i. Instalátor nabízí k aktualizaci instalované verze vždy nejvyšší (nejaktuálnější) verzi v rámci releasu. Při nabízení verze k aktualizaci dodržuje instalátor také logiku přechodu mezi verzemi a u IS K2 rovněž jazykovou lokalizaci. Není tak možné např., slovenskou verzi IS K2 reinstalovat na verzi českou. Aktualizaci dané instance, pak provedeme, pomocí tlačítka Proveď. Tlačítko Odinstalovat slouží pro spuštění odinstalace vybrané verze.

pim_1220

Obr.: Záložka Nainstalováno - aktualizace verze

Pole s číslem verze pro aktualizaci je možné otevřít. V zobrazeném okně je vždy uvedena nabídka všech dostupných verzí, které je možné instalovat. Tato nabídka čerpá ze stažených a uložených verzí na disku a z FTP infoservisu. Pokud zde vybereme nižší verzi než je aktuálně nainstalovaná instance, zobrazí se zde ikona pic_708i. Takto lze instanci degradovat na její nižší verzi.

pim_1221

Obr.: Záložka Nainstalováno - instalace nižší verze instance

Instalace v rámci skupiny je možné hromadně sjednotit na jednu vybranou verzi. K tomu slouží pole v záhlaví každé skupiny. Instalátor zde automaticky doplní nejnovější možnou společnou verzi k instalaci, nalezenou na lokálním disku nebo FTP infoservisu. Verze je pak označena ikonou pic_709i. Pole je možné otevřít a zobrazit si tak seznam všech dostupných instalací. Stisknutím tlačítka Proveď, instalátor provede postupně aktualizace všech instancí ve skupině na vybranou verzi.

pim_1222

Obr.: Záložka Nainstalováno - hromadná aktualizace (sjednocení) verzí

Výběrem totožné verze k instalaci můžeme prostřednictvím K2 instalátoru provádět také opravy již nainstalovaných instancí. K2 instalátor tuto verzi označí ikonou pic_710i. Stisknutím tlačítka Proveď, dojde ke spuštění instalace (opravy) této verze.

pim_1224

Obr.: Záložka Nainstalováno - oprava instalace

Book Contents

Book Index

Reinstalace "v tichosti"

Hromadné reinstalace produktů ve skupinách je možné provádět "v tichosti", tzn. bez nutnosti potvrzovat jednotlivé kroky prováděné akce. Tento způsob je možné využít u všech produktů, kromě reinstalace Informačního systému K2. Pro zprovoznění této možnosti je nutné zatrhnout příznak Hromadné akce provádět v tichosti, který je dostupný na záložce Nastavení.

Book Contents

Book Index

Co dělat při potížích?

Pokud dojde při instalaci k jakékoliv chybě, která zabraňuje v jejím pokračování, zobrazí se okno s popisem, že došlo k přerušení této instalace, viz Obr.: Předčasné ukončení. V tomto případě je potřeba prohlédnout logovací soubor, zda neobsahuje podrobnější informace o chybě. Log soubor je uložen v dočasné složce instalátoru K2Installer.tmp na disku C:, která je k dispozici pouze v době instalace, a je nazván log.txt. Aby bylo možné tento log soubor získat, je potřeba ponechat otevřený dialog, viz Obr.: Předčasné ukončení, to znamená nepotvrzovat dialog tlačítkem Dokončit. Ve zmíněném adresáři pak tento log soubor nalezneme. Po potvrzení dialogu tlačítkem Dokončit, dojde ke smazání dočasného adresáři i s log souborem.

Pro snadnější odhalení a následnou opravu chyby doporučujeme zaslat log soubor na infoservis.

pim_1122

Obr.: Předčasné ukončení

Book Contents

Book Index

Dostupné instalace

Následující kapitola je návodem jak nainstalovat jednotlivé instalační balíčky dostupné v základní nabídce K2 instalátoru.

Book Contents

Book Index

Instalace IS K2

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci informačního systému K2.

Pro stávající uživatele

Od verze "MONDE" je k dispozici instalace K2 pomocí instalačního balíku MSI. Původní instalátor již nebude dále distribuován. Změna instalátoru vede i ke změně filosofie instalace, kterou si vyžádalo použití MSI balíku. Zejména pro účely instalace K2 je potřeba vyhradit jeden stroj, ze kterého se K2 bude instalovat. Záznamy o nainstalovaných aplikacích se totiž uchovávají v registru daného počítače a instalace z jiné stanice o nainstalovaných produktech tedy nic neví.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Oproti K2Installeru je vyžadován Microsoft .NET Framework 4.5 nebo vyšší, který lze stáhnout a nainstalovat z http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=30653. MSI balík tuto skutečnost neumí detekovat, proto je dobré se nejprve podívat do ovládacích panelů do sekce odebrat program, zda je výše uvedený modul nainstalován.

Book Contents

Book Index

Nová instalace

Po spuštění instalace a splnění výše uvedených podmínek se zobrazí první dialog, který uživatele informuje, že je spuštěn instalátor pro produkt „K2“, viz Obr.: Start instalace K2.

pic_2688_2020

Obr.: Start instalace K2

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který obsahuje licenční ujednání, které po přečtení musíme akceptovat, abychom mohli pokračovat dále. Ujednání akceptujeme zatrhnutím volby S podmínkami licenční smlouvy souhlasím, viz Obr.: Licenční ujednání K2.

pic_2689_2020

Obr.: Licenční ujednání K2

Tlačítkem Další se dostaneme na třetí dialog, kde je uživatel vyzván k zadání cesty, kam se má IS K2 instalovat, viz Obr.: Cílový adresář K2. Tlačítkem Změnit můžete procházet klasickým dialogem adresáře na fyzických discích, případně na síti.

pic_2690_2020

Obr.: Cílový adresář K2

Po výběru adresáře a stisku tlačítka Další se zobrazí formulář, který vyzve uživatele, aby zvolil databázovou platformu, viz Obr.: Výběr databázové platformy - MS SQL. Vždy je potřeba zvolit jméno serveru, které se automaticky doplňuje jako jméno počítače, z něhož se IS K2 instaluje a dále název hlavního katalogu, který je automaticky doplněn podle vybraného adresáře.

pic_2691_2020

Obr.: Výběr databázové platformy - MS SQL


Pokud je zvolena instalace na "Oracle", je potřeba vyplnit ještě další údaje pro připojení k serveru a to uživatel, heslo a tablespace, viz Obr.: Výběr databázové platformy - Oracle.

pic_2692_2020

Obr.: Výběr databázové platformy - Oracle

Dialog obsahuje ještě tři tlačítka. Tlačítko Testovat připojení slouží k ověření připojení podle zadaných údajů. Test není nutné spouštět, protože probíhá i při stisku tlačítka Další. O výsledku testu jsme informováni třemi možnými okny. První informuje o úspěšném připojení viz Obr.: Úspěšné připojení, druhý o chybných přihlašovacích údajích viz Obr.: Neúspěšné připojení a třetí o konfliktu jmen katalogů viz Obr.: Databáze existuje. Neúspěšné připojení nastane, pokud je špatně zadán server nebo uživatel a heslo (na Oracle) nebo je špatná kombinace hodnot v jazykovém nastavení katalogů viz. tlačítko Rozšířené.

pic_2694
Obr.: Úspěšné připojení

pic_2695
Obr.: Neúspěšné připojení

pic_2693
Obr.: Databáze existuje

Tlačítko Rozšířené slouží k jazykovému nastavení katalogů. Není nutné nastavovat, pokud se použitý jazyk K2 nebude shodovat s jazykem instalace. Podle jazyku IS K2 v balíku MSI se automaticky doplní hodnoty. Pokud nevyhovují požadavkům uživatele IS K2, je možné je změnit viz Obr.: Nastavení jazykových proměnných. Toto nastavení by měla provádět osoba, která je znalá problému, jinak není zaručeno, že K2 bude pracovat správně při komunikaci s databázemi.

pic_2698_2020

Obr.: Nastavení jazykových proměnných

Tlačítko Obnov rozšířené obnoví hodnoty jazykového nastavení podle jazyka IS K2 v balíku MSI.

Po úspěšném nastavení a stisku tlačítka Další, vybereme z dalšího formuláře licenční soubor pro danou verzi systému K2.

pic_3395_2020

Obr.: Výběr licenčního souboru

Pokud cestu k licenčnímu souboru nevyplníme, na konci instalace bude instalátor znovu požadovat načtení tohoto souboru.

pic_3397_2020

Obr.: Hlášení o nekorektní licence

pic_4919
Obr.: Hlášení o možnosti načtení nové licence

Po stisknutí tlačítka Další na formuláři pro vyplnění cesty k  licenčnímu souboru v instalaci se zobrazí formulář s možností instalace některých volitelných součástí IS K2, viz Obr.: Nastavení volitelných součástí instalace. V současnosti lze pouze změnit nastavení komponent jazyka R.

V tomto formuláři nastavujeme Stav K2, který slouží pro účely odesílání informací o použití licence do společnosti K2 atmitec. Pokud zatrhneme pole Produkční K2, bude IS K2 registrován jako produkční, pokud pole nezatrhneme, IS K2 bude testovací a jeho funkčnost bude omezena.

pic_2699_2020

Obr.: Nastavení volitelných součástí instalace

Po stisku tlačítka Nainstalovat začne probíhat instalace IS K2. O jejím průběhu jsme informováni ukazatelem průběhu, viz Obr.: Průběh instalace. Může se stát, že se ukazatel zastaví a vypadá to, jako že se nic neděje. V tomto případě je dobré se podívat na lištu nebo do procesů systému, jestli neběží již programy K2 a to buď "k2_sqlrs" nebo "k2wimport", které jsou schovány za oknem zobrazující průběh instalace.

pic_2700_2020

Obr.: Průběh instalace

O úspěšné instalaci jsme informováni následujícím dialogovým oknem, viz Obr.: Dokončení instalace. Na této obrazovce je k dispozici zatrhávací pole Spustit K2. Pokud je toto pole zatrženo, zobrazí se automaticky dialogové okno pro spuštění IS K2 ihned po dokončení instalace.

pic_2701_2020

Obr.: Dokončení instalace

V případě chyby při instalaci bude zobrazeno okno, viz Obr.: Neúspěšná instalace.

pic_2703_2020
Obr.: Neúspěšná instalace

Book Contents

Book Index

Přebrání stávající K2

Přebrání stávající instalace IS K2 je akce, při které se K2 instaluje do již existujícího adresáře s již existující K2 instalovanou starým instalátorem, tedy při přechodu 133 -> MONDE, nebo v případě, že z nějakého důvodu bylo potřeba odinstalovat IS K2. Důležitá je přítomnost souborů "k2_3main.ini" v případě verze 133 nebo "k2.ini" v případě verze MONDE a vyšší a dále souboru "sysk2.ini". Z těchto ini souborů se přečtou informace potřebné k úspěšné instalaci K2. Přebrání probíhá stejným způsobem jako instalace IS K2. Rozdíl je při zobrazení dialogového okna nastavení databázové platformy, kdy jsou některá pole šedá, protože jejich změna není žádoucí. U Oracle je potřeba doplnit pouze údaje o uživateli a heslu.

C
Obr.: Dotaz na přebrání stávající instalace

Book Contents

Book Index

Logy instalací

K2 instalátor po provedení jakékoliv akce (instalace, reintalace, odebrání produktu) zobrazí hlášení o jejím dokončení. Zde má uživatel dvě možnosti.

pim_1294

Obr.: Dokončení instalace

Stisknutím tlačítka Zavřít, dojde k uzavření formuláře. Pomocí tlačítka Zobrazit informace o instalaci je možné zobrazit detailní informace o provedené akci. Každá akce realizovaná prostřednictvím instalátoru se zaznamenává do textového souboru a ukládá se do složky K2Installer.tmp. Pokud tedy uživatel zvolí možnost zobrazení detailu, otevře se vždy formulář, kde jsou vidět právě tyto logy s detailním výpisem jednotlivých kroků, tzn., ty ze souboru K2Installer.tmp.

pim_1295

Obr.: Detailní informace o instalaci

V případě, že je instalátorem provedena hromadná reinstalace v tichosti, tzn. bez nutnosti odsouhlasit jednotlivé kroky, zobrazí instalátor na konci této akce okno s informacemi o všech provedených instalacích. I zde je pak možné, pomocí tlačítka Detail, zobrazit detailní záznam o provedené akci.

pim_1297

Obr: Informace o instalacích provedených "v tichosti"

Pokud je některý z výsledných log souborů příliš velký, není zde načtený hned, ale až po kliknutí na viditelný odkaz.

pim_1296

Obr.: Odkaz pro zobrazení logu

Výsledné log soubory lze uložit do "*.ZIP" archívu a připravit je takovýmto způsobem, např., pro odeslání. Uložení log souborů je možné provést kliknutím na tlačítko Připravit log soubory k odeslání. Otevře se dialogové okno, kde zvolíme název souboru a vybereme složku, do které chceme soubor uložit. Do vzniklého "*.ZIP" archívu se uloží všechny log soubory vztahující se k právě dokončené akci a součástí tohoto archívu, je vždy rovněž soubor s názvem SystemInfo, který obsahuje systémové informace o počítači, na kterém je K2 instalátor nainstalován a spuštěn. Jedná se o totožné informace, které jsou uvedeny na záložce Nápověda v K2 instalátoru.

Log soubory z instalační služby, tzn., ty na záložce Windows log instalace je možné otevřít v poznámkovém bloku kliknutím na příslušné tlačítko.

Book Contents

Book Index

Lokální instalace

Book Contents

Book Index

Princip lokální instalace

Tento typ instalace je dostupný od verze K2 mona. Jedná se o instalaci IS K2 na lokální počítač, s tím, že je datově napojena na serverovou instalaci a zajišťuje tak, že budou mít vždy stejné verze. Lokální instalace se tedy dokáže automaticky reinstalovat, v případě, že dojde k aktualizaci serverové instalace.

Lokální instalace obsahuje všechny binární soubory, lokalizační soubory a soubory nápovědy. Všechny ostatní datové soubory sdílí lokální instalace s instalací serverovou.

Book Contents

Book Index

Lokální instalace K2

Instalátor pro lokální instalaci nalezneme v adresáři serverové K2 a dále ve složce SupportFiles\LocalInstall. Z tohoto umístění je možné spustit instalátor pro tuto instalaci. Instalaci tedy spouštíme vždy ze serverové K2, ke které chceme lokální instalaci IS K2 nainstalovat.

Instalátor spouštíme z uvedeného umístění pomocí souboru "K2Installer.exe". Po spuštění se zobrazí obrazovka instalátoru s produktem Lokální instalace.

pim_1327

Obr.: Instalátor pro Lokální instalaci

Vlastní instalaci spustíme pomocí tlačítka Instalovat. Po spuštění se zobrazí první dialog, který informuje uživatele, že je spuštěn instalátor pro produkt Lokální instalace K2, viz obr. Start lokální instalace K2.

pim_1328

Obr.: Start lokální instalace K2

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který obsahuje licenční ujednání, které je nutné po přečtení akceptovat, abychom mohli pokračovat dále. Ujednání akceptujeme, zatrhnutím volby S podmínkami licenční smlouvy souhlasím, viz obr. Licenční ujednání K2.

pim_1329

Obr.: Licenční ujednání K2

Pomocí tlačítka Další se dostaneme na třetí dialog, kde je uživatel vyzván k výběru adresářů, viz obr. Výběr cílového adresáře.

V poli Složka instalace zadáváme cestu, kam se má lokální K2 nainstalovat. Tlačítkem Změnit můžeme procházet klasickým dialogem adresáře na fyzických discích. Po vybrání adresáře instalátor do cesty doplňuje ještě instanci lokální instalace, např. pro první instalaci to je K2, pro druhou K2_I1, pro třetí K2_ I2, atd., proto je vhodné cestu ještě před stiskem tlačítka Další zkontrolovat, popř. změnit. Toto chování má opodstatnění ve chvíli, kdy instalujeme více lokálních K2 a máme pro ně připraven jeden společný adresář.

Složka, do které se instaluje lokální instalace K2, musí mít nastaveno oprávnění typu „Měnit“ pro uživatele, který lokální instalaci spouští.

pim_1350

Obr.: Nastavení oprávnění

Nedoporučujeme instalovat lokální K2 do složky Program Files, případně Program Files (x86). V tomto případě se může objevit problém s aktualizací K2!

Do pole Složka hlavní K2 zadáváme cestu k adresáři s instalací serverové K2, ke které je tato lokální K2 instalována. Vždy se zde nabízí cesta ke K2, ze které je lokální instalace spuštěna. Měla by zde být uvedena vždy UNC cesta.

pim_1330

Obr.: Výběr cílového adresáře

Další obrazovka, která se zobrazí po stisknutí tlačítka Další, je již pouze přehledem součástí instalace, viz obr. Přehled součástí lokální instalace. Zde již nelze nic měnit.

pim_1331

Obr.: Přehled součástí lokální instalace

Po stisku tlačítka Nainstalovat začne probíhat instalace lokální K2. O jejím průběhu informuje ukazatel, viz obr. Průběh lokální instalace.

pim_1332

Obr.: Průběh lokální instalace

O úspěšné instalaci lokální K2 je uživatel informován v dalším dialogovém okně, viz obr. Dokončení lokální instalace.

pim_1333

Obr.: Dokončení lokální instalace

Stisknutím tlačítka Dokončit instalaci lokální K2 ukončíme.

Book Contents

Book Index

Řešení známých potíží

Pokud systém K2 nelze spustit a zůstává přihlašovací obrazovka, je zapotřebí jej spustit ve správném režimu. Nahrání našich k2p_*.bpl brání interní antivir Windows.

Vypnutí provedete v internetovém prohlížeči přes Nastavení ® Aktualizace zabezpečení ® Zabezpečení Windows ® Ochrana před viry a hrozbami ® Ochrana v reálném čase.

Book Contents

Book Index

K2 aktualizační služba

K2 Aktualizační služba zajišťuje shodu verzí mezi serverovou a lokální instalací IS K2. Tato služba zajišťuje aktualizaci lokální instalace K2, a to i v případě, kdy nemá uživatel právo na daném počítači instalovat jakékoliv aplikace.

Book Contents

Book Index

Instalace aktualizační služby

Instalátor pro K2 aktualizační službu nalezneme, v adresáři serverové K2 a dále v umístění SupportFiles\LocalInstall\Packages\UpdateService. Instalátor K2 aktualizační služby bychom tedy měli spouštět vždy z adresáře serverové K2, ke které máme nainstalovanou lokální K2.

Instalátor spouštíme z uvedeného umístění pomocí souboru "K2UpdateServiceInstallation.msi". Po spuštění se zobrazí obrazovka instalátoru s informací o instalaci produktu K2 aktualizační služby, viz obr. Start instalace K2 aktualizační služby.

pim_1334

Obr.: Start instalace K2 aktualizační služby

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který obsahuje licenční ujednání, které je nutné po přečtení akceptovat, abychom mohli pokračovat dále. Ujednání akceptujeme zatrhnutím volby S podmínkami licenční smlouvy souhlasím, viz obr. Licenční ujednání K2.

pim_1335

Obr.: Licenční ujednání K2

Pomocí tlačítka Další se dostaneme na třetí dialog, kde je uživatel vyzván k výběru cílového adresáře pro instalaci K2 aktualizační služby, viz obr. Výběr cílového adresáře. Změnit adresář, do kterého se bude K2 aktualizační služba instalovat, můžeme pomocí tlačítka Změnit.

pim_1336

Obr.: Výběr cílového adresáře

V dalším kroku instalace je zatrhávací pole Spouštět uživatelům aplikaci pro notifikaci událostí. Pokud je, toto pole zatrženo bude spuštěna pro každého uživatele aplikace, která notifikuje události aktualizační služby. Ve Windows se pak zobrazí ikona, která vyjadřuje stav aktualizační služby. Pokud toto pole při instalaci nezatrhneme, aplikace se spouštět nebude. U terminálových serverů doporučujeme tuto volbu nezapínat.

pim_1363

Obr.: Spuštění aplikace pro notifikaci událostí

Dalším krokem instalace je zadání jména a hesla uživatele, pod kterým bude K2 aktualizační služba běžet. Je možné použít místní systémový účet, viz obr. Místní systémový účet nebo účet doménového uživatele, viz obr. Tento účet. Podmínkou je, aby účet byl administrátorem daného počítače, a zároveň musí být pro tohoto uživatele viditelná serverová K2.

pim_1339

Obr.: Místní systémový účet

pim_1340

Obr.: Tento účet

Po stisku tlačítka Další se kontroluje shoda hesel. Pokud nejsou shodné, je uživatel vyzván k opravě.

Další obrazovka, která se zobrazí po stisknutí tlačítka Další, je již pouze informací pro uživatele o připravenosti dané instalace, viz obr. Potvrzení instalace.

pim_1337

Obr.: Potvrzení instalace

O úspěšné instalaci K2 aktualizační služby je uživatel informován v dalším dialogovém okně, viz obr. Dokončení instalace.

pim_1338

Obr.: Dokončení instalace

Stisknutím tlačítka Dokončit instalaci K2 aktualizační služby ukončíme.

Book Contents

Book Index

Princip aktualizace lokální instalace

Po instalaci K2 aktualizační služby se mezi spuštěnými službami ve Windows objeví ikona této služby. Tato ikona reflektuje 3 stavy K2 aktualizační služby:

Po spuštění lokální IS K2, pomocí souboru "K2.exe", dojde vždy ke kontrole serverové K2, se kterou je daná lokální K2 datově propojena. Pokud jsou obě tyto K2 stejné (mají stejnou verzi), dojde ke spuštění lokální K2. Pokud je serverová K2 jiné verze než lokální K2, je odeslán požadavek K2 aktualizační službě a tato služba reinstaluje lokální K2, tak aby odpovídala verzi serverové K2. Služba pak provede odebrání lokální K2 a její opětovnou instalaci a následně lokální IS K2 spustí.

V případě, že je po spuštění lokální K2, zaznamenán rozdíl mezi lokální a serverovou K2 a nedojde ke spojení s K2 aktualizační službou, např. v případě, že služba neběží nebo není nainstalována, dojde se spuštění serverové K2. IS K2 v tomto případě hlásí, že je spuštěná serverová verze K2.

Book Contents

Book Index

K2 vzdálená správa lokálních instalací

Tato aplikace umožňuje správci IS K2 vzdáleně spravovat lokální instalace dané serverové instalace K2. Tato aplikace musí být spouštěna vždy z kořenového adresáře serverové K2 a dále ze složky Admin. Zde nalezneme soubor "K2RemoteUpdateManager.exe", pomocí kterého aplikaci pro vzdálenou správu lokálních instalací spustíme. Veškeré operace, které K2 vzdálená správa lokálních instalací provádí, vyžadují, aby na daném vzdáleném počítači běžela K2 aktualizační služba.

V adresáři Admin je k dispozici také textový soubor "LocalInstallations.k2". V tomto souboru je uveden seznam všech lokálních instalací IS K2, které byly instalovány k dané serverové K2. Aplikace pro vzdálenou správu lokálních instalací z tohoto textového souboru vychází.

Aplikace pro vzdálenou správu lokálních instalací obsahuje dvě záložky Instalace a Služby.

Book Contents

Book Index

Instalace

Záložka Instalace slouží pro vzdálenou správu lokálních instalací IS K2.

pim_1341

Obr.: Záložka Instalace

V horní části na záložce Instalace jsou základní informace o serverové instalaci K2. Je zde uvedeno označení verze a umístění serverové K2. Dále zde může být upozornění, že K2 není v reinstalačním módu. V případě, že je serverová K2 v reinstalačním módu, nemůže být nikdo přihlášen v lokálních K2 a může být bezpečně spouštěna jejich vzdálená aktualizace.

Pokud není, serverová K2 v reinstalačním módu mohou být v lokálních K2 přihlášeni uživatelé. V tomto případě mohou tito uživatelé, při aktualizaci lokálních K2, přijít, např. o rozdělanou práci.

Ve spodní části záložky Instalace je seznam vzdálených počítačů a umístění lokálních K2, které jsou na nich nainstalované. Dále je zde vždy uvedeno označení verze, datum a čas instalace a ikona vyjadřující stav dané instalace. Instalace mohu mít 3 stavy:

pic_928i lokální K2 se shoduje se serverovou instalací. Lokální K2 je tedy aktuální.

pic_929i verze lokální K2 se neshoduje se serverovou instalací. Lokální K2 je zastaralá.

pic_930i na daném počítači neběží aktualizační služba, služba není nainstalována, nebo např. došlo k ručnímu vymazání lokální K2. Tento červený semafor zahrnuje více stavů.

Pokud myší najedeme na semafor vyjadřující stav, zobrazí se detailní informace o tomto stavu (stav + datum a čas přečtení). Dvojím kliknutím myší na semafor vyjadřující stav dojde k aktualizaci tohoto semaforu.

Po spuštění aplikace pro vzdálenou správu lokálních instalací se automaticky zatrhnou všechny instalace označené oranžovým semaforem. Ty nejsou aktuální a je žádoucí jejich aktualizace. Vynutit aktualizaci můžeme i u položek s červeným a zeleným semaforem, je nutné je, ale vždy zatrhnout.

Aktualizují se vždy pouze zatržené lokální instalace K2. K vlastní aktualizaci vybraných lokálních instalací dojde vždy po stisknutí tlačítka Aktualizovat. Po dobu aktualizace nelze v této aplikaci dále pracovat. V případě, že je na počítači několik lokálních instalací, budou aktualizovány postupně.

Pomocí této aplikace je možné lokální instalace K2 vzdáleně také odinstalovat. To lze provést tak, že si označíme v seznamu danou lokální instalaci a stiskneme tlačítko Odinstalovat.

Vzdáleně je možné na počítač lokální K2 také nainstalovat. To provedeme tak, že stiskneme tlačítko Nová instalace a do zobrazeného formuláře doplníme do pole Vzdálený počítač název počítače a do pole Instalační adresář cestu k adresáři, do kterého chceme lokální K2 nainstalovat, viz obr. Nová instalace.

pim_1342

Obr.: Nová instalace

Tlačítkem Instalovat pak instalaci lokální K2 potvrdíme.

Book Contents

Book Index

Služby

Na záložce Služby je možné vzdáleně spravovat K2 aktualizační služby.

pim_1343

Obr.: Záložka Služby

Vzdálená správa služeb na této záložce funguje obdobným způsobem jako správa lokálních K2 na záložce Instalace. V horní části záložky Služby jsou vždy uvedeny informace o dostupné (aktuální) verzi K2 aktualizační služby. Ve spodní části je pak uveden seznam všech počítačů, na kterých je K2 aktualizační služba nainstalována. Tento seznam odpovídá seznamu lokálních instalací z dané serverové K2.

U každé aktualizační služby v seznamu je vždy uveden název počítače, na kterém je tato služba nainstalována, označení její verze a stav v podobě semaforu. Aktualizační služba může mít 3 různé stavy:

pic_928i K2 aktualizační služba je aktuální.

pic_929i K2 aktualizační služba není aktuální a je nutné ji aktualizovat.

pic_930i K2 aktualizační služba na daném počítači neběží, ke službě se nepodařilo připojit, atd.. Tento červený semafor zahrnuje více stavů.

Detailní informace o stavu služby se zobrazí po najetí myší na daný semafor. Zobrazí se stav a datum a čas přečtení. Dvojím kliknutím myší na semafor vyjadřující stav dojde k aktualizaci tohoto semaforu.

Po spuštění aplikace se vždy zatrhnou ty služby, u kterých je žádoucí jejich aktualizace, tzn., ty označené oranžovým semaforem. Vlastní aktualizaci služby pak spustíme pomocí tlačítka Aktualizovat. Aplikace provede aktualizaci označených položek (K2 aktualizačních služeb).

Book Contents

Book Index

Distribuce K2 aktualizační služby a lokální instalace pomocí skupinové politiky domény (GPO)

Cílem následujícího textu je popis distribuce K2 aktualizační služby a lokální instalace pomocí skupinové politiky na počítače, které jsou zařazeny v doméně. Návod je rozdělen na dvě části. První pojednává o nastavení cílových počítačů a druhá část popisuje skripty pro vzdálenou instalaci.

Book Contents

Book Index

Nastavení cílového počítače

K2 aktualizační služba musí být spuštěna pod uživatelem, který je na cílovém počítači nastaven jako lokální administrátor. Nachází se tedy v lokální skupině „Administrators“.

Politika musí jako první nastavit uživatele určeného pro běh služby do této skupiny. Zde je potřeba dát pozor na to, abychom do skupiny „Administrators“ vkládali doménovou skupinu, kterou si vytvoříme a přiřadíme ji daného uživatele. Pokud bychom chtěli přidat přímo uživatele, došlo by k výmazu celé skupiny „Administators“ a jejím členem by zůstal pouze uživatel, kterého jsme přidávali. Varianta se skupinou zachová a rozšíří aktuální nastavení skupiny na cílovém počítači.

Tuto část najdeme v detailu politiky v sekci "Computer Configuration / Policies / Windows Settings / Restricted Groups“, viz obrázek. Můžeme zde vidět vytvořenou skupinu „K2_install_test“, která má nastaveno členství „Member Of“ na hodnotu „administrators“.

pim_1344

Obr.: Nastavení cílového počítače

Book Contents

Book Index

Instalace aktualizační služby

Instalaci služby provedeme pomocí skriptu, který přiřadíme v politice jako „Startup“ skript. Tuto část najdeme v detailu politiky v sekci „Computer Configuration / Policies / Windows Settings / Scripts(Startup/Shutdown)“, viz obrázek.

pim_1345

Obr.: Instalace aktualizační služby

Vytvoříme soubor např. „update_service_loc_inst.cmd“, do kterého vložíme dávku, která je uvedena a popsána níže. Dávka je nastavena tak, aby se spustila instalace pouze za předpokladu, že na cílovém počítači ještě nebyla instalována. V opačném případě je dávka ihned ukončena. V případě, že bychom chtěli instalovat i lokální instalaci K2 je nutné uvést včetně parametrů, které jsou označeny červenou barvou. Bez těchto parametrů dojde pouze k instalaci K2 aktualizační služby.

REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\K2UpdateService"

IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 (

msiexec /i %DIRECTORY_WITH_MSI_FOR_SERVICE%\K2UpdateServiceInstallation.msi INSTALLDIR="%INSTALL_DIR%" ACCOUNTTYPE=2 WINDOWSUSER=%USER_FOR_SERVICE% CAWINDOWSPASS1=%PASSWORD_FOR_USER_FOR_SERVICE% SERVER_INSTALLATION_PATH=%PATH_WITH_SERVER_INST_K2% CLIENT_INSTALLATION_PATH=%PATH_FOR_LOCAL_K2% SENDREQUESTFORINSTALLNEWK2=1 /quiet /norestart

)

kde nahradíme následující parametry za potřebné hodnoty:

Parametr: %DIRECTORY_WITH_MSI_FOR_SERVICE%

Popis: Cesta k instalačnímu souboru K2 aktualizační služby. Cesta musí být dostupná lokálnímu uživateli “LocalSystem”, pod kterým probíhá instalace na cílový počítač.

Parametr: %INSTALL_DIR%

Popis: Cesta pro instalaci služby na cílovém počítači

Parametr: %USER_FOR_SERVICE%

Popis: Název účtu, pod kterým bude spuštěna aktualizační služba. Uživatel musí mít přístup k serverové instalaci K2 a musí být uveden jako lokální administrátor.

Parametr: %PASSWORD_FOR_USER_FOR_SERVICE%

Popis: Heslo pro výše uvedeného uživatele

Parametr: %PATH_WITH_SERVER_INST_K2%

Popis: Cesta k serverové instalaci IS K2. Cesta musí být ve tvaru UNC cesty. Musí začínat “\\”.

Parametr: %PATH_FOR_LOCAL_K2%

Popis: Cesta k instalaci lokální instalace na cílovém počítači

Celý příklad:

REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\K2UpdateService"

IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 (

msiexec /i \\ISK2\Server\SupportFiles\LocalInstall\Packages\UpdateService\K2UpdateServiceInstallation.msi INSTALLDIR="c:\K2UpdateService" ACCOUNTTYPE=2 WINDOWSUSER=adm\updateservice CAWINDOWSPASS1=PassForUser SERVER_INSTALLATION_PATH=\\ISK2\Server CLIENT_INSTALLATION_PATH=c:\K2Production SENDREQUESTFORINSTALLNEWK2=1 /quiet /norestart

)

Skript následně přidáme do výše popisované sekce. Oblast je vidět na obrázcích níže.

pim_1346

Obr.: Formulář pro nastavení dávky

Tlačítkem Add… vyvoláme formulář, kde vybereme soubor s dávkou, která má být na cílovém počítači spuštěna.

pim_1347

Obr.: Formulář pro výběr dávky

Shrnutí:

V definici politiky musí být jako první krok přidání uživatele do lokálních administrátorů a následně skript s instalací po spuštění počítače. Nakonec přiřadíme politiku k počítačům, na které se provede vzdálená instalace.

Politika se na cílové počítače aplikuje až po jejich restartu.

Poznámka:

Instalace lokální instalace proběhne zhruba 20 vteřin po instalaci aktualizační služby.

Book Contents

Book Index

Reinstalace

Reinstalace znamená přechod systému na vyšší verzi.

Reinstalaci spouštíme v K2 instalátoru na záložce Nainstalováno. Zde je seznam všech dosud nainstalovaných IS K2 (viz kapitola Další možnosti). Ve formuláři nejdeme verzi IS K2, kterou chceme reinstalovat a stiskneme tlačítko Proveď. Tím se spustí reinstalace verze. Otevře se okno s průvodcem instalací produktu, viz Obr.: Spuštění reinstalace.

pic_2688_2020
Obr.: Spuštění reinstalace

Není-li K2 v reinstalačním módu, instalátor při kontrole instalace zobrazí následující hlášení.

pic_3348_2020

Obr.: Kontrolní hlášení o reinstalaci

V průběhu reinstalace se může objevit ještě jedno hlášení, a to v případě, kdy v systému K2 zůstal přihlášený uživatel.

pic_2912
Obr.: Hlášení o přihlášeném uživateli v K2

Po nastavení příznaku reinstalace, příp. odhlášení všech uživatelů, stiskneme tlačítko Opakovat. Reinstalace pak pokračuje dále.

Pokud reinstalujeme IS K2 na databázi Oracle, K2 potřebuje v některých případech při kontrole připravenosti předchozí verze získat přístup do databáze. Po spuštění reinstalace se objeví formulář Přihlašovací údaje k databázi. Tato akce běží ihned po začátku instalace a není tedy možné údaje získat z formulářů instalace.

pic_3987

Obr.: Formulář Přihlašovací údaje k databázi

Po stiknutí tlačítka Další se zobrazí okno s informací, že proběhne kontrola struktur databází. V rámci reinstalace se provádí kontrola struktur všech mandantů. V závislosti na počtu mandantů instalátor odhadne dobu trvání kontroly. Po stisku tlačítka Další se kontrola spustí.

pic_4920

Obr.: Kontrola struktur databází

Doběhne-li kontrola v pořádku, reinstalace pokračuje dalším oknem. Pokud se během kontroly struktur objeví chyby, zobrazí se některé z následujících hlášení. Stisknutím tlačítka Přerušit se reinstalace zruší, tlačítkem Opakovat se kontrola spustí znovu. Stiskneme-li tlačítko Ignorovat, reinstalace poběží dále a kontrola struktur se spustí až na konci reinstalace.

pic_4921

Obr.: Chyba kontroly struktur - kontrola neproběhla

pic_4923

Obr.: Chyba kontroly struktur - kontrola zjistila chyby

Nahlášené chyby je třeba opravit a následně spustit kontrolu znovu. Je doporučeno, aby kontrola struktur nevykazovala žádné chyby. Kontrolu struktur databází si lze připravit předem v reinstalačním manažerovi (viz. kapitola Reinstalační manažer), protože u této kontroly nemusí být zapnutý reinstalační mód.

Při reinstalaci na vyšší generační verzi se následně objeví formulář pro výběr licenčního souboru.

pic_3395_2020

Obr.: Výběr licenčního souboru

Po stisku tlačítka Další se zobrazí formulář s možností instalace některých volitelných součástí IS K2.

V tomto formuláři nastavujeme Stav K2, který slouží pro účely odesílání informací o použití licence do společnosti K2 atmitec. Pokud zatrhneme pole Produkční K2, bude IS K2 registrován jako produkční, pokud pole nezatrhneme, IS K2 bude testovací a jeho funkčnost bude omezena.

pic_2699_2020

Obr.: Nastavení volitelných součástí instalace

Po stisku tlačítka Nainstalovat se spustí reinstalace IS K2.

Book Contents

Book Index

Reinstalační manažer

Reinstalační manažer slouží pro zajištění správné reinstalace systému K2. Manažer je umístěn ve stromovém menu ve Správci - složka Systém. Pro práci s Reinstalačním manažerem je nutné, aby měl uživatel nastavené právo Servisní zásahy.

pic_2908_2021.png
Obr.: Správce - Reinstalační manažer

Po spuštění funkce se zobrazí formulář Reinstalační manažer.

pic_2909_2021.png

Obr.: Reinstalační manažer

Zatržené pole Zákaz přihlašování zabrání uživatelům přihlásit se do IS K2 s výjimkou uživatele, který zákaz přihlašování nastavil. Tím se zajistí, aby průběh reinstalace nebyl narušován přítomností uživatelů v IS K2. Pole Zákaz přihlašování od umožňuje nastavit, odkdy se uživatelé nebudou moct přihlásit. Pokud je doba přihlášení před nastaveným zákazem, zobrazí se hlášení, že se od nastaveného času nebude moci do IS K2 přihlásit. Hlášení nastavíme v poli Zpráva po přihlášení. Do pole Uživatel se pak automaticky doplní zkratka aktuálně přihlášeného uživatele, který provádí nastavení v Reinstalačním manažerovi.

pic_2910_2021.png

Obr.: Přihlašovací okno IS K2 - zatržené pole Zákaz přihlašování

pic_3035_2021.png
Obr.: Přihlašovací okno - po vyplnění pole Zákaz přihlašování od

Ve chvíli, kdy je pole Zákaz přihlašování zatržené, je možné zaktivnit i pole Reinstalace povolena. Tímto uživatel potvrdí, že reinstalaci nic nebrání a může proběhnout. Pro zatrhnutí pole je nutné, aby byli všichni uživatelé odhlášeni z K2 a všechny povinné inicializace v dané verzi byly provedeny. Není-li pole zatržené, instalátor nám nepovolí pokračovat v reinstalaci.

Pokud se pole nezatrhne, důvody se objeví v poli Důvody nezatrhnutí pole.

pic_4557_2020

Obr.: Reinstalační manažer

Podle typu reinstalace verze se zvolí v Reinstalačním manažerovi možnost Reinstalovat na:

Dle zvolené varianty reinstalace se spustí kontroly dokončení povinných inicializací a potřebných kroků pro přechod na požadovanou verzi.

Tlačítko Kontrola struktur provede kontrolu, zda struktury databáze odpovídají definicím v K2. Kontrolu lze spustit kdykoliv, protože není vázána na zatrhnutí polí Zákaz přihlašování ani Reinstalace povolena. Stejná kontrola je provedena také v rámci přípravy instalátoru na reinstalaci.

pic_4924_2021.png

Obr.: Reinstalační manažer - Kontrola stuktur

Pokud je před reinstalací z nižší verze nutné provést určité akce, objeví se v Reinstalačním manažerovi navíc tlačítko Příprava na "danou verzi", které obsahuje potřebné inicializace.

Upozornění: Po ukončení reinstalace je K2 stále v reinstalačním módu a nelze se do ní přihlásit. Uživatel, který provedl nastavení v Reinstalačním manažerovi, se musí po dokončení reinstalace přihlásit do K2 a v Reinstalačním manažerovi odtrhnout pole Zákaz přihlašování. Poté je možné se do K2 přihlásit pod jakýmkoliv uživatelem.

Pozn.: Dokud bude K2 v reinstalačním módu, bude na toto uživatel, který reinstalační mód nastavil, při ukončování K2 upozorňován hlášením "K2 má zakázané přihlašování. Přesto ukončit?". Pokud uživatel zvolí Ano, K2 se ukončí, pokud Ne, uživatel zůstane přihlášen.

pic_4568_2021

Obr.: Hlášení systému K2 při ukončení K2

Book Contents

Book Index

Fulltextové klíče

Pokud během konverzí dochází ke změně nebo rušení textových polí, automaticky se zruší fulltextový klíč, aby nedocházelo k chybám během vykonávání SQL dotazů konverzí. Po skončení konverzí běží inicializace verze, která se snaží zrušené fulltextové klíče obnovit podle definice v K2: Správce - nastavení fulltextových klíčů, funkce 778.

Obnovování fulltext klíčů může být časově náročná operace, která je prováděna na SQL serveru na pozadí. Klíče jsou proto dostupné pro dotazování až po doběhnutí této operace na pozadí.

Jestliže během obnovování se objeví chyba, která může být způsobena chybějícími poli ve fulltextu nebo změnou primárního klíče tabulky, zapíše se do logu ve složce SetupLogs\repairfulltext_(mandant).log. Uvedené chybné fulltextové klíče je potřeba prověřit a opravit viz dokumentace Správce - kapitola 1.17.15. Nastavení fulltextových klíčů.

Book Contents

Book Index

K2 aplikační server

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci aplikačního serveru IS K2 verze 3. Aplikační server pak slouží pro obsluhu webových klientů, kteří se na aplikační server připojují.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Prvním požadavkem instalátoru aplikačního serveru je nutnost mít spuštěnou instalaci s administrátorským oprávněním. Jelikož tuto podmínku musí splňovat již K2 instalátor samotný, je tímto zajištěno, že se toto oprávnění přenese i na všechny instalace spouštěné z K2 instalátoru. Pro jistotu toto oprávnění testuje každá instalace, takže v případě nedostatečného oprávnění by instalátor zobrazil hlášení.

Druhým požadavkem je nutnost mít nainstalovaný IS K2, a to verze, která odpovídá verzi aplikačního serveru, minimálně na úrovni verzi releasu verze, to znamená např. 3.135.3.

Pokud jsou výše zmíněné podmínky splněny, pak můžeme spustit instalaci.

Book Contents

Book Index

Instalace

Po spuštění instalace se zobrazí první dialog, který uživatele informuje, že je spuštěn instalátor pro produkt K2 Aplikační server a navíc zobrazí číslo verze, která bude nainstalována, viz Obr.: Start instalace AS.

pim_1124_01

Obr.: Start instalace AS

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který obsahuje licenční ujednání, která po přečtení musíme akceptovat, abychom mohli pokračovat dále. Ujednání akceptujeme, zatrhnutím volby S podmínkami licenční smlouvy souhlasím, viz Obr.: Licenční ujednání AS.

pim_1125_01

Obr.: Licenční ujednání AS

Tlačítkem Další se dostaneme na třetí dialog, kde je uživatel vyzván k zadání cesty k nainstalované K2, viz Obr.: Cesta k IS K2. Tlačítkem Změnit můžete procházet klasickým dialogem adresáře na fyzických discích, případně na síti.

pim_1126_01

Obr.: Cesta k IS K2

Pokud ve vybraném adresáři není nainstalován IS K2, pak je při pokusu o pokračování v instalaci zobrazeno varovné hlášení, které nedovolí pokračovat v instalaci, dokud není vybraná platná cesta, viz Obr.: IS K2 nenalezen

pim_1127

Obr.: IS K2 nenalezen

Pokud je v adresáři nalezena platná instalace IS K2, instalace po stisknutí tlačítka Další pokračuje k dalšímu dialogu, který slouží k výběru instalační cesty. Tedy cesty kde se bude aplikace instalovat. Tlačítkem Změnit můžete procházet klasickým dialogem adresáře na fyzických discích.

pim_1128_01

Obr.: Instalační adresář

Po výběru instalačního adresáře a stisku tlačítka Další se zobrazí dialog, který vyzve uživatele, aby zadal název aplikačního serveru, včetně popisu (určen pro jednodušší rozpozdnání aplikačního serveru) a mandanta, viz Obr.: Název aplikačního serveru K2. Tato hodnota slouží jako jedinečná identifikace konkrétního aplikačního serveru mezi více instalacemi těchto aplikačních serverů. Pomocí této identifikace se pak budou připojovat weboví klienti ke správným aplikačním serverům.

pim_1353

Obr.: Název aplikačního serveru K2

Vyplníme pole Název instance a Popis aplikačního serveru. Do pole Mandant zadáme mandanta, pro kterého má být aplikační server výchozí.

pim_1354

Obr.: Název instance

Volba Zapnout notifikace zapíná notifikace na AS, tzn. do souboru "K2.INI" je doplněn parametr "NSUSERS=K2". Pomocí volby Zapnout plánovač se zapíná plánovač na AS a do souboru "K2.INI" je přidán parametr "SCHEDULESERVICE=1".

Jestliže, je zatržena volba Konfigurovat aplikační server i pro server webových služeb, pak následuje dialog, viz Obr: Nastavení aplikačního serveru, který vyzve k zadání prefixu anonymního uživatele, počtu uživatelů a hesla uživatelů. Tito uživatelé musí být vytvořeni v IS K2 před instalací AS a měli by být číslováni vzestupně např. AN1, AN2 atd. kde AN je prefix a za ním pořadové číslo. Všichni tito uživatelé musí mít stejné heslo.

Pokud je zatržena volba Konfigurovat pro eshop, zobrazí se jako další krok instalace dialog pro Nastavení aplikačního serveru pro Eshop, viz obr. Číslo výchozí kontaktní osoby pro EShop. Zde zadáváme číslo kontaktní osoby, prostřednictvím které je realizováno přihlášení anonymního uživatele eshopu. Tato kontaktní osoba musí mít přiřazenou registraci. Do "K2.INI" aplikačního serveru se rovněž zařadí parametr "AS3ContactPerson".

V případě, že je zatržena volba Konfigurovat pro kontaktní centrum, zobrazí se v rámci instalace aplikačního serveru také dialog, viz obr. K2 uživatel pro kontaktní centrum. Na této obrazovce zadáváme jméno uživatele, pod kterým běží v IS K2 kontaktní centrum a také heslo. Zde zadané hodnoty se pak doplní do "K2.INI" aplikačního serveru jako parametry "CCUSER" a "CCPASWORD". Do "K2.INI" se doplní také parametr "CONTACTCENTERSERVICE=1".

pim_1197_01

Obr.: Nastavení aplikačního serveru

pim_1298_01

Obr.: Číslo výchozí kontaktní osoby pro EShop

pim_1299_01

Obr.: K2 uživatel pro kontaktní centrum

Dalším dialogem v instalaci je zadání jména a hesla uživatele, pod kterým bude běžet služba aplikačního serveru. Může být použit místní systémový účet viz obr. Místní systémový účet - AS anebo účet Windows uživatele, který vyžaduje heslo, viz obr.: Windows uživatel 2 - AS.

pim_1130_01

Obr.: Místní systémový účet - AS

Také může být použit doménový uživatel i s heslem, viz Obr.: Windows uživatel 2 - AS

pim_1131_01

Obr.: Windows uživatel 2 - AS

Po stisku tlačítka Další se kontroluje shoda hesel. Pokud nejsou shodné, je uživatel vyzván k opravě. Dalším dialogem v instalaci je zadání K2 uživatele, pod kterým se bude aplikační server připojovat k IS K2. Je možné využít již vytvořeného uživatele nebo vytvořit speciálního uživatele, který bude sloužit jen pro připojení k AS. Pro uživatele, kterým se bude připojovat k AS, není potřeba mít vyhrazenou licenci, viz Obr.: K2 uživatel - AS

pim_1132_01

Obr.: K2 uživatel - AS

Po stisku tlačítka Další se kontroluje shoda hesel. Pokud nejsou shodné, je uživatel vyzván k opravě.

Pokud jsou hesla shodná, pak se zobrazí dialog, který uživatele informuje o připravenosti instalace. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat se pak spustí samotný průběh instalace.

pim_1133_01

Obr.: Potvrzení instalace

Po úspěšné instalaci je zobrazen uživateli poslední dialog o úspěšné instalaci, viz Obr.: Konec instalace

pim_1134_01

Obr.: Konec instalace

Na závěr instalace, případně reinstalace Aplikačního serveru se může zobrazit textový soubor se seznamem uživatelů. Důvodem je zpřísněná politika bezpečnosti uživatelských účtů IS K2.

Jednotlivým uživatelům je možné zakázat přístup z webu do IS K2 a všichni uživatelé mají po reinstalaci tento přístup zakázán. V textovém souboru, se na závěr instalace, zobrazí seznam všech uživatelů, kteří mají propojení na kontaktní osobu a zároveň mají zakázán přístup přes web. Tito nebudou moci používat některé funkce, jako je např. schvalování wkfl z emailu. Pro tyto uživatele je nutné nastavit přístup z webu v knize Uživatelé - nastavení hesel.

pim_1362

Obr.: Textový soubor se seznamem uživatelů

Book Contents

Book Index

K2 aplikační server 64 bit

Book Contents

Book Index

Popis

Instalační balíček pro instalaci aplikačního serveru IS K2 v 64 bitové verzi. Aplikační server pak slouží pro obsluhu webových klientů, kteří se na aplikační server připojují.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Důležitým požadavkem pro instalaci 64 bitového aplikačního serveru je existence 64 bitového operačního systému. Ostatní softwarové požadavky se nijak neliší od instalace aplikačního serveru v 32 bitové verzi.

Book Contents

Book Index

Instalace

Instalace 64 bitového aplikačního serveru zahrnuje stejné instalační kroky a vstupní dialogová okna jako instalace 32 bitového aplikačního serveru.

Book Contents

Book Index

K2 4WEB

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci webového klienta K2 4web a všech jeho součástí.

Všechny další instalace webových klientů vycházejí z této instalace. Proto bude nyní tato instalace podrobně popsána, na rozdíl od dalších instalací webových klientů, kde budou popsány pouze rozdíly od základní instalace K2 4web.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Prvním požadavkem instalátoru webového klienta je nutnost mít spuštěnou instalaci s administrátorským oprávněním.

Druhou podmínkou je instalace Internetové informační služby, dále jen IIS, verze 6.0 a vyšší. Pokud není IIS nainstalován, zobrazí se na začátku instalace varovné hlášení, viz Obr: Chybějící IIS

Třetí podmínkou je instalace nástroje IIS, který se nazývá Kompatibilita metabáze služby IIS a konfigurace služby IIS 6. Pokud není tento nástroj nainstalován, zobrazí se na začátku instalace varovné hlášení, viz Obr.: Chybějící Metabase Compatibility

Čtvrtou podmínkou je, že nesmí být nainstalována služba WebDav.

pim_1135

Obr: Chybějící IIS

pim_1136

Obr.: Chybějící Metabase Compatibility

Instalaci IIS a Kompatibilita metabáze služby IIS a konfigurace služby IIS 6 provedete pomocí Funkce systému Windows, které jsou dostupné v Ovládací panely a následně Programy a funkce a to v klientské instalaci Windows (např. Windows 7), viz Obr.: Instalace IIS ve Windows 7, nebo pro serverovou instalaci Windows (např. Windows Server 2008 R2), pomocí Server manager, následně pravé tlačítko myši na Role a vybrat Přidat roli, dále viz Obr.: Instalace IIS ve W2K8. Pro systém Windows 8 je potřeba instalaci doplnit viz Obr.: Instalace IIS ve Windows 8.

Poslední podmínkou je správně nainstalovaný IS K2 a Aplikační server IS K2.

Pokud jsou výše zmíněné podmínky splněny, pak můžeme spustit instalaci.

pim_1137

Obr.: Instalace IIS ve Windows 7

pim_1184

Obr.: Instalace IIS ve Windows 8

pim_1138

Obr.: Instalace IIS ve W2K8

Book Contents

Book Index

Instalace

Po spuštění instalace se zobrazí první dialog, který uživatele informuje, že je spuštěn instalátor pro produkt K2 4web a navíc zobrazí číslo verze, která bude nainstalována, viz Obr.: Instalace K24WEB

pim_1139

Obr.: Instalace K24WEB

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který obsahuje licenční ujednání.

Třetí dialog v pořadí slouží k výběru HTTP protokolu, a to buď standardní HTTP nebo zabezpečená varianta HTTPS, přes který se bude s webovým klientem komunikovat, viz Obr. Typ protokolu K24WEB

pim_1140

Obr. Typ protokolu K24WEB

Po stisknutí tlačítka Další pokračujeme k dalšímu dialogu, který slouží k výběru instalační cesty.

pim_1141

Obr.: Cílový adresář K24WEB

Po výběru instalační cesty následuje dialog, kterým nastavíme umístění webové aplikace na IIS, viz Obr: Relativní cesta K24WEB. Z tohoto nastavení nám vzejde URL cesta, přes kterou se připojíme k webové aplikaci.

První vstupní hodnotou je Název IIS serveru, což je v podstatě část URL adresy domovské stránky IIS bez protokolu (HTTP, HTTPS). To znamená, že pokud máme nainstalován standardně IIS na počítači s názvem např. amadeus, pak je domovská stránka na URL adrese http://amadeus. Do hodnoty vložíme část adresy za protokolem, to znamená amadeus. Pokud neexistují mapování na jiné názvy, pak je s největší pravděpodobností název webu shodný s názvem počítače. Na lokálním počítači se svým vlastním IIS je tomu tak téměř vždy. Samozřejmě pokud instalujeme IIS na veřejný počítač, pak tomu tak není, viz ostrý server K2, kde je domovská adresa IIS na URL např. https://hetera.k2atmitec.cz. V tomto případě vkládáme do tohoto pole hodnotu hetera.k2atmitec.cz. Adresu si na svém lokálním počítači můžeme ověřit, zadáním URL adresy do okna prohlížeče. Pokud je zadaná adresa URL správná, zobrazí se uvítací stránka IIS, viz Obr.: Domovská stránka IIS. Pozor domovská stránka může být přesměrována, viz ostrý server K2. Pro shrnutí - pokud webového klienta instalujete na svůj lokální počítač, pak je první vstupní hodnota rovna jménu vašeho počítače.

Druhou vstupní hodnotou je vývěr webu na vašem IIS. Po standardní instalaci IIS je dostupný pouze tzv. „Default“ web. Což je web, který se nachází na URL adrese, která je shodná s domovskou adresou. Pokud není požadováno instalovat aplikaci na konkrétní web IIS, vybíráme variantu „Default“, viz Obr: Relativní cesta K24WEB.

Poslední hodnotou na tomto dialogu je Název aplikace na IIS. Jedná se o část URL adresy, přes kterou budeme přistupovat k webovému klientovi, a která nám bude webového klienta touto adresou jednoznačně identifikovat. Například, pokud zadáme K24Web, viz Obr: Název aplikace na IIS, pak po nainstalování bude webový klient dostupný na URL adrese http://Amadeus/K24Web. Tlačítkem Náhled je možné zobrazit si pro kontrolu URL aplikace.

Jednotlivé části výsledné URL adresy jsou vlastně složením typu protokolu, viz Obr. Typ protokolu K24WEB, názvu IIS serveru a názvu aplikace na IIS, viz Obr: Název aplikace na IIS.

pim_1142

Obr: Název aplikace na IIS

pim_1143

Obr.: Domovská stránka IIS

Po vyplnění všech informací stiskneme tlačítko Další a dostáváme se k poslednímu vstupnímu dialogu, viz Obr.: Aplikační server K24WEB. Slouží k nastavení pro komunikaci s aplikačním serverem, který jsme popisovali v předchozí instalaci.

Prvním vstupem je Název nebo IP adresa počítače s K2 AS. Zde zadáváme DNS název nebo přímo IP adresu počítače, na který jsme nainstalovali aplikační server IS K2. Pokud máme AS nainstalován na svém lokálním počítači, můžeme zadat hodnotu „.“ nebo „localhost“.

Druhým vstupem je Název instance AS. Tato hodnota byla zadána při instalaci AS, viz popis předchozí instalace AS, a jednoznačně identifikuje aplikační server na zadaném počítači.

pim_1144

Obr.: Aplikační server K24WEB

Pokud máme všechny údaje vyplněny, pak pokračujeme dále tlačítkem Další. Zobrazí se dialog, který uživatele informuje o připravenosti instalace, viz Obr. Připravena instalace K24WEB. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat se pak spustí samotný průběh instalace.

pim_1145

Obr. Připravena instalace K24WEB

Po úspěšné instalaci je zobrazen uživateli poslední dialog o výsledku instalace, viz Obr.: Instalace dokončena K24WEB

pim_1146

Obr.: Instalace dokončena K24WEB

Book Contents

Book Index

Webová K2

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci Webové K2. Jedná se webového klienta, který využívá technologii HTML5.

Instalátor je stejný jako obecná instalace webového klienta (K24WEB).

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Softwarové požadavky jsou stejné jako v obecné instalaci webového klienta (K24WEB).

Navíc oproti webovému klientovi (K24WEB) musí být v rámci IIS povolena funkce Protokol WebSocket. V případě, že tato funkce v rámci IIS dostupná není, zobrazí instalátor varovné hlášení.

pim_1351

Obr.: Hlášení při neexistenci služby Protokol WebSocket

Dalším požadavkem je nutnost instalace knihovny .NET Core 1.0.0 nebo novější. Tato instalace je dostupná v K2 intalátoru na záložce Ostatní instalace. Nebo na URL adrese, která se zobrazí v rámci varovného hlášení, v případě, že tato knihovna nainstalována není.

pim_1352

Obr.: Hlášení při neexistenci knihovny .NET Core

Book Contents

Book Index

Instalace

Po spuštění instalace se zobrazí první dialog, který uživatele informuje, že je supštěn instalátor pro produkt Webová K2 a navíc se zobrazí číslo verze, která bude nainstalována, viz Obr. Instalace Webová K2.

pim_1355

Obr.: Instalace Webová K2

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který se týká licenčního ujednání. Následně je potřeba vybrat Typ protokolu, a to buď standardní HTTP nebo zabezpečenou variantu HTTPS, přes který bude s webovým klientem komunikovat, viz Obr. Typ protokolu Webová K2.

pim_1356

Obr.: Typ protokolu Webová K2

Další dialogové okno pak slouží k výběru Cílového adresáře, do nějž má být Webová K2 instalována.

pim_1357

Obr.: Cílový adresář Webová K2

Po výběru instalační cesty následuje dialog, ve kterém nastavíme umístění webové aplikace na IIS. Z tohoto nastavení posléze sestává URL cesta, přes kterou se připojíme k webové aplikaci.

První vstupní hodnotou je Název IIS serveru, což je v podstatě část URL adresy domovské stránky IIS bez protokolu (HTTP, HTTPS). To znamená, že pokud máme nainstalován standardně IIS na počítači s názvem např. amadeus, pak je domovská stránka na URL adrese http://amadeus. Do hodnoty vložíme část adresy za protokolem, to znamená amadeus. Pokud neexistují mapování na jiné názvy, pak je s největší pravděpodobností název webu shodný s názvem počítače. Na lokálním počítači se svým vlastním IIS je tomu tak téměř vždy. Samozřejmě pokud instalujeme IIS na veřejný počítač, pak tomu tak není, viz ostrý server K2, kde je domovská adresa IIS na URL např. https://hetera.k2atmitec.cz. V tomto případě vkládáme do tohoto pole hodnotu hetera.k2atmitec.cz. Adresu si na svém lokálním počítači můžeme ověřit, zadáním URL adresy do okna prohlížeče. Pokud je zadaná adresa URL správná, zobrazí se uvítací stránka IIS, viz Obr.: Domovská stránka IIS. Pozor domovská stránka může být přesměrována, viz ostrý server K2. Pro shrnutí - pokud webového klienta instalujete na svůj lokální počítač, pak je první vstupní hodnota rovna jménu vašeho počítače.

Druhou vstupní hodnotou je výběr webu na vašem IIS. Po standardní instalaci IIS je dostupný pouze tzv. „Default“ web. Což je web, který se nachází na URL adrese, která je shodná s domovskou adresou. Pokud není požadováno instalovat aplikaci na konkrétní web IIS, vybíráme variantu Default.

Poslední hodnotou na tomto dialogu je Název aplikace na IIS. Jedná se o část URL adresy, přes kterou budeme přistupovat k webové K2, a která nám bude webovou K2 touto adresou jednoznačně identifikovat. Například, pokud zadáme WebK2_luna02, viz Obr: Název aplikace na IIS, pak po nainstalování bude webový klient dostupný na URL adrese http://Amadeus/WebK2_luna02. Tlačítkem Náhled je možné zobrazit si pro kontrolu URL aplikace.

pim_1358

Obr.: Název aplikace na IIS

Po vyplnění všech informací můžeme pokračovat k dalšímu dialogu, viz Obr. Informace o K2 aplikačním serveru. Je určen k nastavení komunikace s aplikačním serverem, který byl blíže popsán v kapitole K2 aplikační server.

První pole v tomto dialogu je Název nebo IP adresa počítače s K2 AS. Zde zadáváme DNS název nebo přímo IP adresu počítače, na který jsme nainstalovali aplikační server IS K2. Pokud máme AS nainstalován na svém lokálním počítači, můžeme zadat hodnotu "." nebo "localhost".

Druhým vstupem je Název instance K2 AS. Tato hodnota byla zadána při instalaci AS a jednoznačně identifikuje aplikační server na zadaném počítači.

pim_1359

Obr.: Informace o K2 aplikačním serveru

Pokud máme všechny údaje vyplněny, pak pokračujeme dále tlačítkem Další. Zobrazí se dialog, který uživatele informuje o připravenosti instalace, viz Obr. Připraveno k instalaci. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat se pak spustí samotný průběh instalace.

pim_1360

Obr.: Připraveno k instalaci

Po úspěšné instalaci je zobrazen uživateli poslední dialog o výsledku instalace, viz Obr.: Instalace dokončena Webová K2.

pim_1361

Obr.: Instalace dokončena Webová K2

Book Contents

Book Index

K2 server webových služeb

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci serveru webových služeb IS K2. Pomocí těchto webových služeb mohou klienti komunikovat s tímto serverem.

Instalátor je stejný jako obecná instalace webového klienta (K24WEB).

Stejně tak softwarové požadavky jsou stejné jako v obecné instalaci webového klienta (K24WEB)

Book Contents

Book Index

K2 Callcetrum

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci webového klienta K2 CallCentrum.

Instalátor obsahuje, oproti obecné instalaci webového klienta, jednu vstupní obrazovku navíc. V části Instalace bude tedy popsána jen tato vstupní obrazovka. Všechny ostatní obrazovky jsou stejné jako v obecné instalaci webového klienta, viz kapitola K2 4WEB instalace.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Prvním požadavkem pro instalaci K2 CallCentrum webového klienta, je existující instalace Asterisk serverové služby, viz Asterisk serverová služba., u které jsou nám známy parametry pro připojení.

Ostatní softwarové požadavky jsou stejné jako u instalace obecného webového klienta.

Book Contents

Book Index

Instalace

Odlišným vstupním dialogem od obecné instalace, je dialog týkající se informací o Asterisk serverové službě, viz Obr.: Nastavení Callcentrum serveru. Aby klient správně fungoval, to znamená, dokázal se připojit k serverové službě, je potřeba znát DNS název nebo IP adresu počítače, na kterém je nainstalována Asterisk serverové službě. Druhým vstupním údajem je port, na kterém daná služba poslouchá. Tyto hodnoty jsou zadávány při instalaci Asterisk serverové službě. Pokud jsme tuto službu neinstalovali, ale máme ji k dispozici, je nutné tyto údaje zjistit, nejlépe od člověka, který je za instalaci zodpovědný.

pim_1147

Obr.: Nastavení Callcentrum serveru

Book Contents

Book Index

Asterisk serverová služba

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci Asterisk serverové služby, která slouží ke zprostředkování komunikace mezi Asterisk ústřednou a K2 CallCenter webovým klientem.

Instalátor obsahuje stejné dialogy (licence, instalační adresář, apod.) jako předchozí instalace, tudíž zde budou popsány jen ty, které jsou specifické pro tuto instalaci.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Požadavkem je nutnost mít spuštěnou instalaci s administrátorským oprávněním.

Book Contents

Book Index

Instalace

Odlišným vstupním dialogem od ostatních instalací je dialog týkající se informací o připojení k Asterisk ústředně. Vstupem tohoto dialogu je konfigurační soubor, který se získá nastavením Asterisk ústředny a následným exportem nastavení z IS K2.

pim_1158

Obr.: Nastavení připojení k Asterisk ústředně

Book Contents

Book Index

K2 E-shop

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci internetového obchodu K2. Aplikace K2 E-shop běží v rámci Internetové informační služby. K2 E-shop využívá pro připojení do IS K2 webové služby a ty pak aplikační server. Instalace K2 E-shopu proto již předpokládá jejich existenci.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

První podmínkou instalace K2 E-shopu je instalace Internetové informační služby, dále jen IIS, verze 6.0 a vyšší. Pokud není IIS nainstalována, zobrazí se na začátku instalace varovné hlášení. V rámci IIS je nutné mít zatrženou možnost CGI (Common Gateway Interface) v sekci Webové služby - Funkce pro vývoj aplikací. Tato volba je nutná pro funkčnost PHP v rámci IIS.

Druhým požadavkem pro funkčnost K2 E-shopu je rozšíření IIS o URL Rewrite. Instalace tohoto rozšíření zajišťuje překlad URL adres do čitelné podoby. Pokud není toto rozšíření nainstalováno, zobrazí instalátor hlášení s odkazem ke stažení. Instalace URL Rewrite je zařazena také na záložce Ostatní instalace odkud ji lze stáhnout a nainstalovat.

pim_1265

Obr.: Hlášení instalátoru (chybějící URL Rewrite)

Posledním požadavkem je instalace podpory PHP verze 5.6 do IIS. Pokud tato podpora nainstalována není, informuje o tom instalátor zobrazeným hlášením. Instalace podpory PHP je k dispozici na záložce Ostatní instalace. Pro PHP verze 5.6 však neexistuje instalátor. Je nutné nainstalovat nejprve verzi 5.3 (dostupnou v instalátoru na záložce Ostatní instalace), následně stáhnout PHP 5.6 a povýšit na tuto verzi. Odkaz ke stažení PHP 5.6 je http://windows.php.net/.

pim_1266

Obr.: Hlášení instalátoru (chybějící podpora PHP)

Book Contents

Book Index

Instalace

Po spuštění instalace a splnění výše uvedených softwarových požadavků se zobrazí první dialog, který uživatele informuje, že je spuštěn instalátor pro produkt K2 E-shop, viz Obr.: Start instalace K2.

pim_1267

Obr.: Start instalace K2 E-shop

Po stisknutí tlačítka Další přejdeme k druhému dialogu, který obsahuje licenční ujednání.

Tlačítkem Další se dostaneme na třetí dialog, který slouží k výběru instalační cesty pro K2 E-shop, viz Obr.: Cílový adresář. Tlačítkem Změnit můžete procházet klasickým dialogem adresáře na fyzických discích, případně na síti. K2 E-shop zpravidla instalujeme do domovského adresáře IIS (výchozí adresář IIS je C:\inetpub\wwwroot). Název adresáře pak určuje finální podobu URL adresy e-shopu, která se skládá z adresy IIS a názvu adresáře s instalací produktu K2 E-shop.

pim_1268

Obr.: Cílový adresář

Po výběru instalační cesty následuje dialog, ve kterém určujeme webové služby pro E-shop. Pomocí těchto webových služeb, se K2 E-shop připojuje k IS K2. V tomto dialogu vybíráme Typ protokolu (Http nebo Https), Název IIS serveru (obvykle název počítače, kde jsou webové služby nainstalovány) a Název aplikace na IIS (pojmenování webových služeb pro K2 E-shop). Tyto tři hodnoty tvoří kompletní URL adresu, pro připojení k serveru webových služeb.

pim_1269

Obr.: Webové služby pro E-shop

Další dialogové okno zobrazíme znovu stisknutím tlačítka Další. Zde je pak nutné nastavit přihlašovací údaje pro anonymní přístup do eshopu. Jedná se o přihlašovací údaje nastavené na kontaktní osobě.

pim_1270

Obr.: Přihlášení pro neregistrovaného uživatele

Posledním instalačním dialogem je Nastavení e-shopu. Zde je nutné v poli Číslo e-shopu z K2 zadat RID internetového obchodu z IS K2 pro jeho jednoznačné určení. Dále je zde pole pro určení URL adresy pro přístup k obrázkům.

pim_1271

Obr.: Nastavení e-shopu

Po vyplnění všech údajů pak pokračujeme dále tlačítkem Další. Zobrazí se dialog, který uživatele informuje o připravenosti instalace. Pomocí tlačítka Nainstalovat pak spustíme vlastní instalaci produktu.

pim_1272

Obr.: Připravena instalace K2 E-shop

Po úspěšné instalaci se zobrazí poslední dialog s informací o výsledku.

pim_1273

Obr.: Dokončení instalace

Book Contents

Book Index

K2 E-shop, firemní weby

Book Contents

Book Index

Popis

Tento instalační balíček slouží k instalaci produktu K2 E-shop a firemní weby. Tato aplikace běží v rámci Internetové informační služby. K2 E-shop a firemní weby využívá pro připojení do IS K2 webové služby a ty pak aplikační server. Instalace proto již předpokládá jejich existenci.

Book Contents

Book Index

Softwarové požadavky

Podmínkou je instalace podpory PHP verze 7.1 a vyšší do IIS. Pokud tato podpora nainstalována není, informuje o tom instalátor zobrazeným hlášením.

Ostatní softwarové požadavky jsou stejné jako u instalace K2 E-shop.

Book Contents

Book Index

Instalace

Jednotlivé kroky instalace jsou stejné jako instalace internetového obchodu K2 (K2 E-shop).

Book Contents

Book Index

Rozšiřitelnost o další instalace

K2 instalátor je navržen tak, aby jej bylo možné rozšířit o libovolný počet dalších instalací. Každá instalace musí splňovat požadavky instalátoru tak, aby byla zajištěna funkční správa této instalace a jejich případných instancí. Požadavky jsou popsány v následující podkapitole.

Book Contents

Book Index

Požadavky na instalační balíček

Aby bylo možné instalaci používat v K2 instalátoru, musí splňovat několik podmínek. Tento seznam není návodem, jak mají být podmínky realizovány. Jejich popis není předmětem tohoto manuálu. Tyto požadavky jsou splnitelné pouze kvalifikovaným pracovníkem, znalým v dané problematice.

Book Contents

Book Index

Zavedení do K2 instalátoru

Pokud již máme vytvořen msi instalační balíček, který splňuje výše uvedené požadavky, pak jej můžeme následujícím způsobem zakomponovat do K2 instalátoru.

Prvním požadavkem je přikopírování nových instalačních balíčků. V adresářové struktuře instalátoru je podadresář Packages, který obsahuje další podadresáře, které jsou pojmenovány dle lokalizace. Do těchto adresářů nakopírujeme nové „msi“ balíčky dle lokalizace. To znamená, máme nový instalační balíček, který máme lokalizován do českého a anglického jazyka. Máme tak dva instalační balíčky, kde jeden je český a druhý anglický. Českou verzi nakopírujeme do adresáře cs-CZ a anglickou verzi do adresáře en-US. Tím máme zajištěno, že instalátor bude spouštět balíčky se správnou lokalizací dle místního prostředí počítače.

Druhým požadavkem je rozšíření konfiguračního souboru K2 instalátoru. Soubor se nazývá Settings.xml a je umístěn v adresáři K2 instalátoru. Jedná se o "*.xml" soubor, který obsahuje kořenový element Settings. V něm je následně element Items, který obsahuje všechny dostupné instalace. Každá instalace je popsána elementem InstallerItem a jeho vnitřními elementy. Kde element Name udává název instalačního balíčku, element Desc pak popis instalačního balíčku a element Ico obsahuje cestu k obrázku, který je pak, stejně jako název a popis tvoří grafickou identifikaci instalace v seznamu instalací v K2 instalátoru. Obrázek musí být umístěn v nějakém podadresáři adresáře K2 instalátoru. Cesta se pak definuje od úrovně prvního podadresáře, ve kterém je umístěn, viz příklad. Element InstallerGuid obsahuje jedinečný identifikátor pro danou instalaci. Tento identifikátor nesmí být nikdy změněn! Posledním elementem je File, který obsahuje název souboru instalačního balíčku, který jsme dle předchozího kroku nakopírovali do patřičných adresářů.

Příklad: Rozšíření konfiguračního souboru K2 instalátoru

Následující příklad ukazuje jak rozšířit konfigurační soubor o nový typ instalace. V souboru je již existující sekce jednotlivých instalací nahrazena textem „…………“, nová sekce pak ihned následuje.

pim_1154