Book Contents

Book Index

Notifikace

Book Contents

Book Index

Notifikační systém

Notifikace slouží k upozornění na určitou událost (např. potvrzení dokladu, zaplacení dokladu nebo příchozí hovor).

Notifikace (= upozornění) se spouští buď ze stromového menu Moje kancelář - Notifikace, nebo tlačítkem z navigačního panelu (je to obraz notifikací z notifikačního panelu), nebo pomocí tlačítka v panelu notifikací (červený rámeček) a výběrem možnosti Nastavení notifikací.

pic_2451
Obr.: Hlavní plocha - Notifikace

V případě, že je notifikační panel skrytý, zaktivníme si jej stisknutím černé šipky v pravém okraji obrazovky.

pic_3151
Obr.: Hlavní plocha - zobrazení panelu notifikací

Po spuštění funkce Nastavení notifikací se otevře formulář s přednastaveným příjemcem upozornění.

pic_3152
Obr.: Formulář notifikací

Když stiskneme tlačítko Nastavení, otevře se formulář pro nastavení příjemce a zařízení, na která budou zasílány notifikace. Bližší popis viz kapitola Notifikační systém - Příjemci a zařízení (Obr.: Formulář pro zadání příjemce - záložka Notifikační systém a Obr.: Formulář pro zadání příjemce - záložka Zařízení).

pic_2710
Obr.: Nastavení příjemce

Po stisknutí tlačítka Podmínky se zobrazí formulář pro nastavení podmínek notifikací, viz kapitola Notifikační systém - Podmínky.

Stisknutím tlačítka Schránka se otevře formulář Schránka, kde jsou všechny nezpracované notifikace. Je to obraz nofitikací, které jsou zobrazeny v pravém sloupci pracovní plochy. Zpracovaná notifikace ze schránky zmizí.

pic_2685
Obr.: Formulář s přijatými notifikacemi

Ve Schránce se můžeme přepnout na kartu daného záznamu pomocí klávesové zkratky Ctrl+Enter. Záznam se otevře v nové záložce ve středním sloupci plochy.

Ve stavovém řádku této knihy jsou zobrazeny klávesové zkratky pro změnu stavu záznamu: F8 - Zpracováno A/N, Shift+F8 - Přečteno A/N. A/N znamená "Ano"/"Ne". U jednotlivých záznamů se pak v závislosti na použitých klávesách změní hodnota ve sloupcích Přečteno nebo Zpracováno na hodnotu "Ano" nebo "Ne". Další dostupnou funkcí ve Schránce je Ctrl+F8 - Zpracovat vše. Tato funkce označí jako zpracované všechny zprávy ve schránce aktuálně přihlášeného uživatele.

Pod tlačítkem Připomenutí najdeme seznam upozornění, která budou odeslána k určitému datu v budoucnosti. Tato funkčnost lze nastavit u akcí Splatnost faktury a Nový úkol.

pic_3261
Obr.: Kniha Připomenutí

Příklad: Chceme nastavit připomenutí na akci splatnost faktury vydané dne 25.10.2013.

Vytvoříme fakturu vydanou s datem splatnosti "25.10.2013".

pic_3184
Obr.: Faktura vydaná - Datum splatnosti "25.10.2013"

Pravým tlačítkem myši na poli Datum splatnosti nastavíme notifikaci na akci Splatnost faktury.

pic_3200
Obr.: Faktura vydaná - nastavení podmínky

Otevře se formulář pro nastavení podmínky. Do pole Akce doplníme Splatnost faktury. Datový modul Faktury vydané je vyplněn automaticky. Na 2. stranu formuláře vložíme příjemce.

pic_3182
Obr.: Formulář nastavení podmínky na splatnost faktury

Po uložení podmínky se v knize Připomenutí zobrazí připomenutí na tuto akci.

Pokud fakturu nezaplatíme do jejího data splatnosti, v den data splatnosti nám přijde upozornění na tuto skutečnost do notifikačního panelu.

pic_3185
Obr.: Notifikace na splatnost faktury vydané

Zároveň se upozornění zobrazí v kalendáři, podbarvené oranžovou barvou a přesune se z knihy Připomenutí do knihy Schránka.

V případě, kdy fakturu zaplatíme ještě před datem splatnosti, připomenutí zmizí z knihy Připomenutí a notifikace na tuto akci nepřijde.

Následující formulář se zobrazí pouze správcům

(Mají nastaveno právo uživatele Správce - Přístup k úrovni nastavení - Nastavení notifikací.)

Po spuštění funkce Nastavení notifikací se otevře formulář Notifikace. Zde se nastavují parametry pro odesílání požadavků. Notifikace se aktivují pomocí zatrhávacího pole Zapnuto. Pokud jsme měli notifikace vypnuté a tímto zatrhávacím polem jsme je aktivovali, je nutné restartovat K2. Tím se restartuje i aplikační server, přes který budou notifikace zasílány. Pokud pole zatrhnout nelze, pak nám chybí licence na notifikační server. Můžeme se o tom přesvědčit také ve Správce - Systém - Správa licence záložka Správa licence v poli Notifikační server. Zatrhnuté pole nás informuje o tom, že vlastníme licenci na notifikační server.

pic_2452
Obr.: Formulář Notifikační systém K2

Záložka Notifikační systém K2

Popis polí:

Akce

 

Ignorovat příznak "Adresná"

Možnost zapnutí nebo vypnutí adresných notifikací. Ve výchozím stavu je hodnota pole nastavena na False = posílat adresné notifikace.

Pokud je pole zatrhnuto (= neposílat adresné notifikace), všechny adresné notifikace budou vypnuty. Notifikace z těchto akcí pak budou doručeny pouze v případě, že bude existovat podmínka, které bude incident vyhovovat.

Pro správné nastavení podmínky je u většiny adresných notifikací nutno zadat příjemce z datového pole. Bližší popis v kapitole Notifikační systém - Podmínky.

Notifikační server

 

Interval

Pole pro zadání intervalu, jak často bude notifikační systém kontrolovat požadavky. Požadavky připravené ke zpracování budou v zadaném intervalu následně odeslány.

Kde běží NS

Znamená to, na které instanci běží notifikační systém. Vychází z nastavení pole Uživatelé pro NS. Pokud, uživatel, který je vyplněn v poli níže, je přihlášen do K2, pak v poli Kde běží NS se zobrazí "Tato instance". Pokud je uživatel jiný, pak se zobrazí "Jiná instance".

Uživatelé pro NS

Seznam uživatelů, kteří se mohou přihlásit k této instanci. Zadávají se do souboru K2.ini pomocí parametru "NSUSERS" (např. NSUSERS=K2;DEMO).

Vzor práv

Uživatel, podle kterého jsou definována práva pro externí příjemce notifikací (kontaktní osoby nepropojené s interním uživatelem K2).

Pokud uživatel nastavený v tomto poli právo na notifikovanou akci nemá, notifikace externímu uživateli nebude doručena. Pokud právo má, pak notifikace externímu uživateli doručena bude.

Pošta

 

Jméno

Jméno odesílatele.

E-mailová adresa

E-mailová adresa, ze které se bude zasílat upozornění (notifikace).

SMTP

Tlačítko otevře formulář, kde nastavíme parametry pro odesílání pošty.

Android

 

Klíč

Klíč pro službu Google Cloud Messaging.

Firebase

 

Auth Key

Do tohoto pole zadáváme autorizační klíč ke službě Firebase, tzv. Server key. Tento klíč nalezneme v konzoli pro zřízení služby Firebase. Bližší popis v kapitole Zřízení služby Firebase.

iOS

 

Server

Adresa na Apple Push Notification Service. Tato adresa je přednastavená a nemění se.

Port

Port, je také přednastavený.

Časový limit

Pokud se během této doby nepodaří připojit k serveru, systém K2 zahlásí chybu.

Platnost historie

Počet dnů, po které se bude ukládat historie notifikací. Zobrazíme ji pod tlačítkem Historie. Otevře se kniha Historie s uloženými záznamy. Zde lze v přednastaveném filtru také nastavit počet dnů platnosti historie. Po spuštění filtru se otevře formulář s definicí podmínek filtru. Podmínku pro nastavení intervalu otevřeme a v poli Hodnota pak změníme časový interval .

pic_2894
Obr.: Definice filtru

 

pic_2895
Obr.: Definice podmínky pro nastavení intervalu

Zapnuto

Možnost zapnutí nebo vypnutí notifikací. Pokud je pole zatrženo, zasílání notifikací je aktivní.

pic_2454
Obr.: Formulář pro nastavení SMTP

Notifikační systém K2 - SMTP

Připojení

 

Adresa serveru

Adresa SMTP serveru pro odesílání pošty.

Port

Port.

Časový limit pro připojení k serveru

Pokud se během této doby nepodaří připojit k serveru, systém K2 zahlásí chybu.

Zabezpečené spojení

Možnost zvolit zabezpečení připojení. Zvolením "SSL" zajistíme, že se k serveru nepřipojí třetí osoba. Pro zabezpečení je třeba mít nahráté soubory "libeay32.dll" a "ssleay32.dll".

Použít jméno a heslo

Volba, zda chceme k připojení používat jméno a heslo uživatele.

Jméno uživatele

Jméno uživatele, který bude upozorňován na notifikace.

Heslo

Heslo pro přihlášení k e-mailu.

Záložka Notifikace

Popis tlačítek:

Incidenty

Seznam všech záznamů, které ještě notifikační server nezpracoval, a tedy ještě nepřišly do K2 nebo na jiné zařízení.

Požadavky

Po zpracování notifikací notifikačním serverem se z formuláře Incidenty notifikace přesunou do požadavků - zde probíhá zasílání notifikací jednotlivým příjemcům na jednotlivá zařízení.

Historie

Historie všech zpracovaných notifikací.

Schránka

Ve Schránce jsou všechny nezpracované notifikace. Je to obraz notifikací, které jsou zobrazeny v panelu notifikací. Zpracovaná notifikace ze schránky zmizí a přesune se do Historie.

Připomenutí

V této knize jsou zobrazeny budoucí notifikace, které teprve přijdou do notifikačního panelu.

Kontrola

Ověřuje platnost vytvořených podmínek notifikací. Pokud program nalezne nesprávně nastavenou podmínku (vč. neplatného příjemce), zobrazí hlášení s touto podmínkou. V případě, že jsou podmínky v pořádku, zobrazí hlášení: "Nebyly zjištěny žádné problémy".

Dále ověřuje propojenost uživatelů s kontaktní osobou. V logu jsou uvedeni všichni uživatelé, kteří nejsou svázáni s kontaktní osobou = těmto uživatelům nelze doručit notifikace.

DB: ověření

Po reinstalaci na vyšší verzi systému K2 může dojít k nekonzistenci dat a chybnému chování notifikací. Zejména se může jednat o opakované odesílání incidentů, které nebyly zpracovány před reinstalací. V knihách Historie, Schránka, Incidenty a Požadavky se mohou objevit neplatné záznamy (např. obsahující otazníky). V takovém případě je vhodné spustit akci DB: ověření, která data opraví.

V knize Historie jsou stejné funkce (F8, Shift+F8) jako v knize Schránka, viz popis výše. Pokud uživatel nemá právo na prohlížení daného záznamu, příp. právo Nastavení notifkací, uvidí v knize Historie v některých sloupcích hvězdičky.

pic_3167
Obr.: Formulář se zpracovanými notifikacemi - uživatel s nastavenými právy

pic_4793

Obr.: Formulář se zpracovanými notifikacemi - uživatel bez práva na prohlížení Faktury přijaté a práva Nastavení notifikací