Book Contents

Book Index

Základní popis programu K2

Book Contents

Book Index

Základní popis obrazovek

V systému K2 se objevují tři základní typy obrazovek:

Dále se zde vyskytují pomocné obrazovky, které usnadňují obsluhu programu a budou popsány v dalším textu (např. filtry, různé pomocné seznamy na nabídkách apod.).

Book Contents

Book Index

Pracovní plocha

Výchozí plochou v systému K2 je plocha "K2 move".

pic_3209_2021.png

Obr.: Pracovní plocha K2 move

Pracovní plocha je rozdělena na 3 části:

pic_2532_2021.png

Obr.: Pracovní plocha

Položky pracovní plochy:
 1. Otevřená záložka v hlavní oblasti plochy.
 2. Jméno uživatele aktuálně přihlášeného do systému.
 3. Název firmy, na jejíž datech právě pracujeme.
 4. Cesta k uživatelskému adresáři.
 5. Aktuálně nastavená pracovní plocha.

pic_3212_2021.png

Obr.: Pracovní plocha - hlavní obrazovka

Z pracovní plochy lze vstupovat do jednotlivých modulů (knih modulu, číselníků). Dále lze vyvolávat funkce K2 přes menu, popř. upravovat vzhled pracovní plochy.

Změna šířky sloupců

V nastavení plochy lze přidat "splittery" pro úpravu šířky (výšky) jednotlivých sloupců a dalších komponent plochy. Velikost změníme stisknutím levého tlačítka myši na "splitteru" a přetažením na požadovanou pozici.

pic_2713_2021.png
Obr.: Pracovní plocha - změna šířky sloupců

Funkce menu systému K2

V hlavním menu K2 kromě standardních funkcí je také funkce O aplikaci, kterou otevřeme formulář se základními údaji o verzi. Z hlavního menu si můžeme spustit také Vzdálenou pomoc nebo seznam ploch pod možností Plochy. Jednotlivé plochy jsou buď přednastavené, nebo vytvořené uživatelem (Bližší informace o ukládání ploch najdeme v kapitole Správa ploch.).

pic_2527_2021.png

Obr.: Pracovní plocha - menu

pic_2528_2021.png
Obr.: Formulář O aplikaci

pic_3214_2021.png
Obr.: Seznam ploch po stisknutí možnosti Plochy v hlavním menu K2

Pokud zvolíme plochu jinou, než přednastavenou (svoji vlastní vytvořenou plochu), pak se v hlavním menu navíc zobrazí možnost Upravit plochu. Podrobnější popis této funkce je popsán v kapitole Správa ploch.

pic_2524_2021.png
Obr.: Možnosti hlavního menu po nastavení "vlastní" plochy

Funkce O aplikaci, Vzdálená pomoc a Plochy lze také spustit z dolního panelu K2. Vzdálená pomoc je umístěna pod položkou Pomoc. Také je zde Obsah a rejstřík, ze kterého vyvoláme nápovědu.

pic_2531_2021.png
Obr.: Pracovní plocha - Pomoc

Book Contents

Book Index

Pracovní plocha - navigační panel
Navigační panel slouží pro rychlé spuštění funkcí, obsahuje tato tlačítka:

pic_3211_2021.png

Obr.: Pracovní plocha - navigační panel

Popis tlačítek:

1

Zobrazí úvodní stránku v hlavní oblasti pracovní plochy.

2

Zobrazí záložku se stromovým menu, záložky Výchozí a Oblíbené.

3

Zobrazí záložky se seznamem naposledy spuštěných funkcí a historií zobrazených záznamů.

4

Tlačítko zobrazuje počet přijatých notifikací (číslo v červeném rámečku). Po jeho stisknutí se otevře notifikační panel.

5

Zobrazí informační panel se zprávami z infoservisu.

6

Zobrazí kalendář.

7

Zobrazí hlavní menu.

8

Tlačítko pro správu hovorů.

9

Tlačítko pro přepnutí firmy v mandantovi. Více informací najdeme ve Správci v kapitole Správa vlastních firem.

10

Tlačítko pro nastavení pracovní plochy.

11

Po stisknutí tlačítko zčervená a po opětovném stisknutí bude uživatel odhlášen a vypne se K2. (Funguje zde dvojí potvrzení, aby nedošlo k nechtěnému vypnutí K2.)

Tato tlačítka spouštějí funkce do hlavní oblasti pracovní plochy.

Book Contents

Book Index

Naposledy spuštěno

Toto tlačítko zobrazuje naposledy spuštěné knihy, skripty, funkce apod. Zobrazuje pouze 15 posledních záznamů. Záznamy lze seskupovat podle typu pomocí tlačítka uvedeného v červeném rámečku.

pic_2722_2021.png
Obr.: Naposledy spuštěno - neseskupené záznamy

pic_3227_2021.png
Obr.: Naposledy spuštěno - seskupené záznamy

Dvojklikem myši na ikoně se daná funkce, kniha, atd spustí.

Další možnosti práce se záznamy

pic_3228_2021.png
Obr.: Naposledy spuštěno - možnosti

Po stisknutí pravého tlačítka myši na záznamu se zobrazí stejné možnosti jako na záložce Oblíbené pracovní plochy. Záznam lze také vymazat pomocí možnosti Odstranit nebo klávesou Delete.

Možnost Přidat do oblíbených vloží záznam jako ikonu do záložky Oblíbené.

Kopírování záznamů

Pozn.: Záznamy se do záložky Oblíbené vkládají jako ikony.

Book Contents

Book Index

Upozornění

Funkce spustí panel s příchozími upozorněními v hlavní oblasti plochy. Číslo v červeném rámečku funkce pic_621i informuje o počtu došlých upozornění. Tento panel se shoduje s notifikačním panelem, a tudíž i všechny funkce jsou stejné. Popis notifikačního panelu najdeme v kapitole Notifikace.

pic_3229
Obr.: Pracovní plocha - Upozornění

Book Contents

Book Index

Historie záznamů

Na záložce Historie záznamů je zaznamenáván seznam dokladů, na nichž jsme provedli změny. Pokud stiskneme ikonku Sledovat také navštívené záznamy (v červeném rámečku), bude se ukládat také historie dokladů, které jsme si pouze prohlédli a nedělali v nich změny.

pic_2714_2020

Obr.: Pracovní plocha - Historie záznamů

Historie záznamů se ukládá na Uživatele a Mandanta. V záhlaví historie záznamů je zobrazen název mandanta, pro kterého je historie zobrazována.

pic_3681_2020

Obr.: Historie záznamů - zobrazení Mandanta

Pokud máme kurzor nad záznamem, zobrazí se "hint" datum a čas, kdy byl záznam zobrazen/změněn.

pic_3225
Obr.: Historie záznamů - datum a čas

Z historie se můžeme na daný doklad přepnout dvojklikem levého tlačítka myši. Např. otevřeme výdejku, která je vyznačena v zeleném rámečku na obrázku výše.

pic_2715_2020

Obr.: Otevřená výdejka

Pokud se přepneme na doklad, který jsme v minulosti pouze neprohlíželi, ale také editovali, pak se u dokladu znak pic_508i změní na znak pic_509i.

pic_2716_2020

Obr.: Záznam změněné faktury vydané

pic_2717_2020

Obr.: Záznam prohlížené faktury vydané

Další možnosti práce s historií záznamů

pic_2718
Obr.: Historie záznamů - možnosti

Po stisknutí pravého tlačítka myši na záznamu se zobrazí stejné možnosti jako na záložce Výchozí a záložce Hlavní menu pracovní plochy. Kopírování záznamů je obdobné jako u Naposledy spuštěných záznamů.

Seskupování záznamů

Pro lepší přehlednost mezi záznamy slouží funkce Zobrazovat skupiny (v červeném rámečku). Funkce seskupí záznamy podle knihy (datového modulu), ve které se záznam nachází.

pic_2868

Obr.: Neseskupené záznamy

pic_2869

Obr.: Seskupené záznamy

Book Contents

Book Index

Informace o K2 a Infoservis

pic_618i Tato funkce navigačního panelu zahrnuje dvě záložky: Informace o K2 a Infoservis.

Informace o K2

Na této záložce se zobrazí nejaktuálnější informace z dění společnosti K2 atmitec. Např. informace o blížícím se workshopu, o vydání nových verzí atd.

pic_3226
Obr.: Pracovní plocha - Informace o K2

Infoservis

Záložka Infoservis obsahuje nejnovější novinky a hlášení chyb. Je možné vyfiltrovat zvlášť novinky a zvlášť chyby. Novinky vyfiltrujeme tlačítkem pic_510i a chyby tlačítkem pic_511i.

pic_512i - obnoví stránku s infoservisem.

pic_2733
Obr.: Pracovní plocha - Infoservis

Book Contents

Book Index

Zákaznická podpora infoservisu

IS K2 umožňuje uživatelům zadávat přispěvky do Zákaznické podpory infoservisu přímo z pracovní plochy. Tato funkce je přístupná uživateli, který je propojen s kontaktní osobou. V knize Kontaktních osob se u konkrétního uživatele přepneme na záložku Web, e-shop.

pic_5045.png

Obr.: Záložka web, e-shop

U přihlášení k webu, e-shopu musí být nastaveny přihlašovací údaje do infoservisu.

pic_3903_2020.png

Obr.: Přihlášení k infoservisu

Ve formuláři pro zadávání přihlašovacích údajů do infoservisu je nutné mít v poli Web nastavenou možnost Infoservis. Program dle tohoto nastavení identifikuje, že se jedná o přihlašovací údaje do infoservisu a zpřistupní možnost zadávání požadavků zákaznické podpory z IS K2.

Pokud v číselníku Přihlášení k webu, e-shopu ještě záznam Infoservis neexistuje, založíme jej. Ve formuláři pro nový záznam vyplníme pouze pole Zkratka a pole Popis. Záznam uložíme.

pic_4127_2020.png

Obr.: Nový záznam Infoservis

Book Contents

Book Index

Nový požadavek infoservisu

Nový příspěvek zákaznické podpory infoservisu je možné vytvořit prostřednictvím formuláře, který lze spustit přímo z plochy IS K2. Pomocí ikony pic_798i zobrazíme možnosti, kde přes nabídku Pomoc - Nový požadavek infoservisu daný formulář zobrazíme. Tato možnost je zde k dispozici pouze po splnění všech podmínek, tzn., propojení uživatele IS K2 s kontaktní osobou a nastavení přístupových údajů na dané kontaktní osobě. Formulář Nový požadavek pak slouží pro vytvoření záznamu na infoservisu a zadání jeho vlastností.

pic_3902

Obr.: Formulář Nový požadavek

Popis polí:

Název požadavku

Pole pro zadání názvu příspěvku zákaznické podpory infoservisu.

Typ požadavku

Typ požadavku zákaznické podpory:

 • Nový požadavek
 • Požadavek std. K2
 • Požadavek spc. K2
 • Požadavek na službu
 • Chyba std.
 • Chyba spec.
 • Ostatní

Priorita požadavku

Priorita požadavku zákaznické podpory:

 • Kritická
 • Urgentní
 • Pozastaveno
 • Nespěchá
 • Normální
 • Nový požadavek

Postup vyvolání chyby

Pole pro podrobný popis vyvolání hlášené chyby.

Více podrobností

Pole pro další podrobnosti související se zadávaným příspěvkem zákaznické podpory.

Předcházející změny

Zatrhávací pole pro určení změn, které předcházely hlášenému problému.

Problém se týká

Pomocí těchto zatrhávacích polí blíže určujeme, čeho se hlášený problém týká.

Připojit soubory

Pomocí těchto zatrhávacích polí lze k zákaznické podpoře připojit soubory:

 • Log soubor - připojí logovací soubory z IS K2
 • Konfiguraci K2 - připojí soubor k2.ini
 • Licenci K2 - připojí licenci K2

Přílohy

Záložka pro připojení příloh k zákaznické podpoře. Je zde možné vložit Print Screen obrazovky.

Book Contents

Book Index

Pracovní plocha - hlavní oblast

Záložky Oblíbené, Výchozí a Hlavní menu:

pic_2530
Obr. Pracovní plocha - záložka Oblíbené

pic_2499
Obr.: Pracovní plocha - záložka Výchozí

pic_2719
Obr.: Pracovní plocha - záložka Hlavní menu

Popis práce se stromovým menu je popsán v kapitole Úvod - Systém menu K2 - Stromové menu. Princip práce s položkami stromového menu je obdobný jako s ikonami na ploše, viz další kapitola Práce s ikonami.

Zobrazení ikon ve skupinách

Na záložce Oblíbené a Výchozí lze seskupovat ikony podle toho, do kterého modulu patří. K seskupení slouží tlačítko Zobrazovat skupiny, vyznačené v červeném rámečku na obrázcích níže.


Obr.: Tlačítko Zobrazovat skupiny - neseskupené ikony

pic_2511
Obr.: Tlačítko Zobrazovat skupiny - seskupené ikony

Součástí hlavní oblasti je i vyhledávací pole (v červeném rámečku) - bližší popis je v kapitole Vyhledávání.

pic_2498
Obr. Pracovní plocha - vyhledávací pole

Book Contents

Book Index

Práce s ikonami

Vzhled pracovní plochy si můžeme upravit podle našich požadavků. Záložky z jednotlivých částí plochy lze nastavit nebo zkopírovat v rámci těchto částí. Můžeme si nastavit i takový vzhled plochy, jaký byl ve starších verzích IS K2.

Existující ikona na pracovní ploše - záložka Výchozí

pic_2724
Obr.: Pracovní plocha - možnosti

Popis funkcí:

Spustit

Spustí danou funkci (např. otevře knihu nebo spustí sestavu).

Spustit v novém okně

Funkce se spustí v novém okně.

Spustit v nové záložce

Funkce se spustí na nové záložce ve střední části pracovní plochy.

Přidat do oblíbených

Funkce je jako ikona přidána na záložku Oblíbené.

Vlastnosti

Touto položkou zobrazíme vlastnosti uložené ikony.

Kopírovat do schránky

Zkopíruje existující ikonu z Oblíbených, Výchozí nebo Menu. Následně ji můžeme vložit kdekoliv na ploše na záložce Oblíbené. Tuto nově vytvořenou položku můžeme upravovat, např. název, parametry, pohled atd. Kopírovat ikonu je také možné klávesami Ctrl+c. Další možností kopírování ikon je přetáhnutí ikony ("drag&drop") ze záložky Výchozí nebo Menu do záložky Oblíbené.

Stejná kniha se opakovaným dvojklikem levého tlačítka myši neotevře v záložkách dvakrát - z důvodu ušetření místa. Pokud bychom přesto chtěli knihu v záložce zobrazit víckrát, použijeme funkci přes pravé tlačítko myši Spustit v nové záložce.

Existující ikona na pracovní ploše - záložka Oblíbené

Protože je záložka Oblíbené určena pouze pro potřebu uživatele, může si ji upravit podle svých požadavků. Obsahuje tedy více funkcí než záložka Výchozí.

pic_2725
Obr.: Pracovní plocha - možnosti - pro správce

Popis funkcí:

Upravit

Přes možnost Upravit je možné editovat nastavení jednotlivých ikon.

Pozn.: V případě, že máme nastavenu Vlastní plochu, viz kapitola Nastavení pracovní plochy, přetáhnutí ikony myší znamená její přesunutí!!! Pro kopii ikony musíme při přetahování současně držet klávesu CTRL!

Vyjmout do schránky

Funkčnost je obdobná jako kopírování do schránky s tím, že ikonu nezkopíruje, ale vyjme ji do schránky. Ikonu vyjmeme také klávesami Ctrl+x.

Odstranit

Smaže ikonu z plochy i položku ve stromovém menu. Mazat lze i klávesou Delete.

Význam ostatních funkcí je stejný jako u záložky Výchozí.

Všechny tyto operace s ikonami lze provádět i s více ikonami najednou:

pic_2501

Obr.: Pracovní plocha - skupina na záložce Výchozí

Vložení ikony - záložka Oblíbené

Vkládat ikonu můžeme pouze na záložku Oblíbené. Ikonu přidáme klávesou Insert nebo přes pravé tlačítko myši na ploše záložky Oblíbené. Po rozbalení položky Nový si můžeme vybrat, zda chceme vložit např. novou knihu nebo sestavu.

pic_2522
Obr.: Pracovní plocha - záložka Oblíbené - vložení ikony přes pravé tl. myši

Popis funkcí:

Nový

Vloží knihu, sestavu, skript, funkci, popř. obrázek atd.

Vložit ze schránky

Na plochu lze vložit ikonu, kterou jsme zkopírovali nebo vyjmuli z Oblíbených, Výchozí nebo Menu. Vkládáme také přes Ctrl+v.

Vybrat vše

Označí všechny ikony dané záložky.

Po stisknutí možnosti Nový nebo Insert se zobrazí formulář pro vložení nové funkce.

Popis společných polí formuláře pro všechny elementy plochy a stromového menu:

Název

Název položky ve stromu.

Ikona

Možnost výběru bitmapy, která bude ikonou pro plochu K2.

Ikona pro strom

Možnost výběru bitmapy, která bude ikonou ve stromu K2.

Skupina

Název skupiny, pod kterou bude ikona zařazena na ploše K2.

Tip

Do tohoto pole vepíšeme text, který se pak u elementu zobrazí jako "hint".

Kniha

pic_2512
Obr.: Formulář pro úpravu knihy

Popis polí knihy:

Datový modul

Výběr knihy, nad kterou bude funkce spouštěna.

Formulář

Je automaticky doplněn po výběru datového modulu, ale můžeme jej změnit výběrem z rozbalovacího pole.

Pohled

Můžeme vybrat již uložený pohled v datovém modulu, ve kterém se bude funkce spouštět.

Stav knihy

Vybereme, v jakém stavu kiny se bude funkce spouštět (ve filtru, nebo nad všemi záznamy nebo ve výchozím nastavení).

Spustit jako

Funkci můžeme spustit buď jako záložku, nebo nové okno, nebo nechat výchozí nastavení.

Nadpis záložky

Název nové záložky, ve které se funkce spustí.

Obrázek záložky

Možnost výběru bitmapy, která bude znázorňovat novou záložku.

Cílová oblast

Do které části pracovní plochy se funkce uloží (hlavní plocha, navigace, notifikace nebo výchozí nastavení).

Dávka

Používá se ke spuštění několika funkcí za sebou. Např. nejdříve můžeme nastavit, aby se spustil filtr, další funkce pak budou brát filtr jako aktuální datový modul. Můžeme také vložit dávku do jiné dávky. Každá sestava může mít svůj vlastní zdroj dat.

Záložka Dávka

pic_2907
Obr.: Formulář pro nastavení dávky

Popis polí:

Datový modul

Vybereme datový modul, nad kterým se bude dávka spouštět.

Na formuláři pro definici dávky se po vyplnění pole Datový modul zobrazí další pole Filtr.

Filtr

Pole pro výběr existujícího filtr vybraného datového modulu.

Použít nadřízený datový modul

Pole slouží k tomu, aby sestavy a skripty dostaly jako aktuální datový modul buď datový modul definovaný ve Zdroji dat nebo, pokud je to možné, ten datový modul, který je právě aktivní v knize - bez úprav.

Po rozbalení pole Filtr se zobrazí seznam filtrů uložených v daném datovém modulu. Volbou filtru zajistíme, že položka dávky (např. kniha nebo sestava) bude spouštěna nad záznamy vybranými definovaným filtrem.

pic_3219

Obr.: Formulář pro nastavení dávky - pole Filtr

Záložka Položky dávky

pic_2727
Obr.: Formulář pro nastavení položky dávky - skript

Při vložení nové položky dávky se otevře formulář v závislosti na výběru typu funkce. Např. na obrázku je zobrazen formulář vložení skriptu do dávky, který se shoduje s formulářem pro přidání skriptu na pracovní plochu nebo do stromového menu.

Sestava

Záložka Sestava

Sestava spuštěná ze zástupce nebo stromového menu je otevřená jako nová záložka. Sestava spuštěná přes knihu Sestavy (F9) je otevřená v novém okně. Sestava se spouští nad aktivním datovým modulem (nad otevřenou knihou) spuštěným nad středním sloupcem.

pic_2729
Obr.: Formulář pro vložení sestavy - záložka Sestava

Popis polí:

Sestava

Vybereme sestavu z adresáře.

Spustit jako

Způsob, jakým bude sestava spuštěna, např. v novém okně.

Elektronický podpis

 

Podepsat

Pole může nabývat hodnot Nikdy, Vždy a Pokud je podpis zadán.

 

Nikdy

Sestava se vytiskne vždy bez podpisu.

 

Vždy

Sestava se vždy vytiskne s podpisem. Tato hodnota je podmíněna tím, že je certifikát nainstalovaný a vyplněný buď v poli Podpis nebo v parametru sestavy ("Sign"). Pokud není, při tisku sestavy se zobrazí chybové hlášení a sestava se bez elektronického podpisu nevytiskne.

 

Pokud je podpis zadán

Sestava se vytiskne vždy. Pokud je cetifikát zadaný v poli Podpis nebo v parametru sestavy, pak se sestava vytiskne s podpisem, pokud zadaný není, vytiskne se bez podpisu.

Podpis

Vybereme nainstalovaný certifikát ze souboru.

Název

Automaticky doplněný název certifikátu podle názvu souboru.

Zdroj dat

 

Datový modul

Datový modul, nad kterým se bude sestava tisknout.

Filtr

Pole funguje obdobně jako u dávky.

Použít nadřízený datový modul

Pole funguje obdobně jako u dávky.

Nastavení tisku

 

Tiskárna

Tiskárna, pomocí níž bude sestava vytištěna.

Kopie

Počet kopií.

Seřazení

Funguje stejně jako "Kompletace" u nastavení tiskáren. Při tisku více kopií dokumentu listy seřadí za sebou tak, aby šly po sobě jako v samostatných dokumentech. (strana 1,2,3, 1,2,3)

Oboustranně

Oboustranný tisk.

Otáčet stránky

Sestava se vytiskne tak, abychom mohli listovat stránkami zdola nahoru.

Zdroj papíru

Ze kterého zásobníku bude tiskárna brát papír pro tisk.

Nastavení exportu

 

Cíl exportu

Kam budeme chtít sestavu tisknout, např. do e-mailu.

Formát

Typ souboru, v němž bude sestava uložena.

Jméno souboru

Jméno souboru, pod kterým bude sestava uložena. Pozn. Při odesílání sestavy prostřednictvím emailu Jméno souboru nevyplňujeme.

Email

Sestavu lze odeslat e-mailem - zadáme e-mailovou adresu, předmět a text zprávy.

Nadpis záložky

V případě, že sestavu otevřeme v nové záložce, vepíšeme zde název záložky.

Obrázek záložky

Možnost výběru bitmapy, která bude znázorňovat novou záložku.

Cílová oblast

Do které části pracovní plochy se funkce uloží (hlavní plocha, navigace, notifikace nebo výchozí nastavení).

Na záložce Parametry nastavujeme parametry dané sestavy.

pic_2730
Obr.: Sestava - seznam parametrů

pic_2731

Obr.: Formulář pro zadání parametru

Popis polí formuláře pro nastavení parametru sestavy:

Parametr

Programový název parametru.

Popis

Popis parametru.

Uživatelský popis pro ruční vstup

Pole má význam, pokud máme zatržené pole Uživatelský vstup. Zde si můžeme určit, jaký popisek se bude u parametru zobrazovat při spuštění sestavy.

Uživatelský vstup

Pokud je pole zatržené, pak se při puštění sestavy zobrazí formulář pro zadání hodnoty parametru.

Hodnota Ano / Ne

Zatržené pole znamená, že jsme nastavili hodnotu "Ano".

Výraz

 

Skript

Záložka Skript

pic_2513
Obr.: Formulář pro vložení skriptu - záložka Skript

Popis polí:

Skript

Výběr skriptu z adresáře.

Datový modul

Vybereme datový modul, nad kterým se bude skript spouštět.

Filtr

Pole funguje obdobně jako u dávky.

Použít nadřízený datový modul

Pole funguje obdobně jako u dávky.

Na záložce Parametry nastavujeme parametry daného skriptu.

pic_2525
Obr.: Skript - seznam parametrů

pic_2526
Obr.: Formulář pro zadání parametru

Funkčnost polí je obdobná jako u zadání parametru sestavy.

Funkce

Ne všechny funkce jsou knihou, sestavou či skriptem. Zde si ostatní funkce můžeme nastavit.

pic_2514
Obr.: Formulář pro vložení funkce

Popis polí funkce:

Číslo K2 funkce

Číselníku registrovaných funkcí vybereme požadovanou funkci. Dosadí se její číslo.

NEVIZUÁLNÍ

Tato položka obsahuje funkce: Dávka, Skript, Sestava, Přepočet výrobků, Přepočet skladů a Přepočet skladů - aktuální perioda. Tyto funkce jsou spouštěny na pozadí (nevidíme jejich průběh). Využívají se např. v Plánovači úloh, kdy jsou automaticky spouštěny v určitou dobu. Nastavení funkcí Dávka, Skript a Sestava je shodné s nastavením vizuálních funkcí, viz výše. Funkce Přepočet výrobků, Přepočet skladů a Přepočet skladů - aktuální perioda jsou popsány v kapitole Standardní akcePlánovači úloh.

OSTATNÍ

Skriptový formulář

pic_2521
Obr.: Formulář pro vložení skriptového formuláře

Popis polí skriptového formuláře:

Skript

Cesta pro výběr souboru skriptového formuláře.

pic_2882
Obr.: Webová stránka - navigace

Webová stránka

pic_2515
Obr.: Formulář pro vložení webové stránky

Popis polí

Url

Doménová adresa serveru. Část webové adresy je adresa, na které máte nainstalovaného webového klienta. Část "/default.aspx" musí být uvedena vždy, a to na konci adresy. Zobrazí výchozí stranu webového klienta.

Zobrazit navigaci

Když pole zatrhneme, v prohlížeči Internet Explorer zobrazí navigaci pro přepínání se zpět a vpřed mezi internetovými stránkami, pro obnovu stránky a přepnutí se na domovskou stránku. Navigace je vyznačena v červeném rámečku na "Obr.: Webová stránka - navigace".

Obrázek

pic_2516
Obr.: Formulář pro úpravu obrázku

Popis polí obrázku:

Obrázek

Cesta pro výběr obrázku z adresáře.

Prezentace obrázků

pic_2517
Obr.: Formulář pro vložení prezentace obrázků

Popis polí formuláře Prezentace obrázků:

Cesta

Cesta pro výběr prezentace z adresáře.

Interval změny

Čas, za něž se budou měnit snímky v prezentaci.

OLAP

pic_2520
Obr.: Formulář pro vložení položky Olap

Popis polí formuláře OLAP:

Rozestup

Pokud máme zobrazenu tabulku i graf, zde můžeme uvést, kolika pixely budou od sebe odděleny. A to buď vodorovně nebo svisle v závislosti na nastavení pole Rozvržení.

Rozvržení

Zda se bude jednat o graf či tabulku a jaké bude jejich umístění (pouze tabulka, pouze graf, tabulka vlevo, tabulka vpravo, tabulka nahoře, tabulka dole).

Záložka Menu

Existující složka nebo funkce ve stromovém menu

Složka

pic_2728
Obr.: Stromové menu - možnosti složky

Popis funkcí:

Vlastnosti

Tato položka otevře formulář s vlastnostmi daného uzlu.

Kopírovat do schránky

Zkopíruje existující uzel a následně jej můžeme vložit kdekoliv na záložku Oblíbené. Tuto nově vytvořenou položku můžeme upravovat, např. název, parametry, pohled atd. Kopírovat složku je také možné klávesami Ctrl+c.

Funkce

pic_2732
Obr.: Stromové menu - možnosti funkce

Funkce fungují obdobným způsobem jako na záložce Výchozí.

Book Contents

Book Index

Pracovní plocha - notifikační panel

Notifikační panel zobrazuje všechny došlé notifikace (= upozornění). Jeho funkčnost je popsána v kapitole Notifikace.

pic_3230
Obr.: Pracovní plocha - notifikační panel

Book Contents

Book Index

Záložky pracovní plochy

Nová záložka

Novou záložku lze vložit pouze na úvodní obrazovce do hlavní oblasti plochy. Vložení provedeme přes pravé tlačítko myši - volba Přidat záložku. Jako novou záložku si můžeme zvolit např. knihu, sestavu nebo obrázek. Možnosti jsou obdobné jako u vkládání nové ikony.

Nová záložka může být:

Panel zástupců - sem vkládáme ikony a složky obsahující ikony. Po Insertu na záložce nebo stisknutím pravého tlačítka myši se rozbalí nabídka stejná jako při vložení nové ikony na záložce Oblíbené.

Strom zástupců - zde vkládáme funkce, sestavy, skripty aj. v podobě stromového menu. Nabídka je opět stejná jako při vkládání nové ikony na záložce Oblíbené. V nabídce, která se rozbalí přes pravé tlačítko myši, nalezneme i možnost Rozbalit a Sbalit stromové menu.

Oblíbené - Do této záložky si můžeme vložit: Zástupci pro uživatele (tyto zástupce (ikony) uvidí jen daný uživatel), Zástupci pro uživatele na mandantovi, Zástupci pro mandanta (ikony pro daného mandanta), Zástupci pro K2 a Strom pro uživatele. Záložka je sdílena více uživateli, popř. více mandanty. Správce tedy nemusí pro každého uživatele, popř. mandanta nastavovat plochu zvlášť. Všichni budou mít nastaveny stejné ikony. Např. mandant vytvořený pro účetnictví uvidí ikony týkající se pouze účetnictví.

Ostatní možnosti jsou stejné jako při vkládání ikcitony (zástupce) na záložku Oblíbené.

pic_2880

Obr.: Možnosti vložení nové záložky

Vytvořenou záložku můžeme editovat pomocí volby Upravit, kterou vyvoláme pravým tlačítkem myši na dané záložce.

Na nově vložené záložce je bitmapa pic_562i, což znamená Zobrazit i příště. Tato volba nám říká, že záložka zůstane v ploše po přepnutí masky i po vypnutí a zapnutí K2. Pro zrušení této akce vybereme, přes pravé tlačítko myši na záložce, volbu Příště už ne. To znamená, že se při přepnutí masky nebo vypnutí a zapnutí K2 již záložka nezobrazí. Při zapnuté volbě Příště už ne se na záložce zobrazí křížek pro zavření záložky. Aktuálně otevřená záložka lze uzavřít také klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+W nebo klávesou Esc (V tomto případě musíme mít zatržený parametr Integrované knihy zavírat na Escape. Najdeme ho v Parametrech uživatele - 5. strana tlačítko Další možnosti - záložka Ostatní).

Na "přepínacích" záložkách, které byly otevřeny např. po přeskoku z jednoho dokladu na druhý (z objednávky přijaté na zakázku Alt+z), tyto možnosti nejsou. Na takové "přepínací" záložce se navíc zobrazí pic_582i. Přeskok probíhá v rámci jedné záložky, viz obrázek.

pic_3039
Obr.: Otevřená kniha Objednávky přijaté

pic_3038
Obr.: Přeskok z objedávky přijaté na zakázku

Pokud se přepínáme mezi doklady z "připnuté" záložky, po přepnutí se otevře záložka nová a označí se jako "přepínací" (viz obrázek).

pic_3037
Obr.: Přeskok z objednávky přijaté na zakázku - "připnutá" záložka

Záložky, které nejsou připnuté "trvale v ploše" mají navíc možnost Přesunout do informační oblasti.

pic_3051
Obr.: Menu záložky Dod./Odb.v hlavní oblasti

Po výběru této volby se záložka přesune do pravého sloupce (navigačního panelu).

pic_3052
Obr.: Přesunutá záložka Dod./Odb.

Pro přesunutí záložky z informační oblasti zpět zvolíme možnost Přesunout do hlavní oblasti.

pic_3053
Obr.: Menu záložky Dod./Odb.v informační oblastií

Záložka, která je připnutá "špendlíkem" (možnost Zobrazit i příště) se přesouvá i s tímto "špendlíkem".

Nastavení záložky jako "Výchozí"

Na ploše také existuje možnost nastavit záložku jako "výchozí". Nastavení provedeme kliknutím pravého tlačítka myši do záhlaví sloupce a zvolením možnosti Nastavit záložku "název záložky" jako výchozí. Jako výchozí se nastaví záložka, která je otevřená a je právě aktivní.

pic_3356
Obr.: Nastavení záložky Poskytnuté zálohy jako výchozí

O tom, zda je nějaká záložka nastavena jako výchozí, nás informuje fajfka u volby v záhlaví sloupce. Takto nastavená záložka má na sobě "špendlík".

pic_3357
Obr.: Nastavená záložka Poskytnuté zálohy jako výchozí

Po zavření a znovu otevření IS K2 se automaticky otevře i tato záložka a je nastavena jako aktivní.

Jako výchozí lze nastavit i záložky v ostatních sloupcích pracovní plochy.

Zrušení možnosti záložky "výchozí" provedeme opětovným stisknutím volby v záhlaví sloupce nebo odepnutím špendlíku na záložce volbou "Příště už ne".

Nová záložka Webová stránka

Na záložce tohoto typu lze zobrazit jakoukoliv internetovou stránku. Pravým tlačítkem myši na záložce rozbalíme nabídku, kde výběrem funkce Zobrazit navigaci určíme, zda se navigační tlačítka (vyznačena v červeném rámečku na obrázku níže) budou zobrazovat.

pic_2882
Obr.: Webová stránka - navigace

pic_2905
Obr.: Webová stránka - možnost Zobrazit navigaci

pic_2906
Obr.: Webová stránka bez navigace

Kopírování záložek

Záložky jednotlivých sloupců je možné kopírovat. Zkopírované záložky lze vkládat na úvodní obrazovku nebo k záložkám Výchozí, Oblíbené a Hlavní menu.

pic_3236
Obr.: Zkopírovaná záložka Oblíbené

pic_3235
Obr.: Zkopírovaná záložka Oblíbené

Kopii provedeme pravým tlačítkem myši na záložce, volba Kopírovat do schránky. Vkládá se přes pravé tlačítko myši, volba Vložit ze schránky.

Vložená záložka má na sobě "špendlík" pro možnost trvalého připnutí v ploše.

Rozlišení záložek

Právě aktivní záložku poznáme podle toho, že je její název tučně a je šedě podbarvená. Ostatní neaktivní záložky jsou podbarveny modře. Pokud je na záložce záznam, který je ve stavu Nový nebo Změna, na záložce se zobrazí zelený čtvereček.

pic_3259
Obr.: Označení záložek

Přepínání mezi záložkami:

V rámci každého sloupce se lze mezi jednotlivými záložkami přepínat, a to pomocí klávesových zkratek popsaných níže. Přepínání funguje vždy ve sloupci, který je aktivní.

Ctrl+Shift+PgUp

Přeskok na následující záložku.

Ctrl+Shift+PgDn

Přeskok na předchozí záložku.

Ctrl+Shift+Home

Zobrazí sloupec se stromovým menu.

Ctrl+Shift+End

Skryje sloupec se stromovým menu.

Pozn.: Na záložkách typu kniha a sestava a na záložce Notifikace se po najetí kurzorem myši na záložce zobrazuje hint.

Book Contents

Book Index

Správa ploch
Plochy K2

V nastavení pracovní plochy si můžeme vybrat plochu z již existujících (Ekonomika, MONDE, Mzdy, Obchod, Reklamace/Servis, Správce K2), nebo se přepnout zpět na Výchozí - PORTAL), nebo si uložit vlastní nastavení plochy.

pic_3247
Obr.: Nastavení pracovní plochy

Pokud jsme si plochu nastavili podle našich požadavků, můžeme si ji uložit. K tomu slouží možnost Uložit plochu jako.

pic_2735
Obr.: Formulář Uložit

Popis funkcí:

Název

Název nové plochy.

Popis

Popis nové plochy.

Úroveň

Podle toho, kterou úroveň v tomto poli vybereme, zadáváme informace do dalších polí a záložek:

 • Tovární - nastavení výrobce.
 • Globální - ukládaná plocha bude přístupná pro všechny uživatele i skupiny.
 • Mandant - ukládaná plocha bude přístupná pro všechny zadané mandanty.
 • Skupina - ukládaná plocha bude přístupná pro všechny zadané skupiny.
 • Uživatel - ukládaná plocha bude přístupná pro všechny uživatele, skupiny a mandanty.

Uživatel

Vybereme jméno uživatele z knihy uživatelů.

Mandant

Vybereme mandanta, pro kterého chceme daný výběr uložit.

Pozn.: Pozor, IS K2 se před ukončením programu nezeptá, zda chceme uložit změny v ploše!!!

Uloženou vlastní plochu můžeme editovat

pic_2535
Obr.: Nastavení pracovní plochy

Změna výchozí plochy

Ať už jsme vybrali přednastavenou plochu nebo si vytvořili vlastní, plochu můžeme nastavit jako "výchozí". Změnu provedeme v menu Plochy - položka Nastavit aktuální plochu jako výchozí pro mandanta "DEMO". V uvozovkách bude automaticky doplněn mandant, na kterého jsme aktuálně přihlášeni. Jako "výchozí" může být nastavena pouze plocha, která je uložená jako "tovární", "globální" nebo na mandanta.

Možnost měnit plochu má pouze uživatel, který má nastaveno právo Servisní zásahy.(Správce / Obecné).

pic_2740
Obr.: Nastavená plocha Ekonomika - možnost nastavení plochy jako "výchozí"

pic_2734
Obr.: Plocha Ekonomika nastavena jako "výchozí"

Popis funkcí:

Plochy

Seznam uložených ploch.

Znovu načíst (Ctrl+Alt+Shift+P)

Funkce Znovu načíst slouží k znovupřenačtení plochy zpět do stavu, kdy jsme ji naposledy uložili. Důležité je, že tato funkce nemění obsah, ale pouze nastavení. Např. přidali jsme si novou ikonu na plochu a změnili barvu pozadí plochy. Po spuštění funkce Znovu načíst se ikona nevymaže, ale vrátí se zpět do původního nastavení barva pozadí plochy.

Uložit plochu

Uložíme aktuální nastavení plochy.

Uložit plochu jako

Uložíme aktuální nastavení plochy jako novou plochu.

Spravovat plochy

Otevře se formulář se seznamem všech uložených ploch. Po rozkliknutí dané vlastní plochy ji můžeme editovat.

Upravit plochu

Otevře se formulář pro editaci plochy.

Přebarvování

Zde můžeme měnit nastavení barev jednotlivých komponent pracovní plochy.

Další možnosti vlastní plochy

Na "vlastní" ploše je oproti "výchozí" menu pro vložení nové záložky větší. Do záložky můžeme vložit stejné elementy, jako vkládáme do zástupců. Navíc je zde např. i text nebo seznam upozornění zobrazující se v panelu notifikací.

pic_2500
Obr.: Možnosti vložení nové záložky na "vlastní" ploše

Zástupci v této ploše a Oblíbené

Do "vlastní" plochy můžeme vložit záložku typu Zástupce v této ploše nebo Oblíbené (vyznačené v červeném rámečku na obrázku výše). Oba typy umožňují vložit Panel zástupců nebo Strom zástupců. Na záložku Panel zástupců vkládáme zástupce (ikony) podle vlastních požadavků, a to buď vložením nové ikony přes pravé tlačítko myši, nebo zkopírováním existující z jiné záložky. Do Stromu zástupců lze, podobně jako u Panelu zástupců, vložit nový strom nebo zkopírovat existující.

Zástupci v této ploše se pamatují pouze na ploše v K2, do které tyto zástupce vkládáme.

pic_2901
Obr.: Zástupci v této ploše

Oblíbené slouží pro sdílení obsahu záložek mezi ostatními uživateli, mandanty, atd.

Popis typů zástupců:

Zástupci pro uživatele

Záložku i její obsah uvidí pouze uživatel, který tuto záložku vkládal, nezávisle na tom, na kterém mandantovi je přihlášený.

Zástupci pro uživatele na mandantovi

Záložka i její obsah je viditelná pouze pro uživatele přihlášeném na daném mandantovi.

Zástupci pro mandanta

K záložce s obsahem má přístup jakýkoliv uživatel, který se přihlásí k danému mandantovi.

Zástupci pro K2

Jakýkoliv uživatel na kterémkoliv mandantovi, který se hlásí k dané K2, uvidí obsah této záložky.

Hlavní zástupci

Její obsah se shoduje se záložkou Výchozí obsaženou v levém sloupci plochy. Záložka se pamatuje jen v rámci dané plochy.

Obdobnou funkčnost mají i položky typu Strom. Položka Hlavní strom má stejný obsah jako záložka v levém sloupci plochy Menu.

pic_2902
Obr.: Oblíbené - Panel

pic_2903
Obr.: Oblíbené - Strom

Dále lze na "vlastní" ploše upravovat i implicitně nastavené záložky. Např. se jedná o záložku K2 na úvodní obrazovce plochy. Po stisknutí pravého tlačítka myši na záložce se pak zobrazí menu pro změnu zobrazení záložky (viz kapitola Nová záložka, popsaná v kapitole Záložky pracovní plochy). Záložku tedy můžeme editovat, odstranit atd. Pokud vlastní plochu neuložíme, nově vložená záložka s implicitním nastavením se po uzavření K2 odepne. Možnost Trvale v ploše plní obdobnou funkci jako možnost Zobrazit i příště s tím rozdílem, že tato záložka zůstane napevno připnutá pouze v této "vlastní" ploše. (Zatímco Zobrazit i příště záložku zobrazuje jen pro daného uživatele.)

pic_2900

Obr.: Vlastní plocha - záložka K2

Ve standardní ploše je na záložce zobrazen "špendlík". Znamená to, že je záložka natrvalo připnutá pro aktuálně přihlášeného uživatele a při příštím spuštění K2 se zobrazí.

pic_2899

Obr.: Výchozí plocha - nová záložka Faktury přijaté

Na "vlastní" i standardně uložené ploše si pak můžeme zobrazování záložek upravit stisknutím pravého tlačítka myši na záložce a vybráním příslušné možnosti (viz kapitola Záložky pracovní plochy).

Všechny tyto akce lze provádět jak v hlavní oblasti plochy, tak v notifikačním panelu. Můžeme si tak vytvořit podobnou plochu, na kterou jsme byli zvyklí ve starších verzích systému K2, viz obrázek níže.

pic_2885

Obr.: Nastavení "vlastní" plochy

Book Contents

Book Index

Vyhledávání

Nad záložkou Výchozí, Oblíbené a Hlavní menu je možné vyhledávat - podle klíčového slova. Hledání spustíme buď lupou v řádku pro vyhledávání, nebo klávesou Enter. Vyhledávání probíhá přes stromové menu, přes zástupce (ikony) i přes historii. Hledání funguje i na slovních spojeních bez diakritiky. Seznam nalezených ikon se otevře v nové záložce, zde pak dvojklikem myši na ikoně otevřeme danou knihu či spustíme danou funkci. Záložku pak zavřeme křížkem (v modrém rámečku na obrázku).

pic_2537
Obr.: Pracovní plocha - vyhledávání

Vyhledávat lze také v sestavách. Z nalezené hodnoty v sestavě se pak můžeme myší přepnout přímo na doklad.

Do vyhledávacího pole se lze přepnout z kteréhokoliv místa v K2, a to pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+L.

Book Contents

Book Index

Klasické formuláře

Book Contents

Book Index

Kniha

Kniha modulu je „nultá“ strana formuláře. Pro knihu (formulář) platí celá řada společných vlastností (nastavení lišty, sestav atd.). Tato nastavení se tedy netýkají každého formuláře zvlášť včetně knihy, ale jsou společná pro celý modul.

Základními knihami (číselníky) jsou databáze Zboží (tj. úplný sortiment všeho zboží a služeb, jimiž uživatel disponuje) a databáze Dodavatelé/Odběratelé (tj. úplný seznam všech obchodních partnerů uživatele). Naplnění těchto číselníků je podmínkou použitelnosti programu K2.

Příkladem dalších knih tohoto typu jsou např. Kniha faktur, Kniha objednávek atd.). Kniha slouží k rychlému vyhledání požadované položky a poskytuje o ní základní informace. (Pojem "kniha" se rovněž používá v souvislosti s "řadami" dokladů, např. Kniha (řada): 10 - Tuzemsko).

Obr.: Kniha Faktury vydané

Popis položek v zobrazené tabulce:
 1. Informace o aktuálním modulu - v tomto případě se nacházíme v knize Faktury vydané.
 2. Nástrojový panel modulu - některé funkce daného modulu lze volat přímo tlačítkem z nástrojového panelu.
 3. Uživatelský panel - uživatelem zařazené funkce a sestavy. Pokud se všechny funkce a sestavy nevlezou na uživatelský panel, pak se na konci tohoto panelu zobrazí pic_369i. Po rozkliknutí této ikonky se otevře seznam se sestavami a funkcemi, které se na panel nevešly.
 4. Tzv. strany (karty) dokladu - stiskneme-li levým tlačítkem myši na jednotlivých číslicích (0, 1, 2, 3, 4 atd.), dostaneme se do prohlížení příslušné "strany" dokladu. Číslice jsou podtrženy, což znamená, že stejného efektu dosáhneme stisknutím kláves Alt+0Alt+9, popř. Alt+šipka doprava a Alt+šipka doleva. Kniha je reprezentována stranou '0'.
 5. Menu modulu - přes menu modulu lze volat funkce vztažené k danému modulu.
 6. Informace o aktuální knize - v tomto případě jsou zobrazeny informace z knihy 10: Tuzemsko.
 7. Názvy vybraných sloupců s informacemi o položkách knihy - např. pořadové číslo faktury, číslo zakázky, k níž se faktura vztahuje, jméno zákazníka, popis - tj. nepovinný doplňující text, částka, na kterou je faktura vypsána, a tzv. příznaky - písmena informující o tom, zda je faktura potvrzena, likvidována nebo zaúčtována.
 8. Typ setřídění - určuje funkci lokátoru a zároveň setřídění položek v knize. (Upozornění: Pokud vstoupíte do pole volby setřídění, zůstává aktivní vstupní pole pro zadání typu setřídění. Pokud tedy začneme mačkat nějaké klávesy, budeme měnit různé typy setřídění. Je proto nutné po volbě setřídění myší kliknout na plochu s obsahem knihy. Teprve potom je kniha aktivní a pracuje lokátor. Proto je mnohem praktičtější pro volbu setřídění používat klávesy Alt+Z, případně jiné, které jsou u pole podtrženy. V takovém případě se mění setřídění v postupném pořadí dokola. Kombinace kláves Shift+Alt+Z mění setřídění v opačném pořadí.)
 9. Lokátor - pole umožňující rychlé vyhledání žádané položky v knize (zde po zapsání čísla žádané faktury do lokátoru a stisknutí klávesy Enter označí světelné pravítko požadovanou fakturu). Hledání v knize lze provést také šipkami nahoru a dolů.
 10. Položky (záznamy) knihy - seznam faktury v knize. Na řádku aktuální faktury je umístěno pravítko.
 11. Informace o stavu formuláře - informace na 0. straně mohou být zobrazeny pomocí 5 stavů - Kniha, Filtr, Kontejner, Vše a Rychlý filtr. Pokud je zapnut nějaký filtr, zobrazený seznam není úplný (bližší popis práce s filtry viz kapitola Filtry Alt+F9). Stav můžeme změnit stisknutím pravého tlačítka myši v tomto poli a následným výběrem jiného stavu.
 12. Identifikátor:
 13. Období - aktuálně zvolené období, ve kterém jsou vystavovány doklady. Toto období se nastavuje v modulu Správce - Parametry uživatele. Zobrazené období můžeme změnit stisknutím pravé myši v tomto poli ve stavovém řádku a z vyvolaného číselníku vybrat jiné.
 14. PŘES má v systému K2 stejnou funkci jako v jiných programech (např. Word), tzn., že po stisknutí klávesy Insert můžeme přepisovat text v poli.
 15. Zkratka skladu, pro který budou vytvářeny nové skladové doklady. Rovněž zde můžeme změnit sklad stejným způsobem jako v případě změny období (bod č. 13).
 16. Zkratka mandanta, pro kterého se zpracovávají a zobrazují data.
 17. Popisy funkčních kláves - F1F10, Alt+F1Alt+F10, Shift+F1Shift+F10, Ctrl+F1Ctrl+F10 a jejich kombinace.

Book Contents

Book Index

Formulář

Do formuláře (strany dokladu) se dostaneme z knihy poté, co v knize označíme modrým pravítkem (pomocí šipek nebo lokátoru) požadovaný záznam a stiskneme klávesu Enter nebo F4. Tímto se dostaneme na 1. stranu formuláře.

Formulář má zpravidla dvě a více stran. Na 1. straně jsou vypsány základní (obecné) údaje, na druhé bývají položky prodeje dokladu. Na 3. straně bývá zpravidla uvedena účtování daného dokladu atd. Ve formuláři lze prohlížet podrobné údaje o kterékoliv položce knihy, lze je zde měnit, doplňovat a potvrzovat.

Strany mohou obsahovat další záložky, které mohou poskytovat další informace. Záložka, kterou jsme si zobrazili naposledy, se zobrazí i při opětovném otevření záznamu. Každý formulář si "pamatuje" svoji naposledy zobrazenou záložku.

pic_005_2020.png

Obr.: Faktura vydaná - 1. strana

Book Contents

Book Index

Univerzální formuláře

Book Contents

Book Index

Kniha - univerzální

Funkčnosti a pravidla klasických a univerzálních formulářů jsou většinou podobné. Univerzální formuláře jsou obohaceny o funkčnosti, které nebylo možné v klasických formulářích dále rozvíjet.

Seznam odpovídá Knize v klasických formulářích a jedná se o původní nultou stranu formuláře. Pro Seznam platí podobné pravidla jako pro Knihu a pro Seznam jako formulář obecně v každém datovém modulu platí celá řada společných vlastností. Tato nastavení se tedy netýkají každého formuláře zvlášť, ale jsou společná pro celý modul.

pic_4082

Obr.: Kniha - univerzální

 1. Informace o stavu formuláře - informace na 0. straně mohou být zobrazeny pomocí 3 stavů - Kniha, Kontejner a Filtr. Pokud je zapnut nějaký filtr nebo kontejner, zobrazený seznam není úplný (bližší popis práce s filtry viz kapitola Filtry At+F9). Stav můžeme změnit stisknutím levého tlačítka myši na ikoně stavu.
 2. Informace o aktuální knize a stavu - v tomto případě jsou zobrazeny informace z knihy 10: Tuzemsko.
 3. Lokátor - pole umožňující rychlé vyhledání žádané položky v knize (zde po zapsání čísla žádané faktury do lokátoru a stisknutí klávesy Enter označí světelné pravítko požadovanou fakturu). Hledání v knize lze provést také šipkami nahoru a dolů.
 4. Nastavení sloupců - názvy sloupců a informace o zobrazovaných datech.
 5. Menu seznamu - přes menu seznamu lze vyvolat akce vztažené pouze k záložce seznam.
 6. Menu modulu - přes menu modulu lze volat funkce vztažené k danému modulu.
 7. Náhled záznamu - zobrazují se základní informace záznamu, na kterém je momentálně nastaveno pravítko. Při přechodu na jiný záznam se informace mění dle toho jak jsou záznamy procházeny.
 8. Nastavení - součástí náhledu záznamu je nastavení knihy. V knize faktur jde o Období, do kterého se budou vytářet doklady a Sklad. Struktura polí nastavení se v každém datovém modulu liší dle potřeby.
 9. Označeno - informace o počtu ozančených záznamů.
 10. Položky (záznamy) knihy - seznam faktury v knize. Na řádku aktuální faktury je umístěno pravítko.
 11. Názvy vybraných sloupců s informacemi o položkách knihy - např. pořadové číslo faktury, číslo zakázky, k níž se faktura vztahuje, jméno zákazníka, popis - tj. nepovinný doplňující text, částka, na kterou je faktura vypsána, a tzv. příznaky - písmena informující o tom, zda je faktura potvrzena, likvidována nebo zaúčtována.
 12. Nástrojový panel modulu - jsou zde zařazeny základní funce, které lze provádět s datovým modulem případně konkrétním záznamem, na kterém je nastaveno pravítko. Do tohoto panelu lze přidávat sestavy a skripty z knihy Sestavy a skripty (F9) nad daným datovým modulem. Editovat a přidávat funkce je možné pouze pomocí editace fragmentů.
 13. Tzv. strany (karty) dokladu - stiskneme-li levé tlačítko myši na jednotlivých záložkách, dostaneme se do prohlížení příslušné "strany" dokladu. Přepínání stran je možné pomocí Alt+ šipka vpravo (vlevo). Jestliže je podtrženo nějaké písmeno nebo znak, je možné se na příslušnou stranu přepnout stisknutím kláves Alt+ podtržené písmeno nebo znak.
 14. Typ setřídění - určuje funkci lokátoru a zároveň setřídění položek v knize.

Book Contents

Book Index

Formulář - univerzální

Ze seznamu na stranu dokladu se dostanema pomocí kombinace kláves Alt+ šipka vpravo (vlevo)nebo kliknutím levého tlačítka myši na konkrétní stranu. Standardní datové moduly mají dvě a více stran, přičemž na 1. straně josu zobrazeny základní údaje a na dalších stranách další údaje, položky případně přiložené dokumenty a doklady.

Každá strana pak může obsahovat další strany a různé komponenty, které se liší typem a povahou zapisovaných informací.

pic_4083

Obr.: Formulář - univerzální

 1. Vyhledávací nabídka (lookup) - po rozklinutí ikony , se uživteli zobrazí seznam hodnot, který je možné v daném poli vyplnit. Pomocí pravého tlačítka myši v poli a nabídky Úpravy je možné přepnou styl zobrazované nabídky.
 2. Editační pole (edit) - pole do, kterého je možné vepsat hodnotu předdefinovaého typu (text, číslo atd.).
 3. Zatrhávací pole (checkbox) - pole definující hodnotu ANO/NE.
 4. Rozbalovací panel (expander) - umožňuje skrýt nebo zobrazit další komponenty.
 5. Záložka - strana může obsahvat další strány (záložky), na které mohou být umístěny další komponenty
 6. Datumové pole -pole, do kterého je možné zadat pouze datum. Zjedonušené vyplňování
 1. Tlačítko - po stisknutí tlačítka mohou být spuštěny akce, zobrazit se plovoucí formulář případně zobrazota nebo skrývat další pole.
 2. Náhled (preview) - souhrné informace o zobrazovaném záznamu

Book Contents

Book Index

Systém menu K2

V programu K2 jsou k dispozici různé systémy menu závislé na tom, ve které části programu se právě nacházíte.

Book Contents

Book Index

Menu modulu

K dispozici je zde menu v rámci jednotlivých modulů. Funkce Menu modulu jsou přístupné v rámci všech formulářů (včetně tabulky) daného modulu. Jednotlivé funkce Menu modulu jsou popsány v kapitole Základní funkce - Funkce Menu modulu.

Obr.: Menu modulu Faktur vydaných

Book Contents

Book Index

Stromové menu

Systém K2 umožňuje uživateli ovládat program také pomocí stromového menu. Stromové menu obsahuje základní nabídku standardních funkcí (knih, číselníků, sestav, skriptů) přístupných v programu.

Práce ve stromové struktuře je velmi snadná a přehledná. Menu je rozděleno do složek podle jednotlivých funkčních oblastí, přičemž každá se člení na další podsložky a ty pak obsahují jednotlivé funkce.

pic_462

Obr.: Plocha programu K2 s otevřeným stromovým menu K2

Význam ikon ve stromové struktuře:

pic_259i Sbalený uzel (modul).

pic_260i Rozbalený uzel (modul).

pic_261i Knihy (seznamy) daného modulu (Kniha zboží, Kniha dodavatelů apod.).

pic_266i Číselníky (např. účetní rozvrh, celní sazebník atd.)

pic_267i Filtr dokladů s přednastavenými podmínkami.

pic_268i Tiskové výstupy.

pic_269i Funkce nebo skripty vytvářející nová data.

pic_265i Vyhledávání.

pic_264i Přepočty stavů.

pic_270i Statistiky, vyhodnocení.

pic_262i Nastavení dat v systému K2.

pic_263i Funkce modulu, správa dat.

Book Contents

Book Index

Základní ovládání programu

Podstata ovládání IS K2 spočívá ve třech základních úkonech: Prohlížení, Změně a vkládání Nových záznamů. Výmaz záznamů není dovolen z důvodu konzistence dat.

Book Contents

Book Index

Prohlížení záznamů

Prohlížení je možno doklad podrobně prohlížet, nikoli však měnit. Po výběru příslušného záznamu v knize lze klávesou F4 nebo Enter tento záznam zobrazit. Klávesou Esc se pak lze vrátit zpět do knihy. Návrat z dokladu do knihy lze provést také klávesou F4 nebo Alt+0.

Upozornění: Křížek pro zavření okna ukončí činnost celého modulu, tedy i nultou stranu dokladu.

Přesnější popis možností v Prohlížení:

vstup do dokladu z knihy

F4, Enter, resp. Alt+1, ... - číslo strany

návrat do knihy (z modulu)

F4, Esc, resp. Alt+0

přechod na druhou nebo další stranu dokladu

Alt+2, ... nebo Alt+šipka doprava, stisknutím levého tlačítka myši na vybrané záložce

listování mezi jednotlivými záznamy

šedé plus - dopředně, šedé mínus - zpětně

potvrzení dokladu

Alt+F2

pic_819_2020.png

Obr.: Zakázka - 1. strana - doklad v Prohlížení

Book Contents

Book Index

Změna záznamů

Ve Změně lze opravovat údaje, ale jen v nepotvrzených dokladech. U potvrzených dokladů nelze do Změny vstoupit.

Přesnější popis možností ve Změně:

vstup do dokladu

F5 - z knihy, nebo i z dokladu v Prohlížení,

pravé tlačítko myši možnost Změna - na 0. straně dokladu

návrat do knihy (nebo do dokladu v Prohlížení)

Esc

pic_820_2020.png

Obr.: Zakázka - 1. strana - doklad ve Změně

Změněný doklad je nutno uložit klávesou F2. Pro doklad ve Změně je typické, že pole, která lze měnit, jsou editovatelná (prosvícena žlutě). Nachází-li se doklad ve Změně, nezobrazuje se číslo záložky pro nultou stranu a nelze se ani na tuto stranu přepnout.

Book Contents

Book Index

Tvorba nových záznamů

Nový doklad vytvoříme stisknutím klávesy Ins (jen v knize), nebo zkopírováním již dříve vytvořeného dokladu (klávesou F6 nebo pomocí ikony pic_1017i z knihy, nebo z dokladu v Prohlížení). V takto vzniklé kopii dokladu pak můžeme měnit nebo doplňovat potřebné údaje. Užití klávesy F6 je výhodné v případech, kdy nový doklad obsahuje většinu údajů shodných s údaji na označeném, již vyplněném dokladu. Nový doklad lze také založit pomocí tzv. vzoru klávesou Shift+F6.

Přesnější popis možností při vkládání Nových záznamů:

vstup do dokladu

Ins - jen z knihy při vytváření nového dokladu

F6, Shift+F6 - z knihy a z Prohlížení při kopírování dokladu.

pravé tlačítko myši možnost Nový - na 0. straně dokladu

pravé tlačítko myši možnost Kopie - na 0. straně dokladu při kopírování dokladu

návrat do knihy (nebo do dokladu v Prohlížení)

Esc

pic_821_2020.png

Obr.: Zakázka - 1. strana - Nový doklad

Nový doklad je nutné uložit klávesou F2. Pro Nový doklad je typické, že pole, do kterých lze zapisovat, jsou prosvětlena žlutě, a údaje, které musí být vyplněny, jsou označeny červeně. Po přechodu do Změny (uložením) budou písmena normální (černá).

Nový doklad je možné také vytvořit pomocí průvodce pro vytváření nových dokladů (např. v knize faktur vydaných).

Book Contents

Book Index

Mazání záznamů

Mazání částí záznamů (položek v dokladu) se provádí standardně klávesou Del, popř. F8. Vzhledem k tomu, že mazání dokladů je většinou zakázáno, slouží klávesa F8 ke stornování, případně zneplatnění záznamu.

Book Contents

Book Index

Popis ovládacích kláves

V celém IS K2 platí následující pravidlo:

Podtržená písmena a číslice umožňují za současného stisknutí kláves Alt+daný znak buď skočit kurzorem na označené pole (tzv. skoková klávesa), nebo vyvolat určitou funkci (např. změnu setřídění ve výběrové tabulce apod.).

Upozornění: Při používání české klávesnice QWERTZ (tzn. pořadí znaků odpovídá psacímu stroji, tedy 'Y' se píše v dolní řadě, 'Z' se píše v horní řadě) se může uživatel setkat s nesprávným fungováním některých horkých kláves. Problémy mohou nastat při použití kombinace dvou a více funkčních kláves (Alt, Ctrl, Shift), protože v ovladači pro tuto klávesnici jsou přednastaveny funkce, které standardní Windows nepodporuje.

V klávesové nápovědě (v dolní části obrazovky) je u jednotlivých číslic zobrazen popis funkčních kláves. Po stisknutí pomocných kláves Alt, Ctrl nebo Shift se tento popis mění aktuálně podle funkce stisknuté klávesy.

Obr.: Klávesová nápověda nad knihou Faktur vydaných

Obecně používané klávesy v IS K2:

Enter

Znamená výběr nebo potvrzení volby.

Esc

Návrat zpět. Po provedených změnách může následovat dotaz, zda mají být tyto změny uloženy či nikoliv.

Tab

Slouží pro přechod mezi položkami měněného dokladu.

Shift+Tab

Stejná funkce jako Tab, avšak v opačném směru.

Ins

Insert obecně slouží k přepínání mezi psaním znaků a mezi jejich přepisováním.

V systému K2 se touto klávesou také vkládají nové doklady do knihy nebo nové položky do dokladu. Klávesa tedy plní obdobnou funkci jako F6 a Shift+F6.

Del

Delete maže znak přikrytý kurzorem a postupně znaky od kurzoru doprava. Slouží také k výmazu položek dokladů. V systému K2 může sloužit k vymazání záznamu z databáze. Klávesa tedy plní obdobnou funkci jako F8.

Shift+Del

Při výmazu položek (dokladů) zajistí automaticky posun na další položku.

PgUp

Page Up - Listuje v knize na předchozí "stránku" zobrazovaných záznamů.

PgDn

Page Down - Listuje v knize na následující "stránku" zobrazovaných záznamů.

BackSpace

Maže znaky od kurzoru doleva.

Šipka vlevo

Posune kurzor o jednu pozici doleva.

Šipka vpravo

Posune kurzor o jednu pozici doprava.

Šipka nahoru

Posune kurzor o jednu pozici nahoru nebo na předchozí položku dokladu.

Šipka dolů

Posune kurzor o jednu pozici dolů nebo na následující položku dokladu.

Ctrl+PgUp

Přemístí v tabulce pravítko na první záznam.

Na stranách, které obsahují část formuláře se záložkami (např. Poznámky, Text hlavičky, Úkoly, ..), se těmito klávesami přepneme ve směru od poslední záložky k první.

Ctrl+PgDn

Přemístí v tabulce pravítko na poslední záznam.

Na stranách, které obsahují část formuláře se záložkami (např. Poznámky, Text hlavičky, Úkoly, ..), se těmito klávesami přepneme ve směru od první záložky k poslední.

Home

Přemístí kurzor na začátek aktivního řádku.

End

Přemístí kurzor na konec aktivního řádku.

Ctrl+Home

Přemístí v knize pravítko na první záznam.

Ctrl+End

Přemístí v knize pravítko na poslední záznam.

Ctrl+Enter

Nahrazuje funkčnost tlačítka 'OK' na formulářích v položkách.

Alt+'znak'

Jsou-li v názvu polí některá z písmen podtržena, lze současným stisknutím klávesy Alt (umístěné vlevo od mezerníku) a daného písmene přeskočit na příslušné pole, popř. vyvolat funkci k tomuto poli. Stejné pravidlo platí také pro přesun mezi jednotlivými stránkami formuláře (podtržené číslice).

Šedé plus

Listuje vzestupně po jednotlivých dokladech. Je-li zapnuto Vyhledávání, je možné listovat jen vybranými doklady.

Šedé mínus

Listuje sestupně po jednotlivých dokladech. Je-li zapnuto Vyhledávání, je možné listovat jen vybranými doklady.

Ctrl+C

Kopíruje text vybraný do bloku.

Ctrl+V

Vloží text ze schránky.

Ctrl+X

Vyjme text vybraný do bloku.

Ctrl+A

Označí všechny záznamy v seznamu.

Shift+F12

Vyvolá nabídku u těch polí, u kterých je možný výběr pomocí tlačítka označeného '?'.

Shitf+Enter

Dosadí do procházených polí první položku nabídky, aniž by nabídkovou tabulku zobrazil.

Klíčové klávesy:

F1

Tato klávesa spouští nápovědu k IS K2.

F2

Uloží provedené změny. Klávesu lze použít, pokud zakládáme Nový záznam nebo měníme stávající. Při zakládání nebo změně dokladu s větším množstvím údajů je vhodné průběžně ukládat provedené změny klávesou F2, aby nedošlo k jejich ztrátě.

F3

Obnova - uvede doklad do stavu před provedením změny, tedy inverzní funkce ke klávese F2. Používá se také k obnově obrazovky (aktualizování údajů).

F4

Přepíná mezi knihou a vybraným dokladem v Prohlížení.

F5

Přepne z knihy dokladů nebo z dokladu v Prohlížení do dokladu ve Změně.

F6

Přepne z knihy dokladů nebo z dokladu v Prohlížení do dokladu ve Změně s tím, že zkopíruje data z vybraného dokladu do nového záznamu. Plní tedy obdobnou funkci jako klávesa Ins.

F7

Zaúčtuje doklad.

F8

Provádí stornování (odstornování) dokladů, zneplatnění (zplatnění) záznamů nebo výmaz záznamů.

F9

Vyvolá knihu výstupních sestav, které lze stisknutím příslušného tlačítka zobrazit na obrazovku, vytisknout nebo uložit do souboru (viz kapitola Tisk). Nabídku sestav lze spustit buď z knihy, nebo z dokladu v Prohlížení.

F10

Provede návrat do pracovní plochy (nebo předešlého formuláře).

F12

Vyvolá nabídku na příslušné položce formuláře (položky označené trojúhelníkem) ve Změně či v Novém záznamu.

Alt+F2

Potvrdí daný doklad. Lze provést v libovolném stavu (Prohlížení, Změna, Nový záznam). Potvrzený doklad již nelze opravit (nelze vyvolat Změnu).

Alt+F4

Provede uzavření aktuální knihy či formuláře.

Alt+F7

Umožní nastavení podmínek pro Vyhledávání.

Alt+F9

Umožní nastavení podmínek pro Filtr.

Alt+F10

Vyvolá přepínání knih, period, pokladen, bank, skladů atd.

Ctrl+F2

Odpotvrdí doklad.

Ctrl+F5

V potvrzeném dokladu provede změnu data potvrzení.

Ctrl+F9

Slouží pro rychlé zapnutí filtru.

Shift+F6

Vloží nový doklad ze vzoru.

Shift+F9

Tato klávesa přepíná mezi knihou a kontejnerem.

Mezerník

Užívá se k zapínání nebo vypínání příznaků v dokladech nebo k nastavení podmínek ve filtrech, v rychlém vyhledávání atd.

Alt+Ctrl+X

Provede opuštění programu.

Ctrl+Shift+Alt+F5

Vyvolá funkci Hromadná změna záznamů.