Book Contents

Book Index

CreditCheck

Creditcheck je služba specializující se na sběr a hodnocení informací o bonitě českých a slovenských firem. Provozovatel této služby je CreditCheck s.r.o. Hodnocení spočívá ve sběru dat z relevantních informačních zdrojů. Tato data se podrobí analýze pomocí kontrol, které v datech odhalují potenciální rizikové faktory pro bonitu firmy. Mezi využívané informační zdroje patří zejména insolvenční rejstřík, zdravotní pojišťovny, katastr nemovitostí, dlužnické databáze nebo ministerstvo financí. Při hodnocení se nebere v potaz pouze firma samotná, ale také její aktuální situace. Prověřuje se tedy také situace vlastníků, dceřiných firem nebo statutárních zástupců.

Díky získaným informacím je možné každou českou a slovenskou firmu označit zelenou, oranžovou, šedou nebo červenou ikonou, tzv. "semaforem".

pic_350i V databázi Creditcheck nezachycena žádná informace negativně ovlivňující bonitu firmy.

pic_353i Jsou k dispozici informace o skutečnostech nebo změnách ve firmě, které mohou (ale nemusí) mít vliv na bonitu firmy.

pic_351i Jsou k dispozici informace mající zpravidla negativní vliv na bonitu firmy.

pic_352i Nejsou k dispozici údaje o firmě (např. neexistence firmy, špatný formát IČ).

Hodnocení je k dispozici zdarma. V případě zájmu o detailnější popis hodnocení, včetně získaných dat o firmě, je nutný placený přístup do služby CreditCheck.

Přístup k výsledkům hodnocení a také veškeré informace o službě CreditCheck jsou k dispozici na stránkách www.creditcheck.cz a www.creditcheck.sk.

Pozn.: pokud je blokován přístup k HTTP stránkám, pak doporučeujeme jako výjimku povolit HTTP přístup na domény creditcheck.cz, creditcheck.sk, creditwebservices.creditcheck.cz a creditwebservices.creditcheck.sk.V opačném případě nemusí služba fungovat.

Book Contents

Book Index

Nastavení služby CreditCheck v IS K2

K výsledkům analýzy a hodnocení služby CreditCheck lze přistupovat také prostřednictvím IS K2. Před použitím je však nutné provést správné nastavení. Nastavení této služby se provádí prostřednictvím funkce č. 760 Správce - nastavení CreditCheck. Tato funkce je zařazena ve stromovém menu modulu Finance - Základní data. Po spuštění této funkce se zobrazí formulář Konfigurace pro službu CreditCheck.

pic_1273

Obr.: Formulář Konfigurace pro službu CreditCheck

Pokud chce firma CreditCheck využívat, musí v tomto formuláři zatrhnout zatrhávací pole Služba CreditCheck. Tímto se do knihy Dod./Odb. a Partnerů na 0. stranu zařadí nový sloupec, který bude sloužit pro zobrazení ikon hodnocení CreditChecku u jednotlivých zákazníků. Tento sloupec je po zatržení parametru součástí implicitních sloupců knihy. Dále se na 1. straně karty zákazníka a partnera zobrazí tlačítko CreditCheck pro provedení hodnocení službou a prostor pro zobrazení výsledku prostřednictvím semaforů.

Ve formuláři je pole Kód. Jedná se o kód přidělený službou CreditCheck, který umožňuje přístup k výsledkům analýz.

Pole Expirace hodnocení slouží pro zadání doby, která je považována za aktuální pro hodnocení zákazníků. Po vypršení zde zadané lhůty veškeré semafory hodnocení u zákazníků budou šedé. To je signálem pro uživatele, že je nutné provést hodnocení znovu. Záleží čistě na zákazníkovi, jakým způsobem bude tuto možnost využívat. Pokud nechce zobrazovat hodnocení jako neaktuální, zadá do tohoto pole vysoké číslo.

Volba Výchozí nulové hodnocení má vliv na zobrazení výsledků hromadné akce, tzn. hromadné aktualizaci výsledků CreditChecku. Pokud je tato volba zatržena, tak po spuštění hromadné aktualizace jsou negativně hodnocení zákazníci označeni příslušným semaforem, tzn. pic_351i nebo pic_353i. Hromadná akce ale neposkytuje informace o zaniklých a kladně hodnocených subjektech. V tomto případě obě dvě tyto možnosti funkce označí ikonou pic_354i.

Pokud pole Výchozí nulové hodnocení zatrženo není, je výsledek obdobný. Negativně hodnocení zákazníci se označí příslušnými semafory, tzn. pic_351i nebo pic_353i. Vzhledem k tomu, že hromadná akce nepozná neexistující a kladně hodnocené subjekty, označí je v tomto případě pic_350i.

Volba Plný report pro všechny slouží k nastavení přístupu k plným reportům služby CreditCheck pro všechny uživatele daného mandanta. Pokud je zatržena, všichni uživatelé mají přístup k těmto reportům a mohou si je zobrazit stisknutím levého tlačítka myši na ikoně s výsledkem hodnocení.

Zatrhávací pole Služba Creditcheck ISIR slouží pro zprovoznění služby pro sledování informací týkajících se insolvenčního řízení. Tomuto hodnocení je možné určit také dobu jeho expirace v poli Expirace hodnocení. Pole Služba Creditcheck ISIR není přístupné, pokud je aktivní služba ISIR Justice. Aktivní funkci ISIR Justice je nutno nejprve deaktivovat, aby bylo možné aktivovat službu Creditcheck ISIR.

Druhá záložka formuláře Konfigurace pro službu CreditCheck slouží pro omezení dostupnosti plných reportů služby CreditCheck pouze na vybrané uživatele. V levé části je zde uveden seznam všech uživatelů K2. Pravá strana této záložky je seznamem všech vybraných uživatelů s plným přístupem k reportům služby CreditCheck. Pokud tedy není zatrženo pole Plný report pro všechny, je nutné ty uživatele, kteří budou tyto reporty využívat, přesunout do této pravé části formuláře. To je možné např. pomocí klávesy Insert nebo kombinací kláves Shift+Enter.

Záložka Sledování IČ slouží pro nastavení firem, které chceme sledovat, v rámci služby CreditCheck monitoring. Jedná se o plně automatický denní monitoring vybraných podnikatelských subjektů. Na záložce Sledování IČ vytváříme seznam těchto monitorovaných partnerů. Novou položku (partnera) zde přiřadíme pomocí klávesy Insert, případně využitím tlačítka Partneři.

pic_2917

Obr.: Formulář Konfigurace pro službu CreditCheck - záložka Sledování IČ

Po vytvoření seznamu subjektů je nutné pomocí tlačítka Monitoring vytvořit soubor s příponou "*.csv", kde bude tento seznam uložen. Tento soubor musíme zaslat emailem společnosti Credit Check, která provede nastavení ve svém webovém rozhraní. Poté již budou vybraní partneři přiřazeni k jejich monitorování. Záložka Sledování IČ slouží pouze k vytvoření zákaznického portfólia firem určených k monitorování. Vlastní monitoring probíhá emailovou komunikací.

Book Contents

Book Index

CreditCheck v IS K2

V IS K2 je služba CreditCheck k dispozici v knize Dod./Odb. a v knize Partneři. Jednotlivé zákazníky a partnery v těchto knihách lze hodnotit hromadně pomocí rozšiřujících modulů nebo individuálně. Partnera lze touto funkci hodnotit i bez existence karty zákazníka.

Pro hromadnou aktualizaci, tzn. pro hromadné hodnocení subjektů službou CreditCheck, byly vytvořeny v K2 rozšiřující moduly. Jedná se o moduly Aktualizace CreditCheck hodnocení a Aktualizace CreditCheck - zaniklé subjekty. Tyto moduly může uživatel využívat obdobným způsobem jako skripty nebo sestavy. Tzn. je nutné zařadit je do knihy Sestav (F9), a to výběrem ze seznamu všech standardních skriptů a sestav.

Hromadné hodnocení firem službou CreditCheck lze provést pomocí rozšiřujícího modulu Aktualizace CreditCheck hodnocení. Po jeho spuštění se v knize Dod./Odb., popř. Partnerů, zobrazí u všech českých subjektů semafor vyjadřující výsledek hodnocení. Jedná se o pic_351i, pic_353i. Hromadná aktualizace však nepozná subjekty s neexistujícím IČ a kladně hodnocené subjekty. U těchto firem se po provedení aktualizace zobrazí semafor vždy v závislosti na zatržení pole Výchozí nulové hodnocení. Bude zde tedy ikona pic_350i nebo pic_354i.

Druhý rozšiřující modul, který byl pro službu CreditCheck vytvořen, slouží k identifikaci zaniklých subjektů. Jedná se o Aktualizaci CreditCheck - zaniklé subjekty. Tento rozšiřující modul dokáže detekovat zaniklé firmy, a to i hromadně. Po jeho spuštění se u těchto subjektů zobrazí v příslušném sloupci ikona pic_352i.

pic_1274

Obr.: Kniha Dod./Odb. se zobrazenými výsledky CreditChecku

Druhou možností využití služby CreditCheck je její spouštění individuálně. Uživatel, pokud chce znát pouze hodnocení jednoho subjektu, nemusí spouštět hromadnou akci, ale může jej vyhodnotit individuálně. Hodnocení pouze jedné firmy lze provést pomocí tlačítka CreditCheck, které se nachází na 1. straně karty příslušného zákazníka v knize Dod./Odb. popř. na témže místě u příslušného partnera v knize Partneři.

pic_1275

Obr.: Kniha Dod./Odb. - 1. strana s hodnocením CreditChecku

Po stisknutí tlačítka CreditCheck dojde k vyhodnocení zákazníka službou CreditCheck a po provedení se pod tímto tlačítkem zobrazí semafor znázorňující výsledek hodnocení bonity zákazníka. Stisknutím levého tlačítka myši na této ikoně se uživateli zobrazí v internetovém prohlížeči detailní informace o hodnocení tohoto konkrétního zákazníka.

pic_1276

Obr.: Detailní informace služby CreditCheck

Book Contents

Book Index

Systém ISIR CreditCheck v IS K2

Systém ISIR Creditcheck je aktivní a lze jej používat (tedy je zatrženo pole Služba Creditheck ISIR ve funkci Konfigurace pro službu Creditcheck) jen v případě, že není aktivní funcke ISIR Justice. Pokud má být služba aktivní, je potřeba nejprve vypnout funkci ISIR Justice.

V IS K2 je služba ISIR k dispozici v knize Dod./Odb. a v knize Partneři. Jednotlivé zákazníky a partnery v těchto knihách lze hodnotit hromadně pomocí rozšiřujících modulů. Partnery lze touto funkci hodnotit i bez existence karty zákazníka. Jedná se o sledování informací týkajících se výhradně insolvenčního řízení.

Pro hromadnou aktualizaci, tzn. pro hromadné hodnocení subjektů službou ISIR CreditCheck byl vytvořen v IS K2 rozšiřující modul. Jedná se o modul Aktualizace ISIR CreditCheck. Tento modul může uživatel využívat obdobným způsobem jako skripty nebo sestavy. Tzn. je nutné zařadit jej do knihy Sestav (F9), a to výběrem ze seznamu všech standardních skriptů a sestav.

Hromadné hodnocení firem službou ISIR CreditCheck lze provést pomocí rozšiřujícího modulu Aktualizace ISIR CreditCheck. Po jeho spuštění se v knize Dod./Odb., popř. Partnerů, zobrazí u všech českých subjektů, které jsou v jednom ze stavů insolvence semafor pic_351i. U hodnocených partnerů a zákazníků se zobrazí také text s výsledkem hodnocení systémem ISIR.

Možné hodnoty výsledků hodnocení: