Book Contents

Book Index

Produkty

Slovem Produkty obecně označujeme záznamy K2 (doklady, dokumenty, některé číselníky). Tyto produkty můžeme spojit s procesem workflow pro potřeby rozhodování v procesu (např. smlouva a její odsouhlasení, obraz přijaté faktury pro její navedení do systému a odsouhlasení), nebo pro potřeby dodržení postupu procesu (např. faktura přijatá - nedovolení jejího potvrzení, pokud není schválena procesem).

Book Contents

Book Index

Kniha Produkty

Kniha Produkty obsahuje všechny hlavičky verzovaných produktů workflow.

Hlavičky produktů používáme k tomu, abychom k postupům mohli připojovat různé druhy produktů K2 a provádět s nimi další operace (potvrzení, storno, načítání hodnot polí z produktů do proměnných). Produkty K2 přidáváme postupům prostřednictvím parametru Vložení produktu.

Každá hlavička produktu může mít několik verzí produktu. Pro každou hlavičku však může být platná vždy jen jedna verze produktu v jeden daný okamžik. Vytvořením verze produktu můžeme produktům přidávat registrované body a další skripty a parametry spouštěné těmito registrovanými body.

Knihu Produkty můžeme zobrazit na 1. straně knihy Produkty workflow vyvoláním nabídky u pole Produkt.

pic_1210

Obr.: Produkty - kniha - zobrazení seznamu hlaviček produktů

V této knize můžeme klávesou Ins vytvořit novou hlavičku produktu, či klávesou Enter vybrat pro verzi produktu hlavičku již dříve vytvořenou. Po stisknutí klávesy F5 můžeme na 1. straně měnit údaje označené hlavičky produktu. Novou či změněnou hlavičku produktu uložíme klávesou F2.

Book Contents

Book Index

Produkty - základní údaje (1. strana)

pic_1211

Obr.: Produkty - 1. strana - Hlavička produktu

Popis polí:

Zkratka

Zkratka hlavičky produktu. Zkratku je povinné zadat a musí být jedinečná.

Název

Jazykový název hlavičky produktu.

Typ

Číselník, který říká, jaký Typ dokladu bude produkt obsahovat (bankovní výpis, faktura přijatá, dokument,...). Tyto typy jsou předdefinované programem a obsahují odkazy do jednotlivých knih dokladů K2.

Jazykový název

Toto pole umožňuje přiřadit název v cizím jazyce (viz Parametry uživatele - Jazyk).

Číslo

Unikátní interní číslo automaticky přidělené programem.

Book Contents

Book Index

Kniha Produkty workflow

Kniha Produkty workflow je seznamem všech uložených verzí produktů workflow, které byly vytvořeny. Kniha slouží k propojení produktů K2 s procesy ve workflow. Pomocí registrovaných bodů zadaných určitému druhu produktu K2 (faktuře, objednávce,...) můžeme spouštět skripty a parametry, které budou provádět s produkty a procesy různé akce (vytvoření procesu při uložení produktu, nedovolení potvrzení produktu, dokud proces není odsouhlasen).

pic_1084

Obr.: Produkty workflow

Popis sloupců:

S

Stav produktu. Ikony v tomto sloupci ukazují, v jakém stavu se verze produktu aktuálně nachází. (viz. popis ikon níže - editace, schváleno).

Produkt

Jazykový název hlavičky produktu.

Verze

Pořadové číslo verze produktu automaticky přiděleno programem. (Pro každou hlavičku se verze čísluje od 1 vzestupně.)

Platnost od

Datum, odkdy je verze produktu platná. (Verze produktu je platná, pouze pokud je produkt schválen.)

Platnost do

Datum, dokdy je verze produktu platná (pokud je produkt schválen).

Stavy Produktu workflow:

pic_237i

Editace

V tomto stavu je každý nově vytvořený produkt. Takovýto produkt nelze v procesu použít. Ale postupu, nebo kroku postupu hlavička tohoto produktu přiřadit lze.

Produkt v tomto stavu lze měnit a lze jej schválit a smazat.

Schváleno

Produkt v tomto stavu je připravený pro použití v procesu a již v něm nelze provádět změny a nelze jej smazat.

Každá hlavička produktu může mít v daný časový okamžik platnou pouze jednu verzi produktu. Nelze schválit verzi produktu, pokud by se v polích Platnost od a do tyto časové údaje překrývaly s jinou schválenou verzí stejné hlavičky produktu.

Popis kláves:

F5

Změna produktu workflow. Nelze změnit hlavičku produktu ani číslo jeho verze. Také nelze měnit potvrzený produkt workflow.

F6

Kopie produktu workflow. Stisknutím této klávesy na určité verzi produktu vznikne jeho kopie, číslo verze se zvýší o jednotku od poslední verze produktu stejné hlavičky.

F8

Smazání produktu workflow. Nelze smazat potvrzený produkt workflow.

Alt+F2

Potvrzení produktu workflow (přepnutí produktu workflow do stavu Schváleno). Při potvrzení produktu workflow se nastaví datum a čas v poli Platnost od aktuálním okamžikem, pokud již dříve není nastaveno datum jiné. Předchozímu platnému produktu workflow se nastaví Platnost do aktuálním okamžikem, pokud již dříve není nastaveno datum jiné. Toto platí, pokud předchozí schválená verze produktu má datum v poli Platnost do neomezeně. Pokud v okamžiku potvrzení platí jiná verze postupu stejné hlavičky, musíme nově potvrzenému produktu do pole Platnost od dosadit datum tak, aby se data s dřívější schválenou verzí produktu nepřekrývala.

Ctrl+F2

Odpotvrzení produktu workflow (ze Schváleného stavu zpět do stavu Editace). Při odpotvrzení verze produktu workflow se pole Platnost od a Platnost do nemění, a to ani Platnost do u produktu, který předcházel. V odpotvrzené verzi produktu lze opět provádět změny.

Book Contents

Book Index

Produkty workflow - základní údaje (1. strana)

Na 1. straně verzovaných Produktů workflow se vybírá hlavička produktu, zadávají se základní informace o produktech a definují se tzv. Registrované body.

pic_1085

Obr.: Produkty workflow - 1. strana

Popis polí:

Produkt

Zkratka a jazykový Název hlavičky produktu.

Verze

Číslo verze.

Stav

Stav produktu (Editace, Schváleno) (viz Stavy produktu workflow - kniha Produkty workflow).

Platnost od

Datum, odkdy je verze produktu platná (produkt je platný jen, pokud je Schválený).

do

Datum, dokdy je verze produktu platná (pokud je Schválená); pokud je toto datum nulové, je verze produktu platná neomezeně.

Schválil, Vytvořil, Změnil

Datum a uživatel, který verzi produktu Schválil, Vytvořil a Změnil.

Doklad

Typ dokladu zadaný v hlavičce produktu v poli Typ.

Registrované body

Seznam registrovaných bodů, které přidávají funkčnost produktu nebo procesu, (bližší popis viz níže).

Pořadí

Pokud je zadáno více registrovaných bodů se stejným zadaným skriptem, je zde pořadí, ve kterém byly vloženy.

Registrované body

Registrovaný bod je určitý moment, který se „zachytí“ při práci s Produktem, u kterého je registrovaný bod zadán, a v tomto momentu se provede určitá operace.

Registrované body jsou formulářové a datové. Formulářové jsou registrované na formuláři a v seznamu registrovaných bodů mají záporné číslo. Datové jsou napojené v datovém modulu a mají kladné číslo.

Při práci s Produktem se provádějí určité operace, které mají tyto registrované body zachytit. Pokud je u produktu nějaký registrovaný bod zadaný, vyhodnotí se spolu s výrazem zadaným v poli Filtr (viz popis níže). Pokud všechny podmínky vyhovují, spustí se skript, popř. parametry zadané u tohoto registrovaného bodu.

pic_1086

Obr.: Formulář pro zadání Registrovaného bodu produktu

Popis polí:

Reg. bod

V tomto poli se vybírá Registrovaný bod ze seznamu registrovaných bodů uložených v K2.

FunNo

Zde se zadává číslo označující Číslo funkce, která se má provést při registrovaném bodu. (Jedná se o výběr některé z funkcí registrovaného bodu, další dělení registrovaného bodu.)

Skript

Vybírá se skript ze seznamu skriptů, který pak bude spouštěn při registrovaném bodu.

Editor

Pokud je vybraný skript, pak se po stisknutí tohoto pole zobrazí textový editor s obsahem skriptu.

Parametry

Slouží pro vložení parametrů, které se budou při registrovaném bodu obsluhovat.

Nahoru

Při zadání více parametrů lze označený parametr posouvat v seznamu nahoru.

Dolů

Při zadání více parametrů lze označený parametr posouvat v seznamu dolů.

Při zatrhnutí tohoto pole se zaktivní rámeček, umístěný vedle, kde je možno přidat nebo upravit funkčnost již přidaných parametrů programovacím jazykem.

Filtr

Zde se přidávají doplňující (omezující) podmínky, které zpřesňují registrovaný bod. (Například zde můžeme zadat podmínku, že doklad musí být ze střediska 001, a pokud se jedná o doklad ze střediska jiného, registrovaný bod se nevyhodnotí a skript ani parametr se neprovedou). Podmínka musí být zadaná programovacím jazykem. Př.: Chceme, aby se zadaný skript spouštěl pouze, pokud cena faktury je větší než 50000Kč. V poli filtr bude uvedeno: PROD(CenaM)>50000. Výraz "PROD" se doplní automaticky po vybrání pole produktu.

Obsluha

Slouží k omezení spouštění zde zadaného skriptu. Při stisknutí tohoto pole se objeví formulář s pomocnými tlačítky pro zadání podmínek v poli Filtr.

pic_1242

Obr.: Formulář pro zadání výrazu v poli Filtr

Popis polí ve formuláři:

nt

Logický výraz NOT (pro negaci výrazu uvedeného v závorce).

ad

Logický výraz AND (logický součin).

or

Logický výraz OR (logický součet).

"P

Obsahuje seznam polí vybraného typu dokladu. Můžeme zde vybrat pole, které chceme zadat do podmínky.

"V

Obsahuje odkaz do knihy Verzované postupy, kde se po vybrání verzovaného postupu zobrazí seznam Proměnných tohoto postupu, ze kterého můžeme proměnnou vybrat a přidat ji podmínku.

Př.: Zadáme registrovaný bod rfaDPraSk_UlozPoCommit na Produktu - Přijatá faktura. Při ukládání Přijaté faktury se vyhodnotí výraz v poli Filtr, (např. částka „Brutto“ přijaté faktury je vyšší než „10000“ Kč) a pokud faktura vyhovuje všem podmínkám Filtru, spustí se skript s parametry uvedenými v tomto formuláři (v tomto případě pokud je částka „Brutto“ vyšší než „10000“ Kč).

Uložení hodnoty do pole v produktu

Slouží k tomu, abychom mohli do produktu do různých polí vložit potřebnou hodnotu.

V knize Postupy na 1. kroku vložíme produkt a na 2. kroku vložíme proměnnou CalcVar = výpočet hodnoty proměnné, kde nadefinujeme proměnnou pomocí výrazu, např. {CalcVar}FIRST(FP,CostCentre):='130'.

Spustíme proces, vložíme produkt a spustíme uložení hodnoty do produktu, v našem případě do faktury přijaté chceme vložit do střediska hodnotu Expedice.

Pro zápis hodnoty se používá AsControlValue a modul Produkt je uveden do změny a uložen.

Nový parametr TRANSFERPRODUCT

Slouží pro přenos produktu z/do nadřízeného procesu.

Parametr se používá v podřízeném postupu, kde na příslušném kroku na záložce akce vybereme vstupní událost s parametrem TransferProduct.

pic_5044

Obr.: Parametr TransferProduct v podřízeném postupu

Ve formuláři vybereme produkt a určíme tím, jaký produkt např. FP nebo DOKUMENT aj. chceme přenést.

pic_5043.png

Obr.: Formulář pro přenos produktu

Dále vybereme směr přenosu. Parametr přenáší produkt jak z nařízeného do podřízeného procesu, tak z podřízeného do nadřízeného procesu.

pic_5042.png

Obr.: Formulář pro přenos produktu - výběr z/do nadřízeného procesu