Book Contents

Book Index

Nabídky/Poptávky

Book Contents

Book Index

Nabídky

Kniha Nabídky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných nabídek zákazníkům. Zadané informace pak lze využít k vyhodnocení úspěšnosti a účinnosti zpracovaných nabídek.

pic_3129

Obr.: Nabídky - kniha

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

První strana nabídky slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů o nabídce a některých dalších informací.

pic_3129

Obr.: Nabídka - 1.strana s otevřenou záložkou Etapy

Popis polí:

Číslo dokladu

Pořadové číslo zobrazované nabídky automaticky přiřazené programem.

Varianta

Varianta nabídky. Hodnota se zobrazí za číslo nabídky. Nová varianta vzniká použitím klávesové zkratky Ctrl + F6.

Zakázka

Číslo a období vzniklé zakázky.

Příležitost

Příležitost, ke které je nabídka připojena. Připojení se provádí aktivitou. Pole je needitovatelné ve změně.

Stav

Stav nabídky. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Adresy

Tlačítko pro zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Partner

Partner, se kterým bylo v rámci nabídky jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se výběr kontaktních osob).

Platnost od

Datum počátku platnost nabídky. Implicitně se přednastavuje aktuální datum.

Platnost do

Datum konce platnosti nabídky. Datum je automaticky plněn programem dle nastavení délky platnosti ve výchozím nastavení knihy marketingu.

Realizace od

Datum počátku realizace nabídky. Je-li ve výchozím nastavení knihy marketingu zatržena volba Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek, pak není možné na položce měnit údaje platnosti položky.

Realizace do

Datum konce realizace nabídky. Je-li ve výchozím nastavení knihy marketingu zatržena volba Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek, pak není možné na položce měnit údaje platnosti položky.

Kontaktní os.

Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci nabídky komunikováno. Nabízí se implicitně filtr kontaktních osob pro vybraného partnera.

Pokud vybereme jinou kontaktní osobu, pak se hodnota z pole Partner nemění.

Při případné změně v poli Partner se pole Kontaktní osoba nemaže a zůstává původně zadaná hodnota.

Měna

Měna, ve které bude nabídka vystavena.

Kurz

V tomto poli se také zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou cizí.

Cenová skupina

Cenová skupina nabídky. Tato cenová skupina se automaticky dosazuje podle cenové skupiny uvedené na kartě Dod./Odb. a kopíruje se dále do položek nabídky.

Vypracoval

Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob.

Vystaveno

Datum a jméno uživatele, který nabídku vytvořil.

Schválil

Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou přiřazeny k vlastní firmě (zobrazí se filtr kontaktních osob).

Změna

Datum a jméno uživatele, který příležitost změnil.

Popis

Libovolný popis pro rozlišení jednotlivých nabídek.

Platební podmínky

Tlačítko slouží k nastavování platebních podmínek dané nabídky. Bližší popis je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Platební podmínky.

Potvrzeno

Datum a jméno uživatele, který nabídku potvrdil.

Středisko

Středisko firmy. Pole v dokladu Nabídka není povinné.

Pokud je zadáno pole Středisko na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pokud je zadáno pole Středisko v Nastavení knhy marketingu, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pozn.: Není-li pole zadáno a vznikne-li z nabídky následně zakázka, do zakázky se do pole Středisko doplní hodnota z knihy prodeje pro pole Středisko.

Kód zakázky

Kód zakázky. Pole v dokladu Nabídka není povinné.

Pokud je zadáno pole Kód zakázky na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pokud není zadáno v Partnerovi a je zadáno pole Kód zakázky v Nastavení knhy marketingu, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pozn.: Není-li pole zadáno a vznikne-li z nabídky následně zakázka, do zakázky se do pole Kód zakázky doplní hodnota z knihy prodeje pro pole Kód zakázky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Pokud je zadáno pole na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Kód 1, Kód 2

Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení.

Pokud je zadáno pole Kód 1 nebo Kód 2 na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty těchto polí při vzniku nabídky.

Referent

Umožnuje přiřadit odpovědnou osobu. (Je to vazba do personálních údajů.)

Pokud je zadáno pole na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Nabídnutá cena

Suma nabízených cen z položek.

Sleva

Suma absolutních slev z položek.

Sleva [%]

Suma procentuálních slev z položek.

Očekávaná cena

Suma očekávaných cen z položek.

Katalogová cena

Suma katalogových cen z položek.

Nákladová cena

Suma nákladových cen z položek.

Zisk

Suma ziskových cen z položek.

Ceny v měně dokladu

Tlačítko pic_584i, kterým lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení základní měny a měny cizí.

Ceny brutto

Tlačítko pic_585i, kterým lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení ceny netto a brutto.

Na tuto stranu můžeme, stejně jako v jiných modulech, připojovat poznámky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Mimo standardních záložek dokladu obsahuje karta Nabídky záložky:

Etapy

Průběh realizace je možné rozdělit do několika etap, přičemž každá etapa může mít svůj datum realizace. Tyto etapy jsou definovány pouze pro konkrétní doklad. Jedná se o uživatelsky definovaný číselník.

Souhrn

V záložce Souhrn jsou ve zvolené struktuře zobrazeny údaje dle zvolených kritérií. Kritéria jsou:

Cena je pak sečtena dle zvolených podmínek.

pic_3159

Obr.: Záložka Souhrn - seskupení Etapa/Skupina

Book Contents

Book Index

Položky (2.strana)

Na 2. straně dokladu se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, vázat položky do logických skupin, vytvářet poptávky a nové alternativy nabídky, případně doplňovat libovolné komentáře.

V hlavičce formuláře se zobrazují základní údaje nabídky. Druhá strana dokladu je rozdělena do dvou tabulek, které obsahují Požadované položky a Nabízené položky.

pic_3140

Obr.: Nabídka - 1. strana

V horní tabulce jsou uvedeny informace týkající se poptávaného zboží nebo služby a v dolní tabulce jsou údaje nabízeného zboží nebo služby. Položka, která je zapsána do formuláře položky pouze textem a nemá přiřazeno zboží z knihy Zboží je označena ikonou pic_596i.

V dolní části formuláře se zobrazují sumační údaje cen. Jsou to stejná pole jako na 1. straně dokladu.

Popis tlačítek:

pic_766i

Řádková editace položek.

pic_602i

Označení položky hvězdičkou.

pic_603i

Označí všechny položky hvězdičkou.

pic_604i

Odznačí všechny položky.

pic_588i

Vyvolá formulář pro hromadnou změnu položek.

pic_589i

Označenou položku pravítkem přesouvá směrem nahoru.

pic_590i

Označenou položku pravítkem přesouvá směrem dolů.

pic_592i

Zobrazí pouze související položky.

pic_593i

Zobrazí položky pouze za zvolené skupiny.

pic_662i

Z označených položek hvězdičkou vytvoří poptávky.

pic_663i

Označené položky hvězdičkou přidá do zvolených poptávek.

pic_664i

Z označených položek hvězdičkou vytovoří novou poptávku pro dodavatele.

pic_591i

Označené položky hvězdičkou přesune z tabulky Požadované položky do tabulky Nabízené položky.

pic_584i

Přepíná mezi zobrazením základní měny a měny cizí.

pic_585i

Přepíná mezi zobrazením ceny netto a brutto.

pic_586i

Zobrazí ceny za jednotku.

Požadované položky:

Novou požadovanou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Položka nabídky - požadováno nebo kniha Zboží v závislosti na parametru uživatele Při vkládání položky nabídka na zboží. Stejný formulář vyvoláme, pokud na nabídce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_3146

Obr.: Položka nabídky - požadováno

Popis polí:

Produkt

Zboží nebo služba z číselníku Zboží. Vyplnění pole není povinné.

Název položky

Lze zadat libovolný text.

Jednotka

Skladová jednotka zboží.

Množství

Požadované množství.

Stav položky

Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Varianta TP

V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru.

Etapa

Možné připojení etapy poptávané položky.

Datum realizace

Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Ceny v měně dokladu

Tlačítko pic_584i, kterým lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení základní měny a měny cizí.

Cenová skupina

Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu.

Referent

Vazba na personální údaje. U první položky se překopíruje z hlavičky Nabídky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.

Očekávaná cena

Očekávaná cena zadavatele poptávky.

Záložku Interní text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Nabízené položky:

Novou nabízenou položku vkládáme stejným způsobem jako položku požadovanou (Ins).

Formulář Položky nabídky - nabídnuto se dělí na tři záložky.

Záložka Základní údaje

Záložka obsahuje v horní části formuláře stejná pole jako na formuláři požadované položky.

pic_3147

Obr.: Formulář Položka nabídky - nabídnuto (záložka Základní údaje)

Popis polí:

Požadovaná položka

Položka z tabulky Požadované položky. Položka nabídky je tak svázaná s požadovanou položkou. Při zmáčknutí tlačítka pic_592i se zobrazí pouze nabízené položky, které na formuláři mají přiřazenu tu požadovanou položku, na které stojí v horní tabulce pravítko.

Produkt

Zboží nebo služba z číselníku zboží. Vyplnění pole není povinné.

Název položky

Lze zadat libovolný text.

Jednotka

Skladová jednotka zboží.

Množství

Požadované množství.

Stav položky

Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Varianta TP

V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru.

Etapa

Možné připojení etapy poptávané položky.

Datum realizace

Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Skupina

Položky je možné vázat do logických skupin. Uživatelsky definovaný číselník, který je definován pro všechny nabídky.

Započítávat do celkové ceny dokladu

Volbou určujeme, zda se má položka započítávat do celkové ceny nabídky. Položka, která tuto volbu nemá zatrženu je označena ikonou pic_605i a v tiskové sestavě jsou hodnoty položky přeškrtnuty a nejsou započítány do celkové ceny nabídky.

Ceny v měně dokladu

Tlačítko pic_584i, kterým lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení základní měny a měny cizí.

Nabízená cena

Cena, za kterou je položka nabízena.

Ke snažší orientaci v původu prodejní ceny na položce jsou vedle pole Nabízená cena zobrazeny ikony, které obdobně jako údaj v poli Cenová sk. přímo souvisí s využitím možností cenotvorby. Ta je blíže popsána v kapitole 5. strana karty Zboží, příp. v metodice Tvorba cen v IS K2.

PIC_005i signalizuje, že cena v položce byla vepsána přímo.

PIC_007i vyjadřuje, že cena je vypočtena jiným způsobem, než prostým definováním základní ceny, tzn. bylo využito procento slevy, zaokrouhlení či jiných nastavení ceny.

PIC_006i označuje cenu, která je nadefinována v Produktové skupině dané karty Zboží jako odběratelská cena nebo jako zákaznická cena pro dané zboží.

Stejný princip zobrazování ikon je použit také na položkách nákupu a prodeje.

Sleva

Absolutní sleva položky.

Sleva [%]

Procentuální sleva položky.

Katalogová cena

Základní prodejní cena z 5. strany karty Zboží.

Náklady

Je-li na položce vyplněn produkt, pak se dosazuje skladová cena Zboží a v případě, že bude v záložce Nabízeno partnery položka označena stavem Vybráno (F7), tak se dosadí cena z této položky.

Zisk

Vyjadřuje zisk na položce (rozdíl mezi náklady a výnosy).

Zisk [%]

Zadává se zisk v %. Po zadání se přepočítá Nabídnutá cena (na základě výpočtu z Nákladové ceny).

Datum realizace

Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Sazba DPH

Sazba DPH se dosazuje z karty Zboží. Nemá-li položka kartu Zboží, dosadí se sazba DPH z výchozího nastavení knihy marketingu.

Cenová skupina

Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu.

Referent

Vazba na personální údaje. U první položky se překopíruje z hlavičky Nabídky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.

Cena brutto

Tlačítko pic_585i, kterým lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení ceny netto a brutto.

Záložku Interní text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Záložka Obchodní text slouží doplnění nabízené položky nějakým komentářem. Pokud je z nabídky vytvořena zakázka, Obchodní text se zobrazí v poli Popis na položce zakázky.

Záložka Požadováno u partnerů

Záložka zobrazuje přehled vytvořených poptávek na tuto položku.

pic_3149

Obr.: Formulář Položka nabídky - nabídnuto (záložka Požadováno u partnerů)

Na této záložce lze rovněž ikonou pic_594i vytvářet poptávky pro zvolené partnery (Ctrl+F7), ikonou pic_661ivytvářet novou poptávku u dodavatelů (Alt+F7), ikonou pic_595i položku do poptávek přidávat (Shift+F7) nebo ikonou pic_660i připojit k požadované položce poptávky (Ctrl+Shift+F7).

Záložka Nabízeno partnery

Záložka zobrazuje přehled partnerů, kteří zaslali nabídku na tuto položku.

pic_3150

Obr.: Formulář Položka nabídky - nabídnuto (záložka Nabízeno partnery)

Na této záložce klávesou F7 nebo ikonou pic_665i označujeme položky stavem pro realizaci. Ikonou pic_666istav k realizaci rušíme a ikonou pic_660i nebo klávesou Alt+Shift+F7 lze připojit k nabízené položce poptávky.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu můžeme připojit dokumenty, procesy nebo doklady K2 (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Nabídky

Popis funkcí:

F7

Je-li doklad v odpovídajícím stavu (Stav dokladu pro realizaci), program umožní z Nabídky vytvořit Zakázku. Před vytvořením dokladu Zakázka, musí mít všechny nabízené položky zadánu skutečnou kartu Zboží. Při vytvoření dokladu Zakázka je odkaz na nabídku, ze které byl doklad vytvořen, uložen na 9. stranu zakázky.

Pokud je nabízenou položkou typ Master karta, pak při pokusu o vytvoření zakázky se zobrazí hlášení o tom, že není vybrána konkrétní varianta zboží.

F8

Storno/odstorno dokladu.

Alt+F10

Vyvolá přepínání knih.

Ctrl+F6

Nová varianta nabídky.

Ctrl+F7

Vytvoří poptávku na partnera.

Alt+F2

Potvrzení dokladu.

Ctrl+F2

Odpotvrzení dokladu.

Ctrl+Z

Přeskok do dokladu Zakázka.

Ctrl+Enter

Přeskok do knihy Partnerů (jen z 1.strany).

Ctrl+Shift+

Enter

Přeskok do knihy Dod./Odb. (jen z 1.strany).

Book Contents

Book Index

Poptávky

Kniha Poptávky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných poptávek oslovených dodavatelů i došlých poptávek zadavatelů. Vyhodnocením informací pak můžeme lépe identifikovat dodavatele, který splňuje nejlépe požadavky naše nebo zadavatele. 

pic_3143

Obr.: Poptávky - kniha

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Popis základních údajů Poptávky, stejně jako funkce a hromadné zpracování jsou obdobné jako u Nabídky.

pic_3156

Obr.: Poptávky - kniha

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně dokladu se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, vázat položky do logických skupin, vytvářet nabídky a nové alternativy poptávky, případně doplňovat libovolné komentáře.

pic_3145

Obr.: Poptávka - 2. strana

Druhá strana dokladu je stejná jako druhá strana dokladu Nabídka. Odlišnosti jsou popsány dále.

pic_3158

Obr.: Formulář Položka poptávky - nabídnuto

Rozdíl mezi Položkou poptávky - nabídnuto a Položkou nabídky - nabídnuto je, že formulář položky se nedělí na další záložky.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu můžeme připojit dokumenty, procesy nebo doklady K2 (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Poptávky

Popis funkcí:

F7

Je-li doklad v odpovídajícím stavu (Stav dokladu pro realizaci), program umožní z Poptávky vytvořit Objednávku. Před vytvořením dokladu Objednávka, musí mít všechny nabízené položky zadánu skutečnou kartu Zboží. Při vytvoření dokladu Objednávka je odkaz na poptávku, ze které byl doklad vytvořen, uložen na 9. stranu objednávky.

F8

Storno/odstorno dokladu.

Alt+F10

Vyvolá přepínání knih.

Ctrl+F6

Nová varianta poptávky.

Ctrl+F7

Vytvoří poptávku na partnera.

Alt+F2

Potvrzení dokladu.

Ctrl+F2

Odpotvrzení dokladu.

Ctrl+O

Přeskok do dokladu Objednávka.

Ctrl+Enter

Přeskok do knihy Partnerů (jen 1.strany).

Ctrl+Shift+

Enter

Přeskok do knihy Dod./Odb. (jen z 1.strany).

Book Contents

Book Index

Porovnání Nabídek a Poptávek

Funkce Porovnat umožní uživateli porovnávat nabízené položky dokladů. Lze porovnávat maximálně 3 doklady. Nad knihami Nabídky a Poptávky vyvoláme funkci klávesou Shift+F4.

Do formuláře k porovnání se načtou označené doklady hvězdičkou nebo aktuálně označený doklad pravítkem a pak další doklady je možné vybrat ve formuláři.

pic_3162

Obr.: Formulář Porovnání nabídek

Jednotlivé sloupce jsou označeny číslem dokladu, ke kterému se vztahují.

Tlačítkem Předvolba zobrazení definujeme sloupce, které chceme porovnávat.

pic_3160

Obr.: Formulář Předvolba zobrazení

pic_3161

Obr.: Formulář Předvolba zobrazení - 1. strana

Volba Seskupovat sloupce v rámci dokladu umožňuje zobrazit sloupce z jednoho dokladu vedle sebe.

Ikona pic_606i označuje ty položky, jejichž sloupce porovnávaných dokladů se nerovnají. Volbou Zobrazit pouze rozdílné řádky dojde k jejich seskupení.

Potvrzením, aktuálně označené položky pravítkem v porovnávaných sloupcích, klávesou Enter dojde k otevření formuláře Položka nabídky - nabídnuto. Potvrzením klávesou Enter aktuálně označené položky pravítkem na názvu položky, dojde k otevření 1. strany formuláře karty Zboží.

Book Contents

Book Index

Správa knih - Marketing

Podobně jako v knihách nákupu, prodeje a skladů definujeme ve správě knih pro jednotlivé knihy marketingu období a číslování. Zde také provádíme výchozí nastavení knih Nabídky a Poptávky.

Bližší popis práce se správou knih je uveden v kapitole Správce - Správa knih.

pic_3154

Obr.: Formulář - Správa knih

Book Contents

Book Index

Výchozí nastavení

Pro správné fungování knih Nabídky a Poptávky je nutné provést jejich nastavení.

pic_3164

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení

Popis polí:

Stav dokladu (pro realizaci, nabízené položky, poptávané položky atd.)

Všechna pole o stavech dokladu jsou uživatelsky definované číselníky. Na dokladu při výběru položky např. k relizaci, do poptávky nebo nabídky bude programem příslušný stav položky dosazen.

Přednastavená délka platnost (dny)

Přednastavená délka platnosti Nabídky či Poptávky.

Sazba DPH pro položky bez karty zboží

Sazba DPH, která se automaticky přednastaví do položky, která nemá zadanou kartu zboží.

Kniha prodeje pro vytvoření zakázky

Nastavení výchozí knihy prodeje pro vytvoření zakázky.

Přenášet katalogou cenu z položky nabídky do položky prodeje

Katalogová cena produktu se bude automaticky přenášet z položky nabídky do položky prodeje.

Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek

Volba uživateli zamezí měnit údaje platnosti Nabídky či Poptávky a aktualizují se automaticky podle termínů zadaných na položkách resp. v etapách daného dokladu.

U nové požadované položky kurzor na pole "Název položky"

Při zadávání nových údajů do formuláře Požadované položky se kurzor automaticky nastaví na pole Název položky.

U nové nabízené položky Kurzor na pole "Název položky"

Při zadávání nových údajů do formuláře Nabízené položky se kurzor automaticky nastaví na pole Název položky.

Vkládat zboží typu "Rozpis" a "Rozpis zb" stejným způsobem jako v nákupu/prodeji

Zboží typu rozpis a rozpis zb. v nabízených položkách se bude chovat stejně jako v nákupu/prodeji. Respektují se prodejní ceny.

Pokud není zatrženo, pak dojde k přepočtu ceny podle množství zboží zadané v položkách rozpisu.

Kód zakázky

Při vytváření nabídek/poptávek se hodnota z tohoto pole doplní do pole Kód zakázky v nabídce/poptávce.

Středisko

Při vytváření nabídek/poptávek se hodnota z tohoto pole doplní do pole Středisko v nabídce/poptávce.

Automatické vytváření kódu zakázky v nabídce (Platí pro kód zakázky, Šablona)

Nastavením šablony pro tvorbu kódu zakázky lze zajistit automatické vytváření kódu zakázky do dokladů nabídek.

Kód zakázky dle šablony se vytváří při uložení nového dokladu nabídky a na dokladu v jeho hlavičce a položkách nahradí kód, který je definován jako kód k přepisu (pole Platí pro kód zakázky). Kód zakázky vytvořený dle šablony má interně uložen příznak, že se jedná o automaticky generovaný kód. Při kopii nabídky, která má takovýto kód (v hlavičce či položkách), dojde v nové nabídce k dosazení kódu, který je určen jako kód k přepisu a následně při uložení nové zakázky dochází k vytvoření nového kódu dle šablony.

Šablona se vytváří pomocí standardních parametrů "zavináčů", stejně jako např. definice variabilního symbolu.

Příklad: @KN()@OB(2)@CI(N04) vytvoří kód zakázky ve formátu úplného čísla zakázky (kniha + období + číslo zakázky doplněné nulama na čtyři znaky).