Book Contents

Book Index

Základní data

Book Contents

Book Index

Odběratelé

Bližší popis viz kapitola Dodavatelé/Odběratelé.

Book Contents

Book Index

Zboží

Bližší popis viz kapitola Zboží.

Book Contents

Book Index

Ceníky

Pro použití Ceníků je potřeba spustit funkci Nastavení ceníků, která je dostupná ve stromovém menu Prodej/Zpracování zakázek / Základní data / Ceníky a mít zatržené pole Používat nové ceníky.

Zároveň je potřeba definovat nastavení knih ve funkci Knihy ceníků. Funkce je spustitelná mimo jiné i ze stromového menu Základní data/Knihy ceníků.

Podmínkou pro práci v knize Ceníků je nutné mít nastavená příslušná práva na 5.straně v knize Uživatelé - parametry.

Book Contents

Book Index

Nastavení ceníků

Formulář Nastavení ceníků se spouští ze stromového menu Prodej/Základní data/Ceníky/Nastavení ceníků.

pic_4236

Obr.: číselník Nastavení ceníků

Podmínkou pro použití nových ceníků v obchodním případě je potřeba mít zatrženo pole Používat nové ceníky. Pokud toto pole není zatrženo, lze sice v knize Ceníků pracovat (zakládat nové ceníky, editovat již existující), ale v dokladech prodeje se doplní ceny podle původní cenotvorby.

V poli Ceny dle data vybíráme podle jakého data se dosazují ceny na dokladech prodeje. Pole má možnosti:

Pokud bude zatržen příznak Ceny podle data vystavení, tak se ceny nebudou brát pro aktuální datum, ale vezme se datum vystavení ze zakázky, pokud půjde o zakázku nebo o podřízený doklad, případně datum vystavení z volného dokladu.

Pokud je zatržen příznak Upřednostnit ceny z dalších položek ceníku, pak v případě, že je zboží definováno v ceníku v tabulce Další položky ceníku a zároveň existuje jeden nebo více dalších ceníků odvozených od tohoto ceníku, pak se do prodejního případu dosadí cena z části Další položky ceníku, i když v odvozených cenících je nalezena cena zboží nižší.

Pokud je zatržen příznak Ceny pouze z ceníků vyhovující kombinací zákazníka a cen. skupiny, pak musí být pro aplikaci ceny z toho ceníku na dokladu splněna podmínka, jak pro zákazníka, tak zároveň i pro cenovou skupinu.

Zatržením pole Používat se tato kategorie zpřístupní jako nové pole na kartě Zboží v záložce Prodej ve spodní části tabulky (Pozn.: jen v novém uživatelském rozhraní). V tomto poli je možné definovat jednotlivé záznamy pro danou kategorii. Zároveň lze danou kategorii vybrat v Definici výpočtu cen (záložka Definice, horní část) v dokladu ceníku.

Ceníky lze nadefinovat pro jednotlivé karty zboží, pro jednotlivé produktové skupiny, pro jednotlivé produkční klíče, můžeme vytvořit nový ceník z již existujících ceníků, ale můžeme si nadefinovat i své vlastní kategorie zboží pro ceníky. Stiskem tlačítka pic_956i z lišty záložky Ceníky můžeme přepočítat ceníky jen pro danou kartu zboží.

Book Contents

Book Index

Knihy ceníků

Ceníky lze zakládat do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih nebo spustit funkci Knihy ceníků ze stromového menu Základní data/Knihy ceníků nebo Prodej/Zpracování zakázek / Základní data / Ceníky. Přepínání knih ceníků se provede klávesou Alt+F10.

pic_4235

Obr.: Správa knih Ceníky

Book Contents

Book Index

Výchozí nastavení knihy Ceníků

Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je potřeba zadat povinnou zkratku.

pic_4239

Obr.: Knihy ceníků

Popis polí:

Zkratka

Slouží pro označení dané knihy.

Firma

Firma mandanta.

Popis

Popis knihy ceníků.

Jazykový popis

Případný jazykový popis knihy ceníku. Jazykové popisy lze definovat tlačítkem Překlady popisu.

Skupina pro právo

Jednotlivé knihy ceníku mohou být přístupné jen uživatelům, kteří mají definované konkrétní skupinové právo. Přiřazení skupinového práva lze provést tlačítkem Sku. práv.

Změněno

Automaticky se vyplní datum a čas poslední změny.

Změnil

Automaticky se vyplní uživatel.

Pomocí tlačítka Překlady popisu lze nadefinovat jazykový překlad popisu knihy. Zobrazí se v poli Jazykový popis.

Pomocí tlačítka Sku. práv lze nastavit skupinové právo pro danou knihu. Informace se zobrazí v poli Skupina po právo.

pic_4832

Obr.: Knihy ceníků - Výchozí nastavení

Popis polí:

Priorita ceníku

Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita ceníku.

Pokud budou nalezeny dva ceníky k uplatnění ceny, pak se standardně vybere ceník s nižší cenou. Pokud ale má nastat situace, kdy například pro některé zákazníky má platit ceník s vyšší cenou, pak lze toto nastavit prioritou. Takovému ceníku se nastaví vyšší priorita. Při vzniku ceníku se pole priorita doplní na doklad ceníku.

Měna ceníku

Při vzniku ceníku se touto hodnotou vyplní pole Měna.

Pokud je zatržena volba Při potvrzení nastavit ceník jako aktivní, pak dojde při potvrzení k nastavení volby Aktivní na dokladu ceníku.

Pokud je zatržena volba Při odpotvrzení nastavit ceník jako neaktivní, pak dojde při odpotvrzení k deaktivaci volby Aktivní na dokladu ceníku.

Book Contents

Book Index

Nastavení pro období knihy ceníku

Na záložce Nastavení pro období se nastaví období a číslování dokladů.

Book Contents

Book Index

Ceníky

Book Contents

Book Index

Ceníky - kniha

Modul Ceníků slouží k evidenci jednotlivých ceníků. Mezi knihami se přepínáme klávesami Alt+F10. Označené ceníky můžeme přepočítat pomocí Hromadné akce - Přepočet.

Podmínkou (kromě aktivní volby Používat nové ceníky v Nastavení ceníků) pro použití dokladu ceníku v prodeji je nutné mít daný ceník potvrzený a mít zatrženo pole Aktivní na záložce Základní údaje. Pole lze zatrhnout pomocí klávesy F7 na aktuálním záznamu.

pic_4238

Obr.: Ceníky - kniha (záložka Seznam)

Book Contents

Book Index

Ceník

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Tato strana slouží k definování atributů ceníků. Povinný údaj je pole Způsob uplatnění měny. K vybrané měně (přednastaví se měna vlastní firmy) lze vybrat způsob uplatnění měny:

Ostatní údaje jsou nepovinné a slouží k podrobnější specifikaci ceníku. Můžeme nastavit interval platnosti ceníku, vybrat konkrétní dodavatelé, kterých se má ceník týkat, případně definovat cenové skupiny.

Pokud není v nastavení ceníků zatrženo pole Ceny pouze z ceníků s vyhovující kombinací zákazníka a cen. skupiny, pak pro aplikaci ceníku stačí, aby byla splněna alespoň jedna z podmínek pro Platnost pro odběratele. Tedy je na dokladu zákazník, zde definovaný nebo má jakýkoliv zákazník ( i jiný, než tady definovaný) cenovou skupinu zde vybranou. Pokud je pole Ceny pouze z ceníků s vyhovující kombinací zákazníka a cen. skupiny zatrženo, pak se ceník aplikuje jen v případě, že existuje na dokladě zákazník zde definovaný a zároveň má definovanou cenovou skupinu zde vybranou.

Daný ceník lze nastavit jen pro určitou/určité knihy prodeje, případně vybrat jen konkrétní střediska. Můžeme nastavit zatržením pole Přímé zadání ceny, zda umožníme zadávat cenu přímo z karty zboží. Předpokladem pro aktivní použití ceníku na dokladech prodeje (kromě potvrzení ceníku) je zatržení pole Aktivní (ručně nebo klávesou F7 v případě již potvrzeného dokladu).

Pro daný ceník můžeme přidávat komentáře, případně použít záložky text hlavičky a text patičky.

Pokud jsou při zadávání zboží na položku dokladu prodeje nalezeno více vhodných ceníků, pak má přednost ceník s nižší cenou. Toto lze změnit nastavením priority. Pokud se ceníku nastaví vyšší priorita, pak se uplatní cena z tohoto ceníku, i kdyby cena v tomto ceníku byla vyšší. Pole priorita se nachází v Preview, kde však nelze měnit. Pro změnu je třeba si pole přidat do sloupců. Pokud je do sloupců přidáno a je zatržena ruční editace, pak lze ručně změnit hodnotu. Implicitně má hodnotu podle nastavení z knihy ceníků.

pic_4240

Obr.: záložka Ceníky - Základní údaje

pic_4833

Obr.: záložka Seznam - sloupec Priorita

Book Contents

Book Index

Definice

Na kartě Definice se nastavují položky ceníku. Jako zdroj položek ceníku nemusí sloužit pouze karta zboží, ale jako zdroj ceníku lze použít i produktové skupiny, produktové klíče, uživatelsky nadefinované kategorie nebo již existující ceník. Seznam zboží z tohoto zdroje se zobrazí pro daná zdroj v druhé části karty Definice. Uživatelsky nadefinované kategorie se v seznamu objeví, pokud mají tyto kategorie v Nastavení ceníků zatržen příznak Používat.

Pokud je některé zboží obsaženo v různých zdrojích opakovaně, pak pro dané množství a jednotku se do dokladu prodeje aplikuje nejnižší cena.

Pro každý výše uvedený zdroj ceníku je možné nastavit zdroj původní ceny a v závislosti na zdroji ceny pak další dodatečné údaje (zaokrouhlování, množství, jednotku).

V druhé části Položky definice je seznam všech karet zboží, které patří výše vybranému produkčnímu klíči, produktové skupině, kategorii nebo ceníku. Pokud procházíme položky v části Ceníky - definice výpočtu cen, pak se seznam v této části aktualizuje.

Část Další položky ceníku slouží k přímé definici karet zboží pro daný ceník, jejichž cena se nemá odvíjet například od marže. Slouží tedy k zadávání fixních cen a množství.Pokud má ceník zatržený příznak Přímé zadávání ceny, pak je možné zadávat cenu pro takto označený ceník přímo z karty Zboží. Takto zadaná cena se zobrazí v této tabulce.

pic_4241

Obr.: karta Definice

Book Contents

Book Index

Ceníky - definice výpočtu cen

Po stisku klávesy Ins dojde k zobrazení formuláře Ceníky - definice výpočtu cen.

pic_4242

Obr.: Formulář Ceníky - definice

V části Zdroj položek lze vybrat typ zdroje:

pic_4244

Obr.: Formulář s volbou Jiný ceník

pic_4243

Obr.: Formulář s volbou Karta zboží

pic_4245

Obr.: Formulář s volbou Produktová skupina

pic_4246

Obr.: Formulář s volbou Produktový klíč

Pokud je v Nastavení ceníku definována nějaká kategorie a má zatržený příznak Použít, pak i tyto kategorie se zobrazí jako případně další možnosti pro výběr.

V části Zdroj původní ceny lze vybrat možnosti:

V části Závislost na množství lze nadefinovat pro jaké množství a pro jakou měrnou jednotku se má definovaná cena týkat. Pokud je zatržen příznak Položku ceníku uplatnit pouze při prodeji v zadané jednotce, pak se cena uplatní jen v případě, že na dokladě je vybrána měrná jednotka z pole Jednotka. Pokud je zatrženo pole Pouze pro násobek množství, pak se ceník aplikuje jen v případě, že je na položce dokladu množství (nebo násobek množství) uvedené v poli Množství.

Příklad.: V poli Množství je 15. Pokud je pole Pouze pro násobek množství zatržené, pak se do dokladu aplikuje cena v případě, že je na položce množství 15, 30 a další násobky čísla 15. Pro jiné hodnoty (např. 1 až 14, 16 až 29, 31....) se tento ceník neaplikuje.

Tip.: Může být určeno pro případy, kdy umožníme zákazníkovi dát nižší cenu, pokud koupí množství zboží, které není potřeba nijak rozbalovat.

V části Výpočet ceny můžeme nastavit slevu. Kladné číslo představuje slevu, záporné číslo by znamenalo přirážku. Zatržením příznaku Zadáno v % definujeme, zda jde o přirážku v procentech nebo v absolutní částce.

V části zaokrouhlování ceny nastavíme způsob zaokrouhlování částky.

Book Contents

Book Index

Položky definice

Zobrazí seznam položek definice z části Ceníky - definice výpočtu cen. Pokud se prochází položky v části Ceníky - definice výpočtu cen, pak se v části Položky definice zobrazí položky této definice.

pic_4247

Obr.: Položka definice

Book Contents

Book Index

Další položky definice

Pro zadávání fixních cen a množství karet zboží lze použít poslední část Další položky definice. Klávesou Ins vyvoláme formulář Položka ceníku. Vybereme kartu zboží, zadáme případně množství, jednotku a ceny netto a brutto. Pokud chceme uplatnit jen na konkrétní měrnou jednotku, zatrhneme příznak Položku ceníku uplatnit pouze při prodeji v zadané jednotce a v takovém případě se sleva uplatní jen je-li na dokladu prodeje tady vybrána měrná jednotka.

Část Další položky ceníku slouží k přímé definici karet zboží pro daný ceník, jejichž cena se nemá odvíjet například od marže. Slouží tedy k zadávání fixních cen a množství.

Book Contents

Book Index

Souhrn

Karta Souhrn zobrazí v horní části seznam zboží z ceníku. Pokud je jedna karta zboží v ceníku vícekrát, v souhrnu se zobrazí záznam s nejnižší cenou.

Ve spodní části se pak zobrazí seznam všech odběratelů, kterých se daný ceník týká. Pokud nejsou na kartě Základní údaje definovány podmínky pro zákazníky nebo cenové skupiny (ceník platí pro všechny), pak se seznam všech odběratelů na kartě Souhrn nezobrazí.

pic_4248

Obr.: Karta Souhrn

Book Contents

Book Index

Položky prodeje

Karta zobrazí přehled položek prodeje, na které je aplikovaná cena z daného ceníku.

pic_4249

Obr.: Karta Položky prodeje

Book Contents

Book Index

Přílohy

Karta, kde lze připojovat dokumenty a doklady

Book Contents

Book Index

Funkce nad Ceníky

Book Contents

Book Index

Přepočet

Přepočet lze spustit nad jedním ceníkem (v uživatelském menu tlačítko Přepočet) nebo pro více označených ceníků. Více ceníků najednou se přepočítá pomocí hromadné akce Přepočet.

Po spuštění se zobrazí okno se dvěma možnostmi:

Přepočítat všechny podřízené ceníky a Přepočítat všechny nadřízené ceníky. Pokud je zatrženo, dojde k automatickému nalezení a správnému seřazení ceníků a k následnému přepočtu všech podřízených/nadřízených ceníků.

pic_4376

Obr.: Dialog pro přepočet ceníků

Pokud uživatel zvolí možnost Přepočet podle kontejneru zboží (možnost Menu/Přepočet podle kontejneru zboží), pak dojde k přepočtu cen jen u zboží, které je v kontejneru v modulu Zboží.

Book Contents

Book Index

Nastavit aktivní

Funkci lze spustit klávesou F7 na aktuálním záznamu. Funkce nastaví/zruší zatržení pole Aktivní na záložce Základní údaje. Podmínkou je mít uživatelské právo Potvrzení ceníků (pro nastavení) a Odpotvrzení ceníku (pro zrušení příznaku)..

Book Contents

Book Index

Přepočet ceníků v plánovači úloh

Přepočet ceníků lze provést i prostřednictvím Plánovače úloh. V části Položky dávky plánované úkoly po stisku klávesy Ins ve složce Ostatní/Přepočet je k dispozici možnost Přepočet ceníků.

pic_4717

Obr.: Vložení Přepočtu ceníků do plánovače

pic_4716

Obr.: Plánovač úloh - Přepočet ceníků

Přepočet ceníků lze nastavit třemi způsoby:

V poli Vlastní firma můžeme definovat vlastní firmu, pro kterou se má přepočet spustit. Pokud je pole prázdné, spustí se přepočet pro všechny vlastní firmy, na které má uživatel, který spouští přepočet pomocí plánovače úloh, práva.

Book Contents

Book Index

Skripty a sestavy

Book Contents

Book Index

Export ceníku

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK047

Soubor: PriceListExport.pas

Popis skriptu: Skript exportuje položky ceníku (část Položky definice). Uživatel vybere typ souboru, zadá název. Vyexportují se informace o číslu, zkratce zboží, měrné jednotce, množství a cenách. Volitelně lze zatrhnout i pole pro popis zboží, jeho EAN, prodejní cenu, zkratku 2 nebo jeho jazykový název.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Import ceníku

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK046

Soubor: PriceListImport.pas

Popis skriptu: Skript importuje položky ceníku ve formátu xls nebo xml. Položky se importují do části Další položky ceníku (modul Ceníky) záznamy ze souboru. V případě importu z excelu si uživatel namapuje sloupce. Vybere si, zda importovat podle čísla zboží, zkratky1, zkratky2, EANu, zda importovat netto cenu či brutto cenu. V případě importu z xml souboru se informace nemapují.

 

Parametr RewriteItems umožní přepsat stávající položky, pakliže se již v ceníku najde kombinace zboží, množství a měrná jednotka.

 

Parametr ConfirmPriceList po importu automaticky potvrdí ceník.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

RewriteItems - Ne

Ano - umožní přepsat položky, jestliže je již v ceníku nalezena kombinace zboží, měrná jednotka a množství. Ne - importuje jen položky, které v ceníku ještě pro dané zboží, měrnou jednotku a množství neexistují.

ConfirmPriceList - Ne

Ano - po importu potvrdí ceník

Book Contents

Book Index

Údaje pro ceníky na knize Odběratelů a dokladů prodeje (nové uživatelské rozhraní)

V číselníku Odběratelů na kartě Prodej a v dokladech prodeje na kartě Položky jsou nová pole Ceník a Prodejní akce, která související s novou cenotvorbou. Tato pole jsou dostupná jen v novém uživatelském rozhraní.

Na kartě Odběratelů je tlačítko Definice cenových skupin, které umožňuje nastavit ve stavu Změna pro vybranou produktovou skupinu odlišnou cenovou skupinu, než je v poli Cenová skupina a tím zajistit, že se pro zboží z produktové skupiny získá cena podle zde definované cenové skupiny, která bude mít přednost před cenovou skupinou definovanou v poli Cenová skupina. Po stisku tlačítka se zobrazí formulář Cenové skupiny pro zákazníka. Stiskem klávesy Ins se zobrazí seznam produktových skupin. Klávesou Enter potvrdíme výběr a zobrazí se seznam cenových skupin. Opět klávesou Enter potvrdíme výběr cenové skupiny. V definici cenových skupin bude přidán záznam s produktovou a cenovou skupinou. Řádkovou editací můžeme nastavit i slevu pro tuto kombinaci. Výše slevy se projeví v poli Sleva na dokladu prodeje.

pic_5099

Obr.: Formulář Definice cenových skupin

Ceník - pokud bude pole Ceník zadáno v dokladech prodeje, tak se budou ceny na dokladech prodeje brát prioritně z tohoto ceníku (bez ohledu na kritéria), jinak se doplní prodejní cena ze zboží (pole Prodejní cena v číselníku Zboží na kartě Prodej). V případě zadání tohoto pole v Odběratelích pak stačí mít doklad prodeje vystavený na daného odběratele a ceny na položkách se budou doplňovat z ceníku vybraném v poli Ceník na Odběratelích.

Prodejní akce - Pokud bude zadána prodejní akce, tak se budou zohledňovat jen ceníky, které mají tuto akci přiřazenou.

pic_4286

Obr.: Pole Ceník a Cenová akce na kartě Prodej v Odběratelích

pic_4287

Obr.: Pole Ceník a Cenová akce na kartě Položky

Book Contents

Book Index

Zboží - Ceníky

Seznam ceníků, ve kterých se karta zboží je k dispozici na záložce Prodej a podzáložce Prodejní ceny. Implicitně se zobrazí všechny ceníky. Pokud je žádoucí vidět jen aktivní ceníky, pak toho lze dosáhnout stiskem na ikonu Zobrazit pouze aktivní ceníky. Ceníky, které nemají nastaven příznak Aktivní, se v takovém případě nezobrazí.

Pokud je zboží na již stornovaném ceníku, pak se tyto ceníky implicitně v tomto seznamu neobjeví. Pokud bude zatržené uživatelské právo Zobrazovat neaktivní záznamy, pak se zobrazí i tyto stornované záznamy

Pokud má ceník zatržen příznak Přímé zadání ceny, pak lze do vybraného ceníku zadat cenu rovnou na kartě zboží. Na záložce Prodej ve spodní tabulce Ceníky - přímé zadávání lze ruční editaci ve sloupcích Netto, Brutto nebo Množství nastavit pro vybraný ceník cenu a množství. Do vybraného ceníku se do části Další položky ceníku vloží záznam s cenou a množstvím. Jestliže má editovaný ceník podřízené ceníky, dojde ke zobrazení dotazu, zda přepočítat i podřízené ceníky.

pic_4237

Obr.: Karta zboží - záložka Prodejní ceny