Book Contents

Book Index

Metodiky Prodej

Book Contents

Book Index

Metoda výpočtu DPH shora v IS K2

Zákon o DPH umožňuje výši daně vypočítat zdola tak, že z ceny bez daně se procentem určí výše daně. Cena s daní je potom součet těchto dvou částek. Rovněž je umožněno vypočítat výši daně shora tak, že se celková cena s daní vynásobí čtyřmístným koeficientem. Takto spočítaná a zaokrouhlená daň se od celkové ceny odečte, tímto rozdílem se vypočítá cena bez daně.

V této kapitole si ukážeme, jak v IS K2 nastavit a používat výpočet DPH shora.

Metodika se používá pouze v prodeji. Z jejího využití vyplývají následující omezení:

Volba Výpočet DPH shora se zapíná v Knize prodeje a je možné ji editovat i naa dokladech prodeje. Při tom platí:

Book Contents

Book Index

Nastavení v knihách prodeje

V Knize prodeje zatrhneme příznak Výpočet DPH shora. Tento příznak se automaticky nastaví do všech období stejné knihy a jeho hodnota se kopíruje do všech nově vzniklých nadřízených a volných dokladů prodeje.

pim_698

Obr.: Nastavení metody výpočtu DPH shora

Book Contents

Book Index

Nastavení zaokrouhlení ve Správě vlastních firem

Ve Správě vlastních firem v záložce Zaokrouhlení, provedeme zaokrouhlení pro tuto metodu výpočtu v řádku Brutto faktury (pro výpočet DPH shora).

Obr.: Nastavení zaokrouhlení ve správě vlastních firem Parametrech mandanta

Nastavení určuje, jak se bude zaokrouhlovat cena s daní v jednotlivých řádcích daňové rekapitulace, uplatní se však i nastavené zaokrouhlení částky DPH ve sloupci DPH. Pokud na stejném dokladu míváme obvykle více různých typů daní, doporučujeme zvolit spíše jemnější zaokrouhlení, protože toto nastavení ovlivní každý řádek. Pokud bychom např. zvolili celé Kč, v dokladu o třech různých typech daně může dojít k zaokrouhlovacímu rozdílu až o téměř 1,50 Kč oproti součtu jednotlivých položek.

Book Contents

Book Index

Nastavení konstant pro sazby DPH

Pro použití metody je nezbytné zadat konstanty, podle kterých se má daň počítat. Konstanty, resp. počet jejich desetiných míst je dán zákonem. Nastavíme je v číselníku Sazby DPH.

pim_701

Obr.: Nastavení koeficientu pro výpočet DPH shora

Book Contents

Book Index

Prodej na splátky, pozastávky

Splátkové faktury a pozastávky se vystavují v případě, že se dohodneme se zákazníkem na odkladu plateb.

Příklad: Se zákazníkem uzavřeme smlouvu na dodávku zboží v celkové hodnotě 314.600,- Kč (včetně DPH). Po splnění předmětu smlouvy má zákazník zaplatit 239.600,- Kč. Částku 75.000,- Kč má zákazník zaplatit později v pěti stejných měsíčních splátkách.

Nastavení IS K2:

pic_3881

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních pohledávek, určené pro evidenci splátek

pic_3882

Obr.: Karta ostatních pohledávek - Splátka

pic_3890

Obr.: Nastavení parametrů skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

Postup:

pic_3885

Obr.: Faktura vydaná - 2. strana

pic_3888

Obr.: Formulář funkce Automatické placení interním dokladem

pim_166.png

Obr.: Interní doklad - položka

pic_3894

Obr.: Sestava Faktura vydaná s parametrem Payment = "1"

pic_3895

Obr.: Vstupní formulář skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

pic_3893

Obr.: Ostatní pohledávka - 1. odložená splátka

pic_3892

Obr.: Vstupní formulář funkce Vytvoření opakovaných dokladů

Zaúčtování:

Pro zaúčtování použijeme následující účty:

311__1

-

Odběratelé

311__2

-

Odložené splátky

Faktura za zboží

311__1/604

260.000,- Kč

 

311__1/343

54.600,- Kč

Platba interním dokladem - odložené splátky

311__2/311__1

75.000,- Kč

Platba faktury za zboží

221/311__1

239.600,- Kč

Ostatní pohledávky - odložené splátky

neúčtuje se

5 x 15.000,- Kč

Platby odložených splátek

221/311__2

5 x 15.000,- Kč

Při odkladu plateb z důvodů pozastávek postupujeme obdobným způsobem. Jen při tisku faktury za zboží nastavíme parametr Payment (Platby) na hodnotu „2“. (Tento parametr změní text „Zaplaceno“ na text „Pozastávky“.)

Book Contents

Book Index

Vytvoření ostatní pohledávky z faktury

Číslo procesu: ZAK019, FIN016

Id. číslo skriptu: FZAK019

Soubor: FA_CreateOtherRelation.PAS

Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle faktury nastaví Firma, Středisko, Kód zakázky, Způsob platby a Popis. Zadáme knihu, ve které má být pohledávka vytvořena, data, částku netto, sazbu DPH nebo kartu ostatní pohledávky, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří doklad ostatní pohledávka.

Pokud není zadán Typ daně a Účet, doplní se dle nastavení knihy, ve které se doklad vytvoří.

Datum UZP se doplní v závislosti na parametru Datum UZP, nastaveném v knize.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky]

Parametry skriptu:

Account -

Účet ostatní pohledávky / závazku.

Amount - 0

Netto částka dokladu.

AmountFromInvoice - Ne

Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury.

Bank - kód banky přijaté faktury

Kód banky ostatního závazku.

BankAccount - bankovní účet přijaté faktury

Bankovní účet ostatního závazku.

Book -

Zkratka knihy ostatních pohledávek / závazků.

Card -

Zkratka karty ostatní pohledávky / závazku.

Confirm - Ano

Ano - potvrdí se vytvořený doklad.

ContractCode - kód zakázky z faktury

Zkratka kódu zakázky.

CostCentre - středisko z faktury

Zkratka střediska.

Description - popis z faktury

Popis dokladu.

Firm - firma z faktury

Firma dokladu.

InvoiceDate - aktuální datum

Datum účetního případu dokladu.

MaturityDate - aktuální datum

Datum splatnosti dokladu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se vstupní formulář.

PayMethod - způsob platby z faktury

Popis dokladu.

RateOfVat -

Zkratka sazby DPH pro položku dokladu.

TypeOfTax -

Typ daně dokladu.

Vat - Ne

Ano - zatrhne se příznak DPH v hlavičce dokladu.

Book Contents

Book Index

Postoupení pohledávky

V této kapitole je popsáno postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník).

Book Contents

Book Index

Nastavení IS K2
Nastavení IS K2 - postupitel:

pic_4175

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních pohledávek, určené pro evidenci postoupených pohledávek

pic_4176

Obr.: Karta ostatních pohledávek - Postoupená pohledávka

Pokud pro postoupené pohledávky nemáme vytvořenu samostatnou knihu, nastavíme také parametry:

Podle potřeby můžeme nastavit další parametry, jako je Popis, Způsob platby ...

pic_4179

Obr.: Nastavení parametrů skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

Nastavení IS K2 - postupník:

pic_4181

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních závazků, určené pro evidenci nakoupených postoupených pohledávek

pic_4182

Obr.: Karta ostatních závazků - nákup postoupené pohledávky

pic_4183

Obr.: Výchozí nastavení Knihy ostatních pohledávek, určené pro evidenci pohledávek vůči dlužníkovi

pic_4184

Obr.: Karta ostatních pohledávek - Pohledávka vůči dlužníkovi

Book Contents

Book Index

Postoupení pohledávky, ke které nebyla vytvořena opravná položka

Příklad 1: Věřitel (postupitel) eviduje vlastní pohledávku (vydanou fakturu) se jmenovitou hodnotou 100.000 Kč. K pohledávce není vytvořena opravná položka. Věřitel pohledávku prodá za 85.000 Kč. Postupník za pohledávku inkasuje 95.000 Kč.

A. Postupitel

Řešení:

1. Původní pohledávku ve výši 100.000 Kč zaplatíme interním dokladem. Platbu zadáme dvěma položkami - jedna položka bude ve výši, za kterou pohledávku prodáme (zaúčtuje se odpis pohledávky - daňový náklad), druhá položka na zbývající část (zaúčtuje se odpis pohledávky - nedaňový náklad).

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi ve výši 85.000 Kč.

3. Platbu přijatou od postupníka (85.000 Kč) napárujeme na ostatní pohledávku.

Postup:

1. Vytvoříme interní doklad (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb), kterým zaplatíme původní pohledávku.

pic_4177

Obr.: 1. položka interního dokladu - platba vydané faktury ve výši, za kterou pohledávku prodáme

pic_4178

Obr.: 2. položka interního dokladu - platba vydané faktury - zbývající část

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi. Doklad můžeme vytvořit ručně v knize ostatních pohledávek nebo skriptem z faktury vydané. Postup při vytvoření z faktury:

pic_4185

Obr.: Vstupní formulář skriptu Vytvoření ostatní pohledávky / závazku z faktury

pic_4186

Obr.: Ostatní pohledávka - Základní údaje

pic_4202

Obr.: Ostatní pohledávka - Položka

3. Přijetí platby od postupníka napárujeme na ostatní pohledávku.

pic_4187

Obr.: Položka bankovního výpisu - přijetí platby od postupníka

Zaúčtování - postupitel:

 

Účet MD

Účet D

Částka

Počáteční zůstatek - pohledávka

311

-

100.000,- Kč

Odpis pohledávky - daňový náklad (1. položka interního dokladu)

546_1

311

85.000,- Kč

Odpis pohledávky - nedaňový náklad (2. položka interního dokladu)

546_9

311

15.000,- Kč

Výnos z prodeje (ostatní pohledávka)

315

646

85.000,- Kč

Přijetí platby

221

315

85.000,- Kč

B. Postupník

Řešení:

1. Zaevidujeme ostatní závazek vůči postupiteli ve výši 85.000 Kč.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 85.000 Kč (doklad nebudeme účtovat).

3. Platbu ve výši 85.000 Kč zaslanou postupiteli napárujeme na ostatní závazek.

4. Platbu přijatou od dlužníka (95.000 Kč) rozdělíme na dvě položky: 85.000 Kč napárujeme na ostatní pohledávku, zbývající část (10.000 Kč) zadáme jako příjem (zaúčtujeme jako výnos).

Postup:

1. V knize ostatních závazků, vytvořené pro nákup postoupené pohledávky, vytvoříme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatního závazku, vytvořenou pro nákup postoupené pohledávky. Doklad zaúčtujeme.

pic_4191

Obr.: Ostatní závazek - Základní údaje

pic_4192

Obr.: Ostatní závazek - Položka

2. V knize ostatních pohledávek, vytvořené pro evidenci pohledávek vůči dlužníkovi, vytvoříme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatní pohledávky, vytvořenou pro pohledávky vůči dlužníkovi.

pic_4193

Obr.: Ostatní pohledávka (vůči dlužníkovi) - Základní údaje

pic_4194

Obr.: Ostatní pohledávka - Položka

3. Platbu postupiteli ve výši 85.000 Kč napárujeme na ostatní závazek.

pic_4195

Obr.: Položka bankovního výpisu - platba postupiteli

4. Přijetí platby od dlužníka (95.000 Kč) rozdělíme na 2 položky:

pic_4196

Obr.: Položka bankovního výpisu - platba od dlužníka napárovaná na ostatní pohledávku

pic_4197

Obr.: Položka bankovního výpisu - výnos z prodeje pohledávky

Zaúčtování - postupník:

 

Účet MD

Účet D

Částka

Koupě pohledávky (ostatní závazek)

315

325

85.000,- Kč

Platba postupiteli

325

221

85.000,- Kč

Přijetí platby od dlužníka (část ve výši koupené pohledávky)

221

315

85.000,- Kč

Přijetí platby od dlužníka (zbývající část)

221

648

10.000,- Kč

Book Contents

Book Index

Postoupení pohledávky, ke které byla vytvořena opravná položka

Příklad 2: Věřitel (postupitel) eviduje vlastní pohledávku (vydanou fakturu) se jmenovitou hodnotou 100.000 Kč. Pohledávka je více než 18 měsíců po splatnosti, byla k ní vytvořena opravná položka ve výši 50%. Věřitel pohledávku prodá za 60.000 Kč. Postupník za pohledávku inkasuje 70.000 Kč.

A. Postupitel

Řešení:

1. Původní pohledávku ve výši 100.000 Kč zaplatíme interním dokladem. Platbu zadáme jednou položkou, která se zaúčtuje jako odpis pohledávky - daňový náklad (daňovým nákladem je hodnota pohledávky do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení zvýšená o vytvořenou opravnou položku).

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi ve výši 60.000 Kč.

3. Zrušíme opravnou položku k vydané faktuře (interním dokladem).

4. Platbu přijatou od postupníka napárujeme na ostatní pohledávku.

Postup:

1. Vytvoříme interní doklad (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb), kterým zaplatíme původní pohledávku.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči postupníkovi. Doklad můžeme vytvořit ručně v knize ostatních pohledávek nebo skriptem z faktury vydané. Postup při vytvoření z faktury:

3. V knize interních dokladů (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb) vytvoříme doklad, kterým zrušíme opravnou položku k faktuře vydané:

pic_4198

Obr.: Interní doklad - základní údaje

pic_4199

Obr: Interní doklad (zrušení opravné položky) - Položka

4. Přijetí platby od postupníka napárujeme na ostatní pohledávku.

Zaúčtování - postupitel:

 

Účet MD

Účet D

Částka

Počáteční zůstatek - pohledávka

311

-

100.000,- Kč

Počáteční zůstatek - opravná položka

-

391

50.000,- Kč

Odpis pohledávky - daňový náklad (interní doklad)

546_1

311

100.000,- Kč

Výnos z prodeje (ostatní pohledávka)

315

646

60.000,- Kč

Zrušení opravné položky (interní doklad)

391

558

50.000,- Kč

Přijetí platby

221

315

60.000,- Kč

B. Postupník

Řešení:

1. Zaevidujeme ostatní závazek vůči postupiteli ve výši 60.000 Kč.

2. Vytvoříme ostatní pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 60.000 Kč (doklad nebudeme účtovat).

3. Vytvoříme opravnou položku ve výši 50% z pořizovací ceny, tj. 30.000 Kč (interním dokladem).

4. Platbu ve výši 60.000 Kč zaslanou postupiteli napárujeme na ostatní závazek.

5. Platbu přijatou od dlužníka (70.000 Kč) rozdělíme na dvě položky: 60.000 Kč napárujeme na ostatní pohledávku, zbývající část (10.000 Kč) zadáme jako příjem (zaúčtujeme jako výnos).

6. Zrušíme opravnou položku ve výši 30.000 Kč (interním dokladem).

Postup:

1. V knize ostatních závazků, vytvořené pro nákup postoupené pohledávky, vytvoříme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatního závazku, vytvořenou pro nákup postoupené pohledávky. Doklad zaúčtujeme.

2. V knize ostatních pohledávek, vytvořené pro evidenci pohledávek vůči dlužníkovi, vytvoříme nový doklad, do položky vložíme Kartu ostatní pohledávky, vytvořenou pro pohledávky vůči dlužníkovi.

3. V knize interních dokladů (v knize, kde máme nastavenu kontaci "O" - Obecný pohyb) vytvoříme interní doklad na opravnou položku:

pic_4200

Obr.: Interní doklad - základní údaje

pic_4201

Obr: Interní doklad (vytvoření opravné položky) - Položka

4. Platbu postupiteli ve výši 60.000 Kč napárujeme na ostatní závazek.

5. Přijetí platby od dlužníka (70.000 Kč) rozdělíme na 2 položky:

6. Vytvoříme interní doklad, kterým zrušíme opravnou položku ve výši 30.000 Kč. Postupujeme stejně jako v bodě 3, jen vyměníme účty (Účet MD = "391xxx", Účet D = "558xxx").

Zaúčtování - postupník:

 

Účet MD

Účet D

Částka

Koupě pohledávky (ostatní závazek)

315

325

60.000,- Kč

Opravná položka (interní doklad)

558

391

30.000,- Kč

Platba postupiteli

325

221

60.000,- Kč

Přijetí platby od dlužníka (část ve výši koupené pohledávky)

221

315

60.000,- Kč

Přijetí platby od dlužníka (zbývající část)

221

648

10.000,- Kč

Zrušení opravné položky (interní doklad)

391

558

30.000,- Kč

Book Contents

Book Index

Provize

Provize umožňují uživateli IS K2 vést informace o obchodní činnosti založené na obchodování prostřednictvím obchodních zástupců. Jednotlivým zákazníkům lze přiřadit obchodního zástupce a definovat procenta provize. Procenta provize pak přísluší danému obchodnímu zástupci, pokud se zákazníkem uzavře obchod. Lze rovněž zobrazit faktury s provizí za definované období, příp. i za vybrané obchodní zástupce včetně výše jejich finanční odměny.

Book Contents

Book Index

Provize - příklad

Příklad popsaný v následujících kapitolách názorně ukazuje jednotlivé fáze zpracovávání provizí. Nejprve musíme provize zadat na kartě Zákazníka. V druhé části je popsána varianta, kdy provizi vyplácíme po vystavení faktury bez ohledu na to, zda a v jaké výši je faktura odběratelem zaplacena. Jinou variantou je pak závislost vyplácení provize na částce, která byla za fakturu uhrazena. Tato možnost je popsána v následující kapitole. Příklad je uzavřen podrobnějším vysvětlením formuláře Zpracování provizí a možností tisku Přehledu uznaných provizí.

Book Contents

Book Index

Přidělení provizí

Příklad: Obchodnímu zástupci P003 (Ing. Karel Nový) přidělíme zákazníka Demo s.r.o. Z každého dojednaného obchodu bude mít nárok na 5% provizi.

Postup řešení:

pim_236.png

Obr.: Vložení procenta provize

Popis polí:

Kód provize

Z nabídky vybereme obchodního zástupce, který bude mít daného zákazníka v kompetenci. Případně pole rozklikneme a klávesou Ins vytvoříme nového obchodního zástupce.

Procento provize

Výše provize v procentech.

Popis provize

Stručný popis provize.

pim_422.png

Obr. Vložení poznámky typu 'PP'

Pozn.: Chceme-li na poznámku zároveň přenést právo na záznam, uložíme ID této skupiny (hodnota pole Cis) do parametru výše uvedeného skriptu. Skript s takto nastaveným parametrem však může pustit jen ten, kdo sám má právo na takový záznam.

pim_237.png

Obr.: Otevřený formulář funkce Filtr faktur s provizí

Pozn.: Provize se kopírují vždy z předchozího kroku. Není-li v něm poznámka uvedena, je tento krok přeskočen. Tzn. není-li ve faktuře poznámka typu 'PP', při vyvolání funkce Provize se poznámka automaticky načte ze zakázky. Není-li ani tam, pak se doplní ze zákazníka. Pokud není provize vyplněna ani u zákazníka, otevře se prázdný formulář.

Pozn. 2: Existují-li na zdrojovém záznamu více poznámek 'PP', do dokladů bude zpracovávána vždy jen 1. nalezená.

Nezapočítání provize z některé položky prodeje:

Pokud do karty Zboží, případně na položku prodeje zadáme poznámku s kódem provize '-' a s nějakou sazbou (0%), bude obrat tohoto zboží počítat se zadaným procentem (0%). Jedná se o případy například přepravného, záloh apod., za které obchodníkům provize nepřičítáme.

Námět na uživatelskou úpravu:

Na kartu Zboží můžeme zadat poznámku s kódem provize různých zástupců, nebo na položku prodeje přidáme poznámku daného zástupce, ale s jinou sazbou, než je v hlavičce. V takovém případě se daná položka bude počítat s jinou, zadanou, sazbou. Můžeme tak ovlivnit různé sazby provizí pro různé druhy sortimentu, a to dokonce ve vztahu na různé zástupce. Tato varianta však není standardem ošetřena.

pim_421.png

Obr.: Sestava Seznam faktur vydaných dle provize

Book Contents

Book Index

Uznání provizí bez ohledu na stav zaplacenosti faktury

Příklad: Nároky na provize vyhodnocujeme 1x měsíčně. Pan Nový si může nárokovat provizi za vystavenou fakturu pro firmu Demo ve výši 5 % ze 100.000,- Kč. Do systému si chceme poznačit, že jsme mu provizi uznali v dubnu 2007 v plné výši (čili 5.000,- Kč).

Postup řešení:

Na konci měsíce pustíme funkci Uznání provizí. V úvodním formuláři vyplníme období, do kterého musí faktura spadat, aby byla vyhodnocena. Např. máme-li interní metodikou určeno, že provize nebude uznána, pokud bude faktura starší než rok, výběr faktur omezíme v tomto formuláři.

PIM_553

Obr.: Výběr časového intervalu k vyhodnocení

Do formuláře, který se po zadání časového intervalu zobrazí, se načtou všechny potvrzené faktury, jejichž datum UZP spadá do zvoleného intervalu (v případě vyhodnocování bez ohledu na platby).

PIM_554

Obr.: Formulář Uznání provizí

V horní části formuláře vidíme přehled faktur odpovídajících vstupním podmínkám a zvoleným křížkům. Uznány budou pouze označené faktury. K označení je možné využít tlačítek vpravo.

Ve spodní části jsou vlevo uvedeny platby týkající se faktury, na níž stojí pravítko v horní části, vpravo je ke stejné faktuře zobrazen přehled, jak byla stanovena celková výše provize.

Tlačítko Doklad zobrazí náhled na fakturu, na které stojí pravítko. Tlačítko Tisk vytiskne sestavu Uznané provize (její bližší popis je uveden níže). Tlačítko Uznat provize připraví k uložení poznámky typu 'PU', ve kterých je uložena informace o výši uznané provize, období, k jakému byla provize uznána a datum uznání. Zároveň se podle uznaných provizí upraví hodnoty v horní části formuláře. Tlačítkem Uložit se v IS K2 vytvoří výše uvedené poznámky. Pokud se nám výsledek uznání provizí nelíbí, můžeme formulář zavřít tlačítkem Zavřít, aniž bychom změny uložili. Poznámky se tak v IS K2 neuloží a při opětovném spuštění funkce bude vše v původním stavu.

V posledním řádku je patrný součet všech provizí na zobrazených označených fakturách, jinými slovy kdybychom teď uznali provize, kolik by bylo celkem uznáno. Druhý údaj zobrazuje stejný údaj pouze pro obchodního zástupce z faktury, na které stojí pravítko. V posledním poli je zobrazena informace o počtu označených faktur.

Popis vybraných polí a sloupců horní části formuláře:

Zaplacené

Zobrazí se pouze zcela zaplacené faktury. Křížek je možné přednastavit parametrem chbPaidInFull.

S nárokem

Zobrazí pouze faktury, na nichž je napočten nárok v absolutní hodnotě vyšší než hodnota parametru MinClaim (implicitně 0,499999). Křížek S nárokem je možné přednastavit parametrem chbWithClaim.

Kód provize

Zaškrtnutím křížku zpřístupníme volbu jednoho kódu provize. Po výběru kódu se zobrazí pouze faktury týkající se pouze daného obchodního zástupce. Křížek je možné přednastavit parametrem chbCommissionCode.

Vyhledat

Zaškrtnutí křížku nám umožní vyhledat a zobrazit již dříve uznané provize. Z nabídky vybereme období, ke kterému mají být provize uznány. Po výběru se automaticky zobrazí pouze ty faktury, ke kterým byla ve zvoleném období uznána provize v libovolné výši.

Netto (Brutto)

Netto (Brutto) faktury. Zobrazení sloupců závisí na tom, zda se provize počítá z netta nebo brutta faktury, což nastavuje parametr Brutto.

Zaplaceno

Výše platby faktury.

Nárok

Vypočítaná hodnota podle nastavení parametrů funkce. Je možné jej i ručně upravit stiskem klávesy Enter, zadáním požadované hodnoty a opětovným potvrzením klávesou Enter.

Uznáno

Kolik bylo za danou fakturu uznáno na provizích již dříve (příp. po uznání i před uložením).

Uznáno v období

Kolik bylo za danou fakturu uznáno na provizích v období, pro které je zapnuto vyhledávání. Není-li vyhledávání zaškrtnuto, je tento sloupec vždy nulový.

Celk. provize/Faktura

Zobrazuje maximální hodnotu, která má být za fakturu a provizích vyplacena. Nárok je tedy vždy počítán jako Celková provize - Uznáno.

Book Contents

Book Index

Uznání provizí poměrově podle toho, jak je faktura zaplacena

Příklad: Nároky na provize vyhodnocujeme 1x měsíčně. Vystavili jsme novou zakázku (a fakturu) pro firmu Demo na částku netto 100.000,- Kč, z nichž 70.000,- Kč (83.300,- Kč brutto) firma již uhradila. Pan Nový si tedy může nárokovat 70 % své celkové provize za tuto fakturu. Při vyhodnocení mu tedy uznáme 3.500,- Kč a rovněž bude patrné, že za tuto fakturu obchodník dostane ještě 1.500,- Kč po doplacení faktury ze strany odběratele.

Postup řešení:

Vystavíme novou zakázku a fakturu na 100.000,- Kč pro firmu Demo. Do faktury se již z předchozího nastavení dosadí poznámka typu 'PP' s obchodním zástupcem 003 a výší provize 5 %. Dále si zařadíme do stromu nebo do nabídky F9 skript Uznání provizí s parametrem Payments nastaveným na Ano. Skript spustíme. Otevře se úvodní okno s výběrem intervalu, ze kterého se mají faktury vyhodnocovat. V případě zapnutého parametru Payments se zpracovávají všechny potvrzené faktury s poznámkou typu 'PP', u nichž alespoň jedna platba byla provedena ve zvoleném intervalu. Výběr faktur můžeme dále omezit pomocí křížků v horní části formuláře. Tyto křížky jsou spolu s ostatními tlačítky a sloupci popsány výše.

PIM_560

Obr.: Faktury odpovídající podmínkám k uznání provizí

Do pole Období vypíšeme období, za které provize zpracováváme. V našem případě je to Červen 2007. Pokud jsme již část provizí pro toto období zpracovali dříve, můžeme název období vybrat z nabízeného číselníku. Necháme označené všechny faktury, k nimž chceme uznat provizi. Výši provize rovněž můžeme ručně upravit tak, že najedeme na danou hodnotu, stiskneme klávesu Enter, zapíšeme požadovanou hodnotu a potvrdíme opět klávesou Enter. Pro zapracování změn stiskneme tlačítko Uznat provize. Zobrazí se hlášení, kolik provizí bude uznáno. V obrázku jsme měli zaškrtnuto (křížek S nárokem), že chceme vidět jen faktury, na kterých je nenulový nárok (resp. nárok menší než hodnota parametru MinClaim), proto všechny označené faktury po uznání zmizely. Po zrušení křížku se opět objeví spolu s ostatními fakturami, které odpovídají úvodním podmínkám.

Pozor: Poznámky o uznané provizi ('PU') budou vytvořeny až po stisknutí tlačítka Uložit. Bude-li formulář zavřen bez uložení, veškeré zpracování se ztratí!

Book Contents

Book Index

Přehled uznaných provizí

Příklad: Chceme vidět přehled všech faktur, k nimž jsme uznali provizi k období Červen 2007. Chceme také vytisknout jednotlivým obchodním zástupcům doklad, na základě kterého si můžou fakturovat nárokovanou provizi.

Postup řešení:

Po zpracování provizí za určité období potřebujeme vytisknout přehled o tom, kolik celkem a kterým zástupcům máme na provizích vyplatit. Spustíme skript Uznání provizí, v úvodním formuláři ponecháme úplný interval zobrazení. Poté zaškrtneme křížek Vyhledat a vybereme požadované období - v našem případě Červen 2007. Zobrazí se všechny faktury, k nimž byla uznána provize ve zvoleném období. V takovém případě se údaj o výši uznané provize ve zvoleném období zobrazí ve sloupci Uznáno v obd. Tato částka se může lišit od součtové částky Uznáno, protože část provize za určitou fakturu mohla být uznána již dříve, resp. mimo vyhledané období.

PIM_561

Obr.: Vyhledané faktury zpracované v období Červen 2007

Tento přehled je možné vytisknout stiskem tlačítka Tisk. Tuto sestavu lze spustit pouze ze skriptu a po uložení veškerých změn.

PIM_562

Obr.: Sestava Provize za období

Chceme-li přehled vytisknout pouze pro jednoho obchodního zástupce, před spuštěním sestavy zaškrtneme křížek Kód provize a vybereme požadovaného zástupce.

Pokud stejnou sestavu (stejným tlačítkem) spustíme v případě, že nebudeme mít zaškrtnuto vyhledávání, pak sestava (opět po uložení) vytiskne obsah formuláře, tj. ty faktury, které jsou právě zobrazeny.

Book Contents

Book Index

Technické řešení

Seznam souborů:

  • Programy a programové jednotky:

 

RF_Provize.pas

Skript je volán registrovanými funkcemi prostřednictvím skriptu RF_K2STD.PAS, který používá unitu U_RF_K2.PAS. V ní je volání nadefinováno takto:

  • RFSAdd('RF_Provize.PAS', False, 102, 2, 0, 1); // Po uložení na formuláři ZAK
  • RFSAdd('RF_Provize.PAS', False, 103, 2, 0, 1); // Po uložení na formuláři FAV
  • RFSAdd('RF_Provize.PAS', False, 103, 1, 1, 2); // Po potvrzení na formuláři FAV

Registrovaný skript je zapotřebí ve správě registrovaných skriptů povolit.

 

Provize_main.pas

Skript Uznání provizí určený ke zpracování provizí.

 

Provize_form.pas

Pomocný skript ke skriptu Provize_main.pas.

 

ProvizeProc.pas

Skript pro vložení poznámky typu 'PP' na kartě zákazníka (číslo formuláře poznámky = 01006).

 

FiltrProvize.pas

Skript na filtrování faktur vydaných s poznámkou typu 'PP'.

 

U_provize_konst, U_provize_období

Pomocné unity ke skriptu Provize_main.pas.

 

  • Sestavy AM: v adresáři K2/SESTAVYW/STANDARD

 

VF_Provize.am

Tisková sestava Seznam faktur vydaných podle provize.

 

F_Provize.am

Tisková sestava Uznané provize spustitelná pouze tlačítkem ze skriptu Uznání provizí.

 

  • Formuláře: v adresáři K2/SESTAVYW/STANDARD/FORM

 

DateOdDoKod.txt

Formulář ke skriptu FiltrProvize.pas.

 

FProvize.txt

Formulář ke skriptu ProvizeProc.pas.

 

Provize_form.dfm

Formulář ke skriptu Provize_Main.pas.