Book Contents

Book Index

Nastavení modulu Reklamace / Servis

Pro správné fungování modulu Reklamace/Servis je nutné provést jeho nastavení. Nastavujeme údaje do Předvolby modulu servis a Nastavení fází servisu.

pic_2573

Obr.: Nastavení modulu Reklamace/Servis

Book Contents

Book Index

Předvolby servisu

Můžeme vytvořit jednu společnou předvolbu pro libovolný počet knih nebo každá kniha může mít předvolbu svou vlastní. To umožňuje, aby každé servisní středisko mělo svůj servis (svou evidenci). V předvolbě pak nastavíme základní prostředí pro vytváření servisních dokladů. Údaje označené modře jsou povinné.

pic_2626

Obr.: Předvolba servisu

Popis polí:

Zkratka

Zkratka předvolby servisu.

Popis

Popis předvolby servisu.

Implicitní zákazník

Zákazník, který se automaticky nastaví do servisní zakázky, pokud nebude vybrán jiný zákazník.

Zástupné zboží

Zástupná karta zboží pro skladové pohyby cizího zboží v servisu.

Implicitní servisní karta

Karta zboží pro zařazení jednotlivých variant technologického postupu opravy výrobku. Použije se v případě, že karta zboží na straně 'S' nebude mít definovánu svou vlastní servisní kartu.

Implicitní zařazení pro servis

Zařazení s parametry, které budou v záložce Parametry na servisním listě v případě, že karta zboží na straně 'S' nebude mít definováno své vlastní zařazení pro servis.

Implicitní způsob řešení

První fáze řešení servisního listu.

Kniha prodeje

Kniha prodeje, ve které budeme tvořit doklady prodeje, tedy zejména výdejku (pro příjem a výdej servisovaného zboží na skladě) a fakturu (pro fakturaci ceny servisu).

Kniha skladů

Kniha pro vytváření průvodek a převodek.

Kniha nákupu

Kniha nákupu, ve které budeme tvořit doklady dodavatelské reklamace.

Sklad pro příjem vlastního zboží

Servisní sklad pro příjem vlastního zboží (např. při opravě pronajímaného stroje).

Sklad pro příjem cizího zboží

Servisní sklad pro příjem cizího zboží.

Pozn.: Sklady se doporučuje oddělit zejména z důvodu ocenění zboží na skladě.

Implicitní středisko

Středisko, které se předvyplní do nové servisní zakázky.

Implicitní kód zakázky

Kód zakázky, který se předvyplní do nové servisní zakázky.

Implicitní druh dopravy

Druh dopravy, který se předvyplní do nové servisní zakázky.

Implicitní forma objednávky

Forma objednávky, která se předvyplní do nové servisní zakázky.

Implicitní způsob platby

Způsob platby, který se předvyplní do nové servisní zakázky.

Implicitní způsob odběru

způsob odběru, který se předvyplní do nové servisní zakázky.

Zobrazovat v náhledech u položek zkratku zboží

Volba určuje, zda se bude v náhledech zobrazovat kromě názvu zboží i zkratka.

Implicitní délka záruky (měsíce)

Záruka servisovaného zboží je počítána podle zadané hodnoty na položce prodeje. Pokud délka záruky není uvedena na položce prodejního dokladu, je počítána z implicitní délky záruky v nastavení servisu.

Přednastavená délka vyřízení (dny)

Stanovená lhůta pro vyřízení servisního případu. V závislosti na zadaném počtu dní systém vypočte datum předpokládaného vyřízení a dosadí jej do pole Předpokl. vyřízení v servisní zakázce.

Lhůta pro vyřízení (dny)

Obvyklá doba pro vyřízení servisního případu. V případě překročení stanoveného počtu dní program upozorní bitmapou pic_499i s červeným ukazatelem (semaforem).

Upozornění (dny před koncem lhůty)

Dle zadaného počtu dní, které zbývají do vypršení lhůty na vyřízení, program upozorní bitmapou pic_490i se žlutým ukazatelem (semaforem).

Pro upozornění zohledňovat i datum požadováno

Volbou bude při upozornění zohledněno datum Požadováno.

Kniha záloh

Kniha, ve které se budou tvořit zálohy.

Implicitní měna zálohy

Měna zálohy.

Implicitní sazba DPH zálohy

Sazba daně zálohy.

Jednoduchý formulář pro zálohy

Zobrazí zjednodušený formulář pro zálohy. Vytvořením přijaté zálohy přes tento formulář dojde automaticky i k jejímu zaplacení.

Způsob platby záloh

Způsob úhrady záloh tvořených zjednodušeným formulářem.

Pokladna pro platby záloh

Výběr pokladny (z tabulky Knihy pokladny), kterou bude platba zálohy provedena.

Zboží přijaté do servisu převést na sklad

V případě způsobu řešení výměnou/záměnou přijaté zboží převést na tento požadovaný sklad.

Umožnit vydat jiné množství zboží

Ve fázi výměna nebo záměna se nekontroluje množství zboží při výdeji ze skladu.

Umožnit spuštění fáze i pokud není zboží přijato na sklad

Ve fázi výměna nebo záměna umožní spustit tyto fáze i když nebylo zboží přijato na sklad.

Při vytváření opravných DD zobrazit formulář

Zobrazí standardní formulář pro opravné daňové doklady.

Potvrzovat opravný DD

Volbou se potvrdí nově vytvořená faktura (opravný DD).

U nezbožních položek nenastavovat výdejku

Pokud bude zatrženo, pak se nevytvoří příznak "v" u nezbožní položky.

Nepotvrzovat výdejku

Při potvrzení fáze zboží/služeb se nepotvrdí výdejka.

Zboží k výdeji převést na sklad

Předdefinování skladu, na který se bude naskladňovat zboží. Týká se fáze výměna, záměna a výdej.

Umožnit vydat jiné množství zboží

Při výdeji ze skladu se nekontroluje množství zboží.

Automaticky vyplnit zboží pro výdej

Při výdeji automaticky doplní zboží přijaté v rámci servisního listu.

Book Contents

Book Index

Nastavení fází

Nastavením fází definujeme způsoby řešení a stav servisního případu. Způsob řešení a Stav servisního listu jsou uživatelem definované číselníky. Můžeme si tak nastavit vlastní způsoby řešení a stavy, ve kterých se budou doklady nacházet.

pic_2575

Obr.: Formulář Nastavení servisu - Fáze servisního listu

Na fázi je možno určit, jestli má jít odpotvrdit. Aktuálně umožňujeme odpotvrzovat pouze fázi Prodej zboží/služeb. Na ostatních fázích je volba neaktivní.

Fáze servisních listů jsou definované programem a nelze je měnit ani přidávat.

pic_2576

Obr.: Formulář Nastavení servisu - Nastavení fází

Book Contents

Book Index

Obecné nastavení

Na této stránce je možno definovat volby nastavení, které nebudou závislé na aktuální knize nebo období, do kterých daný doklad patří. To znamená, že toto nastavení se uplatní pro všechny doklady a pro všechny uživatele v modulu Reklamace/Servis.

Výchozí předvolby servisu - zde určíme, která sada nastavení z nadefinovaných předvoleb se bude používat v případě, že nebude vyplněn parametr Předvolby servisu v dané knize či období.

Na servisním listu nezobrazovat - můžeme určit, která pole na první straně servisního listu se mají skrýt. Pokud je tedy jasné, že některé údaje nebudeme nikdy zadávat, lze tímto první stranu servisního listu zpřehlednit.

Parametry zobrazovat jako samostatnou stranu servisního listu - standardně se tabulka s parametry zobrazuje na první straně servisního listu. Tato volba způsobí to, že tabulka s parametry se zobrazí na samostatná straně servisního listu "Parametry", a díky tomu získáme mnohem víc prostoru pro zobrazení dat.

pic_2638

Obr.: Formulář Nastavení servisu - Obecné nastavení

Book Contents

Book Index

Servisní postupy

Tlačítkem Servisní postupy můžeme definovat vlastní navazující kroky (fáze) řešení servisního případu, které mají následovat po jejich potvrzení nebo zamítnutí. Pro jednotlivé servisní knihy je možné nadefinovat různé servisní postupy.

pic_2577

Obr: Položka servisního postupu

Nastavení servisních postupů je určeno pouze pro speciální skripty servisu.