Book Contents

Book Index

Logistika

Book Contents

Book Index

Sklad

Obr.: Stromové menu modulu Logistika, část Sklad

Skladová evidence sleduje pohyb zboží na jednotlivých skladech. Údaje o stavu zboží na jednotlivých skladech lze sledovat v knize Zboží ve sloupcích Dispozice a Zadáno. Pohyb zboží je ovlivňován doklady Příjemka, Výdejka, Převodka a Průvodka. Pohybem zboží se automaticky aktualizuje skladová karta, která se zobrazuje na 8. straně karty Zboží.

Book Contents

Book Index

Nastavení skladu

Kromě založení karet jednotlivých skladů v knize Sklady je nutné dříve než začneme vystavovat skladové doklady nadefinovat knihy, ve kterých budeme skladové doklady vytvářet.

Pro příjemky je potřeba mít nadefinovány Knihy nákupu (nastavení knihy je popsáno v kapitole Nákup), pro výdejky Knihy prodeje (nastavení knihy je popsáno v kapitole Prodej), pro převodky a průvodky Knihy skladu.

Book Contents

Book Index

Knihy skladů

Knihách skladů nastavujeme evidenci jednotlivých knih pro převodky a inventury.

pic_3864

Obr.: Kniha Knihy skladů

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

pic_3863

Obr.: Knihy skladů - nultá záložka

Výchozí nastavení

pic_3862

Obr.: Knihy skladů - Výchozí nastavení

Popis polí - Převodky:

Typ plánu

Přednastavení typu plánu pro převodky. (Bližší popis v kapitole Typ plánu).

Párovací symbol

Párovací symbol pro převodky.

Kontace převodky

Přednastavení kontace pro účtování převodek.

Dvojí potvrzování převodek

Je-li volba aktivována, převodky je nutné potvrdit ve dvou fázích. Po prvním potvrzení již nelze provádět změny v dokladu, umožněna je pouze změna některých údajů na položkách (pole Na umístění, Na manipulační jednotku). Doklad po prvním potvrzení je indikován ikonou pic_740i. Při druhém potvrzení dochází k převodu zboží. Převodku lze zaúčtovat až po druhém potvrzení.

Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů

Zapnuto - při uložení převodky se doplní automaticky šarže metodou FIFO do všech položek, které mají evidenci šarží a šarže u nich není zadána. K2 vyhodnocuje pořadí šarží pro výdej dle metody FIFO na základě zkratky šarže, která je standardně tvořena datem vytvoření šarže a pořadovým číslem v rámci data. Dosazování platí taktéž pro umístění. Automaticky se dosazují pouze umístění s aktivovanou volbou Automatický výdej a to v pořadí dle zkratky umístění.

Vypnuto - uživatel musí při výdeji šarži a umístění doplnit sám. Může přitom využít automatické doplnění (stejně jako by byla tato volba aktivována) klávesami Ctrl+F6 (na 2. straně převodky ve stavu Změna).

Ze skladu

Přednastavení výdejního skladu pro převodky.

Ze zóny

Přednastavení výdejní zóny pro převodky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného výdejního skladu.

Na sklad

Přednastavení příjmového skladu pro převodky.

Na zónu

Přednastavení příjmové zóny pro převodky. Obsah nabídky je filtrován dle nastaveného příjmového skladu.

Zaúčtovat nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovat převodku, u níž existuje nenulový rozdíl mezi celkovou částkou na převodce a účtovanou částkou.

Ignorovat cenu příjmu

Přednastavení volby pro doklady převodek. Přednastavení volby lze využít pro interní převody šarží v rámci skladů s cenou dle šarží, neboť aktivace této volby současně vypíná kontrolu na vícenásobný příjem šarže.

Obecný význam: je-li volba na skladovém dokladu aktivována, pak se skutečná cena příjmů ignoruje a položka se ocení jako výdej (dle metody oceňování příslušného skladu).

Popis polí - Inventury

Dvojí potvrzování soupisových listů

V případě dvojího potvrzování soupisových listů je vyžadováno dvojí zadání inventurního stavu. Po prvním potvrzení je potřeba navést inventurní množství ještě jednou (kontrola), teprve pak lze soupisový list podruhé potvrdit.

Sklad

Možnost přednastavení skladu pro inventuru.

Kontrolovat umístění / šarže / kódy zakázek / sériová čísla / manipulační jednotky

Možnost přednastavení, které osy pomocné skladové evidence se mají u zboží v rámci inventury kontrolovat.

 

Popis polí - Zpracování inventur

Ocenění přebytků - cena dle šarží

Volba metody ocenění přebytků pro případy, kdy se oceňuje dle šarží a šarže se na inventuře nekontrolují (karty zboží s evidencí šarží na sklad s metodou ocenění dle šarží).

Zvolit lze Plánovanou skladovou cenu, Klouzavou cenu, Cenu poslední šarže (poslední šarže se hledá pouze mezi šaržemi, které měly svůj první příjem na některý ze skladů patřící pod vlastní firmu skladu inventury a její příjem je starší nebo roven datu inventury; ignorují se šarže rozpracované výroby a šarže s nulovou skladovou cenou).

Ocenění přebytků - klouzavá cena

Volba metody ocenění přebytků pro případy, kdy se oceňuje klouzavou cenou (karty zboží na sklad s metodou klouzavé ceny; karty zboží bez evidence šarží).

Zvolit lze Plánovanou skladovou cenu, Klouzavou cenu.

Preferovat vyskladnění šarží s příznakem FIFO

Volba má význam v případě, kdy zboží má evidenci šarží a v inventuře se šarže nekontrolují.

Zapnuto: při dosazování šarží do výdejů jsou preferovány šarže s aktivní volbou FIFO. Pořadí dosazování je toto: 1) šarže s FIFO v Dispozici, 2) šarže s FIFO v Zadáno, 3) šarže bez FIFO v Dispozici, 4) šarže bez FIFO v Zadáno.

Vypnuto: při dosazování šarží do výdejů se volba FIFO nebere v potaz, pořadí je následující: 1) šarže v Dispozici, 2) šarže v Zadáno.

Rozdělení položek do kladné a záporné výdejky

Zapnuto: při korekci je vytvořena samostatná výdejka pro kladné a záporné položky.

Vypnuto: při korekci je vytvořena pouze jedna výdejka jak s kladnýma tak zápornýma položkama.

Na převodkách povolit rozdělení šarží

Volba ovlivňuje možnosti automatických převodů při kontrole umístění.

Zapnuto: jsou možné i takové převody, kdy se dispozice šarže rozdělí mezi více umístění.

Vypnuto: Celá dispozice šarže musí zůstat na jednom umístění, jinak převod nelze provést.

Převodka jako nekorekční doklad

Automaticky navržené převodky pro snížemí manka a přebytků mezi umístěními lze vytvářet jako "nekorekční" doklad. Charakteristika je popsána v kapitole Logistika / Sklad / Inventury / Definice inventury v knize Inventury / Zpracování.

Kniha prodeje

Kniha prodeje, ve které budou vznikat korekční doklady.

Implicitní zákazník / kód zakázky / způsob dopravy / forma objednávky / způsob platby / způsob odběru / středisko

Nastavení povinných polí pro korekční zakázku a výdejku. Není-li implicitní středisko vyplněno, dosadí se do dokladů středisko dle skladu. Do převodky se dosazuje automaticky vždy středisko dle skladu.

 

Implicitní kód zakázky platí také pro korekční převodku.

Book Contents

Book Index

Sklady

Kniha Sklady obsahuje seznam všech zavedených skladů.

Obr.: Kniha Sklady

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně nastavujeme základní údaje pro daný sklad.

Obr.: Sklady - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka skladu. Vyplnění tohoto pole je povinné.

Název

Název skladu.

Číslo

Pořadové číslo záznamu.

Sumační, Účetní, Implicitní účetní

Druh skladu.

  • Sumační: fiktivní sklad tvořený více listovými (fyzickými) sklady zobrazující souhrnné údaje o stavech a pohybech na těchto skladech.
  • Účetní: sklad vstupující do účetnictví. Na účetním skladě se nastavuje způsob ocenění zboží. Pokud je účetní sklad současně skladem sumačním, pak se hodnota přenese na všechny listové sklady.
  • Implicitní účetní: klouzavá cena na 2. straně karty Zboží se bude zobrazovat vždy z tohoto skladu, nikoliv z účetního skladu podle aktuálně vybraného skladu v poli Informace ze skladu.

Firma

Nastavení vlastní firmy. Při změně vlastní firmy na kartě sumačního účetního skladu dojde ke změně vlastní firmy na všech podřízených fyzických skladech.

Typ skladu

Číselník pro speciální úpravy. Standard s tímto polem nepracuje.

Skladová cena

Způsob ocenění zboží na skladech. Nastavuje se v účetním skladě. Pokud je účetní sklad současně skladem sumačním, pak se hodnota přenese na všechny listové sklady.

Program K2 podporuje tyto metody oceňování skladů:

  • Klouzavá cena: napočítává se s každým příjmem, přičemž zajistí správnou cenu výdeje v reálném čase.
  • Pevná cena: zajišťuje tytéž ceny příjmu a výdeje bez ohledu na „skutečnost“.
  • Podle šarží: pevná cena v rámci šarže, každá šarže je oceněna cenou prvního příjmu. Je-li příjem šarže proveden na více položkách v rámci jednoho dokladu, pak je šarže oceněna průměrnou cenou z daných položek.

Adresa

Pole pro zadání adresy (město, ulice, stát, PSČ) skladu.

Středisko

Středisko, se kterým bude daný sklad svázán. Při vystavování převodek a průvodek se do těchto dokladů zadané středisko kopíruje.

Účet

Účet z účetního rozvrhu. V případě, že je zadán, budou se na tento účet účtovat pohyby veškerého zboží na tomto skladě, tj. bez ohledu na druh zboží. Chceme-li rozlišit skladové účty podle druhu zboží, pak toto pole nevyplňujeme a účty pro jednotlivé druhy zboží nastavujeme v číselníku Druh účtování. Účet v tomto číselníku pak má vždy přednost před účtem v tomto poli. Není-li určitý druh zboží s účtem v číselníku Druh účtování nalezen, dosadí se do účetního dokladu účet z tohoto pole (není-li pole vyplněno, dojde při likvidaci dokladu k nahlášení chyby).

Druh účtování

Číselník pro definici nastavení způsobu účtování různých druhů zboží na různé účty z účetního rozvrhu. V případě, že je zadán, budou se pohyby veškerého zboží na tomto skladě účtovat podle tohoto nastavení. V číselníku vyplňujeme zkratku, popis, druh účtování, datum a účet z účetního rozvrhu. Použitím pole datum v číselníku, lze omezit časovou platnost daného záznamu, př. pokud existuje záznam druh účtování A, účet 1, datum 00.00.0000, a druh účtování A, účet 2, datum 31.12.2009, tak všechny skladové doklady s datem potvrzení menším než je 31.12.2009 se zaúčtují na účet 1 a všechny doklady s datem potvrzení větším než 31.12.2009 se zaúčtují na účet 2.

Umístění pro přebytky

Umístění pro inventurní přebytky. Na toto umístění bude zboží přijato v případě, že existuje inventurní přebytek a umístění nejsou při inventuře sledována.

Evidování umístění

Je-li volba aktivována, eviduje se na skladě umístění u zboží, které má na své kartě aktivovánu volbu Evidence umístění.

Evidování kódů zakázek

Je-li volba aktivována, evidují se na skladě kódy zakázek u zboží, které má na své kartě aktivovánu volbu Evidence kódů zakázek.

Evidování manipulačních jednotek

Je-li volba aktivována, lze skladovou evidenci karet zboží rozšířit o manipulační jednotky. Manipulační jednotky zadáváme při skladovém pohybu zboží jako součást pomocné skladové evidence.

Automat pouze pro zboží na 1 umístění

Vypnuto: umístění se do výdejů doplňují automaticky podle zkratky.

Zapnuto: umístění se do výdejů doplní pouze v případě, je-li zboží pouze na jednom umístění.

Datum blokace skladových pohybů

Datum do něhož jsou blokovány veškeré pohyby na daném skladě. Využít lze např. pro blokaci pohybů v důsledku uzavření inventury nad daným skladem.

Pozn.: Datum zadané v tomto poli se nevztahuje k volbám Blokování ... pod tímto polem.

Blokování...

Aktivací těchto voleb lze blokovat různé pohyby na skladě bez ohledu na datum pohybu. Blokace je kontrolována při uložení dokladů.

Do Rezervováno a Objednáno načíst položky s nezadaným plánovaným skladem

Je-li pole zatrhnuto, je v knize Zboží pro tento sklad ve sloupcích Objednáno a Rezervováno napočteno množství pro položky nákupu nebo prodeje, které v poli Plánovaný sklad nemají vybraný žádný sklad anebo tento.

Pozn.: Toto pole je zobrazeno a přístupné pouze tehdy, není-li v parametrech mandanta zatrženo pole Nezávislost pokrytí na informačním skladě.

Změnil

Datum a jméno uživatele, který provedl poslední změnu.

Na této straně je, stejně jako v jiných modulech IS K2, možné pracovat s poznámkami. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Listové a sumační sklady (2. strana)

Na 2. straně jsou uvedeny vazby skladu na další sklady, tj. u listových skladů jsou uvedeny sumační sklady, jejichž součástí daný listový sklad je, u sumačních skladů jsou zobrazeny listové sklady, z nichž se daný sumační sklad skládá.

Obr.: Sklady - 2. strana

Book Contents

Book Index

Zóny (3. strana)

Na straně 3 evidujeme zóny skladu. Pomocí zón lze sklad členit na menší celky. Použití zón má význam pouze v případě, že se pro daný sklad a zboží sleduje evidence umístění.

Zóny zakládáme klávesou Insert. Každá zóna může mít přiřazen Typ zóny. Typ zóny je jednoduchý uživatelský číselník (např. zóna příjimací, expediční, apod.).

pic_3861

Obr.: Kniha skladů - strana 3-Zóny