Book Contents

Book Index

Mobilní terminály

Standardní řešení

Operace ve standardu

Book Contents

Book Index

Konfigurace modulů pro čtečku

Konfiguraci akcí pro čtečku provádíme pomocí knihy Konfigurátor modulů mobilních terminálů.

pic_4317

Obr.: Nakonfigurované funkce pro mobilní terminály

Základní údaje + parametry

Popis polí:

Funkce

Moduly podporované standardem.

Název

Název funkce, tento název je textem tlačítka na čtečce.

Popis

Uživatelský popis.

Fronta

Povinné pole. Výběr z číselníku Fronta. Slouží k určení, kteří uživatelé danou funkci na čtečce uvidí. Provázání je přes Uživatel - Referent - Fronta.

Varianta pohledu

Varianta formuláře. U standardních funkcí je využita např. u funkce "Kontrola". U speciálních funkcí si lze tvořit vlastní varianty svých formulářů.

Ve spodní části zadáváme parametry funkce.

pic_4318

Obr.: Základní údaje funkce Kontrola

Zakládat nové, měnit stávající a odmazat záznamy konfigurace mobilních terminálů může pouze uživatel s právem Sklad / Mobilní terminály / Editace konfigurace mobilních terminálů.

Book Contents

Book Index

Příjemka

Funkce Příjemka slouží pro příjem zboží na sklad. Umožňuje vytvářet příjemky k položkám otevřených objednávek pro vybraného dodavatele.

Parametry:

Sklad

Sklad, na nějž bude proveden příjem.

EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Multidoklad

Ano: Načítané položky se zařazují na jednu příjemku, uživatel příjemku potvrdí na základě svého rozhodnutí.

Ne: Pro každou načtenou položku je automaticky vytvořena a potvrzena samostatná příjemka.

Umístění

Umístění, na nějž bude proveden příjem v rámci vybraného skladu.

Book Contents

Book Index

Převodky

Funkce Převodka slouží k vytváření převodů zboží mezi sklady či v rámci jednoho skladu např. mezi umístěním. Lze vybrat existující hlavičku převodky (bez položek) nebo vytvořit převodku novou.

Parametry:

Ze skladu

Sklad ze kterého se bude převádět.

Na sklad

Sklad na který se bude převádět.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha pro novou převodku.

Zboží dle EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Bez šarže

Ano: Záložka pro zadání šarže se nezobrazí.

Ne: Záložka pro zadání šarže se zobrazuje.

Bez sériových čísel

Ano: Záložka pro zadání sériového čísla se nezobrazí.

Ne: Záložka pro zadání sériového čísla se zobrazuje.

Stejná manipulační jednotka

Ano: Manipulační jednotka "na" se načte podle manipulační jednotky "z".

Ne: Je nutno zadat jak manipulační jednotku "z", tak "na".

Předchozí umístění z

Ano: Umístění "z" se pamatuje z předchozí položky. Lze jej však změnit.

Ne: Umístění "z" se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Předchozí umístění na

Ano: Umístění "na" se pamatuje z předchozí položky. Lze jej však změnit.

Ne: Umístění "na" se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Bez manipulační jednotky z

Ano: Záložka pro zadání manipulační jednotky "z" se nezobrazí.

Ne: Záložka pro zadání manipulační jednotky "z" se zobrazuje.

Převod celého množství

Ano: Množství pro převod se načte dle zadané skladové evidence.

Ne: Množství pro převod je přednastaveno na hodnotu 1, množství zadává uživatel.

Předchozí manipulační jednotka na

Ano: Manipulační jednotka "na" se pamatuje z předchozí položky. Lze ji však změnit.

Ne: Manipulační jednotka "na" se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Book Contents

Book Index

Přesun manipulační jednotky

Funkce Přesun MJ slouží k převodu manipulační jednotky a celého jejího obsahu. Výstupem funkce je převodka.

Parametry:

Ze skladu

Sklad ze kterého se bude převádět.

Na sklad

Sklad na který se bude převádět.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha pro novou převodku.

Book Contents

Book Index

Převod z výroby

Funkce Převod z výroby slouží k převodu vyrobených výrobků na základě načtení výrobní průvodky na vybraný sklad. Výstupem funkce je převodka.

Průvodka se hledá přes čárový kód, který může být reprezentován polem "EANCodeCalc" (kód tisknutý na standardním dokladu průvodky) nebo polem "DocumentIdentification".

Parametry:

Na sklad

Sklad na který se bude převádět. Sklad lze ve formuláři funkce měnit.

Kniha nové převodky

Kniha pro novou převodku.

Prefix čárového kódu

Pokud čárový kód identifikující průvodku obsahuje dodatečné znaky jako prefix, zapíšeme tyto znaky do tohoto parametru.

Popis převodky

Text pro naplnění pole Popis na převodce. Pro doplnění hodnot polí z datového modulu průvodek můžeme zapsat názvy polí včetně vazby do hranatých závorek.

Příklad: Při zápisu stringu "Odvod výrobku [C_Zbo;Zkr]" a načtení průvodky, která vyrobila "Kolo přední", bude pole Popis v převodce obsahovat text "Odvod výrobku Kolo přední".

Book Contents

Book Index

Inventury

Funkce Inventury slouží k zadávání inventurních stavů zboží do soupisových listů při provádění inventury skladu. Uživatel si nejdříve načte soupisový list který bude zpracovávat.

Parametry:

Sklad

Sklad inventury. Ovlivňuje nabídku soupisových listů k výběru a z tohoto skladu jsou napočteny údaje o stavu zásob do sloupců.

EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Předchozí umístění

Ano: Umístění se pamatuje z předchozí položky. Záložka pro zadání umístění je automaticky přeskočena. V momentě, kdy uživatel potřebuje opět zadat jiné umístění, musí na záložku kliknout a načíst nové umístění.

Ne: Umístění se musí zadávat pro každou položku (nepamatuje se z předchozí položky).

Šarže podle čísla

Ano: Šarže jsou identifikovány na základě interního čísla. V tomto případě je načtená šarže unikátní napříč systémem, a se šarží je tak načtena i karta zboží. Zboží tudíž uživatel nenačítá.

Ne: Šarže jsou identifikovány na základě zkratky. Zkratka šarže není v systému unikátní, a proto je potřeba načítat také zboží.

Implicitní sloupce zboží

Definice sloupců, které se budou zobrazovat při výběru zboží z knihy Zboží. Datová pole zapisujeme oddělená čárkou (např. Zkr,Naz).

Implicitní sloupce šarží

Definice sloupců, které se budou zobrazovat při výběru šarží z knihy Šarží. Datová pole zapisujeme oddělená čárkou.

Identifikace umístění

Při inventuře se sledováním umístění lze umístění identifikovat buď podle zkratky nebo interního čísla. Systém hledá nejdříve shodu ve Zkratce umístění, není-li žádné nalezeno pak v Interním čísle umístění.

pic_4321

Obr.: Formulář funkce Inventury

Book Contents

Book Index

Kontroly

Funkce Kontrola slouží pro zobrazení přehledu o rozmístění zásob ve skladu. Funkce podporuje 3 režimy, které rozlišujeme nastavením pole Varianta pohledu.

Přehled zboží ve skladu (varianta pohledu = Article)

Funkce po načtení karty zboží zobrazí seznam umístění, na kterých se zboží ve skladu nachází.

Parametry:

Sklad

Sklad který kontrolujeme.

EAN

Ano: zboží je identifikováno dle svého EAN kódu.

Ne: zboží je identifikováno dle Zkratka 1.

Implicitní sloupce

Nastavení sloupců pro tabulku s přehledem umístění.

Výchozí hodnota: [Location;Abbr:Umístění][MTSummaryCalc:Skladem]

Přehled zboží na umístění (varianta pohledu = Location)

Funkce po načtení umístění zobrazí seznam zboží, které se na daném umístění nachází.

Parametry:

Sklad

Sklad který kontrolujeme.

EAN

Parametr se v této variantě pohledu nebere v potaz.

Implicitní sloupce

Nastavení sloupců pro tabulku s přehledem zboží.

Výchozí hodnota: [GoodsId;Zkr:Zkratka zboží][MTSummaryCalc:Skladem]

Přehled zboží na manipulační jednotce (varianta pohledu = HandlingUnit)

Funkce po načtení manipulační jednotky zobrazí seznam zboží, které se na dané man. jednotce nachází. Za polem se zkratkou man. jednotky je zobrazen počet různých karet zboží na jednotce. V řádku níže je zobrazena informace o skladu a umístění, na kterém se man. jednotka nachází. Tlačítkem Detail lze pro aktuálně označenou položku zobrazit podrobnější informace o skladové zásobě.

Parametry:

Sklad

Parametr se v této variantě pohledu nebere v potaz.

EAN

Parametr se v této variantě pohledu nebere v potaz.

Implicitní sloupce

Nastavení sloupců pro tabulku s přehledem zboží.

Výchozí hodnota: [GoodsId;Zkr:Zkratka zboží][MTSummaryCalc:Skladem]

pic_4320

Obr.: Formulář funkce Kontrola - Kontrola MJ

Book Contents

Book Index

Funkce mobilních terminálů

Samotnou funkci mobilního terminálu spouštíme pomocí knihy Funkce mobilních terminálů. Po jejím spuštění vidí uživatel rozcestník - tlačítka funkcí, které jsou pro něj nakonfigurovány.

Patří-li uživatel do více Front, jsou mu zobrazeny funkce ze všech front.

pic_4319

Obr.: Rozcestník mobilního terminálu

Book Contents

Book Index

Funkce mobilních terminálů přes čárový kód

Pomocí knihy Funkce mobilních terminálů přes čárový kód lze spouštět konkrétní nadefinovanou funkci (akci) pro konkrétní záznam. Na následném obrázku je jako příklad načten čárový kód "30 PAL001", což je v Demo datech spuštění funkce Kontrola manipulační jednotky pro manipulační jednotku se zkratkou "PAL001".

Očekávaným vstupem je čárový kód, který se skládá z prvních 3 znaků názvu konkrétní funkce (definované v knize Konfigurátor modulů mobilních terminálů) včetně mezer, (v Demo datech máme "30 Kontrola MJ") a identifikace záznamu, který se má zpracovat (funkce Kontrola MJ očekává vstup v podobě zkratky manipulační jednotky).

pic_4660

Obr.: Funkce mobilního terminálu přes čárový kód

Book Contents

Book Index

Funkce mobilních terminálů podle fronty

Jedná se o další variantu modulu Funkce mobilních terminálů. Patří-li uživatel do více front, pak se mu nejdříve zobrazí menu s výběrem Fronty. Po výběru fronty se následně již zobrazí pouze funkce z této fronty.

Patří-li uživatel pouze do jedné fronty, jsou mu ihned zobrazena tlačítka příslušných funkcí.

pic_5212

Obr.: Rozcestník s výběrem Fronty

Book Contents

Book Index

Implementace mobilních terminálů - řešení přes Návrhář objektů
Proč jsme se rozhodli funkcionalitu řešit?

S rozvojem eshopových řešení a narůstajícím počtem zakázek se rozvinula potřeba efektivně řešit logistické procesy v rámci skladu. Takovéto tržní prostředí si vyžaduje jednoduché, rychlé a bezchybné procesy při příjmu, zaskladnění, dohledávání zboží, kontrole a především při vychystávání požadovaného zboží k expedici.

Mobilní terminály jsou pro takto řízený sklad ideálním nástrojem. Slouží k řízení fronty práce a úloh, které má daný pracovník provádět.

Jak to funguje?

Řešení provozované v ERP systému K2 spočívá v tom, že na mobilním terminálu běží přímo aplikace K2. Existují dvě základní možnosti, jak toho dosáhnout. Pomocí klienta vzdálené plochy (RDP) bude spuštěn přímo program K2 tak, aby rovnou zobrazil úvodní menu pro mobilní terminál. Druhou variantou je spustit K2 webového klienta.

Díky tomu, že každá akce provedená na mobilním terminálu ve skladu je ihned zapsána do ERP systému, je zajištěno, že veškeré údaje o skladové evidenci jsou správné a dostupné pro veškeré navazující procesy. Tímto je současně zaručeno, že i při paralelní práci případně při výpadku spojení jsou data v K2 konzistentní.

Instalace

Funkce pro čtečky jsou distribuovány jako volitelné rozšíření K2. Takovéto rozšíření lze v každé nainstalované K2 aplikovat přes nástroj Návrhář objektů. Díky tomuto přístupu jsou jednotlivé funkce snadno přizpůsobitelné konkrétním zákaznickým požadavkům.

Postup instalace rozšíření mobilních terminálů:

  1. Spustíme funkci Návrhář objektů.
  2. Pomocí tlačítka Rozšíření vyvoláme formulář pro rozšíření.
  3. Z nabídky Instalovat vybereme volbu "Standardní".
  4. Z nabídky rozšíření vybereme "K2MT" a odsouhlasíme.
  5. Dojde k nainstalování projektu čteček.
  6. Aby bylo možné nainstalované funkce konfigurovat a následně s nimi na mobilním terminálu pracovat, je potřeba restartovat program K2 a aplikační server.

Základní nastavení

Konfiguraci akcí pro čtečku provádíme pomocí knihy Konfigurátor modulů mobilních terminálů. Zde definujeme potřebné funkce a jejich parametry.

pic_5312

Obr.: Nastavení funkce pro příjem

Popis polí:

Funkce

Moduly podporované standardem. V aktuální verzi K2 existují dvě sady modulů pro mobilní terminály. Původní funkce a funkce nových čteček - realizovaných jako rozšíření přes Návrhář objektů. Původní funkce jsou číslovány od 1, funkce nového projektu od čísla 7000.

Pro mobilní terminály lze souběžně používat jako funkce původní tak funkce nového modulu. V případě provozu mobilních terminálů přes webové rozhraní jsou však podporovány pouze funkce nového modulu.

Název

Název funkce. Tento název je textem tlačítka na čtečce.

Popis

Uživatelský popis.

Fronta

Povinné pole. Výběr z číselníku Fronta. Slouží k určení, kteří uživatelé danou funkci na čtečce uvidí. Provázání je přes Uživatel - Referent - Fronta.

Varianta pohledu

Varianta formuláře. U standardních funkcí je využita např. u funkce "Kontrola". U speciálních funkcí si lze tvořit vlastní varianty svých formulářů.

Ve spodní části formuláře zadáváme parametry funkce.

Zakládat nové, měnit stávající a odmazat záznamy konfigurace mobilních terminálů může pouze uživatel s právem Sklad / Mobilní terminály / Editace konfigurace mobilních terminálů.

Spuštění funkcí na čtečce

Samotnou funkci mobilního terminálu spouštíme pomocí knihy Funkce mobilních terminálů. Po jejím spuštění vidí uživatel rozcestník - tlačítka funkcí, které jsou pro něj nakonfigurovány.

pic_5311

Obr.: Úvodní plocha čtečky

Book Contents

Book Index

Standardní funkce mobilních terminálů

Nový modul čteček nabízí tyto funkce:

Funkce obecně nepodporují práci při evidenci kódů zakázek na skladě.

Book Contents

Book Index

Příjem podle dodavatele (MT)

Modul slouží pro prvotní příjem zboží do skladu. Předpokládá se, že v K2 existují objednávky zboží, které má být přijato. Pro urychlení obvykle probíhá celý příjem na jedno konkrétní příjmové umístění.

V první fázi obsluha vidí dodavatele, pro které v K2 existují otevřené objednávky, jejichž položky prozatím nebyly přijaty. Po výběru konkrétního dodavatele se zobrazí seznam objednávek. Po výběru objednávky následuje zobrazení všech položek, které prozatím nejsou na příjemce. Uživatel následně načítá karty zboží a zadává skutečně přijaté množství.

Funkci lze využít i v režimu, že příjem nebude probíhat na konkrétní umístění (zadané v parametru funkce), ale umístění lze zadat pro každou přijímanou položku. Tento režim aktivujeme tlačítkem pic_1037iv dolní části obrazovky při načítání karet zboží. Zapnutý režim zadávání umístění je indikován zčervenáním tohoto tlačítka.

Parametry

Sklad

Sklad, na něhož bude probíhat příjem.

Umístění

Přednastavení umístění pro příjem, pokud uživatel nechce zadávat umístění pro každou položku.

Stav položky navíc

Tímto stavem bude označena položka, která obsahuje přijaté množství nad rámec původní objednávky.

pic_5309

Obr.: Zboží k příjmu na vybrané objednávce

Book Contents

Book Index

Převod jednotlivě (MT)

Okamžitý převod zboží v požadovaném množství z jednoho umístění na druhé. Vznikají jednopoložkové převodky. Modul očekává zadání umístění, ze kterého se bude zboží převádět - pokud není toto umístění přednastaveno v parametrech. Následně zobrazí všechny karty, které jsou na tomto umístění v K2 evidovány. Přístup k zadání množství k převodu se nastavuje parametrem. Po načtení kódu zboží je potřeba načíst kód umístění, kam bude převod dokončen. V K2 následně automaticky vznikne jednopoložková převodka.

Parametry

Sklad

Sklad, na němž budou probíhat převody.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha skladů, ve které budou vznikat převodky.

Umístění z

Možnost přednastavit umístění, z něhož se převádí. Pokud je parametr zadán, pak se po spuštění funkce přeskočí zadání původního umístění a rovnou se zobrazí obsah zde uvedeného umístění.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - po výběru zboží se uživateli nabídne možnost zadat počet kusů pro převod.

Ne - implicitně se převádí 1 kus; před načtením zboží lze množství ale změnit – pomocí tlačítka pic_1039i.

pic_5308

Obr.: Zboží na příjmovém umístění určené k zaskladnění

Book Contents

Book Index

Převod dávkově (MT)

Převod zboží v požadovaném množství z jednoho umístění na druhé. Funce podporuje také převod mezi sklady. Modul očekává zadání umístění, ze kterého se bude zboží převádět - pokud není toto umístění přednastaveno v parametrech. Následně zobrazí všechny karty, které jsou na tomto umístění v K2 evidovány. Přístup k zadání množství k převodu se nastavuje parametrem. Následně uživatel načte kartu zboží a poté umístění, kam bude zboží převedeno. Takto postupuje, dokud se nerozhodne potvrdit převodku. Výsledkem je převodka se všemi načtenými položkami.

Parametry

Sklad

Sklad, na který bude zboží převáděno.

Sklad z

Sklad, z něhož bude zboží převáděno. V případě převodů v rámci jednoho skladu zde bude uveden stejný sklad jako v poli "Sklad".

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha skladů, ve které budou vznikat převodky.

Umístění z

Možnost přednastavit umístění, z něhož se převádí. Pokud je parametr zadán, pak se po spuštění funkce přeskočí zadání původního umístění a rovnou se zobrazí obsah zde uvedeného umístění.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - po výběru zboží se uživateli nabídne možnost zadat počet kusů pro převod.

Ne - implicitně se převádí 1 kus; před načtením zboží lze množství ale změnit – pomocí tlačítka pic_1039i.

Obecně ke vznikajicím převodkám:

Doklad převodky vznikne fyzicky v K2 ihned po načtení první položky. Do hlavičky převodky je doplněn do polí Skladník z/Skladník na referent přihlášeného uživatele. Pokud již existuje nepotvrzená převodka s tímto skladníkem, pak nová převodka nevzniká, a načítané položky se přidávají do existující převodky.

pic_5308

Obr.: Zboží na příjmovém umístění určené k zaskladnění

Book Contents

Book Index

Převod automatický (MT)

Převod zboží v požadovaném množství z jednoho umístění na druhé. Funkce podporuje také převod mezi sklady. Modul očekává zadání umístění, ze kterého se bude zboží převádět - pokud není toto umístění přednastaveno v parametrech. Následně zobrazí všechny karty, které jsou na tomto umístění v K2 evidovány. Přístup k zadání množství k převodu se nastavuje parametrem. Následně je potřeba zadat cílové umístění. Poté uživatel snímá kódy zboží, které převádí mezi příjmovým a cílovým umístěním. V průběhu práce však může sejmout i kód nového cílového umístění a opět na něj převádět další položky zboží. Jakmile je veškeré zboží převedeno, uživatel potvrdí převodku. Výsledkem je převodka se všemi načtenými položkami.

Parametry

Převádět na sklad

Sklad, na který bude zboží převáděno.

Převádět ze skladu

Sklad, z něhož bude zboží převáděno. V případě převodů v rámci jednoho skladu zde bude uveden stejný sklad jako v poli Převádět na sklad.

Obecný kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha nové převodky

Kniha skladů, ve které budou vznikat převodky.

Převádět z umístění

Možnost přednastavit umístění, z něhož se převádí. Pokud je parametr zadán, pak se po spuštění funkce přeskočí zadání původního umístění a rovnou se zobrazí obsah zde uvedeného umístění.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - po výběru zboží se uživateli nabídne možnost zadat počet kusů pro převod.

Ne - implicitně se převádí 1 kus; před načtením zboží lze množství ale změnit – pomocí tlačítka pic_1039i.

Obecně ke vznikajicím převodkám:

Doklad převodky vznikne fyzicky v K2 ihned po načtení první položky. Do hlavičky převodky je doplněn do polí Skladník z/Skladník na referent přihlášeného uživatele. Pokud již existuje nepotvrzená převodka s tímto skladníkem, pak nová převodka nevzniká, a načítané položky se přidávají do existující převodky.

pic_5308

Obr.: Zboží na příjmovém umístění určené k zaskladnění

Book Contents

Book Index

Převodka na prodejnu

Funkce slouží k převodu zboží z centrály na pobočku na základě požadavků z vystavených převodek. Pobočka svůj požadavek definuje vystavením převodky, která musí splňovat tyto předpoklady:

Obsluze je po spuštění funkce zobrazen seznam položek k převodu. Následně uživatelé postupně načítají zboží a umístění, odkud zboží vychystali. Obsluha má možnost každý kus vychystávaného zboží načíst samostatně, nebo před načtením položky zadat množství dle požadavku pomocí tlačítka pic_1039i. Převodce se v momentě zpracovávání položek změní Stav v hlavičce tak, aby nemohla být načtena ke zpracování jiným uživatelem (dle konfigurace funkce). Již zpracované položce je také zapsán nový stav (pole "MTStatus" a to dle nastavení konfigurace).

Obsluha má kdykoliv možnost převody potvrdit. Jsou-li zpracovány všechny položky dokladu, doklad se potvrdí. Jsou-li na převodce jak položky zpracované, tak ještě nezpracované, pak při potvrzení dojde k rozdělení převodky. Na původním dokladu zůstanou pouze položky zpracované a tento se potvrdí, pro nezpracované položky se vytvoří nová převodka, jejíž položky se budou opět nabízet k převodu. Je-li převodka založena v Knize skladů, která má aktivováno dvojí potvrzování převodek, pak dojde pouze k prvnímu potvrzení převodky. Druhé potvrzení provede následně příjmová strana - tedy pobočka.

Poznámka: K následnému zaskladnění zboží do konkrétních lokací na pobočce lze využít některou z nabízených funkcí převodů.

Parametry

Sklad

Sklad centrály. Z tohoto skladu bude vydáváno zboží na pobočku. Podle tohoto skladu jsou filtrovány položky převodek, které se nabízejí ke zpracování.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Stav připravené převodky

Stav dokladu, jehož položky se mají nabízet obsluze k převodu.

Stav blokované převodky

Stav, který bude převodce automaticky nastaven v momentě, kdy začnou být zpracovávány její položky.

Kniha převodek

Kniha, ve které budou vznikat převodky.

Cílové umístění

Umístění ze skladu pobočky ("sklad na" na převodce), kam bude převod proveden.

Stav zpracované položky

Stav, který bude automaticky nastaven položkám, které již byly zpracovány. (V poli "MTStatus").

pic_5315

Obr.: Položky určené k převodu z centrály na pobočku

Book Contents

Book Index

Převod manipulační jednotky

Funkce slouží k převodu manipulační jednotky a celého jejího obsahu v rámci skladu z umístění na jiné umístění.

Vstupem je kód manipulační jednotky (zkratka) a následně zadá obsluha kód cílového umístění. Výstupem funkce je potvrzená převodka.

Parametry

Sklad

Sklad, na kterém budou převody prováděny.

Kód zakázky

Kód zakázky pro převodku.

Kniha převodek

Kniha, ve které budou vznikat převodky.

pic_5314

Obr.: Převod manipulační jednotky - stav po načtení kódu MJ

Book Contents

Book Index

Informace (MT)

Modul umožní získat informaci o Zboží, Umístění nebo o Manipulační jednotce ve skladu. Zobrazí detailní skladové informace o načteném prvku.

Funkce očekává sejmutí čárového kódu vybraného prvku (zboží / umístění / manipulační jednotka). Vstupem je u všech modulů "Zkratka", u zboží dále může být také načten EAN. Je-li načteno zboží, zobrazí se informace o umístěních, kde se dané zboží ve skladu nachází. Je-li načteno umístění nebo manipulační jednotka, zobrazí se seznam zboží na těchto lokacích.

Parametry

Sklad

Sklad, pro který se budou informace zobrazovat.

pic_5307

Obr.: Detailní informace o položce zboží ve skladu

Book Contents

Book Index

Expedice

Modul slouží pro přípravu zakázek k expedici. Výsledkem je vychystání zboží ze skladových lokací a nakonec celkové vyskladnění potvrzením výdejky. Existují dvě varianty funkce podle toho, který doklad se bude při expedici zpracovávat. Jednou variantou je expedice podle zakázek, druhou variantou expedice podle výdejek.

Vstupem pro tento proces jsou zakázky ve vybraném stavu (dle konfigurace) a s položkami, které jsou zařazeny na nepotvrzené výdejce – tímto je zboží pro zákazníka blokováno. (V případě varianty expedice podle výdejek jsou vstupem nepotvrzené výdejky). Předpokladem pro tento proces tedy je, že na příslušné Knize prodeje nesmí být aktivováno vydávání dle FIFO (volba Při uložení dosadit šarže a umístění do výdejů). Dále platí, že funkce expedice nepodporuje v této chvíli práci s kartami zboží, u nichž se evidují kódy zakázek a šarže.

Uživatel si nejdříve vybere jeden nebo více dokladů, které následně bude zpracovávat (tlačítkem pic_1038i). Na další obrazovce vidí uživatel seznam položek ze zvolených dokladů. Tyto položky jsou setříděny tak, aby byl průchod skladem optimalizovaný (jsou setříděny podle zkratky umístění, na kterém se nacházejí). Pokud před zadáním zboží nezapíšeme požadované množství dle položky prodeje (tlačítkem pic_1039i), pak se implicitně převádí jeden kus – načítám zboží po kusech. Je však možnost nejdříve zapsat požadované množství a následně načíst zboží jen jednou. Následně obsluha najde na příslušném umístění požadovanou položku a sejme čárový kód zboží. Pak načte kód umístění, ze kterého zboží vzala. Základní princip expedice spočívá v tom, že každá ze zvolených zakázek bude vychystávána do svého expedičního boxu. Ten je představován v K2 manipulační jednotkou. Pokud ještě doklad nemá přiřazen box, pak uživatel sejme kód jednoho z volných boxů (manipulační jednotka). Následně zpracovává další položky a u každé potvrdí, do kterého boxu ji vložil. Je-li box přiřazený zakázce zcela naplněn, lze během vychystávání pro zakázku načíst další box (tlačítkem pic_1041i a následně volbou Uzavřít box). Jakmile jsou všechny položky zpracovány, přechází funkce do režimu předání k expedici. Skladník se s nasbíraným zbožím přesune do expediční zóny, postupně načte kódy expedičních boxů a následně kód cílového expedičního umístění. Výsledkem je převod zboží do expedice a potvrzení výdejky k zakázce (pokud je potvrzení výdejky nastaveno v konfiguraci).

Pokud dojde během chystání položek k situaci, že položku nelze zpracovat (např. položka není nalezena, je poškozená, a pod.), je možno daný doklad uvést do stavu, že ho nelze dokončit (tlačítkem pic_1041i a následně volbou Zakázku nelze vychystat). V tomto případě je následně obsluhou zvolen i důvod a konkrétní položka, která způsobila problém. Tato zakázka je převedena na specifické umístění (dáno konfigurací) a přímo v K2 je nutno problém identifikovat a vyřešit. Jakmile je problém fyzicky vyřešen, nastaví uživatel zakázce stav, který umožňuje další zpracování (dáno konfigurací). Poté se zakázka na čtečce opět zobrazuje ke zpracování. Jakmile ji uživatel označí, může pokračovat ve vychystávání dalších položek.

Parametry

Sklad

Sklad, na němž probíhá expedice.

Umístění skladníka

Aby bylo při vychystávání (vkládání zboží do boxů k zakázce) vždy zřejmé, kde se daná položka nachází, jsou tyto během expedování převáděny na umístění, které přináleží skladníkovi. Může to být buď jedno klasické společné umístění, nebo je lépe zvolit systémový záznam „-Umístění skladníka-“. V takovém případě se konkrétní umístění uvádí ve frontě na záznamu pracovníka.

Kniha převodek

Kniha ve které budou vznikat převodky. Pro jeden vychystávaný doklad vznikají běžně dvě převodky. První je pro převod z původního umístění na umístění skladníka (vychystávání do boxů). Druhá převodka následně převádí zboží z průběžného umístění skladníka na expediční umístění.

Obecný kód zakázky

Kód zakázky pro převodky.

Způsob dopravy

Možno specifikovat, že se budou načítat doklady pouze s uvedeným způsobem dopravy.

Doplňkový filtr dokladů

Umožňuje dále omezit nabídku dokladů ke zpracování. Např. jen zakázky z určité knihy prodeje, apod.

Vždy zobrazit výběr umístění

Ano - I když bude zboží ležet pouze na jediném umístění, bude muset obsluha toto umístění načíst.

Ne - Pokud zboží leží ve skladu pouze na jednom umístění, nebude potřeba umístění načítat.

Po převodu na expediční umístění potvrdit výdejky

Ano - Výsledkem expedice bude potvrzená výdejka.

Ne - Po dokončení expedice zůstane výdejka nepotvrzena.

Doklady k expedici vybírat automaticky

Ano - Doklady ke zpracování jsou nabízeny automaticky, a to od nejstaršího ve frontě.

Ne - Uživatel musí vybrat doklady ke zpracování.

Stav položky prodeje - Zpracovaná

Definice stavu, který bude položce zakázky přiřazen, jakmile bude položka zpracována. Plní se do pole "MTStatus".

Stav zakázky - Zobrazovat

Definice stavu pro doklady, které se mají nabízet ke zpracování. Tento stav musí nastavit dokladu obsluha (nebo automaticky skript).

Stav zakázky - Vychystávání

Definice stavu, který bude dokladu přiřazen poté, co obsluha vybrala doklad k vychystávání.

Stav zakázky - Na expedici

Definice stavu, který bude dokladu přiřazen poté, co bylo zboží převedeno do cílového umístění.

Stav zakázky - Nelze vychystat

Definice stavu, který bude dokladu přiřazen poté, co obsluha rozhodne, že vychystávání nelze dokončit.

Stav zakázky - Lze opět vychystat

Definice stavu, který je potřeba nastavit dokladu poté, co jej nešlo vychystat, aby se opět nabízel k vychystávání. Na tento stav musí doklad přepnout obsluha v K2 ve chvíli, kdy už je možno v expedici pokračovat, tedy poté, co byla chyba skladu vyřešena. Pokud uživatel zvolí tento doklad k vychystávání, pak je upozorněn na fakt, že doklad je již rozpracován a na kterém umístění si má tento rozpracovaný box vyzvednout. Následně vznikne převodka, která vrátí rozpracovaný box zpět na průběžné umístění skladníka.

Nelze vychystat - Umístění

Umístění, na které budou převedeny boxy, jejichž doklady nelze dokončit.

Nelze vychystat - Typ komentáře

Typ komentáře, který se vloží na doklad, který nelze vychystat.

Nelze vychystat - Důvody

Přednastavení textů pro komentáře, které se vloží na doklady, jež nelze vychystat. Text uvádíme v uvozovkách, jednotlivé texty oddělujeme čárkami.

Nelze vychystat - Zobrazit výběr položky

Ano - Pokud nelze doklad vychystat, tak po zvolení důvodu se nabídnou k výběru položky tohoto dokladu. Obsluha tak může vybrat položku, kvůli níž nešlo doklad dokončit. Zkratka tohoto zboží se také doplní do vkládaného komentáře.

Stav převodky - Aktivní

Definice stavu, který bude přiřazen převodce, která je aktuálně využívána pro expedici.

Stav převodky - Ukončeno

Definice stavu, který bude přiřazen převodce, která je již ukončena.

pic_5310

Obr.: Vybraná zakázka k expedici

Book Contents

Book Index

Zadávání sériových čísel

Funkce slouží k zadávání sériových čísel k položkám skladových dokladů. Sériová čísla lze vkládat na položky příjemek, výdejek, převodek či průvodek.

Obsluze se nejdříve zobrazí seznam dokladů (vybraného typu dle nastavení), které nemají na svých položkách navedena sériová čísla. Po výběru dokladu se následně zobrazí jednotlivé položky, uživatel načte zboží a následně navádí k položce sériová čísla.

Parametry

Typ dokladu

Typ dokladu, na jehož položky budeme vkládat sériová čísla.

Průvodky - SČ výrobků

Ano - zadáváme sériová čísla pro výrobek v hlavičce průvodky

Ne - zadáváme sériová čísla pro položky průvodky

pic_5316

Obr.: Zadávání SČ k položce výdejky

Book Contents

Book Index

Inventury

Funkce slouží k navádění nalezených položek zboží při inventurách skladů do soupisových listů.

Parametry

Sklad

Možnost přednastavit sklad pro ovlivnění nabídky soupisových listů. V takovém případě se uživateli zobrazují k výběru pouze soupisové listy inventur pro daný sklad. Není-li sklad přednastaven, nabízejí se všechny soupisové listy.

Předchozí umístění

Parametr má význam v případě sledování umístění při inventurách.

Ano - Pro každou novou zadávanou položku není potřeba načítat umístění, neboť se pamatuje z předchozí zadávané položky. Umístění zadáme až v momentě jeho změny.

Ne - Pro každou zadávanou položku je nutné načíst také umístění.

Šarže podle čísla

Ano - Šarže identifikujeme podle jejich interního čísla. Takové číslo je jedinečné, takže s načtením čísla šarže se automaticky načte také zboží.

Ne - Šarži identifikujeme podle její Zkratky.

Zobrazovat dialog pro zadání množství

Ano - Po navedení všech sledovaných os pro položku se uživateli zobrazí klávesnice pro zadání nalezeného množství.

Ne - Množství pro položku je přednastaveno na 1. Lze jej však změnit (zadat) ještě před načtením prvního údaje pro novou položku, a to tlačítkem pic_1039i.

V prvním kroku si uživatel vybírá soupisový list, na nějž bude navádět položky. Nabízí se nepotvrzené soupisové listy z otevřených inventur, a to podle zadání parametru Sklad. Následně zadává položku a všechny sledované osy. Chování zadávání množství pro položku ovlivňujeme nastavením parametru Zobrazovat dialog pro zadání množství. Každá zadaná položka je uložena do soupisového listu. Již zadané položky lze zobrazit tlačítkem pic_1101i.