Book Contents

Book Index

Základní nastavení

Book Contents

Book Index

Knihy projektů

Projekty lze dělit do jednotlivých knih. Knihy lze nastavit ve funkci Správa knih.

pic_3589

Obr.: Správa knih Projekty

Book Contents

Book Index

Výchozí nastavení

Při zavedení nové knihy (klávesou Ins) je třeba zadat povinnou zkratku a popis.

pic_3590_01

Obr.: Knihy projektů - výchozí nastavení

Popis polí:

Editovat skutečnost

Zatržítko umožní editovat skutečnost - Datum zahájení a Datum ukončení na Projektu i etapách/činnostech a také Vykázaný čas na etapách/činnostech.

Dále také umožní editovat pole Výnosy a Náklady na Projektu i na etapách/činnostech.

Editovat plánované ceny

Zatržítko umožní editovat pole Plánované výnosy a Plánované náklady na Projektu i na etapách/činnostech.

Dvojí potvrzování etap/činností

Pokud je zapnuto dvojí potvrzování, pak první potvrzení (žlutá bimapa) etapy/plánované činnosti potvrdí přiřazené zdroje (nelze vytvářet výkazy práce) a údaje na položce nejsou přístupné. Lze vytvářet předávací protokoly. Po druhém potvrzení předávací protokoly již vytvářet nelze.

Dvojí vykazování (vykázané/skutečné)

Při zatržení této volby se zobrazí vedle pole Vykázáno efektivně ještě pole Vykázáno skutečně (na etapách/činnostech a na výkazz práce)

Ceny s DPH

Pokud není zatženo, použijí se ceny zdrojů bez DPH, pokud je zatrženo, pak se použijí ceny zdrojů s DPH.

Povolit vykázat víc než je plánováno

Zatržítko umožňuje vykázat víc práce, než bylo plánováno. Bez zatržení lze vykázat práci pouze do výše plánu.

Automaticky potvrzovat výkazy práce

Po vytvoření výkazu práce dojde při jeho uložení zároveň k potvrzení výkazu.

Automatické číslování etap/činností

Pokud je zatrženo, pak se při vkládání nových etap/činností do projektu tyto etapy/činnosti automaticky číslují. Číslo se ukládá do pole Kód na etapě/činnost.

Skrýt zkratku navazování

Na Projektu lze do sloupců na záložce Etapy/činnosti přidat počítaná pole Předchůdci (Predecessors) a Následovníci (Successors), která zobrazují návaznosti jednotlivých Etap/činností.

Po číslu Etapy/činnosti se zobrazuje zkratka typu navazování. Zobrazení této zkratky v poli je možné potlačit tímto nastavením v knize projektů - zatržítkem Skrýt zkratku typu navazování.

Jednotka

Zde zvolená jednotka se předvyplní při vkládání nové etapy/činnosti do pole Jednotka.

Kalendář

Kalendář se používá k zaplánování projektu - k navrhování plánovaných datumů zahájení a ukončení na činnostech.

Využití (%)

Používá se při navrhování časů od-do na etapách/činnostech dle plánovaného času. Např. pokud je čas trvání zadán na etapě/činnosti 10 dnů a v procentu využití je 50 procent, pak naplánuje na 20 dnů (Plánované datum zahájení a plánované datum ukončení).

Základní typ ceny

Vyplňuje se zde typ ceny, který se bude brát pro výpočet plánovaných cen (nákladů a výnosů). Pokud je údaj vyplněn, pak musí být vyplněn také u cen zdrojů, aby se počítaly plánované ceny. Pokud údaj vyplněn není, pak se nesmí vyplňovat ani u cen zdrojů.

Přebírat termíny z podřízených Etap/činností a Přiřazených zdrojů

Nastavením je možné ovlivnit, zda se budou plánované termíny při jejich změně dosazovat také do nadřazených Etap/činností.

Typ fakturace

Při zakládání nového projektu se do něj předvyplní zde zadaný typ fakturace.

Členové projektu

 

Projektová role - manažer projektu

Výběr z číselníku Projektové role. Pokud je zadáno, po vyplnění pole Manažer na 1. straně projektu se manažer projektu automaticky vloží do části Členové projektu s touto projektovou rolí.

Projektová role - manažer projektu zákazníka

Výběr z číselníku Projektové role. Pokud je zadáno, po vyplnění pole Manažer zákazníka na 1. straně projektu se manažer projektu zákazníka automaticky vloží do části Členové projektu s touto projektovou rolí.

Projektová role - Přiřazený zdroj projektu

Výběr z číselníku Projektové role. Pokud je zadáno, po vyplnění přiřazeného zdroje na etapě/plánované činnsoti se automaticky vloží do části Členové projektu s touto projektovou rolí.

Book Contents

Book Index

Projektové role

Před samotným projektovým řízením je třeba nastavit Projektové role. Projektové role mají přiřazeny seznam oprávnění, které má člen s touto rolí v daném projektu.

pic_3511

Obr.: Projektové role

Nová projektová role se zakládá klávesou Ins nebo F6. Je třeba zadat Název role a přiřadit práva konkrétní projektové roli.

pic_3512

Obr.: Projektové role - 1. strana

Popis polí:

Název

Název projektové role.

Zodpovědnost

Výčet všech zodpovědností dané projektové role.

Práva

Seznam oprávnění dané projektové role.

Book Contents

Book Index

Popis práv projektových rolí

Prohlížení projektu

Umožňuje uživateli prohlížet projekty, ve kterých je přiřazen jako člen projektu (prostřednictvím svázané kontaktní osoby).

Změna projektu

Umožňuje uživateli vstoupit do Změny nepotvrzeného projektu.

Editace partnerů projektu

Uživatel má právo editovat Partnery projektu na 1. straně projektu.

Editace členů projektu

Uživatel má právo editovat Členy projektu na 1. straně projektu.

Potvrzení etapy, plánované činnosti a milníku - všechny

Umožňuje uživateli potvrdit všechny etapy projektu.

Potvrzení etapy, plánované činnosti a milníku - vlastní

Umožňuje uživateli potvrdit etapy projektu, ve kterých je zadán v poli Zodpovídá.

Potvrzení zdroje etapy a plánované činnosti - všechny

Umožňuje uživateli potvrdit všechny zdroje, přiřazené k etapám projektu.

Potvrzení zdroje etapy a plánované činnosti - vlastní

Umožňuje uživateli potvrdit zdroje, přiřazené k etapám, ve kterých je zadán v poli Zodpovídá.

Editace cen zdrojů projektu

Uživatel má právo editovat Ceny zdrojů projektu na 1. straně projektu.

Prohlížení fronty práce - všechny

Umožňuje uživateli prohlížet všechny záznamy fronty práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu.

Prohlížení fronty práce - vlastní

Umožňuje uživateli prohlížet vlastní fronty práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen, záznamy fronty práce:

  • na kterých je uveden jako osoba,
  • na kterých je uveden sumační zdroj bez konkrétní osoby a do sumačního zdroje v číselníku Zdroje projektu je zařazen zdroj s kontaktní osobou svázanou s uživatelem,
  • na kterých je v typu zdroje uvedeno vozidlo.

Prohlížení výkazu práce - všechny

Umožňuje uživateli prohlížet všechny výkazy práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu.

Prohlížení výkazu práce - vlastní

Umožňuje uživateli prohlížet výkazy práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu:

  • na kterých je uveden jako osoba,
  • na kterých je uvedeno vozidlo.

Nový výkaz práce

Umožňuje uživateli vytvořit nový výkaz práce na svou osobu nebo na vozidlo.

Změna výkazu práce - všechny

Umožňuje uživateli změnit všechny výkazy práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu.

Změna výkazu práce - vlastní

Umožňuje uživateli změnit výkazy práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu:

  • na kterých je uveden jako osoba,
  • na kterých je uvedeno vozidlo.

Potvrzení výkazu práce - všechny

Umožňuje uživateli potvrdit všechny výkazy práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu.

Potvrzení výkazu práce - vlastní

Umožňuje uživateli potvrdit výkazy práce k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu:

  • na kterých je uveden jako osoba,
  • na kterých je uvedeno vozidlo.

Vytvoření výkazu práce - všechny

Umožňuje uživateli vytvořit výkazy práce na jakoukoliv osobu nebo vozidlo k projektům, ke kterým je přiřazen jako člen projektu.

Book Contents

Book Index

Zdroje projektu

Kniha Zdroje projektu slouží pro evidenci zdrojů pro realizaci projektů. Zde nastavujeme základní údaje o zdrojích a ceny.

pic_3513

Obr.: Zdroje projektu - kniha

V pravém panelu se zobrazují údaje týkající se zdroje, na kterém je lokátor. Zobrazují se pro období, které je definováno rozsahem položek a ve zvolené časové jednotce.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

pic_3595

Obr.: Zdroje projektu - základní údaje

Popis vybraných polí:

Typ

Výběr z uživatelsky definovaného číselníku.

Sumační

Sumační zdroj je abstraktní zdroj, sloužící pouze pro souhrnné sledování požadavků definovaných podřízených zdrojů. Jako položkové zdroje k sumačnímu zdroji lze zadat jak zdroje fyzické, tak skupiny zdrojů. Sumační zdroj nemůže být současně skupinou zdrojů. V knize je záznam symbolizován ikonou pic_450i. Zdroj s tímto označením nelze zadat do projektu.

Skupina

Skupina zdrojů. V knize je záznam symbolizován ikonou pic_246i.png.

Středisko

Výběr střediska z číselníku.

Typ zdroje, Zdroj

V poli Typ zdroje vybereme "Kontaktní osobu" , "Vozidlo" nebo "Zboží". Poté můžeme vedle typu zdroje vybrat konkrétní údaj.

Při založení nového zdroje s typem zdroje Auto nebo Zboží se na zdroji předvyplní zatržítko Vykazovat v množstevní jednotce.

Vykazovat v množstevní jednotce

Pokud je pole zatrženo, ve Výkazech práce se zadává množství v množstevní jednotce (např. u vozidel se vykazují km). Pokud pole není zatrženo, vykazuje se čas.

Při fakturace v množstevní jednotce je nutné mít na zdroji zatrženo Vykazovat v množstevní jednotce a množstevní jednotka na tomto zdroji musí zároveň být obsažena ve skladových jednotkách přiřazeného zboží(pole Zboží(zkratka1)) na zdroji.

Časová jednotka

Časová jednotka, ve které se zdroj nejčastěji plánuje. Zadává se u zdrojů, které nemají zatržen příznak Vykazovat v množstevní jednotce.

Množstevní jednotka

Množstevní jednotka, ve které se zdroj nejčastěji plánuje. Zadává se u zdrojů, které mají zatržen příznak Vykazovat v množstevní jednotce.

Kalendář

Kalendář udává množství zdroje, které máme v určitém časovém období k dipozici

Využití

Procento využití zdroje ovlivňuje pouze zobrazení na záložce Kapacitní plán. Pokud vytížení zdroje přejde přes zadanou hodnotu - barva se změní.

Zboží (zkratka1)

Tento údaj - toto zboží - se při fakturaci doplní do položky prodeje na vytvořené vydané faktuře.

Na záložce základní údaje zadáváme zdrojům s volbou Sumační nebo Skupina jejich podřízené zdroje. Část Podřízené zdroje se zobrazuje pouze u těchto zdrojů (sumační, skupina). Po INSERT v části podřízené zdroje se otevře kniha Zdroje pro výběr podřízeného zdroje.

pic_4339

Obr.: Sumační zdroj - základní údaje

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na záložce Ceny zdroje můžeme ke zdrojům zadat nákladovou a prodejní cenu (v časové nebo množstevní jednotce) s platností od určitého data ve vybrané měně. U ceny můžeme definovat Typ ceny. Při výpočtu plánovaných nákladů a výnosů na projektu se poté bere typ ceny (tedy ceny zdroje, které mají tento typ ceny), který je vyplněný v nastavení knihy projektů. Typ ceny se nevyplňuje, pokud není vyplněn ani v nastavení knihy Projektů.

pic_4340

Obr.: Ceny zdroje

Po INSERT v režimu změna se údaje zadávají na formuláři Cena zdroje:

pic_3597

Obr.: Formulář Ceny zdroje

Book Contents

Book Index

Fronta práce

Na záložce Fronta práce se zobrazují fronty práce a výkazy práce spadající do období definovaného v pravém panelu - v rozsahu položek. Údaje jsou zde pouze zobrazeny, není možné je editovat.

pic_4551

Obr.: Zdroj - fronta práce

Book Contents

Book Index

Výkazy práce

Záložka Výkazy práce zobrazuje všechny výkazy práce daného zdroje a je odtud napočítán také sloupec Vykázáno do záložky Kapacitní plán .

pic_4916

Obr.: Výkazy práce pro daný zdroj

Book Contents

Book Index

Kapacitní plán

Kapacitní plán zdroje je přehled celkových kapacit, požadavků, volných kapacit a vytížení zdrojů. Údaje zobrazuje za zvolené období podle rozsahu položek na pravém panelu s možností členění podle typu agregace (dny, týdny, dekády, ..). Časové údaje zobrazuje podle vybrané časové jednotky (den, hod, min, týden)

pic_4552

Obr.: Kapacitní plán zdroje

Popis sloupců:

Zkratka

Zkratka období podle vybraného typu agregace.

Kapacita

Celková kapacita zdroje, která se počítá ze zadaného kalendáře na zdroji.

Požadavky

Požadavky se načítají z fronty práce.

Vykázáno

Hodnoty ve vykázáno se načítají z výkazů práce.

Zkratka

Časová jednotka, ve které jsou údaje zobrazeny.

Vytížení

Grafické zobrazení vytížení zdroje v daném období. Barva se může měnit dle nastavení pole Vytížení v základních údajích. Pokud dojde většímu vytížení (přetížení), než je zde nastaveno, pak se barva zobrazení změní.

V preview zdroje se zobrazí černý křížek, pokud alespoň v jedné položce je kapacita nižší než pozadavky (s ohledem na zadané procento Využití zdroje na první straně zdroje):

pic_4602

Obr.: Prewiew zdroje při přetížení v některé z položek

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu zdrojů je možné vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na doklady v rámci IS K2. Bližší popis práce s dokumenty a doklady je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Kalendář Projektu

V knize Kalendář projektu se definují kalendáře, které se využívají pro sledování kapacit zdrojů projektu.

Rozsah kalendářů nastavujeme v pravém dolním rohu. Toto nastavení ovlivňuje možnost editace položek kalendáře. Mimo nastavené období položky editovat nelze.

pic_4544

Obr.: Kalendář Projektu

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_4545

Obr.: Kalendář Projektu - základní údaje

Popis polí:

Zkratka, Popis, Typ

Základní informace o kalendáři.

Základní údaje kalendáře

 

 

Pracovní režim

Výběr z číselníku režimů kalendáře.

 

Týdenní pracovní doba

Průměrný počet hodin práce za týden.

 

Denní pracovní doba

Průměrná délka směny.

 

Počet směn / týden

Průměrný počet směn v týdnu

 

Přestávka

Délka přestávky

Údaje o směnách dle nastaveného datumu

Zobrazují se součty za nastavený rok, mzdové období a týden v kalendáři.

 

Rok

Hodiny roku celkem (dle nastaveného rozsahu položek)

 

Měsíc

Součet hodin v měsíci (v měsíci dle nastaveného data)

 

Týden

Součet hodin v týdnu (v týdnu dle nastaveného data)

Tlačítko Zobrazit kalendář slouží k otevření komponenty kalendáře, kde jsou zobrazeny jednotlivé vygenerované směny. V kaledáři lze po měsících listovat. Pokud je zadáno na jeden časový úsek více položek, pak se v kalendáři zobrazuje ta, která má větší prioritu.

pic_4546
Obr. : Kalendář projektu - zobrazené směny

Book Contents

Book Index

Definiční položky

Slouží k hromadnému definování kapacit ve zvoleném období. Zadáním definiční položky se vygenerují jednotlivé položky (směny) kalendáře.

pic_4547

Obr.: Definiční položky kalendáře

Údaje na položce lze měnit (Enter ve stavu Změna) jen v případě, pokud je interval vytváření položek uvnitř nastaveného rozsahu položek kalendáře.

Definiční položky vkládáme pomocí klávesy Insert.

pic_4548
Obr.: Definiční položka

Popis polí:

Typ položky

Položka může být pouze typu "časový fond" nebo "Den".

Popis

Popis položky kalendáře. Jedná se o povinný údaj.

Priorita

Výběr z číselníku priorit. Pomocí priorit řešíme nadřazenost a podřazenost položek. Pro potlačení všech položek je nutné přidat s vyšší prioritou záznam typu "Den".

Popis

Popis položky kalendáře.

Typ čas. úseku

Výběr typu časového úseku nebo dne. Pole má informativní charakter.

Trvání

Trvání časového úseku v hodinách.

Více

Pod tlačítkem Více je možné zadat upřesnění týkající se zadávané směny. O jaký typ směny se jedná a pod.

pic_4550

Obr.: Více

Způsob opakování při vytváření položek

V této části definujeme způsob opakování položky kalendáře. Jak často se má položka opakovat v daném rozsahu.

Akceptované dny při vytváření položek

Výběr, ve kterých dnech se položky vytvoří.

Interval automatického vytváření položek

Určení intervalu, ve kterém se vytvoří položky kalendáře.

Počet zdrojů

Počet zdrojů, který máme k dispozici v daném období.

 

 

Book Contents

Book Index

Externí kalendáře

Tato strana obsahuje dodatečné připojené kalendáře. Připojit lze jak jiný kalendář projektu, tak také Kalendář svátků a speciálních dnů. Nejčastější využití připojení kalendáře je pro potlačování položek vlastního kalendáře na určité období či dny.

Potlačování kapacit se řídí zadanou prioritou položek. Položky s vyšší prioritou potlačí položky s prioritou nižší. Položky typu "Den" se stejnou prioritou jako položky typu "časový fond" mají přednost.

Kalendáře vkládáme pomocí klávesy Insert.

pic_4549

Obr.: Externí kalendáře