Book Contents

Book Index

Manažerské přehledy

Book Contents

Book Index

Manažerská nadstavba K2 OLAP

Book Contents

Book Index

Úvod do OLAPu

Pro vyhodnocování dat IS K2 můžeme použít standardní prostředky IS K2, anebo specializované systémy pro vyhodnocování dat z datového skladu. Pro druhou možnost IS K2 nabízí manažerskou nadstavbu OLAP postavenou na serveru Microsoft SQL 2005 a vyšší. 

Přednosti manažerské nadstavby pro uživatele:

 1. Možnost předdefinování požadovaných výstupů a pohledů.
 2. Vyhodnocení mohou běžet na pozadí nezávisle na chodu vlastního informačního systému.
 3. Prezentované výsledky jsou okamžitě k dispozici díky jejich uložení ve speciální databázi.

V K2 OLAP se analyzují zdrojová data aktuální v době exportu dat. Pokud dojde např. k vystavení nebo zaplacení některé z faktur a nejsou aktualizována zdrojová data v OLAPu, změny se v daném pohledu neprojeví.

Pozn.: Pokud v Parametrech uživatele zatrhneme pole Zobrazovat stranu O – pohledy v OLAPu, můžeme na straně 'O' (nikoliv 0) v některých číselnících a modulech vytvářet tytéž pohledy jako v prohlížeči OLAP.

Upozorňujeme, že uživatel, který exportuje OLAP musí mít nastaveno právo Správce\Vlastní firmy\Zobrazovat všechny vlastní firmy. Pokud uživatel exportující OLAP toto právo nemá, nemusí být některé číselníky v OLAPu kompletní a mohou vznikat datové nekonzistence.

OLAP parametry:

OLAP parametry umožňují nastavení chování manažerské nadstavby OLAP a nastavení jednotlivých kostek. Parametry ovlivňující chování nadstavby OLAP nazýváme Obecné parametry a zobrazíme je tak, že si v nabídce parametrů vybereme položku Obecné.

pic_2132

Obr.: Výběr parametrů kostky

Ikony OLAP parametrů:

Ikona parametru zapínajícího, nebo vypínajicího export kostky.

pic_370i

Ikona parametru zapínajícího nebo vypínajícího export osy.

pic_341i

Ikona parametru nastavuje libovolnou funkci mimo výše uvedené.

Obecné OLAP parametry:

Název

Popis

Typ

Hodnota

DatumOd

Hodnota určí počáteční datum pro Časovou osu.

Date

1.1.1993

DatumDo

Hodnota určí konečné datum pro Časovou osu.

Date

31.12.2011

DatumArchivu

Datum archivní část dat. Používá se pro Audit v OLAPu. Doklady se zkopírují do porovnávací tabulky, vzniknou auditační tabulky.

Date

1.3.1993

DatumKontroly

Datum kontrolované části dat. Používá se pro Audit v OLAPu. Doklady se zkopírují do porovnávací tabulky, kontrolují se hodnoty, které byly změněny a datum změny - vzniknou auditační tabulky. Kontrolují uzavřené periody a minulý periody v nákupu, prodeji a pokladních dokladech.

Date

31.12.2010

DMServerName

Jméno serveru s SQL databázi. Pokud není hodnota vyplněna, použije se hodnota z textového souboru K2.ini.

String

 

DMCatalog

Jméno hlavního katalogu SQL. Pokud není hodnota vyplněna, použije se hodnota z textového souboru K2.ini.

String

 

DSOServerName

Jméno serveru OLAP. Pokud není hodnota vyplněna, je shodná SQL serverem.

String

 

DSODatabase

Jméno databáze OLAP. Pokud není hodnota vyplněna, použije se hodnota z SQL katalogu a přidá se k názvu _Firma_DM.

String

 

PVFactStruct

Popis struktury osy - přijatá/vydaná faktura.

String

 

PopisPracDnu1

Pro časovou osu počet pracovních dnů v jednotlivých měsících roku.

String

 

PopisPracDnu2

Pro časovou osu počet pracovních dnů v jednotlivých měsících roku.

String

 

PopisPracDnu3

Pro časovou osu počet pracovních dnů v jednotlivých měsících roku.

String

 

ZkratkaZbozi

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se zboží dle zkratky.

Boolean

Vypnuto

PocetVeZbozi

Pro osu zboží berou skupiny po 500.

Integer

500

PocetZnPrefixuVeZbozi

- N znaků zkratky/popisu .

Integer

5

PocetVZakaznik

Pro osu zákazník berou skupiny po 500.

Integer

500

Hmotnost

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostek Faktury přijaté, Faktury vydané a Sladová karta míra Hmotnost.

Boolean

Vypnuto

Popis_RabSk

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se produktové skupiny dle Popisu.

Boolean

Vypnuto

BehBezFactI

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, negenerují se tabulky Fact1 (pokusný běh).

Boolean

Vypnuto

BehBezFact

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, negenerují se tabulky Fact (pokusný běh).

Boolean

Vypnuto

K2ServerName

Jméno serveru s databázi K2. Pokud není hodnota vyplněna, použije se implicitní hodnota z K2.ini.

String

 

K2Catalog

Jméno katalogu K2 SQL. Pokud není hodnota vyplněna, použije se implicitně hodnota z textového souboru K2.ini.

String

 

TydnyNPS

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky Nákup, Prodej, Sklad, Aktivity týdenní časová osa.

Boolean

Vypnuto

NezobrazovatRec

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, nezobrazují se počty záznamů.

Boolean

Vynuto

ZboziLangProp

Doplňková vlastnost pro zboží - implicitně se negeneruje, jinak se generuje číslo jazyka.

Integer

0

RoleK2All

Oddělený seznam uživatelů.

String

 

NoGauge

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, nezobrazují se informace o exportu.

Boolean

Vypnuto

FormaObjedn

Pokud je hodnota ve stavu Zapnuto, vytvoří se osa Forma objednávky.

Boolean

 

Pracovnik

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vytvoří se osa Pracovník v kostkách Nákup, Prodej, Sklad, Náklady a výnosy, Aktivity, Partneři.

Boolean

Vypnuto

SPS_ItemCode1

Vytvoření osy pro ItemCode1.

Boolean

Vypnuto

SPS_ItemCode1Popis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se ItemCode dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto zobrazí se ItemCode dle Zkratky.

Boolean

Vypnuto

SPS_ItemCode2

Vytvoření osy pro ItemCode2.

Boolean

Vypnuto

SPS_ItemCode2Popis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se ItemCode dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto zobrazí se ItemCode dle Zkratky.

Boolean

Vypnuto

ZkratkaZakaznik

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se Zákazník dle Zkratky.

Boolean

Vypnuto

ExportAdresatu

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportují se Adresáti.

Boolean

Vypnuto

MenaStruc

Popis struktury osy Měna.

String

 

Osa Zpusob Platby

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Způsob platby do kostek Nákup, Prodej, Objednávky a Zakázky.

Boolean

Vypnuto

Import dat z archivu

Pokud je hodnota ve stavu Zapnuto, importují se data z archivu.

Boolean

Vypnuto

RegionCD1

Pokud je hodnota ve stavu Zapnuto, plní se region dle CD1, pokud není CD1 vyplněno plní se region dle CD0. Současně je nutné mít nastavený parametr ExportAdresatu na hodnotu Zapnuto, aby došlo k exportu adresátu.

Boolean

Vypnuto

StromoveOsyNaLinearni

Pokud je hodnota ve stavu Zapnuto, přepnou se stromové osy na lineární.

Boolean

Vypnuto

Regiony_DelkaZkr_Stat

Hodnota určuje délku zkratky Státu ve Spestru. Implicitně hodnota 2.

Integer

2

Regiony_DelkaZkr_Kraj

Hodnota určuje délku zkratky Kraje ve Spestru. Implicitně hodnota 5.

Integer

5

Regiony_ZahrnoutOdDel

Hodnota určuje, do jaké délky zkratky se berou položky jako listy. (Jestli se kraje a Státy stát taky listy). Deafault = Regiony_Delka_Zkr_Kraj

Integer

5

Aggregation

Hodnota určuje procento vytvořených agregací.

Integer

30

Sekvenční plnění exportu

Export na DM server probíhá sekvenčně. Pomalejší než SQL export. Vhodný pro export mezi dvěma servery.

Integer

Automaticky

Analyses services language

Nastavení jazyka pro Analyses services

String

1033

Analyses services collation

Nastavení třízení pro Analyses services

String

Czech_CI_AS

Typ SQL Serveru

Hodnota určuje typ SQL. Implicitně je hodnota nastavena na automaticky. Další možnosti jsou MS SQL 2000 - 2008 a Oracle 10g.

Integer

Automaticky

Typ AS Serveru

Hodnota určuje typ SQL. Implicitně je hodnota nastavena na automaticky. Další možnosti jsou MS SQL 2000 - 2008 a Oracle 10g.

Integer

Automaticky

Míry v měně

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vytvoří se míry v kostkách Nákup a Prodej, které udávají hodnoty v aktuální měně.

Boolean

Vypnuto

Integrování chyb v datech při O2

Pokud se vyskytne při procesování kostek na Analysis services 9.0 a vyšší chyba v datech, pak je ignorována a proces se provádí dále.

Boolean

Vypnuto

Den v týdnu

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vytvoří se osa Den v týdnu.

Boolean

Vypnuto

ReferecniZakaznik

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vytvoří se v ose Zákaznik1 závislost přímo na nadřízeném zákazníkovi (pole CD1). Aby bylo možné vyhodnocovat nadřízeného zákazníka v OLAPu, je nutné zapnout parametr CD1 jinak se nevygeneruje osa Zakaznik1.

 

Boolean

Vypnuto

Typ zboží

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se osa Typ zboží.

Boolean

Vypnuto

Způsob odběru

Pokud je tento parametr ve stavu Zapnuto, doplní se do kostek Zakázky a Objednávky osa Způsob odběru.

Boolean

Vypnuto

Účty - jazykové názvy

Parametr pro určení čísla jazyku z jazykových názvů. V kostce Hlavní kniha se tento jazykový překlad zobrazí u jednotlivých účtů.

Integer

0

Datum vystavení v Zak/Obj

Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu Zapnuto vytvoří se nová časová osa dle data v kostkách Zakázky a Objednávky.

Boolean

Vypnuto

Časovka s pololetími

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, přidá se pololetí do Časové osy základní.

Boolean

Vypnuto

Kontrolovat doménové jména uživatelů v rolích

Zapnuto - kontroluje se existence jména doménových uživatelů v roli. Chyby jsou zapisovány do logu.

Boolean

Zapnuto

Zobrazit vlastní firmy

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, zobrazí se v kostkách OLAPu osa Vlastni firmy.

Boolean

Vypnuto

Automaticky posouvat konec časové osy

Hodnota v tomto parametru udává počet měsíců, od aktuálního data, pro konec časové osy. Pokud je v tomto parametru uvedena 0, bere se pro konec časové osy hodnota z parametru Datum Do. Hodnota z parametru Datum Do má prioritu také v případě, že je větší než hodnota, uvedená v tomto parametru.

Integer

12

Osa Druh zboží

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, přidá se celá osa Druh zboží. Tato osa není závislá na virtuální ose Druh ze zboží.

Boolean

Zapnuto

Datum dodání týdení osa

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, přidá se osa Datum dodání (týdení).

Boolean

Vypnuto

Datum Vystavení týdení osa

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, je osa Datum vystavení týdení.

Boolean

Vypnuto

Akceptovat více měn v mandantovi

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, je akceptována měna dokladu dle měny nastavené pro jednotlivé firmy v mandantovi.

Boolean

Zapnuto

Osa Kontaktní osoba do FaVyProdej

Pokud je tento parametr nataven na hodnotu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Kontaktní osoba.

Boolean

Vypnuto

Osa Eshop do FaVyProdej

Pokud je tento parametr nataven na hodnotu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Eshop.

Boolean

Vypnuto

Osa Značka zboží

Pokud je tento parametr nataven na hodnotu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Značka zboží.

Boolean

Vypnuto

Osa Zákazník z kódu zakázky

Pokud je tento parametr nataven na hodnotu Zapnuto, doplní se do kostek Hlavní kniha a Výroba osa Zákazník z kódu zakázky.

Boolean

Vypnuto

Osa Datum dodání v Zak

Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, doplní se do kostky Zakázky osa Datum dodání.

Boolean

Vypnuto

Zobrazit všechny vlastnosti na dimenzích

Tento parametr je určen pro nový prohlížeč kostek. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, zobrazí se na všech osách všechny dostupné vlastnosti (property).

Boolean

Zapnuto

Osa partner zobrazí zkratku místo názvu

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, zobrazí se na ose Partner zkratka partnera. V opačném případě je to název.

Boolean

Vypnuto

Kód 1 jako lineární

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, vytvoří se osa Kód 1 jako jednoúrovňová a je setříděna dle názvu nebo popisu (dle nastavení osy).

Boolean

Vypnuto

Kód 2 jako lineární

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, vytvoří se osa Kód 2 jako jednoúrovňová a je setříděna dle názvu nebo popisu (dle nastavení osy).

Boolean

Vypnuto

Středisko jako lineární

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, vytvoří se osa Středisko jako jednoúrovňová a je setříděna dle názvu nebo popisu (dle nastavení osy).

Boolean

Vypnuto

Kód zakázky jako lineární

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, vytvoří se osa Kód zakázky jako jednoúrovňová a je setříděna dle názvu nebo popisu (dle nastavení osy).

Boolean

Vypnuto

Kód zboží jako lineární

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, vytvoří se osa Kód zboží jako jednoúrovňová a je setříděna dle názvu nebo popisu (dle nastavení osy).

Boolean

Vypnuto

ProjectCube

Parametr pro zapnutí kostky Výkaz práce projektů.

Boolean

Vypnuto

Použít osu Kód3 (Kód4, Kód5, Kód6)

Pokud jsou tyto parametry nastaveny na hodnotu Ano, zařadí se do některých kostek tyto analytické osy.

Boolean

Vypnuto

Kód3 (Kód4, Kód5, Kód6) jako lineární

Pokud jsou tyto parametry nastaveny na hodnotu Ano, budou uvedené osy lineární. U těchto os pak není evidována stromová struktura.

Boolean

Vypnuto

Kód3 (Kód4, Kód5, Kód6) použít popis

Po nastavení parametru na hodnotu Ano, se použíje u těchto os hodnota z pole Popis nikoliv z pole Zkratka.

Boolean

Vypnuto

Kód3 (Kód4, Kód5, Kód6) uživatelský název

Pomocí tohoto parametru je možné zadat uvedeným osám uživatelský název.

String

 

Dimenze účtů s úrovněmi

Do kostky Hlavní kniha doplní novou dimenzi Účty. Jedná se o osu, která v sobě zahrnuje jednotlivé úrovně.

Boolean

Vypnuto

Řádky EA změna výpisu

Po zapnutí parametru dojde k úpravě výpisu ekonomických analýz tak, aby více vyhovoval požadavkům zákazníků.

Boolean

Vypnuto

Dimenze Zboží a Zákazník bez úrovně setřídění

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, zruší se seskupení zboží a zákazníků na těchto osách do skupin dle nastavení parametrů PocetVeZbozi a PocetVZakaznik.

Boolean

Zapnuto

Kód1 uživatelský název

Parametr umožní nadefinovat uživatelský název pro osu Kód1.

String

Kód 1

Kód2 uživatelský název

Parametr umožní nadefinovat uživatelský název pro osu Kód2.

String

Kód 1

OblastCD1

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, plní se region dle pole CD1. Podmínkou je také to, že je pole CD1 vyplněno. V případě, že není berze se CD0.

Boolean

Vypnuto

Fiskální časová osa

Parametr zobrazí v kostkách prodeje a v kostce Hlavní kniha osu Fiskální rok.

Boolean

Vypnuto

První měsíc fiskální časové osy

Parametr udává číslo měsíce, kdy začíná fiskální rok.

Integer

3

Book Contents

Book Index

Vyhledávání na ose

Tato funkce slouží pro vyhledávání záznamů na osách. Pomocí této funkce je možné záznamy na osách vyhledávat a také korigovat jejich nastavení (zatržení), v případě, že je osa umístěna ve filtru. Funkci Hledání na ose spustíme kombinací kláves Ctrl+F.

pic_3316

Obr.: Formulář Hledání na ose

Popis polí:

Osa

Osa, na které se bude vyhledávat.

Hledaný text

Hledaný text.

Hledání

Stiskem tohoto tlačítka dojde k vyhledání záznamů na vybrané ose.

Nalezeno

V této části formuláře jsou uvedeny záznamy, nalezené na vybrané ose. Pomocí zatrhávacích polí u těchto záznamů je možné korigovat zařazení těchto nalezených záznamů do filtru.

Přidej všechny nalezené do filtru

Všechny nalezené záznamy zařadí do filtru, tzn., tyto záznamy budou ve filtru zatrženy.

Odeber všechny nalezené z filtru

Všechny nalezené záznamy budou z filtru vyřazeny, tzn., nebudou zatrženy.

Vyprázdni celý filtr

Všechny záznamy budou z filtru vyřazeny, tzn., nebudou zatrženy.

Přidej všechno do filtru

Všechny záznamy budou zařazeny do filtru, tzn., budou zatrženy.

Book Contents

Book Index

Konfigurace analytických os

Funkci Konfigurace analytických os lze spustit ze stromového menu Správce - Analytické osy.

pic_5379

Obr.: Formulář funkce Konfigurace analytických os

Po zapnutí volby Používat u jednotlivých analytických os se v těchto číselnících budou zobrazovat záložky Položky a Vyhodnocení.

Do pole Výchozí zobrazení číselníku se zvolí jeho výchozí zobrazení (Strom/Tabulka). Pokud uživatel poprvé otevře daný číselník, použije se zobrazení podle tohoto nastavení. Uživatel má ale stále možnost se přepnout na druhé zobrazení a tato volba se mu zapamatuje.

Po stisknutí tlačítka Zobrazit strom se zobrazí stromová struktura číselníku. Pořadí záznamů ve stromu u analytických os lze měnit pomocí kláves Ctrl+Shift+UP/DOWN nebo přetahováním myší. Můžeme přímo definovat a upravovat stromovou strukturu v návaznosti na OLAP.

Po stisknutí tlačítka Strom OLAP se zobrazí stromová struktura osy v OLAPu (tento strom lze přenést do číselníku v K2).

pic_4272

Obr.: Konfigurace analytických os - Strom OLAP (kódy zboží)

Po spuštění tlačítka Přenést uzel se do příslušného číselníku analytické osy přidá záznam shodný s názvem aktuálního uzlu a do všech záznamů, které jsou v uzlu zařazeny, se nově vytvořený záznam přidá jako Nadřízený. Pokud již v číselníku existuje záznam se stejnou zkratkou jako je název uzlu, do zkratky se přidá "_OLAP". Provedené změny uložíme stisknutím tlačítka Uložit strom.

Po spuštění tlačítka Přenést všechny uzly se výše popsaná akce provede pro všechny uzly stromu OLAP.

Book Contents

Book Index

Práva uživatelů na kostky a dimenze

Přístup ke kostkám je možné nastavit jednotlivým doménovým uživatelům prostřednictvím rolí. V rámci těchto rolí můžeme sdružovat libovolný počet doménových uživatelů a nastavit jim oprávnění na vybrané kostky, případně povolit přístup k vybraným prvkům dimenzí.

Práva uživatelům přidělujeme pomocí funkce č. 1104 - OLAP práva uživatelů na kostky a dimenze. Tuto funkci je možné přidat, jako tlačítko, na plochu IS K2 a lze ji spouštět také ze stromového menu OLAPu. Uživatel provádějící konfiguraci přístupu prostřednictvím této funkce, musí mít nastaveno právo Změna parametrů pro OLAP.

Po spuštění se zobrazí formulář, kde je uveden seznam všech nadefinovaných rolí.

pic_3358

Obr.: Seznam nadefinovaných rolí

Book Contents

Book Index

Role

Novou roli vytvoříme pomocí ikony pic_130i nebo klávesy Insert. Zobrazí se formulář s několika záložkami, kde definujeme veškeré aspekty dané role a přístupu ke kostkám.

Na záložce Role je možné nastavit její název v poli Název role.

pic_3359

Obr.: Záložka Role

Book Contents

Book Index

Uživatelé v roli

Na této záložce zadáváme roli její doménové uživatele. Zde přiřazení uživatelé budou moci prostřednictvím této role přistupovat ke kostkám Olapu.

pic_3360

Obr.: Záložka Uživatelé v roli

Uživatele zde přiřadíme pomocí klávesy Insert a zadáním jeho názvu do pole Doménové jméno uživatele.

pic_3361

Obr.: Doménové jméno uživatele

Book Contents

Book Index

Přístupné kostky pro uživatele v roli

Tato záložka slouží pro nastavení přístupu ke kostkám pro uživatele dané role.

pic_3362

Obr.: Přístupné kostky pro uživatele v roli

V části formuláře Dostupné záznamy se vždy nabízí všechny dostupné zprocesované kostky. Přístup k vybrané kostce pak nastavíme tak, že položku přesuneme do pravé části formuláře Vybrané záznamy. Uživatelé pak budou mít, vždy přes vytvořenou roli, přístup ke všem kostkám zařazeným do části Vybrané záznamy.

Book Contents

Book Index

Omezení dimenzí na konkrétní prvky

Jednotlivým doménovým uživatelům je možné přidělit právo na celou kostku. Těmto uživatelům můžeme dále povolit přístup pouze k některým prvkům dimenzí vybraných kostek. K tomu slouží záložka Omezení dimenzí na konkrétní prvky.

Omezení pro jednotlivé dimenze vkládáme jako položky do pravé části formuláře.

pic_3363

Obr.: Omezení dimenzí na konkrétní prvky

Novou položku (omezení) zde vložíme pomocí ikony pic_130i nebo klávesy Insert.

pic_3364

Obr.: Omezení dimenzí na konkrétní prvky

Popis polí

Kostka

Pole pro výběr kostky. Je zde nutné vybrat kostku, ke které má daná role povolen přístup (na záložce Přístupné kostky pro uživatele v roli). Tato kostka pak slouží pro zadávání povolených prvků. Nelze definovat práva na členy, pokud nemáme k dispozici právo na celou kostku! Vytvořené omezení platí ve všech ostatních kostkách s těmito prvky. Pokud zde např., vyberu kostku FaVyProdej a omezím prvky přes dimenzi Časová osa základní, bude toto omezení platné ve všech kostkách, ke kterým má daná role přístup, a ve kterých je Časová osa základní.

Jméno dimenze

Dimenze, jejíž prvky budeme vybírat a definovat tak jejich dostupnost uživatelům role.

Atribut v dimenzi

Atributy (vlastnosti) prvků dimenze. Vždy je nutné vybrat atribut na stejné úrovni jako prvek, tzn., pokud chceme omezit např. časovou osu základní pouze na některé roky je nutné jako atribut také vybrat Roky.

Skrýt celkové součty

Pokud je toto pole zatrženo, budou mít uživatelé dané role dostupné celkové součty, pouze za vybrané (dostupné) prvky dimenze. Pokud není pole zatrženo, jsou uživatelům k dispozici celkové součty za všechny prvky dimenze.

Prvky dimenze, které budou mít uživatelé role přístupné vybíráme pomocí tlačítka Výběr povolených prvků. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí seznam všech dostupných prvků vybrané osy.

pic_3365

Obr.: Seznam prvků

Zatržením těchto prvků bude přístup uživatele omezen (např. pouze na některé roky, střediska, atd.). Doménoví uživatelé v roli pak budou mít vždy přístup pouze ke zde zvoleným prvkům dimenze.

Book Contents

Book Index

Omezení zobrazovaných měr

Jednotlivým doménovým uživatelům je možné definovat zobrazení kostek. Dle těchto povolených kostek uživatelům můžeme omezit přístup k mírám kostky resp. definovat pouze ty míry, které mají být uživateli zobrazeny. K tomu slouží záložka Omezení zobrazovaných měr.

Omezení pro jednotlivé míry vkládáme jako položky do pravé části formuláře. Pro každou kostku je možné definovat pouze jeden řádek.

pic_3947

Obr.: Omezení zobrazovaných měr

Novou položku (omezení) zde vložíme pomocí ikony pic_130i nebo klávesy Insert.

pic_3948

Obr.: Nastavení povolených měr

Popis polí

Kostka

Pole pro výběr kostky. Je zde nutné vybrat kostku, ke které má daná role povolen přístup (na záložce Přístupné kostky pro uživatele v roli). Tato kostka pak slouží pro zadávání povolených měr. Nelze definovat práva na členy, pokud nemáme k dispozici právo na celou kostku! Vytvořené omezení platí ve všech ostatních kostkách s těmito prvky.

Povolené míry

Míry, jejíž prvky budeme vybírat a definovat tak jejich dostupnost uživatelům role.

pic_3949

Obr.: Povolené míry

Book Contents

Book Index

Export a Import nastavení práv

Nastavení práv pro přístup uživatelů ke kostkám, lze exportovat do souboru "*.XML" a následně importovat do IS K2. Takto je zajištěn přenos tohoto nastavení, např. mezi mandanty nebo mezi jednotlivými IS K2. Exportovat lze veškerá nastavení jako celek, nebo lze provést export na úrovni role. Takovým způsobem pak můžeme přenášet mezi mandanty nastavení jednotlivých rolí.

Funkci pro export nastavení práv olapu spustíme pomocí ikony . Otevře se dialogové okno, kde zvolíme název "*.XML" souboru a vybereme složku, do které chceme tento soubor uložit. Do vzniklého "*.XML" souboru se uloží nastavení práv se všemi aspekty, tzn., s nastavením práv na kostky, míry, případně na prvky jednotlivých dimenzí.

Následný import pak provedeme pomocí ikony pic_200i. Při importu je nutné jen vybrat "*XML" soubor s nastavením a import dokončit.

Book Contents

Book Index

Příklady použití některých obecných parametrů
Parametry DatumOd a DatumDo

Pomocí parametrů nastavujeme časový rozsah exportovaných dat do nadstavby OLAP.

Nejmenší možná nastavitelná časová perioda je jeden den.

Pokud nastavíme rozsah na jeden den, exportují všechna data, která v daný den vznikla až do doby spuštění exportu dat do OLAPu.

pic_2132

Obr.: Nastavení parametrů pro export do Olapu

Parametr Míry v měně

Parametr Míry v měně vytvoří v kostkách Nákup (FaPrNakup) a Prodej (FaVyProdej) míry v aktuální měně.

Abychom mohli míry v měně lépe rozlišit, je nutné v kostce Nákup zapnout parametr MenaFaPrNakup a v kostce Prodej zapnout parametr MenaFaVyProdej

Příklad použití Míry v měně

V kostce Prodeje vytvoříme pohled, v kterém budeme sledovat prodané zboží ve vybraném období a vybraných měnách.

Postup

pic_2297

Obr.: Pohled - Zobrazení obratu zboží dle vybrané měny.

Parametr Forma objednávky (FormaObjedn)

Parametr Forma objednávky vytvoří v kostkách Objednávky, FaVyProdej, Náklady a Výnosy a Zakázky osu Forma objednávky.

Příklad použití osy Forma objednávky:

V kostce Zakázky vytvoříme pohled, v kterém budeme porovnávat počet zakázek jednotlivého zboží dle formy objednávky.

Postup

pic_2298

Obr.: Pohled - Počet zakázek jednotlivého zboží dle formy objednávky

Parametr Struktura osy Měna (MenaStruc)

Parametrem definujeme v měnu v kostkách Faktury vydané prodej (FaVyProdej) a Faktury přijaté nákup (FaPrNakup), kterou používáme v K2, ale není exportována do OLAPu.

Tyto měny bývají zařazovány pod skupinu K2 empty a K2 error.

Abychom mohli osu Měny ve výše uvedených kostkách použít, je nutné mít zapnuty parametry MenaFaVyProdej a MenaFaPrNakup.

Definice parametru MenaStruc - Přidání měny SK

Příklad definice měny stringovým zápisem: VšechnyMěny, VšechnyMěny, Měna, Skupiny měn;(US:$)(EU:EUR)(TU:Kč)(O:-)(SK:Sk)

Příklad použití osy Struktura osy Měna:

V kostce Faktury vydané prodej vytvoříme pohled, který nám bude zobrazovat obrat zboží, které bylo prodáno v měně SK.

Postup

pic_2306

Obr.: Pohled Obrat prodaného zboží dle vybrané měny

Book Contents

Book Index

Knihovny pro manažerské přehledy

Pro správné fungování IS K2 a jeho komunikaci s Analytickou službou, v případě práce s dashboardy i konfigurací práv na kostky OLAPu a dalších modulů, je nutné mít nainstalované knihovny pro správu a komunikaci. Jedná se o Microsoft® SQL Server® ADOMD.NET a Microsoft® SQL Server® 2012 Analysis Management Objects. Vyhledat tyto knihovny je možné pomocí webového vyhledávače po zadání textu Feature Pack SQL Server.

Tyto knihovny IS K2 primárně vyhledává v systému uživatele. Pokud zde nejsou nalezeny, použijí se knihovny distribuované s verzí IS K2. Jedná se o "Microsoft.AnalysisServices.dll" a "Microsoft.AnalysisServicesAdomdClient.dll" komunikující z verzí SQL serveru 2008 R2.

Upozorňujeme uživatele, že tyto knihovny nemusí komunikovat se všemi dostupnými verzemi SQL serveru, proto doporučujeme lokální instalaci uvedených knihoven pro konkrétní používanou verzi SQL serveru!

Pro funkčnost detailu záznamů v OLAPu (Drillthrough) je nutné mít na klientských stanicích nainstalován Analysis Services OLE DB Provider odpovídající správné verzi Microsoft SQL Serveru. Podporované verze provideru jsou:

Book Contents

Book Index

Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka slouží k vytváření pohledů, pro vyhodnocování nad analytickou databází (kostkami OLAPu), a také nad daty IS K2. Výhoda vyhodnocování nad analytickou databází spočívá zejména v jeho rychlosti. Výhodou požití kontingenční tabulky nad tabulkami IS K2 jsou pak vždy aktuální a reálna data.

Zástupce pro spuštění kontingenční tabulky nalezneme ve stromovém menu v sekci Analytické služby.

pic_4603

Obr.: Spuštění kontingenční tabulky

Po spuštění se zobrazí prostředí kontingenční tabulky. Zobrazí se pohled, který je uložen jako Výchozí. V případě, že výchozí pohled neexistuje, zobrazí se poslední uložený pohled.

pic_4604

Obr.: Prostředí kontingenční tabulky

Prostředí kontingenční tabulky se skládá ze tří základních obrazovek. Jsou to Oblasti přetažení, Seznam polí a Informační panel.

Book Contents

Book Index

Výběr datového zdroje

Nový pohled v rámci kontingenční tabulky vytvoříme pomocí ikony pic_939i, která se nachází v levém horním rohu tabulky a následně přes volbu Nový pohled. Dále se zobrazí formulář Nastavení připojení.

Tento formulář obsahuje dvě další záložky. Na první záložce jsou základní nastavení pro zdroj dat vyhodnocení. Velmi důležité pole je Typ zdroje dat. Zde volíme typ databáze pro vyhodnocování. Obsahuje možnosti:

MDX

pic_4606

Obr.: Nastavení připojení - MDX

V případě, že je jako Typ zdroje dat nastaven MDX, je zde dále možné vybrat kostku, nad kterou chceme pohled vytvářet. Výběr provedeme stisknutím tlačítka Výběr kostky. Zobrazí se seznam všech dostupných kostek, na které má daný uživatel právo. Po výběru požadované kostky se její název doplní do pole Kostka.

Volba Přebírat připojení podle konfigurace K2 slouží pro definici připojení k analytické databázi. Pokud je tato volba zatržena snaží se kontingenční tabulka připojit k analytické databázi dle konfigurace K2. V případě, že není tato volba zatržena, zobrazí se dále ve formuláři sekce Vlastní nastavení připojení v pohledu.

pic_4607

Obr.: Vlastní nastavení připojení v pohledu

Zde je pak nutné, v poli Analytický server, nastavit název serveru a v poli Katalog název katalogu s daty, nad kterými pohled vytváříme. Dané nastavení je pak poplatné konkrétnímu pohledu.

Realtime

Pokud nastavíme jako Typ zdroje dat hodnotu Realtime, vyhodnocujeme nad reálnými daty IS K2.

pic_4898

Obr.: Nastavení připojení - Realtime

V tomto případě je nutné v poli Datový modul nastavit tabulku (datový modul), nad kterou budeme pohledy vytvářet. Dále je zde možné nastavit filtr pro tento datový modul. Vyhodnocování pomocí kontingenční tabulky pak bude probíhat nad tímto filtrem. Nastavení filtru provedeme pomocí tlačítka Výběr filtru. Zobrazí se seznam všech vytvořených filtr vybraného datového modulu.

V poli Použít nadřízený datový modul určujeme, zda má kontingenční tabulka pracovat s datovým zdrojem definovaným ve zdroji dat, nebo s datovým modulem, který je právě aktivní v knize - bez úprav.

Potvrzení provedeme tlačítkem OK. Dojde k vymazání původního načteného pohledu a je možné vytvářet nový pohled.

Book Contents

Book Index

Popis prostředí kontingenční tabulky

Book Contents

Book Index

Oblasti přetažení

Po výběru datového zdroje, se vždy zobrazí prostředí kontingenční tabulky. Oblasti přetažení budou v tomto prostředí zcela prázdné.

pic_4608

Obr.: Prázdné oblasti přetažení kontingenční tabulky

Tyto Oblasti přetažení obsahují pole pro Řádky, pole pro Sloupce, pole pro Filtry a pole pro Míry. Do těchto polí (oblastí) vkládáme jednotlivé osy a míry vybraného datového zdroje a vytváříme tak požadovaný pohled.

Book Contents

Book Index

Seznam polí

V pravé části kontingenční tabulky je Seznam polí. Jsou zde uvedeny veškeré osy a míry zvoleného datového zdroje.

pic_4611

Obr.: Seznam polí datového zdroje

V horní části Seznamu polí jsou uvedena všechna součtová pole, tzn., míry. Tyto míry pak používáme při tvorbě pohledů.

Význam jednotlivých ikon součtových polí:

pic_940i - standardní míra, která je součástí kostky nebo tabulky IS K2.

pic_941i - kalkulovaná (počítaná) míra na serveru. Na tomto typu měr není možné zobrazit detail záznamů (drilltrhrough).

pic_942i - kalkulovaná (počítaná) míra uživatelem. Na tomto typu měr není možné zobrazit detail záznamů (drilltrhrough).

Ve spodní části seznamu polí je uveden seznam všech os, neboli dimenzí datového zdroje (kostky nebo tabulky) pracujeme. Z tohoto seznamu pak jednotlivé osy vybíráme a vkládáme do Oblastí přetažení v rámci pohledů.

Význam jednotlivých ikon u dimenzí:

pic_943i - hlavní uzel dané osy. Rozbalením tohoto uzlu si zobrazíme veškeré další úrovně osy. Je možné jej použít v pohledech. Pokud zařadíme do pohledu hlavní uzel, budou v pohledu viditelné všechny úrovně dané osy. Např., v případě časové osy, budou v pohledu viditelné roky, měsíce, čtvrtletí i dny. Jednotlivé úrovně pak nelze z pohledu odstranit. Odstraní se vždy celá osa se všemi úrovněmi.

pic_944i - jedná se o celou hierarchii osy. Tento uzel má pod sebou další úrovně dané osy. Pokud použijeme tento uzel v pohledu, zařadí se zde všechny úrovně dané osy a tyto úrovně je možné v pohledu dále rozpadat. Jednotlivé úrovně pak nebude možné z pohledu odstranit. Odstraní se vždy celá osa se všemi úrovněmi. Rozpadat se budou také vždy všechny další atributy, které jsou zařazeny pod tento uzel, tzn., např. čtvrtletí se bude dále rozpadat na měsíce a dny. Použití tohoto uzlu v pohledu je totožné jako použití hlavního uzlu dimenze.

pic_4612

Obr.: Použití celé hierarchie osy v pohledu

pic_946i - atribut obsahující více vrstev. Na těchto atributech je možné v pohledech v pohledech např. zobrazovat celkové součty. Tyto prvky, jsou v pohledech ve výchozím stavu, rozpadlé. Jednotlivé úrovně nelze z pohledu odstranit, lze pouze celý prvek najednou.

pic_5231

Obr.: Použití atributů osy pro report

pic_945i - jedná se o atribut osy. Tento uzel má pod sebou jednu úroveň dané osy. Tyto úrovně se dále v pohledu nerozpadají. Použitím těchto atributů můžeme jednotlivé úrovně přeskočit, např. tak, že do pohledu zařadíme úroveň roky a potom měsíce. Jednotlivé atributy je možné používat nezávisle na sobě.

pic_5235

Obr.: Použití atributu osy

pic_1023i - atribut osy obsahující pouze jednu vrstvu. Tyto prvky slouží primárně pro report. Nelze je dále rozbalit nebo sbalit. Lze zde zobrazovat celkové součty. Tuto úroveň je možné z pohledu samostatně odebrat.

pic_5236

Obr.: Použití jednovrstvých atributů v pohledu

pic_947i - pod tímto uzlem jsou dostupné další vlastnosti (property) dimenze. Tyto vlastnosti můžeme v pohledech použít stejným způsobem jako jednotlivé osy. S tímto úzce souvisí nastavení parametru pro export OLAPu Zobrazit všechny vlastnosti na dimenzích. Až poté co je tento parametr nastaven na hodnotu Ano a následně proveden export, zobrazí se na všech osách všechny dostupné vlastnosti (property).

pic_4643

Obr.: Vlastnosti osy zařazené do pohledu

Jednotlivé míry a osy, jejich úrovně, atributy nebo vlastnosti vkládáme v pohledech do prostoru kontingenční tabulky (oblasti přetažení). Princip spočívá v použití buď červených rozklikávacích prvků, se kterými je možné v tabulce dále pracovat, nebo zelených reportovacích. Není vhodné tyto typy prvků v pohledech kombinovat! Kontingenční tabulka je tedy určena pro report nebo další práci s použitím odlišných prvků.

Book Contents

Book Index

Informační panel

Poskytuje základní informace o pohledu (kontingenční tabulce).

pic_4652

Obr.: Informační panel kontingenční tabulky

Pokud je zdrojem dat analytická databáze, je v záhlaví informačního panelu uvedeno datum a čas exportu OLAPu. Dále je zde název databáze a serveru, kde jsou kostky exportovány, velikost kontingenční tabulky a čas dotazu. Ve spodní části informačního panelu je sekce Vybraný prvek. Zde je uveden název prvku, na kterém je umístěn kurzor myši a MDX výraz pro tento prvek.

V případě reálných dat je zde uveden datum a čas jejich načtení. Dále jsou zde rovněž informace o velikosti kontingenční tabulky a čas dotazu. Ve spodní části je pak název vybraného prvku a unikátní identifikace tohoto prvku.

Book Contents

Book Index

Principy práce s kontingenční tabulkou

Pohledy v rámci kontingenční tabulky vytváříme tak, že do polí pro řádky, sloupce nebo filtry vkládáme jednotlivé osy a míry. Manipulaci s těmito prvky provádíme jednoduchým přetažením myši nebo dvojím kliknutím levého tlačítka myši.

Platí zde pravidlo, že pokud nevložíme žádnou osu do polí pro řádky, nezobrazí se zde žádné hodnoty. Pohled tedy vždy musí mít vloženu minimálně jednu osu do řádkových polí. Až poté se vyčíslí použitá míra.

pic_4609

Obr.: Pohled s jednou zařazenou dimenzí v polích pro řádky

Jakmile vložíme dimenzi, nebo její hierarchii či atribut do oblastí přetažení, zobrazí se v záhlaví vždy ikona, představující její úroveň.

pic_4648

Obr.: Záhlaví osy v kontingenční tabulce

Pomocí pravého tlačítka myši na záhlaví osy si zobrazíme další možnosti pro práci s danou osou v kontingenční tabulce. Tyto možnosti se aplikují na celý sloupec (osu) v pohledu.

pic_4649

Obr.: Další možnosti pro práci s dimenzí v kontingenční tabulce

Dostupné možnosti:

Příklad: Nastavíme-li pro Časovou osu základní rozpad do úrovně Čtvrtletí, nebude se dále rozpadat na Měsíce a Dny. Bude se rozpadat druhá osa, v tomto případě Řady NaP (NákupProdej).

pic_5237

Obr.: Časová osa základní - omezení rozpadu do úrovně Čtvrtletí

Setřídění a filtrování

Menu pro Setřídění a filtrování obsahuje několik dalších možností.

pic_4650

Obr.: Menu Setřídění a filtrování

Popis možností setřídění:

Možnosti pro filtrování:

Všechny možnosti pro filtrování záznamů se zobrazí až po volbě setřídění. Nejdříve je tedy nutné zvolit správně setřídění záznamů a až poté je možné tyto záznamy na osách filtrovat pomocí zobrazení určitého počtu prvních nebo posledních záznamů.

Změna uživatelského názvu

V pohledech může uživatel měnit názvy použitých os, včetně všech jejich úrovní. Volba Změnit uživatelský název zobrazí formulář se seznamem všech úrovní dané osy.

pic_4775

Obr.: Seznam úrovní osy Časová osa základní

U všech těchto úrovní lze měnit uživatelský popis. Ten se pak zobrazuje jako název osy nebo její úrovně v pohledu. Změnu provedeme tak, že si zobrazíme detail položky, např. pomocí klávesy Enter nebo dvojím kliknutím myši. Zobrazí se formulář, kde v poli Uživatelský popis zadáme požadovaný popis (název) dimenze. Daný popis můžeme zadat v různých jazycích a do pohledu se pak doplní ten, dle nastavení jazyka uživatele.

pic_4776

Obr.: Uživatelský popis dimenze

Po potvrzení nastavení tlačítkem OK dojde k doplnění uživatelského popisu do pohledu.

pic_4787

Obr.: Upravený uživatelský popis osy v pohledu

Book Contents

Book Index

Další funkce kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka obsahuje další funkce, které jsou dostupné pomocí tlačítek v záhlaví prohlížeče (modrá horní lišta).

pic_948i Zpět - tlačítko pro vrácení akce o jeden krok zpět.

pic_1010i Zobrazovat pravítko - tlačítko pro zobrazení pravítka v pohledu kontingenční tabulky.

pic_949i Zobrazovat prázdné řádky - pomocí tohoto tlačítka, lze v pohledu zapnout, případně vypnout zobrazení prázdných řádků.

pic_950i Zobrazovat prázdné sloupce - pomocí tohoto tlačítka, lze v pohledu zapnout, případně vypnout zobrazení prázdných sloupců.

pic_1024i Přizpůsobit šířku sloupců – šířku sloupců je možné uživatelsky měnit. Pomocí tohoto tlačítka vrátíme veškeré provedené změny do výchozí podoby.

pic_1028i Zobrazit celkový součet v řádcích - přidá do řádků kontingenční tabulky celkový součet.

pic_1029i Zobrazit celkový součet ve sloupcích - přidá do sloupců kontingenční tabulky celkový součet.

pic_1011i Podmíněné formátování - tlačítko pro spuštění funkce podmíněného formátování kontingenční tabulky.

pic_1030i Načtení filtru z knihy - pomocí této funkce je možné do kontingenční tabulky načíst kontejner, který je vytvořen v knihách Dod./Odb., Zboží, Partneři, Kontaktní osoby. Podmínkou pro tuto funkci je umístění příslušné osy do kontingenční tabulky.

pic_951i Export do Excelu - export pohledu (kontingenční tabulky) do Excelu. Prohlížeč kostek podporuje 2 typy exportu do Excelu:

pic_1102i Export do dashboardu - pomocí této funkce je možné exportovat kontingenční tabulku do dashboardu. Bližší popis funkce je uveden v kapitole Export do dashboardu.

pic_952i Editovat - pomocí tohoto tlačítka je možné zobrazit formuláře pro editaci kontingenční tabulky. Zde je pak možné nastavit např. pravidla pro obarvování buněk tabulky.

pic_4651

Obr.: Formulář pro editaci kontingenční tabulky

pic_953i Přenačíst - obnovení pohledu.

pic_954i Odložit aktualizaci - zámek aktualizace dat v pohledu. Pomocí tohoto tlačítka lze zamezit jakékoliv aktualizaci dat v pohledu. Při změnách v pohledu, se data nebudou aktualizovat a zobrazí se hlášení: Aktualizace pozastavena. Pro načtení dat stiskněte tlačítko "Zámek aktualizace". Tato funkce může být užitečná, např. v případě vyhodnocování nad velkým objemem dat, kdy jejich aktualizace může trvat delší dobu.

pic_955i Nastavit připojení - tímto tlačítkem zobrazíme formulář Nastavení připojení, kde je možné změnit zdroj dat pro daný pohled a některé další vlastnosti.

Book Contents

Book Index

Vytvoření počítané míry

Uživatelé mohou při práci s kontingenční tabulkou používat tzv. počítané (kalkulované) míry. Jedná se o míry, které si může uživatel sám vytvořit a vypočítat v reálném čase. Tyto míry lze vytvářet bez nutnosti zadávání MDX dotazů.

Počítanou míru vytváříme vždy na základě nějaké existující. Vytvoříme ji tak, že v Seznamu polí klikneme na míru, ze které budeme vycházet a pomocí pravého tlačítka myši si zobrazíme kontextovou nabídku. Zde použijeme volbu Vytvořit kalkulovanou míru.

pic_4760

Obr.: Vytvoření počítané míry

Dále se zobrazí formulář pro vytvoření počítané míry.

pic_4761

Obr.: Formulář pro vytvoření počítané míry

V tomto formuláři v poli Název nové míry určuje, jak se bude nová kalkulovaná míra jmenovat. Dále je zde pole Výchozí míra, které informuje o tom, na základě jaké míry je tako nová kalkulovaná míry založena. Ve spodní části formuláře je pak prostor pro vytvoření vzorce pro výpočet míry. Jednotlivé části vzorce zde vkládáme jako položky.

Novou položku zde přidáme, např. pomocí klávesy Insert. Zobrazí se formulář, který obsahuje dvě záložky, a který nám slouží pro zadávání jednotlivých částí vzorce kalkulované míry. První z nich je záložka Základní.

pic_4762

Obr.: Formulář pro vytvoření vzorce - záložka Základní

Zde v poli Míra určujeme, z jaké míry bude tato část vzorce vycházet. Zde se vždy automaticky doplní ta míra, ze které je tato kalkulovaná míra založena. Můžeme ji změnit pomocí tlačítka Výběr míry. Dále zde vybíráme operaci, platnou mezi řádky vzorce. Máme zde k dispozici -, +, * a /. Zde vybraný operátor bude tedy platný mezi tímto řádkem vzorce a tím následujícím.

Druhá záložka tohoto formuláře se nazývá Pokročilé. Pokud chceme ve vzorci pro kalkulovanou míru použít konstantu, nastavíme ji právě zde.

pic_4763

Obr.: Formulář pro vytvoření vzorce - záložka Pokročilé

Pokud chceme v řádku vzorce konstantu použít, je nutné zatrhnout volbu Použít konstantu a danou konstantu pak zapsat do pole Konstanta.

Na této záložce je možné pro část vzorce nastavit také kontrolu na nulovou hodnotu. To je možné využít např. při dělení nulou. Pro zapnutí této kontroly je nutné zatrhnout příznak Kontrola na dělení nulou. Do pole Alternativní text při dělení hodnota lze zadat text, který se zobrazí v buňce pohledu, pokud funkce dělení nulou detekuje.

Pomocí tlačítka OK pak řádek vzorce uložíme.

Vzorec pro výpočet kalkulované míry, která vychází z míry Obrat a je přepočtena hodnotou 1,5 pak může vypadat takto, viz obr. Vzorec pro počítanou míru - Přepočtený obrat (Obrat * 1,5).

pic_4764

Obr.: Vzorec pro počítanou míru - Přepočtený obrat (Obrat * 1,5)

Book Contents

Book Index

Filtrovací podmínky na míru

Záložka Základní obsahuje ještě ve spodní části pole Filtrovací podmínky na míru. Zde je možné zadat pro konkrétní míru filtrovací podmínky a upravit (filtrovat) tak hodnoty, které se v rámci této míry vypočítají a zobrazí. Filtrování provádíme výběrem osy a následně výběrem prvků této osy. Můžeme tak zobrazit např. obrat za vybraný rok (loňský rok), nebo např. obrat pouze v konkrétní knize.

Novou filtrovací podmínku zde přidáme, např. pomocí klávesy Insert. Zobrazí se formulář pro vložení podmínky.

pic_4766

Obr.: Filtrovací podmínka na míru

Do pole Dimenze zadáváme osu, dle které chceme míru filtrovat. Výběr osy provedeme pomocí tlačítka Výběr dimenze. Zobrazí se seznam všech os kostky, se kterou pracujeme. Z tohoto seznamu dimenzi vybereme.

pic_4767

Obr.: Formulář pro výběr dimenze

Jakmile vybereme osu, můžeme hodnotu míry omezit až na jednotlivé prvky této osy. Prvky osy zadáváme do pole Filtrované hodnoty pomocí tlačítka Výběr prvků pro filtrování. Vybíráme vždy ze seznamu všech elementů vybrané osy.

pic_4769

Obr.: Výběr prvků dimenze Doplňkové hodnoty

Ve formuláři je ještě k dispozici sekce Pokročilé nastavení a pole Typ. Zde určujeme, zda budeme filtrovat přes dimenzi nebo hierarchii. V případě, že zde vybereme hierarchcii, zobrazí se pole a tlačítko pro výběr dané hierarchie.

Vložení podmínky pak potvrdíme pomocí tlačítka OK.

Book Contents

Book Index

Funkce pro odeslání komentáře emailem

Pomocí této funkce je možné odeslat emailem komentář k vybrané hodnotě kontingenční tabulky.

Princip této funkce spočívá v použití pravého tlačítka myši na buňce, jejíž hodnotu chceme odeslat. Zobrazí se kontextové menu, kde dále vybereme možnost Poslat komentář hodnoty emailem.

pic_5007

Obr.: Kontextovém menu pravého tlačítka myši

Dále se zobrazí formulář pro upřesnění emailové zprávy.

pic_5008

Obr.: Formulář pro upřesnění emailové zprávy

Zde je možné v poli Předmět zadat text, který se doplní jako předmět emailové zprávy. Do pole Váš komentář, zadáváme text emailu. V případě, že je ve formuláři pole Snímek obrazovky zatrženo, vloží se do těla emailové zprávy snímek obrazovky s pohledem kontingenční tabulky. Hodnota buňky, ze které je daná zpráva odesílána, bude na tomto snímku zvýrazněna. Zatržením pole Data v Excelu vložíme do emailu, jako přílohu, vyexportovaný pohled do aplikace Excel.

Po stisknutí tlačítka OK dojde k otevření emailové zprávy v rámci aplikace Outlook. Tato zpráva je pak připravena k odeslání.

Book Contents

Book Index

Detail záznamů

Důležitou funkcí kontingenční tabulky je možnost zobrazení detailu záznamů. Jedná se o odkaz z tabulky do knihy až na konkrétní záznam.

Detail záznamů si zobrazíme tak, že na buňce kontingenční tabulky stiskneme pravé tlačítko myši a v kontextovém menu dále vybereme možnost Zobrazit detail.

pic_5233

Obr: Kontextová nabídka po stisknutí pravého tlačítka myši

Následně se zobrazí seznam záznamů (dokladů), ze kterých je vypočtena hodnota dané buňky.

pic_5234

Obr.: Detail záznamů

Uživateli tak odpadá nutnost filtrovat doklady, dle zadaných kritérií.

Pomocí klávesy Enter nebo tlačítka Přejít na záznam do knihy, lze zobrazit konkrétní doklad přímo v IS K2. Tabulku lze také exportovat do Excelu.

Tato funkce má i určitá omezení a není ji možné použít vždy. Detail záznamů není funkční v těchto případech:

Book Contents

Book Index

Export do dashboardu

Pomocí této funkce je možné jednoduchým způsobem vytvořit dashboard přímo z kontingenční tabulky. Funkce pro export do dashboardu se spouští pomocí ikony pic_1102i, která se nachází v záhlaví kontingenční tabulky (modrá horní lišta). Po spuštění se zobrazí formulář, který obsahuje několik možností pro nastavení všech aspektů exportu kontingenční tabulky do dashboardu.

pic_5734

Obr.: Formulář pro export kontingenční tabulky jako prvku

Popis polí v sekci Export kontingenční tabulky jako prvku:

Název

Pole pro zadání názvu prvku dashboardu (reportu).

Popis

Pole pro zadání popisu prvku dashboardu (reportu).

Připojit celý dashboard

Zatržením tohoto pole se zobrazí další sekce formuláře (Celý dashboard) pro nastavení dashboardu a exportem pak bude vytvořen také dashboard.

Pokud provedeme export do dashboardu, aniž bychom zatrhli příznak Připojit celý dashboard, vytvoří se pouze prvek dashboardu, tzv. report. Tento prvek bude typu Kontingenční tabulka, a lze jej pak použít v příslušném dashboardu.

Zatržením příznaku Připojit celý dashboard, zobrazíme sekci pro nastavení dashboardu.

pic_5735

Obr.: Formulář pro export kontingenční tabulky do dashboardu

Popis polí sekce Připojit celý dashboard

Zkratka dashboardu

Pole pro zkratku dashboardu.

Název dashboardu

Pole pro název dashboardu.

Popis

Polo pro popis dashboardu.

Pro každý filtr v kontingenci vytvořit i samostatný prvek s filtrem

Pokud je toto pole zatrženo, vytvoří se také prvek typu filtr pro každý filtr, který je zařazen v kontingenční tabulce.

Vytvořit dlaždici pro spuštění dashboardu

Zatržením tohoto pole se zobrazí další sekce formuláře pro nastavení dlaždice a v rámci exportu pak bude dlaždice také vytvořena.

Pokud provedeme export do dashboardu bez nastavení příznaku Vytvořit dlaždici pro spuštění dashboardu, dojde k vytvoření prvků dashboardu (report, příp. filtry) a také vlastního dashboardu, který je možné si zobrazit.

Pokud zatrhneme příznak Vytvořit dlaždici pro spuštění dashboardu, zobrazí se sekce pro nastavení dlaždice.

pic_5736

Obr.: Kompletní formulář pro nastavení exportu kontingenční tabulky do dashboardu

Popis polí sekce Vytvořit dlaždici pro spuštění dashboardu

Název dlaždice

Pole pro název dlaždice

Zařadit dlaždici do existujícího dashboardu

V tomto poli je možné zvolit dashboard, do kterého bude dlaždice zařazena.

Pomocí tlačítka Export do dashboardu, dojde k vyexportování kontingenční tabulky a vytvoření příslušných záznamů dle nastavení ve formuláři, tzn. prvků dashboardu, vlastního dashboardu, případně dlaždice.

Book Contents

Book Index

Podmíněné formátování

Pomocí této funkce je možné definovat pravidla pro formátování buněk v kontingenční tabulce.

pic_4904

Obr.: Kontingenční tabulka s aplikovaným podmíněným formátováním

Funkci pro podmíněné formátování otevřeme pomocí ikony pic_1011i, která je k dispozici v záhlaví kontingenční tabulky. Zobrazí se formulář pro vložení formátovacích podmínek.

pic_4907

Obr.: Formulář pro vložení formátovacích podmínek

Novou podmínku zde přidáme, pomocí klávesy Insert. Formátovací podmínky definujeme na základě pravidel. Po stisknutí klávesy Insert se vždy zobrazí seznam dostupných pravidel, která je možné použít:

Po výběru požadovaného pravidla se zobrazí další formulář pro upřesnění podmínky formátování.

Book Contents

Book Index

Rychlý způsob podmíněného formátování

Formátovací pravidla můžeme aplikovat tzv. zrychleným způsobem přímo v tabulce. To provedeme využitím pravého tlačítka myši na konkrétní buňce kontingenční tabulky. Zobrazí se kontextové menu a zde pak použijeme volbu Zvýraznit hodnoty. Zobrazí se další menu, které obsahuje volbu pro Porovnání míry s konstantou a Porovnání míry s mírou.

Pokud, zvolíme jednu z možností, zobrazí se formulář pro bližší specifikaci formátovací podmínky.

pic_4908

Obr.: Formulář pro upřesnění formátovací podmínky

Do formuláře se vždy do pole Hodnota načte aktuální hodnota z buňky, ze které jsme funkci spustili. Tuto hodnotu je možné upravit. V případě porovnání dvou měr, se vždy jako výchozí míra použije rovněž ta, ze které je funkce spuštěna. Pole Operátor slouží pro volbu porovnávacího operátoru (větší než, rovná se,...). V poli Barva zvýraznění pak volíme barvu a také formát zvýraznění buněk.

Pomocí tlačítka OK se nastavená podmínka aplikuje do kontingenční tabulky.

Book Contents

Book Index

Uložení pohledu

Jednotlivé pohledy můžeme ukládat a znovu je kdykoliv použít pro vyhodnocování dat. Uložení vytvořeného pohledu provedeme pomocí ikony pic_939i a následně přes volbu Uložit jako. Zobrazí se formulář, kde je možné vyplnit některé aspekty pohledu.

pic_4653

Obr.: Formulář pro uložení pohledu

Popis polí:

Název

Název pohledu.

Popis

Popis pohledu.

Štítek

Pole pro zařazení pohledu do skupiny. Do tohoto pole zadáváme název dané skupiny. V rámci této skupiny pak bude pohled zařazen v kontextovém menu.

Úroveň

V tomto poli volíme úroveň, pro kterou bude daný pohled uložen.

Mandant

Pole pro volbu mandanta, který bude mít pohled k dispozici.

Uživatel

Pole pro výběr uživatele, který bude mít pohled k dispozici.

Výchozí

Pokud je toto pole zatrženo, je daný pohled brán programem jako výchozí. Výchozí pohled se pak zobrazí uživatel po spuštění kontingenční tabulky.

Uložené pohledy má pak uživatel k dispozici v knize Správa pohledů, ale také přímo v kontextové nabídce, která se zobrazí nebo po kliknutí na ikonu pic_939i.

pic_4654

Obr.: Kontextová nabídka uložených pohledů

V případě pohledů nad tabulkami IS K2 jsou tyto uložené pohledy navíc k dispozici v kontextové nabídce po stisknutí ikony pic_1009i.

Book Contents

Book Index

Správa pohledů

Pohledy se ukládají do knihy Správa pohledů. Tato kniha slouží především jako evidence uložených pohledů. Knihu pro správu pohledů zobrazíme, z prohlížeče kostek, pomocí ikony pic_939i a dále přes volbu Správa pohledů.

pic_4655

Obr.: Kniha Správa pohledů

V této knize je možné uložené pohledy mazat, vytvářet jejich kopie nebo je importovat, případně exportovat do formátu "*.XML". U jednotlivých pohledů je možné také editovat některé jejich vlastnosti jako je např. název nebo připojení k databázi.

Book Contents

Book Index

Kontingenční tabulka nad daty IS K2

Principy práce s kontingenční tabulkou nad reálnými daty IS K2 jsou stejné jako v případě analytické databáze (OLAP). Po výběru datového zdroje Realtime a datového modulu pro vyhodnocení se vždy zobrazí prostředí kontingenční tabulky. Kontingenční tabulka bude prázdná. Do seznamu polí se jako míry a osy načtou v tomto případě defaultní pole vybraného datového modulu (defaultní z hlediska programu, nikoliv uživatele). Vždy se zde také načte míra Počet (počet záznamů).

Book Contents

Book Index

Kontingenční tabulka v knize IS K2

Jednou z výhod vyhodnocování pomocí kontingenční tabulky nad daty IS K2 je možnost jejího použití přímo v knihách IS K2.

V knihách IS K2 je možné spustit kontingenční tabulku pomocí ikony pic_1009i a dále přes volbu Nová kontingenční tabulka.

pic_4900

Obr.: Volba Nová kontingenční tabulka

Po spuštění se kontingenční tabulka zobrazí prázdná a jako míry a osy se načtou ta pole, která jsou aktuálně v knize (datovém modulu) zařazena jako sloupce. Funkce pro kontingenční tabulku v knize IS K2 tedy vždy reflektuje uživatelské nastavení sloupců.

pic_4901

Obr.: Kontingenční tabulka po spuštění v knize Zakázky

Pohledy v rámci kontingenční tabulky vytváříme tak, že do polí pro řádky, sloupce nebo filtry vkládáme jednotlivé osy a míry. Manipulaci s těmito prvky provádíme jednoduchým přetažením myši nebo dvojím kliknutím levého tlačítka myši. Lze také použít pravé tlačítko myši a některou z možností Přidat do sloupců, Přidat do řádků.

Pokud chceme přidat do seznamu polí novou míru nebo osu, přidáme dané pole do seznamu sloupců knihy. Po opětovném spuštění funkce kontingenční tabulky nad touto knihou, pak bude toto pole v tabulce k dispozici pro použití. Druhou možností pro přidání osy nebo míry je pomocí pravého tlačítka myši v seznamu polí a dále přes volbu Přidat novou míru do seznamu polí nebo Přidat novou dimenzi do seznamu polí.

Pro zařazení nové míry do seznamu je nutné v zobrazeném formuláři vybrat pole datového modulu. To provedeme v poli Jméno pole. Vybíráme vždy ze seznamu všech polí daného datového modulu. V druhém poli formuláře Typ agregace vybíráme agregační funkci, kterou lze použít pro novou míru. Vybíráme z dostupných funkcí: Suma, Počet, Průměr, Počet různých, Minimum, Maximum.

pic_4902

Obr.: Formulář pro zařazení nové míry

Po stisknutí tlačítka OK dojde k vložení nové míry do seznamu.

Pokud chceme zařadit do seznamu novou osu, vybíráme přímo ze seznamu všech dostupných polí daného datového modulu.

pic_4903

Obr.: Seznam polí datového modulu pro vložení osy

Stisknutím tlačítka Vybrat, případně klávesou Enter dojde k vložení nové osy do seznamu polí kontingenční tabulky.

Pomocí pravého tlačítka myši na záhlaví osy v pohledu si zobrazíme další možnosti pro práci s danou osou v kontingenční tabulce. Ty jsou totožné jako v případě analytické databáze. Jsou zde funkce pro setřídění a filtrování nebo např. změnu uživatelského názvu osy. Bližší popis těchto funkcí je uveden v kapitole Principy práce s kontingenční tabulkou.

Book Contents

Book Index

Nová kontingenční tabulka podle sloupců tabulky

V kontextovém menu kontingenční tabulky v knize IS K2 je k dispozici také volba Nová podle sloupců tabulky.

pic_5727

Obr.: Možnost Nová podle sloupců tabulky

Když tuto možnost zvolíme, vytvoří se kontingenční tabulka, kde budou automaticky ve vyhodnocení použita všechna pole, která jsou zároveň zařazena jako sloupce v dané knize (datovém modulu). Tato pole budou zařazena nejen v Seznamu polí, ale také přímo v kontingenční tabulce. Pořadí sloupců v pohledu kontingenční tabulky pak odpovídá pořadí, v jakém jsou sloupce zařazeny v knize IS K2.

pic_5730

Obr.: Kontingenční tabulka s vloženými sloupci (Zakázky)

Book Contents

Book Index

Kostky

Pro práci v prohlížeči OLAPu používáme termín „kostka“. Kostku v OLAPu chápeme jako informační tržiště.

Každá kostka obsahuje dva druhy polí, které přetahujeme ze Seznamu polí kontingenční tabulky. Prvním druhem jsou osy (např. Časová osa základní, Druh zboží, Oblast atd.), které vybíráme (přetahujeme) do oblastí filtrů, sloupcových a řádkových polí. Druhým typem polí jsou pole součtů, tzv. míry (např. Zisk, Obrat), jež přetahujeme do oblastí polí součtů a podrobných dat.

pim_319.png

Obr.: Seznam polí kontingenční tabulky

Pro některé osy je možno uživatelsky definovat stromovou strukturu (kód zákazníka, kód zboží, kód zakázky, středisko). Obsah a struktura stromu se definuje přes funkci stromového menu v části pro OLAP. Pokud není nějaký kód či středisko do stromu zařazeno, exportuje se jako K2–error. Nově zadané kódy či střediska je tedy nutné ručně do stromů zařadit. Stromová struktura těchto os nám umožňuje snadno zobrazit sumu za jednotlivé skupiny ve stromu.

Dalším druhem polí jsou pole dopočítávaná. Jejich použití má určitá omezení, která jsou rozepsána v kapitole Skladová karta (SkladKarta_All).

Data ze zobrazené kostky můžeme zobrazovat v klasickém pohledu, dále je možno jednu konkrétní hodnotu rozbalit (drilltrough) a získat tak přehled položek, ze kterých je zvolená hodnota napočtena. Výsledek tohoto rozbalení je částečně ovlivnitelný nastavením exportu OLAPu. Při vytváření pohledů je vhodné nastavit potřebný formát čísel v nabídce Soubor – Akce – Formát.

Pokud chceme převést informace do excelu, můžeme to učinit dvěma způsoby:

Některé uvedené kostky, jejich míry a osy, mohou být z exportu vynechány z důvodů zvýšení výkonu nebo jejich nevyužitelnosti v daných podmínkách.

Book Contents

Book Index

Marketing

Marketing pro vyhodnocování používá kostky Aktivity a Příležitosti.

Book Contents

Book Index

Kostka Aktivity

Kostka Aktivity_All vychází z aktivit v marketingu, pro časovou osu používá Datum od.

OLAP parametry kostky Aktivity:

Název

Popis

Typ

Hodnota

Marketing_Typ_Popis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazují se Typy aktivit dle Popisu, pokud je hodnota ve stavu Vypnuto zobrazují se Typy aktiv dle Zkratky.

Boolean

Vypnuto

AktivityProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidají se do kostky Informace z prodeje.

Boolean

Vypnuto

Aktivity_Příležitosti_Popis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zapne se u Příležitostí Popis, pokud je ve stavu Vypnuto zapne se Zkratka.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

pic_4343

Obr.: Pohled - více branží na kartě partnera

Book Contents

Book Index

Kostka Příležitosti

Kostka vychází z Příležitostí v marketingu. Pro časovou osu se zde používá Datum realizace příležitostí.

Book Contents

Book Index

Míry PŘÍLEŽITOSTI

Book Contents

Book Index

Osy - PŘÍLEŽITOSTI

Book Contents

Book Index

Demo pohledy Příležitosti

Book Contents

Book Index

Použití marketingových kostek
Vysvětlení významu některých dostupných měr

Kostka aktivit obsahuje několik měr, které můžeme využít k analýzám. Ne všechny jsou ale počítány standardně a ne u všech je jasné, jakým způsobem se mohou do OLAPu promítnout z IS K2, případně jakým způsobem je v OLAPu použít. Následující tabulka obsahuje popis některých měr.

Popis sloupců:

Název míry

Popis

ObratF

Obrat z prodeje (údaje z faktur) partnera vystupujícího v daných aktivitách. Abychom měli k dispozici v kostce i tyto data je nutné v OLAP parametrech zapnout parametr AktivityProdej.

NakladyF

Náklady z prodeje (údaje z faktur) partnera vystupujícího v daných aktivitách. Abychom měli k dispozici v kostce i tyto data je nutné v OLAP Parametrech zapnout parametr AktivityProdej.

ObjemA

Sledovaný objem z jednotlivých aktivit. Míra se týká aktivit, které mají nastavený příznak „Sledovat“. Tato vlastnost umožňuje sledovat aktuální objem, který je v nadřízené aktivitě a je aktualizován dle objemu poslední podřízené aktivity. U aktivity, která nemá nastavený příznak „Sledovat“ a obsahuje hodnotu v poli „Objem“ v K2, je v OLAPu tato hodnota nastavena na „0“. Díky tomu můžeme v OLAPu vidět aktuální stav objemu pro sledované aktivity.

ObjemP

Objem z hlavičky příležitosti.

Poslední objem

Jedná se o hodnotu objemu jednotlivých aktivit, která na rozdíl od míry ObjemA, umožňuje sledovat její vývoj v čase. Míra není závislá na sledování jako míra ObjemA. Ve vyšších úrovních se zobrazuje vždy poslední hodnota objemu za aktuální měsíc (hodnoty se nesčítají, ale zobrazuje se poslední hodnota v čase na úrovni měsíců).

Book Contents

Book Index

Příležitosti

pic_1193

Obr.: Výběr demo pohledu

Book Contents

Book Index

Ukázky možných analýz

Analýzy, které bychom mohli vytvořit nad marketingovou kostkou aktivit a partnerů, existuje jistě velké množství. Následující text nabízí některé vybrané, které shrnují možnosti této analytické kostky.

Book Contents

Book Index

Sledování četnosti aktivit obchodníků

Vytvoříme pohled, pomocí kterého může firma sledovat četnost aktivit svých obchodníků. A to tak, že si zobrazí počty jednotlivých typů aktivit uskutečněných daným obchodníkem za nějaké období.

Postup:

pic_1104.png

Obr.: Tabulka sledování četnosti aktivit obchodníků

V pohledu můžeme vidět četnost aktivit obchodníků uskutečněných ve vybraných letech.

pic_1105.png

Obr.: Graf sledování četnosti aktivit obchodníků

Book Contents

Book Index

Počty firem dle branží a oblastí

Pohled zobrazuje počty všech aktivit dle jednotlivé Branže a Oblasti.

Popis

pic_1108.png

Obr.: Tabulka počtu firem dle branží a oblastí

Book Contents

Book Index

Porovnání plánovaného a fakturovaného odběru

Postup

pic_1110.png

Obr.: Tabulka porovnání plánovaného a fakturovaného odběru

pic_1111.png

Obr.: Graf porovnání plánovaného a fakturovaného odběru

Book Contents

Book Index

Rozložení činností v měsících roku

Tímto pohledem můžeme pozorovat rozložení činností obchodníků v měsících roku 2009 pro vybrané zodpovědné osoby.

Postup

pic_1112.png

Obr.: Pohled OLAP - Tabulka rozložení činností v měsících roku

pic_1113.png

Obr.: Pohled OLAP - Graf rozložení činností v měsících roku

Book Contents

Book Index

Srovnání aktivit obchodníků podle roků

Pomoci tohohle pohledu může firma srovnávat aktivity svých obchodníků v daném roce.

Postup

pic_1114.png

Obr.: Část tabulky srovnání aktivit obchodníků podle roků

pic_1115.png

Obr.: Graf srovnání aktivit obchodníků podle roků

Book Contents

Book Index

Top příležitosti dle pravděpodobného objemu

Postup

pic_1116.png

Obr.: Pohled OLAP - Tabulka top příležitostí dle pravděpodobného objemu

Book Contents

Book Index

Nákup, Prodej, Sklad, Náklady a Výnosy, Objednávky, Zakázky

Book Contents

Book Index

Nákup, Objednávky

Book Contents

Book Index

Kostka Faktury přijaté

Tato kostka se skládá z kostek FaPrNakup, FaPrNakup_CiZ, FaPrNakup_Zbo, FaPrNakup_Dny, FaPrNakup_Zak a vychází z položek faktur přijatých. Pro časovou osu je použito DUZP faktury.

OLAP parametry kostky Faktury přijaté:

Název

Popis

Typ

Hodnota

MenaFaPrNakup

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Měna

Boolean

Vypnuto

DobrFaPrNakup

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Dobropisy

Boolean

Zapnuto

RadyN

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Řady nákupu.

Boolean

Zapnuto

RadyNLNamTempl

Pro knihy nákupu level naming template

String

 

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Objednávky

Tato kostka je obdobou kostky FaPrNakup_All. Nevychází ovšem z položek faktur, ale z položek objednávek.

Rozdíl je také v definici časové osy. Ta nevychází z DUZP faktury (ta nemusí existovat). Datum pro časovou osu je bráno jedním ze dvou následujících postupů (dle nastavení exportu OLAPu):

Z tohoto jednoznačně vyplývá, že při porovnávání dat z kostky faktur přijatých a kostky objednávek za nějaké období, byť by došlo k omezení jen na vyfakturované položky, se nemusí výsledky shodovat. Budou se shodovat jen v případě, kdy dojde k naprosté shodě DUZP s datem potvrzení příjemky, či dalšími výše uvedenými daty (pokud příjemka nebude potvrzena).

OLAP parametry kostky Objednávky

Název

Popis

Typ

Hodnota

ExportObjZak

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se i kostka Zakázky.

Boolean

Zapnuto

Číslo faktury v DT objednávky

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, v Drillthrough kostky Objednávky je číslo objednávky nahrazeno číslem faktury (Nefunguje LinkToK2).

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Jednotlivé osy slouží ke členění a filtrování dokladů zahrnutých do výpočtu měr. Osy jsou stejné jako v kostce FaPrNakup_All. Rozdílné jsou následující osy:

Book Contents

Book Index

Prodej, Zakázky

Book Contents

Book Index

Kostka Faktury vydané

Tato kostka se skládá z kostek FaVyProdej, FaVyProdej_CiZ, FaVyProdej_Zbo, FaPrNakup_Dny, FaPrNakup_Zak a vychází z položek Faktur vydaných. Pro časovou osu je zde použito Datum účetního případu (DVyst).

OLAP parametry kostky Faktury vydané:

Název

Popis

Typ

Hodnota

MenaFaVyProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Měna

Boolean

Vypnuto

DobrFaVyProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Dobropisy

Boolean

Zapnuto

ExportPol_Pozn

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se tabulka Pol_pozn.

Boolean

Vypnuto

DobrSkladKarta

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá osu dobropisy (příjmy/výdeje) ???

Boolean

Vypnuto

Plánované náklady

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá osu Plánované náklady

Boolean

Vypnuto

RadyP

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Řady prodeje.

Boolean

Zapnuto

RadyNLNamTempl

Pro kostku FaVyProdej definuje i osu měna.

String

 

ZodpOs - FaVyProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Zodpovědná osoba.

Boolean

Vypnuto

Stav zakázky do FaVyProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Stav zakázky.

Boolean

Vypnuto

Osa konktatní osoba do kostky FaVyProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Kontaktní osoby.

Boolean

Vypnuto

Osa Eshop do FaVyProdej

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Internetový obchod.

Boolean

Vypnuto

Osa Bankovní účet

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, doplní se do kostky FaVyProdej osa Bankovní účet.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Dopočítávané míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Zakázky

Tato kostka je obdobou kostky FaVyProdej_All. Nevychází ovšem z položek faktur, ale z položek zakázek.

Rozdíl je také v definici časové osy. Ta nevychází z DUZP faktury (ta nemusí existovat). Datum pro časovou osu je bráno jedním ze dvou následujících postupů (dle nastavení exportu OLAPu):

Z tohoto jednoznačně vyplývá, že při porovnávání dat z kostky faktur vydaných a kostky zakázek za nějaké období, byť by došlo k omezení jen na vyfakturované položky, se nemusí výsledky shodovat. Budou se shodovat jen v případě, kdy dojde k naprosté shodě DUZP s datem potvrzení výdejky, či dalšími výše uvedenými daty (pokud výdejka nebude potvrzená).

OLAP parametry kostky Zakázky:

Název

Popis

Typ

Hodnota

ZakObjZakDatumRD

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zapne se v kostce datum z výdejky a pro objednávky datum z příjemky.

Boolean

Vypnuto

Potvrzenost v zakazkach

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Potvrzenost v zakázkách.

Boolean

Vypnuto

Způsob odběru

Pokud je tento parametr ve stavu Zapnuto, doplní se do kostky Zakázky osa Způsob odběru.

Boolean

Vypnuto

Analytické měsíce v zakázkách

Tímto parametrem je možné ovlivnit způsob výpočtu osy Měsíce v kostce Zakázky. Implicitní hodnota parametru je CasM - pro výpočet z Časové osy základní. Pomocí hodnoty CasMDV je možné vycházet při vypočtu z Data vystavení. Je zde možné zadat také speciální pole.

CasM

String

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Jednotlivé osy slouží ke členění a filtrování dokladů zahrnutých do výpočtu měr. Osy jsou stejné jako v kostce FaVyProdej_All. Rozdílné jsou následující osy:

Book Contents

Book Index

Sklad

Book Contents

Book Index

Kostka Skladová karta

Kostka Skladová karta vychází ze základních skladových dokladů, tedy z příjemek, výdejek, převodek a průvodek. Zobrazuje obraty a zůstatky skladů. Časová osa je založena na datu potvrzení dokladů. Obsahuje kostky SkladKarta a SkladKarta_Obr.

OLAP parametry kostky Skladová karta:

Název

Popis

Typ

Hodnota

SkladKartaSarze

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se info ze Šarží.

Boolean

Vypnuto

SkladKartaZadano

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se hodnota Zadáno k Aktuálnímu datu.

Boolean

Vypnuto

Osa Jednotka

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se osa Jednotka.

Boolean

Vypnuto

TypDokladuSkladKarta

Na Skladkartě je i osa na Export.

Boolean

Vypnuto

SkladPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, budou se zobrazovat sklady dle jména, pokud je hodnota nastavena na Vypnuto budou se zobrazovat sklady dle zkratky.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Dopočítávané míry

Výsledek dopočítávaných měr může být v některých případech nesprávný, neboť dopočítávané míry mohou záviset na zvolené časové ose.

Pro správnou interpretaci těchto měr je důležité, zda máme vybranou časovou osu ve sloupcích nebo ve filtru. Představme si následující situaci. Chceme sledovat zůstatek množství na skladě. Zůstatek na skladě je definován jako suma všech pohybů za všechny dny až do posledního dne ze zobrazovaného období. Pokud například zvolíme časovou osu měsíce a přetáhneme ji do sloupcových polí, tak se nám po omezení se například na 16. 1. 2005 zobrazí zůstatek nikoliv k 16. 1., ale ke konci měsíce, neboť měsíc je zobrazované období. Pokud takto nastavenou časovou osu přesuneme do filtrů, zobrazí se nám zůstatek skutečně k 16.1. Pokud ve filtru vybereme více záznamů, zůstatek nelze napočíst.

Dalším důsledkem zařazení osy do filtru je nezobrazení celkových součtů. Toto může vést ke zrychlení zobrazení daného pohledu.

Book Contents

Book Index

Osy

Jednotlivé osy slouží ke členění a filtrování dokladů zahrnutých do výpočtu jednotlivých měr. Přes osy lze tedy například rozdělit celkové množství na skladě na množství jednotlivých karet Zboží.

Book Contents

Book Index

Doplňkové hodnoty

Doplňkové hodnoty jsou zvláštním druhem dopočítávaných polí. Osu doplňkových polí můžeme přidat do řádků, či sloupců, nemá ovšem smysl zadávat je do filtru. Doplňkové hodnoty zobrazují stav libovolné vybrané míry z hlediska změn v čase. Při výpočtu se používá časová osa, proto nelze používat ostatní osy odvozené z časové.

Book Contents

Book Index

Kostka Skladová karta 2

OLAP parametry kostky Skladová karta 2:

Název

Popis

Typ

Hodnota

SkladKarta2

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se kostka Skladová karta 2.

Boolean

Zapnuto

SkladKarta2Sarze

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá kostce informace ze šarží. (varianta, kvalita)

Boolean

Vypnuto

SkladKarta2Dobr

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se osa Dobropisy (příjmy/výdaje).

Boolean

Vypnuto

SkladKarta2Rada

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Kniha

Boolean

Vypnuto

SkladKarta2Mesice

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Měsíc.

Boolean

Vypnuto

SkladKarta2KodZb

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Kód zboží.

Boolean

Vypnuto

SkladKarta2Stredisko

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Středisko.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Logistické úlohy

Kostka Logistické úlohy zobrazuje statistiku uskutečněných logistických operací, přičemž data čerpá z potvrzených skladových dokladů (příjemky, výdejky, převodky). Z této kostky lze získat údaje o tom, kolik položek či jakou hmotnost zpracovali jednotliví skladníci, kolik času bylo na těchto operacích stráveno, jaká technika se nejčastěji při manipulaci využívá, a podobně.

OLAP parametry kostky Skladová karta 2:

Pro tuto kostku žádné speciální parametry neexistují.

Book Contents

Book Index

Míry - LOGISTICKÉ ÚLOHY

Book Contents

Book Index

Osy - LOGISTICKÉ ÚLOHY

Book Contents

Book Index

Náklady a výnosy

Kostka Náklady a výnosy vychází z položek přijatých a vydaných faktur, interních dokladů, mezd a z pokladních dokladů, které nejsou platbami faktur. Pro časovou osu se používá u faktur Datum účetního případu (DVyst), u pokladního dokladu, bankovního výpisu a interních dokladů Datum účetního případu (AccDate) a u mezd měsíc zpracování.

OLAP parametry kostky Náklady a Výnosy

Název

Popis

Typ

Hodnota

NakladyVynosy

Pokud je hodnota nastavená na Zapnuto, exportuje se i kostka Náklady a Výnosy

Boolean

Zapnuto

KodZaMzdy

Pro kostku Náklady a Výnosy část mzdy použít kód zakázky.

String

 

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Nákup, Prodej, Sklad

Tato kostka vznikla sloučením kostek faktur přijatých, faktur vydaných a skladové karty. Obsahuje tedy všechny míry a osy z uvedených kostek. Drilltrough je nastaven pro míry z nákupu.

OLAP parametry kostky Nákup, Prodej, Sklad

Název

Popis

Typ

Hodnota

TydnyNPS

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky Nákup, Prodej, Sklad, Aktivity týdenní časová osa.

Boolean

Zapnuto

AltJedn

Zápisem přidáme alternativní jednotku

String

 

CD1

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do CD1 (Nadřízený zákazník) do faktur a zakázek.

Boolean

Vypnuto

NakupProdejSklad

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vyexportuje se kostka NakupProdejSklad.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Nákup a Prodej

Mezi nejvýznamnější sledované hodnoty patří pole Množství, Náklady (vychází se ze skladové ceny), Obrat (vychází z fakturovaných částek), Počet (počet položek faktur).

OLAP parametry kostky Nákup a Prodej

Název

Popis

Typ

Hodnota

Oblast

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Oblast.

Boolean

Zapnuto

OblastPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazuje se Oblasti dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto, zobrazují se Oblasti dle Zkratky.

Boolean

Zapnuto

Region

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Region.

Boolean

Zapnuto

RegionPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazuje se Region dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto, zobrazuje se Region dle Zkratky

Boolean

Zapnuto

TypZboziPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazuje se Typ zboží dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto, zobrazuje se Zboží dle Zkratky.

Boolean

Zapnuto

KodZakazky

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Kód zakázky.

Boolean

Zapnuto

KodZbozi

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Kód zboží.

Boolean

Zapnuto

KodZakazkyPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazuje se Kód zakázky dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto, zobrazuje se Kód zakázky dle Zkratky.

Boolean

Zapnuto

KodZakazkyLNamTempl

Pro kód zakázky level naming template

String

 

KodZakaznikuPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se Kód zákazníků dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto, zobrazuje se Kód zákazníků dle Zkratky

Boolean

Zapnuto

KodZakaznikuLNamTempl

Pro kód zákazníků level naming template

String

 

KodZboziPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zobrazí se Kód zboží dle Popisu, pokud je parametr ve stavu Vypnuto, zobrazí se Kód zboží dle Zkratky.

Boolean

Zapnuto

KodZboziLNamTempl

Pro kód zboží level naming template

String

 

RadaNP

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Řada nákupu/prodeje.

Boolean

Zapnuto

ZpusDopravy

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se osa Způsob dopravy.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Faktury vydané a přijaté

Kostka je sloučením kostek faktur přijatých a faktur vydaných. To znamená, že obsahuje jak míry z kostky nákupu, tak z kostky prodeje. Osy jsou nastaveny tak, aby byly použitelné jak na faktury přijaté, tak na faktury vydané. Drilltrough je nastaven pro míry z nákupu.

Book Contents

Book Index

Demo pohledy Nákup, Prodej

Book Contents

Book Index

Nákup

Book Contents

Book Index

Nakupovaný objem dle dodavatelů

Vytvoříme pohled, pomocí kterého může firma sledovat nakupovaný objem dle dodavatelů.

Postup

pic_1218

Obr.: Nakupovaný objem dle dodavatelů

pic_1220

Obr.: Nakupovaný objem dle dodavatelů

Book Contents

Book Index

Porovnání dodavatelů dle roků

Vytvoříme pohled, kterým může firma porovnat dodavatele dle roků.

pic_1220

Obr.: Porovnání dodavatelů dle roků

Book Contents

Book Index

Pořadí dodavatelů dle obratu

Vytvoříme pohled, kterým si firma může porovnat dodavatele dle obratu.

pic_1221

Obr.: Tabulka a graf pořadí dodavatelů dle obratu

Book Contents

Book Index

Zůstatky na skladě

Vytvoříme pohled, kterým si firma může zobrazit zůstatky na skladě u vybraného zboží.

pic_1223

Obr.: Zůstatky na skladě

Book Contents

Book Index

Prodej

Book Contents

Book Index

Náklady a výnosy dle zboží

Vytvoříme pohled, kterým může firma porovnat náklady a výnosy dle zboží.

pic_1224

Obr.: Náklady a výnosy dle zboží

Book Contents

Book Index

Porovnání obratu dle středisek

Vytvoříme pohled, kterým může firma porovnat obrat dle středisek.

pic_1229

Obr.: Porovnání obratu dle středisek

Book Contents

Book Index

Pořadí regionů dle obratu

Pohled zobrazuje pořadí regionů dle obratu.

pic_1230

Obr.: Pořadí regionů dle obratu

Book Contents

Book Index

Prodej dle kódů zakázek

Vytvoříme pohled, který nám zobrazí prodej dle kódů zakázek.

pic_1232

Obr.: Tabulka prodeje dle kódů zakázek

pic_1233

Obr.: Graf prodeje dle kódů zakázek

Book Contents

Book Index

Srovnání prodeje dle dealerských hladin

Pohled zobrazuje srovnání prodeje dle dealerských hladin.

pic_1234

Obr.: Srovnání prodeje dle dealerských hladin

Book Contents

Book Index

Kostka Mzdy

Kostka Mzdy umožňuje vyhodnocovat data z modulu Mzdových a Personálních údajů. Pro časovou osu se zde používá datum konce mzdové periody.

Při spouštění K2 přes Skriptex je nutné nastavit v k2.ini nebo na příkazovém řádku SCRIPTEXRDSON=1, který zabezpečí spuštění registrovaných funkcí pro načtení hodnot do kostky Mzdy. Totéž platí pro spuštění přes Plánovač úloh.

OLAP parametry kostky Mzdy:

Název

Popis

Typ

Implicitní hodnota

PayrollCube

Zapnuto: v OLAPu se exportuje kostka Mzdy.

Boolean

Vypnuto

EmployeeGroupCount

Natavení počtu ve skupině.

Integer

500

Book Contents

Book Index

Míry - Mzdy

Book Contents

Book Index

Osy - Mzdy

Book Contents

Book Index

Kostka Výroba

Kostka Výroba obsahuje údaje o plánované a skutečné výrobě. Data čerpá nejen z průvodek, ale také z kalendářů zdrojů či z prodeje v závislosti na nastavení parametrů kostky. Nejčastěji sledovanými hodnotami jsou míry množství, cen a časů operací.

OLAP parametry kostky Výroba:

Název

Popis

Typ

Implicitní hodnota

Vyroba

Zapnuto: v OLAPu se exportuje kostka Výroba.

Boolean

Vypnuto

VyrobaSarze

Zapnuto: do kostky se přidají informace ze šarží (osy: Kvalita, VariantaTP, VariantaTP - výrobek, Parametr 1-5, Parametr 1-5 - výrobek).

Aby byly napočteny údaje o variantách TP, je nutno mít současně zapnut parametr "VariantyTP".

Aby byly napočteny údaje o parametrech šarží, je nutno mít současně zapnut parametr "Parametr šarží 1-5".

Boolean

Vypnuto

VyrobaZkratka

Zapnuto: pro výrobky, zdroje a operace se zobrazí Zkratka.

Vypnuto: pro výrobky, zdroje a operace se zobrazí Popis.

Boolean

Vypnuto

VariantyTP

Zapnuto: v kostce se vytvoří osy VariantaTP a VariantaTP - výrobek. Pro vytvoření osy je nutno mít současně zapnut parametr "VyrobaSarze".

Boolean

Vypnuto

Osa Skupina Výrobků

Zapnuto: v kostce se vytvoří osa Skupina výrobků.

Boolean

Vypnuto

Osa Kód Výrobků

Zapnuto: v kostce se vytvoří osa Kód výrobků.

Boolean

Vypnuto

Parametr šarží 1 - 5

Zapnuto: v kostce se vytvoří osa pro konkrétní parametr/y zboží. Osa tedy představuje daný parametr - např. barvu výrobků. Export parametrů zboží do jednotlivých os se řídí nastavením v definici parametru v poli OLAP. Pro vytvoření osy je nutno mít současně zapnut parametr "VyrobaSarze".

Boolean

Vypnuto

Výroba-Středisko z položky

Zapnuto: osa Středisko se plní z položky.

Vypnuto: osa Středisko se plní z hlavičky.

Boolean

Vypnuto

VýrobaRezervace

Zapnuto: v kostce se vytvoří osa Datum rezervace. Vyhodnocení dat probíhá k Termínu od v hlavičce průvodky.

Boolean

Vypnuto

VýrobaČasVHodinách

Zapnuto: časové míry jsou prezentovány v hodinách.

Vypnuto: časové míry jsou prezentovány v minutách.

Boolean

Zapnuto

VýrobaKapacityZdrojů

Zapnuto: zpřístupní míru Kapacita s kapacitou zdrojů (dle kalendáře zdroje).

Boolean

Vypnuto

VýrobaVýrobníPříkaz

Zapnuto: v kostce se vytvoří osa Výrobní příkazy.

Boolean

Vypnuto

VýrobaSměna

Zapnuto: v kostce se vytvoří osa Směna.

Boolean

Vypnuto

Týdenní časová osa v kostce Výroby

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, přidá se Týdenní časová osa do kostky Výroba.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Je-li v parametru "AltJedn" (parametr sekce "NakupProdejSklad") zadána alternativní skladová jednotka, pak jsou v nabídce také množstevní míry v alternativní jednotce (např. Plán množství v AltMnj). U položek bez této alternativní skladové jednotky se zobrazují nulové hodnoty.

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Demo pohledy Výroba

Vytvoříme pohled, pomocí kterého může mít firma plánovanou a skutečnou cenu zboží.

Postup

pic_1267

Obr.: Graf porovnání plánované a skutečné ceny zboží

pic_1268

Obr.: Tabulka porovnání plánované a skutečné ceny zboží

Book Contents

Book Index

Účetnictví

Book Contents

Book Index

Kostka Hlavní kniha

Kostka Hlavní kniha vychází z položek Hlavní knihy a obsahuje v rámci osy účty i řádky jednotlivých ekonomických analýz podle definice v IS K2.

V této kostce můžeme zjišťovat informace o pohybech na jednotlivých účtech nebo můžeme sestavovat ekonomické analýzy. Některá z polí Seznamu polí kontingenční tabulky jsou určena jen pro analýzy (např. Druhy pohybu / Druhy/Sloupce), zatímco jiná jen pro sledování pohybů na účtech (Druhy pohybu / Druhy/Obraty). S možností Druhy pohybu/Druhy/Ostatní se nepracuje.

V kostce Hlavní kniha není implicitně nastavena žádná měna, proto je nutné ji vždy při vytváření pohledů nastavit. Do filtru přetáhneme pole Měna účetnictví a zatrhneme příslušnou měnu.

OLAP parametry kostky Hlavní kniha:

Název

Popis

Typ

Implicitní hodnota

ExportAccDocItem

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se tabulka Položky účetních dokladů.

Boolean

Zapnuto

ViewUcOsLNamTempl

Pro účetní rozvrh level naming template

String

 

HKniha

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se kostka Hlavní kniha

Boolean

Zapnuto

RadaUcto

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Účetnictví

Boolean

Vypnuto

ExportUcetnichDokladu

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se tabulka Účetních dokladů a v Hlavní knize je rozšířena funkce Drillthrough o údaje identifikace prvotního dokladu.

Boolean

Vypnuto

HKnihaJenLogVyjimky

Parametr určuje, jak se pokračuje při chybě "Dlouhá analýza". Pokud jen zalogovat a pokračovat ve výpočtu nebo skončit s výjimkou.

Boolean

Vypnuto

Id pro identifikaci účtů

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, použije se jako identifikace účtů v kostce Hlavní kniha Id, pokud je hodnota nastavena na Vypnuto použije se jako identifikace účtů Název.

Boolean

Zapnuto

Druh_Uctovani

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Druh účtování.

Boolean

Vypnuto

Druh_Uctovani_Popis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zapne se u druhu účtování Popis, pokud je ve stavu Vypnuto zapne se Zkratka.

Boolean

Vypnuto

Účetníctví

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vyexportuje se kostka Hlavní kniha bez Ekonomických analýz.

Boolean

Vypnuto

MěnaÚčetnictví

Parametr určuje implicitní měnu pro účetnictví

String

[Měna účetnictví].[Měny].[All].[Kč]

TypDokladuHlavniKnihaPopis

Parametr určuje, zda se na ose Typ dokladu zobrazí Popis nebo Zkratka daného typu. Pokud je parametr nastaven na Zapnuto, je zobrazen Popis. Nastavením na Vypnuto zobrazíme zkratku.

Boolean

Zapnuto

Využití parametru RadaUcto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Druhy pohybu

Tato osa se chová podobně jako doplňkové hodnoty. Umožňuje tedy zobrazovat zvolenou míru z různých hledisek.

 1. Obraty - pro sledování pohybů na účtech:
  • MD počátek, MD obrat, MD konec,
  • D počátek, D obrat, D konec,
  • Roční zůstatek – suma obratů od počátku roku včetně otvírkových a uzávěrkových operací.
 2. Sloupce – pro sledování analýz:
  • Sloupec 1, 2, 3, 4 z příslušné analýzy.
 3. Ostatní - pro sledování pohybů na účtech:
  • Sa – Obrat MD-D,
  • KS – konečný stav bez eventuální uzávěrkové operace v posledním dni zobrazovaného období,
  • PS – KS v předchozím roce.

Je třeba poznamenat, že definici PS v analýzách IS K2 odpovídá vypočítaná hodnota PS v OLAPu. Ale protože v IS K2 se používá PS jako počáteční zůstatek na účtu a v OLAPu jako konečný stav příslušné periody předchozího roku, nastává někdy neshoda mezi ekonomickou analýzou v IS K2 (většinou sloupec 2 nebo vyšší) a analýzou v OLAPu. Jde o to, že se v analýzách IS K2 používá neshoda mezi závěrkou a otvírkou na některých účtech (např. pro „431000 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení“ se počáteční stav používá jako „rozdíl mezi 5 a 6 v předchozím roce“).

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Demo pohledy Hlavní kniha

Book Contents

Book Index

Rozvaha

Tento pohled zobrazí rozvahu v plném rozsahu.

pic_4328

Obr.: Rozvaha

Book Contents

Book Index

Výsledovka

Pohled zobrazí výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.

pic_4329

Obr.: Výsledovka

Book Contents

Book Index

Kostka Účetnictví

Kostka Účetnictví vychází z položek Hlavní knihy, ale na rozdíl od kostky Hlavní kniha neobsahuje ekonomické analýzy.
V této kostce můžeme zjišťovat informace o pohybech na jednotlivých účtech.

Osy a míry jsou shodné s kostkou Hlavní kniha. Osa Účty neobsahuje analýzy.

OLAP parametry kostky Účetnictví:

Název

Popis

Typ

Hodnota

MěnaÚčetnictví

Parametrem definujeme implicitní měnu účetnictví v OLAPu.

String

 

Book Contents

Book Index

Demo pohledy Účetnictví

Book Contents

Book Index

Účto plán a skutečnost

Tento pohled zobrazí plánované částky na účtech (zadané v knize účetnictví pro plán – „P“), skutečně zaúčtované částky (z knihy účetnictví „U“), v sloupci Rozdíl se vyčíslí rozdíl mezi plánem a skutečností.

pic_4330

Obr.: Účto plán a skutečnost

Book Contents

Book Index

Kostka Kasy - Platby

OLAP parametry kostky Kostka - Platby:

Název

Popis

Typ

Hodnota

Kasy

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vyexportuje se kostka Kasy - Platby a Kostka Kasy - Prodej.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Kasy - Prodej

OLAP parametry kostky Kostka - Prodej:

Název

Popis

Typ

Hodnota

Kasy

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vyexportuje se kostka Kasy - Prodej a Kostka Kasy - Platby.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Úvěrování

Multidimenziální kostka Uverovani vychází z Faktur přijatých, Faktur vydaných, Záloh přijatých, Záloh poskytnutých a z položek Pokladních dokladů, Bankovních výpisů a Interních dokladů, které jsou platbami uvedených dokladů. Zkoumá obchodní vztahy se zákazníky z pohledu salda faktur vydaných a faktur přijatých. Jednotlivé osy představují jednotlivé průřezy danou kostkou. Pohyb a Částka jsou sledované hodnoty pro práci s touto kostkou.

Pohyb představuje obrat faktur a jejich platby. Částka potom představuje saldo na konci sledovaného období. Měnou je základní měna firmy.

Mezi často používané osy patří osa Faktury.

Můžeme také vyhodnocovat platební morálku odběratelů z pohledu výše nezaplacených faktur, příp. z pohledu počtů dní prodlení při platbě faktur. K těmto účelům slouží osa Dny uhrazení.

Při použití osy Uhrazeno je třeba brát v úvahu rozdíl ve výkladu pojmu „uhrazeno“ v IS K2 a OLAPu. V IS K2 je faktura uhrazená, jestliže je vystaven bankovní příkaz. V OLAPu pojem „uhrazeno“ znamená fakturu již „zaplacenou“ (bankovním výpisem nebo pokladním dokladem).

OLAP parametry kostky Úvěrování:

Název

Popis

Typ

Hodnota

UverUhrazenostStruc

Popis struktury osy Uhrazeno/Neuhrazeno.

String

 

CD1Uver

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Podřízený zákazník.

Boolean

Vypnuto

UverDnyDUZP

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Počet dnů DUZP.

Boolean

Vypnuto

ZodpOs - Uverovani

Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, zobrazí se v kostce Úvěrování osa Zodpovědné osoby.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Dopočítávané míry

Tyto míry používají časovou osu.

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka - ÚvěrováníSKD

Kostka UverovaniSKD vychází z Faktur vydaných, Faktur přijatých, Přijatých záloh a Poskytnutých záloh a z položek dokladů, které jsou platbami těchto faktur. Tato kostka zkoumá vztahy se zákazníky z pohledu salda a jednotlivá vyhodnocení je zde možné zobrazit dle lhůt splatnosti konkrétních dokladů.

Olap parametry kostky ÚvěrováníSKD

Název

Popis

Typ

Hodnota

Dny splatnosti - Dolní mez

Dolní interval, který určuje, že všechny doklady s rozdílem dnů menší než je tato mez, budou označeny popisem z parametru Dny splat. - Dolní mez Popis. Např. "Dlouho před splatnosti".

Integer

1

Dny splatnosti - Horní mez

Horní interval, který určuje, že všechny doklady s rozdílem dnů větší než je tato mez, budou označeny popisem z parametru Dny Splat. - Dolní mez Popis. Např. "Dlouho po splatnosti".

Integer

360

Dny splat. - Dolní mez - Popis

Popis pro Dolní mez, např. "Dlouho před splatností".

String

 

Dny splat. - Horní mez - Popis

Popis pro Horní mez, např. "Dlouho po splatnosti"

String

 

Book Contents

Book Index

Míry - Úvěrování SKD

Book Contents

Book Index

Dopočítávané míry - ÚvěrováníSKD

Book Contents

Book Index

Osy - ÚvěrováníSKD

Book Contents

Book Index

Bankovní výpisy a pokladní doklady

Kostka ZustBanPo vychází z položek bankovních výpisů a pokladních dokladů. Pro časovou osu se používá datum platby. Hodnoty jsou uvedeny v základní měně IS K2.

OLAP parametry kostky Bankovní výpisy a pokladní doklady:

Název

Popis

Typ

Hodnota

BanPok

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, zapne se v kostce osa Bankovní účty a pokladny.

Boolean

Vypnuto

RadaNPPopis

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, přidá se do kostky osa Potvrzenost v zakázkách.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Dopočítávané míry

Tyto míry používají časovou osu.

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Vnitropodniková banka

OLAP parametry kostky Vnitropodniková banka:

Název

Popis

Typ

Hodnota

VPBCube

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, vyexportuje se kostka Vnitropodniková banka.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry

Book Contents

Book Index

Osy

Book Contents

Book Index

Kostka Kontaktní centrum

Pomocí kostky Kontaktní centrum je možné vyhodnocovat nad daty kontaktního centra. Data čerpá nejen ze záznamů kontaktního centra, ale také z připojených marketingových informací.

OLAP parametry kostky Kontaktní centrum:

Název

Popis

Typ

Implicitní hodnota

Kontaktni centrum

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se kostka Kontaktní centrum.

Boolean

Zapnuto

Book Contents

Book Index

Míry - KONTAKTNÍ CENTRUM

Book Contents

Book Index

Dopočítávané míry - KONTAKTNÍ CENTRUM

Book Contents

Book Index

Osy - KONTAKTNÍ CENTRUM

Book Contents

Book Index

Kostka Aplikační statistiky

Tato kostka slouží pro vyhodnocování výsledků aplikačních statistik. Lze zde přehledně vyhodnotit počty spuštění sledovaných akcí.

OLAP parametry kostky Aplikační statistiky:

Název

Popis

Typ

Implicitní hodnota

Aplikační statistiky

Pokud je parametr ve stavu Zapnuto, exportuje se kostka Aplikační statistiky.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry - APLIKAČNÍ STATISTIKY

Book Contents

Book Index

Osy - APLIKAČNÍ STATISTIKY

Book Contents

Book Index

Kostka Nákupní košík

Pomocí této kostky je možné vyhodnocovat data přes nákupní košíky realizované v rámci eshopu.

Název

Popis

Typ

Implicitní hodnota

Kostka Nákupní košík EShopu

Pokud je parametr nastaven na hodnotu Zapnuto, exportuje se kostka Nákupní košík.

Boolean

Vypnuto

Book Contents

Book Index

Míry - NÁKUPNÍ KOŠÍK

Book Contents

Book Index

Osy - NÁKUPNÍ KOŠÍK

Book Contents

Book Index

Kostka Výkaz práce projektů

Pomocí této kostky je možné vyhodnocovat projekty a výkazy práce projektů. Pro zařazení této kostky do vyhodnocování je nutné nastavit parametr OLAPu ProjectCube na hodnotu Zapnuto.

Book Contents

Book Index

Míry - VÝKAZ PRÁCE PROJEKTŮ

Book Contents

Book Index

Osy - VÝKAZ PRÁCE PROJEKTŮ

Book Contents

Book Index

Konsolidace vlastních firem

Pomocí konsolidace je možné využít OLAP a vyhodnocovat data napříč vlastními firmami, i za předpokladu, že tyto vlastní firmy jsou vedeny a vystavují doklady v různých měnách.

Princip takovéto konsolidace spočívá v určení konsolidačního kurzu. Ten je nutné zadat v knize Správa vlastních firem na záložce Kurz pro konsolidaci.

pic_5022

Obr.: Konsolidační kurz v knize Správa vlastních firem

Tento kurz se zadává ke konkrétnímu datu a slouží pak k přepočtu hodnot konsolidačních měr do hlavní měny mandanta.

Dalšími předpoklady pro využití konsolidace je nastavení parametrů OLAPu. Je nutné nastavit parametr Zobrazovat vlastní firmy. Do OLAPu se pak zařadí nová osa pro vyhodnocení napříč vlastními firmami. Dalším parametrem, který je nutné nastavit je Akceptovat více měn v mandantovi. Do několika kostek OLAPu (Faktury vydané prodej, Faktury přijaté nákup, Zakázky, Objednávky, Hlavní kniha) se poté zařadí konsolidační míry.

pic_5023

Obr.: Konsolidační míry v kostce FaVyProdej

Tyto míry jsou přepočteny do hlavní měny mandanta, tak aby bylo možné, v rámci pohledů, porovnávat hodnoty napříč vlastními firmami a ve stejné základní měně. Míry jsou přepočteny konsolidačním kurzem vždy s odpovídajícím datem. Pokud je tedy použita v pohledu časová osa odpovídá hodnota tomuto období.

pic_5024

Obr.: Pohled s konsolidační mírou

Book Contents

Book Index

Virtuální osy

Virtuální osy se tvoří z konkrétních fyzických os. Pokud je fyzická osa dostupná v dané kostce, platí že, jsou zde přístupné i její virtuální osy. Osu tedy stačí zapnout jednou, potom např. osa vycházející z dimenze Zboží bude dostupná ve všech kostkách s dimenzí Zboží. Virtuální osa není napojena přímo na danou kostku, ale je závislá na dimenzi, ze které vznikla. Není tedy nutné vytvářet novou tabulku a plnit ji při exportu, ale je možné vyjít z existujících datových tabulek. Některé osy jsou podmíněny nastavením parametru Olapu.

Virtuální osy by neměly být používány v kombinaci s osami, ze kterých vznikly. V těchto případech může dojít k situacím, kdy nebude optimálně přeložen MDX dotaz, který komunikuje s Analytickou databází. Výsledkem mohou být neočekávané výsledky (např. stejná čísla v tabulce).

Případem problematického využití kombinace klasické a virtuální osy je situace, kdy je virtuální osa umístěna ve Filtru a její zdrojová dimenze je vložena do Řádku, případně Sloupce. Při Drillthrough se v tomto případě nezobrazí detail, ale chybové hlášení IS K2.

pic_2852

Obr.: Chybové hlášení při Drillthrough

Řešením je v tomto případě přesunutí virtuální osy z filtru do sloupce nebo řádku.

Úskalím při využívání virtuálních os může být fakt, že tyto osy nemohou být hierarchické (viz. osy TypH a TypN vycházející z dimenze Zboží).

Seznam standardních virtuálních os:

Virtuální osy z osy Zboží:

Virtuální osy z osy Podřízené doklady:

Virtuální osy z osy Partneři:

Virtuální osy z osy DokladyDleDataSplatnosti:

Virtuální osy z osy SaldokontoKDatu:

Virtuální osy z osy Časová osa základní:

Virtuální osy z osy Datum vystavení:

Book Contents

Book Index

Konsolidace firem

Konsolidace firem umožňuje vyhodnocovat data IS K2 nad všemi pobočkami v jednom místě, případně tyto pobočky porovnávat mezi sebou. V IS K2 je možné konsolidovat kostky Prodej, Zakázky, Nákup, Úvěrovaní, HlKniha, SkladKarta.

Předpokladem Konsolidace firem je hlavní mandant (mateřská firma) a vedlejší mandant (např. pobočka). Při konsolidaci vycházíme z číselníků hlavního mandanta a vše probíhá nad jednou databází.

Postup: