Book Contents

Book Index

Pohyby majetku

Kniha Pohyby majetku zahrnuje všechny odpisy a další majetkové operace, které byly vytvořeny na kartách majetku. Kniha je určená pro účtování pohybů.

pic_5408

Obr. Kniha Pohyby majetku

Přehled typů pohybů:

Zařazení do užívání

Vzniká při zařazení majetku do užívání.

Odpis

Měsíční odpis.

Roční odpis

Roční odpis.

Technické zhodnocení

Vzniká při akci Technické zhodnocení.

Změna ceny

Vzniká při akci Změna ceny.

Změna ceny při rozložení souboru

Vzniká při akci Rozložení souboru majetku.

Změna kódu majetku

Vzniká při akci Změna kódu.

Přerušení odpisů

Vzniká při akci Přerušení odpisování.

Částečné vyřazení

Vzniká při akci Částečné vyřazení.

Odpis částečného vyřazení

Vzniká při částečném vyřazení majetku.

Korekce oprávek ČV

Vzniká při částečném vyřazení majetku.

Vyřazení

Vzniká při vyřazení majetku z evidence.

U pohybu s typem Roční odpis se zobrazuje ikona pic_1058i.

Účtovat je možné pouze potvrzené pohyby se zapnutým příznakem Zaúčtovat (pohyby se potvrdí zpracováním odpisů na kartě majetku). Bližší popis účtování je uveden v kapitole Účtování.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_5409

Obr.: Kniha Pohyb majetku - záložka Základní údaje

Popis vybraných polí:

Typ pohybu

Informace, o jaký typ pohybu se jedná (zařazení do užívání, změna ceny, přerušení odpisů, apod.).

Datum pohybu

Datum pohybu.

Typ plánu

Typ plánu, pro který je pohyb vytvořen.

Částka

Částka pohybu (např. výše ročního odpisu, měsíčního odpisu atd.).

Zaúčtovat

Pole přebírá příznak z nastavení Knihy majetku.

Částka 2

Do této částky se ukládá např. prodejní cena při vyřazení.

Pokud mají doklady nastaven příznak Zaúčtovat, lze na nich editovat pole Kontace.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Pohyby majetku

F7

Zaúčtování s likvidací.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Pohyby majetku

Ctrl+F7

Hromadné zaúčtování s likvidací

Změna kontace

Akce hromadně změní hodnoty v poli Kontace.

 

pic_5410

Obr.: Formulář Změna kontace

 

Nastavení příznaku zaúčtování

Akce hromadně nastaví příznak Zaúčtování.

 

pic_5411

Obr.: Fomulář Nastavení příznaku zaúčtování

 

Book Contents

Book Index

Postup při změně doby odpisování

Zákon o daních z příjmů je velmi často novelizován. Každá novela s sebou přináší i změny v odpisování hmotného a nehmotného majetku.

V případě změny odpisových plánů je třeba v IS K2 vytvořit nové odpisové plány a předvolby odpisování, pak na kartě majetku změnit předvolbu odepisování.

Pokud na kartě majetku nejsou dosud potvrzeny žádné odpisy, lze kartu odpotvrdit a ve Změně na záložce Položky vybrat předvolbu pro příslušný typ plánu.

Pokud již byl majetek částečně odepsán, lze změnit předvolbu pouze pomocí hromadné akce Změna předvolby. Než změníme předvolby na kartě majetku, musí být odepsány odpisy, které spadají do období před změnou způsobu odpisování.

Postup:

pic_5402

Obr.: Vstupní formulář hromadné akce Změna předvolby