Book Contents

Book Index

Volba výpočtu

Průběh zpracování mezd je rozdělen v modulu Mzdy do několika kroků, ve kterých se spouští akce, nabízené ve formuláři Spuštění výpočtu.

Přitom je možné spouštět výpočty na všech pracovnících (na knize 0. straně) nebo na jednom zaměstnanci, na kterékoliv straně pracovního poměru, dále potom kdykoliv během procesu zpracování mezd, avšak podle stavu zpracování již pouze některé z akcí.

Všechny výpočtové akce se dělají pro všechny vztahy zaměstnance najednou. Pokud má tedy zaměstnanec více než jeden pracovní vztah, tak zvolené akce výpočtu běží zároveň na všech těchto vztazích.

Pokud například je v periodě zpracování mezd nějaká výpočtová akce potvrzená (např. potvrzený předvýpočet) a zaměstnanci přibude do této priody nový pracovní vztah, pak je potřeba předvýpočet na již existujícím pracovním vztahu odpotvrdit, aby še předvýpočet spustit opakovaně, protože se bude spouštět pro všechny vztahy zaměstnance.

pic_1977

Obr.: Volba výpočtu – nad jedním zaměstnancem

Popis akcí:

Předvýpočet (příprava vstupů)

Předvýpočet je určený k tomu, aby se do Mzdových údajů doplnily z jiných modulů všechny potřebné informace pro zpracování mezd.

Potvrzení předvýpočtu

Zablokuje opětovné spouštění předvýpočtu proto, aby nemohlo dojít k opětovným změnám vstupních údajů pro výpočet mezd.

Odpotvrzení předvýpočtu

V případě zablokování předvýpočtu, jej lze touto akcí odblokovat.

Vytvoření MS (záloha na mzdu)

Slouží k výpočtu záloh na mzdu nebo jiných mzdových složek, vytvořených pro tento výpočet.

Potvrzení vytvoření MS (záloha na mzdu)

Zablokování opětovného spuštění akce. Potvrzení (zablokování) je možné provést i v případě, že zálohy vytvořeny nebyly.

Odpotvrzení vytvoření MS

Odpotvrzení předchozí akce.

Výpočet

Kontrolní výpočet mzdy, který vytváří výstupní mzdové složky.

Uzavření období

Ukončení zpracování mezd a zablokování období za jednoho zaměstnance (individuálně). Při uzavření období na zaměstnanci se vytvářejí mzdové doklady do příští periody pro všechny jeho vztahy vstupující do výpočtu.

Odblokování uzavřeného období.

Odblokování předchozí akce. Lze provést pouze pokud není záznam v následujícím období uzavřen. V případě přepočítání odblokovaného záznamu budou v následujícím období nevratně odstraněny všechny dříve vypočtené údaje tohoto záznamu (pokud byly spočteny)!

V knize Mzdových údajů na jednotlivých stranách můžeme sledovat ikony, které nesou informace o zpracování mezd v daném měsíci (na 0. té straně ve sloupcích) :

pic_1978

Obr.: Volba výpočtu - nabídka možností, spuštěno z nulté strany knihy

Při průchodu vynechávat už dříve zpracované údaje

Zatržením tohoto pole budou přepočítány POUZE ty pracovní poměry, které ještě neprošly výpočtem.

Výpočet knihy

Výpočet za celou knihu - mzdovou účtárnu. Po spuštění akce Výpočet knihy lze vytvářet závazky na srážky z mezd za organizaci a přistoupit k tisku přehledů na pojišťovny, ČSSZ, aj.

Uzavření období knihy

Uzavření zpracování mezd za celou knihu.

Odblokování uzavřeného období knihy

Odblokování zpracování mezd za knihu mzdových dokladů. Touto akcí lze odblokovat již zpracované období (vždy pouze předchozí periodu). Nelze tedy odblokovat periodu uprostřed uzavřených období.

Book Contents

Book Index

Výpočet mezd s nastavením

Výpočet mezd z nastavením lze přidat jako zástupce na plochu nebo zařadit jako automatickou akci do Plánovače úloh. Funkce se spustí pro knihu a období zobrazené na formuláři a pro všechny záznamy v knize, pokud nejsou na záložce Pracovníci vybráni konkrétní zaměstnanci pro výpočet.

pic_5380

Obr.: Výpočet mezd s nastavením

pic_5382

Obr.: Plánovač úloh - Výpočet mezd s nastavením

Book Contents

Book Index

Plánování mzdových nákladů

Ve funkci pro vytváření mzdových dokladů existuje možnost vybrat knihu, do které se budou mzdové doklady vytvářet a také zatržítko, které umožní vytvořit doklady do jiné knihy, než je kniha vyplněna na pracovním vztahu v poli Kniha pro vytváření mzdových dokladů.

pic_4668_2021

Obr.: Funkce - vytvořit mzdový doklad

Tuto funkčnost je možné využít např. pro plánování mzdových nákladů. Tedy pro vytvoření mzdové knihy pro plán, kde je možné hromadně vytvořit mzdové doklady na celý rok a tyto spočítat dle zadaných požadavků. Změny provedené v dokladech této knihy se nebudou promítat do pracovních vztahů zaměstnanců. Tedy pokud se v této knize mzdových dokladů (která je různá od knihy pro vytváření mzdových dokladů na pracovním vztahu) změní jakékoli pole (základní mzda, osobní ohodnocení aj.), tato změna se nebude promítat do pracovního vztahu a ovlivňovat tak výpočet mezd v knize mzdových dokladů určené pro běžný výpočet mezd zaměstnanců.

Zároveň existuje v knize Pracovní vztahy funkce Kopie položek do jiné knihy mzdových dokladů, která umožňuje nakopírovat trvalé složky zadané na pracovním vztahu do jiné knihy, než je kniha pro vytváření dokladů pro pracovní vztah, aby je zde nebylo nutné po vytvoření dokladů zadávat znovu ručně.