Book Contents

Book Index

Vedení mezd v cizí měně

Modul Mezd nově umožňuje zpracovávat mzdy v cizí měně.

Nastavení

V parametrech mezd – parametry nastavení pracovních poměrů musí být zatřeno pole 'Částka v měně na formulářích'. Tím se nám zobrazí potřebné pole pro zpracování mezd ve Mzdových údajů:

Další nastavení při vedení mezd v cizí měně

Druhá strana MÚ - oddíl měna

Po zatržení 'Částka v měně na formulářích' v parametrech mezd se nám zpřístupní oddíl Měna na druhé straně formuláře Mzdových údajů vpravo dole.

pic_2542

Obr.: Oddíl pro nastavení měny – 2. strana Mzdových údajů

Zde vybereme příslušnou měnu a kurz podle data nebo Kurzovního lístku nesmí chybět zatržení pole „Měna“.

Tlačítko Kurz podle data dosadí kurz ČNB z kurzovního lístku platný k poslednímu dnu daného období.

Tlačítko K. lístek. otevře Kurzovní lístek, kde si můžeme vybrat z definovaných kurzů. Kurzy se definují v číselníku Měna.

Výstupní mzdové složky - zobrazení mezd v cizí měně

V návaznosti na zatržení Parametru mezd - „Částka v měně na formulářích“ se zobrazí na šesté straně Mzdových údajů řádek, kde se výplata zaměstnance dle kurzu z druhé strany MÚ přepočítá na cizí měnu. Pokud firma odvádí finančnímu úřadu za zahraniční zaměstnance zálohovou daň, tyto údaje se zobrazují v korunách.

pic_2509

Obr.: Zobrazení šesté strany Mzdových údajů po zapnutí parametru mezd Částka v měně na formulářích

Ve sloupcích 'Částka ' a 'Částka v měně firmy' se nám zobrazují jednotlivé složky mzdy v cízí měně (např. EUR) a v měně mandanta (např. CZK).

Tisk výplatního lístku

Zapnutím parametru 'InCurrency' na hodnotu Ano se v sestavě na Výplatním lístku, budou zobrazovat částky v cizí měně. (Výjimku opět může tvořit vyměřovací základ zálohy na daň, která se počítá v korunách). Změnou jazyku u parametrů sestavy 'Jazyk_reportu' a 'Jazyk_poli', lze výplatní lístek tisknout v jiném jazyce. Provedeme-li u používaných mzdových složek překlad pomocí tlačítka Jazykový název, bude se na výplatním lístku v cizím jazyce zobrazovat i název mzdových složek, dle uživatelského překladu.

pic_2510

Obr.: Výplatní lístek v anglickém jazyce, částky v eurech

Parametr 'InCurrency' (zobrazení částek v cizí měně) obsahují také sestavy:

Třetí strana MÚ - pole Finanční úřad

Pokud zaměstnanci dobrovolně platí měsíční zálohy na daň z příjmu, které jim sráží zaměstnavatel, je zapotřebí na třetí straně Mzdových údajů vyplnit pole 'Finanční úřad'. Toto pole má vazbu do srážek z mezd organizace, odkud vybereme příslušný záznam, pro zálohovou daň zaměstnance. Každý zaměstnanec může mít jiný finanční úřad, kam se mu sráží záloha na daň, proto se při vyplňování údajů pro platbu zatrhne pole 'Jednotlivá platba'. Tím je zajištěno, že se záloha na daň za zaměstnance bude odesílat samostatně.

Pozn.: Zálohová daň se v tomto případě spočítá a odešle finančnímu úřadu v korunách. Dle příslušného nastavení srážení daně, se zohlední i slevy na dani. Sestava potvrzení o příjmu zaměstnance za rok (parametr InCurrency) tiskne údaje o hrubé mzdě v cizí měně a o výši sražené zálohy na daň v CZK.

Závazky z mezd

Při vytváření závazků z mezd se pro daného zaměstnance vytvoří závazek v cizí měně.

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - mzdy v cizí měně

Pro zpracování mezd v cizí měně je v knize Srážky z mezd pole Jednotlivá platba.

Pole je využitelné jen v srážkách z mezd za organizaci, kdy je potřeba zaslat částku za jednotlivce. Částka k platbě se poté nebere z vypočtených hodnot mandanta, ale od jednotlivých zaměstnanců, např. zálohová daň je pak za daného zaměstnance placena individuálně.