Book Contents

Book Index

Statistika ISPV

Tato statistika je součástí programu statistických zjišťování, který vydává Český statistický úřad před začátkem každého kalendářního roku ve Sbírce zákonů ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako orgán vykonávající státní statistickou službu, provádí Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

Zpracovatelem ISPV – pravidelného výběrového statistického zjišťování mzdové úrovně zaměstnanců – je na základě pověření MPSV firma TREXIMA, spol. s r.o.

V IS K2 v modulu Mzdy byla vytvořena aplikace Statistika ISPV (MZD_ISPV9.pas), která umožňuje vytvoření vstupních dat pro statistické zjišťování "Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku od roku 2009". Tato aplikace je určena pro zařazení do standardní nabídky sestav (F9) ve Mzdových údajích. Je také umístěna ve stromovém menu v části Mzdy – Mzdové údaje – Statistiky.

pic_2204

Obr.: Zařazení aplikace ve stromovém menu

Vybrané informace o zaměstnavateli a zaměstnancích se zasílají vždy za kalendářní čtvrtletí, a to za zaměstnance kumulovaně od počátku roku. Aplikaci je tedy nutno spouštět vždy až po ukončení zpracování mezd posledního měsíce čtvrtletí. V případě zasílání údajů za zaměstnance (za 2. a 4. kvartál) je nutné mít proveden předvýpočet prvního měsíce následujícího čtvrtletí, aby byly spočítány průměry pro náhrady mezd a tyto se mohly do aplikace načíst.

Statistika ISPV načítá z Modulu Mzdy potřebná data, umožňuje jejich editaci a export do požadovaného souboru ve formátu XML popř. TXT. Předání je možno uskutečnit elektronickou poštou popř. na paměťovém médiu.

Book Contents

Book Index

Práce se statistikou ISPV

Po spuštění skriptu se zobrazí kniha ISPV, do které se budou postupně načítat jednotlivé položky. Každé čtvrtletí v této knize přibude nová položka, která představuje novou statistiku pro příslušné období. Předcházející čtvrtletní statistiky se zde historicky ukládají.

Po spuštění se ve skriptu zobrazí záznamy pro knihu mzdových dokladů, na které je skript spuštěn. Generování a vytváření nových záznamů probíhá také pro knihu mzdových dokladů, nad kterou je skript spuštěn, toto nastavení ve skriptu nelze ovlivnit.

pic_2087

Obr.: Zobrazení položek v knize ISPV

Novou položku tzn. čtvrtletní statistiku je nutné v této knize vytvořit pomocí funkce Aktualizace. Tato funkce se spouští kombinací kláves Ctrl+F6 a ze Mzdových popř. Personálních údajů vytváří nové položky statistiky ISPV.

Po spuštění funkce Aktualizace je nutné zadat čtvrtletí, za které je statistika vytvářena. Pokud si přejeme načíst také údaje o pracovních poměrech, zatrhneme pole Načíst údaje o pracovních poměrech. Data o pracovních poměrech se zjišťují od roku 2011 pololetně, data o ekonomickém subjektu se zjišťují čtvrtletně. Poté je již vytvořena nová položka, která představuje statistiku ISPV pro zvolené období.

pic_2083

Obr.: Volba období

Celkové množství statistických údajů je rozděleno na 2 oblastí. Je to okruh informací o ekonomickém subjektu a soubor informací o zaměstnancích.

Soubor informací o ekonomickém subjektu je umístěn na 1. straně knihy ISPV. Zde jsou zobrazena všechna pole statistiky ISPV podávající informace o ekonomickém subjektu jako celku. Jedná se o následující skupiny položek:

pic_2086

Obr.: 1. Strana knihy ISPV - Údaje za organizaci

Na 2. straně knihy ISPV jsou zobrazeny údaje týkající se všech pracovních poměrů zaměstnanců, kteří byli alespoň jeden den ve sledovaném období v evidenčním počtu. Jedná se o tyto skupiny položek:

pic_2084

Obr.: 2. strana knihy ISPV - Údaje za zaměstnance

Jednotlivé pracovní poměry zde představují položky. Po rozkliknutí příslušné položky je možné si zobrazit všechna vyplněná pole pro statistiku ISPV tohoto konkrétního pracovního poměru.

pic_2085

Obr.: ISPV09 - položka

S položkami pracovních poměrů lze na 2. straně dané statistiky ISPV dále pracovat. Lze je filtrovat podle střediska. V tomto případě je nutné zatrhnout příznak Filtr položek a v poli Středisko dosadit pomocí odkazu do číselníku středisek požadovaný záznam. Poté se zobrazí pouze ty položky tj. pracovní poměry zaměstnanců pouze konkrétního zvoleného střediska.

Některá vyplněná pole lze u jednotlivých prac. poměrů hromadně měnit. Hromadnou změnu lze provést pouze u položek označených hvězdičkou. Toto označení lze provést kombinací kláves Shift+Enter popř. lze využít tlačítko Označ vše.

Stiskem tlačítka Změna položek se zobrazí formulář pro hromadnou změnu. Pole, které chceme tímto způsobem editovat je nutné ve formuláři zatrhnout a doplnit o vybranou hodnotu. Po stisknutí tlačítka OK se poté všechny označené položky doplní o tuto hodnotu.

pic_2082

Obr.: Formulář pro hromadnou změnu

Export statistických dat do textového souboru probíhá ve dvou krocích. Pomocí kombinace kláves Ctrl+F7 se vytvoří nejprve soubor s daty o ekonomickém subjektu jako celku a po uložení je vytvořen druhý soubor ve formátu *.txt s jednotlivými položkami tzn. pracovními poměry.

Book Contents

Book Index

Kontrola a export údajů statistiky ISPV

Pokud je statistika ISPV na 0. straně knihy ISPV09 vytvořena je možné před vlastním exportem dat provést automatickou kontrolu. Ta se provádí kombinací kláves Ctrl+F4. Pokud zůstala některá povinná pole nevyplněná, tato funkce na to upozorní.

Po provedení automatické kontroly je možné položku na 0. straně knihy ISPV9 potvrdit. K tomu slouží kombinace kláves Alt+F2. Potvrzení záznamu slouží jako informace pro uživatele, že je již položka tj. statistika ISPV zkontrolovaná a je možné přistoupit k vlastnímu exportu.

Záznamy v knize ISPV09, které prošly kontrolou jsou připraveny k odeslání. Naše aplikace umožňuje ze záznamů vybraných v této knize vytvořit soubor v předepsaném formátu *.xml popř. *.txt a uložit ho na zvoleném místě na disku. Vytvoření exportního souboru, pro elektronické podání ve formátu *.xml, do adresáře je možno provést pomocí tlačítek Ctrl+F3.

Před předáním statistických dat na MPSV, je vhodné zkontrolovat data na možné chybové a „podezřelé“ hodnoty. Pro tyto kontroly případně pro ruční pořízení vstupních dat, je společností Trexima nabízen "Lokální pořizovací program" a "Internetový kontrolní program". Oba programy nabízejí šifrované odesílání dat. Pořizovací program je vytvořen firmou Trexima pro rok 2009 nově. Pro správnou kontrolu vyexportovaných dat je nutné tento program stáhnout a nainstalovat. Program je k dispozici ke stažení na internetové stránce www.ispv.cz/LPP/.

Book Contents

Book Index

Popis polí a jejich zdroje

V následujících tabulkách jsou popsány jednotlivé položky s upřesněním zdroje v IS K2. Z toho vyplývá potřeba pečlivé kontroly a nastavení doplňkových údajů do modulu pro tuto statistiku.

Informace o ekonomickém subjektu

POLE

POPIS

ZDROJ V IS K2

ICO

IČ ekonomického subjektu

Správa vlastních firem v modulu Správce v IS K2.

NAZEV

Obchodní jméno ekonomického subjektu

Správa vlastních firem v modulu Správce v IS K2.

ULICEP

Ulice a číslo popisné

Správa vlastních firem v modulu Správce v IS K2.

MISTO

Sídlo ekonomického subjektu

Správa vlastních firem v modulu Správce v IS K2.

PSC

 

Správa vlastních firem v modulu Správce v IS K2.

LAU1

Kód územní jednotky

Číselník LAU1 parametr skriptu.

HRMZDYQ

Celkové hrubé mzdy

Součet z položek údajů o zaměstnanci MZDA + NAHRADY + POHOTOV.

PONEQ

Prémie a odměny nepravidelně zúčtované.

Z položky HRMZDYQ. Součet z položek údajů o zaměstnanci PONEPRAV, jen za poslední čtvrtletí.

ODPRACDQ

Celkový počet hodin skutečně odpracovaných.

Součet z položek údajů o zaměstnanci ODPRACD, jen za poslední čtvrtletí.

PRESCASQ

Celkové přesčasové hodiny

Součet z položek údajů o zaměstnanci PRESCAS.

ABSCELKQ

Celkový počet neodpracovaných hodin.

Součet z položek údajů o zaměstnanci ABSCELK, jen za poslední čtvrtletí.

ABSPLACQ

Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy.

Součet z položek údajů o zaměstnanci ABSPLAC, jen za poslední čtvrtletí.

POCFYZQ

Průměrný počet zaměstnanců

Hodnota vypočtená.

POCPREPQ

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Hodnota vypočtená.

OONQ

Ostatní osobní náklady

Mzdové složky, které jsou zařazeny v knize Skupiny definic MS ve skupině "ISPV - OON".

ODMDPCQ

Odměny osobám pracujícím na dohodu o pracovní činnosti.

Součet odměn u dohod o pracovní činnosti. Pro načtení hodnot do tohoto pole musí být MS zahrnuty ve skupině definic ISPV - Mzda nebo ve skupině ISPV - OON a zároveň je pracovně právní vztah 5 - DPČ.

HODDPCQ

Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o pracovní činnosti.

Součet hodin za poslední čtvrtletí u dohod o pracovní činnosti. Možno ověřit z Rekapitulace mezd pouze nad DPČ.

ODMDPPQ

Odměny osobám pracujícím na dohodu o provedení práce.

Součet odměn u dohod o provedení práce. Pro načtení hodnot do tohoto pole musí být MS zahrnuty ve skupině definic ISPV - Mzda nebo ve skupině ISPV - OON a zároveň je pracovně právní vztah 4 - DPP.

HODDPPQ

Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o provedení práce.

Součet hodin za poslední čtvrtletí u dohod o provedení práce. Možno ověřit z Rekapitulace mezd pouze nad DPP.

ODMSTATQ

Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev.

Součet odměn u členů statutárních orgánů společností a družstev. Pro načtení hodnot do tohoto pole musí být MS zahrnuty ve skupině definic ISPV - Mzda nebo ve skupině ISPV - OON a zároveň je pracovně právní vztah 1 prázdný a pracovně právní vztah 2 je nastaven na 1, 2 nebo 3 (lze ovlivnit parametrem).

ODSTUPQ

Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru.

Částky na složkách 6220 - Odstupné.

Informace o zaměstnanci

POLE

POPIS

ZDROJ V IS K2

ICO

IČ ekonomického subjektu

Parametry mandanta v modulu Správce v IS K2.

IDZAM

Jednoznačný a v čase stálý kód

Pole Osobní číslo ze Mzdových údajů.

ROKNAR

Rok narození

Pole Datum narození z Personálních údajů.

POHLAVI

Pohlaví

Pole Pohlaví z Personálních údajů.

STOBC

Státní občanství

Kód státu v poli Státní příslušnost v Personálních údajích.

VZDELANI

Stupeň nejvyššího vzdělání

Pole Vzdělání z Personálních údajů.

INVALD

Druh invalidního důchodu

Pole Druh důchodu z Personálních údajů.

MISTOVP

Místo obvyklého výkonu práce (LAU1)

Údaj vybraný z číselníku – LAU1 na straně S ve Mzdových údajích. Pokud není vyplněn, doplní se hodnota ze zadaného parametru LAU1.

CZICSE

Postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)

Číselník CZ-ICSE ze strany S ve Mzdových údajích. Pokud není vyplněn, tak číselný kód vytvořený z pole Prac. právní vztah a Doba trvání na 1. straně Mzdových údajů.

CZISCO

Kód klasifikace zaměstnání příslušného pracovního poměru podle klasifikace ČSÚ.

Číselník CZ-ISCO ze strany S ve Mzdových údajích.

VEDOUCI

Vedoucí

Údaj ze strany S ve Mzdových údajích ze zatržítka Vedoucí zaměstnanec nebo z poznámky (typ 'Y4'), která musí být zadaná pouze v tom pracovním poměru, kde je zaměstnanec na vedoucí pozici.

KONTOPD

Konto pracovní doby

Momentálně implicitně nastaveno na "NE".

OBORVZD

Obor vzdělání

Položka se vyplňuje u zaměstnanců s vyšším než základním vzděláním. U zaměstnanců se základním a nižším vzděláním zůstane položka OBORVZD prázdná. Údaj se načítá z knihy Personální údaje ze 4. strany, kde musí být vyplněn v položce vzdělání. Při načítání hodnoty se hledá první položka ve Vzdělání se stejnym stupněm, jako je v hlavičce Personalistiky a kde je vyplnen tento Kód.

NAZPOZ

Název pozice

Položka je implicitně plněna z pole Druh práce na první straně knihy Mzdových údajů. Položku je možné plnit také z pole Zařazení na první straně knihy Mzdových údajů při nastavení parametru "NAZPOZFromIdJob" na hodnotu "ANO" (implicitně je nastaven na "NE").

DOBAZAM

Doba zaměstnání

Hodnota vypočtená.

EVIDDNY

Počet kalendářních dnů od počátku roku, ve kterých byl zaměstnanec v evidenčním počtu zaměstnanců.

Hodnota vypočtená.

KONECEP

Poslední den v evidenčním počtu

Hodnota zjištěná programem podle data ukončení PP nebo nástupu na vynětí.

FONDSTA

Celkový stanovený fond pracovní doby

Hodnota vypočtená.

FONDSJE

Celkový sjednaný fond pracovní doby

Hodnota vypočtená.

ODPRACD

Odpracovaná doba zaměstnance od počátku roku

Součet hodin u mzdových složek, které mají na 4. straně zatrženy parametry Odpracovaná doba, Přesčas, Pracovní pohotovost - doma a hodiny ze mzdové složky 2610 Příplatek za noční práci.

Pokud má tato statistika zadaný parametr Nezahrnovat_prescasy (s hodnotou Ano), do tohoto pole se nenapočtou mzdové složky se zatrženým parametrem Práce přesčas. Tento parametr se totiž použije tehdy, když mají zaměstnanci, placení hodinovou mzdou, v základní mzdě (např. MS 121) zahrnutou i přesčasovou práci.

Pro stejný účel byl vytvořen i parametr Nezahrnovat_nocni_prace, který při nastavení na hodnotu Ne zjistí počet hodin u mzdových složek, které mají tento parametr zaškrtnutý a tyto hodiny od pole "ODPRACD" odečte.

Je-li Forma mzdy Měsíční a není-li nastaveno v uživatelských mzdových konstantách Proplácení svátků náhradou mzdy, potom se ještě odečte MS 1110 RemDay (zůstatek dní) * Sjednaný úvazek.

PRESCAS

- z toho přesčas

Součet hodin u mzdových složek, které mají zaškrtnutý parametr Přesčas v číselníku Mzdové složky.

ABSCELK

Celkový počet neodpracovaných hodin od počátku roku

Součet hodin u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - ABSPLAC v knize Skupiny definic MS.

ABSPLAC

- z toho hodiny s náhradou mzdy

Součet hodin u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - ABSPLAC v knize Skupiny definic MS.

Další mzdové složky, které se mají načítat do pole ABSPLAC, lze zařadit do skupiny ISPV - ABSPLAC v knize Skupiny definic MS. (Vlastní MS organizace).

ABSDOVOL

- z toho dovolená

Součet hodin u MS 5200, MS 5250.

ABSNEMOC

- z toho pracovní dny nemoci

Součet hodin u MS 5110, 5111, 5112, 5113, 5114.

ABSNEMZ

Počet neodpracovaných hodin od počátku roku (z položky ABSNEMOC) z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje nemocenská dávka.

Součet hodin u MS 7900.

 

MZDA

Mzda za práci v kumulaci od počátku roku

Součet částek u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - MZDA v knize Skupiny definic MS.

POPRAV

- z toho prémie a odměny pravidelné

Součet částek u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - POPRAV v knize Skupiny definic MS.

PONEPRAV

- z toho prémie a odměny nepravidelné

Součet částek u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - PONEPRAV v knize Skupiny definic MS.

PRIPPCAS

- z toho příplatky za práci přesčas

Součet částek u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - PRIPPCA v knize Skupiny definic MS.

Další mzdové složky, které se mají načítat do pole PRIPPCAS, lze zařadit do skupiny ISPV - PRIPPCA v knize Skupiny definic MS. (vlastní vytvořené mzdové složky, které mají být zahrnuty do statistiky ISPV).

PRIPLAT

- z toho další příplatky

Součet částek u mzdových složek, které jsou zahrnuty ve skupině ISVP - PRIPLAT v knize Skupiny definic MS.

Další mzdové složky, které se mají načítat do pole PRIPLAT, lze zařadit do skupiny ISPV - PRIPPCA v knize Skupiny definic MS. (vlastní vytvořené mzdové složky, které mají být zahrnuty do statistiky ISPV).

NAHRADY

Náhrady mzdy v kumulaci od počátku roku

Součet částek u MS 5xxx. (Částky u mzdových složek zahrnutých ve skupině MS ABSCELK).

NAHRNEMZ

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem v kumulaci od počátku roku.

Součet částek u MS 7900 a 7902.

POHOTOV

Odměny za pracovní pohotovost v kumulaci od počátku roku.

Součet částek u mzdových složek, které mají v číselníku Mzdové složky v části Ostatní časové nápočty zatržen parametr Pracovní pohotovost - doma.

PRUMVYD

Průměrný hodinový výdělek za poslední čtvrtletí sled. Období.

Údaj ze Mzdových údajů - strana P.

Statistika ISPV využívá Skupiny definic MS. Jestliže má firma vytvořené Uživatelské mzdové složky, které by se měly také napočítávat, je nutné přidat tyto MS do příslušné skupiny. Přidání složky do skupiny, provádíme klávesou Insert v režimu Změna.

Popis jednotlivých definičních skupin MS pro statistiku ISPV

Název skupiny

Popis skupiny

ISPV-ABSCELK

Celkový počet neodpracovaných hodin. Např.: dovolená, svátky v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí = svátky), doba překážek v práci, doba pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplacené volno, atd.

ISPV- ABSPLAC

Počet neodprac. hodin s náhradou či nekrácením mzdy. Dovolené, svátky v pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance (ZP §199, NV č. 590/2006 Sb.), překážek v práci z důvodu obecného zájmu (ZP §200, 203, 205) a překážek na straně zaměstnavatele (ZP §207 - 210). Neuvádí se hodiny DPN a OČR.

ISPV-MZDA

Mzda zúčtovaná v jednotlivých měsících od počátku roku do konce sledovaného období. Mzda podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, tzn. peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované za práci. Za mzdu se nepovažují náhrada mzdy, odstupné,odměna za pracovní pohotovost aj

ISPV-OON

Ostatní osobní náklady.Jde o odměny za práce poskytované na základě jiného vztahu než pracovního a členského poměru k zaměstnavateli a peněžitá plnění v souvislosti se zánikem pracovního poměru. Nejčastěji to jsou odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

ISPV-PONEPRAV

Prémie a odměny nepravidelně zúčtované ve mzdě. (z Do nepravidelných prémií a odměn se zahrnují všechny platby zaměstnancům, které nejsou pravidelně zúčtovány ve mzdě ve výplatním období (obvykle kalendářní měsíc). Do nepravidelných odměn se zahrnují např. 13. a 14. platy.

ISPV-POPRAV

Prémie a odměny pravidelně měsíčně zúčtované se mzdou v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období (z položky MZDA).

ISPV-PRIPLAT

Položka zahrnuje příplatky za práci ve svátek, příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, příplatky za směnnost, příplatky za práci v noci, příplatky za práci o SO+NE, zvláštní příplatky a další příplatky. Příplatek za práci přesčas se uvádí samostatně v položce PRIPPCAS.

ISPV-PRIPPCA

Příplatky za práci přesčas (z položky MZDA) podle § 114 ZP zúčtované za jednotlivé měsíce od počátku roku do konce sledovaného období.

Book Contents

Book Index

Popis parametrů

Číslo procesu: MZD012

Id. číslo skriptu: FMZD020

Soubor: MZD_ISPV9.PAS

Popis skriptu: Vytváří statistický výkaz jako "*.xml" soubor.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry skriptu:

AktualizacePoSpusteni - Ne

Při spuštění současně aktualizovat záznamy.

LAU1

Uzemní číslo sídla firmy.

MzdoveSlozky_ABSPLAC

MS pro nápočet hodnoty pole, oddělené středníkem.

MzdoveSlozky_PRIPLAT

Další mzdové složky, které se mají načítat do pole PRIPLAT. Oddělujeme středníkem.

MzdoveSlozky_PRIPPCAS

Další mzdové složky, které se mají načítat do pole PRIPPCAS. Oddělujeme středníkem.

Nezahrnovat_nocni_prace - Ne

Ano - odpočet noční práce z odpracované doby.

Nezahrnovat_prescasy - Ne

Ano - odpočet přesčasů z odpracované doby.

OnlyActualQuarter- Ne

Ano - jen za poslední čtvrtletí.

XMLPath

Cesta pro uložení exportního souboru.

Book Contents

Book Index

Popis funkcí

F5 - editace

Každý záznam lze editovat

Shift+Enter

Práce s „hvězdičkou“ patří ke standardní m funkcím IS K2 a je popsána v Základní příručce IS K2.

Insert

Vkládání nového záznamů na 0. straně formuláře.

F8

Odmaže záznam na o. straně knihy.

Ctrl+F4 - kontrola

Funkce otestuje vybrané záznamy na správnost vyplnění polí.

Ctrl+F6 - aktualizace

Vytvoří v knize novou položku tzn. novou čtvrtletní statistiku.

Alt+F2

Potvrzení záznamu.

Ctrl+F3 – export

Export záznamů do souboru ve formátu *.xml.

Ctrl+F7 – export

Export záznamů do souboru ve formátu *.txt.

Ctrl+F5

Změna data potvrzení záznamu.

Book Contents

Book Index

ISPV - kontrola údajů

Číslo procesu: MZD012

Ident. číslo sestavy: SMZD155

Soubor: MZD_ISPV.AM

Popis sestavy: Kontrolní sestava pro statistiku ISPV. Sestavu je možné použít pro kontrolu vygenerovaných údajů ve skriptu ISPV9. Pouští se nad knihou Mzdové údaje.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

SuppressDetail - Ne

Ano - Potlačit detaily. Při nastavení na ANO se nezobrazí informace o jednotlivých složkách.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Informační systém o platech (ISP)

Dle §137 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a dle nařízení vlády č. 328/2013 Sb., jsou organizace, odměňující své zaměstnance za vykonanou práci platem, povinné poskytnout data do Informačního systému o platech (ISP). Dle tohoto nařízení jsou organizace povinné poskytnout data do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období. Sledovaná období jsou měsíce 1-6 a 1-12 každého roku.

V IS K2 v modulu Mzdy byl vytvořen skript ISP - Informační systém o platech - export souboru (PERS_ISP.PAS), který umožňuje vytvoření vstupních dat pro toto statistické zjišťování.

Před spuštěním je potřeba v modulu Mzdy provést tyto kroky:

pic_4980

Obr.: Dlouhodobé nepřítomnosti

Book Contents

Book Index

Práce s ISP

Skript pro vytvoření exportního souboru se spouští se nad knihou Personální údaje. Po spuštění je potřeba zvolit období, za které se data reportují:

pic_4977

Obr.: Výběr období pro report

Před samotným spuštěním skriptu je potřeba do parametrů skriptu zadat údaje, které nejsou v rámci výpočtu platů evidované. Tyto parametry se poté zobrazují také v úvodním formuláři:

pic_4975

Obr.: Úvodní formulář s parametry skriptu

Reportované hodnoty je možné před exportem upravit, pokud je parametr skriptu EditaceUdaju nastaven na ANO. Implicitně je tento parametr nastaven na NE a po stisku OK na vstupním formuláří se tedy ihned vytvoří exportní soubor a zobrazí se okno s výběrem cesty pro jeho uložení.

Pokud je parametr EditaceUdaju nastaven na ANO, pak se po stisku tlačítka OK na vstupním formuláři nejprve zobrazí načtené hodnoty a tyto hodnoty je možné v aplikaci prohlížet a případně upravit. Data jsou rozdělena do tří záložek : Předkladatel, Zaměstnavatel a Zaměstnanci. Exportní soubor se v tomto případě vytváří opět po stisku OK na tomto formuláří:

pic_4976

Obr.: Údaje pro ISP - záložka Předkladatel

Na záložce Zaměstnanci je seznam zaměstnanců dle osobních čísel.

pic_4978

Obr.: Záložka Zaměstnanci

Každého zaměstnance lze pomocí Enter otevřít a zobrazit údaje týkající se jeho osoby. Údaje o zaměstnanci jsou zobrazeny na třech záložkách:

pic_4979

Obr.: Zaměstnanec - Údaje ze mzdových dokladů

K reportovaným údajům lze přičíst také hodnoty z jiného *.xml souboru, pokud je na vstupním formuláři zatrženo zatržítko Přičíst údaje z jiného souboru. Pak před samotným exportem údajů program nejprve vybízí k vybrání souboru s daty, ze kterého se údaje přičtou k údajům reportovaným z K2.

Book Contents

Book Index

Popis polí u zaměstnanců a jejich zdroje

AA0126

Fyzická osoba-kód

OsCP - Osobní číslo

AA0231

Rok - ročník (rok narození)

pole Dnar v Personální údaje

AA0211

Pohlaví osoby - kód

pole Sex v Personální údaje

AA0223

Stupeň nejvyššího dosaženéhó vzdělání - kód

pole SneV v Personální údaje

AA0085

Stupeň invalidity

pole DisabilityDegree v Personální údaje

AA0033

Kód státu

NCountryId;CountryCode (Státní příslušnost) v Personální údaje

AA0690

Místo obvyklého výkonu práce

IdList2 z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období) nebo. parametr skriptu NUTS4

AA0091

Kód postavení v zaměstnání

IdCziCse popř. se vyplní dle IdRelWork a IdDurat z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období

AA0013

Zaměstnání

ExKZAMR

AA0125

Zaměstnanec ve státní správě

U všech 2.

AA0130

Druh právního vztahu - kód

IdCommerce z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období

AA0131

Týdenní pracovní doba

pole IdCal;CFWW z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období

AA0225

Doba zaměstnání

ActWorkExperienceYearsDate + ActWorkExperienceDaysDate/365 - položky zadané v Dlouhodobé nepřítomnosti na Pracovním vztahu

AA0218

Evidenční dny zaměstnání

pole EmployeeStateEvidDaysCalc ze Mzdových údajů

AA0744

Počet hodin nepřítomnosti v práci

skupina složek ISPV-ABSCELK; a svátky co jsou v rámci složek základu

AA0132

Odpracovaná doba včetně přesčasové práce

dle zatržítka v číselníku složek Odpracované hodiny; odečet hodin svátků co jsou v rámci složek základu

AA0133

Práce přesčas

dle zatržítka v číselníku složek Práce přesčas

AA0134

Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem

skupina složek ISPV-ABSPLAC; a svátky co jsou v rámci složek základu

AA0135

Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolená

MS 5200

AA0136

Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtený

suma EmployeeStateEvidDaysCalc krát ShortTimeRatio děleno počet dnů v období

AA0137

Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu dni sledovaného období

EmployeeStateEvidLastDayCalc

AA0568

Datum vynětí z evidenčního stavu

 

AA0745

Celková neodpracovaná doba z důvodu nemoci a karantény

MS 5110,5111,5112,5113,5114

AA1587

Počet hodin nemoci bez nemocenského

nenačítá se

AA0750

Náhrada platu za nemoc zúčtovaná k výplatě

MS 7900,7902

AA0127

Platová třída zaměstnance

poel Grade z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA0128

Platový stupeň.zaměstnance

Level z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA0129

Druh platového tarifu - kód

PayrollTariff;IdIni

AA1586

Smluvní plat

Vždy NE (2)

AA1591

Stupeň řízení

ManagementLevel z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA1594

Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

SpecialRateGroup z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA0138

Platový tarif přiznaný

SalaryTariff z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA0139

Příplatek osobní přiznaný

PersonalRate z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA0140

Příplatek za vedení přiznaný

LeadershipRate z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA0142

Příplatky zvláštní přiznané celkem

SpecialRate z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA1595

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí přiznaný

DifficultEnvironmentRate z pracovního vztahu (platné k poslednímu dni sledovaného období).

AA1598

Příplatek specializační pedagogického pracovníka přiznaný

Nenačítá se

AA0749

Příplatky ostatní přiznané

Nenačítá se

AA0144

Celkový plat zúčtovaný k výplatě

skupina ISPV_MZDA

AA0145

Platový tarif zúčtovaný k výplatě

MS 1160

AA0147

Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatě

MS 1812

AA0148

Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatě

Nenačítá se

AA0162

Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě

MS 2960,2970

AA0150

Příplatky celkem zúčtované k výplatě

skupina složek ISPV_PRIPLAT+ISPV_PRIPPCA

AA0146

Plat za práci ve svátek zúčtovaný k výplatě

MS 1930

AA0239

Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatě

skupina složek ISPV_PRIPPCA

AA0240

Příplatek za práci v sobotu a v neděli zúčtovaný k výplatě

MS 2260,2265

AA0151

Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatě

NS 2510

AA0153

Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě

MS 2310

AA0154

Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě

MS 2570

AA0603

Příplatek za práci v noční době zúčtovaný k výplatě

MS 2610,2611,2615

AA1596

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí zúčtovaný k výplatě

MS 2410

AA1597

Příplatek za rozdělou směnu

MS 2710

AA1592

Příplatek za přímou pedagogickou činnost zúčtovaný k výplatě

Nenačítá se

AA1593

Příplatek specializační pedagogického pracovníka zúčtovaný k výplatě

Nenačítá se

AA0156

Příplatky ostatní zúčtované k výplatě

skupina ISPV_PRIPLAT (bez složek pro konkrétní příplatky výše)

AA0157

Odměny zúčtované k výplatě

skupina ISPV_POPRAV + ISPV_PONEPRA

AA0163

Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatě

skupina ISPV_MZDA

AA0161

Odměna za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě

zatržítko v číselníku složek Pohotovost doma

AA0158

Náhrady platu celkem zúčtované k výplatě

skupina ISPV_ABSCELK

AA0159

Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě

MS 5200,5210,5250

AA0165

Průměrný, hodinový výdělek pro pracovně právní účely

CFAverageCompens - z dokladu dalšího měsíce (nutno předvýpočet pokud doklad existuje)

Book Contents

Book Index

ISPV - Informační systém o platech

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: PERS_ISP.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří exportní soubor pro ISP - Informační sytém o platech. Spouští se nad knihou Personální údaje. Po spuštění se vybere reportované období. Před spuštěním je potřeba do parametrů skriptu zadat údaje, které nejsou v rámci výpočtu platů evidované. Tyto parametry se zobrazují také v úvodním formuláři.

Reportované hodnoty je možné před exportem upravit, pokud je parametr skriptu EditaceUdaju nastaven na ANO.

K reportovaným údajům lze přičíst také hodnoty z jiného *.xml souboru, pokud je na vstupním formuláři zatrženo zatržítko Přičíst údaje z jiného souboru. Pak se před samotným exportem údajů nejprve vybere jiný soubor, ze kterého se údaje přičtou k údajům reportovaným z K2.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AA0019 - Právní forma ekonomického subjektu - kód právní formy subjektu. Udává se jako třípísmený řetězec.

 

AA0113 - kód zařízení, kterému není přiděleno IČO. Udává se jako řetězec max. deseti znaků.

 

AA0116 - Počet zaměstnanců rozpočtovaný. Počet zaměstnanců zaměstnavatele stanovený danému zaměstnavateli podle platného usnesení vlády. Pokud zaměstnavateli není rozpočtován závazně, uvede se orientační údaj.

 

AA0118 - Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů - Celková výše prostředků zúčtovaných k výplatě na platy zaměstnanců zaměstnavatele včetně mimorozpočtových zdrojů v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období.

AA0119 - Mimorozpočtové zdroje na platy celkem - Celková výše prostředků zúčtovaných k výplatě na platy zaměstnanců za zaměstnavatele z mimorozpočtových zdrojů v Kč od začátku kalendářního roku do konce sledovaného období.

AA0123 - Objem prostředků na platy zaměstnanců - Objem prostředků na platy schválený zaměstnavateli státním rozpočtem, správcem kapitoly, příp. jiným orgánem. U zaměstnavatele usměrňujícího platy zaměstnanců limitem je uvedena celoroční výše limitu v Kč po poslední úpravě.

AA0179 - Kód NUTS okresu

AA0676 - Kolektivní smlouva - udává se jedna číslice - 2 - nexistuje, 4 - vyššího stupně, 5 - podniková

ActualRecord - NE

Ano - pracuje pouze z aktuálními (vybranými) záznamy

autor - odpovědný pracovník, který data připravil

EditaceUdaju - Ne

ANo - umožní před exportem dat údaje upravit

ICOpredkladatele - IČ předkladatele dat (zřizovatele - např. kraj, obec atd.)

email - E-mail odpovědného pracovníka, který připravil data

predkladatel - Název organizace - předkladatele dat

telefon - Telefon odpovědného pracovníka, který připravil data