Book Contents

Book Index

Roční zúčtování daně

Skript Roční zúčtování daně spouštíme z knihy Mzdové údaje. Hodnoty pro roční zúčtování daně se zobrazí pro toho zaměstnance, nad kterým stojí kurzor, při spuštění skriptu.

V levé části formuláře se nachází stromové menu, které obsahuje tyto záložky:

Roční zúčtování daně za konkrétního pracovníka

U hlavní záložky je uvedeno jméno pracovníka a rok, za který je roční zúčtování prováděno. Jak můžeme vidět na obrázku Formulář Roční zúčtování daně, v pravé části tohoto formuláře jsou zobrazeny údaje nakumulované za celé účetní období, jedná se především o údaje týkající se úhrnu příjmů, pojistného, základu daně, daně po slevách a daňovém zvýhodnění. V průběhu vyplňování ostatních záložek se na tomto formuláři záznamy automaticky mění. Výsledek ročního zúčtování vidíme na řádku Kompenzace rozdílu.

pic_2088

br.: Formulář Roční zúčtování daně

Popis polí:

Žádost

Informativní číselník, ve kterém je možné zaznamenat, zda zaměstnanec požaduje roční zúčtování daně.

Kdo provedl, kdy provedl

Informace o uskutečnění ročního zúčtování.

Úhrn příjmů všech plátců

Úhrn pojistného

Základ daně

Částky do těchto polí se načítají po měsíčním výpočtu mezd nebo po zadání předchozího pracovního poměru.

Nezdanitelné částky základu daně

Po doplnění všech příslušných hodnot v záložce Nezdanitelné částky základu daně se jejich součet zobrazí v tomto poli.

Základ daně, snížený, zaokrouhlený

Základ daně snížený o nezdanitelné částky a zaokrouhlený na celé stokoruny směrem dolů.

Vypočtená daň

Daň vypočtená ze zaokrouhleného základu daně za celé zdaňovací období podle sazby dle §16 DZ.

Solidární daň

V případě, že v poli není nulová hodnota = byla vypočtena solidární daň, pak se zatrhne zatžítko Nelze provést RZD - Solidární daň. Poté nejde zatrhnout zatržítko Provést roční zúčtování.

Slevy na dani celkem

Součet všech hodnot ze záložky Slevy na dani, které snižují daňovou povinnost.

Daň po slevách na dani

V tomto poli je uvedena daň po odečtení všech slev na dani. Není zde zahrnuto daňové zvýhodnění.

Úhrn sražených záloh na daň

Údaj kolik bylo odvedeno finančnímu úřad na zálohové dani.

Přeplatek/Nedoplatek

Jestliže pracovník neuplatňuje daňové zvýhodnění, na tomto řádku se objeví přeplatek nebo nedoplatek (s mínusem) zálohy na daň. Pole má nulovou hodnotu, v případě, že je uplatňováno daňové zvýhodnění.

Daň po slevách na dani

Je-li uplatňováno daňové zvýhodnění, nachází se zde nově vypočtená daň po slevách na dani v rámci ročního zúčtování včetně daňového zvýhodnění.

Rozdíl na dani po slevě

Daň po slevě snížená o daňové zvýhodnění (slevu na dani).

Vyplacené daňové bonusy

Částka, kterou pracovník během roku obdržel na vyplacených daňových bonusech.

Rozdíl na daňovém bonusu

Rozdíl mezi nárokem a vyplacenou částkou daňového bonusu. (+ přeplatek, - nedoplatek).

Kompenzace rozdílů

Výsledek ročního zúčtování (+ přeplatek, - nedoplatek).

Přeplatek na dani po slevě

Přeplatek na dani, který vznikl provedením ročního zúčtování záloh.

Doplatek na daňovém bonusu

Doplatek na daňovém bonusu.

Pole pro zatržení:

Provést zúčtování - zatržením tohoto pole je formulář připraven na roční zúčtování daně, to bude provedeno ve chvíli, kdy spustíme skript Roční zúčtování daně - převedení přeplatku.

Načíst znovu - pokud už byl spuštěn skript a došlo k vytvoření Mzdové složky 9120 Doplatek daně z ročního zúčtování, zatrhnutím tohoto pole můžeme formulář vrátit do původního stavu. Vytvořenou MS 9120 je zapotřebí smazat ručně.

Vytvoření MS - pole se zobrazí jako zatržené po spuštění skriptu Roční zúčtování daně - převedení přeplatku, který bezprostředně vytváří MS 9120 na 6. straně Mzdových údajů.

Uplatňováno daňové zvýhodnění - jestliže pracovník během roku, či ročního zúčtování uplatnil daňové zvýhodnění.

Nedosáhl rozhodný příjem pro daňový bonus - vyplacení daňového bonusu v rámci provedeného ročního zúčtování lze provést pouze za předpokladu, že úhrn příjmů u zaměstnance dosáhl alespoň 6násobku minimální mzdy.

Přeplatek se nevrací (nedosáhl rozhodné částky) - program hlídá, zda nárok přesahuje minimální částku 50 Kč.

Základní údaje

Na záložce Základní údaje jsou uvedeny informace o zaměstnanci, které vycházejí z Personálních údajů. V případě potřeby můžeme editovat.

pic_2089

Obr.: Roční zúčtování daně - Základní údaje

Průběh zaměstnání

U průběhu zaměstnání jsou na první straně uvedeny informace o úhrnu příjmů, zaplaceném pojistném a zálohy na daň za celé zdaňovací období. Je zde zajištěn součet údajů ze všech zaměstnání, které vstupují do ročního zúčtování daně. Pokud byl pracovníkovi v průběhu roku vyplacen daňový bonus, objeví se tento údaj v poli Daňový bonus - celkem.

pic_2090

Obr.: Roční zúčtování daně - Průběh zaměstnání

Pokud potřebujeme doplnit předchozí zaměstnání v průběhu roku, je k tomu určena druhá strana, kde klávesou Insert vyvoláme formulář, pro zadání údajů. Tím je na této straně zajištěn přehled všech zaměstnání.

Pokud položku na druhé straně rozklikneme, můžeme v záložkách Podepsané prohlášení v měsících a Zúčtované prohlášení v měsících, měnit pomocí zatržení ty měsíce, ve kterých bylo prohlášení podepsáno a uplatněno.

Nezdanitelné částky základu daně

Po rozkliknutí této záložky můžeme doplnit nezdanitelné částky základu daně na základě příslušných dokladů. V prvním řádku se zobrazí celkový součet všech nezdanitelných částek. Hodnoty se zadávají do editovatelných polí. V zašedlých polích, které nelze editovat a jsou zobrazeny pod těmito editovatelnými poli se objeví hodnota, kterou lze uplatnit. Zadávají se tedy hodnoty dle podkladů dodaných zaměstnancem a tyto jsou poté upraveny programem. Hranice pro tyto hodnoty jsou uloženy v knize Mzdové konstanty v konstantách typu Daně. V případě úhrady za zkoušky dalšího vzdělávání je maximální hranice závislá na zatržení/nezatržení zatržítek určujících zdravotní postižení.

V dolní pravé části je možné dělat si poznámky týkající se nezdanitelných částek základu daně, případně týkající se celého ročního zúčtování.

pic_2091

Obr.: Roční zúčtování daně - Nezabavitelné částky základu daně

Slevy na dani

V této části vidíme v úhrnu jednotlivé slevy na dani . Celková hodnota slev na dani je zobrazena na prvním řádku. V podčástech jsou vidět dílčí slevy a jednotlivé měsíce, ve kterých byly uplatněny. Je možné je zde editovat. V případě zatržení zatrřžítka Celý rok má toto zatržítko přednost a sleva je uplatněna za celý rok. Pokud toto zatržítko zatženo není, pak se sleva počítá dle zatržených měsíců.

pic_2092

Obr.: Roční zúčtování daně - Slevy na dani

Úprava slevy za umístění dítěte

V této podčásti je možné zadat slevu za umístění dítěte, která umožní snížit daň až do výše měsíční aktuální minimální mzdy o náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Sleva se zadává ke konkrétnímu dítěti, na které je uplatňovaná - ENTER na položku ji otevře a umožní ji editovat. Maximální výše uplatnění je také kontrolována mzdovou konstantou (konstanta TAX_CHNURS).

pic_3996

Obr.: Sleva za umístění dítěte

Daňové zvýhodnění

Na první straně záložky Daňové zvýhodnění se nachází celkový součet hodnot z položek ze 2. strany této záložky.

pic_2093

Obr.: Roční zúčtování daně - Daňové zvýhodnění 1. strana

Popis polí:

Maximální výše slevy na dani

Nejvyšší možná částka daňového zvýhodnění (rovná se dani po slevách).

Daňové zvýhodnění nárok

Celkový nárok (podle počtu dětí a měsíců).

Daňové zvýhodnění - sleva na dani

Skutečně uplatněné daňové zvýhodnění.

Daňové zvýhodnění - daňový bonus

Daňový bonus (Celkový nárok - skutečně uplatněné daňové zvýhodnění). Tato částka se pak porovnává se skutečně vyplacených daňovým bonusem.

Na druhé straně Daňového zvýhodnění se nachází přehled uplatnění daňového zvýhodnění v jednotlivých měsících, pro editaci je možné každou položku otevřít klávesou Enter. Záznam se zde zobrazí, pokud jsou v Personálních údajích v oddíle Rodinní příslušníci uvedeny děti, na které má být uplatňováno daňové zvýhodnění. Záznam můžeme pomocí klávesy Insert, vložit přímo zde i dodatečně, např. v případě, že se pracovníkovi narodilo další dítě v prosinci a kopie rodného listu byla doručena až v lednu.

pic_2094

Obr.: Roční zúčtování daně - Daňové zvýhodnění 2. strana

Pořadí dítěte pro daňové zvýhodnění je možné v jednotlivých měsících upravit. V případě, že je v poli Celý rok 0, pak se pořadí bere z nastavení v jednotlivých měsících, pokud je pořadí v poli Celý rok nenulové, pak se toto pořadí vztahuje k celému roku a má přednost před nastavením v jednotlivých měsících.

Při ukončení práce ve skriptu Roční zúčtování daně je možné změněné údaje uložit a příště v jejich vyplnění pokračovat.

Book Contents

Book Index

Roční zúčtování daně - převedení přeplatku

Pokud proběhla u všech zaměstnanců kontrola a editace záznamů, spustíme skript Roční zúčtování daně - převedení přeplatku, tím dojde k provedení ročního zúčtování záloh na daň a současně se vytvoří MS 9120 Přeplatek na dani a 9131 Doplatek na daňovém bonusu na 5.  straně Mzdových údajů.

Skript pro převedení přeplatku daně je možné pouštět i postupně pro jednotlivé zaměstnance nebo pro skupinu zaměstnanců.

Book Contents

Book Index

Skripty použivané pro roční zúčtování daně

Book Contents

Book Index

Roční zúčtování daně

Číslo procesu: MZD008

Id. číslo skriptu: FMZD034

Soubor: PREMP_TaxSta.PAS

Popis skriptu: Slouží pro načtení a následnou editaci údajů pro roční zúčtování daně z příjmů.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AllowNotClosedYear - Ne

Ano - skript lze spustit také za období, které ještě není uzavřeno.

Unions - Příspěvky odborům (měsíce prosinec - listopad). Pokud nastaven na "Ano", pak se načtou složky 9610 z období Prosinec loňský - Listopad letošní. Pokud není prosinec v K2 lze částku srážky zadat např. v lednu do výstupních položek složkou Z0002.

Year - 0

Uvede se rok, za který chceme spustit skript roční zúčtování daně.

Book Contents

Book Index

Roční zúčtování daně - převedení přeplatku daně

Číslo procesu: MZD008

Id. číslo skriptu: FMZD035

Soubor: PREMP_TaxCre.PAS

Popis skriptu: Prostřednictvím tohoto skriptu je vytvořena příslušná mzdová složka s výsledkem ročního zúčtování.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AllowNotClosedYear - Ne

Ano - Povolit neuzavřený rok .

HardCreate - Ne.

Ano - Vytvořit vždy. Složky přeplatku daně a daňového bonusu z ročního zúčtování daně se vytvoří i v případě, že je ve skriptu Roční zúčtování daně zatrženo zatržítko - Byla vytvořena MS ročního přeplatku daně.

Year - Rok