Book Contents

Book Index

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni podle par. 81 zákona č. 435/2004 sb. o zaměstnanosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (ZPS, OZZ, ZPS-TZP) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatel splní těmito způsoby:

  1. Zaměstnáváním v pracovněprávním vztahu
  2. Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům apod.
  3. Odvodem do státního rozpočtu.

Body 1–3 lze také kombinovat.

Book Contents

Book Index

Způsob výpočtu

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců se zdravotním postižením a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Započítávají se pouze zaměstnanci v pracovním poměru. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (PPZ) se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin těmito zaměstnanci za kalendářní rok (OHR) a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků, připadající v kalendářním roce na jednoho zaměstnance (SPD).

OHR

PPZ = ----------- - průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců firmy > 25

SPD

Zaokrouhluje se na 2 desetinná místa.

OHR tvoří:

Pokud firma zaměstnává své zaměstnance ve více pracovních režimech, potom se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců stanoví jako součet průměrných počtů v jednotlivých režimech.

PPZ = PPZ1 + PPZ2 + …

Firma je povinna plnit povinnost, pokud PPZ > 25.

Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením ve firmě

Povinnost firmy zaměstnávat osoby se zdravotním postižením je splněna, pokud zaměstnává alespoň 4 % z celkového ročního přepočteného počtu zaměstnanců.

PZPS >= 0.04 x PPZ

počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které by firma měla zaměstnávat

Požadovaný průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením (PZPS) se vypočte obdobně jako PPZ, přičemž zaměstnanci s těžším zdravotním postižením se započítávají třikrát.

Zaokrouhluje se na 2 desetinná místa.

Výpočet plnění povinného podílu při odebírání výrobků a služeb

Firma může splnit svou zákonnou povinnost také tím, že odebere výrobky nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Výpočet se provede tak, že z celkového objemu plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob definovaných zákonem ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty (NETTO) a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí (PMZDA).

NETTO

ZZPS = ------------------- - počet zaměstnanců se zdravotním postižením podle fakturace

7 x PMZDA

Zároveň firma dostane potvrzení o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za každé čtvrtletí roku (PZPS). Pokud tento počet je menší než vypočtený (PZPS < ZZPS), může si firma do plnění povinného podílu započítat jen tolik osob, kolik bylo v kalendářním čtvrtletí potvrzeno nejvíce.

Zaokrouhluje se na 2 desetinná místa.

Odvod do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5-násobek průměrné měsíční mzdy národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Book Contents

Book Index

Příprava dat

Zaměstnanci se zdravotním postižením mají na 2. straně Personálních údajů v poli Změněná pracovní schopnost zadán buď údaj „ZPS“, „OZZ“ nebo „ZPS TZP“. Pokud je zaměstnanec uznán zdravotně postiženým pouze po část posuzovaného období, je nutno tomuto zaměstnanci zadat do personálních údajů dobu platnosti. Postup je takový, že zaměstnanec má na 2. straně Personálních údajů zadán údaj „ZPS“, „OZZ“ nebo „ZPS TZP“ a na 4. stranu do oddílu Vzdělání se zapíše doba platnosti zasahující do posuzovaného roku.

pic_2182

Obr.: Zadání platnosti změněné pracovní schopnosti

Pokud je zamněstnance uznán zdravotně postiženým v průběhu měsíce (nikoli na jeho počátku), pak se po spuštění skriptu Plnění povinného podílu otevře upozorňující log, že je potřeba ručně rozdělit hodiny v daném měsíci změny.

Standardní Mzdové složky, které vstupují do Výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců jsou uvedeny ve Skupinách mzdových složek. Jestliže má firma vytvořené uživatelské mzdové složky, které by se měly také napočítávat, je nutné tyto MS přidat do příslušné skupiny.

Pro Plnění povinného podílu osob ze zdravotním postižením byly vytvořeny tyto skupiny:

ZPS-NAPOCET

ZPS-ODPOCET

ZPS-ORG

ZPS-ZAM

Ačkoliv není možné jednoznačně přednastavit Skupiny mzdových složek pro všechny mzdové složky, je na firmě DEMO provedeno nastavení pro standardní mzdové složky, a je proto možné vycházet z tohoto nastavení.

Book Contents

Book Index

Práce s aplikací

Zpracování výpočtu a vytvoření potřebného tiskopisu je v IS K2 umožněno formulářovým skriptem Plnění povinného podílu OZP (MZD_ZPS.PAS), který je zařazen v rámci standardních sestav IS K2. Aplikaci spouštíme v knize Mzdových údajů vždy až po ukončení zpracování mezd za celý kalendářní rok. Tato aplikace je k dispozici také v nabídce stromového menu v části Mzdy – Mzdové údaje – Přehledy – Úřad práce.

pic_2183

Obr.: Zařazení skriptu ve stromovém menu

Po spuštění skriptu se zobrazí formulář pro zadání data. Program automaticky předvyplní datum podle periody zpracování mezd, nastaveného v záhlaví knihy, se do skriptu načtou údaje příslušného roku. Výsledkem zpracování je oficiální tiskopis „Oznámení za rok ….“, vydávaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který je možno ze skriptu tisknout. Podkladový obrázek tohoto formuláře je uložený jako soubor v adresáři SupportFiles\Lang5 v rámci IS K2.

Book Contents

Book Index

Postup práce

Spuštěním skriptu se objeví dotazy na zadání či kontrolu správnosti několika vstupních údajů (podle aktuálního stavu legislativy) zadaných jako parametry skriptu v rámci balíčku. Do knihy se poté načtou zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

Při prvním spuštění se záznamy načtou bez dotazu, pokud se však stav zpracování uloží, při následném spuštění se objeví dotaz na načtení uložených dat:

Pim_546

Obr.: Dotaz na obnovení zálohy

Formulář Plnění povinného podílu OZP má 3 strany:

Jak vyplývá z postupu výpočtu v kapitole Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, nejprve je nutno zjistit správné součty odpracovaných hodin. K tomu jsou určeny první 2 záložky, které zobrazují tytéž data, pouze v různém setřídění.

Pim_547

Obr.: Formulář Plnění povinného podílu OZP - souhrn za zaměstnance

První záložka zobrazuje celkový počet skutečně odpracovaných hodin za daný rok u každého zaměstnance s rozlišením podle druhů započítávané doby. Setřídění záznamů je volitelné podle jména nebo podle osobního čísla a platí, že pokud jsou záznamy v knize Mzdových údajů nebo ve filtru setříděny podle osobního čísla, načtou se do skriptu stejně, avšak pokud jsou setříděná jinak, načtou se do aplikace se setříděním podle příjmení.

Na této záložce je také možno omezit výběr podle délky úvazku nebo podle stupně postižení. IS K2 provede rozlišení počtu hodin u týdenních úvazků podle údajů v poli Úvazek zákonný týdenní a rozlišení postižení podle pole Změněná pracovní schopnost.

Rozkliknutím záznamu, na kterém je umístěno pravítko, se zobrazí podrobné počty hodin vybraného zaměstnanci v členění na jednotlivé měsíce. V této tabulce je možné jednotlivé záznamy editovat pomocí klávesy „F5.

Pim_548

Obr.: Formulář přehledu hodin za jednotlivého zaměstnance za rok

Pim_549

Obr.: Formulář detailní evidence hodin u jednotlivého zaměstnance

Další záložka již nabízí součty hodin za všechny záznamy zase v členění po měsících zvoleného roku. I zde platí, že rozkliknutím záznamu program nabídne podrobné údaje zaměstnanců za vybraný měsíc a také možnost úpravy těchto údajů.

Pim_550

Obr.: Formulář přehledu celkových hodin za rok

Pim_551

Obr.: Formulář přehledu celkových hodin za 1 měsíc

Na poslední záložce se již provádí výsledný výpočet hodnot potřebných pro vyplnění formuláře „Oznámení za rok ….“. V tabulce v horní části se zobrazí výsledný přepočtený počet zaměstnanců (PPZ) a zaměstnanců se ZPS v členění za různé délky týdenních úvazků. Editovatelné pole v této tabulce je po rozkliknutí roční fond pracovní doby.

Další pole na této stránce jsou vyplněna hodnotami zadanými v parametrech tohoto skriptu nebo jsou editovatelná.

Pim_552

Obr.: Konečný výpočtový formulář

Součástí aplikace je i sestava, která zobrazuje jak přehled nejdůležitějších údajů v členění na týdenní úvazky, tak i platný formulář „Oznámení za rok 2006“ pro úřad práce na poslední stránce s vyplněnými údaji podle poslední stránky aplikace.

V případě, že je nutné práci s údaji rozložit na více dnů, je možné stávající stav uložit a později se k němu vrátit. Pro uložení dat používáme klávesy Ctrl+F3, pro výmaz zálohy slouží klávesy Ctrl+F8.

Book Contents

Book Index

Příloha

Zaměstnavatel je dle § 83 zákona povinen krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.

Pro naplnění této přílohy přímo z dokladů nákupu bylo na položku nákupu přidáno zatržítko Doklad pro odpočet. Toto zatržítko se na položce předvypľňuje v případě, že má Dodavatel zatrženo zatržítko Zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Toto zatržítko říká, že tento dodavatel zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. V případě zatržení na dodavateli se při vytváření nové položky dokladu zatržítko automaticky zatrhne. Zatržítko na položce nákupu je možné libovolně zatrhnout nebo odrtrhnout v případě např. dokladu tohoto dodavetele, který nespadá do náhradního plnění. Na jednom dokladu je také možné mít položky pro odpočet i položky, které se pro odpočet nepoužijí. Do přílohy se následně načtou pouze ty položky nákupu, které mají zatržítko Doklad pro odpočet zatrženo.

pic_4013

Obr.: Zatržítko na dodovateli

pic_4014

Obr.: Zatržítko na položce nákupu na záložce Dimenze - Doklad pro odpočet

Vzor přílohy s názvem ZPS_priloha1.xlsx je uložen v adresáři SupportFiles\Lan5. Pro naplnění přílohy lze použít skript Příloha k plnění pov. podílu osob se zdravotním postižením (PURCH_HealthHandicapExport.PAS). Skript je spustitelný z knihy Položky nákupu a má parametr "UseActualFilter" - použít aktuálně vybrané záznamy. Implicitně je tento parametr nastaven na "Ne".

pic_4012

Obr.: Dotaz na datum účetního případu

Book Contents

Book Index

Popis parametrů

Book Contents

Book Index

Plnění povinného podílu OZP

Číslo procesu: MZD014

Id. číslo skriptu: FMZD022

Soubor: MZD_ZPS.PAS

Popis skriptu: Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Bližší popis viz Manuál, Plnění povinného podílu OZP.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Úřad práce]

Parametry skriptu:

ActualRecords - Ne

Ano - Vybrané záznamy. Skript se implicitně pouští pro všechny záznamy v knize Mzdové údaje. Po nastavení parametru na Ano načte pouze označené záznamy.

AverageIncome - 24.622.00

Průměrná mzda v NH.

DutyRate - 0,04

Povinný podíl.

IgnoreOvertime - Ne

ANO - Ignorovat přesčasy. Pokud je parametr na ANO, pak se hodiny přesčasu do sestavy nenačtou.

EmpOffice

Úřad práce.

JedenCasovyFond - 0,00

FPD za zaměst. za rok.

MaxByProducts - 999999

Maximální hodnota odběru.

MesicniKalendar

Zkratka běžného měsíčního kalendáře.

MinEmployeeeCount - 25

Minimální počet zaměst. pro plnění povinnosti.

NominalniFond - 0

Fond bez svátků pro kalendář 40hodin/týden. Použije se v případě, že takový kalendář není vytvořen a fond není odkud načíst.

NapocetDleFlaguOZP - Ano

Zápočet hodin podle flagů MS.

NezahrnovatNocniPrace - Ano

Ano - odpočet noční práce z odpracované doby.

NezahrnovatPrescasy - Ne

Ano - odpočet přesčasů z odpracované doby.

NoInteractive - Ne

Nezobrazit formulář, ale přímo sestavu.

PosledniPeriodaStarychMezd

Číslo periody.

PicturePath

Cesta pro podkladový obrázek.

PrekazkyEmp

MS překážek zaměstnance, oddělené středníkem.

PrekazkyOrg

MS překážek organizace, oddělené středníkem.

PriceProducts - 0,00

Odpočet za koupené výrobky n. služby.

PrintingDate - -693594.0

Datum tisku.

ProductRatio - 7,0

Násobek za výrobky.

RatioPayment - 2,5

Násobek mzdy.

RatioTZP - 3,0

Započtení TZP.

ToForm - Ne

Do formuláře.

Book Contents

Book Index

Sestava nad knihou Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Book Contents

Book Index

Plnění povinného podílu OZP

Číslo procesu: MZD014

Ident. číslo sestavy: SMZD104

Soubor: MZD_ZPS.AM

Popis sestavy: Plnění povinného podílu OZP. Spouští se skriptem "MZD_ZPS.pas".

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AverageIncome - 24622

Průměrný výdělek NH za 1. -3. čtvrtletí.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

DutyRate- 0,04

Povinný podíl zaměstnanců se ZPS.

MaxByProducts - 0

Maximální plnění odběrem výrobků.

PicturePath

Obrázek.

PriceProducts - 0

Hodnota odebraných výrobků.

PrintingDate - 0.0.0000

Datum tisku.

ProductRatio - 7

Násobek za výrobky.

RatioPayment - 2,5

Násobek pro odvod.

RatioTZP - 3

Násobek za ZPS - TZP.

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

ToForm - Ne

Do formuláře.

Year - 2005

Rok.

MZD_ZPS

MZD_ZPS_2

MZD_ZPS_3

MZD_ZPS_4

MZD_ZPS_5