Book Contents

Book Index

Hromadné zadání mzdových složek

Skript Hromadné zadání mzdových složek (MZD_HrMS.PAS) umožňuje vkládat, změnit či odmazat více zaměstnancům najednou stejnou mzdovou složku. Aplikaci je možné spustit ze stromového menu, kde je zařazená v části Mzdy - Mzdový údaje - Hromadné zadávání MS nebo z knihy Mzdových údajů pomocí klávesy F9.

Při spuštění skriptu se zobrazí formulář, kde pomocí zatržení volíme, zda chceme mzdovou složku vložit na čtvrtou či pátou stranu Mzdových údajů, nebo chceme provést import mzdových složek. Skript ovšem umožňuje nejen vkládání nových mzdových složek, ale také změnu či odmazání stávajících složek u vybraných zaměstnanců.

pic_2541

Obr.: Vstupní formulář - nastavení pro hromadné vložení vstupní MS

Pracovníky, kterým má být MS přiřazena, je potřeba označit hvězdičkou. Omezit počet záznamů je možné také pomocí výběru či filtru. Po spuštění skriptu jsme přesměrováni do knihy Mzdových složek, kde vybereme námi požadovanou MS. Po zvolení se zobrazí formulář pro zadání mzdové složky, do kterého vyplníme potřebné údaje.

pic_2054

Obr.: Formulář pro zadání mzdové složky

Po odsouhlasení tlačítkem OK se nám zobrazí formulář Hromadné zadání mzdových složek. Na formuláři vidíme seznam pracovníků, kterým bude Mzdová složka přiřazena. Pokud zaměstnance z formuláře odmažeme, mzdová složka mu vytvořena nebude. V horní liště formuláře je uvedena informace o tom, zda se jedná o trvalou nebo vstupní mzdovou složku.

pic_2257

Obr.: Formulář Hromadné zadání mzdových složek - Trvalé složky

pic_2255

Obr.: Formulář Hromadné zadání mzdových složek - Vstupní složky

Tlačítkem Hromadná změna opět vyvoláme formulář pro zadání MS, kde můžeme ještě některé z polí upravit. V tomto případě se změna promítne u všech zaměstnanců v seznamu. Tlačítkem Export do excelu je umožněno provést export údajů do Excelu.

Pole Editace změnovým formulářem ponecháme odtrženo, jestliže chceme editovat jednotlivá pole ve formuláři. Pole se pro editaci zpřístupní pomocí klávesy Enter. Zatrhneme-li pole Editace změnovým formulářem, po stisknutí klávesy Enter se zobrazí formulář pro zadání mzdové složky (případné změny se projeví pouze u pracovníka, na kterém leží pravítko). Na obrázcích Hromadné zadání mzdových složek - editace pole Částka jsou ukázány obě možnosti jak provést změnu zaměstnanci individuálně.

pic_2258

Obr.: Hromadné zadání mzdových složek - editace pole Částka

pic_2259

Obr.: Hromadné zadání mzdových složek - editace pole Částka

Mzdová složka - filtr umožňuje zobrazit pouze jednu vybranou složku -> součty (dny, hodiny, sazba, částka) se poté zobrazují za tuto vybranou složku.

Po potvrzení (OK) se zobrazí dotaz programu, kterým odsouhlasíme, zda má být mzdová složka zapsána vybraným zaměstnancům. Ta je poté vložena pracovníkům do trvalých nebo přechodných mzdových složek.

pic_2256

Obr.: Dotaz programu pro zapsání mzdové složky zaměstnancům

Import mzdových složek z aplikace Excel

Pomocí tohoto skriptu je možné importovat data připravené a uložené z Excelu (xls) nebo ze souboru CSV. Oba příkladové soubory se nachází v adresáři Supportfiles\Lang5 (MZD_HRMS.CSV, MZD_HRMS.XLS). Chceme-li provádět import dat, zatrhneme příslušné pole na vstupním formuláři.

pic_2540

Vstupní formulář - nastavení pro import MS ze souboru CSV

Popis vybraných polí:

Import Mzdových složek

Pokud je pole zatrženo budou se importovat data ze souboru xls. Lze kombinovat se zatržítkem 'Dle osobního čísla'.

Import ze souboru CSV

Zatrhneme-li pole, naimportují se data ze souboru CSV, zároveň musí být zatrhnuto také pole Import mzdových složek. Lze kombinovat se zatržítkem 'Dle osobního čísla'.

Z řádkového souboru Excelu

Typ importního souboru je řádkový Excel. (příkladový soubor je uložen v Supportfiles\Lang5\MZD_HRMS2.XLS)

Dle osobního čísla

Zatrhneme v případě, že v souboru uvádíme Osobní číslo pracovníka místo čísla Personalistiky.

Nastavením parametrů lze přednastavit zatrhávání jednotlivých položek na formuláři při spuštění skriptu. Parametrem "NoInteractive" na hodnotu ANO se vstupní formulář přestane zobrazovat při každém spuštění skriptu.

Při importu mzdových složek z excelu lze pomocí INSERT vložit nový záznam výběrem pracovního vztahu a poté výběrem mzdové složky.

pic_3879

Obr.: INSERT v Hromadném zadání mzdových složek - při exportu z Excelu

V případě importu mzdových složek z Excelu lze tyto naimportované složky smazat a vložit znovu. Pokud provedeme import mzdových složek z Excelu a poté zjistíme, že hodnoty v Excelu nebyly správné a dojde k jeho úpravě, můžeme poté provést import z Excelu opakovaně s parametrem "DeleteImported" nastaveným na "ANO". Pokud na 5. straně Mzdových údajů již existují mzdové složky vložené importem a tyto importujeme znovu, pak jsou nejprve původě naimportované mzdové složky smazány (smažou se všechny mzdové složky vložené importem a mající stejnou zkratku jako mzdové složky, které aktuálně vkládáme) a místo nich jsou vloženy složky nové. Parametr je implicitně nastaven na hodnotu "NE", čili každý další import vloží nové složky z vybraného Excelu a stávající složky nemaže.

Book Contents

Book Index

Parametry skriptu Hromadné zadání mzdových složek

Book Contents

Book Index

Hromadné zadání mzdových složek

Číslo procesu: MZD005

Id. číslo skriptu: FMZD040

Soubor: MZD_HrMs.PAS

Popis skriptu: Skript je určen pro zadávání trvalé nebo přechodné mzdové složky více zaměstnancům.

Adresa ve stromu: Mzdy - Mzdový údaje - Hromadné zadávání MS

Parametry skriptu:

ActiveSheetName

Název listu při importu z Excelu.

ByItemNo - NE - implicitně se import z řádkového excelu provádí dle IdEmp, pokud je import v parametru ExcelRowSettings nastaven také dle čísla pracovního vztahu

Ano - import z řádkového excelu se provádí dle čísla zaměstnance a pole ItemNo (pořadí) na pracovním vztahu. V excelu i parametru ExcelRowSettings musí být obě tyto hodnoty.

DeleteImported - NE

Ano - Mazat dříve naimportované vstupní složky.

ExcelFilePath

Cesta a název souboru pro import do Excelu.

ExcelRowSettings

Nastavení importu z řádkového Excelu.

Pozice čísla zaměstnance[mzdová složka;sloupec excelu;pole v K2]

Pro import lze použít buď proměnné:

C-částka, H - hodiny, S - sazba, D - dny , F - hodiny první den; K - kalendářní dny

Příklad: 1[3110;2;C][2130;3;H]

Nebo lze zadat přímo pole z K2, např.:

1[3110;2;Amount][2130;3;Tariff]

Pokud má zaměstnanec více pracovních vztahů, pak lze zadat také číslo pracovního vztahu:

Pozice čisla zaměstnance;Pozice čísla pracovního poměru [mzdová složka, sloupec, pole, sloupec, pole]

Příklad: 1;2[3110;2;C][2130;3;H][2410;4;H;5;S][3240;6;D] - osobní číslo a IdEmp

Příklad: 0;2[3110;2;C][2130;3;H][2410;4;H;5;S][3240;6;D] - pouze IdEmp

FirstDataRow

První řádek s údaji při importu z Excelu.

ImportByPersNum - Ne

Ano - Importovat dle osobního čísla.

ImportComp - Ne

Ano - Importovat složky ze souboru.

InplaceEditor - Ano

Editovat inplace editorem.

NoInteractive - Ne

Ano - Nezobrazovat vstupní formulář

NoInteractiveMain - Ne

Ano - Nezobrazovat hlavní formulář Hromadné zadání MS. Vybraná mzdová složka se tak zapíše zaměstnancům přímo po stisku tlačítka OK a odsouhlasení a hlášení programu.

SaveChangedOnly - NE

Ano - Uložit pouze položky označené změnou. Při nastavení na "ANO" se vloží pouze mzdové složky, na kterých je provedena změna - mají příznak Z.

TrvaleMzdoveSlozky - Ne

Pokud je hodnota na Ano, lze hromadně zadat jen trvalé mzdové složky. S hodnotou tohoto parametru Ne lze vložit pouze přechodné MS.

TypeImportCSV - Ne

Ano - Importovat složky ze souboru CSV.

TypeImportExcelRow - Ne

Typ importního souboru je řádkový Excel.

WageComp - Mzdová složka

Umožní zadat mzdovou složku pro hromadné zadání do parametru.