Book Contents

Book Index

Metodický postup práce v modulu Mzdy

Book Contents

Book Index

Příprava pro práci v modulu Mzdy

Modul Mzdy je rozdělen na část týkající se personalistiky a část určenou ke zpracování mezd. Před započetím práce v modulu je potřeba provést tyto činnosti:

Book Contents

Book Index

Personální údaje
Postup práce v personálních údajích

Nového zaměstnance navedeme nejprve do části Personální údaje, kde vyplníme nezbytná osobní data včetně trvalého pobytu. Pokud se jedná o zaměstnance, který je cizinec musíme uvést jeho příslušnost k EU a dále adresu přechodného pobytu na území ČR, ta bude uvedena na ELDP. Tyto údaje nevstupují do výpočtu mezd.

Na 2. straně Personálních údajů doplníme zdravotní pojišťovnu, číslo pojištěnce (pokud není stejné jako rodné číslo), číslo organizační jednotky OSSZ a případně údaje o důchodu a předchozím zaměstnání. Dále zde vyplňujeme údaje o počtu vyživovaných osob (následné využití pro případné exekuce). Jedná-li se o pracovníka se změněnou pracovní schopností, uvádíme na tuto stranu rovněž stupeň invalidity a příslušné datum, tyto informace mají jako jediné z této strany propojení do Mzdových údajů.

Do oddílu Rodinní příslušníci se zapisují především děti, na které je uplatňován odpočet daně z příjmu. Budou mít zadaný druh vztahu Děti - odpočet. Doporučujeme uvést i v případě, že momentálně sleva není uplatňována jako Děti-bez slevy.

Zadáním pracovního poměru na 3. straně personalistiky se zaměstnanec zařadí do měsíčního zpracování mezd. Nezbytné je zadat datum vzniku a druh pracovního poměru.

Na 3. straně se dále vyplní údaj o předchozím zaměstnání a o počtu kalendářních dnů pracovní neschopnosti v daném zaměstnání, pokud spadá do 1 roku před měsíčním zpracováním mezd.

V případě zaměstnávání studentů, kteří chtějí uplatnit v daních z příjmu nezdanitelnou část daně z příjmu na studenta, je nutné na 4. straně karty Personální údaje zadat v části Vzdělání školu, kterou navštěvuje, datum počátku a konce studia a zatrhnout příznak Nezdanitelná část základu daně.

V oddílu Srážky z mezd se definuje způsob zasílání srážek z mezd.

Do personalistiky patří také modul Kvalifikace, kde se evidují školení, přeškolování, kurzy nebo lékařské prohlídky. Je provázán s personalistikou zobrazením záznamů z kvalifikace u každého zaměstnance na 5. straně karty Personálních údajů.

Book Contents

Book Index

Mzdové údaje
Postup práce ve Mzdových údajích

Pokud jsme zadali pracovní poměr na třetí stranu Personálních údajů, můžeme pokračovat v navádění údajů nezbytných pro zpracování mezd ve Mzdových údajích.

Mzdové údaje slouží ke zpracování mezd v IS K2. Evidují se zde zaměstnanci podle svých pracovních poměrů. Zadávání a změnu údajů lze provádět do zpracovávaného měsíce nebo do budoucích období. Uložená data jsou dostupná pro prohlížení a vyhodnocení přepínáním měsíce zpracování mezd.

Zpracování mezd se provede ve Mzdových údajích a zahrnuje tyto kroky:

Při zjištění chyby po ukončení zpracování mezd je možné zpřístupnit uzavřené období pomocí funkce Volby výpočtu akcí Odblokování uzavřeného období knihy a Odblokování vybraných pracovních poměrů.

Pro uzavření mezd za kalendářní rok je nutno provést roční zpracování pomocí skriptu Roční zúčtování daněRoční zúčtování daně - převedení přeplatku.

Book Contents

Book Index

Opravy v modulu mezd

Book Contents

Book Index

Hrubé mzdy a náhrady

V modulu mezd můžeme opravovat chybějící nebo chybně zadané Mzdové složky určené pro hrubé mzdy nebo pro náhrady mezd pomocí opravných mzdových složek. Opravy se provádí v měsíci, kdy byla chyba zjištěna, zadá se příslušná mzdová složka a do položky "Období platnosti" se uvede měsíc, za který se oprava provádí.

Dovolená

Dojde-li k chybě, např. zadáme zaměstnanci dovolenou i v období, kdy již byl v práci a tuto chybu zjistíme až v dalším měsíci zpracování mezd, provedeme opravu takto:

Příklad: Zaměstnanec měl zadanou dovolenou 2. - 6., ve skutečnosti čerpal pouze 2. - 4. Další dny byl již v práci.

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Hodiny

5200

Původní měsíc

5

6

- 0,01

1210

Původní měsíc

5

6

Vypočtená částka za odpracované 2 dny

Pokud na opravnou MS 5200 do pole hodiny vložíme hodnotu „-0,01“ program automaticky propočítá náhradu mzdy z mínusovou hodnotou. Při výpočtu bere v úvahu průměr pro náhrady mzdy, z původního období. Částku samozřejmě můžeme také dopočítat a zadat ručně. Ale pozor na vyplnění pracovních a kalendářních dnů.

Stejně jako mzdová složka 5200 - Dovolená se chová také mzdová složka 5250 - Přečerpání dovolené. Složky se liší pouze v názvu, funkčnost složek je stejná. V případě přečerpání dovolené (typicky u ukončení pracovního poměru) můžeme přečerpanou dovolenou vrátit také pomocí této složky a zadání by bylo stejné.

pic_2432

Obr.: Oprava přečerpání dovolené - MS 5250

Pokud zaměstnanec nečerpal dovolenou, ale pracoval, nesmíme při opravě zapomenout opravit také mzdu, která byla v původním měsíci krácena o dny dovolené.

Takto zajistíme správný odečet dovolené ve dnech jednak na straně P Mzdových údajů, jednak ve mzdových sestavách.

Obdobným způsobem budeme postupovat i u dalších mzdových složek nepřítomností s náhradou mzdy.

Návštěva lékaře

Jako další příklad si uvedeme návštěvu lékaře, která nebyla zadána v příslušném měsíci. Poslední den v dubnu 2012 byl pracovník 4 hodiny u lékaře, v dalším měsíci bylo zjištěno, že místo náhrady mzdy byla zaměstnanci vyplacena měsíční mzda. Mzdová složka 5710 nebyla v předchozím měsíci zadána. Oprava v aktuálním období je následující:

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Hodiny nepř. 1 den

Hodiny

5710

Původní měsíc

30

30

4

0

1110

Původní měsíc

30

30

--

- 4 (dopočíst částku)

Na pátou stranu aktuálního měsíce vložíme mzdovou složku 5710 Návštěva lékaře. Období platnosti změníme na duben a vyplníme den, kdy zaměstnanec navštívil lékaře. Doplníme hodiny nepřítomnosti prvního dne. Po spuštění výpočtu se automaticky dopočte náhrada mzdy za 4 hodiny nepřítomnosti (program pracuje s průměrným výdělkem, který byl aktuální v období, co opravujeme). Podobným způsobem opravíme měsíční mzdu pomocí mzdové složky 1110 Měsíční mzda, jejímž výsledkem bude mínusová částka.

pic_2433

Obr.: Oprava MS 5710 v květnu za měsíc duben

Book Contents

Book Index

Pracovní neschopnosti

Opravy náhrady mzdy DPN a dávek nemocenského pojištění provádíme na 5. Straně Mzdových údajů, pomocí mzdových složek:

5110 Pracovní neschopnost – nemoc

5111 Pracovní neschopnost – pracovní úraz

5112 Pracovní neschopnost – úraz

5113 Pracovní neschopnost – nemoc z povolání

Pokud vznikne situace, kdy potřebujeme opravit pracovní neschopnost, můžeme tak učinit pomocí tzv. opravných mzdových složek. Postup opravy je takový, že do aktuálního období vložíme příslušnou mzdovou složku 511X a do položky měsíc uvedeme ten, který je potřeba opravit. Na formulář mzdové složky zadáme příslušné dny, případně také neodpracované hodiny za první den. Pokud do políčka hodiny doplníme kód '-0,01' program spočítá náhradu mzdy s mínusovou hodnotou, rovněž spočítá mínusové kalendářní dny, pracovní dny a hodiny. Současně se vytvoří na straně H opravné mzdové složky pro opravu vyloučených dní nemocenského (MS H0601) a důchodového pojištění (H0501).

Program při opravách pracuje s průměrem, který byl aktuální v měsíci, který opravujeme.

Příklad: Zpracování mezd se nachází v měsíci květnu (aktuální období). Pracovník onemocněl poslední den v měsíci dubnu, na tento den neměl plánovanou směnu. Nemoc nebyla v předchozím měsíci zadána a bude trvat až do června.

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Informace o pokračování nemoci

5110

duben

30

30

DPN bude pokračovat

5110

květen

1

30

Navazující DPN, DPN bude pokračovat

Opravu provedeme tak, že vložíme do aktuálního měsíce opravnou mzdovou složku 5110 Pracovní neschopnost – nemoc, na které změníme 'Období platnosti' na měsíc duben, tímto se ze složky stane opravná MS. Dále vyplníme den začátku a konce a zatrhneme pole 'DPN bude pokračovat'. Pokračující pracovní neschopnost (1. až 31. května) zadáme stejným způsobem, neměníme však období platnosti. Program správně vypočte dny a hodiny trvání pracovní neschopnosti a spočítá náhradu mzdy na MS 7900 Náhrada mzdy za DPN, která se zobrazí na šesté straně Mzdových údajů.

Součástí této opravy je také vytvoření opravných složek na straně H pro opravu vyloučených dnů důchodového a nemocenského pojištění.

pic_2436

Obr.: Formulář MS 5110 - oprava nemoci za duben

Tento postup zajišťuje:

Příklad: Zaměstnanci byla v červnu 2013 zadána nemoc od 26. do 30. dne v měsíci. Za jeden den obdržel náhradu mzdy. Nemoc pokračovala i v dalším měsíci, ve kterém byla ukončena (12. 07. 2013). Po uzavření mezd bylo zjištěno, že počátek nemoci byl zadán chybně, pracovník byl ve skutečnosti nemocen až od 27. dne. Potřebujeme tedy opravit dny pracovní neschopnosti a vyplacenou náhradu mzdy za červen. Ve druhém měsíci můžeme provést opravu takto:

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Hodiny

Indikace pokračování nemoci

5110

Červen

26

30

-0,01

---

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Hodiny

Indikace pokračování nemoci

5110

Červen

27

30

0

DPN bude pokračovat

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Hodiny

Indikace pokračování nemoci

5110

Červenec

1

12

0

Navazující DPN

Tímto zajistíme správné proplacení náhrady mzdy v jednotlivých měsících, vyloučené dny pro nemocenské a důchodové pojištění (na stranu H se automaticky vytvoří opravné MS).

V předchozím měsíci chybí zatržení - DPN bude pokračovat

Příklad: Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 15. června do 20. srpna. Při zadávání pracovní neschopnosti v měsíci červnu, však nebyla zatržena indikace pro pokračování nemoci, proto se v měsíci červenci předvýpočtem nevytvoří MS 5110 pro pokračování nemoci. Aniž bychom museli odblokovat mzdy předchozího měsíce, můžeme postupovat takto:

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Indikace pokračování nemoci

Vypočtená náhrada mzdy

5110

Červen

15

30

Chybí

Program vypočte náhradu za 16 kalendářních dní dle stanovených směn

Není-li v předchozím měsíci zatržena indikace o pokračování nemoci, program nemá k dispozici uložené údaje, ze kterých by při výpočtu vycházel. Tyto údaje musíme zadat ručně. Postup je následující:

pic_2442

Obr.: MS N5110 Pokračování pracovní neschopnosti - údaje jsou vyplněny dle uvedeného příkladu

MS

Měsíc

Den začátku

Den konce

Indikace pokr. nemoci

Vypočtená náhrada mzdy

5110

Červenec

1

31

Navazuje a bude pokračovat.

Navazující DPN, DPN bude pokračovat

pic_2443

Obr.: Formulář MS 5110 - vyplnění údajů pro měsíc červenec

Pozn.: V měsíci, ve kterém již nemá být vyplácena náhrada mzdy (náhrada za prvních 14 dnů nemoci byla proplacena v předchozích měsících), postupujeme stejným způsobem, jen na MS N5110 necháme prázdnou sekci 'Pokračování náhrady mzdy za DPN'.

pic_2656

Obr.: Formulář MS N5110 - Úplný výpis MS

V předchozím měsíci nebyla vyplacena náhrada mzdy

Příklad: Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 25.1.-31.1. , pracovní neschoppnost bude pokračovat do dalšího měsíce, ale zaměstnanec nedodal podklady pro vyplacení náhrady mezd. Na mzdové složce pracovní neschopnosti v měsíci lednu je pak třeba zatrhnout zatržítko Nevytvářet mzdovou složku pro náhradu mzdy.

pic_3991

Obr.: Mzdová složka 5110 - nevytvářet mzdovou složku pro náhradu mzdy

Po kontrolním výpočtu se na šestou stranu Mzdových údajů vytvoří pouze mzdová složka 5110 - Pracovní neschopnost - nemoc, ale nevytvoří se mzdová složka 7900 - Náhrada mzdy na DPN.

V dalším měsíci se po předvýpočtu vytvoří na 5. stranu mzdová složka pro pokračování pracovní neschopnosti. V případě, že už je možné vyplatit mzdovou náhradu za DPN (zaměstnanec již podklady dodal) , pak je třeba na této mzdové složce odtrhnout zatržítko Nevytvářet mzdovou složku pro náhradu mzdy (tím se již vytvoří mzdová složka náhrady pro aktuální měsíc). Zároveň je třeba zadat na 5. stranu Mzdových údajů v aktuálním měcíci složku 7900 - Náhrada mzdy za DPN s platností do minulého měsíce (ledna 2016) a doplnit tak náhradu - mzdovou složku, která nebyla vytvořena a náhrada tedy nebyla vyplacena. Vyplnit stačí data viditelná na obrázku:

pic_3992

Obr.: Mzdová složka 7900 - ručně zadaná náhrada mzdy na 5. stranu Mzdových údajů

Na šesté straně Mzdových údajů po kontrolním výpočtu jsou poté viditelné obě mzdové složky náhrady mezd za DPN - mzdová složka pro aktuální měsíc (Únor 2016) a opravná mzdová složka pro měsíc předchozí (Leden 2016).

pic_3993

Obr.: Výstupní mzdové složky - mzdové složky náhrad

Book Contents

Book Index

Opravy daní

Program umožňuje opravu slevy na poplatníka, studenta, invaliditu, daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu, za předchozí měsíce. K tomuto účelu jsou určeny MS:

E0102 Invalidita zaměstnance (pro slevu na dani)

E0103 Student – zaměstnanec (pro slevu na dani)

E0104 Poplatník – zaměstnanec (pro slevu na dani)

E0201 Rodinný příslušník (pro daňové zvýhodnění)

Uvedené opravné mzdové složky umožní provést opravu jednotlivých slev do dřívějších měsíců, poté se přepočítá zbývající část zálohové daně a daňového bonusu. Při zadávání těchto mzdových složek je nutné správně zvolit období (měsíc) platnosti. Výsledkem jsou opravné MS 9110 a 9130.

Oprava - Daňové zvýhodnění a daňový bonus

Opravnou mzdovou složku pro opravu daňového zvýhodnění a daňového bonusu zadáváme do aktuálního měsíce. Na formuláři do pole 'Období platnosti' uvedeme měsíc, za který budeme opravovat. Tím se pak u mzdové složky na páté straně zobrazí příznak opravy. V dalším poli 'Typ' vyplníme požadovaný údaj 'Vlastní/adoptované dítě'. Tlačítkem (prázdný čtverec) se nám naskytne seznam rodinných příslušníků, kde vybereme dítě, kterého se oprava týká, tím se nám vyplní údaje do dalších volných polí (Jméno, Příjmení, Rodné číslo). Při opravě daňového zvýhodnění je nutné do pole 'Pořadí' zadat pořadí tak, jak mělo v opravovaném měsíci správně být.

pic_2434

Obr.: Formulář pro opravu daňového zvýhodnění (MS E0201)

Na šesté straně se vytvoří opravná MS 9110 nebo MS 9130, či obě současně.

Pozn.: Každá opravná mzdová složka představuje opravu za jeden měsíc.

Oprava - Student

Pokud chceme opravit slevu na dani za studenta za předchozí období, např. zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani, ale potvrzení o studiu donesl později, tak ve mzdových údajích vložíme v aktuálním měsíci na pátou stranu opravnou MS E0103 Student - zaměstnanec, kde změníme platnost období na měsíc, kdy sleva nebyla uplatněna. Po spuštění výpočtu se na šesté straně vytvoří opravná mzdová složka pro zálohovou daň, která sníží celkovou zálohovou daň pro aktuální období.

Pozn.: Pokud chceme uplatnit slevu na dani (student), v aktuálním měsíci, musíme ze všeho nejdříve navést studium na čtvrtou stranu Personálních údajů a provést znovu předvýpočet.

pic_2435

Obr.: Opravná mzdová složka E0103 Student

Druhý případ, který může nastat je, že dojde k uplatnění slevy na studenta, na kterou již zaměstnanec neměl nárok, opět opravujeme pomocí mzdové složky E0103, kde musíme navíc zatrhnout pole 'Neuplatňovat slevu na dani' a změnit 'Období platnosti'.

Obdobným způsobem postupujeme při opravě slevy na poplatníka či invalidity.

Složka pro opravu slevy na dani E0104 umožňuje také převést srážkovou daň na zálohovou v případě, že tato byla chybě odvedena a odvedena být neměla.

V případě, že se srážková daň převádí na daň zálohou z důvodu dodatečně podepsaného prohlášení k dani, pak je třeba zatrhnout zatržítko Dodatečně podepsané prohlášení k dani. Toto zatržítko zajistí, že se oprava promítne do sloupečku 6 ve Vyúčtování srážkové daně.

pic_3791

Obr.: Opravná mzdová složka E0104 Poplatník - zaměstnanec

Opravené záznamy týkající se daní se projeví v těchto sestavách a skriptech:

Book Contents

Book Index

Opravné složky a přepočet průměru pro náhrady mezd

V případě zadání opravných složek na 5. stranu knihy Mzdových údajů takových, které jsou napočítávané do vstupu pro výpočet průměru pro mzdové náhrady (na 5. straně v číselníku Mzdových složek mají zatrženo Pro mzd. náhrady) dojde po kontrolním výpočtu (CTRL+F3) k vytvoření opravné složky H0301 na straně H s platností do opravovaného měsíce. V chybovém protokolu se vypíše hlášení, že byly upraveny vstupní hodnoty pro výpočet průměru pro opravované období.

V případě, že se jedná o opravu, která ovlivňuje průměr v aktuálním období zpracování mezd, je možné pro přepočet průměru pro náhrady mezd použít tlačítko na straně P - Přepočet průměru.

Příklad:

V periodě leden 2017 zadáme opravnou složku prémií, které jsme zapomněli vyplatit v prosinci 2016. Období platnosti mzdové složky je tedy prosinec 2016.

pic_3997

Obr.: Opravná složka prémií zadaná v aktuální periodě - leden 2017

Po kontrolním výpočtu (CTRL+F3) se na stranu H vytvoří opravná složka H0301 s obdobím platnosti do opravovaného měsíce.

pic_3998

Obr.: Opravná složka H0301 na straně H v aktuální periodě Leden 2017

Když nyní spustíme sestavu Průměry pro náhrady mezd (MZD_VPRUM.AM) s parametrem "ShowCalcAverage" nastavených na "ANO", tak tato již načte údaje z opravné složky H0301 pro prosinec 2016. Na sestavě je vidět průměr vypočtený z původních hodnot (tučný průměr - tento je aktuálně na straně P) a průměr vypočtený s použitím opravné složky (Vypočteno). Pomocí parametru "ShowCalcFormula" nastaveným na "ANO" můžeme zobrazit také vzorec výpočtu průměru, kde jsou vidět použité hodnoty.

pic_3999

Obr.: Průměry pro náhrady mezd

Nyní je tedy třeba opravit průměr na straně P v aktuálním období zpracování. Toto můžeme udělat buď ručně, nebo pomocí tlačítka Přepočet průměru na straně P. Tlačítko je přístupné v režimu změna.

pic_4000

Obr.: Úprava průměru pomocí tlačítka na straně P

Pokud se opravná mzdová složka zadává dále do minulosti a dojde tedy k úpravě vstupních hodnot pro vypočtení průměru v již uzavřených obdobích, je možné pro tento účel použít skript Zpětný přepočet průměrného výdělku a vytvoření oprav (PREMP_CorrAverageCompens.PAS).

Skript se pouští nad aktuálním obdobím zpracování mezd (vytváří opravné složky do aktuální periody) a po jeho spuštění se vybírá vždy jedno období, pro které skript provede následující:

Příklad:

V periodě leden 2017 zadáme opravnou složku prémií, které jsme zapomněli vyplatit v září 2016. Období platnosti mzdové složky je tedy září 2016.

pic_4001

Obr. : Opravná složka prémií zadaná v aktuální periodě - leden 2017

Po kontrolním výpočtu (CTRL+F3) se na stranu H vytvoří opravná složka H0301 s obdobím platnosti do opravovaného měsíce.

pic_4002

Obr.: Opravná složka H0301 na straně H v aktuální periodě Leden 2017

Zadání opravné složky prémií s platností do měsíce září 2016 nám tedy ovlivní průměr pro náhrady mezd pro 4. kvartál roku 2016. Tento průměr je potřeba přepočítat a provést opravu mzdových složek, ve kterých byl k výpočtu částky použit původní průměr pro mzdové náhrady.

Nad periodou leden 2017 spustíme skript Zpětný přepočet průměrného výdělku a vytvoření oprav (PREMP_CorrAverageCompens.PAS). Průměr je třeba opravit pro měsíce říjen 2016, listopad 2016 a prosinec 2016. V našem příkladu nebyly v říjnu a listopadu součástí výpočtu žádné složky počítané průměrem. Pro tyto měsíce tedy dojde pouze k úpravě průměru, která se projeví na Mzdovém listě.


pic_4003

Obr.: Výběr období po spuštění skriptu

Po výběru období se skript zeptá, zda pro dané období přepočítat průměr a vytvořit opravné mzdové složky:

pic_4004

Obr.: Dotaz na změny

Po odsouhlasení dotazu se změny provedou a jsou vypsány do textového souboru:

pic_4005

Obr.: Logový textový soubor

Pro měsíc listopad 2016 se provede stejná oprava a dojde také pouze k úpravě průměru, protože v našem příkladu nebyly v měsíci listopadu žádné mzdové složky počítané průměrem.

Po úpravě period říjen 2016 a listopad 2016 jsou tedy na straně H dvě opravné složky H0303 s platností do jednotlivých měsíců.

pic_4006

Obr.: Opravné složky H0303 s opravenými průměry pro jednotlivé měsíce

V periodě prosinec 2016 čerpal zaměstnanec dovolenou a součástí výpočtu tedy byla mzdová složka, která je počítaná průměrem pro mzdové náhrady. Když spustíme skript Zpětný přepočet průměrného výdělku a vytvoření oprav a vybereme periodu prosinec 2016, pak dojde nejen k úpravě průměru pro toto období, ale také k vytvoření opravných mzdových složek. Provedené úpravy se opět zobrazí v textovém souboru:

pic_4007

Obr.: Logový textový soubor

Na 5. stranu Mzdových údajů tedy byly vytvořeny opravné mzdové složky pro dovolenou 5200 a na stranu H byla vytvořena opravná mzdová složka H0303.

pic_4008

Obr.: Opravné složky 5200 vytvořené skriptem do aktuální periody leden 2017

pic_4009

Obr.: Opravné složky s průměry pro jednotlivé měsíce

pic_4011

Obr.: Opravná složka H0303 na straně s opraveným průměrem pro prosinec 2016

Po kontrolním výpočtu v aktuálním měsíci zpracování se pro výpočet opravné složky dovolené použije nový průměr pro prosinec 2016 uložený ve složce H0303.

Výstupní mzdové složky po výpočtu pak vypadají takto:

pic_4010

Obr.: Výpočet ledna 2017

Book Contents

Book Index

Opravy sociálního a zdravotního pojištění

Pro opravu chybně odvedeného sociálního a zdravotního pojištění slouží v K2 složky:

Oprava v případě špatně sražené částky zdravotního resp. sociálního pojištění se provede následovným způsobem:

Opravné složky se zadávají s platností do opravovaných měsíců. Takže v případě, že dochází k opravě více měsíců, pak je třeba zadat tolik jednotlivých opravných složek, kolik měsíců opravujeme.

V případě pozdě nahlášené změny zdravotní pojišťovny se použijí opravné mzdové složky 9011 - Zdravotní pojištění - oprava a 9013 - Zdravotní pojištění org. - oprava pro opravu odvodů na obě zdravotní pojišťovny. Opravné složky je potřeba zadat na 5. stranu Mzdových údajů vždy s mínusem pro původní zdravotní pojišťovnu (a platností do opravovaných měsíců) a stejné částky plusem (s platností do opravovaných měsíců) pro novou zdravotní pojišťovnu.

Na stranu H je potřeba zadat mzdové složky H9010 s platností pro každý opravovaný měsíc, přes tlačítko Načíst údaje z období načíst původní hodnoty a poté na této mzdové složce změnit srážku organizace na novou pojišťovnu. Na základě těchto složek bude možné tisknou opravné přehledy pro obě zdravotní pojišťovny.

Book Contents

Book Index

Opravy do záporu

V případě, že je třeba provést opravu, která může vést k tomu, že v aktuální periodě vyjde záporná hrubá mzda, pak je možné chování výpočtu ovlivnit pomocí konstanty "NONEGBASE" - nulovat záporné vyměřovací základy.

Tato konstanta je implicitně nastavena na hodnotu "NE". Chování programu při změně hodnoty konstanty ukazuje následující příklad se zápornou hrubou mzdou:

Příklad:

Zaměstnankyně v polovině ledna 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou, ale tato informace nebyla do mezd zavedena a v lednu 2016 jí byla vyplacena mzda za celý měsíc. V periodě únor 2016 je tedy nutné zadat opravu mateřské dovolené a opravu měsíční mzdy, která byla chybně vyplacena a vyplacena být neměla.

"NONEGBASE" na "NE" :

Na 5. stranu je třeba zadat opravnou složku pro mateřskou dovolenou s platností do měsíce ledna 2016 a opravnou složku měsíční mzdy s platností do měsíce ledna 2016 pro stejné období. Výpočet částky na měsíční mzdě zajistí hodnota -0,01 zadaná do pole hodiny:

pic_4027

Obr.: Zadání opravných složek na 5. stranu Mzdových údajů

Po kontrolním výpočtu se na 6. stranu Mzdových údajů vypočítá záporné sociální a zdravotní pojištění a záporná zálohová daň. Vyměřovací základy jsou také záporné. O tyto záporné částky se tedy poníží platby jednotlivých odvodů, ale vyměřovací základy zaměstnance jsou záporné a takto jdou také do přehledů (sociální, zdravotní) v aktuálním měsíci.

pic_4028

Obr.: 6. strana Mzdových údajů po kontrolním výpočtu s "NONEGBASE" na "NE"

"NONEGBASE" na "ANO" :

Na 5. stranu je úplně stejně třeba zadat opravnou složku pro mateřskou dovolenou s platností do měsíce ledna 2016 a opravnou složku měsíční mzdy s platností do měsíce ledna 2016 pro stejné období. Výpočet částky na měsíční mzdě zajistí hodnota -0,01 zadaná do pole hodiny. Po kontrolním výpočtu se na 6. stranu Mzdových údajů vypočítá záporná měsíční mzda a vyměřovací základy nepůjdou do záporu - zůstanou nulové (na tento stav upozorní chybový protokol).

pic_4029

Obr.: 6. strana Mzdových údajů po kontrolním výpočtu s "NONEGBASE" na "ANO"

Poté je ještě třeba opravit chybně odvedené odvody a toto udělat s platností do opravovaného měsíce, tedy do ledna 2016. Opravné složky pro zdravotní, sociální a daň je nutné zadat na 5. stranu Mzdových údajů takto:

pic_4030

Obr.: Zadání opravných složek na 5. stranu Mzdových údajů

Po kontrolním výpočtu se na 6. stranu Mzdových údajů propíšou opravné mzdové složky pro odvody zaměstnance a vyměřovací základy aktuálního měsíce zůstávají nulové. Opravné složky pro odvody organizace nejsou ve stručném výpisu vidět.

pic_4031

Obr.: 6. strana Mzdových údajů po kontrolním výpočtu s "NONEGBASE" na "ANO"

V rámci opravy je ještě nutné zadat opravné složky H9010 a H9020 do aktuálního období zpracování mezd na stranu H opravovaného záznamu. Do období platnosti na složce zadáme také období, které opravujeme. Po zmáčknutí tlačítka Načíst údaje z období se načtou údaje z období, které je zadáno v období platnosti. Tyto pak upravíme tak, jak v daném období měly správně být vypočteny a sraženy. Na základě těchto zadaných opravných složek na straně H je pak možné v opravovaných měsících tisknout opravné přehledy.

Další opravné složky H0301, H0601 a H0601 jsou vytvořeny programem po kontrolním výpočtu.

pic_4032

Obr. Opravné složky zadané na stranu H


V případě opravy daní (která zde také proběhla) je třeba na stranu H ještě zadat opravnou složku H0101 a opravit údaje týkající se daní.

pic_4033

Book Contents

Book Index

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Plátce daně je povinen po ukončení zpracování mezd za zdaňovací období provést kromě jiného vyúčtování zvláštní sazby daně a předložit finančnímu úřadu na předepsaném tiskopise.

Ministerstvo financí kromě písemné podoby tiskopisu vytvořilo pro plátce daně na svých webových stránkách – na daňovém portálu české daňové správy – také elektronické daňové formuláře (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces), které se po vyplnění mohou vytisknout, uložit do souboru, odeslat e-podáním nebo přes datové schránky. Také vyplnění formuláře může být provedeno ručně nebo načtením připravených dat.

Pro tyto formuláře jsme v modulu Mzdy připravili podporu ve formě skriptů, které napočtou za zdaňovací období hodnoty srážkové daně a také umožní doplnit všeobecné údaje, potřebné k vyplnění formuláře. Skripty se spouští z knihy Mzdových údajů. Jedná se o:

K dispozici je také sestava Vyúčtování srážkové daně - soupis údajů (MZD_VSR.AM), která zobrazuje přehled údajů pro zpracování vyúčtování zálohové daně. Nejedná se o oficiální formulář.

Vyúčtování srážkové daně – nastavení parametrů

Skript Vyúčtování srážkové daně – nastavení parametrů (MZD_VSRP.PAS) je určený pro zápis údajů o plátci daně, jeho adrese a bankovních účtech a dále o podepisujících osobách - o zástupci, pokud podává vyúčtování za daňový subjekt a o osobě oprávněné k podpisu.

pic_1968

Obr.: Formulář Vyúčtování srážkové daně - nastavení parametrů

Popis vybraných polí:

Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů

Finančnímu úřadu pro/Specializovanému finančnímu úřadu

Uvádí se oficiální název příslušného finančního úřadu (správce daně). Vyplňujeme výběrem z číselníku.

 

Územní pracoviště v, ve, pro

Vyplníme sídlo územního pracoviště z nabídky v číselníku.

 

Daňové identifikační číslo

Vyplníme přidělené Daňové identifikační číslo.

Údaje o plátci daně

02 Fyzická osoba

Pokud se jedná o fyzickou osobu, vyplníme příjmení, jméno a titul.

 

03 Právnická osoba

Pokud se jedná o právnickou osobu, uvedeme název organizace.

 

04 Adresa

Vyplníme adresu.

 

06 Bankovní účty, na které byly odváděny částky sražené daně

Uvedeme číslo bankovního účtu, na který byla poukazována úhrada daňové povinnosti v období, za které předkládáme Vyúčtování.

Vyrovnání odvodové povinnosti

Údaje o zástupci

Vyplníme, zda je zástupce FO (živnost) nebo PO (s.r.o., v.o.s., apod.) a zadáme příslušný kód.

Kód zástupce
Vyberte číselný kód podle níže uvedených typů zástupců:
Fyzická osoba:
1 – zákonný zástupce,
2 – ustanovený zástupce,
3 – společný zástupce, smluvní zástupce,
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba,
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát.

Právnická osoba:
2 – ustanovený zástupce,
3 – společný zástupce, smluvní zástupce,
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba,
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.

V záložce 06 Bankovní účty, na které byly odváděny částky sražených záloh, je možnost zatrhnout pole „Vše odvedeno (odvod nenačítat z výpisů)“. Při zatržení uvedeného pole se všechny hodnoty zobrazí jako uhrazeny, program tedy nehledá odvody ve výpisech!

pic_2821

Obr.: Formulář pro vyplnění údajů - Vyúčtování srážkové daně

Vyplněné údaje odsouhlasíme tlačítkem OK. Námi vyplněné údaje už zůstanou uloženy i po opětovném spuštění skriptu.

Vyúčtování srážkové daně - výpočet a export

Skript Vyúčtování srážkové daně – výpočet a export (MZD_VSR.PAS) načte data z vypočtených mezd i parametry, uložené předchozím skriptem, a vytvoří z nich exportní soubor podle předepsané struktury. Tento soubor se vloží do elektronického formuláře na Daňovém portálu a v něm se podle potřeby upraví. Cestu pro uložení souboru je možné vložit do vstupního parametru skriptu PathForExport.

pic_1970

Obr.: Dotaz programu na uložení do souboru

pic_2822

Obr.: Hlášení o cestě k uloženému souboru

Program se ještě zeptá, zda chceme zobrazit soupis údajů. Zvolením tlačítka Ano, se zobrazí sestava Vyúčtování srážkové daně - soupis údajů (MZD_VSR.AM).

pic_2820

Hlášení – pro zobrazení údajů v sestavě MZD_VSR.AM

Kontrolu částek srážkové daně je možné provést v sestavě Přehled daní z příjmů (MZD_DALA.AM). Sestava slouží prioritně pro zobrazení vypočtené daně (zálohové i srážkové) jednotlivých zaměstnanců za zpracovávaný měsíc či období, avšak přidáním parametrů ByMonths s hodnotou „Ano“, se údaje v sestavě setřídí nejprve za zvolené období, potom za zaměstnance. Přidáním dalšího parametru SuppressDetail s hodnotou „ANO“ se potlačí detaily hodnot za zaměstnance a zobrazí se pouze součty částek daně za jednotlivé měsíce zvoleného období. Jelikož je nutno ve vyúčtování rozlišit částky, které měly být, od těch, které byly sraženy doporučujeme využít dalšího parametru ByAccounting (A/N). Nastavením na hodnotu „ANO“ se částky srážek i všech oprav do předchozích měsíců napočtou podle toho, ve kterém měsíci byly zpracovány a zaúčtovány, při hodnotě parametru „NE“ se částky srážek a oprav napočtou podle měsíce, do kterého patří. Tím je možné provést kontrolu i v jednotlivých sloupcích tabulky formuláře.

Book Contents

Book Index

Vyúčtování srážkové daně - soupis údajů

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD124

Soubor: MZD_MZD_VSR.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje přehled údajů pro zpracování vyúčtování srážkové daně, nejedná se o oficiální formulář.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu] [Vyúčtování srážkové daně - soupis údajů]

Parametry sestavy:

ActualRecords - NE - sestava se spouští pro všechny záznamy, včetně dávno ukončených.

Ano - Sestava se spouští pouze nad vybranými záznamy.

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

ShiftedBegin - Ne

A""Ano - Posun měsíců. Při nastavení na "Ano" se srážková daň spočtená za předchozí měsíc načte do vyúčtování za následující měsíc. (Např. prosinec do ledna, leden do února,...)

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyúčtování zálohové daně

Plátce, kterému vznikla povinnost srazit z příjmů ze závislé činnosti zálohu na daň, nebo bylo uplatněno daňové zvýhodnění či vznikl nárok na daňový bonus, podává po skončení zdaňovacího období vyúčtování zálohové daně.

Ministerstvo financí kromě písemné podoby tiskopisu vytvořilo pro plátce daně na svých webových stránkách – na Daňovém portálu české daňové správy – také elektronické daňové formuláře (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces), které se po vyplnění mohou vytisknout, uložit do souboru, odeslat e-podáním nebo přes datové schránky. Také vyplnění formuláře může být provedeno ručně nebo načtením připravených dat.

Pro tyto formuláře jsme v modulu Mzdy připravili podporu ve formě skriptů, které napočtou za zdaňovací období hodnoty zálohové daně a také umožní doplnit všeobecné údaje, potřebné k vyplnění formuláře.

Pro vyúčtování zálohové daně jsou v IS K2 zhotoveny dva skripty:

K dispozici je také sestava Vyúčtování zálohové daně - soupis údajů (MZD_VZD.AM), která zobrazuje přehled údajů pro zpracování vyúčtování zálohové daně, nejedná se o oficiální formulář.

Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů

Spuštěním skriptu Vyúčtování zálohové daně – nastavení parametrů (MZD_VZDP.PAS) zobrazíme formulář, kde projdeme jednotlivé oddíly a vyplníme potřebné údaje o plátci daně, jeho adrese a bankovních účtech a dále o podepisujících osobách - o zástupci, pokud podává vyúčtování za daňový subjekt a o osobě oprávněné k podpisu.

pic_2261

Obr.: Formulář skriptu Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů

Popis vybraných polí:

Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů

Finančnímu úřadu pro/Specializovanému finančnímu úřadu

Uvádí se oficiální název příslušného finančního úřadu (správce daně). Vyplňujeme výběrem z číselníku.

 

Územní pracoviště v, ve, pro

Vyplníme sídlo územního pracoviště z nabídky v číselníku.

 

Daňové identifikační číslo

Vyplníme přidělené Daňové identifikační číslo.

 

Kód rozlišení Vyúčtování

V případě, kdy je nutné tento údaj vyplnit, přiřadíme příslušný kód (A-M).

 

Datum vztahující se k údaji Kód rozlišení Vyúčtování

Uvedeme datum.

Údaje o plátci daně

02 Fyzická osoba

Pokud se jedná o fyzickou osobu, vyplníme příjmení, jméno a titul.

 

03 Právnická osoba

Pokud se jedná o právnickou osobu, uvedeme název organizace.

 

04 Adresa

Vyplníme adresu.

 

06 Bankovní účty, na které byly odváděny částky sražené daně

Uvedeme číslo bankovního účtu, na který byly odváděny zálohy a daně v průběhu zdaňovacího období (Odkaz do bankovního spojení firmy).

Vyrovnání odvodové povinnosti

Údaje o zástupci

Údaje o zástupci vyplníme v případě, kdy je Vyúčtování zpracováno zastupující osobou.

 

Osoba oprávněná k podpisu

Údaje o oprávněné osobě.

 

Vyúčtování sestavil

Údaje o osobě, která vyúčtování sestavila.

V záložce 06 Bankovní účty, na které byly odváděny částky sražených záloh, je možnost zatrhnout pole „Vše odvedeno (odvod nenačítat z výpisů)“. Při zatržení uvedeného pole se všechny hodnoty zobrazí jako uhrazeny, program tedy nehledá odvody ve výpisech!

pic_2819

Obr.: Formulář pro vyplnění údajů - Vyúčtování zálohové daně

Vyplněné údaje odsouhlasíme tlačítkem OK. Námi vyplněné údaje už zůstanou uloženy i po opětovném spuštění skriptu.

Vyúčtování zálohové daně - výpočet a export

Spuštěním skriptu dojde k vytvoření souboru v potřebném formátu *.xml. Tento soubor uložíme na libovolné místo v počítači. Uložený soubor můžeme načíst a poté elektronicky odeslat přes Daňový portál. Současně se takto zpracovávají i povinné přílohy.

pic_2262

Obr.: Hlášení programu

pic_2263

Obr.: Hlášení o cestě k uloženému souboru

Program se ještě zeptá, zda chceme zobrazit soupis údajů. Zvolením tlačítka Ano, se zobrazí sestava Vyúčtování zálohové daně - soupis údajů (MZD_VZD.AM).

pic_2820

Hlášení – pro zobrazení údajů v sestavě MZD_VZD.AM

Místo pro ukládání souborů můžeme nastavit pomocí parametru „PathForExport“, do pole Hodnota zadáme cestu k místu uložení.

Pokud nastavíme parametr skriptu Vyúčtování zálohové daně - nastavení parametrů "EditaceUdaju" na hodnotu Ano, po spuštění skriptu se zobrazí formulář se čtyřmi oddíly, které svou povahou odpovídají jednotlivých oddílům na oficiálním formuláři pro měsíční hlášení na důchodové spoření. První a druhá záložka nelze editovat. Oddíl, který zobrazuje informace o jednotlivých zaměstnancích, vypočtených a sražených částkách je možné měnit dvojklikem na konkrétní položku (pomocí Insertu lze vložit také další záznam). Pozor, pokud skript spustíme ještě jednou dodatečně změněné nebo vložené údaje zmizí - dojde k načtení původních dat z K2.

Book Contents

Book Index

Vyúčtování zálohové daně - soupis údajů

Číslo procesu: MZD008

Ident. číslo sestavy: SMZD123

Soubor: MZD_MZD_VZD.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje přehled údajů pro zpracování vyúčtování zálohové daně, nejedná se o oficiální formulář. Počet zaměstnanců je možné porovnat s počtem ve sloupečku Vyúčtování zálohové daně na sestavě Stavy zaměstnanců (na šířku), na které je třeba nastavit parametr "AllEmp" na "ANO".

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Přehledy] [Daně z příjmu] [Vyúčtování zálohové daně - soupis údajů]

Parametry sestavy:

ActualRecords - NE - sestava se spouští pro všechny záznamy, včetně dávno ukončených.

Ano - Sestava se spouští pouze nad vybranými záznamy.

ObjectDataPath

Parametr není určen pro změnu uživatelem. Pomocí parametru se přenášejí data do sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX