Book Contents

Book Index

Provedené změny a jejich obsah

Ve verzi K2 gaia byly provedeny dvě zásadní změny. První se týká změn identifikátorů databázové struktury, druhá se pak týká kompletní podpory unicode.

Book Contents

Book Index

Databázová struktura

Při standardizaci databázových struktur došlo k přepisu čtyř důležitých informací. Jedná se o název databázové tabulky, její prefix, který se používá jako prefix indexů dané tabulky pro zajištění unikátnosti v názvu indexů, názvy polí a také názvy indexů tabulek. Databázová struktura je tedy kompletně změněna, a to jak pro data jednotlivých firem (mandant databáze), tak i konfigurační databáze.

Tento zásah má dopad na téměř vše v IS K2. Kromě standardu, který je celý zkonvertován a přepsán na nové identifikátory, je potřeba tyto úpravy provést i do zákaznických úprav aplikace.

Úpravy se budou týkat následujících oblastí:

U každé oblasti bude dále v textu popsáno, které části se změnily a jak je zkonvertovat.

Book Contents

Book Index

Definovaná pravidla pro nové struktury

Pro udržení jednotného pojmenování, jak při vytváření nových struktur, tak při přepisu původních identifikátorů, bylo nutné definovat jasná pravidla, podle kterých se názvy částí databáze vytvářejí. Tato pravidla musí být dodržena každým vývojářem standardu IS K2, a je výrazně doporučeno tuto definici dodržovat i při tvorbě speciálních úprav.

Book Contents

Book Index

Konvence pro databázové tabulky

Book Contents

Book Index

Konvence pro databázová pole

Book Contents

Book Index

Konvence pro databázové indexy

Book Contents

Book Index

Slovník typických názvů používaných v K2

V tabulce níže je uveden seznam identifikátorů, které se často objevují ve strukturách IS K2. Jedná se o vazby do známých číselníků, jako zboží, dodavatelé/odběratelé, analytické osy, nebo některá systémová pole. Je nutné tyto názvy dodržovat v celé databázi jednotně. Není povoleno, aby v jedné tabulce byl definován název pro zboží jako ArticleId a na jiném místě GoodsId. Tyto názvy je výrazně doporučeno používat i ve speciálních úpravách.

Identifikátor

Význam

CostCentreId

analytická osa - Střediska

ArticleCodeId

analytická osa - Kód zboží

DeviceRID

analytická osa - Prostředek

ContractCodeRID

analytická osa Kód zakázky

OfficerId

analytická osa - Referent

CreatedOn

datum a čas vytvoření záznamu

ChangedOn

datum a čas poslední změny záznamu

RID

unikátní identifikace záznamu typu RID (BigInt)

Id

unikátní identifikace záznamu typu celé číslo (Integer)

Abbr

zkratka, unikátní, identifikace

Description

popis záznamu

TimeStamp

systémový datum a čas záznamu

RightGroupId

skupina práv k záznamu

BookId

vazba do knih

CreatedById

kdo vytvořil záznam - odkaz do modulu uživatelů

ChangedById

kdo naposled změnil záznam - odkaz do modulu uživatelů

BusinessYearId

období, perioda - vazba do period

Name

název

IsBlockedRecord

příznak pro blokování záznamu (Blokováno)

IsCanceledRecord

příznak pro stornování záznamu (Stornováno)

IsInvalidRecord

příznak pro zneplatnění záznamu (Zneplatněno)

ValidFrom

platné od data a času

ValidTo

platné do data a času

StatusId

stav záznamu

Number

číslo dokladu (bývalé „Num“)

DataModuleNumber

číslo datového modulu

SequenceNumber

pořadí, pořadí záznamu

CompanyRegistrationNumber

IČO

PostingKeyId

kontace, vazba do kontací

DocumentRID

číslo dokladu

NotIncludeIntoFinancialMngmt

doklad nebude vstupovat do řízení financí

ExchangeRate

kurz měny

PartnerId

partner, vazba do partnerů

TradingPartnerId

zákazník, vazba do dodavatelů / odběratelů

ArticleId

zboží, vazba do zboží

ContactPersonId

kontaktní osoba, vazba do kontaktních osob

Quantity

množství

Amount

částka

Price

cena

Level

množství v případě skladů

Balance

zůstatek

Costs

náklady

Gross

brutto

Net

netto

VAT

DPH

ConfirmedOn

datum potvrzení

IssuedOn

datum vystavení

PostedOn

datum zaúčtování

ConfirmedById

kdo potvrdil doklad

IssuedById

kdo vystavil doklad

PostedById

kdo zaúčtoval doklad

Currency

měna

PeriodId

perioda (jiná než BusinessYear)

MeasureUnitId

jednotka (bývalé Alt_j)

Book Contents

Book Index

Doplňující pravidla pro názvy struktur

Book Contents

Book Index

Podpora unicode

Druhá důležitá změna se týká kompletní podpory unicode. Díky této úpravě je možné v IS K2 pracovat v libovolné znakové sadě. Například zadávat karty zboží v ruské azbuce, v čínských znacích apod. Zároveň je IS K2 nezávislá na nastavení systému Windows pro aplikace nepodporující unicode.

Typickým problémem instalace IS K2 starších verzí je špatné nastavení prostředí Windows. Aby IS K2 ukládala data v pořádku, musí být Windows nastaveno pro aplikace nepodporující unicode na jazyk Čeština (Česko). Detail nastavení je vidět na obrázcích níže.

pic_5436.png

Obr. Nastavení prostředí Windows

pic_5437.png

Obr. Nastavení prostředí Windows - neunicode

V případě špatného nastavení docházelo k poškozování textů, které se vkládaly do neunicode polí. Nejčastěji se jedná o pole s hodnotou měny, viz Obrázek: Poškozené znaky - neunicode.

pic_5438.png

Obr. Poškozené znaky - neunicode

Druhý problém je vkládání speciálních znaků, jako například, ruská azbuka, do polí, které nepodporují unicode. V případě, že se pokusíme znaky vložit, dojde k jejich nahrazení za otazníky viz obrázek. Na obrázku je také vidět funkčnost znaků v poli Název, které podporuje unicode.

pic_5439.png

Obr. Poškozené znaky - neunicode - Zboží

Na verzi K2 gaia je možné do všech polí vkládat znaky i z pokročilých znakových sad. Například v knize Zboží je vidět zadání japonštiny, ruštiny a čínštiny do polí číselníku zboží v IS K2. Vše funguje nezávisle na nastavení Windows, které bylo zmíněno výše.

pic_5440.png

Obr. Unicode ve Zboží

Níže je popsáno, co se všechno zkonvertuje na unicode včetně následků.

Poznámka

Tato úprava navyšuje paměťové nároky IS K2.