Book Contents

Book Index

Předinstalační příprava

Aby při reinstalaci proběhly všechny konverze korektně, je potřeba výchozí verzi řádně připravit. Jedná se hlavně o doplnění důležitých informací ke konvertovaným strukturám. Této části přechodu na novou verzi říkáme Předinstalační příprava. Kde přípravu nalezneme, co všechno obsahuje a jaké jsou předpoklady přechodu, naleznete popsáno v následujícím textu.

Book Contents

Book Index

Nutné a doporučené předpoklady pro přechod

Následuje popis předpokladů, které by měly být splněny, aby došlo k co největší konverzi všech speciálních úprav. U některých předpokladů jde hlavně o doporučení a závisí na správci, jak důkladně IS K2 na přechod připraví.

Book Contents

Book Index

Výchozí verze IS K2

Hlavním předpokladem k přechodu na novou verzi, je číslo výchozí verze. Je nutné nejprve přejít na verzi K2 luna.05, kde je připravena předinstalační příprava. Z nižší verze není možné na verzi K2 gaia reinstalovat.

Upozornění

Nastavení, které se provádí pro správnou konverzi, není povinné. Výrazně se, ale doporučuje provést, aby byl přechod proveden korektním způsobem. V případě, že nebude k přechodu K2 připravena, neprovedou se některé konverze a musí se provést na nové verzi ručními úpravami. Na nové verzi již není možné nápravu provést automatem, kterým se provádí konverze při přechodu z verze K2 luna.05.

Book Contents

Book Index

Příprava polí s cenou v měně

Došlo k náhradě některých počítaných polí za fyzická v hlavičkách a daňové rekapitulaci dokladů nákupu a prodeje. Cílem těchto úprav bylo zamezení vzniku drobných rozdílů v desetinných místech částek u dokladů v cizí měně. Tím, že jsou i částky v měně ukládány nedochází k opakovaným přepočtům kurzem. Hodnoty nových fyzických polí jsou automaticky aktualizovány při změnách na dokladech a jeho položkách. Pro tuto úpravu je implementována povinná předinstalační příprava - Příprava polí s cenou v měně.

Upozornění

Předinstalační příprava provede kontrolu a uložení původních hodnot počítaných polí. Po instalaci verze K2 gaia proběhne inicializace, která nová pole naplní. Pokud nebude provedena, reinstalační manažer nedovolí v další reinstalaci IS K2.

Book Contents

Book Index

Stav konvertovaných struktur

Všechny zákaznické úpravy – skripty, sestavy, NO, formuláře apod., musí být před samotnou reinstalací funkční na verzi K2 luna.05. V případě skriptů, sestav apod. se jedná zejména o jejich přeložitelnost. Pokud nebude některá část funkční, pak se při konverzi ignoruje, čímž zůstane v původním stavu a její překlad se musí dořešit ručně. Na nové verzi již není možné tuto konverzi dodatečně provést.

Doporučení pro přípravu zákaznických úprav

V tuto chvíli je tedy ideální doba provést údržbu v zákaznických úpravách a pro přechod na verzi K2 gaia vybrat a připravit jen ty, které opravdu daná společnost používá a potřebuje. Tyto vybrané se musí na verzi K2 luna připravit, tak aby fungovaly a teprve potom je možné je dále konvertovat. Jak poznáme, které úpravy se využívají? Kromě toho, kdy dobře známe používané úpravy, můžeme doplnit tuto informaci o data uložená v aplikačních statistikách, pomocí kterých můžeme sledovat využití jednotlivých skriptů a sestav v systému. Na základě těchto dat pak provedeme opravu.

Poznámka

Pokud neprovádíme reinstalaci přes více verzí, ale společnost je aktuálně provozována na verzi K2 luna, je pravděpodobné, že budou existovat úpravy, které se již nevyužívají a jsou dokonce nepřeložitelné, protože se jim nikdo nevěnoval při předchozím přechodu. Tyto soubory můžeme odhalit hromadným překladem všech speciálních skriptů a sestav. Můžeme tak získat další kandidáty na vyřazení a ušetřit si tak práci s přepisem.

Book Contents

Book Index

Spuštění přípravy - Reinstalační manažer

Předinstalační příprava je implementována v nástroji Reinstalační manažer, který je dostupný ze stromového menu – Správce / Systém / Reinstalační manažer.

pic_5442.png

Obr. Reinstalační manažer - předinstalační příprava

V tomto nástroji je k dispozici tlačítko K2 gaia, pod kterým se skrývají jednotlivé akce, pro přípravu úspěšné konverze na novou verzi. Jednotlivé akce jsou popsány dále v textu.

Book Contents

Book Index

Mapování AM sestav - propojení sestav s datovým modulem

Aby se při reinstalaci správně provedla konverze identifikátorů, je nutné u každé sestavy určit její datový zdroj - kontext. Jednoduše řečeno, nad jakým modulem v IS K2 je spouštěna. Tyto informace musíme u každé sestavy, kterou chceme konvertovat, doplnit.

V předinstalační přípravě je k dispozici nástroj pro mapování těchto informací. Spuštění provedeme pomocí tlačítka K2 gaia / AM sestavy. Nejprve se provede prohledání všech zařazení sestav, dle kterého se kontext automaticky doplní. Není tedy nutné u každé sestavy ručně doplňovat. Tvorbu seznamu a prohledávání přiřazení značí průběh na obrázku níže.

pic_5443.png

Obr. Předinstalační příprava - AM sestavy - hledání kontextu

Po jeho dokončení se zobrazí formulář se seznamem sestav z databáze a adresáře SestavyW. Do seznamu se přidají i sestavy, které byly nalezeny v zařazení a nepocházejí z databáze nebo adresáře SestavyW. Většina sestav by tak měla mít kontext již mapovaný automaticky dle jejich zařazení.

Některé sestavy nepotřebují explicitně určit kontext. Využívají informací, které jsou definovány vně sestavy. U těchto záznamů není nastaven příznak „Vyžaduje datový kontext“ a nemusíme je nijak v přípravě řešit. Vyřešit se musí ty, které vyžadují kontext, ale není automaticky doplněn. Tyto sestavy jsou načteny z adresáře SestavyW nebo z jiného adresáře, který určil správce, a zároveň se sestava nenašla nikde v IS K2 v zařazení ke spuštění.

Upozornění

Pokud je sestava načtena do seznamu, nemá nastaven kontext a zároveň ho vyžaduje, je velmi pravděpodobné, že sestava není nikde v IS K2 používaná.

Poznámka

V případě, že je sestava použita nad více moduly, je ve sloupci Navrhované datové kontexty uveden výčet jednotlivých modulů. Upřednostněný kontext je vždy první z výčtu. V případě potřeby je možné v editaci změnit na jiný.

pic_5444.png

Obr. Předinstalační příprava - AM sestavy - mapování kontextu

Pokud bychom chtěli doplnit sestavy ještě z dalších umístění, i když je pravděpodobné, že se nevyužívají, je možné vybrat cestu umístění, nastavit úroveň prohledávání a následně stisknout tlačítko Načíst sestavy. Nové sestavy se doplní do seznamu a je nutné ručně definovat jejich kontext. To provedeme stisknutím tlačítka F5, kdy se formulář nastaví do změny a zpřístupní možnost nastavení kontextu, ze seznamu dostupných modulů v IS K2.

pic_5445.png

Obr. Předinstalační příprava - AM sestavy - nastavení kontextu

Poznámka

Všechny informace, které jsou zobrazeny a nastaveny v tomto formuláři jsou uloženy do databáze IS K2. Při dalším spuštění jsou z tohoto umístění načteny. V případě, že potřebujeme nastavení vymazat a načíst sestavy znovu, stiskneme tlačítko Znovu načíst.

Pro náhled jsou tyto informace uloženy i do csv souborů v adresáři SupportedFiles/Convert2021 a to do následujícího rozložení dle tabulky.

Soubor

Význam

special_context.csv

Uložení mapování sestava - kontext.

special_standalone.csv

Sestavy, které nevyžadují kontext, konverze proběhne dle údajů vně sestavy.

special_uknown.csv

Sestavy, které nemají určený kontext. Neproběhne jejich konverze.

Book Contents

Book Index

Propojení zákaznických standardních formulářů s datovým modulem

Stejně jako u sestav, i u zákaznických formulářů (DFM) je nutné určit, pro který modul, formulář zobrazuje data. Pro tato data existují ve formuláři identifikátory polí, která jsou na formuláři zobrazena. Ty je pak potřeba zkonvertovat.

Formuláře mohou také obsahovat definici datových typů polí. V případě, že je obsažen typ ftString je nutné ho konvertovat na ftWideString.

Po spuštění v reinstalačním manažeru se zobrazí formulář se seznamem speciálních formulářů (DFM), které se nacházejí v databázi K2 nebo adresáři SestavyW.

pic_5446.png

Obr. Seznam DFM formulářů

Formuláře kde není použitý identifikátor pole nebo definice typu pole, není vůbec načten do seznamu. Není nutné ho konvertovat.

Formuláře, které jsou potomkem K2DDFM nevyžadují datový modul a je u nich automaticky nastaven příznak DFM formulář. Ostatní formuláře, které se zobrazí v seznamu, je nutné projít a všem nastavit datový modul. Pokud je formulář určen pro podřízený modul, je potřeba nastavit nadřízený i jeho podřízený modul.

Nastavení provedeme pomocí nastavení formuláře do stavu Změna, a následným dvojím kliknutím na konkrétní řádek. Zobrazí se formulář, kde si správce záznam nastaví.

pic_5447.png

Obr. Nastavení mapování DFM formuláře

Jakmile je modul nastaven, označí se pro přehlednost řádek příznakem Nastaveno.

Book Contents

Book Index

Definice tabulek, které se nebudou konvertovat pro podporu unicode

Je vhodné před reinstalací zjistit, zda existují tabulky, které vyžadují, aby pole typu string zůstala jako „ansistring“ a konverze na nich neproběhla. Může se jednat například o tabulky, které slouží jako zdroj pro software třetí strany, který vyžaduje pole typu ansistring. V případě konvertování na widestring by pak komunikace s tímto softwarem nemusela fungovat, případně by se předávala chybná data.

Pokud chceme vyjmout konkrétní pole tabulky z této konverze, je nutné zapsat název tabulky;název pole do souboru ignoredtables.txt v adresáři SupportedFiles/Convert2021. Co řádek to pole v tabulce. Tento soubor se použije při samotné reinstalaci.