Book Contents

Book Index

Návrhář formulářů

Návrhář formulářů slouží pro navrhování formulářů a jejich modifikací pro datové moduly IS K2. Formuláře jsou ukládány v rámci fragmentů. Každý fragment je určitého typu, dle toho jaká část formuláře je právě navrhována. Můžeme definovat libovolnou strukturu knih s vlastním počtem stran, gridů, polí.

Book Contents

Book Index

Spuštění návrháře

Návrhář formulářů lze spustit vždy nad konkrétním formulářem. Není možné návrhář otevřít samostatně bez editace konkrétního formuláře. Pro práci s návrhářem musí mít uživatel přiděleno právo Modifikace formulářů, které je v sekci Správce - Obecné.

Návrhář formulářů lze spustit kombinací kláves Ctrl+Alt+Shift+D. Zobrazí se prostředí návrháře, které se skládá z Ribbonu, Ovládacího panelu a Návrhu formuláře.

pic_3812

Obr.: Návrhář formulářů

Book Contents

Book Index

Ribbon návrháře formulářů

Ribbon návrháře formulářů se skládá ze čtyř základních záložek. Domů, Fragment, Vložit a Systém. Každá z těchto záložek plní jinou funkci a obsahuje odlišné možnosti.

Book Contents

Book Index

Záložka Domů

Ribbon na záložce Domů obsahuje nejdůležitější a nejpoužívanější funkce návrháře formulářů.

pic_5046

Obr.: Ribbon návrháře formulářů - záložka Domů

Formulář

Ribbon na záložce Domů obsahuje nejdůležitější a nejpoužívanější funkce návrháře formulářů.

Export/Import

V této sekci jsou k dispozici veškeré funkce pro import nebo export aktuálního formuláře.

Správa

Obecné funkce, např. pro správu obrázků nebo fragmentů.

pic_5047

Obr.: Kniha obrázků

pic_5048

Obr.: Komponenta s informačním panelem

Režim

Sekce, která obsahuje funkce pro zapnutí/vypnutí dostupných režimů návrháře formulářů.

pic_5049

Obr.: Návrh formuláře se zapnutým režimem čtení dat

Po zapnutí čtecího režimu (Live mode) a vypnutí dekoračního módu pak navrhovaný formulář vypadá přesně tak, jak jej vidí uživatel.

Schránka

Zde jsou umístěny funkce pro kopírování komponent v návrhu formuláře.

Book Contents

Book Index

Záložka Fragment

Na této záložce jsou umístěny veškeré funkce a možnosti pro práci s komponentou (fragmentem) v rámci návrhu formuláře.

pic_5050

Obr.: Ribbon návrháře formulářů - záložka Fragment

Vybrat

V této sekci jsou dostupné možnosti pro výběr (označení) komponenty v návrhu formuláře. Lze označit konkrétní, nadřízenou, případně všechny komponenty v rámci kontejnerové komponenty.

Zarovnání

Možnosti pro zarovnání komponenty v rámci nadřízené komponenty v návrhu formuláře.

Umístit

Možnosti pro pohyb (posun) s fragmenty uvnitř kontejnerové komponenty v návrhu formuláře. Jsou zde funkce pro posun fragmentu na první nebo poslední místo v rámci kontejnerové komponenty, nebo posun o jednu pozici k začátku či konci.

Upravit

Akce pro úpravu vybrané (označené) komponenty v návrhu formuláře. Tlačítko Upravit zobrazí formulář pro nastavení a změnu vlastností dané komponenty. Dále jsou zde možnosti pro změnu výšky a šířky komponenty.

Manipulace

Další akce pro manipulaci s komponentou v návrhu formuláře.

Book Contents

Book Index

Záložka Vložit

Na záložce Vložit obsahuje nástrojový panel paletu všech fragmentů, které je možné použít. Kliknutím myší na příslušný fragment dojde k jeho vložení do návrhu formuláře.

pic_5051

Obr.: Ribbon návrháře formulářů - záložka Vložit

Vložit fragment

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíme seznam všech existujících fragmentů. Z tohoto seznamu pak můžeme fragmenty vybírat a vkládat je do návrhu formuláře.

pic_5052

Obr.: Formulář se seznamem všech dostupných prvků (fragmentů)

Jednoduchý

Sekce s výčtem prostých (jednoduchých) fragmentů. Pomocí těchto komponent zadáváme nebo zobrazujeme data IS K2.

Panel

Seznam panelových komponent. Tyto fragmenty slouží pro oddělení bloků informací na formuláři. Lze do nich umístit další komponenty. Zpravidla jsou to ty, které k sobě významově patří.

Seznam

Seznam komponent vhodných pro zobrazení tabulky (seznamu) záznamů.

Kontejner

Seznam kontejnerových komponent. Do těchto fragmentů také vkládáme další fragmenty.

ToolBar

Komponenty tvořící nástrojový panel (Ribbon a Simple toolbar).

Ostatní

Seznam zbývajících komponent. Pomocí tlačítka Library reference je možné do návrhu formuláře vložit knihovní fragment. Zobrazí se vždy seznam všech dostupných knihovních fragmentů.

Book Contents

Book Index

Záložka Systém

Tato záložka obsahuje akce systémového charakteru. Jedná se např. o nápovědu nebo VCX styly pro formuláře.

pic_5053

Obr.: Ribbon návrháře formulářů - záložka Systém

Zobrazit

V této sekci jsou možnosti pro zobrazení statistiky root fragmentu a dále klávesové a plovoucí nápovědy.

Styly

Tlačítko Styly zobrazí seznam všech VCX stylů, které je možné pro formuláře použít. Pomocí tlačítka Změna aktuálního stylu je pak možné vybraný styl editovat.

Formulář

Výmaz atributů a úprav formuláře.

Nápověda

Akce pro využití nápovědy.

Book Contents

Book Index

Ovládací panel

Ovládací panel návrháře obsahuje 3 záložky Current, Root a Strom. Lze zde nastavovat všechny vlastnosti fragmentů a komponent. Definuje se zde úroveň uložení formuláře a zobrazují se zde veškeré důležité informace o fragmentech.

Book Contents

Book Index

Záložka Current

Na záložce Current jsou zobrazeny vlastnosti aktuálně vybraného (nafocusovaného) fragmentu. Veškeré vlastnosti se zde načtou vždy po kliknutí na fragment formuláře.

pic_4349

Obr.: Záložka Current

Popis polí:

String ID

Identifikace fragmentu.

Type

Označení typu parametru (např. Input, Grid).

Data context

Označení zdroje dat fragmentu. Může zde být, např. název pole z tabulky. Je zde vyjádřeno, na jaké data je fragment napojen, a které zobrazuje (např. CDo).

Full data context:

Celá složená cesta k datovému zdroji:

  • \:list - seznam záznamů datového zdroje
  • \:detail - detail datového zdroje, např. data z jedné zakázky (\:detail\CDo).
  • \:parameters - datový zdroj polí editovatelných i v prohlížení.

Is library

Identifikátor pro knihovní fragment. Pokud je pole zatrženo jedná se o knihovní fragment.

Ve spodní části formuláře jsou k dispozici tlačítka pro manipulaci s vybraných fragmentem. Jsou zde zařazeny nejdůležitější operace pro práci s fragmenty.

Popis polí:

Upravit

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí detail fragmentu, kde je možné nastavit jeho vlastnosti. Klávesová zkratka F11.

Vyměnit místo

V případě, že označíme dva fragmenty, je možné pomocí tohoto tlačítka zaměnit jejich místa.

Uzavřít do panelu

Vybrané (označené) fragmenty vloží do komponenty typu Panel.

Uzavřít do stack panelu

Vybrané (označené) fragmenty vloží do komponenty typu Stack Panel.

Bands

Šířka aktuální komponenty.

Size

Výška aktuální komponenty.

pic_909i, pic_910i

Tlačítka ovlivňující šířku vybraného fragmentu. Pro tuto funkci je možné použít také kombinaci kláves Shift + šipka doprava nebo doleva.

pic_911i, pic_912i

Tlačítka ovlivňující výšku vybraného fragmentu. Zkratka Shift + šipka nahoru nebo dolů.

pic_913i, pic_914i

Posun fragmentu o jednu pozici. Zkratka Ctrl + šipka doprava nebo doleva.

pic_915i, pic_916i

Posun fragmentu na první, resp. poslední pozici v rámci kontejnerové komponenty.

pic_917i, pic_918i

Zarovnání fragmentu nahoru, případně dolů.

pic_919i

Přizpůsobení fragmentu na celou dostupnou oblast.

Book Contents

Book Index

Záložka Root

Tato záložka slouží zejména pro určení úrovně uložení formuláře nebo jeho modifikace. Úroveň uložení spočívá v kombinaci stavu datového modulu, pro který je formulář určen a cílové skupiny uživatelů.

pic_4350

Obr.: Záložka Root

V horní části formuláře je pole W x H, kde je uvedena hodnota např. ve tvaru Dock size: 1345 x 664 px, 362,9 x 179,3 mm, Monitor size: 51. Jedná se o velikost okna v pixelech a mm (Dock size) a velikost monitoru (Monitor size) v cm.

Dále je zde název formuláře, který je aktuálně navrhován, např. TD_Zak. V poli Data context class name je název datového zdroje pro formulář.

Úroveň uložení formulářů nebo jejich modifikací určujeme pomocí matice. V této matici je k dispozici několik úrovní pro uložení formulářů.

Ve spodní části formuláře záložky Root je pak v sekci Modifications of Form uvedena tabulka se seznamem všech modifikací daného formuláře. Pomocí tlačítka Načíst modifikaci je možné tyto modifikace načíst.

Book Contents

Book Index

Záložka Strom

Tato záložka zobrazuje stromovou strukturu fragmentů návrhu formuláře.

pic_4352

Obr.: Záložka Strom

Book Contents

Book Index

Návrh formuláře

Návrh formuláře představuje jeho současnou podobu. Skládá se z námi zvolených fragmentů. Návrh formuláře tvoříme tak, že do něj umisťujeme komponenty z Ribbonu návrháře formulářů nebo přímo pomocí klávesy Insert.

pic_4361

Obr.: Návrh formuláře pro datový modul Zakázky

Komponenty v návrhu formuláře můžeme označit pomocí levého tlačítka myši. S označenou komponentou pak dále pracujeme. Označená komponenta je orámována červeným rámečkem.

pic_5061

Obr.: Označení klasické komponenty (Input)

Při navrhování formulářů můžeme využívat také tzv. Knihovní fragmenty. Jedná se o fragmenty definované výrobcem. Skládají se z dalších fragmentů a jejich použití usnadňuje práci při tvorbě formulářů.

Pokud označíme levým tlačítkem myši knihovní fragment, je orámován červenou přerušovanou čarou.

pic_5062

Obr.: Označení knihovního fragmentu

Komponenty uvnitř knihovního fragmentu jsou pak po označení orámovány modrým rámečkem.

pic_5063

Obr.: Označení komponenty uvnitř knihovního fragmentu

Book Contents

Book Index

Práce s návrhářem formulářů

Nejčastějším způsobem jak vytvářet nové formuláře je pomocí jejich modifikace. Nicméně návrhář formulářů umožňuje navrhovat nové formuláře také úplně od počátku, kdy si zobrazíme úplně prázdný formulář, se kterým pak pracujeme nebo využijeme dostupnou šablonu pro knihu.

Book Contents

Book Index

Práce na záložce Root

Modifikaci stávajícího formuláře, případně vytvoření nového začínáme vždy výběrem pozice pro uložení tohoto formuláře. Tuto úroveň uložení definujeme v návrháři formulářů na záložce Root.

Pozici uložení modifikací formulářů určujeme pomocí matice. V této matici je k dispozici několik pozic pro uložení formulářů.

pic_5054

Obr.: Matice pro výběr pozice uložení formuláře

Formuláře navrhujeme vždy pro uživatele nebo určitou skupinu uživatelů a také pro jednotlivé stavy dokladů nebo jejich kombinaci. Vytvořený formulář může vypadat jinak, např. v prohlížení záznamu a jinak ve změně tohoto záznamu. Může mít také odlišnou podobu pro jednotlivé uživatele, skupiny nebo celou firmu.

Právě kombinaci stavu datového modulu (dokladu), pro který je daný formulář určen, a úrovně uložení dle koncových uživatelů formuláře definujeme v této matici na záložce Root.

Úrovně uložení formulářů:

Factory

Tovární úroveň uložení formulářů. Formuláře uložené na této úrovni jsou distribuovány spolu s IS K2. Editovat formuláře a ukládat na tuto úroveň, je možné pouze po zadání systémového hesla.

Install

Instalační úroveň. Formuláře uložené na této pozici jsou poplatné konkrétní instalaci K2 v konkrétní firmě.

Group

Úroveň uložení formulářů pro skupinu uživatelů (např. ekonom, účetní, atd.)

User

Na tuto úroveň ukládáme formuláře, nebo jejich modifikace pouze pro konkrétního uživatele IS K2.

Stavy datového modulu:

Global

Formulář uložený na pozici Global je platný pro všechny dostupné stavy (Změna záznamu, Nový záznam, Prohlížení záznamu).

Browse

Pozice pro uložení formuláře pro stav Prohlížení záznamu.

Ch+New

Pozice pro uložení formuláře pro stavy Změna záznamu a Nový záznam.

Change

Formulář pro stav Změna záznamu.

New

Pozice pro uložení formuláře pro stav Nový záznam.

Pozici pro uložení formuláře nebo jeho modifikace tedy určujeme kombinací stavu datového modulu a úrovně uložení dle cílové skupiny. Každý formulář musí mít zvolenou pozici pro uložení, nelze uložit formulář do prázdné pozice.

Pozici pro uložení formuláře volíme pomocí Levého tlačítka myši na příslušném místě v matici.

pic_5055

Obr.: Možnosti pro manipulaci s modifikací formuláře

Popis dostupných možností:

Pokud je v některé pozici matice uložen plný formulář, nebo jeho modifikace, zobrazí se zde příslušná ikona:

pic_906i tato ikona znamená, že na dané pozici je uložen plný formulář.

pic_907i na pozici v matici s touto ikonou je uložena modifikace formuláře.

pic_908i tato ikona znamená, že na dané pozici je uložena modifikace nebo plný formulář, který by mohl být aplikován, ale není v tomto stavu aktuálně dostupný.

pic_1018i na této pozici je uloženo více modifikací.

Book Contents

Book Index

Vytvoření nového formuláře (Kniha)

Kromě modifikací formulářů má uživatel k dispozici v rámci návrháře formulářů také možnost vytvoření formuláře z čistého předdefinovaného vzoru.

Pomocí volby Nový – Nová kniha si zobrazíme šablonu knihy. Zde jsou již přednastaveny některé aspekty formulářů, které používáme jako standardní.

pic_5056

Obr.: Šblona pro návrh formuláře

V rámci této šablony je přednastavená šířka formuláře (12 + 3) a jsou zde umístěny základní komponenty, jako je např. Náhled záznamu (Preview) nebo záložky pro Seznam záznamů a Základní údaje.

Pro tento formulář není automaticky generován název, tzn., není primárně navázán na datový zdroj.

Správný postup při navrhování formulářů tímto způsobem je tedy, zobrazit si šablonu pomocí volby Nový – Nová kniha, poté vybrat pozici pro uložení formuláře a zde zvolit možnost Uložit aktuální view jako plné. Následně až poté v následujících formuláři zvolit název a tím zajistit propojení na datový zdroj.

pic_5057

Obr.: Formulář pro uložení návrhu formuláře

Book Contents

Book Index

Vytvoření nového formuláře (Prázdný)

Další možností jak nadefinovat formulář je pomocí volby Nový – Prázdný. V tomto případě se zobrazí úplně prázdný formulář bez jakékoliv šablony. Výhodnou, tohoto způsobu, může být fakt, že není nutné akceptovat jakékoliv standardní šablony a je možné vytvořit tak formulář úplně od počátku.

pic_5058

Obr.: Prázdný formulář zobrazený pomocí volby Nový – Prázdný

Další postup je totožný s vytváření formuláře pomocí šablony. Nejdříve je nutné zobrazit si prázdný formulář pomocí volby Nový – Prázdný, dále zvolit pozici pro uložení formuláře a Uložit aktuální view jako plné.

Book Contents

Book Index

Vytvoření modifikace formuláře

Obvyklým a nejčastěji využívaným způsobem tvorby formuláře je pomocí jejich modifikace.

Modifikovat můžeme stávající standardní formuláře, dle požadavků nebo také formuláře automaticky generované nad vytvořeným datovým modulem, čímž navrhneme jejich podobu v podstatě od samého počátku.

Obvyklý postup je takový, že pokud pro datový modul vytvořený např. pomocí Návrháře objektů není ještě formulář vytvořen, zobrazí se formulář generovaný systémem, ten pak upravujeme.

pic_5059

Obr.: Formulář generovaný systémem

V tomto případě, vytváříme návrh formuláře přímo nad konkrétním datovým modulem, ať už standardním nebo vytvořeným pomocí návrháře objektů. Výhodou tohoto postupu je také to, že do generovaného formuláře systém doplní všechna dostupná pole datového zdroje a ty pak můžeme jednoduše použít a do formuláře umístit dle požadavků.

Postup při modifikacích formulářů je totožný. Vždy je nejdříve nutné vybrat pozici pro uložení formuláře a poté jej editovat.

Book Contents

Book Index

Princip práce s prvky formulářů (šířka a výška)

Formuláře skládáme z jednotlivých prvků (komponent). Prvky formulářů mohou být Kontejnerové nebo Prosté. Novou komponentu do návrhu formuláře, vložíme pomocí klávesy Insert. Vždy se zobrazí seznam všech dostupných fragmentů, ze kterých vybíráme.

pic_4487

Obr.: Seznam všech dostupných fragmentů (prvků) formuláře

Potvrzení výběru prvku provedeme klávesou Enter. Poté je fragment do návrhu formuláře vložen.

Tyto komponenty mohou být Kontejnerové nebo Prosté. Mezi kontejnerové komponenty řadíme Formulář, který je základní a výchozí komponentou návrháře. Dále zde patří Rozbalovací panel (Expander), Panel, Náhled záznamu (Preview) a Seskupovací panel (Group box).

Tyto komponenty pak slouží ke sdružování dalších komponent a lze tedy do nich umisťovat další prvky formulářů. Kontejnerové komponenty zpravidla obsahují tzv. příčky (sloupce). Na obrázku Komponenta Formulář s rozbalovacím panelem je vidět formulář, který má šířku 15 sloupců a tento formulář obsahuje rozbalovací panel o šířce 4 sloupce.

pic_5060

Obr.: Komponenta Formulář s robalovacím panelem

Tyto příčky jsou důležité pro určení šířky komponent a také pro rozložení dalších prvků v rámci těchto kontejnerových komponent. Obecně můžeme počet sloupců prvků libovolně korigovat kombinací kláves Shift + šipka doleva nebo Shift + šipka doprava. Informace o sloupcích komponent formulářů jsou k dispozici v Ovládacím panelu návrháře na záložce Current. Zde jsou k dispozici také tlačítka pro korekci sloupců komponent formulářů.

Informace o šířce, tzn., počtu sloupců komponenty, najdeme na záložce Current v poli Bands.

pic_4358

Obr.: Informace o šířce komponenty

Když vložíme do kterékoliv z těchto kontejnerových komponent další prvek tak vždy zabere jeden sloupec.

Příklad: Do komponenty Expander, která má 4 sloupce, vložíme jeden prvek typu Input.

pic_4354

Obr.: Expander s jedním Inputem

Pokud do komponenty vložíme další prvek, umístí se do dalšího sloupce (příčky) vedle prvního prvku.

Příklad: Do komponenty Expander, která má 4 sloupce, vložíme druhý prvek typu Input.

pic_4355

Obr.: Expander s dvěma Inputy

V případě, že se již další prvek do komponenty nevejde (není volný sloupec) umístí se pod první prvek.

Příklad: Do komponenty Expander, která má 4 sloupce, vložíme páty prvek typu Input.

pic_4356

Obr:: Expander s pěti Inputy

Natažením expanderu na 5 sloupců pak dojde k přesunu prvku č. 5 do nového sloupce.

pic_4357

Obr.: Expander s pěti sloupci a Inputy

Prvek formuláře, který je uvnitř komponenty může mít více sloupců než kontejnerová komponenta, která je pod ním. Prvek formuláře se v tomto případě nejdříve natáhne na velikost kontejnerové komponenty a využije všechny její příčky. Pokud budeme přidávat sloupce dál, prvek se nebude dále natahovat nad rámec kontejnerové komponenty, ale bude přidávat další sloupce uvnitř.

Stejně jako šířku komponent formuláře je možné určit také jejich výšku. Výšku je možné nastavit konkrétnímu prvku kombinací kláves Shift + šipka nahoru a Shift + šipka dolů. Informace o výšce prvku nalezneme v Ovládacím panelu na záložce Current v poli Size.

pic_4359

Obr.: Informace o výšce komponenty

Pokud má komponenta formuláře nastavenou výšku 0, automaticky si tuto výšku určuje dle obsahu. Pokud do této komponenty vložíme několik dalších prvků, nastaví si svoji výšku tak, aby vše zobrazilo. U prvků typu Input nebo např. Grid znamená výška počet řádku, které bude daná komponenta schopna zobrazovat, a které budou dostupné pro uživatele. Jedná se o minimální počet řádků pro danou komponentu.