Book Contents

Book Index

Architektura K2

Book Contents

Book Index

Základní popis

pic_5346.png

Obr.: Základní popis

Systém K2 používá vícevrstvou architektura, která propojuje business logiku aplikačního serveru s databázovým serverem, terminálovým serverem, serverem pro analytické služby a webovým serverem. K těmto serverům se pak připojují klientské aplikace.

Dále budou popsány typické varianty provozu K2, které se odlišují použitými prvky. celá logická skupina počítačů každé varianty architektury pak sdílí společnou centrální adresářovou databázi, tzn., že automatickou součástí řešení je doménový řadič, který je zodpovědný za autentizaci uživatelů v doméně Windows.

Book Contents

Book Index

Základní architektura klient - databázový server

pic_5347.png

Obr.: Základní architektura

Nejjednodušší variantou provozu systému K2 je spuštění desktopové aplikace K2 přímo proti databázovému serveru. Desktopová aplikace K2 pak obsahuje logiku všech funkcionalit systému K2 a pro jejich vykonání formuluje SQL dotazy, které zasílá databázovému serveru. Proto se také táto aplikace často označuje jako tzv. tlustý klient.

Jako databázový server je možno použít SQL Server firmy Microsoft a s jistými omezeními i databázový server Oracle.

Book Contents

Book Index

Použití terminálového serveru (popř. serverů)

pic_5348.png

Obr. Použití terminálového serveru

Zapojení terminálového serveru přináší jak možnost jednodušší správy a aktualizace systému K2 v prostředí souběžné práce stovek uživatelů, tak možnost spuštění desktopové aplikace na hardwarově levnější platformě tenkého klienta. Jde o aktuálně nejčastěji využívaný způsob provozu K2 v datovém centru.

Běžně je také využíváno několika terminálových serverů, které pak tvoří terminálovou farmu. Jako terminálový server je možno využít technologii rDP firmy Microsoft a s jistými výhradami i technologii firmy citrix.

Book Contents

Book Index

Použití analytického serveru

pic_5349.png

Obr.: Použití analytického serveru

Zapojením analytického serveru do architektury získáme v K2 možnost využívat srozumitelné obchodní analýzy v podobě dashboardů, popř. v podobě sofistikovanějšího prohlížeče kostek.

Jako analytický server je použit SQL Server Analysis Services firmy Microsoft. export dat z K2 do kostek OLAP probíhá typicky jednou denně jako noční plánovaná úloha.

Book Contents

Book Index

Použití aplikačního serveru

pic_5350.png

Obr.: Použití aplikačního serveru

Aplikační server obsahuje podobně jako tlustý klient K2 logiku všech funkcionalit systému K2 vyjma těch, které mají přímou vizuální povahu. Je spuštěný trvale bez ohledu na to, zda je v K2 přihlášený nějaký běžný uživatel, či nikoliv. Proto se nejčastěji používá pro provoz plánovače úloh. Díky plánovači úloh lze automaticky spouštět pravidelné úlohy jako např. aktualizace kurzů, ceníků a kreditů, přepočet eShopu a skladu nebo jednorázové nepravidelné úlohy jako např. přepočet vybraného ceníku, vybraného zboží nebo odeslání jednorázového mailu.

Další schopností aplikačního serveru je zpracování notifikací. Díky nim je možno např. schvalovat workflow procesy přímo z mailu nebo z mobilu, aniž by bylo nutné spouštět aplikaci K2.

Další schopností aplikačního serveru je komunikace s ústřednou Asterisk. Díky ní je možno zaznamenávat telefonní hovory nebo provozovat K2 call centrum.

Book Contents

Book Index

Použití webového serveru

pic_5351.png

Obr.: Použití webového serveru

Zapojením webového serveru dochází k bezpečnému otevření systému K2 dalším stranám, jako jsou vaši zákazníci, uživatelé eShopu nebo klientským webovým aplikacím K2. Pomocí serveru webových služeb pak dokáže jakákoliv aplikace naprogramovaná v libovolném programovacím jazyce zavolat kteroukoliv funkci systému K2, kterou umí aplikační server zpracovat. Díky serveru webových služeb je možno provozovat klienty K2 na platformách Android a iOS, K2 eShop, firemní webové stránky, WMS čtečky a další aplikace.

Kromě serveru webových služeb běží na webovém serveru další služba, ASP.Net core, která slouží pro připojení htML5 klienta K2. Díky němu lze provozovat klientskou aplikaci K2 v internetovém prohlížeči podobný způsobem a s podobným vzhledem, jak jsou uživatelé zvyklí z desktopové aplikace K2.

Protože je pro běh této aplikace dostačující pouze internetový prohlížeč, bývá označována jako tenký klient.