Book Contents

Book Index

Expertní režim K2

Book Contents

Book Index

Expertní režim K2

Do IS K2 jsou průběžně implementovány nové funkce, datové moduly a upravují se také stávající funkčnosti. Všechny tyto úpravy rozšiřují nebo mění chování aplikace IS K2. Změny musí být nejdříve otestovány, zdokumentovány a poté se zveřejňují v následujících release verzích. Velké změny se zveřejňují až do velkých ročních verzí.

U některých úprav je často žádoucí, vyzkoušet je dříve na aktuálních verzích nejen u vývojářů a testerů, ale také u zákazníků, kteří mají systém IS K2 zakoupen. Zákazníci tak mohou úpravy připomínkovat k dalším úpravám, aniž by museli reinstalovat na novější verzi s vydanou úpravou. Díky tomuto režimu lze vyzkoušet úpravy ještě před tím, než jsou oficiálně vydány verze s danou úpravou.

Takto zavedené úpravy musí být dostupné pouze na speciální parametr nastavující běh IS K2. Nesmí provádět nevratné změny a musí jít kdykoliv vypnout.

Není garantováno, že úpravy budou dostupné i ve vyšších verzích. Tímto systémem můžeme dojít ke zjištění, že je funkcionalita nevyhovující či nepotřebná a může tak být úplně zrušena.

Book Contents

Book Index

Definice možných typů úprav

Nové funkčnosti mohou být např. nové datové moduly, nové funkce, nebo změna chování stávajících funkcí.

Pro všechny úpravy platí, že nesmí jakýmkoliv způsobem měnit data, databázové struktury, případně souborový systém K2. Platí tedy, že úpravy lze kdykoliv zapnout a opětovně vypnout, aniž by docházelo k nekonzistencím, poškození dat, souborů, databázových struktur apod.

Jako příklad úpravy můžeme uvést změnu chování funkčnosti rychlého filtru v univerzálních formulářích K2. Tedy jakým způsobem se filtr aktivuje a deaktivuje.

Book Contents

Book Index

Zapnutí nové funkce

Každá funkce, která je zavedena do expertního režimu musí být dostupná pouze za předpokladu, že je explicitně povolena pomocí konfiguračního souboru k2.ini. Parametr, kterým se zapíná musí být vždy ve tvaru „LABS_“ + anglický název vystihující danou funkčnost. Jako hodnota se uvádí „1“ v případě, že stačí funkci aktivovat – „LABS_XYZ=1“. Pokud má funkce například více režimů, nastavení apod., je možné pomocí parametru určit její chování. Například „LABS_XYZ=1,2,3“, apod.

Book Contents

Book Index

Ukončení platnosti nové funkce

Funkce zařazené do expertního režimu se implementují pouze do verzí předcházející verzi, ve kterém bude funkčnost oficiálně uvolněna. Automaticky je tím tedy zajištěno, že se ve vyšších verzích parametr ani jeho logika neobjeví.

Společnost K2 atmitec, s. r. o. nijak negarantuje plnou funkčnost úprav dostupných v expertním režimu. Garantuje, že nedojde k nevratným změnám, které by vedly k tomu, že po deaktivaci parametru přestanou fungovat některé části IS K2. Data nebudou ukládána do nevyhovujících struktur nebo se jakýmkoliv způsobem nedostanou do nekonzistentního stavu.