Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy

V knize Pracovní vztahy jsou uloženy a zobrazují se všechny pracovní vztahy zaměstnanců.

pic_4257

Obr.: Kniha Pracovní vztahy

Údaje na záložkách pracovního vztahu mají vedle své hodnoty bitmapu pic_373i , což značí, že jsou historicky sledované a po kliknutí na tuto bitmapu je možné zobrazit změny těchto polí v čase. Při každé další provedené změně je tato uložena s platností dle nastaveného data na 0. straně Personálních údajů v poli Platnost změn od.

V dolní části nulté strany se stejně jako v knize Personální údaje zobrazují pole:

Pomocí data Platnost změn od je možné provádět změny také do budoucího období.

Postup:

Pokud je potřeba nastavit poslední nastavenou hodnotu k nějakému dřívějšímu datu, pak se toto datum nastaví na nulté straně v poli Platnost změn od a ve formuláří historie pole se použije tlačítko Uložit k datu platnosti změn , které uloží poslední platnou hodnotu s datem nastaveným na nulté straně.

Příklad: Pokud je aktuální zpracování mezd Leden 2018 a Základní mzda je nastavena od 1.6.2018 na 20 000 korun, ale potřebuji nastavit 20 000 korun již od 1.3.2018, pak na nulté straně nastavním v poli Platnost změn od hodnotu 1.3.2018 a změnu následně provedu v režimu změna v historii pole Základní mzda přes tlačítko Uložit k datu platnosti změn.

pic_4536

Obr.: Uložení poslední platné hodnoty k datu platnosti

pic_4537

Obr.: Uložená hodnota k datu 1.3.2018

Pomocí data Platnost změn od je možné provádět změny také do již uzavřených období. Uživatel musí mít v Parametrech uživatele povolenu možnost Editace uzavřených period.

Postup:

pic_4974

Obr.: Upozorňující dotaz o provedení změny v uzavřeném období

Změny lze provádět také hromadně na vybraných záznamech přes volbu Formulář - Hromadné akce - Změna záznamu.

Popis jednotlivých stran knihy Pracovní vztahy je uveden v části Mzdy - Personální údaje - Personální údaje - nový pracovní vztah. Nový pracovní vztah lze založit buď z třetí strany knihy Personální údaje v části Pracovní vztahy, nebo přímo v knize Pracovní vztahy pomocí INSERT.

Pracovní vztahy je možné zneplatnit pomocí klávesy F8 a poté se nebude vztah zobrazovat ve stavu kniha. Pracovní vztah je možné také vymazat pomocí CTRL+F8. Podmínkou ale je, aby nebyl součástí uzavřeného období mezd. Lze tedy vymazat pouze např. chybně zadaný nový pracovní vztah, který není uzavřen. (předvýpočet a výpočet na tomto vztahu výmazu nebrání, nesmí být uzavřen).

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy - základní údaje , základní mzdové údaje, odvody z mezd

První, druhá a třetí strana knihy Pracovní vztahy je stejná jako u knihy Mzdové údaje.

Tato pole jsou popsanána v kapitole Mzdy - Personální údaje - Personální údaje - nový pracovní vztah a v kapitole Mzdy - Mzdové údaje (základní údaje, základní mzdové údaje, odvody z mezd).

Na první straně knihy Pracovní vztahy se vyplňuje pole Pracovní místo. Toto pole není ze strany Mzdových údajů editovatelné. Po vyplnění se program zeptá, zda přebrat nastavení z pracovního místa:

pic_5328

Obr.: Hlášení programu

Po odpovědi ANO se pak do pracovního vztahu dosadí hodnoty z pracovního místa (hodnoty z červených budíků) platné k datu odpovídajícímu datum Platnost změn k na nulté straně pracovního vztahu (před provedením F5 na pracovním vztahu).

Na straně Odvody z mezd na Pracovním vztahu jsou navíc oproti knize Mzdové údaje údaje týkající se dovolené. Není možné zde zadávat a upravovat počet dní dovolené, to je možné pouze ze strany Mzdových údajů, ale je zde možné zadávat nárok na jednotlivé dovolené a Sick days.

pic_4765

Obr.: Pracovní vztahy - odvody z mezd

Dovolená aj.

 

 

Běžná, Prosloužená, Dodatková, Sick days

Zatrhává se nárok na typy dovolené. Ve Mzdových údajích je poté zobrazeno na straně P.

 

Přesčasy ve mzdě

Zatrhává se u pracovního vztahu, na kterém jsou přesčasy (do 150 hod/rok) již zahrnuty ve mzdě. Ve Mzdových údajích poté zobrazeno na straně P.

 

Ztížené pracovní prostředí

Zatržítko se týká dodatkové dovolené. Pokud je toto zatržítko zatrženo, pak se všechny odpracované dny berou jako dny odpracované ve ztíženém prostředí a kontrolní výpočet zvedne nárok na dodatkovou dovolenou vždy o jednu dvanáctinu za každých 21 odpracovaných dní.

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy - trvalé mzdové složky

V horní části obrazovky se pomocí INSERT zadávají trvalé mzdové složky, které mají dlouhodobou platnost, tedy jsou součástí zpracování mezd v každém měsíci, dokud se neukončí jejich platnost, nebo se nesmažou. Pak je lepší mzdovou složku zadat do trvalých mzdových složek a není nutné ji zadávat každý měsíc znovu do složek vstupních. Do vstupních mzdových složek se trvalá mzdová složka vždy nakopíruje akcí Předvýpočet.

Trvalou mzdovou složku můžeme ukončit tím, že na ni vyplníme Platnost Do. Po tomto datu již v další periodě mzdová složka platit nebude a nebude se ve stručném výpise dalších period zobrazovat a předvýpočtem kopírovat na 5. stranu.

Trvalou mzdovou složku lze také smazat pomocí DEL. Pak ale není vidět ve Mzdových údajích v žádné periodě, ani té již uzavřené.

Trvalou mzdovou složku lze na 4. stranu Mzdových údajů zadat s Platností od do aktuální periody zpracování mezd nebo s platností do nějaké budoucí periody. Mzdová složka zde bude po uložení zobrazena a předvýpočet ji bude kopírovat na 5. stranu Mzdových údajů až od období, do kterého svou Platností od mzdová složla spadá.

pic_4768

Obr.: Pracovní vztahy - trvalé mzdové složky

Ve střední části obrazovky je možné zadávat pomocí INSERT , mazat pomocí DEL a editovat pracovní úkoly, dle kterých se mají rozpadnou složky mzdy/platu. Zadává se zde procento pracovního úvazku a analytické osy, případně středisko 1. Položka vždy udává, kolika procenty svého sjednaného úvazku zaměstnanec pracuje na jakém úkolu (ose, středisku).

Dle těchto položek se poté při kontrolním výpočtu rozpadnou mzdové složky mezd/platu, které mají v číselníku mzdových složek na první straně nastaveno zatržítko Rozdělit dle pracovních úkolů. Kontrolní výpočet vezme v potaz všechny zde zadané položky, které jsou platné k poslednímu dni zpracovávaného období.

Pokud položky nepokryjí v úhrnu sto procent pro zpracovávaný měsíc, pak zbytek do sta procent program dá na další mzdovou složku, na kterou se dosadí hodnoty pro zaúčtování ze třetí strany mzdového dokladu.

pic_4770

Obr.: Pracovní úkol

Příklad:

V číselníku mzdových složek je potřeba nastavit, pokud se má mzdová složka rozpadnout na úkoly :

pic_4790

Obr.: Nastavení mzdové složky v číselníku mzdových složek

Na pracovním vztahu je potřeba zadat rozdělení práce na pracovní úkoly. Můžeme zadat např. takto :

pic_4791

Obr.: Zadání pracovních úkolů

Kontrolní výpočet vezme v potaz všechny položky platné k poslednímu dni zpracovávaného období a mzda zaměstnance pak bude vypadat takto:

pic_4792

Obr.: Rozpad mzdy podle pracovních úkolů

V dolní části obrazovky se zobrazují položky Obsazený pracovník. Jedná se o zařazení pracovního vztahu zaměstnance do organizační struktury. Pokud je pracovní vztah zaměstnance vyplněn v položce Obsazený pracovník na organizační jednotce, pak se zobrazuje tato položka také na pracovním vztahu. Pracovní vztah zaměstnance lze do Obsazených pracovníků zadat také přímo ze strany praconího vztahu pomocí klávesy INSERT, kde dojde k zobrazení Organizačních jednotek a po výběru organizační jednotky se zobrazí formulář pro zadání Obsazeného pracovníka, na kterém budou předvyplněny údaje z pracovního vztahu. Stejně tak lze pracovní vztah z položek Obsazeného pracovníka (a tedy přímo z organizační jednotky) smazat pomocí klávesy DEL přímo ze strany pracovního vztahu.

pic_5378

Obr.: Obsazený pracovník

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy - údaje pro zpracování statistiky

Stránka je určena pro zápis údajů, potřebných pro různé statistické výkazy nebo formuláře.

pic_4771

Obr.: Mzdové údaje - strana S - statistické údaje

Popis polí:

Pracovník, Osobní číslo, Středisko

Opakující se základní informace o pracovním vztahu.

Statistiky

 

 

CZ-ISCO (KZAM)

číselník ČSÚ

 

NUTS4

číselník ČSÚ - aktuálně se nevyužívá (nikam nenačítá)

 

LAU1

číselník ČSÚ

 

CZ-ICSE

klasifikace postavení v zaměstnání

 

ZUJ

základní územní jednotka podle ČSÚ

CZ - NACE

Pole potřebné pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup. Číselník není naplněn, je třeba jej naplnit používanými hodnotami.

Požadované vzdělání

Pole potřebné pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup. Číselník KKOV.

Vedoucí zaměstnanec

Načte se do pole Vedoucí na 2. straně ve skriptu ISPV.

První zaměstnání v ČR

Údaj pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup a také pro skript Hromadné oznámení zaměstnavatele (pro rozlišení kódu změny).

V dolní části obrazovky se zadávají Dlouhodobé nepřítomnosti potřebné pouze pro statistiku o platech - ISP. Použití se tedy týká pouze státní správy. Zadávají se zde nepřítomnosti v rámci daného pracovního vztahu delší než jeden rok, které se nezapočítávají do celkové doby zaměstnání. Důležité je vyplnit Datumy od - do, důvod nepřítomnosti (mzdová složka, popis) nemusí být vyplněn.

pic_4772

Obr.: Dlouhodobá nepřítomnost

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy - mzdové doklady

Na straně mzdové doklady se zobrazují mzdové doklady - spočítané mzdy za tento pracovní vztah přes všechny periody zpracování mezd. Jednotlivé mzdové doklady je možné zobrazit pomocí ENTER na řádku, kde je kurzor.

pic_4773

Obr.: Pracovní vztahy - mzdové doklady

Book Contents

Book Index

Pracovní vztahy - plat a pracovní praxe

Na šesté straně knihy Pracovní vztahy jsou údaje týkající se státní správy - údaje o platu a evidence předchozí pracovní praxe. Částky zde evidované se používají v případě, kdy je forma mzdy Plat.

Pro automatický výpočet platového tarifu je potřeba nastavit na druhé straně Pracovního vztahu formu mzdy na PL - Plat a vybrat automatický výpočet A1160 - automatický výpočet platu včetně všech příplatku. Automatický výpočet pak čerpá údaje o jednotlivých částkách z této šesté strany.

pic_4774

Obr.: Pracovní vztahy - plat a pracovní praxe

Popis polí:

Tarifní tabulka

Výběr odpovídající tabulky z číselníků tarifních tabulek.

Třída

Platová třída, do které je zaměstnanec v rámci pracovního vztahu zařazen.

Vyjímečné zařazení do třídy

Zatrhuje se, pokud se jedná o vyjímečné zařazení zaměstnance do této platové třídy.

Stupeň

Platový stupeň, který je zaměstnanci v rámci tohoto pracovního vztahu přiřazen.

Zvláštní způsob určení tarifu

Pokud je zaměstnanci přiřazen jiný stupeň, než stupeň, který mu náleží dle započítatelné praxe, pak se zatrhuje toto zatržítko. Kontrolní výpočet hlásí do chybového protokolu chybové hlášení, pokud nesouhlasí zadaný stupeň na pracovním vztahu se stupňem dle započítatelné praxe. Pokud se zatrhne toho zatržítko, pak kontrolní výpočet chybu - nesoulad nehlásí.

Počet let praxe pro další stupeň

V poli se zobrazuje hodnota v letech říkající, od kolika let praxe bude mít zaměstnanec nárok na další stupeň, než který má aktuálně nastavený v poli stupeň

Datum dosažení dalšího stupně

Datum dosažení dalšího stupně.

Vedoucí pozice

Informace o tom, zda se jedná o zaměstnance pracujícího v rámci tohoto vztahu na vedoucí pozici.

Stupeň řízení

Stupeň řízení dle zákoníku práce.

Příplatek zvláštní - skupina

Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanovila vláda a to do 5 skupin podle míry neuropsychické zátěže, rizika ohrožení života a zdraví a obtížnosti platových režimů.

Platový tarif

Platový tarif se zobrazuje dle zadané tarifní tabulky, třídy a stupně. Není možné jej uživatelsky editovat. Zobrazuje se hodnota ke stanovené době a ve vedlejších poli se zobrazuje hodnota pro sjednaný úvazek. Pokud je sjednaný úvazek kratší, pak se platový tarif pokrátí dle zadaného kalendáře v pracovní době na druhé straně pracovního vztahu.

Příplatek za vedení, zvláštní, osobní, za ztížené prostředí

Výše jednotlivých příplatků se zadává vždy jako částka k plnému úvazku. Pokud je sjednán úvazek kratší, pak program částky automaticky pokrátí. Vedle každého příplatku je možné zadat důvod jeho přidělení.

V polích s červeným budíkem se zobrazuje vždy poslední platná hodnota (stejně jako u ostatních takovýchto polí). V počítaných polích vedle těchto polí se zobrazuje vždy hodnota platná k datumu zadaném na nulté straně v poli Platnost změn k.

Příklad:

pic_4777

Obr.: Platový tarif a jednotlivé přípatky při sjednané kratší pracovní době (6 hodin denně, 30 hodin týdně)

V dolní části obrazovky je část týkající se započitatelné Pracovní praxe zaměstnance, která se vztahuje k tomuto pracovnímu vztahu. Nad položkami praxe jsou počítaná pole, která zobrazují délku praxe:

Započitatelná předchozí praxe

Délka předchozí započitatelné praxe sečtená se zadaných položek v letech a dnech.

Započitatelná praxe aktuálního vztahu

Doba trvání aktuálního pracovního vztahu v letech a dnech. Hodnota je vždy k poslednímu dni aktuálního období zpracování mezd. K jakému datu se hodnota napočítává je vidět v poli Datum nápočtu praxe.

Celková započitatelná praxe

Součet předchozí započitatelné praxe a doby trvání aktuálního pracovního vztahu.

Stupeň dle započitatelné praxe

Program přiřadí stupeň dle započitatelné praxe, pokud je vyplněna Tarifní tabulka, ze které čerpá informace pro určení tohoto stupně.

Je potřeba naplnit číselník Typ započtení praxe, kde je možné definovat, jakým způsobem se zadaná praxe započte. Toto je možné pomocí zlomku zadaného v polích pro koeficient :

pic_4779

Obr.: Typ započtení praxe

Nový záznam se v položkách Pracovní praxe založí pomocí klávesy INSERT. Záznamy je možné mazat pomocí klávesy DEL. Zadává se časový rozsah praxe (Datum od - Datum do). Celkovou praxi program z těchto datumů dopočte, ale údaj o celkové praxi je možné také ručně upravit, změnit. Podle Typu započtení praxe program dopočítá délku Započitatelné praxe. V poli Organizace je možné vybrat záznam z knihy Partneři, nebo název předchozího zaměstnavatele nevybírat z knihy Patneři, ale vepsat jej do vedlejšího pole textově. Pozice se vybírá z číselníků pozic, kde je možné zadat pomocí INSERT požadovanou pozici, pokud ji číselník zatím neobsahuje.

pic_4778

Obr.: Pracovní praxe - položka

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Pracovní vztahy

V knize Pracovní vztahy lze využít zejména tyto hromadné akce:

Vytvoření mzdových dokladů provedeme následujícím postupem:

Vytvoření mzdových dokladů můžeme využít např. v případě, že chceme provádět změny na mzdových dokladech v budoucích periodách a tyto doklady tedy potřebujeme vytvořit dříve, než by k tomu došlo standardní cestou (uzavřením předchozího období). Nebo pokud potřebujeme vytvořit mzdové doklady pro dávko ukončené záznamy, pro které se mzdové doklady již nevytvářejí (z důvodu jakýchkoli doplatků).

Pozor! Funkce Vytvořit mzdový doklad vytvoří mzdový doklad i do uzavřené periody zpracování mezd, pokud je povolena Editace uzavřených period (v Parametrech uživatele).

Postoupení do dalšího stupně provedeme následujícím postupem:

Popis základních funkcí:

F1

Zobrazení nápovědy.

F2

Uložení provedených změn.

F3

Funkce pro aktualizaci údajů.

F4

Přepíná mezi knihou a vybraným záznamem v prohlížení.

F5

Funkce pro změnu údajů.

Insert

Vložení nového záznamu.

F6

Vložení nového záznamu s kopií.

F8

Zneplatnění záznamu. Zneplatněním pracovního vztahu se nebude vztah zobrazovat ve stavu kniha.

F9

Tisk.

F10

Návrat do pracovní plochy.

Popis pokročilejších funkcí:

Alt+F7

Nastavení podmínek pro vyhledávání.

Alt+F9

Umožňuje upravit podmínky filtru.

Book Contents

Book Index

Položky pracovních vztahů

Položky pracovních vztahů lze zobrazit ze stromového menu také jako samostatné knihy.

Jedná se o knihy:

Jsou zde najednou vidět záznamy všech pracovních vztahů, což umožňuje ucelený přehled těchto informací, tisk automatických sestav, fitrování apod. Záznamy je zde možné také měnit F5, případně přidávat nové pomocí INSERT.

Book Contents

Book Index

Zjednodušené pracovní vztahy

Pro zobrazení pracovních vztahů bez citlivých údajů týkajících se mzdových výpočtů je určena kniha Zjednodušené pracovní vztahy.

Jsou zde uvedeny pouze základní údaje týkající se druhu pracovního vztahu a jeho datumové platnosti. Kniha slouží pouze k zobrazení, není zde možné provádět jakékoli změny.

pic_4258

Obr. První strana knihy Zjednodušené pracovní vztahy

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Pracovní vztahy

Book Contents

Book Index

Očekávané postupy

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD178

Soubor: PREMP_ExpectedProgresses.AM

Popis sestavy: Očekávané postupy zaměstnanců do dalšího stupně dle započitatelné praxe.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Pracovní vztahy] [Doklady]

Parametry sestavy:

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

PREMP_ExpectedProgresses

Book Contents

Book Index

Platový výměr

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD177

Soubor: PREMP_SalaryAssesment.AM

Popis sestavy: Platový výměr

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Pracovní vztahy] [Doklady]

Parametry sestavy:

PrintDate - Datum vyhotovení

Signatute1 - Podpis

Signatute2 - Podpis

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

SupressAmounts - nezobrazovat plné částky u kratších pracovních vztahů

Podtitulek.

VersionedFieldsDate - Datum platnosti hodnot - vytisknou se hodnoty platné k zadanému datu. Implicitně dle nastavení v knize Pracovní vztahy na nulté straně v poli Platnost změn od.

PREMP_SalaryAssesment

Book Contents

Book Index

Výpočet započitatelné praxe

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD179

Soubor:PREMP_WorkExperience.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí výpočet započitatelné praxe na pracovním vztahu.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Pracovní vztahy] [Doklady]

Parametry sestavy:

Sorting - JM

Setřídění dle JM - jména; OS - osobního čísla.

PREMP_WorkExperience

Book Contents

Book Index

Změny za období

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD176

Soubor:PREMP_DateCHanges.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští nad knihou Pracovní vztahy. Sestava vypíše změny provedené na historicky sledovaných polích (pole s budíkem) za vybrané období.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AllowedFields - povolená pole - implicitně všechna historicky sledovaná pole. Do parametru lze zadat datové názvy polí (v případě více polí oddělené středníkem), jejichž změny chceme sledovat.

DateFrom - Datum od

DateTo - Datum do

ForbiddenFields - zakázaná pole - Do parametru lze zadat pole, jijichž změnu sestava zobrazovat nemá (v případě více polí oddělené středníkem).

Sorting - setřídění dle jména nebo osobního čísla

PREMP_DateChanges