Book Contents

Book Index

Mzdové složky

Mzda zaměstnance je složena ze mzdových složek. Tato kniha obsahuje všechny mzdové složky, ať už jsou zadávané, nebo je program výpočtem doplní sám. Každou mzdovou složku je možno parametricky upravit, výpočet u jedné složky je možné volat i z druhé mzdové složky. IS K2 nabízí určité množství standardních mzdových složek, další se mohou uživatelsky přidávat.

V knize mzdových složek lze měnit období zpracování mezd pomocí ALT + F10. Mzdové složky mohou být v rámci period zpracování mezd různě nastaveny. Typycky probíhá úprava vybraných mzdových složek na počátku každého roku (v lednu) v rámci legislativních změn.

pic_2010

Obr.: Mzdové složky - kniha

Popis vybraných sloupců:

Sloupec

Popis

T

Sloupec CFStatus zobrazuje, zda se jedná o standardní či jinou mzdovou složku.

pic_255i Standardní mzdová složka.

pic_254i Systémová mzdová složka.

pic_256i Uživatelská mzdová složka.

P

pic_854iVšechny knihy mzdových dokladů jsou v dané periodě již uzavřeny. Nelze provádět změny mzdové složky Provádění změn v uzavřeném období je možné povolit pouze v Parametry uživatele - Personalistika a Mzdy - Editace uzavřených period.

V periodě zpracování mezd je minimálně jedna kniha mzdových dokladů uzavřena, ale nejsou uzavřeny všechny knihy mzdových dokladů.

K

Mzdová složka obsahuje nějakou změnu v budoucí periodě.

V

Označení pro nepoužívané mzdové složky.

Perioda do

Označuje periodu zpracování mezd, do které je mzdová složka stejná (není v ní žádná změna), jako ve mzdové periodě, do které je uživatel aktuálně nastaven.

Pokud zde není žádní údaj, pak to znamená, že mzdová složka není v žádné další periodě zpracování mezd upravena.

Book Contents

Book Index

Mzdové složky - základní údaje

První strana Mzdových složek je určena pro nastavení základních údajů mzdových složek a údajů týkajících se účtování.

pic_2011

Obr.: Mzdové složky 1. strana - základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Kód (číslo) mzdové složky, podle které se orientuje uživatel ve mzdách.

Název

Název mzdové složky, podle které se orientuje uživatel ve mzdách.

Popis

Upřesnění definice mzdové složky - například rozšířený popis funkčnosti.

Číslo

Programem vytvořené číslo mzdové složky, které je stejné přes všechny periody.

Inicializační číslo

Číslo, vytvořené programem u výrobce. Uživatelské mzdové složky mají toto číslo = 0.

Začátek platnosti, Konec platnosti

Omezení platnosti mzdové složky. V případě, že mzdová složka již není platná, pak se při zadávání ve Mzdových údajích již v číselníku nenabízí a není možné ji tedy zadat.

Jazykový název

Tlačítkem jazykový název je možné vytvořit překlad mzdové složky pro jiný jazyk, než je implicitně nastaven. Tento text se poté bude zobrazovat například na výplatním lístku pro zaměstnance, přepneme-li vybraný jazyk v parametrech sestavy.

Základní typ

Rozlišení mzdových složek vytvořených výrobcem pro běžné použití, systémových mzdových složek nebo uživatelsky vytvořených mzdových složek.

Systémové mzdové složky - MS, které slouží k výpočtu, nezadávají se vstupem, jde o většinu MS, které začínají písmenem.

Pevně definované - MS vytvořené výrobcem, které se zadávají vstupem ve Mzdových údajích.

Uživatelské - MS, které si vytvoří uživatel.

Výpočtový typ

Rozlišení mzdových složek z hlediska způsobu výpočtu:

A - MS k automatickému výpočtu mzdy - propojení na druhou stranu MÚ.

B - Běžná mzdová složka.

E - Mzdová složka z externího zdroje (údaje z Personálních údajů týkající se výpočtu)

H - Historie výpočtu - údaje se zobrazují na straně H Mzdových údajů.

N - Nápočtová mzdová složka.

P - přenos proměnných mezi výpočty.

V - mzdová složka jen k výpočtu.

X - nepoužívaná MS.

Skupina

Rozdělení Mzdových složek do skupin pro sestavy. Zvolí se, do které skupiny nákladů daná MS patří, to se potom projeví například v sestavě Rekapitulace mezd.

Setřídění

Pořadí zařazení mzdové složky do přehledu v tabulkách trvalých, vstupních a výstupních mzdových složek. Podle toho jak jsou složky řazeny při vstupu do výpočtu a zobrazení ve výstupních stranách Mzdových údajů.

Formulář

Výběr formuláře pro zadávání údajů v tabulkách trvalých, vstupních a výstupních mzdových složek. Slouží pro zvolení formuláře pro MS.

Panel kódy, Panel srážky z mezd, Panel srážky z mezd pracovníka

Přidání oddílu kódů pro účtování, pro zadání srážek z mezd za firmu a za pracovníka do formuláře pro zadávání mzdové složky v tabulkách trvalých, vstupních a výstupních mzdových složek.

Panel kódy - zatržením je přidán panel pro zobrazení informací o střediscích a údajích pro účtování.

Panel srážky z mezd - ve formuláři pro Mzdovou složku se zobrazí podrobné informace o srážce z mezd za organizaci.

Panel srážky z mezd pracovníka - ve formuláři pro Mzdovou složku se zobrazí podrobné informace o srážce z mezd pracovníka.

Počítané pole

Způsob zaokrouhlení částek v tabulkách trvalých, vstupních a výstupních mzdových složek.

Uživatelský typ 2

Prázdný číselník - k dispozici uživateli.

Komentář

Charakteristika mzdové složky - např. přesný způsob výpočtu, kam se složka napočítává, apod.. Komentář je při vytváření nové mzdové složky povinný.

Středisko 1, Středisko 2

Kód středisek pro účetnictví.

Zakázka, Zboží

Kódy pro účetnictví.

Kód 1, Kód 2

Kódy pro účetnictví.

Párovací symbol

Párovací symbol pro účetnictví.

Účet Dal, Účet MD

Analytické účty z účetnictví.

Srážky z mezd

Odkaz do srážek z mezd za firmu. Pokud je srážka vyplněna, pak se dosazuje do srážky organizace na výstupní mzdovou složku.

Kontace

Údaj nutný pro zaúčtování mzdové složky. Pokud je kontace vyplněna, pak se dosadí do výstupní mzdové složky a tato je dle ní zaúčtována. Pokud vyplněna není, pak se mzdová složka neúčtuje.

Změnil

Datum a jméno uživatele, který provedl poslední změnu.

Neměnit název a popis při importu

V případě importu složky zůstane název a popis složky stejný, nebude přepsán.

Upozornit při importu

Pokud bude mzdová složka součástí importu, pak při zatržení tohoto zatržítka bude po importu v logu vypsáno upozornění. Import se provede.

Blokovat při imporu

Pokud bude mzdová složka součástí importu, pak při zatržení tohoto zatržítka nebude importována, i když bude pro import označena. Po importu bude v logu zapsáno, že import složky nebyl proveden.

Poznámky na 1. straně mzdových složek jsou viditelné přes všechny periody zpracování mezd.

Book Contents

Book Index

Mzdové složky - další údaje a skupiny mzdových složek

Na druhé straně se v tabulce zobrazují skupiny mzdových složek, do kterých je mzdová složka zařazena.

Skupiny je zde možné prohlížet a ve změně (F5) také editovat. Skupiny mzdových složek slouží k seskupení mzdových složek se společnými znaky z důvodů načítání hodnot těchto mzdových složek do některých skriptů a sestav. Jedná se např. o ISPV, Plnění povinného podílu OZP a pod.

Fři vytváření nové mzdové složky kopií (F6) se kopíruje také toto zařezení mzdové složky do skupin mzdových složek.

pic_2012

Obr.: Mzdové složky 2. strana - další údaje a skupiny mzdových složek

Book Contents

Book Index

Mzdové složky - základní nastavení

3. strana Mzdových složek obsahuje množství parametrů, potřebných pro nastavení zobrazení Mzdové složky ve Mzdových údajích, pro vytváření položek v kalendáři, pro nastavení chování ve výpočtu.

pic_2013

Obr.: Mzdové složky 3. strana - základní nastavení

Popis polí:

Standardní použití

 

 

Trvalá mzdová složka

 

Pokud je zatrženo, pak lze mzdovou složku zadat na 4. stranu Mzdových údajů. Pokud zatrženo není, pak se po INSERT na 4. straně Mzdových údajů tato mzdová složka nenabízí a nelze ji na 4. stranu vložit.

 

Vytvářet vstupní mzdové složky

Pokud je zatrženo, pak se při předvýpočtu (SHIFT+F3) z trvalé mzdové složky vytvoří vstupní mzdová složka na 5. stranu Mzdových údajů.

 

Nápočtová mzdová složka

 

 

Nevytvářet opakovaně

Pokud je zatrženo, pak se při opakování předvýpočtu mzdová složka znovu na 5. stranu Mzdových údajů nevytváří a zůstává zde mzdová složka vytvořena prvním předvýpočtem (pokud není uživatelem smazána).

Pokud zatrženo není, pak se při každém dalším předvýpočtu mzdová složka znovu vytvoří na 5. stranu a nahradí mzdovou složku vytvořenou předchozím předvýpočtem.

 

Neukončovat trvalou mzdovou složku

Při zadávání datumu ukončení pracovního vztahu na 1. straně Mzdových údajů se po dotazu, zda ukončit platnost trvalých mzdových složek přeskakují mzdové složky s tímto zatrženým zatržítkem. Při vkládání nové trvalé mzdové složky na 4. stranu Mzdových údajů se pokud je na pracovním vztahu vyplněno datum ukončení toto nedoplní do Platnosti do na složce, pokud je toto zatržítko zatrženo (v platnosti do na mzdové složce zůstane datum nevyplněno). Při vkládání nové trvalé mzdové složky, která zatržítko zatrženo nemá se do pole Platnost do doplní datum ukončení, pokud je vyplněno.

Vstupní mzdová složka

 

Pokud je zatrženo, pak lze mzdovou složku zadat na 5. stranu Mzdových údajů. Pokud zatrženo není, pak se po INSERT na 5. straně Mzdových údajů tato mzdová složka nenabízí a nelze ji na 5. stranu vložit.

Zobrazení mzdových sl. v položkách

 

Tato zatržítka určují, zda se mzdové složky zobrazují/nezobrazují na záložce Stručný výpis na 4.,5. a 6. straně Mzdových údajů.

 

Trvalé mzdové složky do stručného výpisu

Pokud je zatrženo, pak lze mzdovou složku zadat na 4. stranu Mzdových údajů do Stučného výpisu a zde se také zobrazuje.

Pokud není zatrženo, pak mzdovou složku do stručného výpisu zadat nelze, ale je možné ji zadat na 4. stranu Mzdových údajů na záložku Výpis a zde se také zobrazuje.

 

Vstupní mzdové složky do stručného výpisu

Pokud je zatrženo, pak lze mzdovou složku zadat na 5. stranu Mzdových údajů do Stučného výpisu a zde se také zobrazuje.

Pokud není zatrženo, pak mzdovou složku do stručného výpisu zadat nelze, ale je možné ji zadat na 5. stranu Mzdových údajů na záložku Výpis a zde se také zobrazuje.

 

Výstupní mzdové složky do stručného výpisu

Zatržítko určuje, zda se mzdová složka po provedení kontrolního výpočtu (CTRL+F3) zobrazí na 6. straně Mzdových údajů ve Stručním výpise (výplatní lístek).

Další nastavení

 

 

 

Ignorovat nastavení nápočtů

V případě zatržení se ignoruje nastavení na 4. a 5. straně mzdové složky a nápočty se dle zatržení neprovádí.

 

Povinné vyplnění srážky

Pokud je zatrženo, pak mzdovou složku nelze po INSERT ve Mzdových údajích uložit bez vyplnění srážky ze mzdy.

Nastavení pro různé druhy výpočtu

 

 

 

Vstupuje do vytváření MS (zálohy)

V případě zatržení se při výpočtu zpracovávají řídící sekce, které mají v Bodu výpočtu nastaveno některé z nastavení MS. Pokud není zatrženo, pak se takovéto řídící sekce na složce vynechají.

 

Vstupuje do předvýpočtu

V případě zatržení se při výpočtu zpracovávají řídící sekce, které mají v Bodu výpočtu nastaveno některé z nastavení týkající se předvýpočtu. Pokud není zatrženo, pak se takovéto řídící sekce na složce vynechají.

 

Vstupuje do počátečního výpočtu

V případě zatržení se při výpočtu zpracovávají řídící sekce, které mají v Průchodu výpočtem nastaveno I - úvodní průchod výpočtem. Pokud není zatrženo, pak se takovéto řídící sekce na složce vynechají.

 

Vstupuje do výpočtu časových údajů

V případě zatržení se při výpočtu zpracovávají řídící sekce, které mají v Průchodu výpočtem nastaveno II- výpočet časových údajů. Pokud není zatrženo, pak se takovéto řídící sekce na složce vynechají.

 

Vstupuje do výpočtu peněžních údajů

V případě zatržení se při výpočtu zpracovávají řídící sekce, které mají v Průchodu výpočtem nastaveno III- výpočet peněžních údajů. Pokud není zatrženo, pak se takovéto řídící sekce na složce vynechají.

 

Vstupuje do koncového výpočtu

V případě zatržení se při výpočtu zpracovávají řídící sekce, které mají v Průchodu výpočtem nastaveno IV- závěrečný průchod výpočtem. Pokud není zatrženo, pak se takovéto řídící sekce na složce vynechají.

 

Ve výpočtu vstupu povolit zápis

 

Povolit výpočet na výstupu

 

 

 

Ve výp. výstupu povolit zápis

Zatrhává se, pokud se výstup mzdové složky dopočítává. Pokud se pouze kopíruje z 5. strany Mzdových údajů na 6. stranu Mzdových údajů, pak zatrženo být nemusí.

 

Odstranit v poč. výpočtu

Mzdová složka je odstraněna ze 6. strany Mzdových údajů v průběhu uvedeného výpočtu.

 

Odstranit ve výp. časových údajů

Mzdová složka je odstraněna ze 6. strany Mzdových údajů v průběhu uvedeného výpočtu.

 

Odstranit ve výp. peněžních údajů

Mzdová složka je odstraněna ze 6. strany Mzdových údajů v průběhu uvedeného výpočtu.

Implicitní předvyplnění nové položky

 

 

Datum z období

 

 

 

Omezit zač. a koncem pr.p.

Pokud je zatrženo, pak pokud je počátek/konec pracovního vztahu v průběhu daného měsíce, pak se toto projeví při předvyplnění polí OD a Do na mzdové složce.

 

Začátek pr. p. nástupem do zaměstnání

Do datumu OD na mzdové složce se v případě zatržení Omezit zač. a koncem pr.p. bere datum nástupu.

Pokud není zatrženo, pak se do datumu OD na mzdové složce v případě zatržení Omezit zač. a koncem pr.p. bere datum vzniku.

Implicitní doplnění před uložením

 

Sekce zajišťující doplnění údajů pro účtování do mzdových složek ukládaných do Mzdových údajů. Přednost má ruční vyplnění údajů na vkládané mzdové složce. V případě, že údaje nejsou ručně vyplněny, pak se mohou doplnit dle následujících zatržítek.

V případě zatržení obou zatržítek se nejprve vkládají údaje z číselníku mzdových složek a až poté se vkládají údaje z pracovního poměru. Údaje se doplní pouze tehdy, pokud údaj není již vyplněn.

 

Z číselníku mzdových složek

Při zatržení se při uložení mzdové složky do Mzdových údajů doplní na složku údaje pro účtování z první strany mzdové složky (z číselníku mzdových složek).

 

Z hlavičky pracovních poměrů

Při zatržení se při uložení mzdové složky do Mzdových údajů doplní na složku údaje pro účtování z pracovního poměru ze třetí strany - Údaje pro účtování.

Book Contents

Book Index

Mzdové složky - nastavení nápočtů časových údajů

Parametry na této straně určují nápočet časových údajů mzdové složky. V horní části strany se jedná o nápočet hodin, v dolní polovině o nápočet dnů.

pic_2014

Obr.: Mzdové složky 4. strana - nastavení nápočtu časových údajů

Popis polí pro nápočet hodin:

Nápočet doby nepřítomnosti

 

 

Nepřítomnost

Hodiny ze mzdové složky se zahrnou do neodpracované doby.

Nápočet odpracované doby

 

 

Odpracovaná doba

Hodiny ze mzdové složky se zahrnou do odpracované doby.

 

Pro výpočet mzdových náhrad

Hodiny ze mzdové složky se zahrnou do odpracované doby pro výpočet průměrů pro náhrady mezd.

Pro minimální mzdu

Hodiny ze mzdové složky se zahrnou do odpracované doby pro výpočet minimální mzdy.

Pro krácení odměny

Hodiny ze mzdové složky se načtou do pole "hodiny pro krácení odměny" na složce H0301. Tyto hodiny se použijí v případě nastavení konstanty AVGLONGREWH na "ANO" pro krácení odměny delšího období při výpočtu průměru.

Ostatní časové nápočty

 

 

Přesčas

Doba ze mzdové složky se zahrne do přesčasových hodin.

 

Do plného úvazku

Doba ze mzdové složky se dopočítává do plného FPD.

 

Pohotovost - pracoviště

Doba ze mzdové složky se zahrne do evidence pohotovostí, držených na pracovišti.

 

Pohotovost - doma

Doba ze mzdové složky se zahrne do evidence pohotovostí, držených mimo pracoviště.

 

Noční práce

Doba ze mzdové složky se zahrne do evidence hodin odpracovaných v noci.

 

 

Popis polí pro nápočet dnů:

 

Nápočet dnů nepřítomnosti

 

 

Dny nepřítomnosti

Dny ze mzdové složky se zahrnou do evidence dnů nepřítomnosti.

Nápočet odpracovaných dnů

 

 

Odpracované dny

Dny ze mzdové složky se zahrnou do evidence odpracovaných dnů.

Ostatní nápočet dnů

 

 

Vyloučená doba NP

Dny ze mzdové složky se berou jako vyloučené doby pro nemocenské pojištění.

 

Nezahrnované pro minimum zdravotního pojištění

Dny ze mzdové složky se nezahrnou do počtu dnů při kontrole minima zdravotního pojištění.

 

Není výkon práce

Nápočet neodpracovaných dnů pro krácení dovolené. U překážek v práci, které se nepovažují za výkon práce.

Book Contents

Book Index

Mzdové složky - nastavení nápočtů peněžních údajů

Parametry na této straně umožňují nastavení všech nápočtů peněžních údajů na mzdové složce.

pic_2016

Obr.: Mzdové složky 5. strana - nastavení nápočtu peněžních údajů.

Popis polí:

Nápočet pro hrubou mzdu

 

 

Pro minimální příjem

Nápočet částky mzdové složky do hrubé mzdy pro kontrolu minimální mzdy.

 

Pro mzdové náhrady

Nápočet částky mzdové složky do hrubé mzdy pro výpočet průměrného výdělku pro náhrady mzdy.

Čistá mzda (příjem)

 

 

Pro srážky (exekuce)

Nápočet do čistého příjmu pro výpočet exekučních srážek. Nápočet čistého příjmu pro exekuční srážky se provádí pouze dle nastavení tohoto zatržítka.

Ostatní příjmy

Označení příjmu za ostatní příjem pro výpočet exekučních srážek. Implicitně je zatrženo na mzdových složkách 9130,9131,9132. Je možné zatrhnout ještě na mzdové složce 9120 (a odtrhnout na ní zatržítko Pro srážky(exekuce)).

Nápočet pro výplatu

 

 

Hrubá mzda

Nápočet částky mzdové složky do hrubé mzdy pro výplatu.

 

Čistá mzda

Nápočet částky mzdové složky do čisté mzdy pro výplatu.

 

Čistý příjem

Nápočet částky mzdové složky do čistého příjmu. (jedná se o mzdové složky náhrad).

 

Srážka ze mzdy

Částka je srážkou ze mzdy.

 

Srážka - výplata

Částka na mzdové složce je výplata mzdy.

 

Srážka - záloha

Částka je mzdové složce je zálohou na mzdu.

 

Srážka - exukuce

Částka je exekuční srážkou.

Srážka za organizaci

Určení, zda se jedná o srážku organizace. U zaměstnanců tyto mzdové složky slouží pro zaúčtování, nikoli k placení. Při výpočtu mandanta se provádí výpočet srážky za organizaci, která slouží k platbě srážky za organizaci.

Nápočet pro daně a odvody

 

 

Běžné danění

Částka se započítává do zdanitelného příjmu pro zálohovou daň.

 

Zvláštní danění

Částka se započítává do zdanitelného příjmu vždy pro zálohovou daň.

 

Danění ve mzdové složce

Částka se započítává do zdanitelného příjmu vždy pro srážkovou daň.

 

Příjem pro daň

Částka se započítává do zdanitelného příjmu vždy pro zálohovou daň.

 

Příjmy osvobozené

Částka je osvobozena od daně.

 

Zdravotní pojištění - vyměřovací základ

Částka se započítává do vyměřovacího základu zdravotního pojištění.

 

Sociální zabezpečení - vyměřovací základ

Částka se započítává do vyměřovacího základu sociálního zabezpečení.

Book Contents

Book Index

Mzdové složky - řídící sekce výpočtu

Tato strana, slouží k zadávání algoritmů výpočtů, který program při zpracování této složky ve výpočtu mzdy provede a jakým způsobem zobrazí výsledek výpočtu - zadá se například, zda se vytvoří výstupní nebo trvalá mzdová složka, které hodnoty a ve kterých polích bude obsahovat.

pic_2015

Obr.: Mzdové složky 6. strana - řídící sekce výpočtu

První oddíl - Řídící sekce - určuje, ve kterém výpočtu, ve kterém bodu tohoto výpočtu, a ve kterém jeho průchodu se má spustit akce, popsaná algoritmy a kódy ve spodním oddílu.

pic_2017

Obr.: Mzdové složky 6. strana - záznam v řídící sekci výpočtu

Popis polí:

Mzdová složka

Id mzdové složky. Identifikuje mzdovou složku v dané periodě. Mzdová složka se může měnit po periodách (typicky probíhá změna některých složek v lednu při změně legislativy). V případě, že se mzdová složka v periodě změní, pak se mění i její Id. Toto Id zůstává stejné vždy do další změny složky v některé budoucí periodě.

Popis sekce

Text, popisující algoritmus v tomto kroku.

Bod spuštění výpočtu řídící sekce

 

 

Bod výpočtu

Název uzlu, ve kterém se spouští výpočet.

 

Průchod výpočtem

Název průchodu, ve kterém se spouští výpočet.

Vytvoření mzdové složky

 

 

Vytvořit mzd. sl. v historii

Program vytvoří mzdovou složku na straně H Mzdových údajů.

 

Podle řetězící

Vytvoří ji podle zadané řetězící mzd. složky.

 

Kopírovat údaje

Zkopíruje se nastavení z původní mzd. složky.

 

Vytvořit vstupní mzd. složky

Program vytvoří vstupní mzdovou složku.

 

Podle řetězící

Vytvoří se podle zadané řetězící mzd. složky.

 

Vytvořit výstupní mzd. složky

Program vytvoří výstupní mzdovou složku na šestou stranu Mzdových údajů.

 

Podle řetězící

Vytvoří se podle zadané řetězící mzd. složky.

 

Kopírovat údaje

Zkopíruje se nastavení z původní mzd. složky.

Nápočty

 

 

Výsledek do nápočtu časových údajů

Výsledná hodnota posledního řádku algoritmu se zapíše do časových údajů podle nastavení parametrů na 4. straně v části týkající se hodin.

 

Výsledek do nápočtu peněžních údajů

Výsledná hodnota posledního řádku algoritmu se zapíše do peněžních údajů podle nastavení parametrů na 5. straně.

 

Výsledek do nápočtu dnů

Výsledná hodnota posledního řádku algoritmu se zapíše do časových údajů podle nastavení parametrů na 4. straně v části týkající se dnů.

Řetězení mzdové složky

 

 

Řetězící mzdová složka

Kód (Zkratka) mzdové složky, ve které pokračuje výpočet.

 

Algoritmus podle řetězící mzd. složky

Algoritmus výpočtu se bude řídit nastavením u řetězící mzd. složky.

Program výpočtu je založen na opakujících se cyklech nad definičními, vstupními a výstupními mzdovými složkami. Tyto cykly mají 3 úrovně:

Na každé úrovni výpočet prochází vstupními, výstupními i definičními mzdovými složkami a při práci s těmito tabulkami jsou v programu definovány body výpočtu. Kromě toho program všemi těmito body prochází několikrát, což je definováno jako průchody výpočtem.

Řídící sekce má tedy za úkol spouštět v pravou chvíli výpočet zapsaného algoritmu. Výpočtů ve mzdové složce může být více, důležité je, aby vzájemně navazovaly na sebe a hodnota výsledku výpočtu se mohla zahrnovat do součtových proměnných, určených pro další zpracování (výpočet měsíční mzdy -> hrubá mzda -> VZ sociálního a zdravotního pojištění, daně -> výplata mzdy).

Část- Algoritmy řídící sekce - slouží k zápisu výpočtového kódu k příslušným řídícím sekcím tak, aby se ve výsledku mzdová složka vypočítala požadovaným způsobem. Pro každou řídící sekci se algoritmy mohou zapisovat více řádky a při zápisu se používají symboly a proměnné, předem nadefinované v Parametrech mezd.

Při výpočtu mezd lze v algoritmech řídících sekcí použít také pole z Pracovních vztahů a Personalistiky.

pic_2018

Obr.: Mzdové složky 6. strana - nabídka výrazů pro řídící algoritmus

Popis polí (po ENTER na každé z možností se otevře okno s nabídkou možných hodnot):

Řídící sekce

Popis řídící sekce.

Pořadí v sekci

Číslo kroku.

Algoritmus

Kód, sestavený z předem definovaných symbolů, podle kterého program provede operaci.

Nabídka výrazů pro řídící sekci

 

1

Funkce řízení algoritmů

Předdefinované podmínky.

2

Matematické funkce

Předdefinované funkce.

3

Operátory

+, -, *, /, a pod.

4

Často používané algoritmy

Předdefinované algoritmy.

5

Pracovní proměnné

Univerzální proměnné všech úrovní, které se nulují při přechodu na jinou úroveň.

6

Globální nápočtové proměnné

Proměnné pro úroveň pracovní poměr, které slouží pouze pro nápočet hodnot.

7

Globální proměnné pro výpočet

Proměnné všech úrovní, do kterých se přiřazují hodnoty. Slouží ke specifickým účelům podle popisu.

8

Pevné konstanty pro výpočet

Některé předdefinované konstanty, používané ve výpočtu.

9

Mzdové konstanty

Pole ze Mzdových konstant.

10

Uživatelské mzdové konstanty

Pole z Uživatelských mzdových konstant.

11

Pole vstupních mzdových složek

 

12

Pole výstupních mzdových složek

 

13

Pole definičních mzdových složek

 

14

Pole mzdových údajů

 

Program rozlišuje 3 druhy výpočtů:

Výpočet mzdy, jako hlavní úkol modulu, čerpá údaje ze Mzdových konstant, Mzdových údajů a především ze Vstupních mzdových složek. Do těchto tabulek je tedy nutno načíst i všechny ostatní informace, uložené jinde. Toto je i hlavní funkce předvýpočtu, který převede z definičních mzdových složek ty složky a jejich hodnoty, které jsou v období zpracování mezd platné, a ve vstupních mzdových složkách vytvoří kopie těchto složek. Jsou to především srážky a jiné trvalé mzdové složky. Zbylé potřebné informace si zajistí již výpočet tak, že do vstupních mzdových složek doplní další mzdové složky s údaji o pracovní době ze mzdového kalendáře nebo informace z Personálních údajů.

Book Contents

Book Index

Příklady zadávání vybraných mzdových složek

Book Contents

Book Index

Dovolená

5200 Dovolená

5210 Proplacení dovolené

5250 Přečerpání dovolené

Pro čerpání dovolené zaměstnance je určena složka 5200 Dovolená. Dovolenou vkládáme pomocí mzdové složky do aktuálního měsíce. Ve formuláři mzdové složky stačí zadat den začátku a den konce dovolené. Program vezme automaticky nejdříve dny loňské dovolené, a teprve když je spotřebována loňská dovolená přechází na čerpání řádné dovolené pro letošní rok.

Je-li během dovolené čerpán půlden, zatrhneme na formuláři podle situace při zadávání dovolené políčko „Půlden prvního dne“ nebo „Půlden posledního dne“.

Podrobné informace o nároku či čerpání dovolené zobrazuje strana mzdových údajů – Personální mzdové údaje. A také sestavy:

automaticky se vytvoří MS 5210 v měsíci ukončení PP, pokud je něco k proplacení

Při nároku zaměstnance na proplacení dovolené se vytvoří mzdová složka 5210 Proplacení dovolené v měsíci ukončení pracovního poměru. Složka se vytvoří na šestou stranu mzdových údajů.

Přečerpání dovolené například z důvodu ukončení pracovního poměru

Pokud dojde během roku k ukončení pracovního poměru a po přepočtu dovolené je zjištěno, že pracovník vybral více dnů, než na které měl nárok, je povinen vrátit náhradu mzdy. K tomuto účelu využijeme buď složku 5250 Přečerpání dovolené, nebo pokud tato není zadána na 5. stranu Mzdových údajů, pak program automaticky vytvoří složku 5210 Proplacení dovolené s mínusovou částkou na šestou stranu Mzdových údajů. Přečerpání dovolené je řešeno také v kapitole 1.30.4.

Neproplacení dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli se nevytváří mzdová složka 5210 Proplacení dovolené.

Mzdová složka se nevytvoří v případě, že bude na 1. straně Mzdových údajů v Doplňkovém důvodu ukončení PP uvedena možnost 09 - Převedení do jiné organizace.

Book Contents

Book Index

Pracovní neschopnost

Zadávání náhrady mzdy DPN a dávek nemocenského pojištění provádíme na 5. Straně Mzdových údajů, pomocí mzdových složek:

5110 Pracovní neschopnost – nemoc

5111 Pracovní neschopnost – pracovní úraz

5112 Pracovní neschopnost – úraz

5113 Pracovní neschopnost – nemoc z povolání

Mzdové složky 511x slouží pro evidencí dnů nepřítomnosti bez výpočtu částky, automaticky však generují MS 7900 Náhrada mzdy DNP, na kterou program spočítá příslušnou náhradu mzdy. Po 14 dnech pracovní neschopnosti lze generovat Přílohu k žádosti o dávku.

pic_2437

Obr.: Zadání pracovní neschopnosti - formulář MS 5110

Popis vybraných polí:

Období platnosti

Programem je automaticky doplněno aktuální období zpracování mezd. Pokud provádíme opravu do předchozího měsíce, období platnosti změníme.

Datum od do,

Datum trvání nemoci.

Hodiny nepř. První den

Počet zameškaných hodin v první den nemoci z naplánované směny. Vyplňujeme pouze v případě, že zaměstnanec část směny odpracoval.

Identifikace DPN

Údaj z nemocenského lístku.

Datum konce výplaty náhrady mzdy za DPN

Program automaticky po výpočtu doplní, poslední možný den náhrady mzdy za DPN – tedy 14. den.

Průměr pro náhradu nad zákonný limit

Hodnota, kterou zadáme do tohoto pole, je chápána jako 100%. Po výpočtu se vygeneruje MS 7901, kde je zohledněn rozdíl – doplatek mezi spočtenou stoprocentní částkou a náhradou do zákonného limitu.

Procento sankce náhrady mzdy

Uvedeme procento krácení náhrady DPN. Tato funkčnost vytvoří mzdovou složku 7920 Sankce náhrady mzdy za DPN s výslednou mínusovou hodnotou, čímž v končeném důsledku, dojde ke snížení náhrady spočtené na MS 7900.

Skutečný počátek DPN

Uvedeme skutečný počátek nemoci. Není-li vyplněn, doplní se automaticky po stisku tlačítka OK, podle data 'OD'.

Počet dnů podpůrčí doby

Maximální počet dnů, po dobu kterých bude vyplácena nemocenská.

Zatržením pole 'Delší PD' resp. pole 'Kratší PD 'se mění hodnota na maximální počet dnů podpůrčí doby, která je kratší u pracujících důchodců.

Údaj je důležitý pro vyloučené dny důchodového pojištění.

Datum konce podpůrčí doby

Údaj doplněný programem po výpočtu. Hodnota vychází z uvedeného 'Skutečného počátku DPN' a 'Počtu dnů podpůrčí doby'.

Navazující DPN

Pole zatrhneme, jedná-li se o pokračující nemoc z předchozího měsíce. Pro správné fungování musí být v předchozím měsíci zatrženo 'DPN bude pokračovat'.

DPN bude pokračovat

Indikace pro pokračování pracovní neschopnosti i v příštím měsíci.

Odpracovaná celá směna v den vzniku sociální události(datum poč. posuňte o den)

V případě, že zaměstnanec odpracoval celou směnu a poté byl uznán práce neschopným od téhož dne, zadá se složka pro pracovní neschopnost od následujícího dne a na ní je třeba zatrhnout zatržítko Odpracovaná celá směna v den vzniku sociální události, aby se údaje správně načetly do Přílohy k žádosti o dávku.

Použít předchozí údaje

Program pole zatrhne automaticky, ve chvíli, kdy je nemoc z předchozího měsíce doplněna předvýpočtem na pátou stranu.

Nevytvářet mzdovou složku pro náhradu mzdy

Program nevypočítá náhradu mzdy za nemoc.

Zrušit pokračování DPN z předchozí periody

V případě, že v minulém měsíci byla zatržena indikace o pokračování nemoci, ale nemoc ve skutečnosti už pokračovat nebude, zvolíme na mzdové složce právě tuto možnost pro zrušení pokračování.

Příklad: Pracovní neschopnost - nemoc trvala od 12.6. do 20.7. První den nemoci zaměstnanec odpracoval část směny (4 hodiny), poté šel k lékaři.

Zadání nemoci v měsíci červnu:

MS

Hodiny nepřítomnosti

Období platnosti

Den začátku

Den konce

 

5110

4

Červen

12

30

DPN bude pokračovat

pic_2439

Obr.: Zadání pracovní neschopnosti - červen

Dle zadaných údajů se vypočítá náhrada mzdy za příslušný počet dní v červnu na mzdovou složku 7900 Náhrada mzdy.

V následujícím měsíci se předvýpočtem na pátou stranu doplní MS 5110, kterou musíme zeditovat. Změníme dny začátku a konce pracovní neschopnosti (zatržení že se jedná o Navazující DPN je předvyplněno).

Zadání pracovní neschopnosti v měsíci červenci:

MS

Období platnosti

Den začátku

Den konce

 

5110

Červenec

1

20

Navazující DPN

pic_2440

Obr.: Zadání pracovní neschopnosti - červenec

Program spočítá náhradu mzdy za příslušné dny pracovní neschopnosti také v měsíci červenci. Správný počet dnů, které zbývá ještě proplatit, program určí pomocí zatržítek pro pokračování nemoci. Jelikož se jedná o nemoc, která je delší než 14 kalendářních dnů, po kontrolním výpočtu vytvoříme přílohu pro OSSZ v aplikaci Příloha k žádosti o dávku.

Krácení náhrady mzdy:

Příklad: Zaměstnanci náleží náhrada mzdy jen v poloviční výši (DPN si přivodil např. jako bezprostřední následek opilosti).

MS

Období platnosti

Den začátku

Den konce

Procento sankce

5112

Květen

1

20

50

pic_2438

Obr.: Zadání pracovní neschopnosti - krácení náhrady mzdy

Program zaměstnanci na šesté straně vytvoří dvě mzdové složky pro náhradu mzdy. Na složce MS 7900 bude náhrada mzdy v plné výši (100%), druhá MS 7901 má mínusovou hodnotu a představuje krácení mzdy dle zadané procentní sankce. Náhrada mzdy, vyplacená zaměstnanci představuje rozdíl těchto dvou složek.

Krácení náhrady mzdy při porušení léčebného režimu

Příklad: Zaměstnanec byl nemocen v době od 5. do 14. dne měsíce. Pracovník porušil léčebný režim a zaměstnavatel rozhodl, že bude pracovníkovi krácena náhrada mzdy za 9. a 10. den o 60%.

MS

Období platnosti

Den začátku

Den konce

Procento sankce

Indikace pokračování nemoci

5110

Srpen

5

12

--

DPN bude pokračovat

5110

Srpen

13

14

60

Navazující DPN

Řešením je zadání pracovní neschopnosti pomocí dvou mzdových složek 5110 v rámci jednoho měsíce. Důležité je zatrhnout pole pro indikaci pokračování nemoci. Výsledkem bude náhrada mzdy snížena o 60 % jen za dva konkrétní dny.

Karanténa

5114 Pracovní neschopnost – karanténa

Při nároku na náhradu mzdy z důvodu karantény zadáváme dočasnou pracovní neschopnost na mzdovou složku 5114 Pracovní neschopnost – karanténa. Platí zde stejné pravidla jako u nemoci, program však v případě DPN z důvodu karantény počítá náhradu mzdy (MS 7900) již od prvního dne ve výši 60 % DVZ. Po 14 dnech pracovní neschopnosti tiskneme Přílohu k žádosti o dávku.

Ošetřování osoby

5120 Ošetřování osoby

Pro ošetřování člena rodiny je určena mzdová složka 5120 Ošetřování osoby, kde uvedeme příslušné dny nepřítomnosti zaměstnance. Po spuštění výpočtu můžeme vytvořit přílohu k žádosti, pomocí aplikace Příloha k žádosti o dávku.

Book Contents

Book Index

Mateřská dovolená

5130 Mateřská dovolená

5131 Mateřská dovolená krátkodobá

Nástup na mateřskou dovolenou zadáváme přes MS 5130 Mateřská dovolená na pátou stranu Mzdových údajů do aktuálního období zpracování mezd. Na formuláři mzdové složky vyplníme datum nástupu v poli 'OD' a zatrhneme pole 'Začátek vynětí v období zpracování'. Tento údaj je důležitý pro tisk změny na zdravotní pojišťovnu, aby se vygeneroval příznak M (nástup zaměstnankyně na mateřskou nebo osoby na rodičovskou dovolenou).

pic_2445

Obr.: Formulář mzdové složky 5130 pro mateřskou dovolenou

V případě, že už víme datum porodu, můžeme rovněž údaj vyplnit. Pokud údaj prozatím necháme prázdný, upozorní nás na tuto skutečnost také informativní chybové hlášení.

Počet dnů podpůrčí doby udává maximální délku mateřské dovolené stanovenou zákoníkem práce (ve dnech). V případě, že se jedná o ženu, která porodila 2 nebo více dětí, změníme počet dnů pomocí zatržení 'Delší PD'. Podle uvedeného skutečného počátku DPN a dnů podpůrčí doby se automaticky vyplní 'Datum konce podpůrčí doby'.

Poté se bude při předvýpočtu na pátou stranu každý měsíc automaticky generovat mzdová složka 5130, dokud mateřskou neukončíme.

V případě, že zaměstnankyně odpracovala celou směnu v den vzniku mateřské dovolené, zadá se složka pro mateřskou dovolenou od následujícího dne a na ní je třeba zatrhnout zatržítko Odpracovaná celá směna v den vzniku sociální události, aby se údaje správně načetly do Přílohy k žádosti o dávku.

Ukončení mateřské dovolené

Mateřskou dovolenou ukončujeme zadáním data 'DO'. Toto pole můžeme vyplnit již při zadání mateřské, ale pole 'Konec vynětí v období zpracování' zatrhneme až v měsíci, kdy k ukončení mateřské skutečně dojde. (Opět se generuje změna na zdravotní pojišťovnu). Pokud je pole pro ukončení mateřské dovolené vyplněno už v některém z předchozích měsíců, mateřská dovolená je ukončena automaticky programem.

Poznámka: Program automaticky při výpočtu provádí zatržení 'Začátek a Konec vynětí v období zpracování' na výstupní mzdové složce. Pokud je však datum začátku nebo konce mateřské první nebo poslední den v měsíci, program není schopen určit, zda se jedná o začátek či pokračování nemoci, proto doporučujeme zatržení provádět při zadání či ukončení mateřské přímo na vstupní mzdové složce.

Datum porodu – a jeho oprava

Datum porodu je důležitý údaj pro stanovení vyloučených dob ELDP. Proto pokud nevyplníme datum porodu rovnou při zadání začátku mateřské, nebo tam vyplníme předpokládané datum porodu a to se nakonec změní, nestačí přepsat datum na mzdové složce 5130 Mateřská dovolená. Opravu do již uzavřených měsíců provedeme tím, že vložíme do aktuálního měsíce MS E5130 Oprava zadání datumu porodu, která vytvoří automaticky opravnou MS H0501 na stranu H, čímž upraví vyloučené doby pro důchodové pojištění za předchozí měsíce.

pic_2623

Obr.: MS E5130 - Oprava zadání data porodu

Opravnou MS E5130 vkládáme do aktuálního měsíce na pátou stranu Mzdových údajů. Vyplníme skutečné datum porodu. Vyplněním polí 'Datum od' a 'Datum do' vymezíme období, za které mají být dny důchodového pojištění opraveny. Druhou možností je na opravné MS změnit 'Období platnosti', v takovém případě již není třeba data od a do vyplňovat.

Book Contents

Book Index

Otcovská dovolená

5132 Otcovská dovolená

Zadávání mzdové složky otcovská dovolená provádíme na 5. Straně Mzdových údajů. Tuto nemocenskou dávku je možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup lze stanovit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte.

Identifikace DPN se na složce nevyplňuje. Podpůrčí doba kratší i delší je stejná - 7 dní.

pic4324

Obr.: MS Otcovská dovolená

Book Contents

Book Index

Rodičovská dovolená

Po skončení mateřské dovolené a případném čerpání řádné dovolené, může zaměstnankyně čerpat rodičovskou dovolenou, pro kterou je k dispozici mzdová složka 5010 Rodičovská dovolená. Tuto mzdovou složku používáme pro rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Vyplňujeme datum počátku rodičovské dovolené do pole 'Od' a současně zatrhneme 'Začátek vynětí v období zpracování'. Složka se v období platnosti generuje každý měsíc po spuštění předvýpočtu.

pic_2624

Obr.: Zadání mzdové složky 5010 Rodičovská dovolená

Poznámka: Následuje-li po ukončení mateřské dovolené čerpání řádné dovolené, zadáme nejprve MS 5200 Dovolená, a teprve potom navážeme MS 5010 Rodičovská dovolená. Do věku čtyř let dítěte lze využít MS 5060 Dlouhodobé neplacené volno.

Pokud dovolená byla čerpána před rodičovskou dovolenou, pak je potřeba na mzdové složce 5010 - Rodičovská dovolená zatrhnout zatržítko Dovolená čerpána před nástupem na rodičovskou dovolenou , aby na základě této mzdové složky nedošlo k nápočtu dnů pro krácení dovolené. (§ 223 Zákoníku práce odst. 1 : Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit).

Ukončení rodičovské dovolené provedeme vyplněním pole 'Do' tak, že mzdovou složku 5010 doplněnou předvýpočtem v příslušném měsíci zeditujeme.

V případě, že zaměstnankyně pracuje a zároveň pobírá rodičovský příspěvek, je toto umožněno zadat na 4. stranu Mzdových údajů pomocí MS 8020 - Rodičovský příspěvek. Začátek i ukončení pobírání rodičovského příspěvku se načtě do skriptu Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Book Contents

Book Index

Neplacené volno

5140 Neplacené volno

Je-li zaměstnanci poskytnuto neplacené volno, zvolíme mzdovou složku 5140. Na formuláři vyplníme dny začátku a konce, na které je neplacené volno poskytnuto.

Vlivem zrušení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a souvisejícího § 9 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dochází ke změnám v placení zdravotního pojištění po dobu neplaceného pracovního volna a neomluvené absence zaměstnance od 1.1.2015.

Od ledna 2015 zaměstnavatelé nebudou platit pojistné za tuto dobu a při stanovení vyměřovacího základu přihlédnou pouze ke skutečnosti, zda musí být u zaměstnance dodržen v rozhodném období kalendářního měsíce minimální vyměřovací základ.

V souvislosti s touto změnou byly upraveny mzdové složky:

Na tyto složky se již nebudou zadávat procenta platby zdravotního pojištění, stačí zadat pouze rozsah dnů od – do.

Book Contents

Book Index

Neomluvená absence

5150 Neomluvená absence

Zamešká-li zaměstnanec směnu z důvodu neomluvené absence, použijeme MS 5150.

Na formuláři vyplníme datum zameškané směny. Pokud neomluvená absence netrvala celý den, do pole „Hodiny nepřítomnosti“ uvedeme, kolik hodin pracovník zameškal.

Book Contents

Book Index

Stravné

Pro zadávání srážek za stravování je možné použít mzdové složky:

Pro zobrazení příspěvku zaměstnavatele na stravování na Mzdovém listu je možné použít mzdovou složku

Pro výpočet stravného tedy existují mzdové konstanty:

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Mzdové složky

Book Contents

Book Index

Parametry mzdových složek

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy:

Soubor: PRCOMP.AM

Popis sestavy: Přehled o nastavení mzdových složek.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Základní data] [Mzdové složky]

Parametry sestavy:

Groupfield -

Pole pro setřídění.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Seznam mzdových složek

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy:

Soubor: PRCOMP.SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam mzdových složek

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Groupfield -

Pole jsou setříděny podle zadané hodnoty (např. Idsort).

PRCOMP_SEZ01

Book Contents

Book Index

Řídící sekce mzdových složek

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy:

Soubor: PRCOMP.SEZ01.AM

Popis sestavy: Seznam mzdových složek

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Showalgs - NE

Ano - Zobrazit algoritmy.

SuppressEmptySections - NE

Ano - Potlačit prázdné sekce.

PRCOMP_ControlSection.1.AM

PRCOMP_ControlSection.2

Book Contents

Book Index

Skripty nad knihou mzdové složky

Book Contents

Book Index

Nastavení komponent na formulářích

Číslo procesu:MZD005

Id. číslo skriptu: FMZD048

Soubor: Prcomp_FormComp.PAS

Popis skriptu: Ovlivňuje chování formuláře položek mezd. Umožňuje na složce nastavit nepovolená pole, vynechání tabulátoru na poli a povinná pole. Spouští se pouze nad jednou mzdovou složkou. Číslo mzdové složky je uvedeno nahoře ve formuláři. Skript lze spustit nad složkami s typem formuláře 10025,10041,10042,10024,10044,10026,10027 a 10047.

Nepovolené pole - pole není přístupné pro editaci

Vynechat tabulátor - při průchodu formulářem se pole vynechá

Povinné pole - pole je nutné vyplnit

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení komponent na formuláři

Book Contents

Book Index

Nastavení komponent na formulářích - hromadné

Číslo procesu:MZD005

Id. číslo skriptu: FMZD049

Soubor: Prcomp_FormCompM.PAS

Popis skriptu: Ovlivňuje chování formuláře položek mezd. Umožňuje na složkách nastavit nepovolená pole, vynechání tabulátoru na poli a povinná pole.

Funguje hromadně pro složky se stejným typem formuláře. Číslo formuláře lze zjistit na první straně v knize Mzdových složek pole formulář. Číslo formuláře mzdových složek je pak uvedeno nahoře na formuláři skriptu. Skript lze spustit nad složkami s typem formuláře 10041,10042,10024,10044,10026,10027 a 10047.

 

Nepovolené pole - pole není přístupné pro editaci

Vynechat tabulátor - při průchodu formulářem se pole vynechá

Povinné pole - pole je nutné vyplnit

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavení komponent na formulářích - hromadné