Book Contents

Book Index

Elektronická podání

Modul Elektronická podání zprostředkuje elektronickou komunikaci - elektronická podání. Aktuálně podporuje podání pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Je tedy možné ho využít pro zaslání údajů týkajících se:

Na modul Elektronická podání je napojen také modul eNeschopenky, který vytváří záznamy v knize Elektronická podání, ale v případě eNeschopenky uživatel komunikaci s ČSSZ řídí přímo v knize eNeschopenky na rozdíl od ostatních podání, které se komunikují přímo v knize Elektronická podání.

pic_5190

Obr.: Stromové menu - Elektronická podání

Book Contents

Book Index

Knihy pro elektronická podání

Pro využívání modulu Elektronická podání je potřeba založit knihu, případně knihy pro Elektronická podání.

Knihy pro Elektronická podání je možné otevřít ze stromového menu Základní data - Knihy pro Elektronická podání nebo Správce - Systém - Správa knih - záložka Elektronická podání.

pic_5175

Obr. Správa knih - Elektoronická podání

pic_5176

Obr. Výchozí nastavení

Popis polí:

Variabilní symbol

Variabilní symbol organizace pro komunikaci s ČSSZ.

Primární URL adresa služby VREP

URL adresa služby VREP se automaticky předvyplňuje.

Záložní URL adresa služby VREP

URL adresa služby VREP se automaticky předvyplňuje. Pokud dojde na primární adrese k vyjímce, tak se naváže nové spojení se záložní adresou.
Pokud dojde k vyjímce i na záložní adrese, tak dojde k ukončení komunikace s chybovým hlášenám.

Osobní certifikát

Po stisku tlačítka se zobrazí okno Windows s osobními certifikáty, kde lze výběrem (přes Další možnosti) správný certifikát zvolit. Ten se poté dosadí do tohoto pole.

pic_5071

 

Kryptografický otisk certifikátu ČSSZ

Po stisku tlačítka se zobrazí okno pro výběr certifikátu, kde lze výběrem (přes Další možnosti) správný certifikát zvolit. Ten se poté dosadí do tohoto pole.

Certifikát je možné získat zde: https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni

Protokolovat komunikaci se službou VREP

V rámci komunikace se službou VREP se tato bude protokolovat a chybové protokoly se budou ukládat do knihy chybových protokolů, odkud je možné je zpětně zobrazit. Chybové protokoly je možné zobrazit ze stromového menu Komunikace - Elektronická podání - Chybové protokoly VREP komunikace.

Book Contents

Book Index

Kniha Elektronická podání

V knize Elektronická podání jsou evidována jednotlivá podání na ČSSZ. Záznamy se zde mohou tvořit přímo ze skriptů týkajících se komunikace s ČSSZ, nebo je možné do této knihy vyexportované soubory vložit a tím vytvořit v knize nový záznam. Na každém záznamu je vidět stav, v jakém se nachází, zda již došlo k jeho podání na ČSSZ, případně zda podání proběhlo úspěšně, nebo jestli obsahuje chybu.

pic_5177

Obr.: Kniha Elektronická podání

Vytvoření záznamu přímo ze skriptu/sestavy

Záznamy je možné do knihy Elektronická podání vytvářet prostřednictvím skriptů/sestav týkajících se komunikace s ČSSZ. Pro vytvoření záznamu je potřeba nastavit parametr ElectronicSubmissionBook - Kniha elektronických podání všude tam, kde chceme vytvářet záznamy do knihy Elektronická podání.

Parametr je možné nastavit na skriptech:

Parametr je možné nastavit na sestavě:

Nastavení parametru zajistí při exportu do *.XML souboru vytvoření nového záznamu do knihy Elektronická podání.

Příklad:

Pro vytvoření záznamu do knihy Elektronická podání ze skriptu Evidenční list důchodového pojištění (MZD_ELDP.PAS) nastavíme parametr ElectronicSubmissionBook, do kterého zadáme zkratku knihy pro Elektronická podání, do které chceme záznamy vytvářet:

pic_5184

Obr.: Nastavení parametru skriptu

Při generování *. XML souboru z tohoto skriptu pomocí CTRL+F3 se nezobrazí okno pro uložení *.XML souboru na disk, ale po hlášení o počtu vyexportovaných souborů se zobrazí také hlášení o vytvoření záznamu do knihy Elektronická podání:

pic_5185

Obr.: Hlášení programu

pic_5186

Obr.: Hlášení programu

V knize EP pro elektronická podání vznikne nový záznam, který je připraven k podání na ČSSZ a který obsahuje vyexportovaný *.XML soubor:

pic_5187

Obr.: Kniha EP pro elektronická podání s nově vytvořeným záznamem

Načtením XML souboru

Druhým způsobem, jak vytvořit záznam do knihy Elektronická podání je načtením vyexportovaného *.XML souboru pomocí funkce Načíst XML soubor:

pic_5188

Obr.: funkce Načíst XML soubor

Po spuštění funkce se otevře okno pro výběr *.XML souboru z uložiště a po vybrání souboru je vytvořen záznam do knihy Elektronická podání, který obsahuje tento *.XML soubor a je připraven k podání na ČSSZ.

Book Contents

Book Index

Elektronická podání - základní údaje

Základní údaje obsahují informace týkající se jednotlivých podání.

pic_5178

Elektronická podání - základní údaje

Popis polí:

Doklad

Číslo dokladu - záznamu v knize Elektronická podání. Číslo je přiděleno programem a nelze jej editovat.

Tiskopis

Označení tiskopisu ČSSZ, kterého se podání týká.

Stav

Číselník stavů podání. Při založení nového záznamu je nastaven stav - Připraveno k podání. Při komunikaci s ČSSZ je stav programem vždy změněn tak, jak tato komunikace probíhá.

Podáno

V případě, že již došlo k podání na ČSSZ, pak se do pole dosadí datum a čas tohoto podání.

Číslo podání

Pole Číslo podání je prázdné, dokud nedojde k podání na ČSSZ. Po odeslání podání je číslo do pole vyplněno. Jedná se o číslo přidělené ze strany ČSSZ.

Vyzvednuto

Po vyzvednutí podání se do pole vepíše datum a čas vyzvednutí. Stav v tomto případě nehraje roli, tedy datum a čas se uloží i v případě, že podání obsahuje chybu, protože samotné vyzvednutí podání bylo provedeno.

Popis

Pole popis je programem plněno pouze v případě Přehledu o výši pojistného - kde je do popisu dosazen měsíc podání. U ostatních podání je pole popis prázdné. Uživatel si do pole může doplnit cokoli.

V části Zprávy jsou uložené jednotlivé zprávy týkající se komunikace s ČSSZ. Zprávy zde ukládá program při vytvoření záznamu a také při jednotlivých akcích prováděných v rámci komunikace s ČSSZ.

Book Contents

Book Index

Elektronická podání - funkce

V knize Elektronická podání jsou funkce zajišťující samotnou komunikace s ČSSZ. Jedná se o funkce:

Tyto funkce se vždy spouštějí pro jeden záznam. Jedná se o ten záznam, na kterém je nastaveno pravítko. Jednotlivé funkce jsou přístupné vždy podle stavu, ve kterém se konkrétní záznam nachází. Nelze tedy opakovaně odeslat podání tam, kde již bylo odesláno a naopak nelze vyzvednout odpověď tam, kde nebylo odesláno podání.

pic_5179

Obr.: Elektronická podání - funkce

Postup elektronického podání na ČSSZ

Funkce Odeslat podání je přístupná, pokud je pravítko na záznamu, kde ještě k podání nedošlo, tedy na záznamu, kde je prázdné pole Číslo podání. Takovýto záznam je připraven k podání a funkci je nad ním možné spustit. Po spuštění funkce by se mělo objevit hlášení:

pic_5180

Obr.: Hlášení programu

Zároveň bude v poli Stav na tomto záznamu uložena hodnota Podání odesláno. V poli Číslo podání bude doplněno číslo podání přidělené ze strany ČSSZ.

Na záznamu, kde došlo k odeslání podání již tato funkce nebude přístupná, ale naopak se zpřístupní funce Vyzvednout odpověď a Stornovat podání.

Po odeslání podání je nutné spustit funkci Vyzvednout odpověď, která dodá informaci o tom, zda bylo toto podání provedeno správně a zda tedy bylo ze strany ČSSZ přijato. Pokud je funkce Vyzvednout odpověď spuštěna příliš brzy, nemusí být ze strany ČSSZ ještě podání zpracováno. V tomto případě se objeví hlášení:

pic_5181

Obr.: Hlášení programu

V poli Stav se poté nastaví hodnota Opakovat vyzvednutí odpovědí. Tuto funkci je tedy vhodné spustit s minimálně minutovým intervalem po funkci Odeslat podání. Vyřízení podání na ČSSZ zabere určitou dobu, která se může měnit dle aktuální situace. Pokud podání bylo již ze strany ČSSZ zpracováno a podání neobsahuje chyby, pak se po spuštění funkce Vyzvednout odpověď zobrazí hlášení:

pic_5182

Obr.: Hlášení programu

V poli Stav bude nastavena hodnota Odpověď je v pořádku.

Pokud by podání obsahovalo nějakou chybu, pak bude při vyzvednutí odpovědi tato chyba zobrazena v hlášení a v poli Stav se nastaví hodnota: Odpověď obsahuje chybu. Hlášení může vypadat např. takto:

pic_5183

Obr.: Hlášení programu

Pokud je podání zamítnuto z důvodu obsahu chyby, pak je potřeba provést opravu dat v K2, případně nastavení (tedy provést opravu této chyby ve zdrojových datech, nikoli v knize Elektronická podání) a záznam do knihy Elektronická podání vytvořit znovu a podání zopakovat.

Podání je možné místo vyzvednutí žádosti stornovat funkcí Stornovat podání.

Book Contents

Book Index

Elektronická podání - Hromadné akce

Funkce zajišťující komunikace s ČSSZ je možné pouštět také jako hromadné akce. V rámci hromadné akce se každá žádost (každý záznam) podává samostatně, je tedy možné podat najednou různé druhy podání - datových vět (ELDP, Přehled o výši pojistného a pod.)

Hromadnou akci je možné spustit nad ohvězdičkovanými záznamy :

pic_5230

Obr.: Elektronická podání - hromadné akce

Pokud se vybraný typ akce spustí nad záznamem, kde již tuto akci není možné provést (byla již provedena dříve), informace bude uvedena v chybovém logu.

Book Contents

Book Index

Přílohy

Na záložce Přílohy je možné přiřazovat libovolné dokumenty a doklady.

pic_5189

Obr.: Přílohy