Book Contents

Book Index

Ekonomické analýzy

Po zaúčtování dokladů můžeme přistoupit k výpočtu Ekonomických analýz. V IS K2 lze sestavovat výkazy předepsané Ministerstvem financí (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, …) a dále je možné vytvářet libovolné vlastní výkazy a analýzy.

Book Contents

Book Index

Hlavičky ekonomických analýz

V modulu Účetnictví je v knize Hlavičky ekonomických analýz uveden seznam ekonomických analýz. V seznamu vidíme zkratku a název jednotlivých analýz.

Obr.: Hlavičky ekonomických analýz - Seznam

Novou ekonomickou analýzu je možné vytvořit klávesou Ins a následným vyplněním základních údajů týkajících se této analýzy. Poté musíme v Řádcích ekonomických analýz vytvořit řádky nové analýzy.

Novou analýzu lze také vytvořit klávesou F6. Takto vzniká nová analýza, do které se nakopírují i řádky původní analýzy. Ty se potom mohou upravit nebo vymazat.

Dále jsou připraveny funkce pro kopírování ekonomických analýz mezi jednotlivými mandanty. (viz kapitola Převedení analýzy z jiného mandanta).

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na záložce Základní údaje jsou zobrazeny údaje týkající se jedné ekonomické analýzy.

Obr.: Hlavičky ekonomických analýz - záložka Základní údaje

Popis polí:

Zkratka

Zkratka ekonomické analýzy.

Počet sloupců

Počet sloupců ekonomické analýzy. Maximální počet sloupců je 9. Za počtem sloupců se zobrazuje ikona pic_937i. Po jejím stisknutí se zobrazí nastavení sloupců, viz kap. Nastavení sloupců.

Export do OLAP

Pokud je zatrženo, analýza se exportuje do OLAP.

Popis

Popis ekonomické analýzy.

Jazykový popis

Jazykový popis ekonomické analýzy.

Zobrazení částek

Způsob zobrazení číselných hodnot (např. Základ pro poměr "1" a Podíl pro poměr "1000" znamená, že částky jsou vypočteny v tisících). Pole Text je popisem způsobu zobrazení.

Zaokrouhlení

Konstanta

Konstanta je částka, která se bude vždy přičítat k částce v ekonomické analýze, zaokrouhlené na počet míst uvedených v poli Řád. Aby se konstanta projevila, musí být tedy vyplněno pole Řád.

 

Řád

Desetinné místo, na které chceme částku zaokrouhlit. Zadávat lze nejen desetinná čísla, ale i zaokrouhlení na jednotky, desítky atd.

 

Korekce zaokrouhlení

Pokud je pole označeno, vypočtou se nejdříve řádky analýzy, do kterých vstupují konkrétní účty, a zaokrouhlí se. Vypočte se celkový rozdíl z těchto řádků za sloupec a ten se rozpustí do řádku s největším rozdílem. Do řádků označených Bez korekce zaokrouhlení se rozdíl nerozpouští. Součtové řádky se vypočtou ze zaokrouhlených podřízených řádků.

Není-li pole označeno, zaokrouhlují se všechny řádky bez ohledu na to, zda jsou součtové nebo ne, a může tak docházet k určitým nepřesnostem.

K hlavičkám ekonomických analýz lze připojovat Komentáře, případně můžeme využít Text hlavičky a Text patičky.

Book Contents

Book Index

Nastavení sloupců

Po stisknutí tlačítkapic_937iv poli Počet sloupců se zobrazí Nastavení sloupců.

pic_4484

Obr.: Nastavení sloupců ekonomické analýzy

Popis polí:

Název

Název sloupce.

Barva pozadí

Nastavení barvy sloupce.

Název sloupce dle období

Pokud je zatrženo, v názvu sloupce se zobrazí vždy Období od - do (nebo Datum od - do), zvolené při výpočtu analýzy.

Výpočet podle Období 2

Pokud je zatrženo, do sloupce se napočtou hodnoty za období, zadané při výpočtu analýzy do Období 2 (nebo Datum 2).

Korekce zaokr. do předch. sloupce rozdílem

Pokud je zapnuto, při korekci zaokrouhlení se rozdíl zaokrouhlení nepočítá samostatně pro daný sloupec, ale odečte se od rozdílu v předchozím sloupci. Pole je vhodné mít zatrženo na 2. sloupci Aktiv.

Book Contents

Book Index

Řádky ekonomických analýz

V knize Řádky ekonomických analýz definujeme jednotlivé řádky analýzy a jejich výpočet. Jednotlivé řádky lze přidávat klávesou Ins, měnit klávesou F5, případně i mazat klávesou F8.

Obr.: Řádky ekonomických analýz

Zkratka hlavičky ekonomické analýzy, jejíž řádky jsou právě zobrazeny, je uvedena v pravém panelu. Výběr jiné ekonomické analýzy provedeme klávesami Alt+F10.

V řádcích se zobrazují částky ve vybrané měně.

Výpočet analýzy se provádí tlačítkem Výpočet analýzy v nástrojovém panelu nebo pomocí kláves Alt+F9 (viz kapitola Výpočet ekonomických analýz).

Částky ve vybrané měně i v měně vlastní firmy současně si lze zobrazit po spuštění pohledu EA obě měny.

Book Contents

Book Index

Základnní údaje

Na této záložce se zadávají základní údaje řádku ekonomické analýzy a definice výpočtu jednotlivých sloupců.

Obr.: Řádky ekonomických analýz - záložka Základní údaje

Popis polí:

Číslo řádku

Pořadové číslo řádku ekonomické analýzy.

Označení

Číselné označení řádku. Nemusí být shodné s pořadím řádku. Označení je tištěno v oficiálních výkazech.

Bez korekce zaokrouhlení

Pokud je zapnuto, do řádku analýzy se nebude rozpouštět korekce zaokrouhlení.

Odstavec

Textové označení řádku.

Text

Název řádku.

Přičtení účtu/řádku

Pole uvádí, zda se má příslušná částka účtu/řádku do analýzy započítávat vždy nebo pouze, když je kladná, nebo jen, když je záporná.

Pokud je zadána hodnota "Když je podřízená analytika kladná", pak v případě, že je v Seznamu účtů zadán sběrný účet, do částky řádku se napočtou pouze podřízené analytiky s kladnou částkou. Analogicky je to v případě hodnoty "Když je podřízená analytika záporná".

Pomocná definice

Pomocná definice slouží k nadefinování výpočtu z již existujících řádků analýz nebo k definování algebraických operací.

Stisknutím tlačítka pic_937i vyvoláme seznam hlaviček ekonomických analýz. Klávesou Enter vybereme příslušnou hlavičku. Poté se zobrazí řádky vybrané analýzy, z nichž vybereme ten, jehož hodnotu chceme použít ve výpočtu.

Výsledný výraz tvoříme pomocí závorek, znamének aritmetických operací a hodnot řádků jiných ekonomických analýz.

Do pole můžeme také zapsat konkrétní hodnotu. Při použití desetinného čísla musíme hodnotu zadat s desetinnou tečkou, číslo se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

Charakter účtu

Nastavením hodnoty pole lze upravit načtení účtů do částky řádku:

 • "Všechny" - načtou se všechny účty,
 • "Dlouhodobé" - načtou se jen účty, které mají v Účetním rozvrhu zapnut příznak Dlouhodobý,
 • "Bez dlouhodobých" - načtou se jen účty, které mají v Účetním rozvrhu vypnut příznak Dlouhodobý,

Seznam účtů

Do seznamu účtů vkládáme klávesou Ins účty, jejichž hodnoty jsou používány pro výpočet příslušného řádku a sloupce ekonomické analýzy. U každého účtu zadáváme i definiční vztah. Účty, které jsou v této části tabulky definovány, se pro příslušný řádek a sloupec sčítají. Použít lze jak analytické, tak sběrné účty.

Kromě účtu vybíráme i definiční vztah, který musí být shodný s hodnotou pole Definiční vztah.

Seznam řádků

Chceme-li některé řádky analýzy sčítat nebo odčítat, využíváme u sumárních řádků analýzy pravou část obrazovky se „seznamem řádků“, do níž vkládáme pomocí klávesy Ins příslušné číslo řádku a sloupce, který bude do výsledku započten. Příslušný řádek je možné vybrat z nabídkové tabulky, kterou vyvoláme klávesou F12.

Vyplněním uvedených polí nadefinujeme výpočet jednoho sloupce řádku ekonomické analýzy. Obsahuje-li analýza více sloupců, musíme nadefinovat způsob výpočtu všech sloupců - každý sloupec je na samostatné záložce, jejíž název odpovídá názvu sloupce.

Při vkládání nového řádku mezi již existující postupujeme takto: Nový řádek nesmí mít číslo shodné s již existujícím řádkem, proto musíme nejprve číslo všech následujících řádků zvýšit o jedno, pak teprve můžeme vložit řádek nový s příslušným pořadovým číslem. Přečíslování řádků provádíme klávesami Alt+F6 nad prvním řádkem, který bude přečíslován.

Ve spodní části se zobrazuje tabulka Seznam analytických účtů, ve které se zobrazují analytické účty, jejichž hodnota byla napočtena do částky řádku.

Book Contents

Book Index

Sumace

Na záložce Sumace se zobrazuje částka řádku a vybraného sloupce analýzy. Vypočtené údaje jsou sesumovány podle toho, která pole jsme při výpočtu ekonomické analýzy označili v sekci Sumace (viz kapitola Výpočet ekonomických analýz).

Obr.: Řádky ekonomických analýz - záložka Sumace

Book Contents

Book Index

Výpočet ekonomických analýz

Po nadefinování řádků ekonomické analýzy může proběhnout vlastní výpočet. Výpočet analýz lze provést klávesami Alt+F9 nebo tlačítkem Výpočet filtru v nástrojovém panelu. Zobrazí se formulář Off-line filtr.

pic_4584

Obr.: Formulář Off-line filtr

Význam jednotlivých parametrů ve formuláři:

Z kontejneru položek úč. deníku

Je-li pole zatrženo, provede se výpočet z kontejneru Položek účetního deníku.

setřídění podle data

Lze zatrhnout, pokud se filtruje z položek úč. deníku. Pokud je zatrženo, setřídí se obraty na 2. straně analýzy dle Data, jinak se zobrazí bez setřídění.

Nulovat počáteční stavy

Pokud je zatrženo, u všech účtů se napočtou jen obraty a zůstatek.

Měna

Měna, ve které se zobrazí obraty a pohyby.

Období od - do, Datum od - do

Zatrhneme podle potřeby příslušná pole a zadáme hodnoty pro filtrování.

Období 2 od - do, Datum 2 od - do

Pokud je zatrženo, podle druhého období se napočtou sloupce analýz, které mají zapnuto Výpočet podle období 2 (lze zapnout v Nastavení sloupců v Hlavičkách ek. analýz).

Podmínky Účet, Kniha, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Zákazník

Označením pole (dvojklikem) definujeme další podmínky, podle kterých filtrujeme.

V pravé části formuláře můžeme pro danou podmínku:

 • zadat hodnoty od - do, po zadání hodnot stiskneme tlačítko Přidat,
 • stisknutím klávesy Insert můžeme vybrat jednu hodnotu nebo hodnoty označené hvězdičkou - výběr hodnot(y) potvrdíme klávesou Enter,
 • mazat hodnoty klávesou Delete,
 • vymazat všechny hodnoty tlačítkem Vymazat.

Vybrané hodnoty se zobrazují pod tlačítky Přidat a Vymazat.

Sumace

Označením pole (dvojklikem) definujeme sumace částek a pomocí kláves Ctrl+Shift+šipka určíme pořadí podle toho, jak potřebujeme mít částky sesumovány.

Např.: Chceme-li mít zobrazeny obraty za jednotlivá střediska, označíme Středisko. Analogicky postupujeme, chceme-li zobrazit obraty za jednotlivé kódy zakázek, kódy zboží, periody atd. Je možné mít označeno i více polí současně (můžeme označit celkem 5 polí).

Výpočet aktuální ek. analýzy

Provede výpočet právě zobrazované analýzy.

Výpočet ekonomických analýz

Vypočtou se všechny analýzy, a to v tom pořadí, v jakém byly uživatelem zadány. Vedle této volby je uveden seznam analýz, které se vypočtou. Analýzy do formuláře přidáme klávesou Insert. Pořadí analýz můžeme změnit klávesami Ctrl+Shift+šipka.

Zachovat předchozí výpočty

Pokud je pole zatrženo, při výpočtu se nesmažou předchozí výpočty jiných analýz.

Uložit masku, Uložit masku jako

Těmito tlačítky můžeme uložit nadefinované podmínky výpočtu.

Načíst masku

Po stisknutí tlačítka se načte vybraná definice výpočtu.

Book Contents

Book Index

Rozvaha

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT053

Soubor: UCT_EA_Balance.PAS

Popis skriptu:: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro aktiva a pasiva a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu, do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - Bilance A

Zkratka analýzy pro aktiva.

HeadLiabilities - Bilance P

Zkratka analýzy pro pasiva.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_Balance.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy.

SetPastPeriod - Ano

Ano - ve vstupním formuláři lze zadat jen aktuální období, analýza se vypočte jen 1x pro toto období a zobrazí se hodnoty dle definice všech sloupců (tzn. že se přebírá i 4. sloupec aktiv a 2. sloupec pasiv).

Ne - 2x vypočte analýzu dle 1. sloupce pro aktuální a minulé období dle vstupního formuláře (lze tedy zadat minulý období dle vlastního výběru).

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance A a Bilance P,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 5 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s výsledovkou), do kterého se rozvaha přidá. Rozvaha se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Rozvaha

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT315

Soubor: UCT_EA_BALANCE.AM

"opis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EKA_BALANCE.pas" ([Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí rozvahu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_Balance

UCT_EA_Balance_2

UCT_EA_Balance_3

UCT_EA_Balance_4

Book Contents

Book Index

Výsledovka

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT055

Soubor: UCT_EA_IncStmt.PAS

Popis: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty v plném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.PDF", nebo exportovat do Excelu, do xml souboru Daň z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - Výsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku.

HeadAnalyzeLastPeriod - Výsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku za minulé období.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_IncStmt.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomické analýzy Výsledovka,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Výkaz zisků a ztrát,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme výsledovku přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s rozvahou), do kterého se výsledovka přidá. Výsledovka se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Výsledovka

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT317

Soubor: UCT_EA_INCSTMT.AM

Popis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu "UCT_EKA_INCSTMT.pas" ([Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]). Zobrazí výsledovku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_IncStmt

UCT_EA_IncStmt_1

Book Contents

Book Index

Přehled o peněžních tocích

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT076

Soubor: UCT_EA_CashFlow.PAS

Popis skriptu:: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy Přehled o peněžních tocích (včetně pomocné analýzy) a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF" nebo exportuje do Excelu. Dříve než účetní jednotka začne tuto analýzu využívat, musí si zkontrolovat a upravit definici řádků analýzy (včetně pomocné analýzy) podle svých potřeb a požadavků.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet podle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výkazu.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalysis - Peněžní tok

Zkratka analýzy pro Peněžní tok.

HeadAssets - Bilance A

Zkratka analýzy pro Aktiva.

HeadLiabilities - Bilance P

Zkratka analýzy pro Pasiva.

HelpAnalysis - Pen. tok H

Zkratka pomocné analýzy.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastDateFrom

Přednastavené minulé datum období (od).

PastDateTo

Přednastavené minulé datum období (do).

PastPeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro minulé období od.

PastPeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro minulé období do.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_CashFlow.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výkazu.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Přehled o peněžních tocích.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance A, Bilance P, Pen. tok H a Peněžní tok,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Peněžní tok,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží.

Book Contents

Book Index

Přehled o peněžních tocích

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT342

Soubor: UCT_EA_CashFlow2016.AM

"opis sestavy: Sestava se spouští ze skriptu Přehled o peněžních tocích a zobrazí jmenovaný výkaz.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

UCT_EA_CashFlow

UCT_EA_CashFlow_1

Book Contents

Book Index

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT058

Soubor: UCT_EA_BalanceS.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro aktiva a pasiva ve zkráceném rozsahu - rozšířené a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu, do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - Bilance AZ

Zkratka analýzy pro aktiva.

HeadLiabilities - Bilance PZ

Zkratka analýzy pro pasiva.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_BalanceS.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

SetPastPeriod - Ano

Ano - ve vstupním formuláři lze zadat jen aktuální období, analýza se vypočte jen 1x pro toto období a zobrazí se hodnoty dle definice všech sloupců (tzn. že se přebírá i 4. sloupec aktiv a 2. sloupec pasiv).

Ne - 2x vypočte analýzu dle 1. sloupce pro aktuální a minulé období dle vstupního formuláře (lze tedy zadat minulý období dle vlastního výběru).

Sign - 23;30;254;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha ve zkráceném rozsahu - rozšířená.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance AZ a Bilance PZ,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen v záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s výsledovkou), do kterého se rozvaha přidá. Rozvaha se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT073

Soubor: UCT_EA_BalanceSS.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro aktiva a pasiva ve zkráceném rozsahu - základní a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu, do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - Bilance AZZ

Zkratka analýzy pro aktiva.

HeadLiabilities - Bilance PZZ

Zkratka analýzy pro pasiva.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_BalanceSS.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy ve zjednodušeném rozsahu.

SetPastPeriod - Ano

Ano - ve vstupním formuláři lze zadat jen aktuální období, analýza se vypočte jen 1x pro toto období a zobrazí se hodnoty dle definice všech sloupců (tzn. že se přebírá i 4. sloupec aktiv a 2. sloupec pasiv).

Ne - 2x vypočte analýzu dle 1. sloupce pro aktuální a minulé období dle vstupního formuláře (lze tedy zadat minulý období dle vlastního výběru).

Sign - 23;30;255;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz Bilance AZZ a Bilance PZZ,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen v záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s výsledovkou), do kterého se rozvaha přidá. Rozvaha se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Výsledovka ve zkráceném rozsahu

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT059

Soubor: UCT_EA_IncStmtS.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku ve zjednodušeném rozsahu, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.PDF", nebo exportovat do Excelu, do xml souboru Daň z příjmů právnických osob nebo vytvoří xml pro Komerční banku. Pokud se analýza exportuje do xml, musí být před spuštěním skriptu v Hlavičkách ek. analýz nastaven Poměr zobrazení 1:1000 a Řád = 1000.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - Výsledovka Z

Zkratka analýzy pro výsledovku.

HeadAnalyzeLastPeriod - Výsledovka Z

Zkratka analýzy pro výsledovku za minulé období.

Language - 5

Jazyk: 1 - angličtina, 2 - němčina, 5 - čeština.

LegalForm -

Právní forma - zobrazí se na konci sestavy.

ObjectClause -

Předmět podnikání - zobrazí se na konci sestavy.

PastPeriodForKB - Ne

Ne - do xml pro Komerční banku se vyexportuje jen aktuální období. Ano - vyexportuje se i minulé období.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_IncStmtS.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

SignRecord -

Podpisový záznam - zobrazí se na konci sestavy.

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomické analýzy Výsledovka Z,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML FÚ můžeme výsledovku přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu,
 7. pomocí tlačítka Export do XML KB můžeme vytvořit xml pro Komerční banku. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dotaz "Přidat do uloženého souboru?" Pokud zvolíme "Ne", vytvoří se nový soubor, v opačném případě vybereme xml soubor (např. s rozvahou), do kterého se výsledovka přidá. Výsledovka se vyexportuje bez minulého období. Pokud nastavíme parametr PastPeriodForKB na "Ano", vyexportuje se i minulé období.

Book Contents

Book Index

Rozvaha neziskové organizace

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT054

Soubor: UCT_EA_NOBalance.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomických analýz pro neziskové organizace pro aktiva a pasiva a poté vytvořený výkaz tiskne do sestavy, "*.PDF", nebo exportuje do Excelu nebo do xml souboru s Přiznáním k dani z příjmů právnických osob.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz] [Neziskové organizace]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení rozvahy.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormsPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAssets - NOBilanceA

Zkratka analýzy pro aktiva neziskovek.

HeadLiabilities - NOBilanceP

Zkratka analýzy pro pasiva neziskovek.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_NOBalance.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk rozvahy neziskovek.

Sign - 23;29;188;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Rozvaha pro neziskové organizace.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomických analýz NOBilanceA a NOBilanceP,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře, ten je zobrazen na 4 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat. Aktiva jsou na záložkách 1 a 2 a pasiva na záložkách 3 a 4, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Rozvaha neziskové organizace,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML můžeme rozvahu přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu.

Book Contents

Book Index

Výsledovka neziskové organizace

Číslo procesu: VYH001

Id. číslo skriptu: FUCT056

Soubor: UCT_EA_NOIncStmt.PAS

Popis skriptu: Skript provádí výpočet ekonomické analýzy pro výsledovku neziskové organizace, napočtené hodnoty zobrazí ve Výkaze zisku a ztráty v plném rozsahu. Vytvořený Výkaz lze tisknout do sestavy, "*.pdf", nebo exportovat do Excelu nebo do xml souboru Daň z příjmů právnických osob.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz] [Neziskové organizace]

Parametry skriptu:

Books - U

Knihy účetnictví ke zpracování (oddělené středníkem).

CalcByDate - Ne

Výpočet dle data.

CompileDate - Aktuální datum

Datum sestavení výsledovky.

Currency -

Měna pro výpočet. Prázdné = měna firmy.

DateFrom

Přednastavený datum období (od).

DateTo

Přednastavený datum období (do).

FormPattern - 2016

Vzor tiskopisu pro daný rok.

HeadAnalyze - NOVýsledovka

Zkratka analýzy pro výsledovku. Pokud je parametr prázdný, vytisknou se hodnoty z aktuálně zobrazené analýzy.

PeriodFrom - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období od.

PeriodTo - 0.0.0000

Hodnota z parametru (pokud je parametr nenulový) se nastaví do formuláře pro aktuální období do.

ReportFile - ::\\DBNAME\Standard\UCT_EA_NOIncStmt.AM

Uvede se cesta, odkud se spouští sestava pro tisk výsledovky neziskové organizace.

Sign - 23;30;250;40;Název firemního adresáře+"\Pictures\"+Zkratka přihlášeného uživatele+".png"

Tisk obrázku s podpisem: 1. pozice: výška obrázku; 2. pozice: vzdálenost od levého okraje; 3. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce; 4. pozice: šířka obrázku; 5. pozice Cesta a název obrázku (např. DEMO\Pictures\NOVÁK.png).

Skript provádí výpočet a tisk účetního výkazu Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.

Postup je následující:

 1. uživatel zadá interval pro aktuální období a pro bezprostředně předcházející období,
 2. skript provede nápočet řádků ekonomické analýzy NOVýsledovka,
 3. napočtené hodnoty pro jednotlivé sloupce a řádky se zobrazí do formuláře Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu, ten je zobrazen na 2 záložkách, mezi kterými se můžeme podle potřeby přepínat, napočtené hodnoty můžeme v případě potřeby měnit,
 4. pomocí tlačítek Sestava, PDF a Excel zvolíme vybranou variantu tisku výkazu Výkaz zisků a ztrát,
 5. pokud zvolíme tlačítko PDF nebo Excel je nutné zadat název souboru, který se vytváří a cestu kam se uloží,
 6. pomocí tlačítka Přidat do XML můžeme výsledovku přidat do xml souboru Daň z příjmů právnických osob - po stisknutí tlačítka vybereme xml soubor, který si předem uložíme z daňového portálu.

Book Contents

Book Index

Funkce nad ekonomickými analýzami

Book Contents

Book Index

Zobrazit ve sloupcích

Pokud byla při výpočtu analýzy zapnuta nějaká sumace, lze spustit funkci Zobrazit ve sloupcích - hodnoty se zobrazí ve sloupcích dle zvolené sumace.

pic_5133

Obr.: Výsledovka - sumace Datum

Při výběru sumace pro výpočet ekonomické analýzy nelze kombinovat datum s jinou osou.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza ve sloupcích

Funkce Ekonomická analýza ve sloupcích umožňuje v jednom kroku výpočet ekonomické analýzy podle přednastavených parametrů a zobrazení analýzy ve sloupcích.

Funkci lze přidat na záložku Oblíbené stisknutím pravého tlačítka myši. Ve vyvolané nabídce zvolíme NovýÚčetnictvíEkonomická analýza ve sloupcích.

Způsob zobrazení a výpočtu ekonomické analýzy definujeme v parametrech nastavení.

Parametry nastavíme stisknutím pravého tlačítka myši na ikonu Ekonomická analýza ve sloupcích a zvolíme Upravit. Zobrazí se formulář pro nastavení parametrů.

pic_5093

Obr.: Formulář pro nastavení parametrů

Parametry funkce:

Nastavení

Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář Off-line filtr.

 • Ve spodní části vybereme analýzu.
 • Zvolíme období, za které se analýza vypočítá.
 • V sekci Filtr se nastaví dvojklikem podmínky filtrování.
 • V sekci Sumace se dvojklikem označí pole, tím definujeme sumace částek pro výpočet ekonomické analýzy.

Bližší popis práce s off-line filtrem je uveden v kapitole Výpočet ekonomických analýz.

pic_5092

Obr.: Off-line filtr

Po spuštění

Bez vstupních parametrů

Provede se výpočet podle filtrovacích podmínek uložených pod tlačítkem Nastavení.

 

Nastavit období

Při spuštění lze zadat Období od a Období do, za které se provede výpočet.

 

Nastavit období a středisko

Při spuštění lze zadat Období od a Období do a Střediska, za které se má provést výpočet. Zatržením pole Nezadáno se vyfiltrují také hodnoty bez zadaného střediska.

 

Zobrazit nastavení

Zobrazí se formulář off-line filtru se všemi filtrovacími podmínkami.

pic_5094

Obr.: Vstupní formulář s parametrem Po spuštění = Nastavit období a středisko

Zobrazit

Ekonomická analýza ve sloupcích

Vypočtené hodnoty analýzy se zobrazí v členění dle nastavené sumace (např. po střediscích, po měsících).

 

Řádky ekonomických analýz

Zobrazí se řádky ekonomické analýzy.

pic_5095

Obr.: Ekonomická analýza ve sloupcích

V pravém panelu lze pomocí hvězdiček označit/odznačit Zobrazené sloupce nebo Vybrané hodnoty.

Book Contents

Book Index

Alt+F6 - Vlož řádek

Při vkládání nového řádku do ekonomické analýzy (pokud nevkládáme řádek na konec) musíme nejprve číslo všech následujících řádků zvýšit o jedno, pak teprve můžeme vložit řádek nový s příslušným pořadovým číslem. Přečíslování řádků provádíme klávesami Alt+F6 nad prvním řádkem, který bude přečíslován.

Funkci spustíme na 0. straně klávesami Alt+F6. Pokud kladně odpovíme na následné dotazy "Chcete posunout tento a následující řádky?" a "Chcete přečíslovat i označení řádků?", posunou se řádky a přečísluje se označení řádků.

Book Contents

Book Index

F7 - Rozpad

Funkce je spustitelná klávesou F7 na 1. straně ekonomické analýzy v části Seznam účtů, pokud je částka nenulová. V takovém případě se zobrazí 2. strana Hlavní knihy pro příslušný účet.

Pokud se klávesa F7 stiskne na 1. straně ekonomické analýzy v části Seznam řádků, zobrazí se příslušný řádek ekonomické analýzy.

Book Contents

Book Index

F8 - Výmaz

Funkce je spustitelná klávesou F8 nad 0. stranou. Smaže řádek ekonomické analýzy a pokud kladně odpovíme na následné dotazy "Chcete posunout tento a následující řádky?" a "Chcete přečíslovat i označení řádků?", posunou se řádky a přečísluje se označení řádků.

Book Contents

Book Index

Ctrl+F6 - Kopírovat definici do jiného sloupce

Pomocí kláves Ctrl+F6 můžeme překopírovat definici jednoho sloupce do druhého. Ve vstupním formuláři označíme hvězdičkou zdrojový sloupec a cílový sloupec.

Book Contents

Book Index

Převedení analýzy z jiného mandanta

V IS K2 existuje funkce Export a import dat, která umožňuje kopírovat ekonomické analýzy z jedné firmy do druhé. Tyto funkce se využívají v případech, kdy v IS K2 účtujeme více firem a používáme pro ně stejné analýzy. Ekonomickou analýzu upravíme jen v jedné firmě a do ostatních firem ji nakopírujeme.

Dále se tato funkce využívá při legislativních změnách. Ekonomické analýzy jsou aktualizovány pracovníky K2 atmitec s.r.o. v datech firmy INIT. Odtud je můžeme nakopírovat do dat jiné firmy.

Před samotným přenesením ekonomických analýz z jedné firmy do druhé je nutné zkontrolovat, zda všechny účty, které jsou nadefinované v řádcích přenášené ekonomické analýzy, jsou také obsaženy v účetním rozvrhu firmy, do které analýzu přenášíme, pokud tomu tak není přenesení ekonomické analýzy sice proběhne, ale do řádků s neexistujícími účty se dosadí otazníky. Pro kontrolu lze použít sestavu Ekonomická analýza - definice podle účtu, kterou spustíme nad ekon. analýzou, kterou chceme přenášet. V sestavě se zobrazí účty, které analýza obsahuje, ty poté zkontrolujeme s účetním rozvrhem ve firmě, do které chceme danou analýzu importovat, chybějící účty do účetního rozvrhu doplníme a poté můžeme přistoupit ke konkrétnímu přenesení ekonomické analýzy.

Export a import dat

Funkce se spouští ze stromu Správce - Export a import dat. Po spuštění se zobrazí formulář Export - import - 1.strana. Formulář má dvě záložky (Export a Import).

PIM_1074

Obr.: Export - import - 1.strana

Export

PIM_1075

Obr.: Formulář Export ekonomických analýz

Import:

PIM_1076

Obr.: Formulář Import ekonomických analýz

PIM_1077

Obr.: Import - kniha po označení analýz k importu a stisku klávesy Enter

Book Contents

Book Index

Úprava ekonomických analýz

Změnu analýzy provádíme v Řádcích ekonomických analýz standardně klávesou F5. Na 1. straně řádku analýzy můžeme v levé části přidat či odebrat účet, vpravo přidat či odebrat řádky analýzy, které se do tohoto řádku načítají.

pim_202.png

Obr.: 1. strana řádku ekonomické analýzy

Jestliže upravujeme analýzu, která má více sloupců, musíme změnu udělat pro všechny sloupce. (Mezi sloupci se přepínáme tlačítkem Sloupec na 1. straně.)

Book Contents

Book Index

Přidání nahrazujících účtů

Jestliže jsme do IS K2 zadali nahrazující účty (viz kapitola Nahrazující účet) a potřebujeme je přidat do ekonomické analýzy, můžeme použít funkci Ekon. analýzy - přidání nahrazujících účtů (klávesa F9 - skript UCTY_EKA.PAS), která se spouští na Řádcích ekonomických analýz.

Po spuštění funkce zvolíme, zda chceme přidat účty jen do aktuální analýzy, nebo do všech analýz. Tato funkce nevymaže z analýzy původní účty, pouze přidá nové.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad ekonomickými analýzami

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza za období

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT028

Soubor: UCT_EKANOB.AM

Popis sestavy: Tisk aktuální ekonomické analýzy. Pokud je při výpočtu analýzy vybráno setřídění Datum, zobrazí se také hodnoty za poslední periodu/den sledovaného období.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Column - 1

Sloupec.

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

KontrolaVypocAnalyzy - Ano

Ano - kontrola vypočtení analýzy.

Pouzit_Altern_Nazev - Ne

Ano - použít alter. název pro EA z poznámky.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Text2

Libovolný text zobrazující se v hlavičce.

Text3

Libovolný text zobrazující se v hlavičce.

Typ_Pozn_AlternNaz

Typ poznámky pro alternativní název.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - definice

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT020

Soubor: UCT_EKAN04.AM

Popis sestavy: Definice řádků aktuálního sloupce ekonomické analýzy.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

NoteKindAltTitle

Typ poznámky pro alternativní název.

ShowAllColums - Ano

Ano - zobrazí všechny sloupce.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

UseAlterTitle - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - definice (podle účtů)

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT021

Soubor: UCT_EKAN05.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam účtů s uvedením, na kterém řádku aktuální ekonomické analýzy se nacházejí, a informaci o použitém definičním vztahu.

Adresa ve stromu: - [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

NoteKindAltTitle

Typ poznámky pro alternativní název.

ShowAllColums - Ano

Ano - zobrazí všechny sloupce.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ShowDefRelation - Ano

Ano - zobrazí definiční vztahy.

ShowFilters - Ano

Ano - zobrazí popis filtru.

ShowOnlyAccounts - Ne

Ano - zobrazí pouze účty.

UseAlterTitle - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - setříděná

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT023

Soubor: UCT_EKANT.AM

Popis sestavy: Tisk ekonomické analýzy podle zvoleného setřídění. Data lze setřídit podle řady, střediska, kódu zakázky, kódu zboží, data nebo podle sloupce (v libovolném pořadí). Ve výstupu se zobrazí i součty hodnot u prvního třídícího kritéria.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

GenerovatMezisoucty - Ano

Vytvářet mezisoučty.

NotInterAktiv - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář pro zadání podmínek třídění.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Sloupec - 0

Výběr sloupce pro zobrazení hodnot.

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Zobrazit

Zobrazit parametry.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - sumační

Čísl procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT024

Soubor: UCT_EKAS.AM

Popis sestavy: Ekonomická analýza s vypočtenými hodnotami za knihu, středisko, kód zakázky, kód zboží a periodu (údaje se zobrazují podle vybraného typu setřídění ve formuláři výpočtu ekonomické analýzy).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

Pouzit_Altern_Nazev - Ne

Ano - použít altern. název pro EA z poznámky.

PridatSumacniKody - Ano

Ano - přidat sumační kódy.

Sloupec - 0

-1 - všechny; 0 - aktuální; 1... - konkrétní (výběr sloupce pro zobrazení hodnot).

SumStrDo - žžžžž

Sumovat středisko do.

SumStrOd

Sumovat středisko od.

SumZakDo - žžžžž

Sumovat kód zakázky do.

SumZakOd

Sumovat kód zakázky od.

SumZboDo - žžžžž

Sumovat kód zboží do.

SumZboOd

Sumovat kód zboží od.

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Kontrola účtů v ekonomické analýze

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT040

Soubor: UCT_EKAK.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje u každého účtů počet jeho výskytu v aktuální ekonomické analýze.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

AllColumns - Ne

Ano - zobrazí výskyt ve všech sloupcích ekonomické analýzy.

CountFromColumns - 1

Číslo sloupce, ze kterého se napočte výskyt (1-9). Parametr se bere v úvahu, pokud parametr AllColumns = Ne.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza - zkrácená

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT025

Soubor: UCT_EKAZ.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje jen nenulové řádky aktuální ekonomické analýzy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

KontrolaVypocAnalyzy - Ano

Ano - kontrola vypočtení analýzy.

Pouzit_Altern_Nazev - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

Typ_Pozn_AlterNaz

Typ poznámky pro alternativní název.

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza 4 sloupce

Číslo procesu: VYH001

Ident. č. sestavy: SUCT026

Soubor: UCT_EKAN4S.AM

Popis sestavy: Tisk hodnot ekonomické analýzy jednotlivých řádků a sloupců v matici se 4 sloupci.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

KontrolaVypocAnalyzy - Ano

Ano - kontrola vypočtení analýzy.

Pouzit_Altern_Nazev - Ne

Ano - použít alternativní název pro EA z poznámky.

Typ_Pozn_AlterNaz

Typ poznámky pro alternativní název.

Show_Null_lines - Ano

Ano - zobrazí nulové řádky.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

UCT_EKAN04S_1

Book Contents

Book Index

Ekonomická analýza data

Číslo procesu: VYH001

Ident. číslo sestavy: SUCT027

Soubor: UCT_EKAND.AM

Popis sestavy: Tisk jednotlivých řádků ekonomické analýzy s uvedením hodnot za vybraná kritéria.

Adresa ve stromu: - [Účetnictví] [Ekonomické analýzy] [Tisk ekonomických analýz]

Parametry sestavy:

Filters - Ano

Ano - zobrazí filtr, na kterém byla sestava spuštěna.

Sloupec - 0

Výběr sloupce pro zobrazení hodnot.

GenerovatMezisoucty - Ano

Ano - vytvářet mezisoučty.

Zobrazit

Zobrazit parametry.

NotInterAktiv - Ne

Ano - nezobrazí formulář.

ShowAllConditions - Ne

Ano - v záhlaví se zobrazí všechny filtrovací podmínky; Ne - v záhlaví se zobrazí filtrovací podmínky stejně jako na spodním panelu Hlavní knihy (při větším počtu filtrovacích podmínek se nezobrazí všechny).

ValueToSplitRow - 1000000

Hodnota, při které se mají částky zobrazit ve dvou řádcích.