Book Contents

Book Index

Aktivity

Aktivita vzniká jako výsledek práce s partnerem, kontaktními osobami a doklady. Kniha sumarizuje veškeré události bez ohledu na to, zda se vztahují k partnerovi, kontaktní osobě nebo k dokladu. Aktivity v knize mohou existovat jako nadřízené, event. podřízené (tyto jsou podřízené jiné aktivitě).

Na 0.straně vidíme seznam aktivit. Ve sloupci K vidíme příznak v případě, že k dané aktivitě existuje komentář. Ve sloupci M pak příznak v případě, že se jedná o multiaktivitu.

Obr.: Kniha Aktivity

Aktivity můžeme zadávat několika způsoby:

Book Contents

Book Index

Karta Aktivity

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Obr.: Aktivity - 1. strana (podřízená aktivita)

Popis polí:

Typ

Typ aktivit (nadefinováno uživatelem). Aktivity můžeme podle typu filtrovat, čímž můžeme zjistit, kolik smluv bylo uzavřeno, kolik příležitostí bylo odesláno, ke kolika schůzkám došlo apod.

Doklad

Doklad (přijatá faktura, poskytnutá záloha, zakázka...), který je aktivitě přiřazen.

Vybere se pouze typ dokladu a tlačítkem Doklad pak bude nabídnuta příslušná kniha.

Specifikace

Specifikace (popis) aktivity. Pro každý typ aktivity existuje samostatný číselník.

Nadřízená aktivita

Pole je automaticky vyplněno, pokud existuje nadřízená aktivita (jinak je pole prázdné).

Název

Stručný název aktivity, čeho se aktivita týká.

Číslo

Číslo aktivity automaticky předvyplněno programem.

Od

Datum a čas zahájení aktivity. Automaticky se dosazuje aktuální datum a čas při vytvoření aktivity.

Do

Datum a čas ukončení aktivity. Přednastavuje se na hodnotu "00.00.0000".

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci aktivity komunikováno. Po výběru kontaktní osoby se automaticky doplní pole Partner, pokud je na kartě kontaktní osoby zadán.

Další

Tlačítkem Další můžeme aktivitě přidat další Kontaktní osoby s Partnery. Tlačítko obsahuje nabídku pro zjednodušení výběru KO:

  • KO Partnera - zobrazí se filtr KO, které jsou přiřazeny Partnerovi, který je vybraný na kartě Aktivity. U vybrané kontaktní osoby bude zobrazen název partnera, se kterým je tato osoba svázaná.
  • KO firmy - zobrazí se filtr KO, které jsou přiřazeny vlastní firmě.
  • KO - zobrazí se seznam všech KO. U vybrané kontaktní osoby bude zobrazen název partnera, který je pro tuto osobu hlavní.

Po stisknutí tlačítka Další se zobrazí seznam KO s Partnery, které jsou u aktivity zadány. Hlavní kontaktní osoba je označena ikonou PIC_005i. Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na záznam KO s Partnerem můžeme tento záznam editovat.

Číslice za nápisem tlačítka Další zobrazuje počet dalších kontaktních osob, které jsou k aktivitě přiřazeny.

Partner

Partner, se kterým bylo v rámci aktivity jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se výběr kontaktních osob).

Kampaň

Pokud se aktivita vztahuje k nějaké kampani, dosadíme do tohoto pole příslušnou kampaň.

Příležitost

Provázání aktivity s příležitostí.

Zodp. osoba

Osoba „naší“ firmy, která provedla danou aktivitu.

Předpoklad realizace

Předpokládané údaje, které vedou k realizaci aktivity. Na kartě vidíme údaje aktuální aktivity. Související pole jsou přístupná v případě, že k aktivitě existuje příležitost.

 

Pravděpodobnost

Procentuální vyjádření uzavíraného obchodu.

 

Datum

Předpoklad realizace obchodu.

 

Objem

Předpokládaný objem (částka) obchodu.

Stav

Stav aktivity. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku. Význam pole je především pro navázání dokladů na procesy WorkFlow. Pole má evidenci historie změn.

Složka

Zatrhneme-li toto pole, stává se z této aktivity globální složka (viz popis možností sdružení aktivit v kapitole Partneři - 2. strana). Po uložení nově vytvořené aktivity (klávesou F2) program automaticky doplní v poli Zkratka před zadaný název symbol #. Tím je zajištěno, že globální složku nemusíme zadávat pro každou firmu zvlášť. Automaticky bude přiřazena ke každé firmě zadané v modulu Partneři. Při zobrazení sdružení aktivit jsou globální složky do stromu načteny také.

Upozornění: Právo Změna bitu Složka v aktivitě zabezpečuje globální složku před nechtěným smazáním. Odstranění zatržení tohoto pole by znamenalo výmaz stromové struktury příslušné globální složky u každé firmy!

Za názvem každé složky je v závorce uvedeno číslo, které udává počet aktivit podřízených dané složce.

Pozn.: Pokud zadáváme globální složky v průběhu práce s modulem Marketing, může se stát, že již máme strukturu se složkami vytvořenou. Tyto složky však nemají před názvem v poli Zkratka symbol mřížky. Doporučujeme proto zadat nové globální složky podle výše popsaného postupu, přesunout do nich podřízené aktivity a původní složky postupně přepisovat a vytvářet z nich tak běžné aktivity. Výhodou globálních složek je skutečnost, že je nyní můžeme vidět v setřídění stromu aktivit i v ostatních modulech (Kontaktní osoby, Příležitosti, Kampaně).

Středisko

Středisko.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód 1

Možnost zadání libovolného kódu aktivity.

Kód 2

Možnost zadání libovolného kódu aktivity.

Referent

Vazba na personální údaje.

Book Contents

Book Index

Typ aktivit

Čísleník Typ aktivit umožňuje definovat vlastní typy a sledovat marketingové činnosti. Typy je možné přepisovat (je-li potřeba).

pic_3622

Obr.: Čísleník Typ aktivit

Popis polí:

Hodnocení

Pole slouží pro vyhodnocení marketingových aktivit, sleduje se výkonnost personálu nebo efektivnost marketingových akcí. Hodnocení je možné sledovat v OLAPu nebo dashboardech.

Book Contents

Book Index

Seznam aktivit (2. strana)

Na 2. straně karty Aktivity se opět zobrazuje seznam aktivit podle toho, jaký typ setřídění zvolíme (viz popis setřídění aktivit, 2. strana, karta Partneři). Stromová struktura se na této straně zobrazí u nadřízených aktivit, ke kterým jsou připojeny podřízené aktivity. Samotné podřízené aktivity budou mít tuto stranu prázdnou.

Obr.: Aktivity - 2. strana

Book Contents

Book Index

Kalendář (7.strana) - AKTIVITY

Tato strana je shodná se 7. stranou karty Partnera. Popis je uveden v kapitole Partneři - Karta Partnera - Kalendář (7. strana).

Book Contents

Book Index

Komentář a Dokumenty (8. a 9. strana)

Také v Aktivitách můžeme vkládat na 9. straně dokumenty, které se vztahují k založené aktivitě. (Způsob vkládání je popsán v kapitole Partneři.)

Book Contents

Book Index

Práce s aktivitami

Aktivitou rozumíme v K2 jakýkoliv aspekt činnosti a práce s partnerem, kontaktními osobami nebo doklady K2. Všechny tyto události jsou vedeny v knize Aktivit. Jednotlivé aspekty činnosti obchodníka, popř. jiné osoby, jsou rozlišeny typem aktivity. Činnost obchodníků lze například plánovat aktivitami typu TSK – úkol. Schůzku je možné zaznamenat aktivitou typu APP – schůzka a pro uzavřenou smlouvu je vhodná aktivita s typem AGR – smlouva.

Jednotlivé aktivity lze vytvářet:

Pokud vznikají aktivity z dokladů K2 nebo z jednotlivých části marketingu, pak se do aktivity přenesou hodnoty z analytických os (kód zakázky, středisko, prostředek atd.).

Aktivity mohou vznikat také jiným způsobem. V IS K2 má uživatel k dispozici řadu skriptů a funkcí, které aktivity vytváří. Jedná se např. o Hromadné vytváření dopisů nebo Hromadné zasílání mailů. Ke každému vytvořenému dopisu, popř. e-mailu, funkce vytvoří také aktivitu zvoleného typu a vznikne tak záznam o tomto způsobu komunikace. Dále jsou v Marketingu k dispozici skripty Vytvoření aktivity Partnerů, popř. Vytvoření aktivity Kontaktních osob. Tyto funkce umožní pomocí jednoduchého formuláře vytvořit aktivity a připojit je ke zvoleným Partnerům a Kontaktním osobám. Marketing umožňuje pomocí skriptu vytvořit aktivity také k elektronickým zprávám v modulu Pošta, popř. k poštovním zprávám v modulu Listovní pošta.

Také nad aktivitami má uživatel k dispozici několik sestav, které jejich seznamy zobrazí a vytisknou.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad aktivitami

Book Contents

Book Index

Karta aktivity

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM021

Soubor: AKT_KARTA.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje základní informace z karty aktivity. Dále jsou zde zobrazeny informace týkající se Realizace této aktivity, informace o Kořenové aktivitě a Komentář aktivity.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Aktivity] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Seznam aktivit

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM022

Soubor: AKT_SEZ.AM

Popis sestavy: Jedná se o seznam aktivit setříděný dle čísla aktivity nebo podle data od. U jednotlivých aktivit jsou zobrazeny základní informace, údaje o realizaci aktivity a komentář.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Aktivity] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

GroupBy - Ano

Parametr pro setřídění aktivit v sestavě. Ano - aktivity jsou setříděny dle čísla. Ne - aktivity jsou setříděny dle data od.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Tisk úkolů jednotl. dle týd. kalendáře

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM029

Soubor: PRINTTASKSBYDAYS.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam aktivit typu TSK. Aktivity jsou seskupeny dle Zodpovědné osoby. Před spuštěním sestavy se zobrazí formulář pro výběr období, za které se budou aktivity zobrazovat.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Aktivity] [Tisky záznamů - seznamy]

Parametry sestavy:

Date_From - 1.6.2004

Datum, od kterého se mají aktivity v sestavě zobrazovat.

Date_To - 11.11.2004

Datum, do kterého se mají aktivity v sestavě zobrazovat.

NeInteraktiv

Ano - nezobrazí se úvodní formulář pro výběr období.

Book Contents

Book Index

Seznam připojených aktivit

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. sestavy: SCRM056

Soubor: AktDok_Sez.AM

Popis sestavy: Tuto sestavu je možné spustit nad konkrétním dokladem nákupu a prodeje a je zde vždy zobrazen seznam aktivit připojených k tomuto dokladu. Zadáním parametru je možné zobrazit i podřízené aktivity.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowAttachedActivities - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí i podřízené aktivity.

NumberOfLevels - 5

Počet úrovní zobrazených aktivit. Nejvýše je možné zobrazit 5 úrovní.

AktDok_Sez

Book Contents

Book Index

Skripty, funkce

Book Contents

Book Index

Verzování aktivit

Číslo procesu: CRM001

Id. číslo skriptu: FCRM027

Soubor: AKT_VER.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje vytvářet nové podřízené aktivity.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí této funkce je možné vytvářet k aktivitám nové podřízené aktivity jejich přepisem. Skript je možné spustit pouze ve Změně nad konkrétní aktivitou. Uložením nové verze aktivity se vytvoří nová podřízená aktivita a původní aktivita zůstane ve Změně. Hodnoty se na původní aktivitě mění vždy podle toho, zda je sledovaná či nikoliv.

Pokud uživatel vytváří podřízenou aktivitu z původní nesledovací aktivity, uloží se nová podřízená aktivita jako nesledovací a původní aktivita se vrátí do stavu před přepisem, tzn. do stavu Změna.

Při přepisu sledovací aktivity se vždy uloží nová aktivita jako nesledovací a na původní aktivitě zůstávají všechny hodnoty v původním stavu, až na typ aktivity. Ten se změní na typ TSK (úkol). Tzn., že tato aktivita by měla představovat úkol vyplývající z poslední vytvořené podřízené aktivity.

Na dotaz se z nově vytvořené aktivity zkopíruje do původní aktivity část týkající se Realizace (pravděpodobnost, datum, objem, akvizice).

Book Contents

Book Index

Otevření faktur přijatých

Číslo procesu: CRM001

Id. číslo skriptu: FCRM001

Soubor: OPENINVOICEIN.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří filtr faktur přijatých k danému partnerovi z konkrétní aktivity.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí tohoto skriptu je možné vytvořit kontejner faktur přijatých z knihy Aktivit. Skript je možné spustit pouze nad knihou Aktivit. Z aktivity, na které je nastaveno pravítko, zjistí funkce partnera a zákazníka, zjistí jeho faktury přijaté a vytvoří kontejner těchto faktur.

Book Contents

Book Index

Nalezení zacyklených aktivit

Číslo procesu: CRM001

Id. číslo skriptu: FCRM005

Soubor: AKT_CYKLY.PAS

Popis skriptu: Tento skript vyhledá a vypíše nalezené zacyklené aktivity.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Uložení aktivity do kalendáře

Číslo procesu: CRM001

Id. číslo skriptu: FCRM038

Soubor: Act_SaveToVCalendar.pas

Popis skriptu: Pomocí tohoto skriptu je možné z konkrétní aktivity (např. typu TSK Úkol) vytvořit událost kalendáře používaného poštovního klienta a tuto událost poté uložit. Využitím parametrů skriptu je možné ovlivnit, ze kterých polí aktivity se budou definovat jednotlivé aspekty vytvářené události.

Další funkcí skriptu je možnost odesílání Schůzky kontaktní osobě. Z aktivity se vytvoří Schůzka a ta je odeslána na emailovou adresu zodpovědné osoby. Pokud uživatel využívá Vestavěného klienta je odeslána přímo Schůzka. Pokud uživatel využívá poštovního klienta, např. Outlook, je odeslána Schůzka pouze v případě, že needituje email před odesláním (parametr EditMail nastaven na hodnotu Ne). V případě editace emailu před odesláním je pak kontaktní osobě odeslána emailová zpráva se Schůzkou, jako přílohou. Tato funkčnost je k dispozici nastavením parametru skriptu SendToMail na hodnotu Ano. Je možné také zvolit typ elektronické adresy kontaktní osoby, ze které se bude načítat emailová adresa.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

SendToMail - Ne

Ano - vytvoří se Schůzka, a odešle se na email zodpovědné osoby uvedené v aktivitě. Ne - z aktivity se vytváří pouze událost kalendáře.

EditMail - Ano

Ano - před odesláním je možné email editovat.

EmailSubject

Parametr pro předvyplnění předmětu emailu.

EmailText

Parametr pro předvyplnění textu emailu.

EmailType - EMAIL1

Parametr pro výběr typu elektronické adresy zodpovědné osoby.

LocationField

Pole aktivity pro definici místa konání.

DecriptionField - KomMem

Pole aktivity pro definici popisu.

CategoriesField

Pole aktivity pro definici kategorie.

PriorityField

Pole aktivity pro definici priority.

DateFromField - DateFrom

Pole aktivity pro definici data od.

DateToField - DateTo

Pole aktivity pro definici data do.

SubjectField - Zkratka

Pole aktivity pro definici předmětu.

Book Contents

Book Index

Konverze aktivit nad doklady

Číslo procesu: CRM010

Id. číslo skriptu: FCRM044

Soubor: ConvAct.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro konverzi aktivit nad doklady v IS K2. Aktivity připojené k dokladům na jejich 9. straně jsou pomocí této funkce databázově propojeny. Tyto aktivity se zobrazí na 1. straně v dokladech IS K2 na záložce Aktivity. V konvertovaných aktivitách se do pole Doklad doplní číslo dokladu, se kterým je tato aktivita svázána. Pomocí parametru je možné určit, zda po konverzi zůstanou aktivity připojeny na 9. straně dokladu, či nikoliv.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ClearActivity - Ano

Ano - aktivity jsou po konverzi smazány z 9. strany dokladu, Ne - aktivity zůstanou po konverzi připojeny na 9. straně dokladu.

Book Contents

Book Index

Vytvoření aktivity z dokladu

Číslo procesu: CIS002

Id. číslo skriptu: FCRM051

Soubor: Act_FromDoc.PAS

Popis skriptu: Pomocí tohoto skriptu je možné vytvořit aktivity k dokladům nákupu a prodeje.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Aktivity]

Parametry skriptu:

CampaignAbbr

Parametr pro nastavení zkratky kampaně aktivity.

Comment

Parametr pro doplnění komentáře aktivity.

Description

Parametr pro nastavení popisu aktivity.

OfferAbbr

Parametr pro nastavení zkratky příležitosti aktivity.

ActivityType

Přednastavení typu aktivity ve formuláři skriptu.

DateFrom

Přednastavení data od ve formuláři skriptu.

DateTo

Přednastavení data do ve formuláři skriptu.

DirectoryAbbr

Parametr pro zkratku aktivity, která je složkou.

TimeFrom

Přednastavení času od pro vytvářenou aktivitu.

TimeTo

Přednastavení času do pro vytvářenou aktivitu.

Pomocí této funkce může uživatel vytvořit aktivity k jakýmkoliv prvotním dokladům nákupu a prodeje a vzájemně tyto doklady s aktivitami provázat. Skript je možné spustit nad označenými záznamy, filtrem nebo kontejnerem. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, ve kterém je možné vyplnit některá pole, jejichž hodnoty se poté doplní do vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Specifikace, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář. Hodnoty v těchto polích se po spuštění funkce mohou předbízet. Toho uživatel docílí pomocí parametrů skriptu.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Parametry aktivit

Provázanost dokladů s vytvořenými aktivitami můžeme na konkrétních dokladech sledovat na jejich 1. straně na záložce Aktivity. U aktivit pak v poli Doklad.

Funkce umožňuje přesun nových aktivit do složek. Konkrétní složku je nutné vždy zvolit v poli Umístit do složky.