Book Contents

Book Index

Příležitosti

Z nabídky stromového menu Příležitosti můžeme např. otevřít knihu Příležitosti, spustit funkci Aktualizace příležitostí, vytvořit filtr Příležitostí nebo vytisknout sestavy Efektivnost příležitostí, Vyhodnocení příležitostí, popř. Deník příležitostí a Seznam příležitostí.

Book Contents

Book Index

Kniha Příležitosti

Kniha Příležitosti obsahuje všechny uživatelem připravené vzorové konfigurace možných Nabídek nebo Poptávek. V hlavičce Příležitosti je možné zadat konkrétního Partnera. Povinnost zadání partnera se řídí nastavením parametru Pole [Partner] je povinné v nastavení marketingu (menu Zobrazit - Možnosti). Parametrem Pole [Typ] je povinné lze nastavit také povinnost zadání pole Typ.

V případě že:

Partner je vyplněn:

Získáváme možnost přehledného uspořádání dat na "O" straně (pohled na všechny Příležitosti jako celku).

Partner není vyplněn:

Teprve aktivita propojí Příležitost s konkrétním partnerem.

 

Řešení spočívá v přehlednosti např. kolikrát byla daná nabídka použita, kterým firmám a osobám byla poslána, kteří obchodníci tento vzor nabídky využívají apod. Připravené vzory usnadňují a zrychlují práci obchodníků, jelikož se dají snadno modifikovat podle požadavků zákazníka.

Nabídku svážeme:

 

  1. s jednou aktivitou - vyplněním pole Nabídka na 1. straně aktivity,
  2. s více aktivitami - pomocí funkce Hromadné akce:

 

  • vyfiltrujeme aktivity, které chceme propojit s nabídkou,
  • v menu modulu klikneme na Formulář a otevřeme Hromadné akce; zvolíme Změna záznamu,
  • v otevřeném formuláři Hromadná změna aktivit zatrhneme pole Nabídka a rozbalíme nabídku tohoto pole; z otevřené knihy Nabídky vybereme tu nabídku, se kterou chceme aktivity svázat.

Obr.: Kniha Příležitosti

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na této straně jsou identifikační údaje příležitosti a další informace převážně časového charakteru - období, ve kterém příležitost platí, kdy byl záznam vytvořen a kým, informace o poslední změně záznamu a předpokládaný průběh aktivity (procento pravděpodobnosti, začátek realizace, předpokládaný objem v peněžních jednotkách apod.).

Obr.: Příležitosti - 1. strana

Popis polí:

Typ

Výběr z možností - Nabídka, Poptávka, Nezařazené.

Zkratka

Zkratka příležitosti. Slouží k okamžité identifikaci, o co se jedná.

Popis

Konkrétnější popis dané příležitosti.

Číslo

Pořadové číslo zobrazované příležitosti automaticky přiřazené programem.

Datum od

Např. datum, od kterého daná příležitost platí.

Datum do

Např. datum, do kterého „běží“ daná akce (příležitost).

Stav

Stav příležitosti. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku. Význam pole je především pro navázání dokladů na procesy WorkFlow.

Předpoklad realizace:

 

 

Pravděpodobnost

Odhadovaná pravděpodobnost (uváděna v procentech). Tato pravděpodobnost může vyjadřovat např.:

  • pravděpodobnost realizace obchodu,
  • na kolik procent oslovený zákazník akceptuje příležitost,
  • kolik oslovených zákazníků na tuto příležitost reaguje (v %) apod.

Pozn.: V případě svázání příležitosti s aktivitou je možné převést data z Předpokladu realizace na kartě Příležitosti do polí Realizace v nově vytvořené aktivitě. (Převod se provádí pomocí registrované funkce, která je vytvořena na základě požadavku uživatele.)

 

Datum

Předpokládané datum realizace aktivity.

 

Objem

Předpokládaný objem (peněžní vyjádření) aktivity.

Vytvořil

Datum a jméno uživatele, který příležitost vytvořil.

Změnil

Datum a jméno uživatele, který příležitost změnil.

Zodp. osoba

Osoba „naší“ firmy, která je za danou příležitost zodpovědná.

Původ

Uživatelský číselník původu příležitosti.

Vítěz

Pole pro výběr vítěze příležitosti. Jedná se o povinný údaj. Pole je odkazem do číselníku konkurentů.

Dodavatel

Pole pro výběr partnera, se kterým bylo v rámci příležitosti komunikováno.

Kompetence

Uživatelský číselník kompetence příležitosti.

Naléhavost

Uživatelský číselník naléhavosti příležitosti.

Kvalita

Pole zobrazuje hodnotu kvality kontaktu (součin váhy kompetence a naléhavosti).

Důvod

Pole pro výběr důvodu výhry případně prohry realizované příležitosti. Jedná se o odkaz do číselníku důvodů. Lze vybrat libovolný počet důvodů. Jednotlivé důvody musí uživatel do číselníku zavést.

Středisko

Pole pro zadání střediska firmy. Upřesňující údaj.

Kód zakázky

Kód zakázky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Kód 1, Kód 2, Referent

Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do personalistiky. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Pozn.: Všechna pole Předpokladu realizace spolu s polem Datum do mají orientační charakter a jejich význam závisí na vnitřní metodice každého uživatele. Jejich využití a další vazba do jiných „míst“ v programu se provádí pomocí speciálního skriptu (programu) nebo registrovaných funkcí, které jsou vytvořeny každému uživateli IS K2 „na míru“ a jsou tudíž jako celý modul Marketing modifikovatelné.

Popis ikon:

pic_597i

Klesající trend pravděpodobnosti.

pic_598i

Stoupající trend pravděpodobnosti.

pic_599i

Klesající trend objemu.

pic_600i

Stoupající trend objemu.

Na této straně je, stejně jako v jiných modulech IS K2, možné pracovat s poznámkami. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Seznam aktivit (2. strana)

Tato 2. strana Příležitosti slouží k prohlížení všech aktivit, které mají na své 1. straně vloženou danou příležitost. Další aktivity se pro tuto Příležitost zakládají klávesami Shift+F6, případně je odvozujeme od již existující aktivity klávesami Ctrl+F6 jako podřízené. Princip zobrazování a třídění (vyhodnocování) aktivit je na této straně stejný jako na kartě Partnera.

Obr.: Příležitosti - 2. strana - Setřídění podle stromu aktivit

Při vytvoření aktivity klávesami Shift+F6 se do nově vytvořené aktivity předvyplní údaje:

Book Contents

Book Index

Nabídky (3. strana) - PŘÍLEŽITOSTI

Tato strana zobrazuje položky nabídky a položky poptávky dokladu Nabídka, se kterou je příležitost svázaná.

pic_3141

Obr.: Příležitost - 3. strana

Novou nabídku k příležitosti lze vytvořit ve změně i v prohlížení klávesou Ins. Připojit stávající nabídku lze klávesovou zkratkou Shift + Ins.

Book Contents

Book Index

Poptávky (4. strana) - PŘÍLEŽITOSTI

Tato strana zobrazuje položky nabídky a položky poptávky dokladu Poptávka, se kterou je příležitost svázaná.

pic_3142

Obr.: Příležitost - 4. strana

Novou poptávku k příležitosti lze vytvořit ve změně i v prohlížení klávesou Ins. Připojit stávající poptávku lze klávesovou zkratkou Shift + Ins.

Book Contents

Book Index

Kalendář (7. strana)

Tato strana je shodná se 7. stranou karty Partnera. Popis je uveden v kapitole Partneři - Karta Partnera - Kalendář (7. strana).

Book Contents

Book Index

Komentář a Dokumenty (8. a 9. strana)

Dokumenty k příležitostem můžeme vkládat opět na 9. straně. (Způsob vkládání je popsán v kapitole Partneři.)

Book Contents

Book Index

Práce s příležitostmi

Příležitostí rozumíme tržní příležitost naší firmy. Jedná se o jakoukoliv nabídku popř. poptávku. Jejich seznam je veden v knize Příležitosti. Stav a vývoj příležitostí se eviduje pomocí aktivit, které jsou k nim připojeny, a jejichž seznam je uveden na 2. straně této karty.

Příležitost uživatel zakládá zpravidla při kontaktu se zákazníkem, kde je již blíže specifikován předmět obchodu. Průběh konkrétní Příležitosti se pomocí aktivit zachycuje již od samého počátku. Již odeslaná nabídka zákazníkům se zadává pomocí aktivity s typem OFO – odeslaná nabídka. Veškeré úkoly obchodníků v rámci příležitosti lze zadávat pomocí aktivity typu TSK - úkol s popisem úkolu. Zodpovědnou osobou bude vždy obchodník (realizátor).

Vždy, když obchodník zjistí, že ke konkrétnímu partnerovi existuje příležitost cokoliv prodat, založí hlavičku příležitosti s první aktivitou a současně také další aktivitu typu TSK – úkol, ve které je specifikováno, co je dalším krokem k získání tohoto obchodu. Aby obchodník nepropásl žádnou příležitost, může si poté vytvořit výběr všech nepotvrzených příležitostí, kde je úkol (aktivita typu TSK), jejíž datum je menší než dnešní aktuální datum. Zodpovědná osoba v aktivitě je řešitelem úkolu.

Informace o možných obchodních příležitostech je možné předávat tak, že je vytvořena globální složka Zájem. Ta slouží pro aktivity, které může vytvořit kdokoliv, a které definují oblast zájmů konkrétního Partnera. Princip spočívá v tom, že tato složka má být u všech partnerů prázdná, což znamená, že všechny projevy zájmu byly prověřeny. Pokud je u partnera aktivita ve složce Zájem, přesune se do jiné složky a vzniká příležitost s touto první aktivitou. Lze pak vytvářet výběry těchto příležitostí s novým zájmem.

Jednotlivé schůzky s partnery v rámci příležitostí jsou vedeny pomocí aktivit typu APP – schůzka. Zde může být průběh schůzky popsán. Při řešení úkolů v rámci příležitosti se obchodník setkává s konkurencí. Její evidence se v příležitostech provede zavedením aktivity s typem KCE – konkurence. Vždy, když obchodník narazí na zmínku o působení konkurenta v rámci obchodního případu, vloží do příležitosti aktivitu typu KCE – konkurence s datem, které odpovídá dni zjištění konkurence a zkratka aktivity odpovídá názvu konkurence. Pro tyto účely je doporučen skript Konkurence (NabKonkurent.pas), který umožní vkládat více konkurentů najednou. Funkce vytvoří aktivity se stejným textovým popisem, ale různými zkratkami.

Výsledek obchodního případu je definován aktivitami, jako jsou např. AGR – smlouva. Uživatel má samozřejmě možnost definovat typ aktivity pro označení důvodu úspěchu, popř. neúspěchu. Pokud chce uživatel evidovat, proč příležitost dopadla právě takto, vloží do příležitosti aktivitu tohoto typu. Důvodů může být pod jednou příležitostí více. K tomuto účelu lze použít skript Ukončení příležitosti (NabUkonc.pas). Tento skript uzavře konkrétní příležitost a potvrdí ji a zároveň zde vloží aktivity s jedním nebo více důvody ukončení obchodního případu.

Vyhodnocovat, popř. zjišťovat, výhled budoucích obchodů je možné pomocí sestav vytvořených pro knihu Příležitosti.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad Příležitostmi

Book Contents

Book Index

Deník příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM043

Soubor: DIARYOPPORTUNITIES.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje informace o konkrétní příležitosti a o předpokladu její realizace. Dále je zde zobrazen seznam aktivit příležitosti ve zvoleném setřídění. Jedná se tedy o zobrazení celé historie obchodního případu včetně grafu vývoje pravděpodobného a skutečného objemu.

Po spuštění sestavy je nutné zvolit setřídění aktivit konkrétní příležitosti dle Data, Typu, Kontaktní osoby nebo Zodpovědné osoby. Dále pak musí uživatel nastavit období zobrazovaných příležitostí, tzn. Datum OD a Datum DO.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

ShowCommentaries - Ne

Ano - zobrazí se komentáře u jednotlivých aktivit v sestavě.

DiaryOpportunities

Book Contents

Book Index

Seznam příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM044

Soubor: OPPORTUNITIESLIST.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam příležitostí dle zvoleného seskupení. Pomocí parametru je možné u jednotlivých příležitostí zobrazit také jejich aktivity. Sestava poskytuje základní informace o Pravděpodobnosti a Datu realizace, o Objemu, Akvizici popř. Zodpovědné osobě příležitosti.

Do sestavy jsou zapracovány odkazy, pomocí kterých je možné zobrazit konkrétní příležitost, případně poslední aktivitu příležitosti.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

DateBy - 1

Nastavení pro datum realizace. Při třídění dle Data realizace parametr určí, jestli řadit podle konkrétního: Dne realizace - 0, Měsíce - 1, Kvartálu - 2 nebo Roku - 3.

GroupPropabilities

Parametr pro určení skupin pravděpodobnosti oddělených středníkem.

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivit.

ShowActivity - Ne

Ano - u jednotlivých příležitostí se v sestavě zobrazí také aktivity.

SortBy - 0

Nastavení setřídění příležitostí dle 1 - Data realizace, 2 - Objemu, 3 - Pravděpodobnosti, 4 - Zodpovědné osoby, 5 - Pravděpodobného objemu.

SortDescending - Ano

Ano - skupiny dle hodnot pravděpodobnosti jsou řazeny sestupně. Ne - vzestupné řazení skupin pravděpodobnosti.

Po spuštění sestavy se zobrazí uživatelský formulář, ve kterém je možné nastavit jednotlivé možnosti setřídění a zobrazení sestavy.

pic_1208

Obr.: Formulář Setřiď

V horní části formuláře v poli Skupiny je možné zadat hodnoty pravděpodobnosti, podle kterých se budou informace v sestavě seskupovat. Tyto hodnoty je nutné oddělit středníkem. Dále je zde možné určit další setřídění příležitostí v rámci skupin hodnot pravděpodobnosti, a to podle Akvizice, Partnera, Zodpovědné osoby nebo Data realizace. Vybranou možnost je nutné označit ve formuláři hvězdičkou. Pro Datum realizace zde může uživatel určit, jestli příležitosti řadit ke konkrétnímu Dni realizace, Měsíci, Kvartálu, popř. Roce.

Ve stejném formuláři je možné nastavení dalšího setřídění příležitostí v sestavě, a to podle Data realizace, Objemu, Pravděpodobnosti, Zodpovědné osoby a Pravděpodobného objemu. V poli Zobrazit aktivitu uživatel určuje, zda u příležitostí v sestavě zobrazit aktivity či nikoliv a v poli Počet aktivit je možné zadat množství aktivit, které budou zobrazeny.

Tlačítko Ulož jako parametry sestavy umožňuje uživateli uložit zadané nastavení na formuláři pro další použití.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Statistická úspěšnost

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM053

Soubor: STATISTICALSUCCESS.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje vyhodnocení efektivity realizovaných příležitostí. Jedná se o seznam příležitostí setříděných podle zvolených kritérií. V sestavě jsou základní informace z jednotlivých příležitostí, jako je Popis, Partner, Pravděpodobnost, Datum realizace, Objem, Pravděpodobný objem, Akvizice. V sestavě je ve sloupci Termín/úkoly prostor pro libovolné poznámky. Sestava může také zobrazovat aktivity jednotlivých příležitostí.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Datum, do kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

DistinguishAbbreviation1 - Ne

Parametr určuje, zda rozlišovat zkratku u seskupení dle "Typu aktivity 1".

DistinguishAbbreviation2 - Ne

Parametr určuje, zda rozlišovat zkratku u seskupení dle "Typu aktivity 2".

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivit v sestavě.

ShowActivity - Ne

Ano - zobrazí se aktivity u jednotlivých příležitostí.

ShowDetailsOther - Ne

Ano - zobrazí se detail skupiny "Ostatní", tzn., zobrazí se příležitosti této skupiny.

SortBy - 0

Parametr pro určení způsobu setřídění položek. Možnosti: 1 - Datum realizace, 2 - Objem, 3 - Pravděpodobnost, 4 - Akvizice, 5 - Zodpovědná osoba, 6 - Partner.

TypeOfActivity1

Parametr pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti v sestavě seskupovat.

TypeOfActivity2

Parametr pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti třídit v rámci skupiny "Typ aktivity 1".

Po spuštění sestavy se zobrazí formulář, ve kterém je možné nastavit setřídění sestavy, popř. některé další parametry.

pic_1213

Obr.: Formulář Statistická úspěšnost

Popis polí

Od data

Pole pro zadání data, od kterého se budou příležitosti v sestavě zobrazovat.

Do data

Datum, do kterého zobrazovat příležitosti.

Seskupení

Pole pro výběr struktury seskupení příležitostí v sestavě. Uživatel zde má na výběr Typ aktivity 1, Typ aktivity 2, Zodpovědná osoba a Partner. Zvolené skupiny je nutné označit hvězdičkou. Pokud uživatel zvolí setřídění dle Typu aktivity 1, popř. Typu aktivity 2 musí tyto typy aktivit ve formuláři správně nadefinovat.

Typ aktivity 1

Pole pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti v sestavě seskupovat.

Typ aktivity 2

Pole pro určení typů aktivit, podle kterých se budou příležitosti třídit v rámci skupiny Typ aktivity 1.

Přidat

Tlačítko zobrazí číselník typů aktivit, ze kterého je možné vybírat aktivity pro seskupení sestavy dle Typu aktivity 1 a Typu aktivity 2. Jednotlivé typy aktivit jsou odděleny středníkem.

Rozlišovat zkratku

Zatrhnutím tohoto pole se příležitosti seskupí dále dle zkratky aktivity. Tzn., např. příležitosti se stejným typem aktivity AGR budou seskupeny dále podle zkratky. Nebudou tedy všechny v jedné skupině.

Setřídění

Nastavení setřídění položek (příležitostí) v rámci jednotlivých skupin. Je zde možné zvolit setřídění podle Data realizace, Objemu, Pravděpodobnosti, Akvizice, Zodpovědné osoby, Partnera.

Zobrazit aktivitu

Zatrhnutím tohoto pole určuje uživatel, zda zobrazí aktivity u příležitostí či nikoliv.

Počet aktivit

Pole pro zadání počtu zobrazených aktivit u příležitosti.

Uložit jako parametry sestavy

Stisknutím tohoto tlačítka dojde k uložení parametrů sestavy. Parametry se nastaví dle hodnot vyplněných ve formuláři.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM054

Soubor: EVALUATIONOFOPPORTUNITIES.AM

Popis sestavy: Sestava je vyhodnocením příležitostí. Příležitosti jsou zde zobrazeny ve skupinách dle kritérií, které lze nastavit ve vstupním formuláři sestavy. Dále je možné v sestavě zobrazit k jednotlivým příležitostem také jejich aktivity. První a poslední aktivita je zobrazena vždy.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

ClosedTypes - CLS

Typ aktivity pro uzavřené příležitosti.

DateFrom - 0.0.0000

Datum, od kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Datum, do kterého se v sestavě zobrazují příležitosti.

GroupBy - 0

Parametr pro nastavení seskupení sestavy. 0 - Zodpovědná osoba - Skupina; 1. Skupina - Zodpovědná osoba; 3 - Skupina.

MinExecutionDate - 0.0.0000

Minimální datum realizace.

MinProbability - 0

Minimální pravděpodobnost.

MinVolume - 0

Minimální objem.

SoldTypes - AGR

Typ aktivity pro "prodané" příležitosti.

ShowActivity - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí aktivity u jednotlivých příležitostí.

ShowActivityNumber - 5

Počet zobrazených aktivit.

SortBy - 0

Setřídění příležitostí v rámci skupin. 1 - podle data realizace; 2 - podle Objemu; 3 - podle Pravděpodobnosti; 4 - dle Zodpovědné osoby; 5 - podle Pravděpodobného objemu.

ViewComment - Ne

Ano - zobrazí se komentář.

Po spuštění sestavy se zobrazí jednoduchý formulář pro nastavení setřídění a zobrazení sestavy.

pic_1209

Obr.: Formulář Vyhodnocení příležitostí

Popis polí:

Od data

Pole pro zadání data, od kterého se budou příležitosti v sestavě zobrazovat.

Do data

Datum, do kterého zobrazovat příležitosti.

Seskupit dle

Pole pro výběr možností seskupení příležitostí v sestavě. Uživatel vybírá ze tří možností seskupení: Zodpovědná osoba - Skupina, Skupina - Zodpovědná osoba, Skupina.

Seznam typů aktivit

Jedná se o pole pro zadání typů aktivit pro Uzavřené a Prodané příležitosti.

Minimální hodnoty pro

Zde je možné zadat minimální hodnoty některých aspektů příležitostí. Příležitosti s nižší hodnotou, než je zde uvedena, nebudou v sestavě zobrazeny. Je možné zadat minimální Objem, Pravděpodobnost a Datum realizace.

Setřídit dle

Možnost nastavení setřídění příležitostí. Ty lze setřídit podle Data realizace, Objemu, Pravděpodobnosti, Zodpovědné osoby a Pravděpodobného objemu.

Zobrazit aktivity

Po zatrhnutí se zobrazí aktivity u jednotlivých příležitostí.

Počet zobrazených aktivit

Po zatrhnutí pole Zobrazit aktivity zde můžeme zadat maximální počet zobrazených aktivit u jednotlivých příležitostí.

Uložit jako parametry sestavy

Pomocí tohoto tlačítka je možné uložit parametry nastavené v tomto formuláři jako parametry sestavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Porovnání historie příležitostí

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. sestavy: SCRM066

Soubor: OpportunitiesCompare.AM

Popis sestavy: Pomocí této sestavy je možné porovnávat příležitosti v čase s využitím grafu. Křivka příležitosti se zde skládá z jednotlivých aktivit a tyto aktivity je možné v sestavě také zobrazit využitím detailu příležitostí.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

OpportunitiesCompare

Book Contents

Book Index

Skripty, funkce

Book Contents

Book Index

Ukončení příležitosti

Tato funkce umožní uživateli ukončit probíhající příležitost tím, že vytvoří a zařadí do příležitosti aktivity zvoleného typu. Po zmáčknutí klávesy Alt+F3 se zobrazí uživatelský formulář, ve kterém je možné vyplnit jednotlivá pole, která se doplní do vytvořených aktivit.

pic_3075

Obr.: Formulář Ukončení příležitosti

Popis polí:

Způsob ukončení

Volba způsobu ukončení příležitosti. Výběr z možností - Výhra, Prohra. Každá z obou možností má adekvátní bitmapu ve sloupci U na 0.straně.

Pokud uživatel vybere možnost výhra, pak se do pole Dodavatel nastaví vlastní firma. Pokud vybere možnost prohra, pole Dodavatel se vynuluje.

Příležitost

Aktuální příležitost, která se ukončuje a na které je funkce spuštěna.

Datum

Aktuální datum a čas.

Vítěz

Pole pro výběr vítěze příležitosti. Jedná se o povinný údaj. Pole je odkazem do číselníku konkurentů.

Dodavatel

Pole pro výběr partnera, který soutěž vyhrál. Jedná se o povinný údaj.

Důvody

Pole pro výběr důvodu výhry případně prohry realizované příležitosti. Jedná se o odkaz do číselníku důvodů. Lze vybrat libovolný počet důvodů. Jednotlivé důvody musí uživatel do číselníku zavést. Jedná se o povinný údaj.

Popis

Popis "Ukončení příležitosti" nebo libovolný popis aktivity.

Kontaktní osoba

Pole pro výběr kontaktní osoby, se kterou bylo jednáno.

Partner

Pole pro výběr partnera, se kterým bylo v rámci příležitosti komunikováno. Hodnota se do tohoto pole předbízí z aktuální příležitosti a nelze jej na formuláři změnit.

Kampaň

V případě, že se aktivita vztahuje k nějaké kampani, dosadíme do tohoto pole příslušnou kampaň.

Zodpovědná osoba

Údaj se dosazuje z nastavení v parametrech uživatele. Jedná se o zodpovědnou osobu firmy.

Stav

Aktuální stav příležitosti. Pole se předvyplňuje dle výběru hodnoty v poli Způsob ukončení. Hodnotu, která se zde bude předvyplňovat, může uživatel zadat v nastavení příležitosti - nabídka Zobrazit / Možnosti, v polích Implicitní stav pro Výhru, Implicitní stav pro Prohru. Pokud v možnostech příležitostí není implicitní stav zadán, pak uživatel může hodnotu pole Stav ve formuláři vybrat nebo existující změnit a ten bude dosazen při ukončení příležitosti.

Datum

Předpokládané datum realizace. (Zobrazeno pouze pro Způsob ukončení "Výhra".)

Objem

Předpokládaný objem (peněžní vyjádření) aktivity. (Zobrazeno pouze pro Způsob ukončení "Výhra".)

Komentář

Pole pro případný komentář k aktivitě.

Uživatel tuto funkci spouští vždy nad konkrétní příležitostí, kterou chce ukončit. Do formuláře se z této příležitosti některé údaje automaticky doplní. Uživatel musí v poli Vítěz vybrat firmu, která v této příležitosti obstála. Výběr se provádí z číselníků konkurentů, ve kterém je zavedena také firma uživatele. Dále je v tomto formuláři nutné vybrat důvod popř. důvody výhry či prohry této příležitosti. Dále zde uživatel vyplní některé další údaje, které se vyplní do vzniklých aktivit a ve spodní části formuláře Ukončení příležitosti může uživatel využít místo pro komentář k aktivitě.

Vlastní ukončení příležitosti probíhá tak, že funkce vytvoří k příležitosti příslušné aktivity a poté tuto příležitost automaticky potvrdí (1. potvrzení). Je vytvořena vždy jedna aktivita typu AGR - Smlouva nebo CLS - Uzavřeno v závislosti na tom, zda je vítězem firma uživatele nebo konkurenční firma.

Book Contents

Book Index

Aktualizace příležitostí

Číslo procesu: CRM 010

Id. číslo skriptu: FCRM003

Soubor: OFF_AKT.PAS

Popis skriptu: Tento skript aktualizuje v Příležitostech údaje týkající se Předpokladu realizace dle sledovacích aktivit z 2. strany Příležitosti. Jedná se o Pravděpodobnost, Datum, Objem a Akvizici. Údaje jsou aktualizovány dle poslední sledovací aktivity. Pokud je více sledovacích aktivit stejného data, dosazují se údaje z aktivity s největší pravděpodobností realizace. Funkce také aktualizuje pole Datum od a Datum do v Příležitosti. To probíhá podle hodnot v nejstarší a nejaktuálnější příležitosti. Funkce po provedení vypíše ty doklady, u kterých došlo ke změně.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Příležitosti]

Parametry skriptu:

Confirmed - Ne

Skript aktualizuje pouze potvrzené příležitosti při nastavení parametru na Ano; pokud je nastavení provedeno na hodnotu Ne, aktualizují se pouze nepotvrzené příležitosti.

ShowLog - Ano

Parametr určuje, zda má skript vypsat aktualizované příležitosti. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, tento seznam se zobrazí.

Book Contents

Book Index

Konkurence

Číslo procesu: CRM003

Id. číslo skriptu: FCRM032

Soubor: NabKonkurent.pas

Popis skriptu: Funkce pro vytváření aktivit, které definují konkurenci.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

TypAktivity - CMP

Typ aktivity konkurence.

Tato funkce uživateli slouží pro určení konkurence u jednotlivých příležitostí. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, ve kterém uživatel vyplní jednotlivá pole, která se potom doplní do vytvořených aktivit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Konkurence

Popis polí:

Datum

Aktuální datum a čas.

Typ

Typ vytvářené aktivity.

Popis

Libovolný popis aktivity.

Kontaktní osoba

Pole pro výběr kontaktní osoby konkurence.

Partner

Pole pro výběr partnera, se kterým bylo v rámci příležitosti komunikováno. Hodnota se do tohoto pole předbízí z aktuální příležitosti.

Kampaň

V případě, že se aktivita vztahuje k nějaké kampani, dosadíme do tohoto pole příslušnou kampaň.

Příležitost

Aktuální příležitost, na které je skript spuštěn.

Zodpovědná osoba

Údaj se dosazuje z nastavení v parametrech uživatele. Jedná se o zodpovědnou osobu firmy.

Konkurence

Toto pole slouží pro výběr konkurenční firmy. Jedná se o odkaz do číselníku konkurentů, do kterého je nutné záznam zavést.

Pravděpodobnost

Odhadovaná pravděpodobnost (uváděna v procentech).

Datum

Předpokládané datum realizace.

Objem

Předpokládaný objem (peněžní vyjádření) aktivity.

Akvizice

Fáze (stav) rozjednaného obchodu.

Tento skript se spouští nad konkrétní příležitostí, ke které chce uživatel zařadit aktivitu s konkurenční firmou. Do formuláře, který se po spuštění skriptu zobrazí, se některé hodnoty do polí doplní automaticky z příležitosti. Uživatel zde může zadat např. datum aktivity nebo libovolný text pro popis aktivity. Dále je na tomto formuláři přístupné pole pro zadání Kontaktní osoby a Kampaně. Konkurenční firmu uživatel v tomto formuláři vybírá v pravé části v poli Konkurence. Toto pole je odkazem do číselníku konkurentů. Příslušná konkurenční firma musí být v číselníku zařazena. Ve spodní části formuláře Konkurence je místo pro libovolný komentář vzniklé aktivity popř. aktivit.

Vytvoření konkurence u vybrané příležitosti probíhá tak, že se vytvoří aktivity typu CMP - Konkurence. Je vždy vytvořen takový počet aktivit, kolik bylo vybráno konkurenčních firem do pole Konkurence. Tyto aktivity se vytvoří a vloží na vybranou příležitost po stisknutí tlačítka OK. Typ vzniklé aktivity může uživatel ovlivnit parametrem skriptu. Je tedy možné použít jakýkoliv jiný typ aktivity pro konkurenci.