Book Contents

Book Index

Mzdové periody

Mzdové periody slouží k vymezení období zpracování mezd, které se provádí vždy k poslednímu dni zadané periody.

pic_1973

Obr.: Mzdové periody - kniha

Bitmapy vztahující se k jednotlivých periodám říkají, v jakém stavu vzhledem k uzavření se mzdová perioda nachází.

Book Contents

Book Index

Periody zpracování mezd - 1. strana

Každý záznam obsahuje datum počátku a konce periody, název, a dále informace o stavu zpracování mezd v této periodě ve formě bitmapek. Jednotlivé záznamy na sebe musí navazovat, není možné, aby mezi datem konce jedné periody a počátkem druhé bylo přerušení. Proto při ručním zadávání se datum počátku periody předvyplní programem.

Popis polí:

Číslo

Pořadové číslo periody.

Datum začátku

Datum počátku periody zpracování mezd.

Datum konce

Datum konce periody zpracování mezd.

Název

Název periody - např. název měsíce zpracování mezd.

Typ intervalu

Informace o typu intervalu.

Jazykový název

Tlačítkem jazykový název je možné vytvořit překlad periody zpracování mezd pro jiný jazyk, než je implicitně nastaven. Tento text se poté bude zobrazovat například na sestavě, přepneme-li vybraný jazyk v parametrech sestavy.

pic_1974

Obr.: Periody zpracování mezd - 1. strana

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Mzdové periody

Mzdové periody za zvolené období lze vytvořit také hromadnou akcí pomocí funkce Vytvoření period tlačítkem CTRL+F6. Zobrazí se zadávací formulář, který umožňuje nejen přidávat nové periody, ale i měnit stávající. Podmínkou však je, aby období změny nezasahovalo do period, ve kterých byly již mzdy zpracované, ani do aktuální periody zpracování mezd.

pic_1975

Obr.: Periody zpracování mezd - 1. strana

Popis polí:

Poslední potvrzená perioda

Období, do kterého není možné zasáhnout.

Poslední existující perioda

Po tomto datu se budou vytvářet nové periody.

Název periody

 

Do tohoto pole je možné kromě textu použít proměnné, které budou dosazovat názvy nebo čísla měsíců a roků podle vzniklé periody:

@MM@/@YYYY@

měsíc/rok (číselně)

@MMMM@/@YYYY@

měsíc/rok (název)

Vytvářet od data

Počátek období.

Vytvářet do data

Konec období.

Posun počátku vytváření

Zobrazí se posunutí data v případě, že přímo nenavazuje na poslední předchozí periodu.

Datum konce poslední periody

Zobrazí se posunutí data v případě, že datum v poli Vytvářet do data nesouhlasí s nastaveným intervalem vytváření period.

Délka periody

Popis, složený z polí Interval a Počet intervalů v periodě.

Interval

Volba délky.

Počet intervalů v periodě

Číslo.

Posun data počátku vytváření podle kalendářního počátku intervalu

Posun data dopředu nebo dozadu v případě, že počátek přímo nenavazuje na poslední předchozí periodu.