Book Contents

Book Index

Mzdové kalendáře

Kniha je určena pro plánování pracovní doby. Jednotlivé záznamy představují mzdové kalendáře s naplánovaným rozvržením směn a jsou společné pro skupiny zaměstnanců se stejným rozvrhem pracovní doby. Každý záznam je možné potvrdit, změnit datum potvrzení a odpotvrdit, také stornovat a odstornovat.

V horní liště je uvedena informace o poslední uzavřené periodě zpracování mezd.

pic_2000

Obr.: Mzdový kalendář - kniha

Book Contents

Book Index

Mzdové kalendáře - kalendář

Na první straně Mzdového kalendáře se zobrazují záznamy v jednotlivých dnech vybraného měsíce. Implicitně je nastaven měsíc podle aktuálního data, přepínáním je možné vybírat jiná období. V horní liště je opět uvedena informace o poslední uzavřené periodě zpracování mezd.

Vkládání záznamů do jednotlivých dnů je možné buď ručně, nebo prostřednictvím definičních položek na 3. straně kalendáře. Zobrazení a možnosti práce na této straně jsou standardizované v rámci IS K2. Není možné měnit ani vkládat nové záznamy do již zpracovaného období.

pic_2001

Obr.: Mzdový kalendář 1. strana - zobrazení kalendáře

Popis polí:

Typ

Rozdělení kalendářů do zvolených typů.

Zkratka

Unikátní název kalendáře.

Číslo

Číslo vytvořené programem.

Popis

Upřesnění názvu.

Nastavené datum

Datum počátku aktuální periody zpracování mezd.

Platnost od

Vazba na mzdové periody - datum počátku první neuzavřené periody. V případě zatrhnutí parametru mezd - Parametry pracovního poměru - Editace uzavřených period, se předvyplní datum počátku první periody. Toto zatržení umožňuje vytvářet směny i do již uzavřených period.

Platnost do

Imlicitně nulové datum = neomezená platnost kalendáře. Pokud je platnost do vyplněna, tak se hodnota kontroluje na existenci dané mzdové periody.

Poslední směna

Datum poslední naplánované směny.

Pod těmito základními informacemi o mzdovém kalendáři je řada ikonek, kterými lze ovládat zobrazení údajů v kalendáři nebo v režimu Změna pracovat se záznamy kalendáře.

Popis tlačítek:

Pic_1031i

Vytvoření nové položky kalendáře. V režimu Změna volíme, zda chceme vytvořit Položky mezd - kalendář - časové úseky nebo Položky mezd - kalendář - dny.

pic_327i

Otevření označené položky kalendáře a možnost editace.

Smazání položky kalendáře.

PIC_1091i

Nefunkční ikona.

pic_032i.png

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na den. Lze nahradit klávesami Ctrl+D.

pic_022i.png

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na týden. Lze nahradit klávesami Ctrl+T.

Pic_1023i

Přepnutí rozsahu zobrazení kalendáře na měsíc. Lze nahradit klávesami Ctrl+M.

Pic_1024i

Zobrazení nebo skrytí sobot a nedělí. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+W.

Pic_1025i

Zmenšení položek sobot a neděl na poloviční velikost.

Přenačtení obsahu kalendáře.

Vyhledání záznamu podle textu. Lze nahradit klávesami Ctrl+F.

Vyhledání dalšího výskytu.

Pic_1026i

Uspořádání položek kalendáře podle času bez překrytí. Lze nahradit klávesami Ctrl+U.

Pic_1027i

Nastavení kalendáře.

Pic_1028i

Přepnutí kalendáře na celou obrazovku. Lze nahradit klávesou F11.

Pic_1029i

Zobrazení nebo skrytí panelu v levé části strany. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+P.

Pic_1030i

Zobrazení nebo skrytí panelu s podrobným náhledem. Lze nahradit klávesami Shift+Ctrl+B.

pic_293ipic_292i

Posun na další / předchozí měsíc.

V levé části strany je sloupec se zobrazením položek kalendáře a s dalšími ovládacími prvky.

pic_1993

Obr.: Vypínací panel na levé části 1. strany ve Mzdovém kalendáři

Popis panelu v levé části:

pic_306i

Vypnutí panelu. Ovládá se také ikonou Pic_1029i.

pic_1994

Možnost přepnutí do jiného měsíce, než je aktuální, možnost volby jiného roku, než aktuálního. Kliknutím na položku měsíce program nabídne výběr měsíců, kliknutím na pole roku si uživatel vybírá požadovaný rok.

pic_1995

Zobrazení dnů ve zvoleném měsíci. Kliknutím na vybraný den program aktivuje položku dne na pravé straně v kalendáři.

pic_1996

Seznam časových úseků a svátků v zobrazeném měsíci.

Ve spodní části jsou 3 záložky, jejichž výběrem ovlivníme počet zobrazených položek:

  • důležité,
  • vše - všechny položky měsíce,
  • den - položky označeného dne.

pic_1997

Obr.: Variabilní panel v pravé části 1. strany ve Mzdovém kalendáři

Změny zobrazení panelů v levé i pravé části je možné provádět kdykoliv pomocí horních tlačítek nebo výběrem z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na plochu kalendáře.

V režimu Změna je možné vkládat nové záznamy přes pravé tlačítko myši výběrem "Nový", přes tlačítko Pic_1031i nebo klávesou Insert. Pro jednotlivé směny vybíráme položku Mzdový interval.

pic_1998

Obr.: Nová Položka kalendáře

Popis polí položky časového úseku dne:

Zdroj

Položka vznikla buď ručním zadáním, nebo vytvořením programem.

Kalendář

Název kalendáře, ke kterému položka patří.

Typ

Typ kalendáře.

Číslo

Programem vytvořené interní číslo časového úseku.

Datum

Datum dne, do kterého je vytvořena položka.

Den týdne

Název dne v týdnu.

Popis

Povinné pole, které vyplňuje uživatel.

Typ časového úseku

Předvyplněný údaj.

Trvání

Doba trvání mzdového intervalu. Předvyplněný údaj.

Stiskem tlačítka Více se formulář rozšíří o další podrobnější údaje, které může uživatel vyplnit. Jedná se o nepovinné pole.

pic_2529

Obr.: Nová Položka kalendáře - rozšířené zobrazení

Datum od, Datum do, Čas od, Čas do

Počátek a konec mzdového intervalu.

Zasahuje do

Doba trvání intervalu.

Přestávka

Délka trvání přestávky. Předvyplněný údaj.

Typ směny

Typ směny dle nabídky z číselníku (ranní, odpolední, noční).

Book Contents

Book Index

Mzdové kalendáře - nastavení

Tato strana slouží k vyplnění hlavičkových údajů kalendáře.

pic_2005

Obr.: Mzdový kalendář - nastavení základních údajů

Popis polí:

Typ, Zkratka, Číslo, Popis, Nastavené datum, Platnost od, Platnost do, Poslední směna

Opakující se základní informace o mzdovém kalendáři.

Základní údaje kalendáře

 

 

Týdenní pracovní doba

Průměrný počet hodin práce za týden.

 

Denní pracovní doba

Průměrná délka směny.

 

Délka přestávky

Délka přestávky.

 

Průměrně směn v týdnu

Průměrný počet směn v týdnu za období 1 roku.

Způsob rozvržení pracovní doby

 

 

Pracovní režim

Směnnost.

 

Rozvržení pracovní doby

Zvolíme způsob rozvržení pracovní doby z možností v číselníku.

Údaje o směnách mzdového období nastaveného datumu

Zobrazují se součty za nastavený rok, mzdové období a týden v kalendáři.

 

Hodiny celkem

Hodiny celkem, tzn. včetně svátků.

 

Hodiny ve svátek

Součet hodin ve dnech, na které připadla směna ve státní svátek.

 

Dny celkem

Dny celkem, tzn. včetně svátků.

 

Dny ve svátek

Součet dnů, na které připadla směna ve státní svátek.

Změna kalendáře

 

 

Datum, Uživatel

Datum poslední změny a uživatel, který přeuložil záznam.

Poznámka: Týdenní, denní pracovní doba i délka přestávky se uvádí v hodinách a desetinných číslech.

Book Contents

Book Index

Mzdové kalendáře - definiční položky

Tato strana slouží k automatickému vytváření položek dnů kalendáře. Vyplní se název - Popis položky, její délka, způsob opakování aj. Program v tomto intervalu vytvoří záznamy v kalendáři podle nastaveného způsobu opakování.

pic_2006

Obr.: Mzdový kalendář - tabulka definičních položek

Popis polí:

Typ, Zkratka, Číslo, Popis, Nastavené datum, Platnost od, Platnost do, Poslední směna

Opakující se základní informace o mzdovém kalendáři.

Záznamy se vytváří v režimu Změna pomocí klávesy Insert. Zobrazí se předvyplněný vstupní formulář, kde můžeme údaje doplnit nebo změnit ty předvyplněné.

pic_2009

Obr.: Mzdový kalendář - vstupní formulář pro zadání položky

Popis polí formuláře:

Atributy položky kalendáře

 

 

Číslo definice

Pořadové číslo, které po uložení položky doplní program.

 

Popis

Upřesnění definiční položky.

 

Priorita

Stupeň důležitosti položky v kalendáři ve vztahu k ostatním položkám, zasahujícím do stejného období.

 

Typ položky

Rozlišení, zda se jedná o časový úsek, časový fond nebo o specifikaci dne. Ponecháme předvyplněný údaj - Časový fond.

 

Typ dne/ typ časového úseku

Upřesnění zvoleného typu položky.

 

Čas od, Čas do

Přesné vymezení časového trvání směny. Jedná se o nepovinný údaj.

 

Úsek zasahuje do

Trvání časových úseků ve dnech.

 

Přestávka

Délka trvání přestávky.

 

Typ směny

Možnost upřesnit o jaký typ směny se jedná (ranní, odpolední, noční).

Způsob opakování při vytváření položek

 

 

Opakování

Varianty frekvence opakování vytváření položek kalendáře. Podle této volby se zobrazují další pole v tomto oddíle.

 

Každý, Vždy, Jen pondělí až pátek, Sekvence dnů, Počet dnů v sekvenci,

Všechna pole jsou určena k tomu, aby bylo možné nastavit opakující se cyklus časových úseků nebo dnů.

Akceptované dny při vytváření položek

 

 

Všechny dny

Do nastaveného cyklu spadají všechny dny.

 

Pouze dny typu

Nastavený cyklus se omezuje pouze na dny vybraného typu.

 

Pracovní dny, soboty, neděle

Nastavený cyklus se omezuje pouze na tyto označené dny.

Interval automatického vytváření položek

 

 

Vytvářet od data

Počátek období, ve kterém má nastavení ve formuláři platit.

 

Vytvářet do data

Konec období, ve kterém má nastavení ve formuláři platit.

Položky kalendáře lze vytvářet do data platnosti mzdového kalendáře a do vytvořených mzdových period. V případě, že datum platnosti kalendáře není vyplněno, je vytváření položek omezeno pouze existencí mzdových period.

Definiční položku, která celá spadá do uzavřeného období, nelze editovat ani smazat a je označena ikonou šedého zámečku pic_814i a tato položka je zašedlá.

Definiční položka zasahující částečně do blokovaného období je označena ikonou dvoubarevného zámečku pic_823i a tato položka zašedlá není. Položku nelze smazat (DEL) , ale lze ji uzavřít pomocí kombinace CTRL+DEL. Směny vygenerované touto položkou spadající do uzavřeného období budou v kalendáři zachovány, směny nezasahující do uzavřeného období budou vymazány. Na definiční položce dojde ke změně Vytvářet do data na datum konce poslední uzavřené periody.

Book Contents

Book Index

Mzdové kalendáře - externí kalendáře

Na tuto stranu je možné přidat jiné - externí kalendáře, jejichž položky se nakopírují do zadaného mzdového kalendáře. Nejčastějším využitím je určitě přidání kalendáře státních svátků. Mohou to být ale další kalendáře, v nichž jsou dopředu zadané například celofiremní schůze, různé porady, školení apod.

pic_2007

Obr.: Mzdový kalendář - další kalendáře

Popis polí:

Typ, Zkratka, Číslo, Popis, Nastavené datum, Platnost od, Platnost do, Poslední směna

opakující se základní informace o mzdovém kalendáři

pic_2008

Obr.: Mzdový kalendář - vložení externího kalendáře

Přidání dalšího externího kalendáře se provede v režimu Změna výběrem z nabídky ostatních vytvořených kalendářů.

Book Contents

Book Index

Kalendář svátků a speciálních dnů

Kaendáře svátků a speciálních dnů jsou zařazeny ve stromovém menu Mzdy - Základní data. Tyto kalendáře lze zařadit jako externí kalendáře na 4. stranu mzdových kalendářů.

pic_4141

Obr.: Kalendáře svátků

V základním nastavení se nabízejí dva kalendáře českých státních svátků. Kalendář SVATKY_CZ - Státní svátky ČR je udržován v rámci inicializace verze a jeho případná aktualizace tedy probíhá vždy po reinstalaci na vyšší verzi.

Kalendář SVATKY je naproti tomu aktualizován pomocí skriptu Naplnění svátků (MZK_SVATKY.PAS).

Book Contents

Book Index

Naplnění svátků

Číslo procesu: MZD004

Id. číslo skriptu: FMZD045

Soubor: MZK_svatky.pas

Popis skriptu: Spuštěním skriptu dojde k naplnění nebo aktualizaci státních svátků v knize Kalendáře svátků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Priority - 150

Přiřadí svátkům prioritu. Implicitní hodnota 150 - Vysoká priorita.

Book Contents

Book Index

Odborové organizace

V knize Odborové organizace je seznam odborových organizací působících u zaměstnavatele.

pic_2066

Obr.: Kniha odborové organizace

pic_2067

Obr.: Odborové organizace - 1. strana

Popis polí:

Číslo, zkratka

Číslo a zkratka jsou automaticky vyplněny programem.

Popis

Název odborové organizace.

Srážky z mezd

Odkaz do knihy Srážky z mezd. Vybereme srážku pro danou odborovou organizaci.

Způsob srážky

Uvede se příslušná mzdová složka.

Změnil, doba změny

Informace o provedení změny. Týkají se polí Srážky z mezd, Způsob srážky, Sazba proc. a Maximum.

Pokud zaměstnanec odvádí příspěvky odborům, pak je potřeba vyplnit příslušnou odborovou organizaci na jeho pracovním vztahu na třetí straně v poli Odbor. org.

Příspěvky odborové organizaci se počítají podle nastavení konstanty UNIONSINCOME.

Možnosti nastavení této mzdové konstanty: