Book Contents

Book Index

Personální údaje

V knize Personálních údajů jsou uloženy osobní data zaměstnanců společnosti. V horní modré liště této knihy je zobrazen měsíc a rok zpracování mezd. Údaje uložené v tabulce personalistiky, vedle kterých není ikona pic_372i nebo pic_373i nejsou historicky sledované. Nového pracovníka lze zavést v této knize standardním způsobem a to klávesou Insert.

pic_2072

Obr.: Personální údaje - kniha

Na nulté straně knihy Personální údaje je do implicitních sloupců zařazen sloupec CFValEmpBmp, ve které je zobrazena bitmapa platnosti hlavního pracovního vztahu zaměstnance, tedy pracovního vztahu, na který se načítají daně (tento může být vždy jen jeden!) a která se vztahuje vždy k aktuální periodě zpracování mezd.

Bitmapa může nabývat různých hodnot:

Pro založení nového záznamu v knize Personální údaje lze použít také klávesu F6 (nový s kopií). Nový záznam nebude obsahovat položky původního záznamu (Rodinní příslušníci, Předchozí zaměstnání, Jazyky, Vzdělání, Kvalifikace, Průběh zaměstnání v organizaci , Srážky z mezd) , zkopírují se pouze hlavičkové údaje.

V dolní části 0. té strany knihy Personální údaje jsou údaje:

Při otevření knihy Personální údaje je v poli Platnost od nastaveno datum počátku aktuální periody nastavené knihy. Při změně knihy (pokud existuje více knih mzdových dokladů) se přenastaví i datum platnosti zapisovaných změn a pokud je datum jiné (v jiné knize může být jiná aktuální perioda) tak se informuje uživatel:

pic_4334

Obr.: Informativní hlášení o změně data Platnosti od

V knize Personální údaje lze smazat záznam - personální kartu zaměstnance pomocí kombinace kláves CTRL+F8. Smazání personální karty je umožněno v režimu "prohlížení" pouze tehdy, pokud na kartě není žádný pracovní vztah, který by byl uzavřený v jakékoli periodě zpracování mezd.

Kniha Personálních údajů existuje ještě ve zkrácené verzi pro použití v případech, kdy uživatelé nemají a nesmí mít přístup na osobní data zaměstnanců, avšak potřebují evidovat, např. v modulu Výroba práci zaměstnanců v rámci výrobních procesů. Tabulka má název Zjednodušené personální údaje, každý záznam obsahuje příjmení, jméno a titul, osobní číslo, firmu a kmenové středisko a stejně jako v plné personalistice jsou v knize ikony pro zobrazení stavu pracovních poměrů.

V knize Personální údaje i Zjednodušené personální údaje lze do sloupců na 0. té straně zařadit také bitmapu ValEmpDateCalc, která může nabývat pouze dvou hodnot. V případě, že k aktuálnímu (dnešnímu) datu neexistuje u zaměstnance žádný platný pracovní vztah, pak bitmapa zobrazuje křížek. V případě, že k aktuálnímu (dnešnímu) datu má zaměstnanec jakýkoli platný pracovní vztah, pak bitmapa nezobrazuje nic.

Book Contents

Book Index

Karta Personální údaje

Výběrem zaměstnance v knize si můžeme zobrazit jeho osobní údaje na jednotlivých stranách evidenční karty. Některé údaje jsou nezbytné pro další zpracování a program provedené změny neuloží, pokud nebudou tyto údaje vyplněny. Položky jsou také načítány do výstupních sestav, proto je důležité kartu pečlivě vyplnit. Některá pole nabízejí volbu z číselníků, proto je výhodné používat v takovém případě klávesu F12. Některé nabídkové číselníky jsou koncipovány jednoznačně, proto je nelze uživatelsky měnit, některé lze doplňovat a některé jsou volně k dispozici. Ve spodní části 1. strany evidenční karty je prostor pro případné vložení dalších údajů do databáze Poznámky.

Nový zaměstnanec se zapíše nejprve do Personálních údajů. Záznam ve Mzdových údajích se automaticky vytvoří teprve, až se mu na 3. straně zadá pracovní vztah.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - základní údaje

Na 1. straně karty Personálních údajů se vyplňují základní údaje o zaměstnanci.

pic_2073

Obr.: Personální údaje - základní údaje

Popis vybraných polí:

Číslo

Program přidělí každému novému záznamu v knize Personálních údajů číslo a veškeré další údaje v rámci modulu Mzdy jsou tímto číslem provázány.

Osobní číslo

Osobní číslo je možné upravovat podle potřeby. Program také umožňuje používat pro osobní čísla řetězce znaků. Program automaticky zvedá osobní číslo, pokud je na jeho konci číselná hodnota.

Kmenové středisko

Každý zaměstnanec musí mít zadané středisko, které se kopíruje i do jeho pracovního vztahu. Při změně kmenového střediska na 1. straně Personálních údajů zobrazí dotaz, zda promítnout změnu střediska také do mzdových údajů a srážek. Změna se po stisku ANO promítne do všech pracovních vztahů i srážek ze mzdy (pokud zde bylo vyplněno) pracovníka.

Rodné číslo
Nekontrolovat r.č.

Program kontroluje správnost zadání u čtyřmístného čísla za lomítkem. Pokud cizinec nemá přiděleno rodné číslo, lze tento povinný údaj v poli Nekontrolovat RČ vypnout.

Pohlaví

Podle zadaného rodného čísla program automaticky doplní pohlaví zaměstnance, ale pouze dokud je pohlaví N – nezjištěno. Tzn. při přepisu rodného čísla už program automaticky změnu pohlaví neupravuje.

Datum narození

Ze zadaného rodného čísla si program vytvoří datum narození sám.

Věk

Věk k aktuálnímu datu. Jená se o pole počítané programem z data narození - nelze jej uživatelky měnit.

Příjmení rodné, Předchozí příjmení

Pokud má zaměstnankyně více předchozích příjmení, než je rodné příjmení, pak budou zapsána v poli Předchozí příjmení a oddělena čárkou. Do pole Předchozí příjmení nepatří příjmení rodné, to bude vyplněno pouze v poli Příjmení rodné.

Při provedení změny v poli Příjmení se původní příjmení po opuštění pole Příjmení automaticky dosadí do pole Příjmení rodné. Pokud je v poli Příjmení rodné již nějaká hodnota vyplněna (dochází tedy již ke druhé změně v příjmení), pak se původní příjmení dosadí automaticky do pole Předchozí příjmení a pole Příjmení rodné zůstane beze změny.

Trvalý pobyt, Přechodný pobyt, Kontaktní adresa

Občan ČR musí mít pro účely sociálního zabezpečení uvedenou adresu trvalého pobytu, cizinec musí mít vyplněnou adresu trvalého pobytu v cizině a také adresu přechodného pobytu v ČR. Na adresách je umožněno sledovat změny adres a jejich platnosti po stisku tlačítka Historie v případech, že je při změně adresy zadána Platnost Od.

Kontaktní osoba, Uživatel

Needitovatelná pole, vazba z knihy kontaktních osob. Kontaktní osobu je možné nastavit tlačítkem Vytvořit referenta - vytvoří a přiřadí se záznam kontaktní osoby zároveň s vytvořením záznamu Referenta. Pakliže takový záznam již existuje, pak se v kartě Kontaktní osobyReferenta může aktualizovat jméno a příjmení.

Heslo vypl.

Zde můžeme vyplnit heslo, které zaměstnanec musí zadat, pro otevření mailu se zaheslovaným výplatním lístkem. Není-li zmíněné pole vyplněno, bere se jako heslo rodné číslo pracovníka (druhá část RČ - 4 znaky za lomítkem) .Heslo se ukládá jako zakódovaný řetězec znaků.

Pokud má zaměstnankyně kromě Příjmení a Rodného příjmení ještě nějaké Dřívější příjmení, je možné doplnit tento údaj do oddílu Poznámky do druhu Dřívější příjmení (ve spodní části stránky). Zápis vznikne také tehdy, pokud se provede změna v poli Příjmení. V tom případě program požaduje také Datum změny rodinného stavu a Stav. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

V dolní části obrazovky je také záložka Firmy, kde je zobrazeno, do kterých vlastních firem je personální karta zařezena.

Pokud je vyplněno pole "e-mail" je možné pracovníkovi zasílat výplatní pásku mailem v elektronické podobě pomocí sestavy Výplatní lístky. Podmínkou pro hromadné zasílání je mít nastaven parametr „Printing“ s hodnotou „Ne“. Po spuštění sestavy zvolíme ikonu „Export do PDF a jeho odeslání eMailem“, zobrazí se formulář se seznamem zaměstnanců a jejich emaily. Pracovníky, kterým má být výplatní lístek odeslán formou e-mailu, je třeba označit hvězdičkou. Na další straně formuláře je možné vyplnit předmět a text zprávy.

Na první straně knihy Personální údaje se zobrazují také obrázky - fotky zaměstnanců. Pokud je zaplá ikona filtru, pak se zde zobrazují pouze obrázky vložené přes první stranu personální karty. Pokud se ikona filtru vypne, pak se zde zobrazí všechny obrázky z deváté strany, uložené s typem PICTK2.

Na pravé dolní části první strany se zobrazuje okno týkající se služby ISIR Justice. Ověření zaměstnance touto služnou je možné, pokud je v systému K2 povolena (Finance - Základní data - Služba ISIR Justice ).

Book Contents

Book Index

Personální údaje - rodinní příslušníci

Na 2. straně Personálních údajů jsou k dispozici pole pro zadání informací, důležitých pro výpočet mzdy, avšak nejsou s nimi přímo propojeny. Například podle zdravotní pojišťovny zde zadané se posílají srážky, avšak ve Mzdových údajích je nutno zvolit konkrétní způsob výpočtu této částky. Stejně tak údaje o důchodu jsou důležitou informací a ovlivňují tisky některých sestav, avšak správnou volbu úlevy zdravotního pojištění je nutno zadat na 3. straně Mzdových údajů ve správný okamžik samostatně. Jedinou výjimkou je oddíl Údaje pro mzdy, kdy vyplněním údajů o invaliditě automaticky dojde k zohlednění slevy ve Mzdových údajích.

pic_2074

Obr.: Personální údaje - rodinní příslušníci

Popis polí:

Zdravotní pojišťovna

Výběr zdravotní pojišťovny z knihy Srážky z mezd. Údaj je povinný pro všechny pracovní vztahy, u kterých se odvádí zdravotní pojištění.

Jedná se o verzované pole, je zde tedy uložena historie změn, kterou je možné zobrazit kliknutím na ikonu pic_373i . Změna pole se vždy uloží s Platností od, která je nastavena na 0. straně Personálních údajů v poli Platnost změn od.

Číslo zdravotního pojištění, Číslo sociálního pojištění

Číslo zdravotního pojištění a sociálního pojištění není povinné. Pole jsou určena pro osoby (cizince), které zatím nemají přiděleno rodné číslo. V případě, že nejsou vyplněny, bere se jako tyto údaje rodné číslo.

Změněná pracovní schopnost

Údaj slouží pro výpočet povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností.

Stravenková karta

Označení/ číslo stravenkové karty.

Počet vyživovaných osob

Údaj potřebný při zjištění možné výše srážek zaměstnance v soudem stanovených případech. Údaj se předvýpočtem dostane do Mzdových údajů, kde je použit pro výpočet. Pokud dojde k jeho změně po provedeném předvýpočtu, pak je pro použití v aktuálním měsíci nutné předvýpočet zopakovat!

Jedná se o verzované pole, je zde tedy uložena historie změn, kterou je možné zobrazit kliknutím na ikonu pic_373i . Změna pole se vždy uloží s Platností od, která je nastavena na 0. straně Personálních údajů v poli Platnost změn od.

Počet vychovaných dětí

S uvedeným údajem pracuje sestava Předpokládaný nárok na starobní důchod.

Údaje o důchodu

Pokud zaměstnanec pobírá jakýkoli důchod, je třeba vyplnit část týkající se důchodu a zatrhnout zatržítko Pobírán důchod.

Druh důchodu

Vyplnění druhu důchodu, který zaměstnanec pobírá.

Datum vzniku nároku

Datum, od kterého zaměstnanec důchod vybraný v poli druh důchodu pobírá.

Nárok na starobní důchod

Počítané pole, které zobrazuje zaměstnancův nárok na starobní důchod.

Č. rozhodnutí, Plátce důchodu, Adresa

Další informace týkající se pobíraného důchodu.

 

Údaj, který se promítne ve Mzdových údajích na 3. straně a vstupuje do výpočtu daně z příjmu. Z číselníku vybereme stupeň invalidity.

Údaje pro mzdy

 

 

Invalidita

Údaj, který se promítne ve Mzdových údajích na 3. straně a vstupuje do výpočtu daně z příjmu. Z číselníku vybereme stupeň invalidity. Invaliditu vybranou v poli je možné časově omezit pomocí polí od - do. Sleva na invaliditu bude poskytována dle těchto datumů (v případě nevyplnění datumů tedy neomezeně - v každém měsíci)

 

Stupeň invalidity

Dělení na první, druhý a třetí stupeň invalidity. Údaj se z pole načítá do statistiky o platech ISP (státní správa).

Rodinní příslušníci

Do tohoto oddílu se zapisují v prvé řadě ti rodinní příslušníci, na něž si zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění. Jsou to především děti, které vstupují do výpočtu při měsíčním zpracování mezd, ale i manželka, na níž se odpočet uplatní až při ročním zúčtování daně. Záznamy v části Rodinní příslušníci nelze smazat, pokud již byl po jejich vložení proveden předvýpočet (údaje byly nataženy do Mzdových údajů).

pic_2075

Obr.: Formulář Rodinní příslušníci

Popis vybraných polí:

Pořadí

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě je nutné vyplnit pořadí dítěte (1,2,3,4...). Daňové zvýhodnění na třetí a každé další dítě je stejné, ale každé musí dostat své pořadí.

Rodné číslo, Narození

Rodné číslo a datum narození dítěte se načítají do sestav rodinných příslušníku.

Vztah

Povinný údaj, podle kterého program provede výpočet daně. U daňového zvýhodnění na dítě existují dvě volby: Děti - sleva a Děti - bez slevy.

Průkaz ZTP/P

Je možné zadat u dítěte i u manželky. Ovlivňuje výši slevy na dani při výpočtu mezd.

Datum Od, Datum Do

Datum od je nutno povinně vyplnit, protože program změní způsob odpočtu daně v měsíci zpracování, ve kterém se změna projeví. Datum do povinné není, ale je možné jej zadat a tímto např. ukončit uplatnění slevy po tomto datu.

Důvod daňové slevy

Je možné vyplnit důvod, např. "žák".

Adresa

Na rodinném příslušníku je možné zadat jeho vlastní adresu.

Ve spodní části formuláře Rodinní příslušníci je možnost vkládat poznámky.

Doporučujeme doplnit údaje o dětech, příp. o manželce, i v případě, že v současné době odpočet nepožadují, pro případ pozdější vazby na roční zúčtování daně z příjmu.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - nový pracovní vztah
Pracovní vztahy

Na 3. straně karty Personálních údajů se zadává pracovní vztah zaměstnance, a tím vznikne nový záznam i ve Mzdových údajích. Pokud si firma dohodne se zaměstnancem další vztah, zapíše se dalším řádkem do oddílu Pracovní vztahy, a tím zároveň přibude další záznam ve Mzdových údajích.

Nový zápis pracovního vztahu provádíme pomocí klávesy Ins (ve Změně F5). Pro uložení záznamu je nutné mít vyplněny hodnoty Charakteristika právního vztahu, Pracovně právní vztah nebo Pracovně právní vztah II a Datum vzniku. Ostatní hodnoty je vhodné doplnit, nejsou však povinné a je možné je vyplnit až v knize Mzdové údaje. Záznam se uloží po volbě F2 , nebo pokud použijeme za poslední změněnou položkou klávesu Ctrl+Enter.

Pracovní vztah na třetí straně knihy Personální údaje v režimu "prohlížení" lze smazat po Enter na Pracovním vztahu, kde se otevře kniha Pracovních vztahů. Zde lze provést smazání pracovního vztahu pomocí kláves CTRL+F8. Smazat lze pouze pracovní vztah, který nebyl uzavřen v nějaké periodě zpracování mezd. Mazání pracovního vztahu tedy probíhá v knize Pracovní vztahy v režimu "prohlížení".

Nový zápis pracovního poměru lze provést také ve změně pomocí volby F6 - nová. Umožňuje vytvořit nový pracovní poměr kopií z položky, na které stojí pravítko. Údaje se zkopírují kromě datumových polí a způsobu danění.

Po uložení pracovního vztahu již nelze měnit Datum vzniku do jiného měsíce, než bylo původní datum vzniku. Po takovéto změně program vypíše hlášení " Pole [DateContract]: Nelze změnit datum vzniku do jiného mzdového období " a změnu nepovolí. Datum vzniku tedy lze editovat pouze v rámci měsíce (mzdového období), do kterého původní datum vzniku spadá.

Při zadávání nového pracovního vztahu si můžeme všimnout, že první čtyři záložky na formuláři odpovídají prvním čtyřem stranám ve Mzdových údajích. Na pracovním vztahu jsou se Mzdovými údaji shodné také strana S - údaje pro statistiky a strana 9 - dokumenty. Existuje mezi nimi vazba, proto každá změna provedená v Personálních údajích se souběžně projeví i ve Mzdových údajích a naopak.

Zadáváním nového pracovního vztahu zaměstnance vlastně vytváříme nový záznam do knihy Pracovní vztahy. Údaje na pracovním vztahu mají vedle své hodnoty bitmapu pic_373i , což značí, že jsou historicky sledované a po kliknutí na tuto bitmapu je možné zobrazit změny těchto polí v čase. Při každé další provedené změně je tato uložena s platností dle nastaveného data na 0. straně Personálních údajů v poli Platnost změn od.

pic_2077

Obr.: Formulář Pracovní poměr - 1. strana

Popis polí:

Pracovník , Osobní číslo, Středisko

Identifikační údaje pracovníka, kterému pracovní vztah náleží. Po INSERT na třetí straně Personálních údajů při zakládání nového vztahu je pole zašedlé - nejde editovat a je předvyplněno pracovníkem, na kterém se nový vztah zadává.

Firma

Předvyplněný údaje dle vlastní firmy - zašedlý, na vztahu ho nelze měnit.

Zkratka

Nepovinné pole, implicitně prázdné. Je možné ho použít např. pro interní číslování/označení jednotlivých vztahů.

Kniha pro vytváření mzdových dokladů

Údaj předvyplněný dle nastavené knihy mzdových dokladů na 0. straně Personálních údajů. Na vztahu jej nelze editovat. Pouze nastavením tohoto pole na nulté straně lze tedy ovlivnit, do které knihy se vytvoří nový pracovní vztah.

 

 

Charakteristika právního vztahu

Legislativní rámec, na základě kterého vznikl daný pracovní poměr.

Prac. právní vztah

Druh pracovně právního vztahu.

Práv. vztah II

Jiný než pracovně právní vztah.

Vyjmout z evidenčního počtu

Zatržítko je třeba zatrhnout v případě vynětí. Při výpočtu je prováděna kontrola a v případě, že je zadaná mzdová složka vynětí přes celý měsíc a zatržítko není zatrženo, hlášení na toto upozorní. V případě zatržení a situace, kdy alespoň na jeden den v měsíci není zadáno mzdovou složkou vynětí se opět objeví po výpočtu chybové hlášení.

Je možné jej využít pro tvoření výběrů na vynětí.

Zaměstnání malého rozsahu

Zatržítko je třeba zatrhnout v případě zaměstnání malého rozsahu - na jeho základě se tato informace načítá do skriptů Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání a Příloha k žádosti o dávku.

Pracovní místo

Výběr z knihy Pracovních míst. Umožní předvyplnit některé údaje do pracovního vztahu.

Datum vzniku

Datum vzniku pracovního poměru nebo jiného právního vztahu.

Dat. nástupu

Skutečný nástup do pracovního poměru. Pokud není pole vyplněno uživatelem program automaticky doplňuje hodnotu podle předchozího pole "Datum vzniku".

Dat. podpisu smlouvy

Umožňuje evidovat datum podpisu smlouvy. Toto datum se nijak nenačítá do výpočtu ani do výstupních standardních sestav.

Dat. změny

Umožňuje evidovat datum změny smlouvy. Toto datum se nijak nenačítá do výpočtu ani do výstupních standardních sestav.

Důvod vzniku

Uživatelský číselník.

Druh práce

Druh práce, uvedený v pracovní smlouvě.

Druh trvání

Rozlišení doby trvání pracovního poměru.

Zkuš. doba

Počet měsíců trvání zkušební doby.

Konec zkušební doby

Datum konce a délka trvání, vyčíslená ve dnech.

Místo výkonu práce:

Stát, Místo, Pracoviště

Určení místa výkonu práce.

Pracovní zařazení:

Středisko, Výplatní středisko, Zařazení

Středisko se kopíruje z Personálních údajů, výplatní středisko slouží k výplatě mzdy, zařazení určuje pracovní pozici zaměstnance.

Předpokl. ukončení

Předem dohodnutý termín ukončení pracovního poměru. V měsíci předpokládaného ukončení kontrolní výpočet hlásí tuto informaci, pokud není vyplněno datum ukončení.

 

Datum ukončení

Konečný termín ukončení pracovního poměru s nápočtem odpracovaných dnů.

 

Způsob ukončení

Seznam možností ukončení pracovního poměru, daný zákoníkem práce.

 

Výpovědní doba od

Počátek výpovědní doby + počet měsíců trvání výpovědi.

 

Odstupné násobek

Násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku.

Kategorie 1, 2

Uživatelské číselníky.

Skupina 1, 2

Uživatelské číselníky.

Druh pracovního poměru

Bývalý číselník, který byl nahrazen číselníkem Prac. právní vztah a Právní vztah II.

Katalog prací

Číselník katalogu prací, který lze naplnit nepovinnou inicializací verze (inicializace Naplnění mzdových číselníků).

pic_2142

Obr.: Formulář Pracovní vztahy - 2. strana - základní mzdové údaje

Popis polí:

Pracovník, Osobní číslo, Středisko

Opakující se základní informace o pracovníkovi.

Charakteristika mzdy :

 

 

Forma mzdy

V tomto poli se stanoví způsob výpočtu - forma mzdy zaměstnance.

Údaje o částkách:

 

 

Základní mzda, Zákl.mzd. II

Částka v Kč, Kč/měsíc nebo Kč/hod. Zákl. mzda. II slouží pro konta pracovní doby.

 

Osobní ohodn., Os. ohod.II

Částka v Kč, Kč/měsíc nebo Kč/hod. Os. ohod. II slouží pro konta pracovní doby.

 

Prémie

Prémie je možné zadat v procentech nebo částkou. Podle zvolené možnosti je potřeba vybrat také odpovídající mzdovou složku A v části Automatický výpočet.

 

Záloha na mzdu

Pole pro zadání částky zálohy na mzdu vytvářené přes formulář Spuštění výpočtu.

Údaje o pracovní době

 

 

Pracovní doba

Pracovní kalendář sjednané pracovní doby. Např. v případě kratšího úvazku se vybere odpovídající kalendář pro kratší úvazek.

 

Stanovená pracovní doba

Mzdový kalendář pro stanovenou pracovní dobu. V případě kratšího úvazku se vybere kalendář odpovídající stanovené době, vůči které je sjednaná pracovní doba kratší.

 

Pracovní režim (směnnost)

Pracovní režim zadaný na mzdovém kalendáři.

 

Rovnoměrnost rozložení pracovní doby

Rozložení pracovní doby, zadané ve mzdovém kalendáři.

 

Časový fond

Kalendář se používá při kontech pracovní doby jako kalendář pro fond měsíce.

 

 

 

Interní mzdový tarif

 

 

Tarif

Název interního tarifu, do kterého zaměstnanec spadá.

 

Hod, Měs

Zobrazení částek z vybraného záznamu.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

 

 

Tarif

Výběr z číselníku minimálních mzdových tarifů.

 

Hod., Měs.

Zobrazení částek hodinového a měsíčního tarifu z vybraného záznamu.

Nastavení výpočtu

 

 

Kontrola minimální mzdy / tarifu

Výpočet provádí kontrolu minimální mzdy a tarifu. Implicitně se nastavuje na pracovních vztazích dle zákoníku práce (PP, DPP, DPČ).

Pokud je volba zatržena a není vyplněna Nejnižší úroveň zaručené mzdy, pak se provádí kontrola na minimální mzdu a vytváří se složka pro doplatek do minimální mzdy.

Pokud je volba zatržena a zároveň je vyplněna Nejnižší úroveň zaručené mzdy, pak se tento tarif kontroluje dle číselníku a vytváří se složka pro doplatek do zaručené mzdy.

Automatické vytváření mzdových složek mzdy

 

 

Automatický výpočet mzdy

Označení, že se v pracovním vztahu má provádět automatický výpočet mzdy.

 

Základní

Zadání mzdové složky základní mzdy.

 

Pobídková

Zadání mzdové složky pobídkové části mzdy.

 

Další MS 1, Další MS 2

Vložení dalších mzdových složek z číselníku, pomocí kterých probíhá automatický výpočet mzdy.

pic_2143

Obr.: Formulář Pracovní vztahy - 3. strana - odvody z mezd

Popis polí:

Pracovník, Osobní číslo, Středisko

Opakující se základní informace o pracovníkovi.

Zdravotní pojištění

 

 

Způsob srážky

Výběr způsobu srážky zdravotního pojištění z nabídky podle charakteru pojištěnce:

 • Srážet + doplatek do minimální mzdy platí zaměstnanec - program v tomto případě kromě výpočtu srážky hlídá, zda částka srážky dosahuje alespoň minimální výše. Případný doplatek do minima jde na vrub zaměstnance.
 • Nesrážet - zdravotní pojištění se nesráží.
 • Srážet, Pouze z výdělku - použije se v případě, kdy není potřeba hlídat minimální výši.
 • Srážet, Plátce je i stát - použije se pro vybrané skupiny osob.
 • Srážet + doplatek minimální mzdy platí organizace - tato volba se použije pouze v případě, kdy je vyměřovací základ zaměstnance nižší z důvodu překážek na straně organizace a doplatek do minimálního vyměř. základu jde na vrub organizace.
 • Srážet, Plátce je i stát - nárok na odpočet. Vyměřovací základ se poníží a určenou částku.

Sociální zabezpečení

 

 

Způsob srážky

Výběr způsobu srážky sociálního zabezpečení z nabídky:

 • Srážet - sociální pojištění se srazí vždy.
 • Nesrážet - sociální pojištění se nesráží.
 • Srážet (zaměstnání malého rozsahu) - hlídá se limit pro srážení daný pro zaměstnání malého rozsahu
 • Srážet (pouze důchodové pojištění) - zrušeno, nepoužívat!
 • Srážet (neuplatnit slevu) - zrušeno, nepoužívat!
 • Srážet (dohoda o provedení práce) - hlídá se limit pro srážení u DPP
 • Srážet zaměstnání malého rozsahu, nenulovat zdr. - u zdravotního pojištění se limit nehlídá a srazí se vždy, u sociálního pojištění se hlídá limit
 • Nesrážet (krátkodobá zaměstnání) - zrušeno, nepoužívat!

 

Druh činnosti

Výběr z číselníku. Načítá se na ELDP.

Daň z příjmů

 

 

Danění

Výběr z číselníku:

 • Danit - zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani
 • Danit - zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani
 • Danění v souběžném pracovním poměru
 • Nedanit

V případě více pracovních vztahů je třeba vybrat jeden, ve kterém se daní. Ostatní pracovní vztahy musí mít nastaveno Danění v souběžném pracovním poměru. Vždy musí být právě jeden pracovní vztah, do kterého se načítají daně!

 

Poplatník

Výběr z číselníku poplatníků:

 • Poplatník bez podepsaného prohlášení v měsíci nástupu (v případě, že nástup je v průběhu měsíce a poplatník má v tomto měsíci ještě podepsáno prohlášení u předchozího zaměstnavatele a u nového zaměstnavatele podepsal až od následujícího měsíce)
 • Rezident - neovlivňuje výpočet
 • Nerezident - neovlivňuje výpočet
 • Důchodce - neovlivňuje výpočet
 • Poplatník bez slevy na dani - při výpočtu se neuplatní slevy na dani zaměstnance, uplatní se pouze daňové zvýhodnění.

Dovolená aj.

 

 

Běžná, Prosloužená, Dodatková

Zatrhává se nárok na typy dovolené. Ve Mzdových údajích poté zobrazeno na straně P.

 

Přesčasy ve mzdě

Zatrhává se u pracovního vztahu, na kterém jsou přesčasy (do 150 hod/rok) již zahrnuty ve mzdě. Ve Mzdových údajích poté zobrazeno na straně P.

Údaje pro účtování

 

 

Středisko 1

Vždy se doplní kmenové středisko, pole se nedá editovat.

 

Středisko 2

Nákladové středisko. Středisko 2 je možné využít pro účtování části mzdy na jiné středisko.

 

Zakázka

Třídění mezd na zakázky.

 

Zboží

Třídění mezd na zboží.

 

Kód 1

Třídění mezd podle kódů.

 

Kód 2

Třídění mezd podle kódů.

 

Párovací symbol

Použití při účtování.

 

Účet Dal

Účet zaměstnance.

 

Účet Má dáti

Nákladový účet.

Odbory

 

 

Odborová organizace

Výběr odborové organizace. Po vyplnění se automaticky při výpočtu vytváří mzdová složka pro příspěvek odborové organizaci.

 

Způsob srážky

Mzdová složka srážky odborové organizace.

Srážka výplaty mzdy

 

 

Výplata mzdy

Vazba do srážek zaměstnance. Vyplněná srážka se dosadí do zálohy na mzdu vytvářené pomocí formuláře Spuštění výpočtu. Dosadí se také na mzdovou složku 9990 v případě, že není zadána mzdová složka 9970.

pic_4254

Obr.: Formulář pracovní vztahy - 4. strana - trvalé mzdové složky

Na čtvrté straně jsou zobrazeny trvalé mzdové složky zadané na pracovním vztahu. Mzdové složky je zde možné pomocí INSERT vložit. Trvalé mzdové složky lze smazat (DEL) , ale pak jsou smazány i na všech mzdových dokladech.

Nebo je možné pouze ukončit jejich platnost v poli Platnost do a pak zůstane historie na mzdových dokladech zachována. Mzdová složka se na 4. straně Mzdových dokladů (MZdové údaje) zobrazuje dle své platnosti.

V dolní části obrazovky se zadávají a zobrazují Pracovní úkoly.

pic_4095

Obr.: Formulář Pracovní vztahy - strana S

Statistiky (ISPV)

 

 

CZ-ISCO (KZAM)

číselník ČSÚ

 

NUTS4

číselník ČSÚ - aktuálně se nevyužívá (nikam nenačítá)

 

LAU1

číselník ČSÚ

 

CZ-ICSE

klasifikace postavení v zaměstnání

 

ZUJ

základní územní jednotka podle ČSÚ

 

Vedoucí zaměstnanec

Načte se do pole Vedoucí na 2. straně ve skriptu ISPV.

CZ - NACE

Pole potřebné pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup. Číselník není naplněn, je třeba jej naplnit používanými hodnotami.

Požadované vzdělání

Pole potřebné pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup. Číselník KKOV.

První zaměstnání v ČR

Údaj pro sestavu Informační karta zaměstnavatele - nástup a také pro skript Hromadné oznámení zaměstnavatele (pro rozlišení kódu změny).

pic_4255

Obr.: Formulář pracovní vztahy - 5. strana - mzdové doklady

Na páté straně pracovního vztahu jsou zobrazeny mzdové doklady tohoto vztahu přes všechny periody zpracování mezd, kde byly vytvořeny. Pomocí ENTER lze doklady otevřít a prohlížet. Do sloupců lze také přidat údaje ze mzdového dokladu, které je zajímavé sledovat (např. hrubá mzda)

Průběh zaměstnání v organizaci

V této části je možné evidovat průběh zařazení zaměstnance v organizaci. Údaje zde nejsou ukládány automaticky, v případě potřeby je nutné je zde ručně vložit.

Předchozí zaměstnání

Údaje o předchozím zaměstnání se vyplňují vždy, když zaměstnanec nastoupí v průběhu roku a bude požadovat roční zúčtování daně. Po uložení záznamu o dřívější organizaci se oddíl rozdělí na dvě části - část obsahující data předchozích zaměstnání a část obsahující průběh pracovní neschopnosti předchozího zaměstnání s názvem organizace, které se týká.

pic_2099

Obr.: Formulář Předchozí zaměstnání

Book Contents

Book Index

Personální údaje - jazyky, vzdělání, srážky z mezd

Tato strana Personálních údajů umožňuje podrobnější zápis o vzdělání pracovníka a jeho jazykových znalostech.

pic_2101

Obr.: Personální údaje - jazyky, vzdělání, srážky z mezd

Část Jazyky je určena pro evidování jazykových znalostí zaměstnance.

pic_2103

Obr.: Formulář Jazyky

Do oddílu Vzdělání ukládáme podrobné informace o absolvovaných školách, kurzech, či rekvalifikacích. V případě studenta nebo učně, který se soustavně připravuje na budoucí povolání a uplatňuje nezdanitelnou část základu daně, vyplníme údaje o škole a datum předpokládaného ukončení školy. Pro uplatnění slevy na studenta je nutné zatrhnout zatržítko Sleva na studenta. Tato informace se promítne do zpracování mezd (kopíruje se do mezd předvýpočtem) a zároveň se načítá do výstupních sestav. Položky v části Vzdělání nelze smazat, pokud již byl po jejich vložení proveden předvýpočet (údaje byly nataženy do Mzdových údajů) a pokud na položce bylo zatrženo Sleva na studenta.

Zadává se zde také Obor vzdělání - jeho kód, který slouží pro statistiku ISPV. Lupa vedle údaje otevře webovou stránku "https://www.obory-vzdelani.cz" a pokusí se předvyplnit pole na stránce ze zadaného kódu.

pic_2102

Obr.: Formulář Vzdělání

Oddíl Srážky z mezd podává přehled o účtech a adresách, na které firma posílá dohodnuté srážky z mezd za zaměstnance. Jedná se např. o výplatu zaměstnance, exekuční srážky, penzijní připojištění apod. Bližší popis je uveden v kapitole Srážky z mezd. Tato část je přístupná pro vkládání nových srážek ze mzdy (INSERT) až po uložení karty zaměstnance.

Oddíl Trvalé mzdové složky - za pracovníka se v současné chvíli nevyužívá. Jeho využití je do budoucna plánováno pro legislativní úpravy.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - kvalifikace

Na 5. straně karty Personálních údajů je zobrazen seznam všech kvalifikací, které jsou přiřazeny k danému zaměstnanci. Dále jsou zde zobrazeny a zadávají se Termíny pracovníků a Osobní ochranné pracovní prostředky.

pic_2104

Obr.: Personální údaje - kvalifikace

Přiřazení nové kvalifikace k zaměstnanci se provádí v režimu Změna (F5) . Po INSERT se vyvolá kniha Kvalifikace. (Pozn.: Způsob zadávání kvalifikací do programu je podrobně popsán v kapitole Mzdy - Kvalifikace). Nastavíme pravítko na kvalifikaci, kterou chceme zaměstnanci přiřadit (a která není potvrzena) a klávesou Enter výběr potvrdíme. Poté se vyvolá formulář Kvalifikace položky, ve kterém vyplníme požadované údaje.

pic_2105

Obr.: Formulář Kvalifikace položky

Po ukončení práce s formulářem se kvalifikace zařadí na kartu Personálních údajů.

Po stisknutí klávesy Enter na položce kvalifikace se vyvolá formulář Kvalifikace položky. Pokud na položce stiskneme klávesy Ctrl+Enter, vyvolá se 1. strana dané kvalifikace (Kvalifikace - základní údaje).

Položku kvalifikace můžeme z karty Personálních údajů odmazat, pokud tato kvalifikace již není potvrzena. Pravítkem najedeme na požadovanou položku a stiskneme tlačítko DELETE.

Ve střední části obrazovky je možné zadávat Termíny pracovníků, které slouží k obdobné evidenci jako modul Kvalifikací, ale obsahují méně informací - jsou jednodušším nástrojem pro zadání termínů týkajících se zaměstnance, např. lékařských prohlídek a školení, kde není nutné evidovat podrobnější informace týkající se dané akce. Žádné z polí na formuláři není, na rozdíl od kvalifikací, povinné. Termíny pracovníků je možné zobrazit také ze stromového menu Mzdy - Personální údaje - Položky personálních údajů - Termíny pracovníků. V této knize je možné termíny pracovníků také zadávat a editovat.

pic_4755

Obr.: Termíny pracovníků - položka

Periodicita je prázdný číselník, který je možné nadefinovat dle potřeby:

pic_4756

Obr.: Periodicita

V dolní části obrazovky je možné evidovat Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnance. Na formuláři pro zadávání je povinné pouze pole Zboží. Položka umožňuje vybrat pracovní vztah, ke kterému se poskytnutá věc vztahuje (pokud je potřeba tento údaj evidovat). Po výběru Zboží se dosadí do pole Jednotka jeho základní jednotka. Pro vedení evidence je možné připojit také Výdejku týkající se výdeje ochranného prostředku zaměstnanci, případně Příjemku, pokud dochází u poskytnuté věci k vrácení.

Pokud dojde k vyplnění pole Periodicita, pak se programem automaticky vygeneruje Předpokládané datum expirace.

pic_4757

Obr.: Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnance je možné zobrazit také ze stromového menu Mzdy - Personální údaje - Položky personálních údajů - Osobní ochranné pracovní prostředky . V této knize je možné ochranné prostředky také zadávat a editovat, případně tisknout automatické sestavy.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - cizinec

Na 6. straně knihy Personální údaje se evidují potřebné informace týkající se zaměstnávaní cizinců.

pic_4015

Obr.: Personální údaje - cizinec

Popis vybraných polí:

Daňový nerezident

Zatrhává se v případě zaměstnání cizince - nerezidenta. Při spuštění skriptu Vyúčtování zálohové daně, se údaje načtou do přílohy č. 2.

Daňový ráj

Zatržení důležité pro výpočet vyšší procentní sazby srážkové daně z příjmů nerezidentů z tzv. daňových rájů.

DIČ

Daňové identifikační číslo. Před DIČ je pole se státem rezidence.

Typ identifikace

Údaj vztahující se k DIČ - údaj potřebný pro Vyúčtování zálohové daně.

Podání informační karty - nástup

Po exportu sestavy Informační karta zaměstnavatele - nástup případně tisku této sestavy se objeví dotaz, zda toto datum v K2 vyplnit a je tedy možné jej do pole vyplnit přímo ze sestavy.

Podání informační karty - ukončení

Po exportu sestavy Informační karta zaměstnavatele - ukončení případně tisku této sestavy se objeví dotaz, zda toto datum v K2 vyplnit a je tedy možné jej do pole vyplnit přímo ze sestavy.

Státní přísl. rodinného příslušníka

Vyplňuje se v případě, že se jedná o rodinného příslušníka občana EU/EHP nebo Švýcarska.

Cizinec podle (§)

Pole z číselníku, který je třaba naplnit - údaj se poté tiskne na sestavě Informační karta zaměstnavatele - nástup.

Pobočka ÚP

Tento údaj se do sestav nenačítá, je zde možné uložit pobočku ÚP, pod kterou cizinec spadá.

Pracovní povolení

Údaj potřebný pro sestavu Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP

Modrá karta, Zaměstnanecká karta

Údaj se netisknou v žádných sestavách.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - závazky z mezd

Na 7. straně knihy Personální údaje se zobrazují závazky z mezd zaměstnance. Jsou zde všechny závazky z mezd vytvořené na všechny srážky zaměstnance. Pomocí ENTER na závazku je možné otevřít knihu Závazky z mezd na vybraném závazku.

pic_4256

Obr.: Personální údaje - strana 7 - závazky z mezd

Book Contents

Book Index

Personální údaje - mzdové doklady

Na 8. straně knihy Personální údaje se zobrazují všechny mzdové doklady pracovníka přes všechny periody. V případě, že má pracovník více vztahů, pak jsou zde zobrazeny doklady všech těchto vztahů.

Po ENTER na mzdovém dokladu se otevře kniha Mzdové doklady na první straně zvoleného dokladu.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - dokumenty

K doplnění informací o zaměstnancích slouží 9. strana, kam je možné přiřadit ve formě dokumentů každému zaměstnanci také soubory vytvořené jinými software a uložené v počítačové síti. Pro modul Mzdy to mohou být např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, fotografie zaměstnanců apod. Dokument je možné přiřadit nebo vytvořit, závisí to na definici typu dokumentu. Obdobně je možné také ke kartě zaměstnance přiřazovat doklady vytvořené jiným modulem v K2. Bližší popis práce s dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2.

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Personální údaje

Popis základních funkcí:

F1

Zobrazení nápovědy.

F2

Uložení provedených změn.

F3

Funkce pro aktualizaci údajů.

F4

Přepíná mezi knihou a vybraným záznamem v prohlížení.

F5

Funkce pro změnu údajů.

Insert

Vložení nového záznamu.

F6

Vložení nového záznamu s kopií.

Shift+F6

Vložení nového záznamu podle vzoru.

F8

Zneplatnění záznamu. Zneplatněním personální karty se zneplatní také všechny srážky ze mzdy pracovníka.

F9

Tisk.

F10

Návrat do pracovní plochy.

Popis pokročilejších funkcí:

Alt+F7

Nastavení podmínek pro vyhledávání.

Alt+F9

Umožní nastavení podmínek pro filtr.

Shift+F9

Tato klávesa přepíná mezi knihou a vyhodnocovacím filtrem.

Ctrl+F9

Slouží pro rychlé zapnutí filtru.

Ctrl+M

Přepnutí do knihy Mzdové údaje.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Personálními údaji

Hromadné akce fungují pouze nad zapnutým vyhodnocovacím filtrem.

pic_2106

Obr.: Hromadné akce nad Personálními údaji

Popis akcí:

Změna záznamu

Umožňuje hromadně změnit některé údaje z 1. strany vybraných karet Personálních údajů. Pole, která chceme změnit, zatrhneme ve formuláři Hromadná změna. U těchto polí pak vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých kartách personálních údajů uveden. Zatržená volba S odmazáním z filtru provede po spuštění akce odmazání záznamů z filtru.

pic_2107

Obr.: Formulář Hromadná změna Personálních údajů

Zneplatnění

Funkce pro hromadné zneplatnění záznamů se současným odmazáním záznamů z filtru.

Zplatnění

Funkce pro hromadné zplatnění zneplatněných záznamů se současným odmazáním z filtru.

Vložení poznámky

K vybraným záznamům přidá poznámku stejného typu. Současně provede odmazání záznamů z filtru.

Zařazení záznamu do vlastní firmy

Personální kartu(y) je možné touto akcí zařadit do jiné vlastní firmy (firem), než do které byla vytvořena a pak je možné s ní v těchto dalších firmách pracovat. Zaměstnanec tedy může mít jednu personální kartu zařazenu ve více vlastních firmách. Po zařazení karty do jiné vlastní firmy je kmenové středisko zaměstnance nevyplněno - může mít v každé vlastní firmě jinou hodnotu.

Vyřazení záznamu z vlastní firmy

Personální kartu je možné touto hromadnou akcí vyřadit z vybrané vlastní firmy. Kartu nelze vyřadit z aktuálně nastavené vlastní firmy.

Doplnění osobního čísla i znaky zleva

Funkce doplní osobní čísla zaměstnanců na zvolený počet znaků. Do osobního čísla přidá znak zadaný ve vstupním formuláří - doplní osobní číslo zleva tímto znakem na zvolený počet znaků..

pic_4722

Obr.: Doplnění osobního čísla i znaky zleva

Příklad: Pokud je např. v osobním čísle vyplněno 001 a funkce se spustí s nastavením dle obrázku výše, pak se osobní číslo změní na 000000000001 (osobní číslo bude mít dvanáct znaků, doplní se do tohoto počtu o nuly zleva).

 

Funkci je možné použít také pro odmazání znaků z osobního čísla (opět zadaný znak zleva osobního čísla).

Book Contents

Book Index

Položky Personálních údajů

Ze stromového menu lze zobrazit také samostatně Položky personálních údajů. Takto je možné prohlížet tyto informace - údaje pro všechny personální karty na jednom místě. Toto lze využít např. pro vytváření různých filtrů, automatických sestav apod.

pic_3933

Obr.: Položky personálních údajů

Takto lze otevřít knihy :


Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Personální údaje

Book Contents

Book Index

Karta zaměstnance

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD001

Soubor: PDP_KARTA.AM

Popis sestavy: Karta zaměstnance.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Doklady]

Parametry sestavy:

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla.

ShowTraining - NE

Zobrazení absolvovaných kvalifikací ANO/NE

Book Contents

Book Index

Podpisový seznam zaměstnanců

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD002

Soubor: PDP_SEZ.AM

Popis sestavy: Podpisový seznam zaměstnanců. Balíček má nastavený parametr "SubTitle" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmp - NE

ANO - I bez platných PP.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

SubTitle

Podtitul.

Book Contents

Book Index

Rodinní příslušníci

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD003

Soubor: PDP_RODINA.AM

Popis sestavy: Seznam rodinných příslušníků zaměstnanců. Balíček má nastavený parametr "Confinement" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmpl - Ano

I bez platných PP. Při nastavení parametru na NE vstupují do sestavy pracovníci jen s platným pracovním vztahem.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

Confinement - Ne

Zobrazit pouze děti Ano/Ne.

Family Type

Typ rodinného příslušníka (ozkratky odělit středníkem)

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

SortingFields

Setřídění dle vybraného datového pole (název pole se uvede do hodnoty parametru). Možnost třídit i podle více polí najednou - názvy oddělíme čárkou.

Tento parametr je ovlivněn také parametrem "Centre". Pokud je současně parametr "Centre" nastaven na „NE“, nedojde k setřídění ani podle zadaného pole v hodnotě parametru "SortingFields".

SortingFieldsDescr - Popis vlastního setřídění definovaného v parametru "SortingFields ".

Book Contents

Book Index

Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýh.

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD137

Soubor: PDP_CHildOlderConfirm.AM

Popis sestavy: Potvrzení zobrazí rodinné příslušníky ve vztahu 3 – Děti sleva a 8 – Děti bez slevy, platné k nastavenému měsíci v sestavě.

S nastavením parametru IgnoreValidity na NE je chování sestavy následovné:

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven stav 3 - Děti sleva a datumy (Datum od, Datum do) jsou mimo vybrané období-> pak se na sestavě nezobrazí vůbec

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven vztah 8 - Deti bez slevy -> pak se na sestavě u dítěte zobrazí N

 

S nastavením parametru IgnoreValidity na ANO je chování sestavy následovné:

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven stav 3 - Děti sleva a datumy (Datum od, Datum do) jsou mimo vybrané období -> pak se na sestavě u dítěte zobrazí N

- pokud je na Rodinném příslušníku nastaven vztah 8 - Deti bez slevy -> pak se v sestavě nezobrazí vůbec

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje]

Parametry sestavy:

IgnoreValidity - NE

Ignorovat datumy v položkách rodinných příslušníků.

PersonName

Vyhotovil/jméno

PersonPhone

Vyhotovil/telefon

PrintingDay

Datum vyplnění.

Book Contents

Book Index

Prohlášení poplatníka

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD174

Soubor:PERS_TaxPayerStatement.AM

Popis sestavy:

Do prohlášení se načítají děti podle nastavení rodinných příslušníků v knize Personální údaje s ohledem na nastavené mzdové období uživatele.

 

Děti a jejich pořadí, na které je v nastaveném měsíci uplatňována sleva a také děti, na které není v nastaveném měsíci uplatňována sleva na dítě, ale je na nich zatrženo zatržítko Vyživovaná osoba - tisknou se s pořadím N.

Děti, které mají na položce rodinného příslušníka vyplněno pole Datum do, které je dřívější než nastavená mzdová perioda uživatele, se do prohlášení netisknou vůbec (ani s nastaveným zatržítkem Vyživovaná osoba ).

Tiskne se také příznak, zda se jedná o zletilé dítě (porovnává se aktuální datum s datem narození dítěte)

 

Manželka/manžel se tiskne tehdy, pokud se uplatňuje daňové zvýhodnění na děti a datumy na této položce jsou v rámci nastaveného období. Zaměstnání manžel/ky se doplní z kontaktní osoby rodinného příslušníka (partner kontaktní osoby na daném rodinném příslušníkovi).


Sleva na poplatníka se hledá na mzdovém dokladu nastaveného měsíce.

 

Pokud má zaměstnanec více než 5 dětí, které se do Prohlášení načítají, pak bude na Prohlášení tabulka vyživovaných dětí proškrtnutá a bude zde napsáno: Seznam vyživovaných dětí je na samostatném listu. K sestavě se vytiskne příloha (třetí strana), na které bude seznam vyživovaných dětí.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje][Doklady]

Parametry sestavy:

EmptyForm - NE

ANO - prázdný formulář. Vytiskne se pouze formulář bez hodnot.

HeaderOnly - NE

Ano - vyplnit pouze hlavičku formuláře (vyplní se pouze údaje v hlavičce formuláře týkající se identifikace poplatníka a plátce daně) - implicitně nastaven na "NE"

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla.

PERS_TaxpayerStatement

PERS_TaxpayerStatement_1

Book Contents

Book Index

Seznam - bydliště zaměstnanců

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD004

Soubor: PDP_SEZ2.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s adresou bydliště. Balíček má nastavené parametry "City" a "Centre" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

City - Ne

Zobrazit pouze děti Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

WordWrap - Ano

Ano - zalamování řádků.

Book Contents

Book Index

Seznam - dat. narození, RČ

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD005

Soubor: PDP_SEZ3.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s rodným číslem, datem a místem narození.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Seznam - důchody a ZPS

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD006

Soubor: PDP_DUCH.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců pobírajících důchod, nebo zaměstnanců se ZPS.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Seznam - OP, ŘP, č. pasu

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD007

Soubor: PDP_SEZ4.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s číslem občanského průkazu, řidičského průkazu a pasu. Balíček má nastavený parametr "Sorting" a "Centre" na ruční vstup.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; OP - čísla občanského průkazu; RP - čísla řidičského průkazu; Pas - čísla pasu.

Book Contents

Book Index

Seznam - ukončení PP

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD008

Soubor: PDP_UPP.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; DA - setřídění podle data ukončení PP.

Book Contents

Book Index

Seznam - vznik PP

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD009

Soubor: PDP_VPP.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců se vzniklým pracovním poměrem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; DA - setřídění podle data vzniku PP.

Book Contents

Book Index

Seznam narozenin pracovníků

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD010

Soubor: PDP_SNAR.AM

Popis sestavy: Seznam narozenin zaměstnanců v zadaném měsíci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Anniversary - roky výročí

Parametrem je možné ovlivnit, které narozeniny zaměstnanců se v sestavě zobrazí. Více hodnot lze oddělit středníkem. Např. : 40;50;60.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

OnlyValidEmployment - Ne

Jen s platným PP.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; DA - data narození; RČ - rodného čísla.

Year - Ne

Ano - formulář pro zadání období se nastaví na kalendářní rok; Ne - nastaví se na akt. měsíc.

Book Contents

Book Index

Seznam zaměstnanců

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD011

Soubory: PDP_SEZ1.AM

Popis sestavy: Seznam zaměstnanců s platným pracovním poměrem.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmpl - Ne

Ano - zaměstnance i bez platného PP.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

FunctAbbr - Ne

Ano - Zařazení včetně zkratky.

NewPage - Ano

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

SubTitle

Podtitul.

Book Contents

Book Index

Konec platnosti kvalifikací

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD014

Soubor: PDP_TRN.AM

Popis sestavy: Přehled kvalifikace zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

AllEmp - Ano

Ne - Všichni zaměstnanci. Při nastavení parametru na NE se berou v potaz pouze zaměstnanci s platným pracovním vztahem. Při vyhodnocení u parametru AllEmp se bere v potaz pole ValEmpDateCalc - tedy vyhodnocuje se, jestli má zaměstnanec nějaký platný vztah k aktuálnímu datu.

AllTrainings - Ne

Ano - všechny kvalifikace.

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí formulář.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla; KV - podle druhu kvalifikace; DA - podle  data platnosti kvalifikace.

Book Contents

Book Index

Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD013

Soubor: PDP_STAVUP.AM

Popis sestavy: Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP. Sestava je vytvořena podle oficiálního formuláře.

Počet THP a ostatních zaměstnanců - číselník Skupina zkratka 1

Počet D a POP zaměstnanců - číselník Skupina zkratka 2

Počet důchodců - jakýkoli druh důchodu

Počet zahraničních pracovníků - dle zatržítek občan EU a Občan jiné země

Cizinci s pracovním povolením - započítá se, pokud je vyplněno číslo pracovního povolení na 6. straně Personálních údajů

Cizinci z EU s informační kartou - dle pole "Skupina" v číselníku států (pokud je zde EU) a pokud je vyplněno datum podání informační karty

 

 

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

EmpOnly - ANO - pouze pracovní poměry

NE - všechny pracovní vztahy

PDP_STAVUP

Book Contents

Book Index

Telefonní seznam

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD012

Soubor: PDP_TEL.AM

Popis sestavy: Telefonní seznam zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Vzdělání pracovníků

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD015

Soubor: PDP_KURZ.AM

Popis sestavy: Výpis kurzů a školení podle zaměstnanců.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Kurzy, školení - přezkoušení

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD016

Soubor: PDP_PREZK.AM

Popis sestavy: Výpis kurzů a školení podle data přezkoušení. Po spuštění balíčku je možno vybrat interval od - do.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Personální údaje] [Seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Rozčlenit na střediska Ano/Ne.

NewPage - Ne

Každé kmenové středisko na novou stranu Ano/Ne.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Sorting - JM

JM - setřídění podle jména; OS - podle osobního čísla.

Book Contents

Book Index

Personální údaje - výmaz osobních údajů (podpora GDPR)

Skript PERS_DelOtherPersData.PAS je určený pro výmaz polí s ostatními osobními údaji, které není nutné evidovat. Pomocí vstupního formuláře je možné ovlivnit, která pole budou vymazána. Po provedení výmazu polí se na první stranu personální karty uloží komentář o této provedené akci s datem a uživatelem, který výmaz provedl.

Skript má parametry:

CommentType - Typ komentáře

Po výmazu hodnot se vytvoří komentář zadaného typu. Pokud typ v parametru není vyplněn, pak se vytvoří komentář bez typu.

SkipProgNameFam - Vynechaná pole rodinných příslušníků

Do parametru lze zadat pole rodinných příslušníků, která nebudou zatržena na úvodním formuláři a nebudou tedy smazána.

SkipProgNamePers - Vynechaná pole Personalistiky

Do parametru lze zadat pole Personálních údajů, která nebudou zatržena na úvodním formuláři a nebudou tedy smazána.