Book Contents

Book Index

Postupy

Postup je obecně navrhnutý předpis, ve kterém jsou definovaná společná pravidla a posloupnosti kroků určitého druhu procesu ve firmě. Podle tohoto předpisu pak běží konkrétní proces.

Každý postup má svou hlavičku a verze postupu. Tzv. verzování postupů umožňuje provádět změny v druzích postupu, které se pro procesy právě používají. Vytvoří se nová verze postupu pro stejnou hlavičku a v této nově vytvořené verzi pak uživatel může provádět změny a pro právě běžící procesy ve firmě používat nezměněnou, dosud platnou, verzi postupu.

Book Contents

Book Index

Kniha Postupy

Kniha Postupy obsahuje všechny hlavičky verzovaných postupů workflow. Každá hlavička postupu může mít několik verzí postupu. Pro každou hlavičku však může být platná vždy jen jedna verze postupu v jeden daný okamžik, která se bude používat pro proces.

Knihu Postupy můžeme zobrazit na 1. straně knihy Verzované postupy vyvoláním nabídky u pole Postup.

pic_1074

Obr.: Postupy - kniha (formulář po vyvolání nabídky (vyznačeno červeně), zobrazení seznamu hlaviček postupů)

V této knize můžeme klávesou Ins vytvořit novou hlavičku postupu, či označením hlavičky a klávesou Enter vybrat verzovanému postupu hlavičku již dříve vytvořenou.

Book Contents

Book Index

Postupy - základní údaje (1. strana)

Na první straně knihy Postupy se vyplňují základní identifikační údaje pro hlavičku postupu.

pic_1083

Obr.: Postupy - 1. strana, vytvoření Hlavičky postupu

Popis polí:

Zkratka

Zkratka hlavičky postupu. Zkratku je povinné zadat a nesmí existovat více hlaviček se stejnou zkratkou.

Název

Název hlavičky postupu.

Typ

Typ hlavičky postupu - uživatelský číselník, slouží např. k setřídění či k seskupování hlaviček dle určitého kritéria.

Jazykový název

Toto pole umožňuje přiřadit hlavičce název v cizím jazyce (viz Parametry uživatele - Jazyk).

Číslo

Unikátní číslo hlavičky automaticky přidělené programem.

Book Contents

Book Index

Kniha Verzované postupy

Kniha verzovaných postupů je seznamem všech verzí postupů workflow.

Obr.: Verzované postupy - kniha

Popis sloupců:

S

Stav postupu (viz ikony níže).

N

Nasazení - pokud existuje alespoň jeden proces z dané verze postupu, pak se zobrazí ikona: - znamená, že z dané verze postupu jsou vytvořeny procesy, z nichž alespoň jeden dosud není ukončen, nebo je pozastaven.

- znamená, že z této verze postupu jsou vytvořeny procesy, ale všechny jsou již ukončeny.

Pokud je sloupec prázdný, znamená to, že z dané verze postupu dosud nebyl vytvořen proces.

Verze

Pořadové číslo verze postupu automaticky přiděleno programem.

Vydání

Číslo vydání (číslováno nezávisle na verzi). Toto číslo lze ručně editovat.

Revize

Revize je číslována v rámci vydání a toto číslo lze ručně editovat.

Zkratka

Zkratka názvu postupu.

Platnost od

Platnost postupu je od uvedeného data.

Platnost do

Platnost postupu je do uvedeného data.

Při schvalování verzovaných postupů se u verzí jedné hlavičky postupu nesmí překrývat termín v polích "Platnost od" a "Platnost do". Tzn., jedna hlavička postupu může mít v daný okamžik platnou (schválenou) pouze jednu verzi.

Verzovaný postup může nabývat různých stavů:

pic_237i

Editace

Nově vytvořený postup nebo nové vydání či revize. Z  postupu s tímto stavem nelze vytvořit proces.

Schváleno

Postup připravený pro vytvoření procesu. Již nelze provádět změny.

pic_238i

Ladění

Postup je připravený pro ladění, tzn. lze vytvářet procesy a provádět změny.

Neaktivní

Danou verzi postupu již nechci používat. Z neaktivního postupu nelze vytvořit proces ani nelze postup měnit.

Popis kláves:

Ins

Vytvoření nové verze postupu.

F6

Nová revize postupu (v poli vydání zůstane stejné číslo jako u původního postupu a do pole revize se dosadí číslo o 1 vyšší).

Alt+F2

Potvrzení postupu (stav schválení).

Alt+F3

Deaktivace postupu.

Alt+F5

Nastavení stavu ladění.

Ctrl+F2

Odpotvrzení postupu (ze schváleného stavu zpět do stavu editace).

Ctrl+F6

Nové vydání postupu (pole vydání se zvedne o 1 a do pole revize se dosadí číslo 1).

Shift+F6

Kopie verzovaného postupu.

Pozn.: Vytvořením nové revize nebo vydání dojde ke zkopírování postupu, ze kterého danou funkci spouštíme. Podle potřeby pak upravíme číslo vydání, revize, platnost apod.

Book Contents

Book Index

Verzované postupy - základní údaje (1. strana)

Na 1. straně verzovaných postupů vybíráme hlavičku postupu a jsou zde základní informace o verzi postupu, např. jeho platnost a role, které se dané verze postupu týkají.

pic_1061

Obr.: Verzované postupy - 1. strana - záložka Cíl

Popis polí:

Postup

Zkratka hlavičky postupu, jazykový Název hlavičky postupu.

Verze

Číslo verze postupu (přiděleno automaticky programem, pro každou hlavičku se čísluje od1 vzestupně).

Stav

Aktuální stav postupu (Editace, Schváleno, Ladění, Neaktivní).

Platnost od

Časový údaj, odkdy je postup platný. (Aby byl postup platný, musí být zároveň potvrzený.)

do

Časový údaj, dokdy je postup platný.

Vydání

Číslo vydání verzovaného postupu. Po zatrhnutí pole Směrnice lze toto číslo editovat.

Norma

Obecný číselník norem k bližší identifikaci dané směrnice (vyplňujeme sami podle platných norem ISO 9000). Pole je aktivní po zatrhnutí pole Směrnice.

Zařazení

Zařazení verzovaného postupu (obecný číselník k bližší identifikaci dané směrnice).

Přezkoumal

Datum a kontaktní osoba, která daný postup (směrnici) přezkoumala.

Citlivost

Výběr z uživatelského číselníku.

Revize

Číslo revize verzovaného postupu. Po zatrhnutí pole Směrnice lze toto číslo editovat.

Kapitola

Zkratka kapitoly (obecný číselník k bližší identifikaci dané směrnice). Pole je aktivní po zatrhnutí pole Směrnice.

Směrnice

Zatržením tohoto pole zařazujeme daný verzovaný postup jako směrnici.

Schválil

Datum a kontaktní osoba, která danou verzi postupu schválila.

Vytvořil, Změnil, Potvrdil

Datum a uživatel, který danou verzi postupu vytvořil, změnil či potvrdil.

Dokument postupu

Zkratka dokumentu, který je přiřazen k postupu.

Zobrazit zadání

Pokud je zatrženo, v Procesu a Pracovním kroku se zobrazuje záložka Zadání.

Popis záložek:

Cíl

Popis Cíle dané verze postupu. (Co proces řeší.)

Jazykový popis -

slouží pro lokalizaci záložky (viz Parametry uživatele - Jazyk).

 

Rozdělovník

Seznam kontaktních osob, kterým je daná verze postupu (směrnice) určena.

Na vědomí

Seznam rolí, kdy kontaktní osoby, zařazené do těchto rolí, mohou vidět v knize Postupy a kroky uživatele celý verzovaný postup.

Monitoring

Kontaktní osoby, zařazené na této záložce, budou mít v knize Sledované procesy zařazeny procesy, které budou vytvořeny z tohoto postupu. Tyto procesy budou moci sledovat, přestože nebudou mít právo na Prohlížení procesu. Tato funkce je užitečná např. pro sledování procesů, kde mají různé úkoly uživatelovi podřízení.

Právo na spuštění

Seznam rolí, kdy kontaktní osoby, zařazené do těchto rolí, mohou z této verze postupu vytvořit proces.

Zodpovědnost

Seznam rolí, kdy z kontaktních osob, zařazených do těchto rolí je možno při vytvoření procesu z dané verze postupu vybrat zodpovědnou osobu procesu. Tyto osoby mohou také stornovat proces, pokud mají zároveň právo Storna procesu. Tyto kontaktní osoby mohou také vidět v knize Postupy a kroky uživatele celý verzovaný postup.

Vyžadovat

Je-li tato volba zatržena, je nutno při založení procesu zodpovědnou osobu povinně vybrat.

 

pic_1063

Obr.: Verzované postupy - 1. strana - záložka Rozdělovník

pic_1064

Obr.: Verzované postupy - 1. strana - záložka Na vědomí

pic_3028

Obr.: Verzované postupy - 1. strana - záložka Monitoring

pic_4042

Obr.: Verzované postupy - 1. strana - záložka Právo na spouštění

pic_4043

Obr.: Verzované postupy - 1. strana - záložka Zodpovědnost

Book Contents

Book Index

Verzované postupy - editor (2. strana)

Na 2. straně knihy Verzované postupy je definován graf postupu.

Graf se vytváří z jednotlivých kroků postupu (uzlů grafu), které jsou spojeny šipkami. Dohromady znázorňují běh procesu.

Postupu i objektům grafu (šipkám a uzlům) můžeme přidat další informace (v záložkách Popis, Vlastnosti, Proměnné, Akce, atd...), kterými se zadávají další podmínky pro průběh procesu, a zpřesňuje se jeho funkčnost.

pic_1065

Obr.: Verzované postupy - 2. strana

Označení kroku nebo šipky v grafu se provede označením objektu levým tlačítkem myši. Tento se ohraničí červeně. Kombinací Ctrl+Shift+levé tlačítko myši označíme červeně více komponent najednou. Podle vybraného objektu se na záložkách pod grafem zobrazí informace k tomuto vybranému objektu.

Book Contents

Book Index

Graf

Grafem se definuje průběh (cesta) procesu.

Uzel do grafu umístíme označením příslušné ikony na nástrojové liště levým tlačítkem myši (ikona se zaktivní), a poté ho umístíme stisknutím levého tlačítka myši do prostoru určeného pro graf.

Vlastnosti grafu:

Spojení dvou uzlů šipkou:

Všechny uzly v grafu lze přesouvat tahem se stisknutým levým tlačítkem myši na uzlu.

Označenou šipku lze přepojovat z jednoho uzlu na druhý tahem se stisknutým levým tlačítkem myši na počátečním nebo koncovém bodu šipky.

pic_1073

Obr.: Verzované postupy - 2. strana

Popis tlačítek:

Vyjmout

Vybrané objekty jsou vyjmuty z grafu a vloženy do schránky.

pic_273i

Kopírovat

Vybrané objekty jsou zkopírovány do schránky.

pic_275i

Vložit

Objekty ze schránky jsou vloženy do grafu.

pic_276i

Zarovnat vlevo

Vybrané objekty jsou zarovnány vlevo (do jednoho sloupce).

pic_277i

Zarovnat nahoru

Vybrané objekty jsou zarovnány nahoru (do stejného řádku).

100%

Měřítko zobrazení

Změna velikosti grafu (v procentech).

pic_234i

Nastavení diagramu

Možnosti nastavení grafu. (Bližší popis viz obrázek a popis polí níže.)

pic_279i

Test konzistence

Stisknutím této ikony se zobrazí formulář s výsledkem testu, zda je zobrazený diagram konzistentní. Program automaticky zjišťuje, zda postup začíná a končí správným typem kroku a zda jsou kroky spojeny.

pic_289i

Výběr objektů

Je-li tato ikona označená, můžeme objekty v grafu označovat a pohybovat s nimi. Nemůžeme je do grafu vkládat.

pic_280i

Zahájení

Krok typu Začátek - povinný krok, označuje počátek běhu procesu; každý verzovaný postup má vždy právě jeden tento uzel.

pic_281i

Ukončení

Krok typu Konec - povinný krok, označuje konec běhu procesu; každý verzovaný postup má vždy právě jeden tento uzel.

pic_282i

pic_283i

pic_284i

Transformace

Rozhodnutí

Distribuce

Kroky procesu, musí být spojeny šipkou Vazba, jejich funkčnosti jsou shodné.

pic_285i

Vnořený postup

Krok typu Vnořený postup - krok procesu, umožňuje vložit (vnořit) do verzovaného postupu další verzovaný postup.

pic_238i

Kontrolní bod

Krok typu Kontrolní bod - jedná se o krok nezávislý na běhu procesu. Nepokračuje do jiného uzlu, nemá výstup. (Např.: Proces došel k určitému důležitému okamžiku, který chce zkontrolovat určitá osoba - přidá se vlastnost kontrolnímu bodu.)

pic_286i

Na vědomí

Krok typu Na vědomí - slouží k informování uživatelů. Obdobně jako Kontrolní bod neovlivňuje běh procesu. (Např. informuje, že proces došel k tomuto kroku, nebo že v procesu byl odsouhlasen určitý krok.)

pic_287i

Vazba

Dopředná šipka - proces pokračuje do jiného uzlu.

pic_288i

Zpětná vazba

Zpětná šipka - může vést do jiného (dřívějšího) uzlu procesu, nebo do kroku typu Ukončení.

pic_301i

Tvar vazby

Tlačítko se zobrazí vedle ikony Zpětná vazba, pokud v grafu označíme šipku. Můžeme zde vybrat tvar šipky:

 • Přímá - přímá šipka z kroku do kroku
 • Vertikální - šipka dělená na 3 části, prostřední část je vertikální, oba konce „z" a „do“ kroku jsou horizontální.
 • Horizontální - šipka je dělená na 3 části. Prostřední část je horizontální, oba konce „z“ a „do“ kroku jsou vertikální.
 • Lomená - šipka dělená na 3 části, prostřední část je vertikální, oba konce „z" a „do“ kroku jsou horizontální.

Obr.: Verzované postupy - 2. strana - Nastavení diagramu

Popis polí:

Mřížka

 

 

Použít

Je-li toto pole zatrženo, budou objekty grafu automaticky upevňovány k mřížce.

 

Zobrazit

Zatrhnutím tohoto pole zobrazíme mřížku.

 

Krok vodorovně

Zadané číslo určuje rozteč vodorovných bodů mřížky.

 

Krok svisle

Zadané číslo určuje rozteč svislých bodů mřížky.

Viditelné popisy

Při zatržení se Názvy kroků v grafu zobrazují.

Ohraničení popisů

Je-li zatrženo, Názvy kroků se zobrazují v rámečku.

Ohraničení uzlů

Je-li zatrženo, uzly diagramu jsou v rámečku.

Písmo

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí formulář pro výběr typu písma, kterým budou objekty v grafu popisovány.

Zakázat posun komponent na ploše

Je-li toto pole zatrženo, není možné objekty grafu přesouvat.

Tlačítko Pořadí kroků

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí formulář, kde jsou seřazeny jednotlivé kroky. Uživatel si pomocí tlačítek může kroky seřadit tak, jak jdou chronologicky za sebou, a to buď tlačítky, nebo funkcí "Drug and drop". Uživatel může kroky zadávat také do různých úrovní, dle toho, jak chce, aby se kroky očíslovaly v sestavách.

pic_2686

Obr.: Formulář Pořadí kroků

Tak, jak zde uživatel kroky seřadí, tak se budou zobrazovat v sestavě Postupy, nebo Směrnice.

Book Contents

Book Index

Popis

Na záložce Popis můžeme zadat popis postupu nebo kroku.

Popisy jsou přístupné jak v Knize kroků (pro každý krok), tak v Knize procesů. Popisy se zobrazují také v sestavách postupu.

Popisy je možné jazykově lokalizovat tlačítkem Jazykový popis (viz Parametry uživatele - Jazyk).

pic_2448

Obr.: Verzované postupy - 2. strana - záložka Popis

Book Contents

Book Index

Vlastnosti - VERZOVANÉ POSTUPY

Na této záložce zadáváme nebo zobrazujeme vlastnosti postupu, kroku, nebo šipky. Pokud chceme zadat vlastnosti postupu, klikneme myší kdekoli mimo krok i šipku v prostoru pro graf. Pokud chceme zadat vlastnost kroku, nebo šipce, v grafu je nutno tento konkrétní objekt označit.

Vlastnost postupu

pic_2447

Obr.: Záložka Vlastnosti postupu (bez označení kroku)

Popis polí:

Priorita

Každý postup má svou Prioritu, která pak určuje prioritu konkrétního procesu. V konkrétním procesu pak můžeme prioritu změnit. Priorita postupu se také zadává jako výchozí hodnota pro kroky, viz níže.

Kalendář

Pole, které se zadává jako výchozí hodnota pro kroky, viz níže.

Typ čas. úseku

Pole, které se zadává jako výchozí hodnota pro kroky, viz níže.

Max. čas pro proces

Pole, které ukazuje, jak dlouho má maximálně proces běžet. Počítá se z hodnot uvedených u kroků v poli Čas pro splnění kroku a počítá systémem "Nejdelší cesty grafem". Při počítání systém nebere v úvahu zpětné šipky a přeposílání kroků mezi uživateli. Pokud uživatel změní hodnoty časů pro splnění na krocích, pole se přepočítá po uložení postupu, nebo po stisknutí tlačítka Přepočítat.

Přepočítat

Při stisknutí tohoto tlačítka se přepočítá tzv. "Nejdelší cesta grafem". Přepočítá se hodnota v poli Max. čas pro proces dle aktuálních hodnot zadaných v poli Čas pro splnění kroku v jednotlivých krocích. V grafu postupu se tato "Nejdelší cesta" zobrazí zvýrazněním uzlů a šipek zelenou barvou.

Čas pro splnění kroku

Pole, které se zadává jako výchozí hodnota pro kroky, viz níže.

Pole Priorita, Kalendář, Typ časového úseku a Čas pro splnění kroku se zde vyplňují jako výchozí hodnota pro kroky. Každý nově vytvořený krok bude mít v záložce Vlastnosti vyplněny v těchto polích tyto hodnoty. Pokud hodnoty v těchto polích změníme a postup již bude mít vytvořeny nějaké kroky, zeptá se systém, zda změněnou hodnotu chceme změnit i v již vytvořených krocích. Pokud zadáme "Ano", hodnota se změní ve všech krocích a bude platit pro všechny nově vytvořené kroky, pokud zadáme "Ne", nová hodnota bude platit jen pro všechny nově vytvořené kroky.

Vlastnost kroku

pic_1067

Obr.: Záložka Vlastnosti po označení kroku

Popis polí:

Zkratka

Zkratka kroku. Je předdefinovaná, lze změnit, v rámci navrhnutého postupu musí být jedinečná.

Název

Název kroku. Tento název se zobrazí také v grafu u kroku.

Jazykový název

Umožňuje zadat Název kroku v jiných jazycích (viz Parametry uživatele - Jazyk).

Dokumentační text

Libovolný text, který se zobrazí u kroku při tisku sestav Postup a Směrnice.

Seskupení

Umožňuje uživateli zařadit daný krok do skupiny kroků (viz níže Seskupení kroků).

Priorita

Zadává se Priorita kroku. Pole je předvyplněno dle Priority zadané v postupu. V knize Pracovní kroky/K vyřízení si uživatel může kroky setřídit dle zde zadané priority (priorita je zobrazena na nulté straně ve sloupci Pt symbolem vlaječky různé barvy - viz Pracovní kroky - Kniha).

Kalendář

Zadává se zde Kalendář - dle tohoto kalendáře, který vyjadřuje pracovní směnu řešitelů, se bude počítat termín, do kdy má uživatel krok zpracovat. Pole je předvyplněno dle Kalendáře zadaného v postupu. Nastavení kalendáře viz níže "Nastavení termínu splnění".

Typ čas. úseku

Zadává se zde Typ časového úseku, který zpřesňuje hodnotu v poli Kalendář. Pole je předvyplněno dle Typu časového úseku zadaného v postupu. Typ časového úseku musí být vyplněn stejný, jako má vyplněna položka kalendáře, který používáme v poli Kalendář.

Čas pro splnění

Dle Času pro splnění kroku se počítá termín, do kdy má uživatel zpracovat krok (odsouhlasit, postoupit, zamítnout). Termín se zobrazí v Kroku procesu v poli Splnit do. Pole je předvyplněno dle Času pro splnění zadaného v postupu. Termín pro splnění kroku zohledňuje také hodnoty zadané v poli Kalendář a Typ časového úseku.

Posílat notifikace pro nový krok

Zatržením této možnosti se budou posílat notifikace řešitelům při vytvoření nového kroku procesu.

Posílat notifikace na termín splnění kroku

Zatržením této možnosti se budou posílat notifikace řešitelům na termín při splnění nového kroku procesu.

Nastavení termínu splnění

Pro správné vypočítání termínu pro splnění kroku uživatelům je potřeba správně nastavit Kalendář a Typ časového úseku. V těchto polích určujeme pracovní dobu řešitelů (zaměstnanců), to znamená, ve kterých hodinách jsou v práci. Čas pro splnění kroku se pak odpočítává právě jen v těchto hodinách. Kalendář musí mít nastavenou konkrétní pracovní dobu řešitelů, viz obr.

pic_2778

Obr.: Mzdový kalendář, nastavení kalendáře

Na obrázku vidíme, že kalendář "HOD 7,5" má nastavenou pracovní dobu 8:00-16:00. V případě, že tento kalendář použijeme v kroku, tak řešitelé kroku, kterým se odpočítává čas pro splnění, by měli mít tuto pracovní dobu. Čas pro splnění se odpočítává do 16:00 hod jednoho dne a pokračuje až od 8:00 hod dalšího dne. Tato pracovní doba se zadává např. v položce na druhé straně knihy Mzdové kalendáře. V této položce musí být také zadán stejný Typ časového úseku, jaký používáme v kroku postupu.

Vlastnost šipky

Při nastavení vlastnosti šipce určujeme, do jakého stavu se má proces při průchodu touto šipkou změnit (Neměnit, Pozastaveno, ...).

Při vytvoření šipky je v záložce Vlastnosti vytvořena vlastnost, kdy v poli Změnit stav procesu na je zadáno Neměnit.

pic_1069

Obr.: Formulář Vlastnosti šipky otevřený v okně záložky Vlastnosti po označení šipky

Šipce můžeme zadat tyto vlastnosti:

Název

Název šipky - text, který je zobrazen u šipky v grafu.

Pořadí

Určuje pořadí, v jakém byly šipky, které vedou z jednoho uzlu vytvořeny a v jakém pořadí budou tyto šipky obslouženy.

Změnit stav procesu na

Zde můžeme ovlivnit stav procesu. Toho lze využít pro rozhodování u kroků s vnořeným postupem nebo pro zobrazení stavu procesu, kdy je vidět, v jakém stavu je proces nebo zda proces skončil odsouhlasením nebo zamítnutím. Pokud proces touto šipkou projde, změní se stav procesu na zde zadaný:

 • "Běží" - stav procesu se změní na "Běží".
 • "Neměnit stav procesu" - stav procesu zůstane nezměněn (implicitní).
 • "Odsouhlaseno" - stav procesu se změní na "Odsouhlaseno".
 • "Pozastaveno" - stav procesu se změní na "Pozastaveno".
 • "Zamítnuto" - stav procesu se změní na "Zamítnuto".

Vlastnost šipky je také její tvar, viz ikona pic_301i. Popis ikony - Graf.

Seskupení kroků

Seskupení kroků umožňuje uživateli spojit více kroků postupu do jedné skupiny. Následující krok pak na toto seskupení kroků nahlíží jako na jeden celek (krok). Seskupení kroků se používá, pokud osoby u kroku se stejným (či podobným) úkolem nemohou vidět navzájem hodnoty svých proměnných. Proto nemohou být zařazeni do role u jednoho kroku. Krok musí odsouhlasit každý zvlášť, avšak následující krok se smí vytvořit až při odsouhlasení všech kroků v seskupení.

pic_1139

Obr.: Verzované postupy - editor - 2. strana - Seskupení kroků

Vytvoření Seskupení kroků

Krok zařadíme do seskupení po jeho označení a v záložce Vlastnosti zadáním jednomístného čísla nebo písmene v poli Seskupení - tzv. označení seskupení. U všech kroků, které chceme zařadit do jednoho seskupení, musí být toto označení stejné. V grafu je označení seskupení viditelné za názvem kroku, a to písmenem nebo číslem seskupení uvedeném v závorce.

Z každého kroku ve skupině musí vést šipka Zpětná vazba. Při zamítnutí kroku jedním uživatelem se tento krok zruší všem osobám u kroků v seskupení a vytvoří se krok, do kterého vede šipka Zpětná vazba.

Příklad použití:

Osoby, přiřazené u kroků „Středisko výroby“, „Středisko prodeje“ a „Středisko nákupu“ (dále jen „Ředitelé středisek“) mají odsouhlasit obrat, který byl zaslán každému „Řediteli střediska" osobou, přiřazenou ke kroku „Zadání obratu a poslání k odsouhlasení“. Krok s názvem „Obrat odsouhlasen“ se nesmí vytvořit dřív, dokud všichni „Ředitelé střediska“ svůj krok neodsouhlasí. Kroky „Středisko výroby“, „Středisko prodeje“ a „Středisko nákupu“ tedy byly zařazeny do Seskupení „A“. Pokud budou všechny kroky v tomto seskupení odsouhlaseny, krok s názvem „Obrat odsouhlasen“ se vytvoří. Pokud kterákoli osoba v seskupení „A“ svůj krok zamítne, proces se vrátí zpět do kroku „Zadání obratu a poslání k odsouhlasení“. Po opětovném zpracování kroku „Zadání obratu a poslání k odsouhlasení“ se vytvoří kroky v seskupení všem osobám znovu.

Pozn.: Pokud osoba u kroku „Středisko výroby“ krok zamítla dříve, než stačily osoby u kroku „Středisko prodeje“ a „Středisko nákupu“ svůj krok odsouhlasit, tento krok se jim zruší. Pokud už však tento krok stihli odsouhlasit, krok se zamítnutím jiným uživatelem v seskupení kroků nezruší.

Book Contents

Book Index

Řešitelé

V záložce Řešitelé zadáváme role, které mají daný krok zpracovávat. Je zde také určeno, jak se má řešitel kroku vybírat (pole Způsob výběru). Pro výběr řešitelů konkrétního kroku je uživateli zobrazena množina všech kontaktních osob zadaných v rolích. Z tohoto seskupení řešitelů pak vybírá uživatel řešitele kroku v konkrétním procesu.

pic_2449

Obr.: Verzované postupy - editor - 2. strana - Řešitelé

Popis polí:

Způsob výběru

Vybraná varianta určuje, jak a komu bude vytvořen daný krok. Implicitně je zde zadáno Všichni.

 

Jeden z nich

Všem osobám v zadané Roli je krok vytvořen, ale po přijetí kroku jedním z těchto řešitelů je zbývajícím daný krok stornován. (Pokud jeden řešitel provede událost jinou než Čtení, ostatním je krok stornován.)

 

Uživatelsky jeden z

Před vytvořením následujícího kroku je uživateli, která ukončuje předchozí krok, zobrazen seznam kontaktních osob, ze kterého uživatel:

 • vybere vlastníka následujícího kroku, krok je pak vytvořen jen tomuto vybranému řešiteli,
 • označí hvězdičkou více vlastníků následujícího kroku, krok je pak vytvořen označeným vlastníkům. Po odsouhlasení kroku jedním z nich je ostatním krok smazán.

 

 

Všichni

Všem osobám v zadané Roli je krok vytvořen. Všechny tyto osoby musí krok odsouhlasit. K události Odsouhlasení dojde až po odsouhlasení kroku poslední osobou v roli. V případě Zamítnutí však stačí zamítnutí jedním řešitelem a ostatním je krok stornován.

 

Uživatelsky všichni

Před vytvořením kroku je uživateli, který ukončuje předchozí krok, zobrazena možnost výběru kontaktních osob. Krok je pak vytvořen jen označeným osobám. Další zpracování odpovídá způsobu výběru Všichni.

Zohledni středisko

Podmínkou je, aby workflow bylo napojeno na organizační strukturu. Pokud je v organizační struktuře nadefinována struktura dle pracovních pozic, bude se respektovat strom z této struktury a odpovídající krok se zobrazí řešitelům z dané větve.

Nadřízený

Podmínkou je, aby workflow bylo napojeno na organizační strukturu. Pokud je v organizační struktuře nadefinována struktura dle pracovních pozic, bude se respektovat strom z této struktury a odpovídající krok se zobrazí řešitelům z dané větve.

Role

Zde se vybírá řešitel kroku z knihy Role. Osoby zařazené v těchto rolích mohou být vybrány pro řešení tohoto kroku.

Zastupitelnost - Režim

Režim zastupitelnosti, na jehož základě mohou jiné osoby zastupovat při řešení kroku osoby zařazené v roli uvedené v poli Role. Popis zastupování - viz Zastupování.

Book Contents

Book Index

Zastupování

Zastupování slouží k tomu, aby mohl být krok vyřešen jinou osobou než řešitelem kroku v případě, že je řešitel nepřítomen (tzn., má zadanou Nepřítomnost).

Režim zastupování nastavujeme pro jednotlivé Role ve formuláři Řešitel kroku:

Při zastupování v režimu "Nadřízený" a "Podle role" lze zapnout volbu Zohlednit středisko - v takovém případě zastupují jen osoby, které mají v organizační struktuře zadáno stejné středisko jako řešitel.

pic_4116

Obr.: Nastavení zastupování "Podle role"

Všem zástupcům se zobrazují konkrétní kroky v knihách Kroky a K Vyřízení. V těchto knihách mohou zástupci spuštěním operace Zastoupit změnit řešitele (převést krok na sebe) a začít krok řešit.

Na zástupce lze také řešení kroku převést operací Postoupit. Možnost postoupit kroky mají v konkrétním procesu tyto osoby:

Postoupit kroky lze nejen na zástupce, ale také na ostatní (nebo zpátky na původní) řešitele kroku.

Book Contents

Book Index

Proměnné

Proměnné umožňují uživatelům při zpracovávání procesu zadávat další hodnoty. Lze tak rozšířit datovou strukturu procesu (např. můžeme pomocí této proměnné donutit uživatele zadat středisko, pro které je určena faktura k odsouhlasení nebo zadat datum počátku a konce dovolené, ...).

S proměnnými pracujeme zejména při používání parametrů v záložce Akce. Proměnné, které se zde zadávají, vytváříme v knize Definice proměnných a pak je z této knihy vybíráme.

Pokud chceme nastavit proměnné další vlastnosti, které se budou týkat pouze tohoto postupu, můžeme je nastavit právě zde, na záložce Proměnné. Záložka se zobrazí, pokud nemáme označený žádný krok v grafu. Vkládáme tedy proměnné celému postupu, tyto proměnné pak používáme v krocích. Proměnné zde vkládáme klávesou Ins.

pic_1075

Obr.: Formulář Proměnná postupu - Verzované postupy - 2. strana - záložka Proměnné

Popis polí:

Proměnná

Do tohoto pole vybíráme proměnnou z knihy Definice proměnných.

Počáteční hodnota

Zde zapíšeme Hodnotu, která bude automaticky uložena do Proměnné při vzniku nového procesu, hodnota půjde uživatelem v procesu přepsat.

Interní proměnná

Pokud je Proměnná postupu označená jako Interní, v knize Kroky se stisknutím kláves Shift+F8 nezobrazí. Proměnná neoznačená jako Interní se po stisknutí těchto kláves zobrazí se svou aktuální hodnotou.

Vstupní předávaná proměnná

Pokud existuje v podřízeném (subprocesu) nebo nadřízeném procesu stejná Proměnná, budou při zatrhnutí tohoto pole hodnoty této proměnné předány.

Př.: Existuje proces s krokem „A“ s hodnotou proměnné „5“. V následujícím subprocesu je krok „B“, se stejnou proměnnou a se zatrhnutým polem Vstupní předávaná proměnná. Do hodnoty této proměnné vloží hodnota „5“ z kroku „A“.

Výstupní předávaná proměnná

Při výstupu z podřízeného do nadřízeného procesu nebo naopak budou při zatržení tohoto pole předány hodnoty stejné Proměnné i zpět.

Př.: Existuje v subprocesu krok „A“ s hodnotou proměnné „5“. Pokud do kroku "B" nadřízeného procesu se stejnou proměnnou a se zatrhnutým polem Výstupní předávaná proměnná do hodnoty této proměnné vložíme hodnotu „6“, v kroku „A“ se tato proměnná taky přepíše na hodnotu „6“.

Zdrojová proměnná

Toto pole se zobrazí pouze při vybrání Proměnné se zatrženou volbou Počítaná. Tuto proměnnou vybíráme z knihy Definice proměnných. Hodnota zdrojové proměnné vstupuje do počítané proměnné (viz níže).

Počítané proměnné

Pokud je vybranou proměnnou proměnná se zatrženou volbou Počítaná (na 1. straně knihy Definice proměnných), pak jí lze vybrat zdrojovou proměnnou. Zdrojová proměnná nahradí počítanou proměnnou. Tím lze dosáhnout toho, že u stejné proměnné můžeme sledovat různé hodnoty.

Příklad: Máme postupy „A“ a „B“. U postupu „A“ nás pro rozhodování zajímá středisko (proměnná STR); v postupu „B“ chceme sledovat proměnnou DNU_PL:

pic_1076

Obr.: Formulář Proměnná postupu - Verzované postupy - 2. strana - záložka Proměnné

Book Contents

Book Index

Akce

Při zpracovávání kroků uživateli vznikají v procesu akce. Těmito akcemi je řízen běh celého procesu.

Akce existují uživatelské a systémové.

Zadáním parametrů nebo skriptů k těmto akcím můžeme proces lépe řídit, kontrolovat, určovat, kam bude proces (zadáním, či vypočtením hodnoty jeho proměnných) směrovat, zjišťovat, v jakém stavu se proces aktuálně nachází, jestli proces či jednotlivé kroky splňují časový harmonogram.

Zadáváním parametrů a skriptů v akcích se pak tyto v průběhu procesu při určených akcích spouští.

U procesu se akcemi zaznamenává Změna stavu procesu, u kroků se zaznamenává Historie akcí kroku (do knihy Procesy).

Novou událost zadáme na záložce Akce klávesou Ins.

pic_1135

Obr.: Formulář Verzované postupy - základní údaje - 2. strana - záložka Akce

Popis polí:

Akce

Zde se nastavují události, při kterých se mají spouštět Skripty, nebo obsluhovat Parametry. Postupu je implicitně nastavena událost Vstupní a tuto nelze změnit. Šipce je nastavena událost Vstupní a nelze ji měnit. Kroky mají přednastaveno několik událostí, viz popis níže.

Skript

Zde můžeme vybrat Skript, který se bude spouštět při akci zadané v poli Událost. Popis skriptů - viz Skripty. Do pole Parametry můžeme také zadat parametry, které bude tento skript používat a vyhodnocovat.

Editor

Pokud je vybrán Skript, pak se po stisknutí tohoto pole zobrazí textový editor s obsahem skriptu.

Parametry

Slouží pro vložení Parametrů, které se budou při zadané události obsluhovat. Popis parametrů - viz Parametry. Pokud jsme zadali skript a ke stejné události chceme zadat také parametry, které však nenáleží skriptu, musíme tyto parametry zadat do další položky kroku (postupu).

Nahoru

Při zadání více parametrů lze označený parametr posouvat v seznamu nahoru.

Dolů

Při zadání více parametrů lze označený parametr posouvat v seznamu dolů.

Zatrhnutím tohoto pole se zaktivní rámeček umístěný vedle, kde je možno přidat nebo upravit funkčnost již přidaných parametrů programovacím jazykem.

Akce postupu

Pokud nemáme označený žádný objekt grafu, vytváříme Akce postupu (procesu). Akci postupu je možno zadat jen Vstupní. Spustí se po prvním uložení nově vytvořeného procesu.

pic_574

Obr.: Formulář Akce v postupu otevřenou nabídkou pole Hodnota u parametru ProcStatus

Akce objektu

Pokud máme označený objekt grafu, vytváříme Akci tohoto objektu (kroku nebo šipky).

pic_1011

Obr.: Formulář Akce v kroku postupu s otevřenou nabídkou pole Událost

Popis akcí kroku:

Formulář

Při zadání akce Formulář se při spuštění detailu kroku v knize Kroky (zobrazení formuláře Pracovní krok) spustí zadaný skript nebo parametr.

Odsouhlasení

Při zadání akce Odsouhlasení se při odsouhlasení kroku uživatelem (pokud je určeno více uživatelů, kteří musí krok odsouhlasit, tak každým z nich) spustí zadaný skript nebo parametr.

Postoupení

Při zadání akce Postoupení se při postoupení kroku uživatelem, tzn. předání kroku zástupci, spustí zadaný skript nebo parametr. Spustí se také při Zastoupení uživatelem.

Přečtení

Při zadání akce Přečtení se při přečtení kroku uživatelem spustí zadaný skript nebo parametr. Tato událost nastane, pokud uživatel otevře detail kroku (v knize Pracovní kroky).

Přijmutí

Při zadání události Přijmutí se při přijmutí kroku uživatelem spustí zadaný skript nebo parametr. Při přijmutí uživatel souhlasí s tím, že daný krok bude řešit. Pokud má krok řešit jen jeden ze zadané Role (viz kniha Verzované postupy, záložka Vlastnosti), ostatním se tento krok zruší.

Sledovací

Slouží pro vyhodnocování procesu, spouští vyhodnocovací skripty. Při zadání této akce se zobrazí pole umožňující zadat Typ. Typ je uživatelský číselník, můžeme jím např. zadat, co má být ve vyhodnocení sledováno.

Vstupní

Při zadání akce Vstupní se při vzniku kroku spustí zadaný skript nebo parametr.

Výstupní

Při zadání akce Výstupní se při ukončení kroku (krok je odsouhlasen nebo zamítnut) spustí zadaný Skript, nebo Parametr.

Zamítnutí

Při zadání akce Zamítnutí se při zamítnutí kroku uživatelem spustí zadaný skript nebo parametr. Pokud je krok určen ke zpracování více uživatelům, spustí se skripty a parametry už při zamítnutí jedním z těchto uživatelů.

Skripty a parametry:

Zadáním parametrů nebo skriptů na U Akce řekneme, že se při této akci mají provést nějaké další činnosti. Takto lze dále řídit běh procesu, např.:

Bližší popis skriptů a parametrů, viz Skripty workflow a Parametry workflow.

Book Contents

Book Index

Verzované postupy - sestavy

Book Contents

Book Index

Postup

Číslo procesu: WKF003; WKF004; WKF005

Ident. číslo sestavy: SWKF002

Soubor: WPostup.AM

Popis sestavy: Sestava Postup zobrazuje Verzovaný postup workflow, jeho Základní údaje, Cíl, Popis a Graf. Jsou zde zobrazeny také jednotlivé Kroky postupu s popisem, Roli uživatelů a Hodnocením.

Adresa ve stromu: [Pracovní kancelář] [WorkFlow] [Administrace workflow] [Postup]

Parametry sestavy:

DistributionList - Ne

Ano - tisk podle Rozdělovníku. Text na konci sestavy bude obsahovat jména osob, kterým je dokument určen (Kontaktní osoby zadané na záložce Rozdělovník v knize Verzované postupy na první straně). Pokud je v rozdělovníku zadáno více osob, bude sestava vytvořena pro každou z nich.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru pro zobrazování patičky. Zapisuje se zde cesta, kde je uložen soubor, který má být zobrazen jako logo.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro zobrazování hlavičky.

LogoPictureSmall - Logo.bmp

Název souboru pro zobrazování loga.

ShowEvaluation - Ano

Ano - zobrazí se hodnocení.

ShowGraph - Ano

Ano - zobrazí se graf postupu.

ShowChapterAbrr - Ne

Ano - zobrazí se zkratka kapitoly; Ne - zobrazí se popis kapitoly.

ShowLongDescr - Ano

Ano - zobrazí se Dlouhý popis metriky.

ShowMetricDescr - Ano

Ano - zobrazí se Popis metriky.

ShowNormAbbr - Ne

Ne - zobrazí se popis normy; Ano - zobrazí se zkratka normy.

SupplementQuantity - 0

Počet příloh.

WPOSTUP

WPOSTUP_1

Book Contents

Book Index

Procesní schéma

Číslo procesu: WKF003; WKF004; WKF005

Ident. číslo sestavy: SWKF003

Soubor: WProcessChart.AM

Popis sestavy: Sestava Procesní schéma zobrazuje Graf postupu s názvy jednotlivých Kroků postupu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru pro zobrazování patičky.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro zobrazování hlavičky.

LogoPictureSmall - Logo.bmp

Logo.

Sensitive -

Stupeň citlivosti (text, který se zobrazí v záhlaví).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Seznam metrik

Číslo procesu: WKF003

Ident. číslo sestavy: SWKF005

Soubor: WMetrikList.AM

Popis sestavy: Seznam aktuálně měřených metrik systému QMS. Zobrazuje seznam všech proměnných, které jsou v knize Definice proměnných označené jako Metrika, a použité v potvrzených postupech.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

GroupByProcess_DSC1 - Ano

Ano - seskupit podle procesu; Ne - metriky se seřadí abecedně dle Označení.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro zobrazení hlavičky.

LogoPictureFSmall - Logo.bmp

Název souboru pro zobrazení loga.

Sensitive -

Stupeň citlivosti (text, který se zobrazí v záhlaví).

WMETRIKLIST

Book Contents

Book Index

Seznam zkratek

Číslo procesu: WKF003

Ident. číslo sestavy: SWKF007

Soubor: WAbbrList.AM

Popis sestavy: Sestava Seznam zkratek zobrazuje seznam zkratek, které byly připojeny k postupu v Poznámce postupu, poznámkou se Zkratkou "SZ" a Popisem "Seznam zkratek". Obsahuje seznam zkratek použitých v textu směrnice.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Zobrazí název souboru zobrazující patičku.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Zobrazí název souboru zobrazující hlavičku.

LogoPictureSmall - Logo.bmp

Logo.

ReportTitle

Lze nadefinovat vlastní Název sestavy.

Sensitive -

Stupeň citlivosti (text, který se zobrazí v záhlaví).

ShowNormAbbr - Ne

Ano - zobrazí zkratku normy uvedenou na první straně v knize Verzované postupy v poli Norma.

SupplementList

Seznam dodatků.

WABBRLIST

Book Contents

Book Index

Směrnice

Číslo procesu: WKF003

Ident. číslo sestavy: SWKF008

Soubor: WStandards.AM

Popis sestavy: Zobrazuje verzovaný postup jako kompletní směrnici ISO procesu v tiskové verzi. Zobrazuje údaje o verzovaném postupu i o jeho krocích.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

DistributionList - Ne

Ano - tisk podle Rozdělovníku. Text na konci sestavy bude obsahovat jména osob, kterým je dokument určen (Kontaktní osoby zadané na záložce Rozdělovník v knize Verzované postupy na první straně). Pokud je v rozdělovníku zadáno více osob, bude sestava vytvořena pro každou z nich.

LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název souboru pro zobrazování patičky. Zapisuje se zde cesta, kde je uložen soubor, který má být zobrazen jako logo.

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro zobrazování hlavičky.

LogoPictureSmall - Logo.bmp

Název souboru pro zobrazování loga.

ShowGraph - Ano

Ano - zobrazí se graf postupu.

ShowChapterAbrr - Ne

Ano - zobrazí se zkratka kapitoly; Ne - zobrazí se popis kapitoly.

ShowLongDescr - Ano

Ano - zobrazí se Dlouhý popis metriky.

ShowMetricDescr - Ano

Ano - zobrazí se Popis metriky.

ShowNormAbbr - Ne

Ne - zobrazí se popis normy; Ano - zobrazí se zkratka normy.

SupplementQuantity - 0

Počet příloh.

WSTANDARDS

WStandards_2

WStandards_2

WStandards_3

Book Contents

Book Index

Distribuční registr

Číslo procesu: WKF003

Ident. číslo sestavy: SWKF013

Soubor: DistributionList.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam hlaviček verzovaných postupů, u kterých existuje potvrzená, aktuálně platná verze postupu a které mají zatrženou možnost Směrnice. Hlavičky postupů jsou rozděleny dle uživatelů uvedených v poli Rozdělovník.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

LogoPictureHeader - Header.wmf

Název souboru pro zobrazování hlavičky.

LogoPictureFSmall - Logo.bmp

Název souboru pro zobrazování loga.

Sensitive -

Stupeň citlivosti (text, který se zobrazí v záhlaví).

DistributionRegister