Book Contents

Book Index

Poskytnuté zálohy

Poskytnuté zálohy jsou součástí dokladů modulu Nákup. Základní údaje a funkčnost Poskytnutých záloh jsou obdobné jako u Přijatých záloh. V následujících kapitolách budou proto popsány jen odlišnosti Poskytnutých záloh.

Book Contents

Book Index

Doklad Poskytnutá záloha

pic_1259

Obr.: Poskytnutá záloha - 1. strana

Popis vybraných polí:

Editovat DPH

Po zatrhnutí pole Editovat DPH lze editovat částky Netto a DPH. Brutto se dopočte jako jejich součet.

Bankovní účet

Bankovní účet dodavatele. Při vytvoření nové zálohy se do něj z karty Dodavatele zkopíruje výchozí bankovní účet ze záložky Banka. Pokud na 3. straně Parametrů mandanta zatrhneme pole Nepovinný bankovní účet pro přijaté faktury, je bankovní spojení nepovinné.

IBAN

IBAN dodavatele. Při vytvoření nové zálohy se do něj z karty Dodavatele zkopíruje IBAN z výchozího bankovního účtu ze záložky Banka (pokud je zadaný).

V souvislosti s institutem tzv. nespolehlivého plátce je na dokladu:

Po zaplacení Poskytnuté zálohy se automaticky změní na dokladu Datum úč. případu dle Data vystavení platby. Na rozdíl od Přijatých záloh změna data UZP neprobíhá automaticky. Na potvrzené Poskytnuté záloze pole Datum úč. případu a Datum UZP změníme klávesami Ctrl+F6.

U Poskytnutých záloh nelze nastavit automatické přepínání zálohy na daňový doklad.

Book Contents

Book Index

Čerpání poskytnuté zálohy na faktuře přijaté

Čerpání poskytnuté zálohy v nákupu probíhá obdobným způsobem, jako čerpání přijaté zálohy v prodeji.

U poskytnuté zálohy je navíc možnost editovat čerpanou částku Netto a DPH.

Book Contents

Book Index

Dobropisy záloh

Popis funkce Opravné daňové doklady nad zálohami poskytnutými je obdobný jako v kapitole Opravné daňové doklady k zálohám u záloh přijatých.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Poskytnutými zálohami

Nad Poskytnutými zálohami jsou obdobné jako v kapitole Funkce nad Přijatými zálohami. Nad Poskytnutými zálohami je navíc funkce:

Ctrl+F6

Na potvrzené poskytnuté záloze, která není ve stavu daňový doklad, můžeme těmito klávesami změnit pole Datum úč. případu, Datum UZP a Externí číslo.

Book Contents

Book Index

Zaokrouhlování záloh

Zálohy poskytnuté v tuzemské měně se zaokrouhlí podle Parametrů mandanta. Pokud je na poskytnuté záloze zatrženo pole „Editovat DPH“, nezaokrouhlují se vůbec.

Brutto zálohy v cizí měně (je zatržena volba Měna) se zaokrouhluje v závislosti na nastavení zaokrouhlení zadané Měny. Netto a DPH zálohy v cizí měně se nezaokrouhlují.

Zaokrouhlení se provede při vystavení zálohy poskytnuté.