Book Contents

Book Index

Srážky z mezd

Knihu Srážky z mezd je možno vyvolat ze stromového menu Mzdy - Srážky z mezd.

pic_3046

Obr.: Srážky z mezd

Ze stromového menu lze zobrazit knihy Srážky z mezd, Srážky z mezd za organizaci nebo Srážky z mezd za pracovníky.

Kniha Srážky z mezd za organizaci slouží k zadávání srážek a odvodů za celou firmu (např. platby pojistného na zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmu, zákonné pojištění organizace nebo souhrnné platby odborovým organizacím). Zápis do této knihy je možné provést také přes knihu Mzdových konstant.

Pokud se jedná o zadávání srážek z platů pracovníků, zápis do knihy se může provést také na 4. straně karty zaměstnance v Personálních údajích nebo při zadávání mzdové složky srážky do pole Srážka zaměstnance na 4. nebo 5. straně ve Mzdových údajích.

Prohlížení Srážek z mezd je možné vždy za vybranou periodu. Přepínání mezi periodami se provádí pomocí funkce Ctrl+F10.

V dolní části knihy se zobrazuje Kniha mzdových dokladů. Pomocí tohoto nastavení se na srážkách z mezd zobrazují pouze výstupní mzdové složky z vybrané knihy mzdových dokladů.

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - základní údaje

Na 1. straně Srážek z mezd se vyplňují základní údaje o srážce a bankovní spojení pro převod srážky.

pic_3047

Obr.: Srážky z mezd - základní údaje

Popis polí:

Název

Název srážky.

Pracovník

Jméno zaměstnance, pro kterého je srážka vytvořena. V případě srážky za organizaci je pole prázdné.

Pořadí

Pořadí srážky generované programem.

Popis

Libovolný popisný text.

Způsob platby

Způsob úhrady srážky (Převodem, složenkou,...)

Var. symbol

Pokud do pole Variabilní symbol doplníme proměnnou z nabídky, bude se do tohoto pole každý měsíc dosazovat hodnota podle zvoleného symbolu. Tato rozklíčovaná hodnota je vidět ve vedlejším poli a je možné ji přidat také do sloupců na 0. straně.

Konst. symb.

Konstantní symbol doplněný výběrem z nabídkové tabulky (F12)

Adresa

V případě zaslání srážky poštou se zapíše název resp. jméno a adresa do stejnojmenného pole.

Účet

Účet z účetní osnovy, který slouží k zaúčtování zpracovaných mezd.

Párovací symbol

Údaje o párovacím symbolu. Ten se dále využívá v účetnictví.

Středisko

Výběr z číselníku střediska. V případě srážky zaměstnance se středisko předvyplní z Personálních údajů (kmenové středisko). Je možné ho změnit.

Kód zakázky, Kód zboží

Libovolný číselný nebo textový údaj sloužící ke třídění.

Kód 1, Kód 2, Referent

Do polí Kód 1 a Kód 2 můžeme zadávat libovolný kód. Slouží k uživatelskému rozlišení. Referent odkazuje do knihy Referenti.

Typ srážky

Informace o typu srážky, volíme dle nabídky z číselníku.

Adresát

Adresát srážky, nepovinný údaj. Vyplníme výběrem požadovaného záznamu z knihy partnerů. V případě Exekucí, Insolvencí se zde vyplňuje Exekutorský úřad /správní úřad/ Insolvenční soud. Tato informace se poté načte do Přílohy k Exekučnímu příkazu, Usnesení.

Zdrav. poj.

Z číselníku vybereme příslušnou zdravotní pojišťovnu s podrobnějšími údaji, které je nutné tisknout např. do sestav. Pole je využitelné pouze u srážky pro zdravotní pojišťovny. Údaje vyplněné v tomto poli se dále využívají v sestavách a skriptech určených pro zdravotní pojišťovny.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu.

Hromadná platba

Využitelné pouze u srážky za zaměstnance. Pokud je zatržená hromadná platba, bude se srážka platit v rámci srážky za organizaci.

Jednotlivá platba

Na každou mzdovou složku, která ukazuje na tuto srážku, se vytvoří jeden závazek.

Nevytvářet závazky z mezd

Při automatickém vytváření závazků se závazek na tuto srážku nevytvoří. V chybovém protokolu po hromadném vytváření závazků z mezd se zobrazí upozornění, že se závazky na tuto srážku nevytváří (pokud je také zahrnuta do hromadného zpracování).

Zobratzit údaje v sestavě Výplatní lístek

Při zatržení se v sestavě Výplatní lístek zobrazí Bankovní účet pod mzdovou složkou, směřující na tuto srážku ze mzdy.

Srážka organizace

Využitelné pouze u srážky za zaměstnance. Pole je přístupné při hromadné platbě. Vybere se zde srážka organizace, v rámci které se srážka zaměstnance bude platit

Na záložce Bankovní spojení se zadává bankovní účet, na který se srážka převádí. Může být zadáno více účtů, jeden však musí být nastaven jako výchozí. Tímto je umožněno zadání nového účtu k této srážce, aniž bychom museli vytvářet nový záznam pro srážku v knize Srážky z mezd. Informace o výchozím bankovním účtu se zobrazují v polích v horní části bankovního spojení.

pic_3069

Obr.: Bankovní účet

Popis polí:

Číslo účtu

Číslo účtu, na který se srážka bude posílat.

IBAN

Mezinárodní forma čísla bankovního účtu. IBAN se používá pro zahraniční platební styk a pro tuzemské platby v cizí měně.

Banka

Povinný údaj výběr banky.

Měna

Měna platby.

Spec. symbol

Specifický symbol bankovního spojení.

Kód poplatku

Kód zpoplatnění.

Platební titul

Údaj pro označení účelu platby.

Vytvořil

Datum a jméno pracovníka, který záznam vytvořil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu.

Výchozí

Označení účtu jako výchozí, na který se bude srážka posílat.

Zahraniční

Označení, že se jedná o zahraniční účet. Umožní vyplnit údaje o účtu na spodní straně formuláře. SWIFT adresa banky příjemce, název a adresa banky příjemce.

Zneplatněno

Zneplatnění účtu. Zneplatnit lze pouze nevýchozí účet.

V dolní části obrazovky je vedle ostatních záložek také záložka Firmy, kde je zobrazeno, do kterých vlastních firem je srážka z mezd zařezena.

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - položky

Na 2. straně srážky je uživateli umožněno sledovat, jaké závazky byly ve vybrané periodě na danou srážku vytvořeny, na jakou částku a stav jejich zaplacení. Po stisknutí klávesy Enter v Prohlížení na konkrétním závazku se otevře kniha Závazky z mezd a zobrazí se 1. strana vybraného závazku. V poli Celkem je zobrazena částka, která odpovídá součtu částek vytvořených závazků.

pic_3124.png

Obr.: Srážky z mezd - položky

V okně Výstupní mzdové složky jsou vidět všechny mzdové složky, ze kterých byl závazek vytvořen. Závazek se tvoří na všechny složky ukazující na stejnou srážku v dané periodě. V poli Celkem je zobrazena částka, která odpovídá součtu částek výstupních mzdových složek

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - 4. strana

Na 4. straně se zadávají doplňující informace o srážce. Tyto doplňující informace se týkají především exekučních srážek. Při zadávání mzdové složky na 5. stranu mzdových údajů se po výběru srážky na této mzdové složce dosadí informace ze srážky, pokud jsou na ní vyplneny, do zadávané mzdové složky.

Popis vybraných polí:

Platnost od/Doručeno prvnímu plátci

Datum, které udává pořadí exekuce při výpočtu.

Platnost do

Při kontrolním výpočtu dochází k upozornění, pokud je datum do na srážce dřívejší, než je aktuální perioda zpracování mezd.

Typ pohledávky

Přednostní pohledávka - při vložení srážky na mzdovou složku se automaticky zatrhne zatržítko Přednostní na mzdové složce

Nepřednostní pohledávka - při vložení srážky na mzdovou složku zůstane zatržítko Přednostní na mzdové složce nezatržené.

Přednostní pohledávka - Insolvence - při vložení srážky na mzdovou složku se automaticky zatrhne zatržítko Přednostní a zatržítko Včetně ostatních příjmů na mzdové složce .

 

Typ pohledávky se v případě vytváření Přílohy k žádosti o dávku doplní do sestavy Příloha k Exekučnímu příkazu, Usnesení(MZD_PrilEx.AM), která se k příloze přikládá.

Včetně ostatních příjmů

Při vložení srážky na mzdovou složku se automaticky zatrhne zatržítko Včetně ostatních příjmů.

Jako ostatní příjmy se berou mzdové složky:

- 9130 - Daňový bonus
- 9131 - Doplatek na daňovém bonusu
- 9132 - Daňový bonus - oprava

Částka celkem

Celková dlužná částka.

Dříve splaceno

Údaj, kolik bylo na danou exekuci zaplaceno před počátkem srážení (např. u předchozích zaměstnavatelů) .

Zůstatek

Částka celkem mínus Sraženo celkem.

Sraženo celkem

Součet polí Dříve sraženo a Celkem z výstupních mzdových složek.

pic_3125.png

Obr.: Srážky z mezd - doplňující údaje

Závazky z mezd:

V gridu zobrazeném uprostřed stránky se zobrazují všechny závazky z mezd na tuto srážku vytvořené přes všechny periody.

Popis polí:

Celkem

Součet částek na všech závazcích zobrazených v gridu.

Splaceno celkem

Celková částka splacená na srážce. Jedná se o součet polí Celkem a Dříve splaceno.

Výstupní mzdové složky:

Ve spodním gridu se zobrazují všechny výstupní mzdové složky směřující na danou srážku přes všechny periody zpracování mezd. V případě, že se jedná o srážku za organizaci, pak je tento grid prázdný a mzdové složky se zde nezobrazují.

Popis polí:

Celkem

Součet částek na všech mzdových složkách zobrazených v gridu.

Celkem do období

Celková částka na mzdových složkách do nastaveného období zpracování mezd - nejsou zde tedy započteny částky z aktuálního nastaveného období ani z období po něm. Částka se tedy mění vždy při změně období a je vždy aktuální k momentálně nastavenému období na srážce.

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - dokumenty

Na 9. straně je možné k srážkám přiřazovat libovolné dokumenty a doklady. Bližší popis práce s připojenými doklady a dokumenty je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Hromadné akce nad Srážkami z mezd

Hromadné akce lze spouštět pouze nad vyhodnocovacím filtrem.

pic_3116

Obr.: Hromadné akce nad Srážkami z mezd

Popis akcí:

Změna záznamu

Umožňuje hromadně změnit některé údaje na vybraných Srážkách z mezd. Pole, která chceme změnit, zatrhneme ve formuláři Hromadná změna. U těchto polí pak vybereme z nabídkové tabulky údaj, který chceme mít na jednotlivých srážkách uveden. Zatržená volba S odmazáním z filtru provede po spuštění akce odmazání záznamů z filtru.

pic_3181

Obr.: Hromadná změna záznamu

Zneplatnění

Funkce pro hromadné zneplatnění záznamů se současným odmazáním záznamů z filtru.

Zplatnění

Funkce pro hromadné zplatnění zneplatněných záznamů se současným odmazáním z filtru.

Vložení poznámky

K vybraným záznamům přidá poznámku stejného typu. Současně provede odmazání záznamů z filtru.

Výmaz poznámky

Z vybraných záznamů odmaže podle zadaných podmínek poznámku stejného typu. Ve formuláři lze nastavit možnost, zda mají po provedené akci zůstat záznamy ve filtru či nikoliv.

Vystavení závazků z mezd

Umožňuje hromadně vytvořit závazky z mezd. Závazky se vytvoří do vybrané knihy. Ve formuláři lze zvolit, zda se vytvořené závazky vloží do filtru a jestli budou potvrzené. Pokud už na srážku existuje v dané periodě závazek z mezd, je možné ho vytvořit znovu a předchozí závazek stornovat. Viz. kapitola Závazky z mezd - Hromadné vytváření závazků z mezd.

Zařazení záznamu do vlastní firmy

Srážku(y) z mezd je možné touto akcí zařadit do jiné vlastní firmy (firem), než do které byla vytvořena a pak je možné s ní v těchto dalších firmách pracovat. Po zařazení srážky do jiné vlastní firmy nejsou některá pole vyplněna = mohou mít v každé vlastní firmě jinou hodnotu. Jedná se o pole :

- párovací symbol

- variabilní symbol

- konstantní symbol

- středisko

Vyřazení záznamu z vlastní firmy

Srážku je možné touto hromadnou akcí vyřadit z vybrané vlastní firmy. Srážku nelze vyřadit z aktuálně nastavené vlastní firmy.

pic_3117.png

Obr.: Vystavení závazků z mezd

Book Contents

Book Index

Sestavy nad knihou Srážky z mezd

Book Contents

Book Index

Kontrola vytvoření závazků z mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. č. sestavy: SMZD129

Soubor: BSP_SEZ02.AM

Popis sestavy: Umožňuje kontrolu, zda částka na vytvořených závazcích odpovídá částce na výstupních mzdových složkách.

Adresa ve stromu: [Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - NE

ANO - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

BSP_SEZ02.PNG

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD142

Soubor: BSP_SEZ03.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje srážky z mezd a mzdové složky na tyto srážky v dané periodě. Spustitelná nad knihou Srážky z mezd.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

ByBankAccount - Ne.

Ano - Setřídění dle bankovních účtů.

ByWageComp -Ne.

Ano - Setřídit dle mzdových složek.

NoInteractive - Ne

Ano - Nezobrazovat vstupní formulář.

SupressDetail - Ne

Ano - Potlačit detaily.

WageComp - Mzdové složky (oddělené středníkem)

BSP_SEZ03

Book Contents

Book Index

Srážky z mezd - složky a závazky

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD117

Soubor: BSP_SEZ01.AM

Popis sestavy: Přehled mzdových složek směřujících na srážku a vytvořených závazků na danou srážku. Spustitelná nad knihou Srážky z mezd.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

DisableItemFilter - Ano

Ne - Vypnout zobrazovací filtr na položkách.

NoInteractive - Ne

Ano - Nezobrazovat vstupní formulář.

OnlyDifferences - Ne

Ano - Nezobrazí se výstupní mzdové složky na srážky, které jsou zaplacené. V případě částečně uhrazenosti se zobrazí + se zobrazí také závazek z mezd.

ShowPayDocs - Ne

Ano - Zobrazí se platební doklady k závazkům z mezd.

BSP_SEZ01.AM

Book Contents

Book Index

Bankovní příkaz z mezd

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD136

Soubor: BSP_BANKORDER.AM

Popis sestavy: Zobrazí informace potřebné pro vytvoření bankovního příkazu. Spustitelná nad knihou Srážky z mezd.

Adresa ve stromu:[Mzdy][Srážky z mezd]

Parametry sestavy:

ACC

Účet.

Bank

Banka.

DateDue

Datum splatnosti.

SCB

Kód banky.

BSP_BANKORDER

Book Contents

Book Index

Skripty nad knihou Srážky z mezd

Book Contents

Book Index

Dosazení účtů a párovacích symbolů z mezd do srážek

Číslo procesu:MZD005

Id. číslo skriptu: FMZD046

Soubor: BSP_MZDN.PAS

Popis skriptu: Inicializační skript pro účet, středisko a párovací symbol na srážkách z mezd.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ParSymbJmen - Ne

Ano - doplní Jméno do párovacího symbolu.

ParSymbOsCi - Ne

Ano - doplní Osobní číslo do párovacího symbolu.

ParSymbPopi - Ne

Ano - doplní Název srážky do párovacího symbolu.

StrK - Ne

Ano - doplní Středisko hlavního pracovního poměru do střediska.

Ucet - Ano

Ano - doplní Účet hlavního pracovního poměru do účtu.

Book Contents

Book Index

Naplnění pole popis z názvu

Číslo procesu:MZD005

Id. číslo skriptu: FMZD047

Soubor: BSP_NameToDescr.PAS

Popis skriptu: Inicializační skript pro popis. Do popisu na srážce z mezd doplní její název.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AktualniDm - Ne

Ano - spustí nad aktuálními záznamy.

Clear - Ne

Ano - Nejprve vymazat=přepsat.