Book Contents

Book Index

Obchodní zásilky

Modul Obchodní zásilky slouží k evidenci balíků, zásilek a svozů uskutečňovaných prostřednictvím veřejných dopravců (např. PPL, DHL), případně jiným způsobem např. vnitropodnikově. Dále je zde možné provádět kontrolu svozů, popř. tisknout štítky pro jednotlivé dopravce.

Book Contents

Book Index

Knihy zásilkových služeb

Knihách zásilkových služeb nastavujeme evidenci jednotlivých knih pro zásilky a svozy.

pic_4276

Obr.: Kniha Knihy zásilkových služeb

Popis práce s knihami, princip nastavení a popis nulté záložky naleznete v kapitole Správce / Správa knih.

pic_4277

Obr.: Knihy zásilkových služeb - nultá záložka

Výchozí nastavení

pic_4278

Obr.: Knihy zásilkových služeb - Výchozí nastavení

Popis polí:

Pobočka

Pobočka vlastní firmy. Adresa z vybrané pobočky bude naplněna jako adresa odesílatele při vytváření zásilek v této knize.

Definice služeb

pic_4279

Obr.: Knihy zásilkových služeb - Definice služeb

Na tuto záložku zařazujeme požadované služby zásilek z knihy Služby zásilek. Při vytváření kódů pro zásilky (balíky) pak systém hledá mezi těmito službami vhodnou službu pro číslování. Novou položku (službu) vkládáme ve Změně pomocí klávesy Insert.

Book Contents

Book Index

Služby zásilky

Kniha Služby zásilky slouží pro nastavení vlastního číslování zásilek, respektive balíků. Číslováním se zde rozumí nastavení čísla přiděleného dopravcem pro kombinaci Stát - Způsob dopravy - Způsob platby. Právě pro tuto kombinaci v mnohých případech poskytují dopravci číslovací intervaly. V případech, že číslovací interval není přidělen pro konkrétní stát, způsob dopravy či způsob platby (je obecný nebo reflektuje jen některý z elementů), pak lze zadání služby zásilky nastavit tak, aby se příslušný prvek nebral při hledání vhodné služby pro číslování zásilek v potaz. A to tak, že:

Přidělené číslo se skládá z pevné části (tzv. prefix) a měnící se části, která nabývá hodnot s každou další zásilkou.

Záznam vytvořený v této knize je nutné poté přidělit konkrétní Knize zásilkových služeb, ve které bude prováděna evidence zásilek. Vytvořenou službu přiřadíme konkrétní nadefinované knize na záložce 3-Definice služeb. Při vytváření kódů pro zásilku (balíky) se poté mezi službami přiřazenými do dané knihy hledá vhodná služba pro číslování (viz pravidlo kombinace Stát - Způsob dopravy - Způsob platby výše).

Pokud si nepřejeme danou službu již dále využívat, můžeme daný záznam potvrdit, nebo jej z Knihy zásilkových služeb smazat.

pic_2096

Obr.: Služby zásilky - kniha

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně knihy Služby zásilky jsou uvedeny veškeré údaje potřebné pro správné nastavení číslování zásilek, respektive balíků. Uživatel vždy vychází z informací a hodnot přidělených konkrétním dopravcem.

pic_2097

Obr.: Služby zásilky - základní údaje

Popis polí:

Typ

Typ služby. Pomocí typu určujeme, zda bude docházet k číslování zásilek nebo balíků. Nastavení závisí na metodice číslování u příslušné přepravní společnosti - viz kapitoly podřízené kapitole Přepravci - specifika nastavení.

Číslo

Pořadové číslo služby v knize.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zásilky. Dle způsobu dopravy se vyhledává služba pro očíslování zásilky. Nepřejeme-li si brát způsob dopravy při hledání služby v potaz, vyplníme "-" (pomlčku).

Způsob platby

Způsob platby zásilky. Dle způsobu platby se vyhledává služba pro očíslování zásilky. Nepřejeme-li si brát způsob platby při hledání služby v potaz, vyplníme "-" (pomlčku).

Stát

Stát zásilky (dle adresy příjemce zásilky). Dle státu se vyhledává služba pro očíslování zásilky. Nepřejeme-li si brát stát při hledání služby v potaz, ponecháme pole prázdné.

Dopravce

Pole pro výběr dopravce zásilek. Uživatel vybírá z knihy partnerů.

Datum expirace

Časová platnost číslování zásilek popř. balíků. Na toto datum jsou navázány upozornění na možnost vyčerpání číslování.

URL pro sledování

Webová adresa pro sledování aktuálního stavu a pohybu zásilky.

Od

Pohyblivá část čísla pro číslování zásilek. Jedná se o začátek intervalu a vkládá se za fixní část čísla.

Aktuální

Aktuální číslo zásilky v intervalu nastaveném v polích Od Do.

Do

Pohyblivá část čísla pro číslování zásilek. Toto číslo vyjadřuje konec intervalu a vkládá se za fixní část čísla.

Prefix

Prefix je fixní částí čísla pro číslování zásilek. Za prefix se vkládá číslo, které vyjadřuje interval nastavený v polích Od Do. Vytvořená zásilka tedy vždy obdrží číselný kód ve tvaru Prefix + číslo v intervalu Od Do.

Upozornění

Pole pro nastavení upozornění na vyčerpání intervalu číslování. Zadaná hodnota určuje, kolik čísel před koncem intervalu má přijít upozornění na blížící se expiraci intervalu. K tomu je potřeba mít zprovozněny notifikace, a nastavenou akci Expirace číslování zásilek.

Příklad: Konec intervalu je 100. Aktuální číslo je 90. Pokud je hodnota upozornění = 10, pak při vygenerování kódu pro balík 91 přijde uživateli notifikace. Jinými slovy, notifikace se aktivuje v momentě, kdy rozdíl mezi koncem intervalu a aktuálním číslem je menší než zadaná hodnota v poli Upozornění.

Maximální míry

Maximální možné hodnoty zásilky. Tyto hodnoty jsou spojeny s kontrolou při vytváření zásilek a není možné vytvořit zásilku, která tyto hodnoty překročí.

Obsah emailu

Obsah emailu pro zákazníka, kterému je doručován balík. Text zadaný v tomto poli se automaticky doplní do potvrzovacího emailu, který je pro zákazníka vytvářen např. skriptem Odesílání e-mailu ze svozu. Text je možné v tomto poli formátovat, případně navolit tak, aby se do vytvářeného emailu automaticky doplňovaly hodnoty z konkrétních polí zásilky.

Pokud uživatel chce, aby se v textu emailu objevila hodnota z pole zásilky, je nutné při zadávání vlastního textu v poli Obsah emailu uvést správný název příslušného pole do hranatých závorek.

Pokud bude potřeba se dostat v definici služby k balíku na pole ze zásilky, je potřeba použít vazdu např. [ShipmentRID;ParcelCode2].

Text zadaný např.: "Váš balík číslo [ParcelCode2] byl odeslán.", bude do emailu doplněn jako: "Váš balík číslo 128562 byl odeslán." Do textu se vždy doplní hodnota z pole Kód zásilky 2.

Je zde možné využít i návaznost těchto polí. Pokud je např. v poli URL pro sledování zadáno: "www.ppl.cz/[ParcelCode2]", může být do textu doplněna URL adresa vždy s konkrétním číslem odeslaného balíku. V tomto případě je nutné do připraveného textu vložit [Service;URL]. Tímto způsobem je řečeno, aby se do textu doplnila hodnota ze Služby zásilky z pole URL pro sledování.

Př.

Text zadaný: "Zásilku můžete sledovat na adrese [Service;URL]." se v odeslaném emailu projeví např., jako: "Zásilku můžete sledovat na adrese www.ppl.cz/128562, pokud je v URL pro sledování zadáno "www.ppl.cz/[ParcelCode2]".

Vytvořil

Jméno uživatele, který záznam vytvořil.

Změnil

Jméno uživatele, který záznam změnil.

Ke Službám zásilky je umožněno připojovat libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Zásilky

Kniha Zásilky slouží k evidenci veškerých odeslaných zásilek a balíků. Seznam všech zásilek je uveden na 0. straně této knihy. Položkami zásilek jsou jednotlivé balíky. Jedna zásilka může obsahovat několik balíků (zboží, které k sobě patří je zabaleno každé zvlášť, ale je odesíláno dopravcem v rámci jedné zásilky).

pic_2098

Obr.: Zásilky - kniha

Vytváření zásilek

Zcela manuálně bez výchozí vazby na doklady prodeje lze zásilky vytvářet standardně klávesou Insert.

Vytváření zásilek a balíků přímo ze zakázek či podřízených dokladů lze pomocí skriptu Vytvoření zásilek ("ParcelCreate.pas"). Popis skriptu naleznete v dokumentu Katalog skriptů.

Pomocí kláves Ctrl+B lze zásilku a balíky vytvářet z 0. strany knihy Dodací listy. Zásilka a balík se vytvoří buď k dodacímu listu, který je aktuálně označen kurzorem, nebo pro doklady naplněné v kontejneru či pro doklady označené hvězdičkou. Hodnoty do hlavičky zásilky se v případě spuštění nad více dodacími listy přeberou z prvního dokladu v pořadí. Zásilka se automaticky vytvoří do Knihy zásilkových služeb dle přiřazení Služeb zásilek v těchto knihách. Vytvořená zásilka je automaticky uložena. Pokud uživatel použije funkci Ctrl+B na dodacím listu, který je již umístěn na některé zásilce, dojde pouze k přepnutí na tuto zásilku.

V knize Dodací listy jsou uživateli k dispozici sloupce "CFIDParcel" a "CBParcel". Tyto sloupce si může uživatel přidat na 0. stranu knihy dodacích listů. Se sloupcem "CBParcel" jsou spojeny dvě bitmapy. Pokud je v tomto sloupci u konkrétního dodacího listu ikona pic_366i, je tento dodací list součástí balíku, který je již alespoň jednou potvrzen. Ikona pic_367i znamená, že je tento dodací list součástí ještě nepotvrzeného balíku a ikona pic_561i znamená, že je dodací list součástí volného balíku. Ve sloupci "CFIDParcel" je vždy uvedeno číslo balíku, na kterém je příslušný dodací list zařazen. V knize dodacích listů je k dispozici také sloupec "BFRepackedParcel". Tento sloupec slouží k identifikaci "přebaleného" balíku. Pokud je dodací list součástí přebaleného balíku, zobrazí se ve sloupci ikona pic_541i. Takto označený dodací list je součástí více než jednoho balíku a tyto balíky jsou ve stavu Storno nebo Vybaleno.

Potvrzování zásilek

Pro záznamy v této knize je k dispozici dvojí potvrzování. Prvním potvrzením dochází k vygenerování kódů pro balíky, respektive pro zásilku. Pro uživatele to znamená, že zásilka je uzavřena, tzn. balík je zabalen a připraven pro nalepení příslušných štítků. Po prvním potvrzení již nelze do zásilky vkládat žádné další balíky a lze editovat pouze některá pole. První potvrzení zásilky automaticky vždy potvrdí všechny balíky (respektive dodací listy). Dodací listy k potvrzené zásilce nelze odpotvrdit. Potvrzenou zásilku může uživatel zařadit na požadovaný Svoz. Zásilka je po prvním potvrzení označena ikonou pic_740i.

Druhé potvrzení zásilky může uživatel provést až po umístění zásilky na Svoz. K druhému potvrzení zásilky dochází také automaticky, a to právě druhým potvrzením svozu. Zásilka je po druhém potvrzení označena ikonou pic_741i.

Pozn.: Odpotvrdit balík po druhém potvrzení může pouze uživatel, který má právo Správce - Obecné - Servisní zásahy. Uživatel by však neměl provádět žádné úpravy které by změnily obsah balíku. Jakákoliv změna provedená na dodacím listu nebude automaticky přenesena do zásilek ani do balíků a uživatel ji musí provést v těchto modulech ručně. Toto servisní právo slouží k možnosti dodatečné úpravy faktur.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně knihy Zásilky jsou uvedeny údaje vztahující se k celé zásilce. Jsou zde uvedeny informace o odesílateli zásilky a adresátovi, informace o způsobu platby a způsobu dopravy a jsou zde uvedeny sumy některých hodnot a cen z jednotlivých balíků zásilky.

pic_2108

Obr.: Zásilky - základní údaje

Popis polí:

Číslo dokladu

Číslo, období a kniha dokladu.

Popis

Libovolný popis pro rozlišení jednotlivých zásilek.

Odesílatel

Jméno pracovníka, který zásilku odeslal. Pole je odkazem do seznamu Kontaktních osob. Při vytváření zásilky se v tomto poli předbízí kontaktní osoba nastavena v parametrech jako Vlastní kontaktní osoba.

Odesláno dne

Datum odeslání zásilky.

Stav

Stav zásilky. Uživatel vybírá z číselníku nadefinovaných stavů. Tento číselník je možné kdykoliv doplnit o další záznamy.

Dopravce

Pole pro výběr dopravce zásilky. Uživatel vybírá z knihy partnerů. Po výběru dopravce (partnera) se vytvoří výběr v knize Způsob dopravy.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zásilky. Nabídka je omezena dle vybraného dopravce.

Způsob platby

Způsob platby.

Služba

Služba zásilky, kterou je zásilka očíslována, a která se na zásilku vztahuje. Pole nelze editovat.

Dobírka

Aktivací volby zajistíme vyčíslení hodnoty dobírky. V případě dobírky musí být k zásilce připojena faktura, hodnota dobírky se pak plní částkou Zbývá zaplatit z této faktury. Není-li faktura připojena, nelze zásilku potvrdit.

Volba se aktivuje automaticky dle způsobu platby (volba Dobírka na záznamu Způsobu platby) při vytváření zásilek pomocí skriptu Vytvoření zásilek nebo pomocí kláves Ctrl+B z knihy Dodacích listů.

Dobírka v měně

V tomto poli se vyčíslí dobírka v měně připojené faktury a měna.

Doběrečné

Poplatek za službu Dobírka.

Druh

Druh zásilky. Vybíráme z předem nadefinovaného číselníku, který obsahuje základní služby přepravce pro specifikaci zásilky. Tento číselník je možné kdykoliv doplnit o další záznamy. Nabídka druhů služeb je filtrována dle nastavení v konfiguraci zásilek.

Generovat kód

Po prvním potvrzení zásilky se vygenerují čísla do polí Kód zásilky 1Kód zásilky 4, a to v závislosti na konkrétním přepravci, který je standardem podporován. Implicitně je pole Generovat kód aktivováno.

Při potvrzení zásilky se snaží program nalézt vhodnou službu, která odpovídá Způsobu dopravy, Způsobu platby a Státu na zásilce. Pokud není shodná služba nalezena, zásilka se nepotvrdí.

Pokud chce uživatel potvrdit zásilku bez vygenerování kódů, nesmí být pole Generovat kód zatrženo.

Vygenerované kódy již nelze měnit.

Adresát, Odesílatel

Zde uživatel zadává adresáta a odesílatele zásilky. Je možné vybírat z knihy Partnerů, Dodavatelů/Odběratelů nebo Kontaktních osob. Pole Partner a Dod./Odb. jsou vzájemně provázána. Kontaktní osobu lze vyplnit libovolně bez vazby na partnera. Při vytváření zásilky z dokladů prodeje se kontaktní osoba doplní ze zakázky.

Adresa (v části Adresát)

Kontaktní adresa příjemce zásilky se při vytváření zásilky z dodacích listů (Ctrl+B) doplní z dodací adresy zadané v dokladu, a pokud zadána není, pak základní adresou odběratele z dodacího listu. Pravidla pro načtení adresy při vytváření zásilky ze zakázek pomocí skriptu Vytvoření zásilek jsou popsána v dokumentu Katalog skriptů u příslušného skriptu.

Adresu lze vybrat také ze seznamu adres dle vyplněného adresáta pomocí tlačítka Známé adresy (ve stavu Změna). Adresu lze doplnit také ručně. Výmaz adresy provádíme tlačítkem Výmaz (ve stavu Změna).

Pozor: Změníme-li adresáta, pak se adresa automaticky nezmění. Požadovanou adresu je potřeba zvolit právě pomocí tlačítka Známé adresy.

Telefon, Email (v části Adresát)

Kontaktní údaje příjemce zásilky.

Při vytváření zásilky z dodacích listů pomocí kláves Ctrl+B se telefon / email přenáší pouze je-li v dodacím listu zadán v nastavené volné dodací adrese.

Při vytváření zásilky pomocí skriptu Vytvoření zásilek se plní dle nastavení parametrů skriptu (podrobný popis v dokumentu Katalog skriptů).

Odesílatel

Tlačítko slouží pro zobrazení adresy odesílatele.

Adresa odesílatele

Adresu odesílatele zobrazíme pomocí tlačítka Odesílatel. Tato adresa se implicitně načítá z Pobočky zadané v Knize zásilkových služeb. Do pole Název, jméno v adrese se naplní Název pobočky.

Adresu lze vybrat také ze seznamu adres dle vyplněného odesílatele pomocí tlačítka Známé adresy (ve stavu Změna). Adresu lze doplnit také ručně. Výmaz adresy provádíme tlačítkem Výmaz (ve stavu Změna).

Pozor: Změníme-li odesílatele, pak se adresa automaticky nezmění. Požadovanou adresu je potřeba zvolit právě pomocí tlačítka Známé adresy.

Známé adresy

Tlačítko pro výběr adresy. Po stisknutí se zobrazí seznam všech adres již vybraného Partnera, Kontaktní osoby a Dodavatele/Odběratele. Tlačítko je dostupné pouze ve Změně.

Telefon, Email (v části Odesílatel)

Kontaktní údaje odesílatele zásilky.

Při vytváření zásilky pomocí skriptu Vytvoření zásilek se plní dle nastavení parametrů skriptu "EAddressTypeAbbrEmail" a "EAddressTypeAbbrPhone" z kontaktních údajů Pobočky (zadané v Knize zásilkových služeb).

Bank. spojení

Tlačítko pro zobrazení polí pro zadání bankovního účtu, faktury popř. vyčíslení některých hodnot zásilky.

Faktura

Pole pro výběr faktury k zásilce. Jedná se o povinné pole, pokud je zásilka posílána na dobírku, tzn. je zatrženo pole Dobírka.

Variabilní symbol

Variabilní symbol. Doplní se z faktury připojené k zásilce.

Cena služby

Cena využívané služby (např. cena za dopravu). Standardem je pole plněno pouze při zásilkové komunikaci s PPL a aktivním požadavku na automatické plnění tohoto pole. Bližší popis v Katalogu skriptů u skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi).

Hodnota zásilky

vCelková hodnota zásilky. Pole je sumou ceny Brutto v měně mandanta všech balíků zásilky. Toto pole je výchozí např. pro výpočet připojištění zásilky a je možné jej zaokrouhlovat.

Cena

Cena zásilky. Pole je sumou ceny Brutto v měně mandanta všech balíků zásilky.

Připojištění

Pole pro vyčíslení ceny připojištění zásilky.

Měna

Měna, ve které jsou oceněny služby (tj. platí pro pole Cena služby, Hodnota zásilky, Cena, Připojištění). Doplní se měnou, která je nastavena v Parametrech mandanta.

Bankovní účet

Bankovní účet. Pole je odkazem do knihy Bankovní účtu, kde je uveden seznam všech našich účtů u peněžních ústavů.

Kódy

Tlačítko pro zobrazení kódů zásilky (Kód 1, Kód 2, Referent, Středisko, Kód zakázky) - umožňují uživatelské rozlišení zásilky.

Rozměry

Parametry zásilky (Hmotnost, Délka, Šířka, Výška, Počet europalet). V univerzálních formulářích je dostupné také pole Manipulační jednotka. Využívá se pro paletovou přepravu.

Vytvořil

Jméno pracovníka, který doklad vytvořil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu dokladu.

Zásilkám je umožněno připojovat úkoly, libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně zásilky jsou uvedeny všechny její položky, tzn. jednotlivé balíky.

pic_2117

Obr.: Zásilky - Položky

V záhlaví strany jsou uvedeny informace týkající se celé zásilky.

Prostřední část Balíky je seznam všech balíků patřících do této zásilky. Ve spodní části tohoto formuláře Zboží v balíku je uvedeno zboží patřící do balíku zásilky. Je zde uveden vždy seznam zboží toho balíku, na kterém je pravítko. Tato část formuláře slouží pouze pro zobrazení. Položky balíku zde není možné jakkoliv měnit. Každý balík zásilky představuje jeden dodací list, tzn. seznam zboží v balíku jsou položky konkrétního dodacího listu. Pokud uživatel chce jakkoliv změnit balík např. přidáním položky, musí změnit dodací list.

Existující balíky přidáváme do zásilky z knihy Balíků, a to klávesou F7. Odpojit balík od zásilky můžeme ve stavu Změna pomocí kláves Shift+Delete.

Stavy balíků

Každý balík se vždy nachází v určitém stavu. Tento stav je uživateli k dispozici ve sloupci Stav na 2. straně zásilky, popř. po rozkliknutí konkrétního balíku v poli Stav. Hodnota tohoto pole se mění automaticky po jednotlivých úkonech při práci se zásilkami. Kromě stavů, které se nastavují automaticky systémem, lze pak balíkům přiřadit pomocí standardního skriptu Změna stavu balíku další stavy.

Stavy balíku:

Otevřeno

Implicitní stav pro vytvořený nový balík.

Zabaleno

Potvrzením zásilky dojde automaticky k potvrzení dodacího listu a stav balíku se změní na Zabaleno.

Připraveno k odeslání

Stav po přiřazení balíku ke svozu.

Zkontrolováno

Balík je zkontrolován před odesláním svozu. Tento stav se nastavuje standardním skriptem Kontrola balíků ve svozu.

Odesláno

Balík je přiřazen k dvakrát potvrzenému svozu.

Následující stavy lze nastavit dle potřeby pomocí skriptu Změna stavu balíku.

Pokus o doručení

Informace od dopravce. Neúspěšný pokus o doručení zákazníkovi.

Připraveno k vyzvednutí

Doručeno na výdejní místo.

Storno

Stornovaný balík (nesmí být přiřazen k žádnému svozu). Nastavením tohoto stavu dojde k odpojení balíku od dodacího listu a z daného dodacího listu lze tedy vytvořit nový balík (a zařadit jej například do další zásilky).

Zaslat zpět

Zákazník balík nevyzvedl.

Na cestě zpět

Balík je odeslán zpět.

Odmítnuto převzít

Příjemce odmítnul balík převzít (např. poškozený balík).

Přijato zpět

Informace od dopravce. Doručeno zpět.

Nedodáno

Balík se nepodařilo dodat příjemci.

Doručeno

Informace od dopravce. Zákazník zásilku převzal.

Vybaleno

Balík je vybalen po doručení zpět. Nastavením tohoto stavu dojde k odpojení balíku od dodacího listu a z daného dodacího listu lze tedy vytvořit nový balík (a zařadit jej například do další zásilky).

pic_2267

Obr.: Stavy balíku

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu dokladů v knize Zásilky je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Podpora služeb v zásilkách

Služby jednotlivých přepravních společností platné pro konkrétní zásilky lze ukládat do XML pole v hlavičce zásilek. A to pomocí speciálních skriptů nebo uživatelsky pomocí kláves Ctrl+F7 nad 1. stranou zásilky ve stavu Změna.

Elementy jsou typu Boolean. Přehled služeb zásilky lze uživatelsky zobrazit na formuláři vyvolaném klávesami Ctrl+F7 nad stranou 0 nebo stranou 1 v Prohlížení.

pic_4203

Obr. Formulář pro nastavení služeb zásilce

Book Contents

Book Index

Funkce nad Zásilkami

F7

Vložení zásilky na svoz (strana 0). Na svoz lze vložit pouze zásilku po prvním potvrzení.

Ctrl+F7

Služby pro zásilku. Při vyvolání nad stranou 1 ve stavu Změna lze služby pro zásilku definovat / měnit. Při vyvolání nad stranou 0 nebo 1 ve stavu Prohlížení lze služby uložené pro zásilku pouze zobrazit.

Book Contents

Book Index

Svozy

Svoz představuje seznam balíků, které jsou připraveny pro dopravce k odvozu. Seznam všech uskutečněných svozů je uveden v knize Svozy.

pic_2120

Obr.: Svozy - kniha

Položkami svozů jsou balíky. Jednotlivé balíky se do svozu vkládají přes zásilky. Při vytváření objednávky na odvoz balíků dopravcem vychází obsluha právě z vytvořených svozů. V knize Svozy je uživateli rovněž k dispozici dvojí potvrzování záznamů. Do svozu po prvním potvrzení (pic_740i) již nelze vkládat další balíky, je možné pouze zadávat některá pole v hlavičce dokladu. První potvrzení svozu znamená, že balíky jsou v expedici připraveny k odeslání a může probíhat potřebná kontrola. Obsluha provádí fyzickou kontrolu, zda zboží v expedici odpovídá zboží umístěnému na svozu. K účelům kontroly může skladník využít sestavu, která zobrazí a vytiskne seznam všech balíků umístěných na svozu. Pro kontrolu svozů je uživateli k dispozici také skript Kontrola svozu.

Druhé potvrzení svozu (pic_741i) znamená, že balík byl odvezen zásilkovou službou. Pokud jsou všechny balíky na zásilce vyřízené, tzn. odjely svozem popř. byly vystornovány, tak se při druhém potvrzení svozu automaticky podruhé potvrdí také zásilka. Nad svozy po druhém potvrzení lze spustit skripty na export datových vět pro přepravce.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně knihy Svozy jsou uvedeny základní údaje tohoto dokladu. Tyto informace tvoří hlavičku dokladu a vztahují se k celému svozu.

pic_2123

Obr.: Svozy - základní údaje

Popis polí:

Číslo dokladu

Číslo, období a kniha dokladu.

Dopravce

Pole pro výběr dopravce zásilky. Uživatel vybírá z knihy partnerů. Po doplnění dopravce se vytvoří Výběr v knize Kontaktní osoby, ve kterém budou pouze kontaktní osoby tohoto partnera.

Řidič

Řidič zásilkové služby, který zásilku vyzvedl. Pole je odkazem do knihy kontaktních osob. Po výběru příslušné kontaktní osoby se automaticky doplní do pole Dopravce partner této osoby.

Datum od

Datum vyjadřuje od kdy je možné připravovat svoz a přidávat do něj balíky.

Datum do

Datum je omezením do kdy může obsluha připravovat svoz a plnit jej balíky.

Popis

Libovolný popis pro rozlišení jednotlivých svozů.

Vytvořil

Datum a jméno pracovníka, který doklad vytvořil.

Změnil

Datum a jméno pracovníka, který provedl poslední změnu dokladu.

Svozům je umožněno připojovat úkoly, libovolné druhy a typy poznámek, případně můžeme využít Textu hlavičky či Textu patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na 2. straně Svozu jsou zobrazeny všechny jeho položky. Fyzicky se jedná o seznam všech přiložených balíků.

pic_2124

Obr.: Svozy - položky

Balíky ke svozu přiřazujeme prostřednictvím zásilek, a to z knihy Zásilek klávesou F7. Existující balíky lze ze svozu odebrat ve Změně klávesou Shift+Delete.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu dokladů v knize Svozy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Balíky

Kniha Balíky je seznamem všech vytvořených balíků.

pic_2264

Obr.: Balíky - kniha

Tato kniha slouží uživateli pro lepší přehled a snadnější vyhledávání balíků podle kódů napříč všemi zásilkami.

Uživatel v této knize může vytvářet tzv. volné balíky (tj. balíky bez zásilky) a následně je připojit jednotlivě nebo hromadně k zásilce pomocí funkce F7. Jakmile je balík přiřazený k dvakrát potvrzené zásilce, není možné jej měnit.

Volný balík můžeme založit standardně klávesou Insert a následně mu přiřadit dodací list. Přímo z knihy Dodací listy lze volné balíky zakládat pomocí kláves Shift+B. Funkci vyvoláváme na 0. straně a balík vytvoříme pro dodací list, na němž máme aktuálně nastaven kurzor. Uživatel může pole balíku následně upravit a uložit jej. Pokud uživatel použije klávesy Shift+B na dodacím listu, který je již umístěn na některém volném balíku, dojde pouze k přepnutí na tento balík.

Pokud bude balíku jednou přiřazena číslovací služba, nebude možné změnit kódy zásilky. Pro změnu kódu či změnu dodacího listu musí uživatel provést STORNO balíku, vytvořit balík nový a vygenerovat nebo vepsat kódy nové.

V knize Dodací listy jsou uživateli k dispozici sloupce "CFIDParcel" a "CBParcel". Tyto sloupce si může uživatel přidat na 0. stranu knihy dodacích listů. Se sloupcem "CBParcel" jsou spojeny dvě bitmapy. Pokud je v tomto sloupci u konkrétního dodacího listu ikona pic_366i, je tento dodací list součástí balíku, který je již alespoň jednou potvrzen. Ikona pic_367i znamená, že je tento dodací list součástí ještě nepotvrzeného balíku a ikona pic_561i znamená, že je dodací list součástí volného balíku. Ve sloupci "CFIDParcel" je vždy uvedeno číslo balíku, na kterém je příslušný dodací list zařazen. V knize dodacích listů je k dispozici také sloupec "BFRepackedParcel". Tento sloupec slouží k identifikaci "přebaleného" balíku. Pokud je dodací list součástí přebaleného balíku, zobrazí se ve sloupci ikona pic_541i. Takto označený dodací list je součástí více než jednoho balíku a tyto balíky jsou ve stavu Storno nebo Vybaleno.

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně knihy Balíky jsou uvedeny základní informace týkající se konkrétního balíku.

pic_2266

Obr.: Balíky - základní údaje

V horní části formuláře na 1. straně knihy balíků jsou uvedeny základní informace týkající se balíku.

Popis polí:

Zásilka

Číslo zásilky, ke které je balík přiřazen.

Dodací list

Číslo dodacího listu balíku.

Způsob dopravy

Způsob dopravy automaticky naplněný z dodacího listu.

Způsob platby

Způsob platby automaticky naplněný z dodacího listu.

Zákazník

Zákazník automaticky naplněný z dodacího listu.

Adresa zákazníka

Adresa zákazníka automaticky naplněná z dodacího listu.

Svoz

Číslo svozu, do kterého je balík zařazen.

Hodnota

Hodnota balíku (obvykle využívána pro pojištění balíku). Tato částka může být odlišná od skutečné ceny balíku.

Cena

Cena balíku pro určení výše dobírky.

Hmotnost

Hmotnost balíku.

Délka, Šířka, Výška

Základní rozměry balíku.

Manipulační jednotka

Využívá se pro paletovou přepravu. Pole je uživatelsky dostupné pouze v univerzálních formulářích.

Stav

Aktuální stav balíku. Pole se vyplní automaticky hodnotou z předem nadefinovaného číselníku stavů při práci se systémem zásilek.

Služba

Do tohoto pole se doplní služba, podle které se kódy balíku generují.

Kódy balíku

Pole, do kterých se generují kódy balíku po potvrzení zásilky, dle nastavení služby.

Stav pro sledování

Pouze v univerzálních formulářích. Poslední stav balíku, ve kterém se nachází dle informací od přepravce. Plní se pomocí skriptu Balíkobot - stav zásilky a dále na základě uživatelské definice zkratek stavů ve skriptu Balíkobot - nastavení pro dopravce. Stav prvního balíku zásilky je zobrazen také v zásilce - v pravém panelu náhledu.Stav balíku je zobrazen v pravém panelu náhledu také na svázaném dodacím listu.

Adresa pro sledování

Pouze v univerzálních formulářích. Po odeslání dat zásilky do Balíkobotu (první potvrzení zásilky) je do každého balíku uložena sledovací adresa balíku - odkaz na stránku příslušného přepravce. Dostupná je také v pravém panelu náhledu. Adresa z prvního balíku zásilky se zobrazuje také v Zásilkách, a to pouze v pravém panelu náhledu. Údaj je zobrazen také pro svázaný dodací list a to opět v pravém panelu náhledu.

Ve spodní části tohoto formuláře Zboží v balíku je uveden seznam veškerého zboží patřící danému balíku. Stisknutím klávesy Enter na libovolném zboží je možné zobrazit formulář Položka prodeje s detailními informacemi o tomto zboží v balíku.

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana) - Balíky

Na 9. stranu dokladů v knize Balíky je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty, doklady nebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Book Contents

Book Index

Konfigurace zásilek

Součástí Obchodních zásilek v IS K2 je také Konfigurace zásilek. Tato konfigurace je určena pro nastavení služeb jednotlivých dopravců, nastavení způsobu dopravy popř. způsobu číslování zásilek. Nastavuje se zde také cesta k databázím poskytnutým přepravci. Po spuštění konfigurace se zobrazí formulář Seznam konfigurací zásilek.

pic_2147.png

Obr.: Formulář Seznam konfigurací zásilek

Ve formuláři je uveden seznam všech firmou využívaných dopravců, tzn. seznam všech konfigurací pro tyto jednotlivé dopravce. Novou položku zde přidáváme pomocí klávesy Insert. Po stisknutí této klávesy se zobrazí formulář s několika záložkami, ve kterém je možné konfiguraci služeb dopravce provádět. Stejný formulář se zobrazí také po stisknutí klávesy Enter na již vytvořeném záznamu.

Book Contents

Book Index

Konfigurace

První záložka Konfigurace slouží pro určení konkrétního dopravce jehož konfiguraci uživatel provádí.

pic_2156

Obr.: Záložka Konfigurace

Popis polí:

Dopravce

Pole pro výběr dopravce. Uživatel vybírá z číselníku partnerů, kde musí být tento dopravce zařazen.

Zkratka dopravce

Zkratka dopravce.

Číslo zákazníka u dopravce

Číslo, které nám přidělí dopravce. Využívá se např. pro přístup k webový službám.

Kód zákazníka

Kód zákazníka pro export.

Depo

Pole pro zadání čísla depa dopravce (pokud je vyžadováno).

Book Contents

Book Index

Služby

Druhá záložka Služby slouží pro nastavení služeb, které dopravce poskytuje, a které budou využívány.

pic_2157

Obr.: Záložka Služby

Nová položka (služba) se zde zadává pomocí klávesy Insert. Zobrazí se formulář pro specifikaci této služby.

pic_2158

Obr.: Formulář Seznam konfigurací zásilek

Popis polí:

Způsob dopravy

Pole pro určení způsobu dopravy v rámci této služby.

Kód služby

Zkratka popř. kód služby.

Způsob číslování

Způsob číslování služby. Podle nastavení číslování služby se budou generovat kódy zásilek, které budou touto službou přepravovány. Jde zejména o Kód zásilky 3 a Kód zásilky 4. Jde o určení jakým algoritmem budou tyto kódy generovány, popř. jaká databázová tabulka bude při vytváření těchto kódu využita. Toto pole je odkazem do číselníku Způsob číslování.

Book Contents

Book Index

Druh zásilek

Záložka Druh zásilek slouží pro zadání služeb přepravce, pomocí nichž lze stanovit či upřesnit druh zásilky. Výběr provádíme z předem nadefinovaného číselníku, který obsahuje základní služby daného přepravce. Tento číselník je možné kdykoliv doplnit o další záznamy. Druh zásilky zde nastavený pak můžeme zadat do konkrétní zásilky daného přepravce (pole Druh na 1. straně zásilky).

Příklady druhů zásilek: Česká pošta - DE (Balík do ruky + garantovaný čas dodání)

Book Contents

Book Index

Číselník

Tato záložka slouží pro nastavení souborů s pomocnými informacemi. Tyto pomocné soubory jsou využívány skripty, které v IS K2 generují jednotlivé kódy zásilek. Jde např. o určení, zda jsou zadána Depa. Každá položka je určena Typem a Cestou k danému souboru. Novou položku zde zadáváme pomocí klávesy Insert.

pic_2246

Obr.: Záložka Číselník

Book Contents

Book Index

Uložení konfigurace zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM046

Soubor: ShipCfgSave.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro export konfigurací zásilek do souboru "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

OutputPath

Parametr pro určení uložiště vyexportovaných cílových soborů.

Uživatel může pomocí tohoto skriptu exportovat veškerá nastavení zásilek pro jednotlivé dopravce provedené v Konfiguraci zásilek do souboru "*.xml". Ke každému záznamu v Konfiguraci zásilek, tzn. ke každému dopravci, se pomocí této funkce vytvoří vždy jeden soubor "*xml". Konfigurace zásilek lze exportovat do libovolného uložiště, které je nutné určit pomocí parametru OutputPath. Není-li parametrem určeno jinak, ukládají se soubory do K2\SupportFiles\Parcel.

Skript pro uložení konfigurace zásilek je možné spustit v kterékoliv knize K2, ne však přímo v Konfiguraci zásilek!

Book Contents

Book Index

Načtení konfigurace zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM047

Soubor: ShipCfgLoad.pas

Popis skriptu: Tento skript slouží pro import konfigurací zásilek ze souboru "*.xml".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Pomocí tohoto skriptu je možné načíst ze souboru "*.xml" a uložit nastavení konfigurací zásilek. Tato funkce naimportuje soubory vytvořené předcházejícím exportem, čímž značně ulehčí uživateli práci při konfiguraci zásilek. Tímto způsobem je možné např. přenášet jednotlivá nastavení mezi jednotlivými mandanty.

Skript pro načtení konfigurace zásilek je možné spustit ve kterékoliv knize K2, ne však přímo v Konfiguraci zásilek! Po spuštění skriptu se zobrazí formulář Seznam konfigurací, kde se vždy načtou všechny "*.xml" soubory s konfiguracemi zásilek ze souboru K2\SupportFiles\Parcel. Vlastní import konfigurací zásilek je možné provádět vždy pouze z tohoto souboru. Nelze (ani pomocí parametru) provádět import z jiného uložiště. Proto musí tuto činnost provádět vždy uživatel s příslušnými právy.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Seznam konfigurací

Načtené záznamy je v tomto formuláři nutné označit hvězdičkou. Pouze takto označené konfigurace budou naimportovány do Konfigurace zásilek. Toto označení lze provést kombinací kláves Shift+Enter a Ctrl+Mezera. Detail "*.xml" souboru je možné zobrazit stisknutím klávesy F7. Import konfigurací provedeme pomocí klávesy Enter.

Pokud importovaná konfigurace mezi již vloženými konfiguracemi není, naimportuje se jako nová. V případě, že již danou konfiguraci vytvořenou máme nedochází při importu k jejímu přepisu, pouze se doplní chybějící záznamy, které jsou její součástí, např. doplní se nové druhy zásilek.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad Zásilkami

Book Contents

Book Index

Štítek DPD

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM057

Soubor: ParcelDPDLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro službu DPD.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

FragileList - ' '

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

ParcelId - 0

Číslo balíku pro tisk.

PayMeCard_DSC1 - ' '

Způsob platby pro platbu kartou. Bude-li na zásilce stejný způsob platby, pak se na štítku vytiskne způsob platby = "Platební karta".

PayMeCash_DSC1 - ' '

Způsob platby pro platbu v hotovosti. Bude-li na zásilce stejný způsob platby, pak se na štítku vytiskne způsob platby = "Hotovost".

ShowPayMet_DSC1 - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí způsob platby ze zásilky.

ShowPrice_DSC1 - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí cena (z pole Dobírka).

ShowWarSym_DSC1- Ne

Ano - v sestavě se zobrazí variabilní symbol ze zásilky.

ParcelDPDLabel

Book Contents

Book Index

Štítek PPL

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM058

Soubor: ParcellPPLLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro službu PPL.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

FragileList

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

NoteType_DSC1

Typ poznámky, ze které se v sestavě zobrazí její text.

ParcelId

Číslo balíku pro tisk.

PPLDepoName_DSC1

Parametr pro zadání názvu depa PPL, které zásilku odeslalo.

PPLDepoStreet_DSC1

Parametr pro zadání ulice depa, které zásilku odeslalo.

PPLDepoTelFax_DSC1

Parametr pro zadání telefonního čísla a faxu depa, které zásilku odeslalo.

PPLDepoWeb_DSC1

Parametr pro zadání webové adresy a emailu depa, které zásilku odeslalo.

PPLDepoZIP_DSC1

Parametr pro zadání PSČ a místa depa, které zásilku odeslalo.

ServiceName_DSC1

Název služby.

ParcellPPLLabel

Book Contents

Book Index

Štítek PPL Sprint (DHL Freight)

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM059

Soubor: ParcellPPLSprintLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro službu PPL Sprint (nově DHL freight). Referenční číslo (Sender's reference) na štítku je číslo dodacího listu balíku.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ParcelId - 0

Číslo balíku pro tisk. Umožňuje nad zásilkou obsahující více balíků vytisknout štítek jen pro jeden vybraný balík. Zadáváme interní číslo balíku (pole "Id").

ParcellPPLSprintLabel

Book Contents

Book Index

Štítek Česká pošta

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM063

Soubor: ParcelCPLabel.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro Českou poštu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PostingPost_DSC1

Parametr pro zadání kódu podací pošty. Kód zadaný v tomto parametru je zobrazen nad čárovým kódem.

ParcelId

Číslo balíku pro tisk.

FragileList

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

ParcelCPLabel

Book Contents

Book Index

Seznam zásilek

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM060

Soubor: ItemsList.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam zásilek s možností zobrazení jednotlivých balíků zásilky a také jejich položek. Sestava je spustitelná v knize Zásilky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky balíků zásilky.

ShowPackage - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí u jednotlivých zásilek jejich balíky.

ItemsList

Book Contents

Book Index

Seznam balíků

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM061

Soubor: PackageList.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam balíků s možností zobrazení položek těchto balíků. Tuto sestavu je možné spustit v knize Balíky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky jednotlivých balíků.

GroupByShipment - Ne

Ano - setřídění balíků podle jejich zásilek.

PackageList

Book Contents

Book Index

Seznam balíků na svozu

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM062

Soubor: ListPackagesToCollection.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam balíků setříděných dle svozů, na kterých jsou zařazeny. Balíky svozu lze v sestavě dále třídit dle jejich zásilek. Pomocí parametru je zde možné zobrazit i položky balíků. Tato sestava je spustitelná v knize Svozy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky jednotlivých balíků svozu.

GroupByShipment - Ne

Ano - setřídění balíků dle jejich zásilek, v rámci jednotlivých svozů.

ListPackagesToCollection

Book Contents

Book Index

Štítek Česká pošta 1

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM069

Soubor: ParcelCPLabel1.am

Popis sestavy: Tisk štítků pro Českou poštu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

PostingLogo_DSC1 - 1

Logo zobrazené v daném štítku.

1 - do ruky, 2 - na poštu, 2 - nadrozměrný, 3 - expres.

ParcelId

Číslo balíku pro tisk.

FragileList

Seznam nadefinovaných způsobů dopravy pro křehký balík.

MultiPieceShipmentService - Ano

Parametrem určujeme, jak tisknout štítky pro vícekusové zásilky. Ano - vícekusové zásilky se respektují, štítek nese informaci o hlavním balíku zásilky. Ne - I u vícekusových zásilek se štítek tiskne pro každý balík zvlášť (štítek nenese informaci že se jedná o vícekusovou zásilku). Toto však neplatí pro zásilky na dobírku.

Poznámka: Stejný parametr je také ve skriptu pro vytvoření datové věty (Exportní soubor České pošty typ N) a je potřeba jej mít nastaven na stejnou hodnotu jako na štítku.

PostOfficeZipCode_DSC1 - ' '

Poštovní směrovací číslo podací pošty pokud má být jiné než PSČ adresy odesílatele.

ParcelCPLabel1

Book Contents

Book Index

Seznam balíků na svozu bez čárového kódu

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM064

Soubor: ListOfPackagesWithoutBarCode.am

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam balíků setříděných dle svozů, na kterých jsou zařazeny. Balíky svozu lze v sestavě dále třídit dle jejich zásilek. Pomocí parametru je zde možné zobrazit i položky balíků. V této sestavě není možné zobrazit čárové kódy zásilky. Sestava je spustitelná v knize Svozy.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - v sestavě se zobrazí položky jednotlivých balíků svozu.

GroupByShipment - Ne

Ano - setřídění balíků dle jejich zásilek, v rámci jednotlivých svozů.

Book Contents

Book Index

Balíky - Poštovní podací arch

Číslo procesu: CRM013

Ident. č. sestavy: SCRM065

Soubor: ParcelFilingSheetNew.am

Popis sestavy: Tisk sestavy Poštovní podací arch pro balíky s předvyplněnými údaji. Tuto sestavu je možné tisknout v knihách svozů, balíků i zásilek. Ve sloupci "Dobírka" se zobrazuje hodnota z pole Dobírka ze zásilky, ve sloupci "Udaná cena" hodnota z pole Hodnota zásilky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Code - 1

Pomocí tohoto parametru určujeme, ze kterého pole balíků (Kód balíku 1 - 4) budou v sestavě předvyplněny Podací znaky. 1 - Kód balíku 1, 2 - Kód balíku 2, 3 - Kód balíku 3, 4 - Kód balíku 4.

Submitter

Parametr pro zadání libovolného textu do pole Podavatel.

OrderNumbers - Ne

Ano - do sestavy se doplní pořadové číslo.

ParcelFilingSheetNew

Book Contents

Book Index

Skripty, funkce

Book Contents

Book Index

Kontrola balíků ve svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM039

Soubor: CheckShipment.pas

Popis skriptu: Skript slouží ke kontrole balíků ve svozu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Tento skript uživatel spouští nad konkrétním svozem, který je již jednou potvrzen. Po spuštění se zobrazí uživatelský formulář Kontrola svozu, do kterého se načtou automaticky všechny balíky příslušného svozu. Stav těchto balíků je nastaven programem na Připraveno k odeslání. Po načtení balíků může obsluha provádět fyzickou kontrolu svozu a jednotlivých balíků a pomocí tohoto skriptu potřebné výsledky zanášet do systému.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Kontrola svozu

V levé horní části formuláře Kontrola svozu je pole pro vyhledávání balíků ve svozu. Možnost tohoto vyhledávání ulehčuje uživateli orientaci mezi načtenými balíky příslušného svozu. Do tohoto pole je možné zadat kód, dle kterého chce uživatel balík ve svozu vyhledat. Po stisknutí klávesy Enter skript vyhledává v kódech zásilky a v kódech balíků a pokud nalezne zadaný kód, balík ve formuláři automaticky označí ikonou . Takto označený balík je zkontrolovaný. Ručně lze takto v pořádku zkontrolovaný balík označit pomocí tlačítka Označ, popř. kombinací kláves Shift+Enter nebo Ctrl+Mezera.

V případě zjištěných nesrovnalostí je možné balík ze svozu vyřadit. K tomu slouží tlačítko Vyjmi balík. Stisknutím tohoto tlačítka se příslušný balík označí ikonou a po provedení všech změn bude ze svozu vyřazen. Tlačítko Stornuj balík umožňuje balík ve svozu označit ikonou a stornovat jej. Tlačítko Zruš vše slouží uživateli ke zrušení všech úprav provedených ve formuláři.

Pokud jsou všechny položky ve formuláři tzn. jednotlivé balíky zkontrolovány, vyřazeny nebo stornovány, je možné změny uložit. To provede uživatel stisknutím tlačítka OK. Stav Připraveno k odeslání, který byl nastaven na balících v tomto svozu před touto kontrolou, se změní na Zkontrolováno. Stornované balíky jsou ze svozu vyřazeny a jejich stav je nastaven na Storno, a pokud byl balík ze svozu vyjmut nastaví se jeho stav zpět na Zabalený. Některé změny provedené a uložené tímto skriptem je možné vrátit zpět. Do formuláře skriptu se načtou vždy všechny balíky svozu i ty, který již mají stav Zkontrolováno. Ve formuláři je možné pak zrušit označení u těchto položek, a po uložení budou jejich stavy opět nastaveny na Připraveno k odeslání.

Pokud jsou všechny balíky svozu vyřízeny, tzn., jsou zkontrolovány, vyjmuty ze svozu nebo stornovány, zobrazí se uživateli po uložení hlášení, zda odeslat svoz. Pokud uživatel zvolí možnost Ano, svoz se podruhé potvrdí a všem balíkům tohoto svozu bude nastaven stav Odesláno.

Book Contents

Book Index

Vytvoření zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM040

Soubor: ParcelCreate.pas

Popis skriptu: Skript umožní vytvářet zásilky s balíky a příslušné dodací listy z položek dokladů prodeje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AddressType - 2

Typ adresy, ze které se primárně načítají údaje. 1 - fakturační, 2 - dodací, 3 - ostatní, 4 - korespondenční.

EAddressTypeAbbrEmail - ' '

Typ elektronické adresy pro email. Podrobný popis dále v textu v části Pravidla pro načítání kontaktů.

EAddressTypeAbbrPhone - ' '

Typ elektronické adresy pro telefon. Podrobný popis dále v textu v části Pravidla pro načítání kontaktů.

IgnoreNonstockItems - Ano

Ano - ignorují se nezbožní položky.

MoreCustomers - Ano

Ano - načtou se položky všech označených dokladů i v případě, že se jedná o různé zákazníky. Ne - ze všech označených dokladů se načtou pouze ty položky, které odpovídají zákazníkovi z prvního označeného dokladu.

NoteType - ' '

Typ poznámky, který se ze zakázky načítá pro zásilku. Text poznámky je zobrazen na formuláři Vytváření zásilek, kde jej lze změnit, popřípadě pokud poznámka v zakázce neexistovala, zadat text nový. Poznámka je následně uložena do vytvořené zásilky.

Print - Ano

Ano - automatická nabídka dokladu k tisku. Je-li z formuláře Vytváření zásilek provedeno potvrzení vytvořené zásilky - tlačítkem Potvrdit zásilku, pak se rovnou otevře kniha Zásilek ve stavu "Výběr" s danou zásilkou, a uživatel může nad tímto záznamem provést tisk požadované sestavy.

Ne - připravit aktuální doklad k tisku lze kdykoliv pomocí tlačítka Tisk.

ShipBook - ' '

Kniha zásilek.

ShowFrmHandlingUnit - Ne

Ano - v případě vytváření zásilek číslovaných přes společnost Balíkobot a v případě využití paletové přepravy (vybraní přepravci či jejich konkrétní služby), se zobrazí pro každý vytvářený balík formulář s možností zadání vybrané manipulační jednotky a množství této jednotky pro daný balík. Záznamy manipulačních jednotek, které budeme u jednotlivých přepravců chtít používat, je potřeba nejdříve navést do příslušného číselníku (např. přes záznam balíku, pole Manipulační jednotka). Tyto údaje jsou uloženy následně do balíku. Pro každý balík se pak tiskne tolik štítků, kolik je zadáno přepravních jednotek (např. palet).

Pomocí skriptu Vytvoření zásilek je možné z dokladů prodeje vytvářet zásilky s balíky a jim odpovídající dodací listy. Tento skript je spustitelný pouze nad doklady, které mají nadřízený doklad, tzn. zakázku (kromě dodacího listu). Nad volnými doklady skript funkční není. Po spuštění skriptu se zobrazí uživatelský formulář, do kterého se načtou položky dokladů prodeje. Zobrazí se pouze ty položky, ke kterým ještě nebyly vytvořeny dodací listy. Funkce zpracovává pouze doklady v knize označené hvězdičkou.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vytvoření zásilek

V horní části formuláře Vytváření zásilek je uveden seznam všech vhodných položek z dokladů, nad nimiž byla funkce spuštěna. Tyto položky můžeme vkládat na dodací listy a vytvářet k nim balíky a zásilky. Ve sloupci "Množství O" je uvedeno celkové množství zboží (množství uvedené na dokladu). Hodnota ve sloupci "Množství R" udává počet kusů zboží, které je možné přidat do balíku. Editovatelný sloupec "Množství D" slouží pro zadání množství, které si přejeme přidat do balíku.

Položky zboží, ke kterým chceme vytvořit balík, je nutné zařadit do spodní části formuláře. Zde je zobrazen celkový obsah vytvářeného balíku. Po zadání potřebného množství do sloupce "Množství D" se položka automaticky přesune do dolní části formuláře, tzn. do balíku. Druhým způsobem, jak položku zboží zařadit do balíku, je označit ji hvězdičkou a pomocí tlačítka Přidat do balíku ji zde přesunout. Do balíku není možné zařadit položky zboží různých zákazníků.

Po zařazení zboží do balíku je nutné ještě vyplnit některá pole v pravé dolní části formuláře. Pole Způsob dopravy a Způsob platby se vyplní automaticky vždy z dokladu první položky zařazené do balíku, a to v pořadí: pokud existuje pro položku faktura, tak z faktury, jinak ze zakázky.

Pokud uživatel zařadil položky zboží z dokladů do balíku a vyplnil potřebná pole, je možné zásilku vytvořit pomocí tlačítka Nová zásilka. Po stisknutí tohoto tlačítka se vždy vytvoří zásilka s balíkem, který obsahuje zboží vybrané ve spodní části formuláři. Vždy je ke konkrétnímu balíku vytvořen také dodací list.

Vytvářený balík je možné také připojit k již existující zásilce. Tuto zásilku je nutné vybrat do pole Aktuální zásilka. V tomto případě se zpřístupní tlačítko Přidat balík do zásilky. Po stisknutí tlačítka se balík přidá do vybrané existující zásilky a vytvoří se k němu dodací list.

Po vytvoření dokladů zůstanou pole v pravé části formuláře vyplněné, aby bylo možné pokračovat s vytvářením další zásilky.

Po vytvoření zásilky se číslo zásilky doplní do pole formuláře Aktuální zásilka. Tlačítkem Potvrdit zásilku lze zásilku ihned potvrdit. Je-li parametr "Print" = Ano, pak se aktuální zásilka připraví rovněž k tisku (viz popis parametru). Připravit aktuální doklad k tisku lze kdykoliv pomocí tlačítka Tisk.

Pravidla pro načítání adres do zásilky

Adresa se nejdříve hledá v zakázce, v adresách podle typu adresy v nastavení (pole Typ adresy, parametr "AddressType").

Nenajde-li se žádná adresa na zakázce, pak se načte základní adresa z odběratele zakázky.

Pozn.: Pokud je zvolen typ adresy "Ostatní", pak se adresa načítá rovnou z karty odběratele.

Pravidla pro načítání kontaktů

Email, telefon adresáta

Kontaktní údaje (telefon, email) se načítají v tomto pořadí:

Email, telefon odesílatele

Kontaktní údaje (telefon, email) se načítají z Pobočky (zadané v Knize zásilkových služeb) a to z typu elektronické adresy dle zadání v parametrech.

Book Contents

Book Index

Odesílání e-mailu ze svozu

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM045

Soubor: ShipmentSendMail.pas

Popis skriptu: Tento skript umožňuje odesílání emailů ze svozu a vytvoření aktivit k těmto emailům.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

EAddrType - ' '

Parametr pro výběr typu elektronické adresy z partnera, na kterou budou emaily odeslány. Pokud v tomto parametru není zadaná žádná hodnota, doplní se email ze zásilky.

DocToActivity - 0

Parametr pro zadání čísla datového modulu dokladu, který se k vytvořené aktivitě připojí. Pokud parametr nastaven není, připojí se k aktivitě zásilka. Takto lze připojit k aktivitě Zásilku, Zakázku a Dodací list.

Pomocí tohoto skriptu je možné odeslat potvrzující emailovou zprávu na všechny emaily uvedené v zásilkách příslušného svozu. Ke každému emailu je možné vytvořit také aktivitu. Tento skript je spustitelný vždy nad konkrétním svozem a po jeho spuštění se zobrazí uživatelský formulář, kde jsou načteny všechny zásilky daného svozu. Všechny zásilky jsou implicitně označeny hvězdičkou. Pouze k označeným zásilkám budou následně vytvořeny a odeslány příslušné emaily.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Odesílání e-mailu ze svozu

U jednotlivých zásilek je ve sloupci Adresa uveden email ze zásilky, popřípadě email partnera (viz parametr "EAddrType"). Sloupec Adresa je editovatelný a lze zde emailové adresy ještě měnit. Lze zadat i více adres oddělených středníkem. Na adresy uvedené v tomto sloupci budou emailové zprávy odeslány.

Aktivity se k jednotlivým emailům (respektive k jednotlivým označeným zásilkám) vytvoří pouze pokud je aktivováno pole Vytvořit aktivitu. Aktivací této volby se zpřístupní zbývající pole pro definování aktivit. Hodnoty uvedené v těchto polích se poté doplní do vytvořených aktivit.

K odeslání emailů, případně vytvoření aktivit, slouží tlačítko Odeslat.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Odesílání e-mailu ze svozu - 1. strana

První strana formuláře slouží pro editaci nebo zadání textu emailu a k připojení přílohy. Text emailu, který se má automaticky doplňovat, je možné přednastavit v knize Služby zásilky. Na 1. straně konkrétní služby je možné v poli Obsah emailu navolit text, který se automaticky doplní do emailu odesílaného pomocí tohoto skriptu. Přednastavení textu emailu ve službě zásilky podporuje navíc zadávání programových polí K2, která se následně naplní hodnotou dle konkrétní zásilky (balíku) - podrobný popis v Uživatelské příručce v části Logistika / Obchodní zásilky / Služby zásilky..

Do spodní části první strany tohoto formuláře můžeme ve Změně pomocí klávesy Insert vkládat přílohy k emailům.

Book Contents

Book Index

Vyhledávání balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM048

Soubor: SearchPackage.pas

Popis skriptu: Skript pro vyhledávání balíků, respektive dodacích listů.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

SearchIn - 0

Místo vyhledávání kódů. 0 - v balících; 1 - v zásilkách; 2 - v balících i zásilkách.

SearchTypeLike - Ne

Ano - vyhledávání části kódu. Ne - vyhledávání celého kódu.

´ento skript je určen k vyhledávání balíků, nebo dodacích listů k balíkům podle jejich kódů. Skript je možné spustit buď v knize Balíky nebo v knize Dodací listy. Po spuštění se zobrazí formulář pro zadání kódu (celého nebo jeho části - viz parametr "SearchTypeLike"), dle kterého chceme balík vyhledat. Kód se hledá dle nastavení parametru "SearchIn" buď v balících nebo zásilkách a to v polích Kód 2 / 3 / 4. Výsledkem je filtr nalezených záznamů (balíků nebo dodacích listů).

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Vyhledávání balíků

Book Contents

Book Index

Změna stavu balíku

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM049

Soubor: ChangeInPackage.pas

Popis skriptu: Skript umožňuje měnit stavy balíků v knize Balíky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ShowForm - Ano

Ano - po spuštění skriptu se zobrazí formulář pro výběr požadovaného stavu balíku. Ne - formulář Stavy balíku se nezobrazí (změna se provede dle stavu nastaveného v parametru "StatusNumber").

StatusControl - Ano

Ano - skript při změně stavu balíku kontroluje logickou posloupnost stavu, tzn. neumožní změnit stav balíku na jakýkoliv stav, ale pouze na ten, který odpovídá logické posloupnosti.

StatusNumber - 8

Požadovaný stav balíku, který chceme ve vybraných balících nastavit.

Pomocí tohoto skriptu je možné měnit stavy balíků. Skript umožňuje zadávat pouze ty stavy, které nenastavuje systém při práci v modulu Zásilek automaticky. Skript spouštíme v knize Balíky nad záznamy označenými hvězdičkou. Po spuštění skriptu se zobrazí formulář, ve kterém je uveden seznam dostupných stavů balíků.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Stavy balíku

Změnu stavu je možné provést pouze u balíků, jejichž výchozí stav je "Odesláno" (to znamená, že balík je zařazen na dvakrát potvrzeném svozu). Dle nastavení parametru skriptu "StatusControl" je možné změnit stav balíku buď na jakýkoliv bez ohledu na posloupnost stavů, nebo naopak pouze na stav odpovídající průběhu stavů.

Podrobný popis stavů a obrázek posloupnosti je uveden v Uživatelské dokumentaci, v části Logistika, v kapitole Zásilky / Položky (2. strana).

Book Contents

Book Index

Exportní soubor České pošty typu N

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM050

Soubor: ParcelCPExportN.pas

Popis skriptu: Skript slouží k vytvoření textového souboru pro podání zásilek u České pošty.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CashOnDeliveryServices - ' '

Parametr pro zadání služeb při zásilce na dobírku. Zadává se stejně jak má být vytištěno na balíku (např. 34+41). Tyto služby se zapisují do datové věty zásilek na dobírku.

Email_send - Ne

Odeslání emailu s exportním souborem přepravci. Ano - po vytvoření exportního souboru a zavření protokolu o jeho vytvoření se zobrazí uživateli dotaz, zda si přeje odeslat soubor elektronickou poštou.

Email_Address - ' '

Emailová adresa příjemce.

Email_Subject - ' '

Předmět emailu. V implicitním nastavení se do předmětu zprávy doplní text "Datový soubor + název souboru". Pokud uvedeme v parametru vlastní text a přejeme si v něm také zobrazit název souboru, pak použijeme zástupné znaky "%s".

Email_Body - ' '

Text těla zprávy.

Email_CopyTo - ' '

Emailová adresa kopie zprávy.

Email_BCopyTo - ' '

Emailová adresa skryté kopie zprávy.

Email_EditMail - Ne

Ano - zpráva se neodešle ihned, ale zobrazí se pro možnost editace.

MultiPieceShipmentService - Ano

Služba vícekusové zásilky. Ano - vícekusovým zásilkám je v datové větě automaticky doplněna služba č. 70. Ne - Služba vícekusové zásilky se nenastavuje, každá zásilka je považována za samostatnou. Toto neplatí pro zásilky na dobírku - u těchto se služba nastavuje pro vícekusové zásilky automaticky.

Poznámka: Stejný parametr je také v sestavách štítků a je potřeba jej mít nastaven na stejnou hodnotu jako ve skriptu.

OutputPath - ' '

Parametr pro zadání cesty k úložišti výsledného textového souboru.

RequiredServices - ' '

Parametr pro zadání požadovaných služeb. Zadává se stejně jak má být vytištěno na balíku (např. 54+62). Tyto služby se zapisují do datové věty pro všechny zásilky. Služba č. 70 (vícekusová zásilka) se u vícekusových zásilek implicitně plní automaticky. Dále se doplnění služby 70 řídí parametrem "MultiPieceShipmentService".

ShowLog - Ano

Ano - po vytvoření souboru je uživatel informován o jeho vytvoření a úspěšnosti odeslání. Ne - po vytvoření souboru se žádné hlášení ani protokol nezobrazí.

Česká pošta podporuje zpracování podkladů potřebných k podání obchodních zásilek v elektronické podobě. V současné době je možné data k podávaným zásilkám předat třemi typy datových souborů. Jedná se o soubory typu I, K, N. IS K2 podporuje export do datového souboru typu N, který umožňuje podání všech (i nejnovějších) produktů.

Tento skript se spouští v knize Svozy vždy nad konkrétním svozem a vytvoří soubor pro podání obchodních zásilek. Výsledný datový soubor je textový (ASCII) s pevnou délkou datové věty.

Takto vyexportovaný datový soubor je nutné předat na datovém médiu nejpozději s podávanými zásilkami.

Book Contents

Book Index

Výběr zásilek

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM053

Soubor: ShipmentSelection.pas

Popis skriptu: Skript pro vytvoření Výběru zásilek.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CodeField - 3

Parametr pro určení kódu zásilky, podle kterého budou zásilky vyhledány a zařazeny do výběru.

CommitString

Parametr pro řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k vytvoření výběru zásilek.

Tento skript slouží pro vytvoření Výběru z expedovaných zásilek. Funkce je spustitelná v knize Zásilky a po spuštění je zobrazen formulář, kde do pole Kód zadáváme kód zásilky, kterou chceme do výběru zařadit, a která je expedována. Zadávání kódů těchto zásilek je možné provádět ručně, případně pomocí čtečky kódů. Pomocí parametru CodeField určujeme dle jakého kódu (Kód zásilky 1 - Kód zásilky 4) budou zásilky vyhledány.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Výběr zásilek

Klávesou Enter zadaný kód potvrzujeme a zásilku tak přidáme na seznam pro výběr. Zařazené zásilky je možné z formuláře vymazat pomocí klávesy Delete. Po zadání všech potřebných kódů zásilek můžeme tlačítkem OK odsouhlasit seznam a vytvořit tak výběr, kde budou zařazeny všechny zásilky obsahující zadané kódy. Parametrem CommitString můžeme určit řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k odsouhlasení a vytvoření výběru zásilek. Pokud některý ze zadaných kódů není nalezen, skript zobrazí chybové hlášení.

Book Contents

Book Index

Výběr balíků

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM054

Soubor: ParcelSelection.pas

Popis skriptu: Skript pro vytvoření Výběru balíků.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

CodeField - 3

Parametr pro určení kódu balíku, podle kterého budou balíky vyhledány a zařazeny do výběru.

CommitString

Parametr pro řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k vytvoření výběru balíků skriptem.

Tento skript slouží pro vytvoření Výběru z expedovaných balíků. Funkce je spustitelná v knize Balíky a po spuštění je zobrazen formulář, kde do pole Kód zadáváme kód balíku, který chceme do výběru zařadit, a který je expedován. Zadávání kódů těchto balíků je možné provádět ručně, případně pomocí čtečky kódů. Pomocí parametru CodeField určujeme dle jakého kódu (Kód balíku 1 - Kód balíku 4) budou balíky vyhledány.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Výběr balíků

Klávesou Enter zadaný kód potvrzujeme a balík tímto přidáme na seznam pro výběr. Zařazené balíky můžeme z formuláře vymazat pomocí klávesy Delete. Po zadání všech potřebných kódů balíků můžeme tlačítkem OK seznam odsouhlasit a vytvořit tak výběr, kde budou zařazeny všechny balíky obsahující zadané kódy. Parametrem CommitString můžeme určit řetězec znaků, jehož zadáním do pole Kód dojde k odsouhlasení a vytvoření výběru balíků. Pokud některý ze zadaných kódů není nalezen, skript zobrazí chybové hlášení.

Book Contents

Book Index

Přepravci - specifika nastavení

Některá nastavení či dokonce chování programu při tvorbě zásilek se liší v závislosti na jednotlivých přepravcích, pro něž zásilky připravujeme. Proto dále v jednotlivých kapitolách uvádíme či upozorňujeme na specifika či odlišnosti nastavení programu pro jednotlivké přepravce.

Book Contents

Book Index

In Time

Nastavení a chování modulu Zásilek pro přepravce In Time se liší od standardního nastavení a chování v těchto bodech:

Nastavení komunikace se serverem

Pomocí skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME (ParcelExportIntimeParams.pas) nastavíme parametry pro komunikaci se serverem společnosti In Time. Skriptem lze také pro jednotlivé knihy zásilek přednastavit plnění služeb do jednotlivých zásilek. Popis skriptu je uveden v kapitole Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME.

Služby zásilek

Pro společnost In Time nastavujeme pole Typ = "Zásilka". Rozsah číslování (pole Od - Do) nastavíme libovolně, avšak rozsah musí být dostatečný pro počet vystavených zásilek a balíků. Tento rozsah číslování není použit pro vygenerování hlavního kódu (hlavní identifikace) zásilky pro společnost In Time, ale pro interní číslování v rámci K2 (viz pole Kód zásilky / balíku 1).

Číslování zásilek

Přidělení identifikačního kódu In Time zásilce není v režii programu K2, nýbrž probíhá v aplikaci AZ u přepravce. Stejně jako v případě zásilek pro jiné přepravce, dojde k přidělení kódu při potvrzení zásilky - K2 v tento moment vygeneruje xml soubor s informacemi o zásilce a tento zašle na server přepravce. Server vygeneruje příslušný kód a vrátí jej programu K2. Zásilka je uložena do aplikace AZ (sekce "Moje zásilky", stav zásilky je "Odesláno" = "Ne") a zásilka je připravena k dalšímu zpracování. V případě problému v komunikaci se vrací příslušné chybové hlášení.

Kód zásilky 1: Interní pořadové číslo v rámci K2, je dáno z intervalu Od/Do definovaného ve Službách zásilek.

Kód zásilky 2: Hlavní identifikační kód zásilky, generuje se na straně přepravce; je dán identifikačním kódem klienta a pořadovým číslem z přiděleného intervalu.

Kód zásilky 3: Počet balíků, které byly na zásilce zpracovány při odesílání požadavku na vygenerování kódu, tyto balíky již tedy mají přidělený kód.

Kód zásilky 4: Nevyužívá se.

Kód balíku 1: Interní pořadové číslo v rámci K2, je dáno z intervalu Od/Do definovaného ve Službách zásilek.

Kód balíku 2: Hlavní identifikační kód balíku, generuje se na straně přepravce; je dán identifikačním kódem klienta + písmenem služby + pořadovým číslem z přiděleného intervalu a za hvězdičkou je uvedena informace o počtu a pořadí colli v rámci zásilky (příklad: 4V0S00000008*001003).

Kód balíku 3 a 4: Nevyužívá se.

Potvrzení / odpotvrzení zásilek

Potvrzení zásilky má stejný význam jako u zásilek pro ostatní přepravce - dochází k uzamčení dokladu a pro zásilku je vygenerován jedinečný kód. Tento však nevytváří program K2, nýbrž server přepravní společnosti (viz výše v části Číslování zásilek).

Odpotvrzení zásilky lze provést pouze tehdy, pokud je zásilka uložena v aplikaci AZ InTime a je ve stavu "Odesláno" = "Ne". V tomto stavu je vždy po potvrzení zásilky (poté co byl vygenerován kód zásilky). Provedené změny se však po znovupotvrzení již do záznamu v aplikaci "AZ InTime" nepromítnou!

Odeslání dat ze svozu

Zásilky v aplikaci "AZ InTime" je potřeba zařadit do dávek. Tímto jsou pro přepravce určeny k vyřízení. Dávky lze z nahraných zásilek tvořit přímo v aplikaci "AZ InTime", nebo v programu K2 pomocí skriptu Odeslání zásilek do IN TIME (ParcelExportInTimeCompleteArticle.pas), který spouštíme nad konkrétním svozem, do něhož jsou zásilky zařazeny. Skript zásilky v "AZ InTime" přesune do dávek (stav "Odesláno" = "Čeká", zásilky jsou v sekci "Moje dávky zásilek"). Po zařazení zásilek do dávek již nelze svoz v K2 odpotvrdit.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů pro komunikaci s In Time

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelExportInTimeParams.pas

Popis skriptu: Skript slouží k uložení konfigurace pro komunikaci se serverem společnosti In Time. Parametry vyplňujeme ve vstupním formuláři. Skriptem lze také přednastavit plnění služeb pro zásilky.

Adresa ve stromu: Logistika / Zásilkové služby / Nastavení a konfigurace / Nastavení parametrů pro komunikaci s IN TIME

Parametry skriptu:

URL adresa aplikace AZ InTime - ' '

Internetová adresa na aplikační server, který pomocí XML protokolu komunikuje s jádrem aplikace "Zásilky". Poskytne přepravce.

Uživatelské jméno pro přístup do AZ InTime - ' '

Přihlašovací jméno do aplikace AZ; přiděluje přepravce.

Heslo pro přístup do AZ InTime - ' '

Heslo přiděluje přepravce, klient si jej může později změnit.

Import se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky - Ne

Ano - import do AZ InTime se provede pouze když je úspěšný pro všechny zásilky. Ne - import se provede pro každou jednotlivou zásilku.

Zadávat hmotnost zásilky - Ne

Ano - při potvrzení zásilky se zobrazí formulář pro zadání / korekci hmotnosti zásilky. Hmotnost se uloží do balíku. Obsahuje-li zásilka více balíků, pak se zadaná hodnota podělí počtem balíků a tato průměrná hmotnost se uloží do každého balíku. Na základě hmotnosti se pak pro zásilku stanovuje InTime produkt (ten je zobrazen na štítcích a předán v datové větě).

Zadávat informace k doplňkovým službám - Ne

Ano - při potvrzení zásilky se v případě, že zásilka má nastaveny doplňkové služby, které umožňují zadání doplňkové poznámky (textu), se zobrazí formulář pro zápis doplňkových informací k těmto službám. Informace se přidají do xml souboru odesílaného na server přepravce.

Pomocí tlačítka Služby lze přednastavit plnění služeb pro zásilky. Služby přednastavujeme pro jednotlivé Knihy zásilek. Uložením se v adresáři K2 (K2\SupportFiles\Parcel\Intime) vytvoří soubor "InTimeAdditionalServices.xml".

Book Contents

Book Index

Odeslání zásilek do IN TIME

Číslo procesu: CRM013

Id. číslo skriptu: FCRM

Soubor: ParcelExportInTimeCompleteArticle.pas

Popis skriptu: Skript se spouští nad svozem, a přesouvá zásilky svozu v aplikaci "AZ InTime" do dávek. Tímto jsou pro přepravce zásilky určeny k vyřízení. (Skript změní stav zásilky v aplikaci z "Odesláno" = "Ne" na "Odesláno" = "Čeká", zásilky jsou přesunuty ze sekce "Moje zásilky" do sekce "Moje dávky zásilek").

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

DPD

Specifika a nutné nastavení pro společnost DPD.

Služby zásilek

Pro společnost DPD nastavujeme pole Typ = "Balík".

Konfigurace

Pro správný a úplný tisk informací o službách zásilky na štítku je nutné v konfiguraci dopravce DPD na záložce Druhy zásilek navést služby DPD. A to tak, jako jsou navedeny v DEMO mandantovi (texty a popisy zde uvedené se využívají následně na štítku). Tisková sestava štítku podporuje vždy jen služby, které jsou zadány v DEMO mandantovi.

Nastavení číslování zásilek

Číslo zásilky je 14-ti místné + kontrolní číslice: DDDD x y LLLLLLLL p.

Přepravce by měl přidělit klientovi 10 místné číslo tvořené v příkladu znaky "x y LLLLLLLL". Pokud však přepravce předá klientovi celé 14-ti místné číslo, pak je potřeba první 4 čísla pro zadávání číselné řady do K2 ignorovat. (První čtyři písmena DDDD jsou číselné označení svozového depa. Toto si K2 zjišťuje dle adresy sama, nikam se nezadává.) Mezi prefix a rozsah číslování ve Službě zásilek tedy rozdělíme zbylé 10-ti místné číslo.

Book Contents

Book Index

Česká pošta
Označení zásilek dle časových pásem (A, B)

Nastavení v K2:

Podle zvoleného druhu dochází k následnému označení štítku:

Do datového souboru (vytvořeného skriptem Exportní soubor České pošty typ N ("ParcelCPExportN.pas") se výsledná služba zapisuje automaticky.

Book Contents

Book Index

Přepravci - implementace

Book Contents

Book Index

Obecná implementace zásilkových služeb

Struktura knih

Obecné kroky implementace přepravců:

Smlouva – dohoda s přepravcem

Nastavení dat v K2


Verifikační proces

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb).

Práce se zásilkami

1. Tvorba zásilek

2. Potvrzení zásilek

3. Tisk štítků

4. Zařazení zásilek do Svozů a odeslání dat přepravci, případně objednání svozu

Podpora doplňkových služeb

Služby jednotlivých přepravních společností platné pro konkrétní zásilky lze ukládat do XML pole v hlavičce zásilek. A to pomocí speciálních skriptů nebo uživatelsky pomocí kláves Ctrl+F7 nad 1. stranou zásilky ve stavu Změna.

Přehled služeb zásilky lze uživatelsky zobrazit na formuláři vyvolaném klávesami Ctrl+F7 na stranou 0 nebo stranou 1 v Prohlížení.

Podpora pro služby v prodeji není – to znamená zakázka (např. z eshopu) nemá v sobě informaci o službách, které se k ní vztahují. Služby lze standardem doplňovat až po vzniku zásilky.

V současných verzích jsou ve standardu podporovány služby pro Geis parcel, Geis cargo, In Time.

Řešení pro službu COD - Dobírka je univerzální pro všechny přepravní společnosti. Tato služba je řešena volbou Dobírka v hlavičce zásilky – přednastaví se automaticky na základě volby Dobírka v záznamu Způsobu platby.

Book Contents

Book Index

Implementace DPD (přes API)

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Zkratka

Název

Popis

101

D

 

109

D-COD

Dobirka / C.O.D.

136

D

 

154

PARCELLetter

DPD PARCELLetter

155

PM2

DPD 18:00 / DPD GUARANTEE

161

PM2-COD

DPD 18:00 dobirka / DPD GUARANTEE C.O.D.

179

AM1

DPD 10:00

191

AM1-COD

DPD 10:00 dobirka / C.O.D.

225

AM2

DPD 12:00

237

AM2-COD

DPD 12:00 dobirka / C.O.D.

327

D-B2C

PRIVATE ADDRESS / B2C

329

D-B2C-COD

PRIVATE ADDRESS / B2C - C.O.D.

350

AM0

DPD 8:30

352

AM0-COD

DPD 8:30 dobirka / C.O.D.

839

D-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00

840

D-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00

841

D-COD-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00 DOBIRKA

842

D-COD-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00 DOBIRKA

Pole Typ nastavíme pro společnost DPD na "Balík". Rozsah číslování (pole Od - Do) nastavíme libovolně, avšak rozsah musí být dostatečný pro počet vystavených zásilek a balíků. Tento rozsah číslování je použit pouze pro interní číslování v rámci K2. Hlavní kód balíků se generuje serverem společnosti DPD.

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace DPD

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Zkratka

Název

Popis

101

D

 

109

D-COD

Dobirka / C.O.D.

136

D

 

154

PARCELLetter

DPD PARCELLetter

155

PM2

DPD 18:00 / DPD GUARANTEE

161

PM2-COD

DPD 18:00 dobirka / DPD GUARANTEE C.O.D.

179

AM1

DPD 10:00

191

AM1-COD

DPD 10:00 dobirka / C.O.D.

225

AM2

DPD 12:00

237

AM2-COD

DPD 12:00 dobirka / C.O.D.

327

D-B2C

PRIVATE ADDRESS / B2C

329

D-B2C-COD

PRIVATE ADDRESS / B2C - C.O.D.

350

AM0

DPD 8:30

352

AM0-COD

DPD 8:30 dobirka / C.O.D.

839

D-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00

840

D-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00

841

D-COD-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00 DOBIRKA

842

D-COD-EVE

VECERNI DORUCENI 17:00-20:00 DOBIRKA

Pole Typ nastavíme pro společnost DPD na "Balík". Do pole Prefix zadáme první čtyři čísla z přiděleného číslovacího intervalu - tyto představují přidělené svozové depo. Přidělený interval bez těchto prvních čtyř číslic pak zadáme do polí Od - Do.

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace Balíkobot
Proč jsme se rozhodli funkcionalitu řešit?

Díky implementaci služby Balíkobot získá zákazník možnost zasílat své zásilky přes veškeré dopravce, které tato služba podporuje (aktuálně je to 18 dopravců a celkem více než 150 jejich služeb). Výhodou tohoto řešení je to, že komunikace probíhá pouze s touto službou jednotně pro všechna rozhraní. Nicméně smlouvy s dopravci jsou stále na úrovni zákazník - dopravce a je tedy možno uplatňovat sjednané podmínky.

Jak to bude fungovat?

Zákazník musí mít zřízen účet u služby Balíkobot. V klientské zóně si následně zaregistruje všechny dopravce, které chce používat a případně provede nastavení dalších potřebných údajů. V K2 následně existuje nová přepravní služba typu Balíkobot, která komunikuje s touto službou a stará se o zaregistrování zásilky a stahování štítků. K2 komunikuje se službou Balíkobot pomocí jednotného API rozhraní a autentizuje se přiděleným API klíčem. Pro identifikaci, zda daná zakázka má být odbavena tímto řešením poslouží údaje Způsob dopravy a Způsob odběru. Při potvrzení dané zásilky dojde ke komunikaci s API Balíkobot. Skript z K2 odesílá interní číslo zásilky a API vrací po úspěšném zaregistrování zásilky službou své interní číslo, označení zásilky dopravce (například pro Track & Trace) a odkaz se štítkem.

Obecné kroky implementace služby Balíkobot v K2

Potvrzení zásilek a tisk štítků

Zařazení zásilek do Svozů a objednání svozu

pic_4737

Obr.1: Způsoby odběru s identifikátorem služby v poli Dlouhý popis

pic_4738

Obr.2: Nastavení číslování pro Zásilkovnu v Konfiguraci zásilek

pic_4739

Obr.3: Skript pro nastavení jednotlivých dopravců

Pomocné skripty pro Balikobot

Book Contents

Book Index

Implementace PPL Sprint

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace PPL Parcel

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

  • PPL Parcel CZ Business
  • PPL Parcel CZ Private
  • PPL Exportní balík
  • PPL Parcel Connect

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace Geis Cargo

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Book Contents

Book Index

Implementace Geis Parcel

Smlouva – dohoda - s přepravcem

Nastavení dat v K2

Verifikační proces a tvorba zásilek

Pokud máme provedeno veškeré nastavení, můžeme začít vytvářet data (zásilky). Většina přepravců před spuštěním ostrého provozu (komunikace) vyžaduje verifikační proces, kdy by měla být zaslána data a štítky pro všechny kombinace, které mohou nastat (produkty, služby, jednobalíkové a vícebalíkové zásilky, všechny způsoby plateb, apod.).

Z balíků se pak přenese číslo do zásilky.

Book Contents

Book Index

Pobočky

Kniha Pobočky slouží pro evidování vlastních poboček nebo také k evidování odběrných míst přepravců zásilkových služeb. Každý záznam pobočky musí být přiřazen k vybranému Partnerovi.

pic_4281

Obr.: Pobočky - Seznam

Book Contents

Book Index

Základní údaje

pic_4282

Obr. Pobočky - Základní údaje

Popis polí:

Partner

Partner kterému pobočka (odběrné místo) patří

Sklad

Sklad pobočky

Zkratka

Unikátní zkratka pobočky

Název, Popis, Dlouhý popis

Doplňující identifikace záznamu

Adresa

Adresa pobočky

Region

Region pobočky

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pobočky

Heureka ID

 

Datum importu

Datum importu záznamu do programu K2

Kontaktní informace

Možnost definovat až čtyři záznamy kontaktních údajů

Book Contents

Book Index

Otevírací doba

Na této záložce lze nadefinovat otevírací dobu pobočky / odběrného místa. Vždy zadáváme den v týdnu a čas od / do. Záznamy lze vkládat a editovat pouze pomocí řádkové editace.